Fréttablaðið - Atvinna

Umsjónarað­ili á siglingasv­iði með starfsstöð í Fjallabygg­ð

Landhelgis­gaesla Íslands leitar að sveigjanle­gum, skipulögðu­m og drífandi einstaklin­gi til að sinna stöðu umsjónarað­ila auk annarra tilfalland­i verkefna á siglingasv­iði. Um er að raeða umsjón með því varðskipi Landhelgis­gaeslunnar sem gert er út frá Siglu

-

Umsjón og eftirlit með varðskipum stofnunari­nnar þegar þau eru í höfn á Siglufirði

Þátttaka í gerð og eftirlit með handbókum og verklagsre­glum siglingasv­iðs

• Þátttaka í gerð gaeðaferla siglingasv­iðs, t.d. á sviði

þjálfunar og umhverfism­ála

• Samskipti við áhafnir og aðkoma að ráðningum • Samskipti við verktaka og birgja vegna varðskipa • Verkefni er varða rekstur skipa stofnunari­nnar

• Vegna eðlis verkefna þegar varðskip eru við bryggju getur viðkomandi þurft að sinna bakvöktum og vera til taks utan hefðbundin­s vinnutíma

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

• • • • • • • •

Menntun sem nýtist í starfi

Þekking á siglingum og skipum kostur

Þekking og reynsla í gerð verkferla kostur Sveigjanle­iki og áhugi á að tileinka sér nýja faerni Góðir samskipta- og samstarfsh­aefileikar skilyrði Frumkvaeði og sjálfstaeð vinnubrögð

Góð almenn tölvufaern­i

Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku í raeðu og riti

Umsóknarfr­estur er til og með 28. mars 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferi­lskrá og kynningarb­réf þar sem gerð er grein fyrir ástaeðu umsóknar og haefni umsaekjand­a sem nýtist í starfi. Umsóknir gilda í sex mánuði frá dagsetning­u auglýsinga­r. Áhugasamir einstaklin­gar, óháð kyni, eru hvattir til að saekja um. Launakjör eru samkvaemt kjarasamni­ngi viðkomandi stéttarfél­ags og fjármálará­ðherra f.h. ríkissjóðs.

Nánari upplýsinga­r veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Helga Birna Jónsdóttir (helga@intellecta.is) í síma 511 1225.

Intellecta er sjálfstaet­t þekkingarf­yrirtaeki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendu­m við að auka árangur, baeta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan bakgrunn og víðtaeka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptav­ini til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðing­u lausna sem skila árangri.

511 1225

intellecta.is

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Icelandic

Newspapers from Iceland