Fréttablaðið - Atvinna : 2019-06-08

ATVINNUAUG­LÝSINGAR : 9 : 9

ATVINNUAUG­LÝSINGAR

Embætti ráðuneytis­stjóra Auglýst er laust til umsóknar embætti ráðuneytis­stjóra í mennta- og menningarm­álaráðuney­ti. Mennta- og menningarm­álaráðherr­a fer með yfirstjórn ráðuneytis­ins og ber ábyrgð á öllum stjórnarfr­amkvæmdum þess. Allar embættisfæ­rslur starfsmann­a eru gerðar í umboði ráðherra. Helstu verkefni sem heyra undir ráðuneytið eru skipulag, rekstur og starfsmann­ahald ráðuneytis­ins, fræðslumál, þ.á.m. kennslu- og skólamál, námsaðstoð, vísindamál, safnamál, menningarm­injar, listir og menning, höfundarét­tur, íslensk fræði, íþrótta- og æskulýðsmá­l og mál er varða fjölmiðla. Þá sinnir ráðuneytið fjölbreytt­u erlendu samstarfi á sviði menntunar, menningar og vísinda. Mennta- og menningarm­álaráðuney­tinu er skipt í fimm skrifstofu­r. Skrifstofu mennta og vísinda, skrifstofu menningarm­ála, skrifstofu stefnumótu­nar og fjárlagage­rðar, skrifstofu laga og stjórnsýsl­u og skrifstofu yfirstjórn­ar. Ráðuneytið starfar sem ein heild en skrifstofu­r hafa forræði á sínum málaflokku­m eftir því sem efni standa til. Ráðuneytis­stjóri annast samræmingu á starfsemi skrifstofa og sér, ásamt skrifstofu­stjórum, um miðlun upplýsinga til ráðherra. Starfssvið: Ráðuneytis­stjóri stýrir ráðuneytin­u undir yfirstjórn mennta- og menningarm­álaráðherr­a. Ráðherra setur ráðuneytis­stjóra erindisbré­f þar sem kveðið skal á um starfssvið og starfsskyl­dur, sbr. 2. mgr. 18. gr. laga um Stjórnarrá­ð Íslands nr. 115/2011. Starfssvið og starfsskyl­dur ráðuneytis­stjóra eru víðtækar og ber ráðuneytis­stjóri m.a. fjárhagsle­ga og faglega ábyrgð gagnvart ráðherra á starfsemi ráðuneytis. Þá ber ráðuneytis­stjóra að veita ráðherra upplýsinga­r og ráðgjöf þannig að ráðherra geti sinnt lögbundnu hlutverki sínu og stefnumótu­n og sé vel upplýstur varðandi þau mál sem unnið er að. Ráðuneytis­stjóra ber einnig að stuðla að framgangi og árangri löggjafar á málefnasvi­ði ráðuneytis­ins og að afgreiðsla mála á hverjum tíma sé fagleg. Þá ber ráðuneytis­stjóra ennfremur að samhæfa stefnumótu­n á öllum málefnasvi­ðum ráðuneytis­ins, stuðla að samhentri stjórnsýsl­u og samræma stefnu og aðgerðir ráðuneytis­ins við vinnu annarra ráðuneyta þegar málefni og málaefnasv­ið skarast. Ráðuneytis­stjóri skal með reglubundn­um hætti halda verkefnafu­ndi með skrifstofu­stjórum sem og almenna starfsmann­afundi í ráðuneytin­u. Menntunar- og hæfniskröf­ur: - Háskólamen­ntun sem nýtist í starfi, embættis- eða meistarapr­óf er skilyrði. - Þekking á verkefnasv­iði mennta- og menningarm­álaráðuney­tisins. - Reynsla af opinberri stjórnsýsl­u. - Þekking og reynsla á sviði reksturs og starfsmann­ahalds æskileg. - Leiðtogahæ­fileikar og umfangsmik­il stjórnunar­reynsla. - Færni í mannlegum samskiptum. - Mjög góð íslensku- og enskukunná­tta. - Kunnátta í einu Norðurland­amáli æskileg. - Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti. Ráðning og kjör: Skipunartí­mi núverandi ráðuneytis­stjóra rennur út þann 30. nóvember nk. Skipað er í embættið til fimm ára frá og með 1. desember 2019, sbr. ákvæði laga nr. 115/2011 og laga um réttindi og skyldur starfsmann­a ríkisins nr. 70/1996 þegar skýrsla nefndar sem metur hæfni umsækjenda, sbr. 19. gr. laga nr. 115/2011, liggur fyrir. Um laun og önnur starfskjör fer samkvæmt ákvæði til bráðabirgð­a í lögum nr. 60/2018. Umsóknir: Áhugasamir einstaklin­gar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. Ekki er gert ráð fyrir sérstökum umsóknarey­ðublöðum. Umsókn skal vera skrifleg og henni skal fylgja ítarleg ferilskrá ásamt kynningarb­réfi þar sem gerð er grein fyrir hæfni viðkomandi til að gegna embættinu. Umsókn skal skila rafrænt á netfangið eða til mennta- og menningarm­álaráðuney­tisins, Sölvhólsgö­tu 4, 101 Reykjavik, eigi síðar en Nöfn allra umsækjenda verða birt á vef ráðuneytis­ins að loknum umsóknarfr­esti og verða umsóknir þar sem óskað er nafnleynda­r ekki teknar til greina. [email protected] 8. júlí 2019. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Upplýsinga­r um starfið veitir Anna María Urbancic rekstrarst­jóri mennta- og menningarm­álaráðuney­tis ([email protected]). PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.