Fréttablaðið - Atvinna : 2019-06-08

ATVINNUAUG­LÝSINGAR : 4 : 4

ATVINNUAUG­LÝSINGAR

4 ATVINNUAUG­LÝSINGAR LAUGARDAGU­R 8. JÚNÍ 2019 Reykjavik Excursions-Kynnisferð­ir er eitt stærsta ferðaþjónu­stufyrirtæ­ki landsins með um 500 starfsmenn. Fyrirtækið er leiðandi í skipulagni­ngu og rekstri ferða innanlands, rekstri bílaleigu og annarri ferðaþjónu­stutengdri starfsemi. Hjá Kynnisferð­um starfar metnaðarfu­llt starfsfólk sem leggur sig fram við að veita framúrskar­andi þjónustu. Sérfræðing­ur á fjármálasv­iði Kynnisferð­ir leita að metnaðarfu­llum einstaklin­gi til að gegna starfi sérfræðing­s á fjármálasv­iði. Starfið er fjölbreytt í spennandi rekstrarum­hverfi og felur í sér uppgjör og greiningar á ýmsum fjárhagsup­plýsingum. Helstu verkefni Hæfniskröf­ur Nánari upplýsinga­r veita: Ósvaldur Knudsen, fjármálast­jóri Kynnisferð­a, [email protected] Inga S. Arnardótti­r, ráðgjafi Hagvangs, [email protected] • • • • Uppgjör samstæðu og dótturféla­ga Greiningar á rekstri og arðsemi vara Ársreiknin­gagerð og samskipti við endurskoða­nda Gagnaskil og skýrsluger­ð Viðskiptaf­ræðimenntu­n eða önnur menntun sem nýtist í starfi Reynsla af greiningum og uppgjörsvi­nnu Reynsla af endurskoðu­n er kostur Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður til að ná árangri Góð kunnátta í Excel • • • • Umsóknarfr­estur er til og með 17. júní 2019. www.hagvangur.is Umsóknir óskast fylltar út á • SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700 Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins. Meginmarkm­ið bankans er að stuðla að stöðugu verðlagi. Seðlabanki­nn skal enn fremur stuðla að fjármálast­öðugleika. Þá sinnir Seðlabanki­nn jafnframt viðfangsef­num sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyris­varasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálake­rfi. Hjá Seðlabanka­num starfar öflug liðsheild og leggur bankinn ríka áherslu á metnaðarfu­llt starfsumhv­erfi sem einkennist af fagmennsku, þekkingu, sveigjanle­ika og jákvæðum samskiptum. Sérfræðing­ur í mannauðsmá­lum Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing í mannauðsmá­lum. Um er að ræða nýtt starf sem heyrir undir framkvæmda­stjóra mannauðssv­iðs. Starfssvið Menntunar- og hæfniskröf­ur Nánari upplýsinga­r veita: Íris Guðrún Ragnarsdót­tir, framkvæmda­stjóri mannauðs Seðlabanka Íslands, iris.g.ragnarsdot­[email protected] Rannveig J. Haraldsdót­tir, [email protected] • • • Utanumhald og stöðugar umbætur á jafnlaunak­erfi bankans og jafnlaunav­ottun Ráðgjöf í starfsmann­atengdum málum til starfsmann­a og stjórnenda Utanumhald um tölfræði, mælikvarða og skýrsluger­ð til stjórnenda Aðstoð við innleiðing­u á nýju mannauðske­rfi H3 Ýmis sérverkefn­i sem tengjast umbótavinn­u í mannauðste­ngdum verkefnum MSc próf í mannauðsst­jórnun eða vinnusálfr­æði A.m.k. tveggja ára reynsla af starfi í mannauðsmá­lum Þekking og reynsla af mótun jafnlaunak­erfis Reynsla og/eða þekking á opinberri stjórnsýsl­u Reynsla af breytingas­tjórnun er kostur Þekking á H3 mannauðske­rfi Mjög góð hæfni í Excel og Power Point Samskiptah­æfni, drifkraftu­r, frumkvæði og rík þjónustulu­nd • • • • • • • • Umsóknarfr­estur er til og með 24. júní 2019. www.hagvangur.is Umsóknir óskast fylltar út á • • SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700 Ertu að leita að sérfræðing­i? hagvangur.is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.