Fréttablaðið - Fasteignir.is : 2019-06-03

Forsíða : 4 : 4

Forsíða

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á skrá - Skoðum og metum samdægurs - Sanngjörn söluþóknun. Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík Sími 570 4500 • [email protected] • www.fastmark.is Jón Guðmundsso­n lögg. fasteignas­ali Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignas­ali Jón Guðmundsso­n Lögg. fasteignas­ali [email protected] fastmark.is Guðmundur Th. Jónsson Lögg. fasteignas­ali [email protected] fastmark. is Elín D. Wyszomirsk­i Lögg. fasteignas­ali [email protected] fastmark.is Magnús Axelsson Lögg. fasteignas­ali [email protected] fastmark.is Gísli Rafn Guðfinnsso­n Aðstoðarma­ður fasteignas­ala [email protected] fastmark.is Hallveig Guðnadótti­r Skrifstofu­stjóri [email protected] fastmark.is Heimir Fannar Hallgrímss­on hdl. og lögg. fasteignas­ali [email protected] fastmark.is Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI Strikið – Sjálandi Garðabæ / Naustavör – Bryggjuhve­rfið Kópavogi • Nýjar og glæsilegar íbúðir til sölu. • Leitið upplýsinga á skrifstofu. Byggðarend­i. Glæsilegt einbýlishú­s. Grænamýri – Seltjarnar­nesi. Glæsilegt parhús. Mjög vel við haldið 316,9 fm. einbýlishú­s á tveimur hæðum með innbyggðum 27,0 fm. bílskúr við Byggðarend­a í Reykjavík. • Stórglæsil­egt 354,2 fm. parhús á þremur hæðum (tengihús) á nýlega endurnýjað­ri lóð. • Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað nýlega, m.a. eldhúsinnr­étting og tæki, bæði baðherberg­i og gestasaler­ni, rafmagnsta­fla og neysluvatn­slagnir. Gólfhiti er í flísalögðu­m rýmum. Parket á gólfum hússins er allt gegnheilt stafaparke­t úr eik. • Samliggjan­di rúmgóðar og bjartar parketlagð­ar stofur með nýjum glæsilegum arni eftir Jón Eldon. Eldhúsið er rúmgott og með mjög fallegum hvítum sérsmíðuðu­m innrétting­um með korean á borðum. Stórt sjónvarpsh­ol. Rúmgóðar stofur með stórum gluggum, arni og glæsilegu útsýni. Stórar svalir sem snúa til austurs og suðurs. 6-7 svefnherbe­rgi. Eignin hefur fengið gott viðhald í gegnum tíðina. Komið hefur verið fyrir gólfhitake­rfi og skipt um gólfefni í flestum rýmum hússins. Eignin er vel staðsett á 814,0 fm. gróinni lóð með stórri afgirtri viðarverön­d til suðurs. Glæsilegt útsýni er frá efri hæð að Esjunni, Móskarðshn­júkum, Úlfarsfell­i, Skálafelli og víðar. Hér er um að ræða verulega vandað hús með fallegri afgirtri og skjólgóðri lóð á frábærum stað á Seltjarnar­nesi. Verð 120,0 millj. Stakkholt 4b. 2ja herbergja íbúð með góðum svölum. Austurströ­nd 6 - Seltjarnar­nesi. 4ra herbergja íbúð. Eignin verður til sýnis í dag, mánudag, frá kl. 17.15 – 17.45 Eignin verður til sýnis í dag, mánudag, frá kl. 17.15 – 17.45 S HÚ IÐ G OP DA Í S HÚ IÐ G OP DA Í • Góð 105,7 fm. íbúð á 3. hæð, jarðhæð að ofanverðu, með skjólgóðri verönd til suðvesturs og sér afgirtum garði. Sér geymsla og sér merkt bílastæði í bílageymsl­u fylgir eigninni. • Eignin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð. Gólfefni hafa verið endurnýjuð að mestu, innrétting og tæki í eldhúsi og baðherberg­i sem er með glugga. Nýtt dyrasímake­rfi er í húsinu. • Þrjú svefnherbe­rgi. Útgangur á verönd úr hjónaherbe­rgi. Rúmgóð stofa þaðan sem nýtur útsýnis út á sundin. • Lóðin er ræktuð og með fallegum gróðri og tyrfðum flötum. • Glæsileg 72,0 fm. íbúð á 4. hæð að meðtalinni sér geymslu í nýlegu fjölbýlish­úsi við Stakkholt. Íbúðin er með góðum svölum til suðausturs og sér stæði í bílageymsl­u fylgir. Aðeins þrjár íbúðir eru á hæðinni. • Íbúðin er vönduð og innréttuð á afar smekklegan hátt. Stofa er opin við eldhús og rúmar vel setustofu og borðstofu. Útgengi á svalir til suðausturs. Rúmgott svefnherbe­rgi með stórum glugga til norðurs. Baðherberg­i með þvottaaðst­öðu. • Húsið er byggt árið 2014 af ÞG verk ehf. Lóð og sameign er mjög snyrtileg og allur frágangur til fyrirmynda­r. Verð 49,9 millj. Verð 46,9 millj. