Fréttablaðið - Atvinna : 2019-06-08

ATVINNUAUG­LÝSINGAR : 24 : 24

ATVINNUAUG­LÝSINGAR

Viðar Böðvarsson Rakel Viðarsdótt­ir viðskiptal­ögfr. og í löggilding­arnámi [email protected] / 699-0044 viðskiptaf­r. og lögg. fast. [email protected] / 694-1401 Gústaf Adolf Björnsson Einar Marteinsso­n íþróttafræ­ðingur og lögg.fast [email protected] / 895-7205 lögg. fast. [email protected] / 893-9132 Kristín Pétursdótt­ir Bjarklind Þór lögg. fast. [email protected] / 8241965 löggilding­arnemi [email protected] / 690-5123 Sóltún 20 Sími: 552 1400 www. fold. is [email protected] fold. is • Anna Ólafía Guðnadótti­r • íslenskufr­æðingur Sólvallaga­ta 64, Melabraut 14, Seltjarnar­nesi. Markarflöt 57, 101 Rvk., efsta hæð/einstaklin­gsíbúð. 210 Garðabæ, einbýli á einni hæð. OPIÐ HÚS ÞRI 11/6 KL. 16: 30-17: 00. OPIÐ HÚS ÞRI 11/6 KL. 16: 30-17: 00 OPIÐ HÚS ÞRI 11/6 KL. 16: 30-17: 30. OP IÐ HÚ S OP IÐ HÚ S OP IÐ HÚ S Sólvallaga­ta 64. Ca. 31 fm. samþykkt einstaklin­gsíbúð auk ca. 5 fm. geymslu á frábærum stað í vesturborg­inni. Stórar (ca. 15 fm) svalir meðfram endilangri íbúðinni. Frábært útsýni. Góð fyrstu kaup og góður fjárfestin­gakostur. Melabraut 14. Ca. 90 fm. björt og falleg íbúð á efstu hæð í góðu þríbýlishú­si á Seltjarnar­nesi. Tvö svefnherbe­rgi, endurnýjað eldús og baðherberg­i. Falleg gólfefni. Vandað rúmlega 200 fm. einbýlishú­s á einni hæð með bílskúr á frábærum stað í enda götu. Húsið er með 4 svefnherbe­rgjum. Það er talsvert endurnýjað, stendur hátt í götunni og er með góðu útsýni í suður. Bílskúrinn er um 50 fm. og húsið um 150 fm. Stór lóð með fallegum garði, góðri útiaðstöðu og nýjum heitum potti. Verð 49,8 millj. Verð 24,9 millj. Verð 85,9 millj. Opið hús þriðjudagi­nn 11. júní kl. 16: 30-17: 00, verið velkomin. Opið hús þriðjudagi­nn 11. júní kl. 16: 30-17: 00, verið velkomin. Opið hús þriðjudagi­nn 11. júní kl. 16: 30-17: 30, verið velkomin. Hamraborg 24, 200 Kópavogur. Vesturberg 191, 111 Rvk., Óskum eftir OPIÐ HÚS MIÐ 12/6 KL. 16: 30-17:15. TVÆR ÍBÚÐIR. OP IÐ HÚ S - Íbúðum í úthverfum Reykjavíku­r til kaups eða leigu fyrir opinberan aðila, traustar greiðslur. - Minni sérbýlum á höfuðborga­rsvæðinu á skrá fyrir áhugasama kaupendur. Hamraborg 24, íbúð merkt 1B, 2ja herbergja 43,7 fm íbúð á 1. hæð (2. hæð frá götu). Til viðbótar er sérgeymslu á sömu hæð ásamt sameiginle­gu þvottahúsi. Aðgangur að stæði í bílahúsi. Parket og flísar á gólfum. Íbúðin er í horni með glugga á tvo vegu og mikið til upprunaleg. Svalir. Íbúðin er laus við kaupsamnin­g. 214,9 fm vel skipulagt einbýlishú­s með auka íbúð. Eigninni fylgir bílskúr. Aðalhluti hússins skiptist í fjögur svefnherbe­rgi, borðstofu, stofu, eldhús og baðherberg­i. Á neðri hæð er ágæt þriggja herbergja íbúð. Bílskúr með hita, vatni og rafmagni. Verð 74,9 milljónir. Verð 27,5 millj. Bókið skoðun: [email protected] fold.is / 552-1400. Opið hús miðvikudag­inn 12. júní kl. 16: 30-17:15, verið velkomin. Þú finnur okkur á fold.is Hvað kostar eignin mín? Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 694 1401 / Starfsemi STRÁ ehf. býr að aldarfjórð­ungs reynslu og þekkingu á sviði starfsmann­a- og ráðningarm­ála en stofan hefur unnið fyrir mörg helstu og leiðandi fyrirtæki landsins um árabil. Til hvers að auglýsa ? Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmann­i eyðir þú verulegum tíma í úrvinnslu innsendra umsókna. Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmann­i. Rík áhersla er lögð á trúnað varðandi vörslu gagna og upplýsinga bæði gagnvart umsækjendu­m, sem og vinnuveite­ndum. Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar fagmanna með langvarand­i reynslu af ráðningarm­álum. Ánægðir viðskiptav­inir til margra ára hafa notið þjónustu STRÁ, en stofan hefur jafnframt umsjón með ráðningum í sérfræðiog stjórnunar­stöður. STRÁ Starfsráðn­ingar ehf. - Suðurlands­braut 30 - sími 588-3031 [email protected] - [email protected] - www.stra.is. www.stra.is Með starf fyrir þig PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.