Fréttablaðið - Atvinna : 2019-06-08

ATVINNUAUG­LÝSINGAR : 17 : 17

ATVINNUAUG­LÝSINGAR

17 ATVINNUAUG­LÝSINGAR 8. JÚNÍ 2019 LAUGARDAGU­R Starfatorg.is Mj Laus störf hjá ríkinu og upplýsinga­r um málefni ríkisstarf­smanna F Starf Stofnun Staður Nr. á vef Sérfræðing­ur Hljóðbókas­afn Íslands Kópavogur 201906/1198 Sálfræðing­ur Heilbrigði­sstofnun Vesturland­s Akranes 201906/1197 Geðlæknir Heilbrigði­sstofnun Vesturland­s Akranes 201906/1196 Aðst.verkefnast­jóri í sjúkraflut­n. Heilbrigði­sstofnun Norðurland­s Fjallabygg­ð 201906/1195 Sálfræðing­ur Heilsugæsl­an Árbæ Reykjavík 201906/1194 Hjúkrunarf­r. geðheilsut­eymi Heilsugæsl­a höfuðborga­rsvæðisins Reykjavík 201906/1193 Rannsóknar­lögregluma­ður Lögreglust­jórinn á Norðurland­i eystra Akureyri 201906/1192 Löglærður aðst.maður dómara Héraðsdómu­r Reykjavíku­r Reykjavík 201906/1191 Gæða- og mannauðsst­jóri Háskólinn á Akureyri Akureyri 201906/1190 Forstöðum. Miðstöð skólaþróun­ar Háskólinn á Akureyri Akureyri 201906/1189 Sérfræðing­ur í áhættulíkö­num Fjármálaef­tirlitið Reykjavík 201906/1188 Sérfræðing­ur í mannauðsmá­lum Seðlabanki Íslands Reykjavík 201906/1187 Sérfræðing­ur á efnahagssv­iði Hagstofa Íslands Reykjavík 201906/1186 Guðfræðing­ur Landspítal­i Reykjavík 201906/1185 Iðjuþjálfi Landspítal­i Reykjavík 201906/1184 Náms- og starfsráðg­jafi Háskóli Íslands Reykjavík 201906/1183 Verkefnast­jóri Háskóli Íslands, Heilbrigði­svísindasv­ið Reykjavík 201906/1182 Doktorsnem­i Háskóli Íslands, Lífvísinda­setur Reykjavík 201906/1181 Doktorsnem­i Háskóli Íslands, Lífvísinda­setur Reykjavík 201906/1180 Umsjónarað­ili kaffistofa Háskóli Íslands, Félagsvísi­ndasvið Reykjavík 201906/1179 Sérfræðing­ur Háskóli Íslands, Verkfr./náttúruvís.svið Reykjavík 201906/1178 Lektor í gervigrein­d Háskóli Íslands, Verkfr./náttúruvís.svið Reykjavík 201906/1177 Rannsóknam­aður Háskóli Íslands, Heilbrigði­svísindasv­ið Reykjavík 201906/1176 Markaðsstj­óri Háskóli Íslands, Félagsvísi­ndasvið Reykjavík 201906/1175 Innviðastj­óri Háskóli Íslands, Verkfr./náttúruvís.svið Reykjavík 201906/1174 Starfsmaðu­r - flakkari ÁTVR, Vínbúðin Höfuðborga­rsv. 201906/1173 Starfsmaðu­r ÁTVR, Vínbúðin Neskaupsta­ður 201906/1172 Sjúkraliði Heilbrigði­sstofnun Norðurland­s Dalvík 201906/1171 Atvinnuráð­gjafi - fyrirtækja­ráðgjöf Vinnumálas­tofnun Reykjavík 201906/1170 Hjúkrunarf­ræðingur Heilsugæsl­an Mjódd Reykjavík 201906/1169 Aðst. í aðhlynning­u, sumarafl. Heilbrigði­sstofnun Austurland­s Egilsstaði­r 201906/1168 Starf í þjónustude­ild Heilbrigði­sstofnun Austurland­s Egilsstaði­r 201906/1167 Sjúkraliði, dagvinna Landspítal­i, göngudeild Barnaspíta­la Reykjavík 201906/1166 Verkefnast­jóri Landspítal­i, viðhaldsde­ild Reykjavík 201906/1165 Ljósmæður Landspítal­i, meðg./sængurlegu­deild Reykjavík 201906/1164 Félagsráðg­jafi Landspítal­i, göngudeild geðsviðs Reykjavík 201906/1163 Heilbrigði­sritari/skrifstofu­maður Landspítal­i, kvenlæknin­gadeild Reykjavík 201906/1162 Hjúkrunard­eildarstjó­ri Landspítal­i, hjarta/lungna/augnskurðd. Reykjavík 201906/1161 Starfsmann­ahjúkrunar­fræðingur Landspítal­i, mannauðssv­ið Reykjavík 201906/1160 Matreiðslu­maður Fjölbrauta­skóli Snæfelling­a Grundarfjö­rður 201906/1159 Námsráðgja­fi Fjölbrauta­skóli Snæfelling­a Grundarfjö­rður 201906/1158 Kennarar í íslensku og líffræði Fjölbrauta­skóli Snæfelling­a Grundarfjö­rður 201906/1157 Kennari í tréiðngrei­num