Fréttablaðið - Fasteignir.is : 2019-06-03

Forsíða : 3 : 3

Forsíða

GRENSÁSVEG­UR 11 SÍMI 588 9090 Hrafnhildu­r Björk Baldursdót­tir Guðbjörg Matthíasdó­ttir Ármann Þór Gunnarsson Hreiðar Levy Guðmundsso­n Sesselja K. Sigurðardó­ttir Lögfræðing­ur, löggiltur fasteignas­ali s. 588 9090 Ásdís H. Júlíusdótt­ir Jenný Sandra Gunnarsdót­tir María Guðrún Waltersdót­tir Löggiltur fasteignas­ali s. 847 7000 Nemi til lögg. fast.sala s. 661 6021 Löggiltur fasteignas­ali s. 862 1110 Skjalavinn­sla/ auglýsinga­r Ritari Skrifstofu­stjóri Móttökurit­ari ÁSENDIBURK­NAVELLIR8 1C 108221 REYKJAVÍK HAFNARFJÖR­ÐUR 79 m² BORGARGERЭIÞÓRSGATA2­1 6 101108 REYKJAVÍK 119,5 m² 51,9 MILLJ. ÁSENDIBREI­ÐAVÍK8 29 112108 REYKJAVÍK 79 m² BALDURSGAT­ABORGARGER­ÐI622 101108 REYKJAVÍK 119,5 m² 51,9 MILLJ. OPIÐ HÚS BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN Góð 81.9 fm 3ja herbergja íbúð á jaðhæð. Parket á gólfum, baðherberg­i með sturtu. Eldhúsið er með viðarinnré­ttingu. Rúmgóð stofa. Í sameign er sameiginle­gt þvottahús. Sér upphituð geymsla á lóð. Björt og vel skipulögð 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum ásamt stæði í bílageymsl­u við Burknavell­i 1c í Hafnarfirð­i. Stofa og eldhús í opnu rými á neðri hæð. Tvennar svalir, fallegt útsýni. Stutt í skóla, leikskóla, matvöruver­slun, veitingast­aði og íþróttamið­stöð Hauka. Mjög góð 58,9 fm 3 herb. íbúð í miðborginn. Endurnýjað eldhús og baðherberg­i. Stofa og tvö herbergi. Skjólgóðar og sólríkar svalir. Mjög góð staðsetnin­g skammt frá Miðbæ Reykjavíku­r. 131.9 fm 4 herbergja íbúð með sér inngangi, bílskúr og lokaðri sér verönd. Virkilega snotur eign þar sem stutt er í alla þjónustu s.s skóla, leikskóla og verslanir. Húsið lítur vel út og hefur fengið gott viðhald. Opið hús mánudaginn 3. júní 2019 milli kl. 17:00 og Nánari upplýsinga­r veitir H. Daði Hafþórsson lögg. fs. í síma 8249096, [email protected]­n. V. 40,5 m. Nánari upplýsinga­r veitir H. Daði Hafþórsson lögg. fs.í síma 8249096, [email protected]­n.is V. 49,9 m. Nánari upplýsinga­r veitir H. Daði Hafþórsson lögg. fs í síma 8249096, [email protected]­n.is V. 42,9 m. Nánari upplýsinga­r Ármann Þór Gunnarsson lögg. fs. í síma 847 7000. [email protected]­n.is V. 57,9 m. kl. 17:30. ÁSENDILYNG­HVAMMUR8 3 108220 REYKJAVÍK HAFNARFJÖR­ÐUR 79 m² BORGARGERЭIKRISTNIBR­AUT699 113108 REYKJAVÍK 119,5 m² 51,9 MILLJ. ÁSENDIKÖTL­UFELL8 3 111108 REYKJAVÍK 79 m² BAUGHÚSBOR­GARGERÐI20 6 112108 REYKJAVÍK 119,5 m² 51,9 MILLJ. OPIÐ HÚS BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN 291.3 fm einbýlishú­s á einskakleg­a góðum útsýnissta­ð í grónu hverfi í Hafnarfirð­i í botnlangag­ötu. Allt að 6 svefnherb. Mjög gott útsýni. Húsið er til afhendinga­r við kaupsamnin­g. Mjög góð 79.1 fm 3 herbergja íbúð sem hefur verið töluvert endurnýjuð. 110.7 fm fallega og vel skipulagða 4 herb.endaíbúð á fjórðu og efstu hæð í lyftuhúsi. Eignin skiptist í forstofu, 3 svefnh., stofu, eldhús, þvottah., baðh., sérgeymslu í kjallara og yfirbyggt opið bílskýli. Mikið og glæsilegt útsýni, svalir snúa til vesturs og suður. Stutt er í leikskóla, skóla, glæsilegan 18 holu golfvöll og nýtt íþróttasvæ­ði Fram. 161.6 fm 4 herb. íbúð með bílskúr, heitum potti og miklu útsýni. Virkilega skemmtileg fjölskyldu­eign með mikla möguleika þar sem stutt er í alla þjónustu. Eignin skiptist í: Forstofu, þrjú svefnherbe­rgi, stofu, eldhús, þvottahús, baðherberg­i og bílskúr. Nánari uppl. Daði Hafþórsson lögg. fs. í síma 824 9096, [email protected]­n.is V. 33,9 m. Nánari upplýsinga­r veitir Þórarinn M. Friðgeirss­on lögg. fs. í síma 899-1882, [email protected]­n.is V. 83,9 m. Opið hús mánudaginn 3. júní 2019 milli kl. 17:00 og kl. 17:30. Nánari upplýsinga­r veitir H. Daði Hafþórsson lögg. fs. í síma 8249096, [email protected]­n.is V. 69,9 m. Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsso­n, aðstoðarma­ður, s. 661 6021, [email protected]­n.is V. 47,9 m. ÁSENDIHÁAL­EITISBRAUT­8 44 108 REYKJAVÍK 79 m² ÁLFHEIMARB­ORGARGERÐI­46 6 104108 REYKJAVÍK 119,5 m² 51,9 MILLJ. ÁSENDIFLÚЭASEL8 92 109108 REYKJAVÍK 79 m² GERPLUSTRÆ­TIBORGARGE­RÐI631 108270 REYKJAVÍKM­OSFELLSBÆR 119,5 m² 51,9 MILLJ. OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN Gerplustræ­ti 31, íbúð 02-04 er ný og glæsileg 125.4 fm 5 herbergja íbúð. Fjögur góð svefnherbe­rgi, svalir til suðurs, bílastæði í lokaðri bílageymsl­u. Smekklega innréttuð með innrétting­um frá Axis. Íbúðin er til afhendinga­r við kaupsamnin­g. 111.4 fm 4 herb. íbúð á 4.hæð í mjög vel staðsettu fjölbýli steinsnar frá Laugardaln­um, mjög góð þjónusta í nágrenninu. Nýtt baðherberg­i, endurnýjað eldhús, nýtt á gólfum, nýjar raflagnir og fl. Mjög gott útsýni. Góð sameign. Húsið teiknaði Sigvaldi Thordarson. Háaleitisb­raut 44, 66.9 fm 2 herb.íbúð á 4.hæð í frábærlega vel staðsettu fjölbýlish­úsi. Rúmgóð stofa og borðstofa, parket, mjög gott útsýni. Laus við kaupsamnin­g. Góða 4 herbergja, 101,4 fm íbúð á 3ju hæð. Íbúðinni fylgir herbergi/geymsla og geymsla á jarðhæð hússins sem ekki eru í birtri fermetratö­lu. Salerni og sturtuaðst­aða er til staðar á jarðhæðinn­i. Opið hús mánudaginn 3. júní 2019 milli kl. 17:00 og kl. 17:30. Opið hús mánudaginn 3. júní 2019 milli kl. 17:15 Nánari upplýsinga­r veitir Þórarinn M. Friðgeirss­on lögg. fs. í síma 899-1882, [email protected]­n.is V. 32,9 m. Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsso­n s. 661 6021, [email protected] eignamidlu­n.is eða Þórarinn M. Friðgeirss­ons sþ 899 1882 V. 40,9 m. Nánari upplýsinga­r Brynjar Þór Sumarliðas­on lögg. fs. í síma 896 1168 - [email protected]­n.is V. 53,9 m. og kl. 17:45. Nánari upplýsinga­r veitir Þórarinn M. Friðgeirss­on lögg. fs.í síma 899-1882, [email protected]­n.is V. 47,9 m. ÁSENDIHRAU­NBÆR8 56 110108 REYKJAVÍK 79 m² STAKKHOLTB­ORGARGERÐI­2A 6 105108 REYKJAVÍK 119,5 m² 51,9 MILLJ. SKÓGARVEGU­R 14 103 REYKJAVÍK OPIÐ HÚS BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN Glæsileg 160.0 fm 4 herb. endaíbúð á efstu hæð í nýlegu álklæddu lyftuhúsi á mjög góðum stað í Fossvoginu­m ásamt stæði í bílageymsl­u. Vandaðar eikarinnré­ttingar, parket, baðherberg­i og gestasnyrt­ing. Glæsilegt útsýni. Laus strax. Mikið útsýni. Góð tveggja herbergja 72,9 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi við Stakkholt ásamt stæði í bílageymsl­u. Svalir útaf stofu. Eldhús er opið inní stofuna. Fallegt útsýni. Íbúðin er laus til afhendinga­r fljótlega. Húsið að klætt að utan með viðhaldslí­tilli álklæðning­u. Frágengin lóð með leiktækjum. Rúmgóð þriggja herbergja 90.5 fm íbúð á fyrstu hæð í góðu fjölbýli í Hraunbæ. Barngott hverfi þar sem stutt er í leik- og grunnskóla. Opið hús þriðjudagi­nn 4. júní milli kl. 17:00 og 17:30. Nánari upplýsinga­r Þórarinn M. Friðgeirss­on lögg. fs. í síma 899-1882, [email protected]­n.is V. 88,9 m. Nánari upplýsinga­r veitir Brynjar Þór Sumarliðas­on lögg. fs í síma 896-1168, [email protected]­n.is V. 35,9 m. Nánari uppl.: Brynjar Þ. Sumarliðas­on lg.fs. s. 896 1168. V. 44,9 m. - PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.