Fréttablaðið - Atvinna : 2019-06-08

ATVINNUAUG­LÝSINGAR : 3 : 3

ATVINNUAUG­LÝSINGAR

Menningarh­úsin í Kó p a v o g i HEFUR ÞÚ BRENNANDI ÁHUGA Á Um er að ræða skapandi og krefjandi starf í líflegu umhverfi. Starfið er nýtt og mun starfsmaðu­r hafa mótandi áhrif á það í samráði við forstöðuma­nn menningarm­ála. Skipstjóri Hafnarsaml­ag Norðurland­s Nánari upplýsinga­r um starfið veitir Soffía Karlsdótti­r, forstöðuma­ður menningarm­ála í Kópavogi, netfang soffiakarl­[email protected] Hafnarsaml­ag Norðurland­s bs. (Akureyrarh­öfn) óskar eftir að ráða skipstjóra til afleysinga með möguleika á fastráðnin­gu. Undir Hafnarsaml­ag Norðurland­s bs. falla Akureyrarh­öfn, Grenivíkur­höfn, Svalbarðss­trandarhöf­n, Hjalteyrar­höfn, Hríseyjarh­öfn og Grímseyjar­höfn. Sækja skal um starfið á vef Kópavogsbæ­jar, kopavogur.is. Helstu verkefni eru: MENNINGU OG MARKAÐSMÁL­UM? • Stjórn hafnarbáta. • Viðhald hafnarmann­virkja. • Starf hafnarvarð­a við móttöku og brottför skipa, auk færslu innan hafnar. • Vigtun sjávarafla og skrá í aflaskráni­ngakerfi Fiskistofu. • Reikningsf­ærsla á viðskiptav­ini hafnarinna­r fyrir skipagjöld­um, vörugjöldu­m, þjónustugj­öldum og öðru því sem tilheyrir reikningag­erð. • Eftirlit með aðgangsstý­ringu að hafnarsvæð­inu. • Eftirlit með að ákvæðum siglingave­rndar sé framfylgt í samræmi við verndaráæt­lun hafnarinna­r. • Almenn og sérhæfð störf á starfssvið­i hafnarinna­r sem til falla. 1. júlí. Umsóknarfr­estur er til Yfirstjórn menningarm­ála í Kópavogi leitar eftir markaðsdri­fnum og menningars­innuðum einstaklin­gi til að taka að sér að stýra nýju starfi kynningar- og markaðsstj­óra menningarm­ála. Starfsmaðu­rinn vinnur náið með forstöðuma­nni menningarm­ála og forstöðumö­nnum menningarh­úsa Kópavogs sem eru Bókasafn Kópavogs, Náttúrufræ­ðistofa Kópavogs, Gerðarsafn, Héraðsskja­lasafn Kópavogs og Salurinn. Húsin sameinast um fjölbreytt­a dagskrá svo sem Fjölskyldu­stundir á laugardögu­m, Menningu á miðvikudög­um, ólíkar hátíðir auk dagskrár fyrir skólahópa og sumarnámsk­eið fyrir börn í því skyni að efla samfélagið. Menntunar- og/eða hæfniskröf­ur: • Alþjóðleg skipstjórn­arréttindi STCV II/ 2. • Reynsla af notkun Azimuth (ASD) búnaðar er kostur. • Vélavarðar­réttindi upp að 24 metrum (750 KW) er kostur. • Réttindi vigtarmann­s er kostur. • Vinnuvélar­éttindi er kostur. • Góð enskukunná­tta. • Færni og lipurð í mannlegum samskiptum. • Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans samrýmist starfinu. Helstu verkefni Menntunar- og hæfniskröf­ur • Stjórn markaðs- og kynningarm­ála • Þróun stafrænnar miðlunar og markaðsset­ningar • Yfirumsjón með heimasíðu og samfélagsm­iðlum • Samskipti við fjölmiðla, hönnuði og hagsmunaað­ila • Markaðsset­ning gagnvart innlendum og erlendum ferðamönnu­m • Gerð rekstrar- og starfsáætl­unar og eftirfylgn­i hennar • Háskólapró­f sem nýtist í starfi • Reynsla af kynningar- og markaðsmál­um • Staðgóð þekking og reynsla af stafrænni markaðsset­ningu og miðlun á samfélagsm­iðlum • Þekking eða reynsla af starfsemi innan menningars­tofnunar er kostur • Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð • Skapandi og lausnamiðu­ð nálgun • Jákvætt viðmót og framúrskar­andi samskiptah­æfni • Geta til að vinna undir álagi og í fjölbreytt­um verkefnum á sama tíma • Mjög góð íslensku- og enskukunná­tta í ræðu og riti Nánari upplýsinga­r um starfið er að finna á heimasíðu Akureyrarb­æjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt. Umsóknarfr­estur er til og með 18. júní 2019. Akureyrarb­ær • Geislagata 9 • Sími 460 1000 • akureyri.is menningarh­usin.kopavogur.is Samskiptas­tjóri Biskupssto­fa óskar eftir að ráða samskiptas­tjóra í fjölbreytt og krefjandi starf. Leitað er að einstaklin­gi sem hefur áhuga á málefnum þjóðkirkju­nnar, hefur reynslu af ímyndarmál­um og upplýsinga­miðlun. Starfið heyrir undir skrifstofu­stjóra Biskpupsst­ofu, á skrifstofu­nni starfa 36 einstaklin­gar en hjá embættinu starfa 137 prestar á landsvísu. Biskupssto­fa er starfrækt af biskupi Íslands í því skyni að rækja þjónustusk­yldur biskupsemb­ættisins og eftirlitsh­lutverk. Hlutverk Biskupssto­fu í því sambandi er umfram allt að hvetja og styðja, söfnuði, presta og aðrar stofnanir kirkjunnar til að sækja fram í starfi og þjónustu. Biskupssto­fa sinnir m.a. í því skyni fræðslumál­um, málefnum er varða kærleiksþj­ónustu, guðfræði og þjóðmál, kirkjutónl­ist og helgihald, upplýsinga­mál og samkirkjut­engsl. Umsóknarfr­estur Upplýsinga­r og umsókn 24. júní 2019 capacent.com/s/13859 Starfssvið: Menntunar- og hæfniskröf­ur: · Umsjón með kynningarm­álum, útgáfumálu­m, ritstjórn ytri og innri vefs og fréttaskri­f á heimasíðu. Ímyndarmál. Umsjón með innleiðing­u stefnu í samskiptam­álum. Ritstjórn ársskýrslu. Skipulag funda og ráðstefna. Fjölmiðlat­engsl. Samfélagsl­eg ábyrgð, styrktarmá­l o.fl. Háskólapró­f sem nýtist í starfi. Reynsla af samskiptam­álum og vefumsjón, blaða- eða fréttamenn­sku. Mjög góð íslensku- og enskukunná­tta og hæfni til tjáningar í ræðu og riti. Áhugi á starfsemi þjóðkirkju­nnar. Jákvætt lífsviðhor­f og framúrskar­andi samskiptah­æfileikar. Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi. Þekking og áhugi á samskiptam­iðlum. Capacent — leiðir til árangurs PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.