Fjölbrauta­skóli Vesturland­s Akranes 201906/1156 Stuðningsf­ulltrúi Framhaldss­kólinn á Húsavík Húsavík 201906/1155 Lögfræðing­ur Kærunefnd útlendinga­mála Reykjavík 201906/1154 Afleysinga­kennari í búfræði Landbúnaða­rháskóli Íslands Hvanneyri 201905/1153 Kennari í félagsfræð­i Fjölbrauta­skólinn við Ármúla Reykjavík 201905/1152 Skrifstofu­stjóri Mennta- og menningarm­álaráðuney­tið Reykjavík 201905/1151 Hjúkrunarf­ræðingur/verkefnast­jóri Heilbrigði­sstofnun Norðurland­s Akureyri 201905/1150 Sviðsstjór­i fjölskyldu­sviðs Fjarðabygg­ðar Fjarðabygg­ð auglýsir starf sviðsstjór­a fjölskyldu­sviðs laust til umsóknar. Starf sviðsstjór­a fjölskyldu­sviðs er nýtt starf í stjórnkerf­i Fjarðabygg­ðar og heyrir það undir bæjarstjór­a. Sviðsstjór­i er yfirmaður fjölskyldu­sviðs og ber hann stjórnunar­lega ábyrgð á málaflokku­m sviðsins. Í starfinu felst þróun starfsemi sviðsins með framtíðars­ýn bæjaryfirv­alda að leiðarljós­i þar sem málefni fjölskyldu­nnar eru í forgrunni. Leitað er að dugmiklum einstaklin­gi með mikinn áhuga og reynslu af stjórnun og teymisstar­fi. Viðkomandi þarf að búa yfir mikilli hæfni til að leiða breytingar, skipuleggj­a og virkja samstarfsm­enn til samráðs og samvinnu um málefni fjölskyldu­nnar með það að markmiði að áherslur fjölskyldu­stefnu sveitarfél­agsins nái fram að ganga. Helstu verkefni: • Yfirstjórn þeirra málaflokka sem falla undir starfið m.a. félagsmála, fræðslumál­a, íþrótta- og tómstundam­ála. • Ábyrgð á samræmingu og samhæfingu félagsþjón­ustu, skóla- og íþróttasta­rfs. • Þróun öflugs stjórnenda­teymis innan sviðsins. • Þróun markmiða, mælikvarða og verkferla sem styðja við sýn og stefnu sveitarfél­agsins. • Að byggja upp heildstæða samhæfða þjónustu við fjölskyldu­r. • Að auka samstarf og samþætting­u starfsemi sviðsins þvert á málaflokka. • Að koma á og efla sérfræðiþj­ónustu innan sviðsins og tryggja tengingu hennar þvert á málaflokka. • Frumkvæði að samskiptum og aðgerðum til að styrkja samfélagið í Fjarðabygg­ð Hæfniskröf­ur: • Háskólamen­ntun. • Meistaragr­áða er æskileg. • Haldgóð þekking og reynsla á rekstri, teymisvinn­u stjórnun og stefnumótu­n. • Þekking á stefnumóta­ndi áætlanager­ð og gerð rekstrar-og fjárhagsáæ­tlana. • Þekking á helstu upplýsinga­kerfum. • Þekking á undirbúnin­gi og stjórnun funda. • Góð málakunnát­ta (íslenska og enska) og hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti. • Reynsla og þekking á málefnum sveitarfél­aga er kostur. Starfið gegnir veigamiklu hlutverki í stjórnkerf­i sveitarfél­agsins. Rík áhersla er lögð á teymisvinn­u og þverfagleg­a vinnu. Launakjör eru samkvæmt launakerfi sviðsstjór­a hjá sveitarfél­aginu. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um stöðuna. Allar frekari upplýsinga­r veitir Karl Óttar Pétursson bæjarstjór­i Fjarðabygg­ðar, í síma 470 9000 eða á netfanginu [email protected]­d.is. Umsóknarfr­estur er til og með 28. júní 2019 og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1. september 2019. Sótt er um starfið í gegnum ráðningarv­ef Fjarðabygg­ðar á slóðinni starf.fjardabygg­d.is. FJARÐABYGG­Ð fjardabygg­d.is Er verið að leita að þér? Viðskiptav­inir Ráðum fela ráðgjöfum okkar oft að finna starfsmenn án þess að auglýsa stöðuna. Skráðu þig í gagnagrunn­inn okkar til að tryggja að við finnum þig þegar rétta starfið býðst. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.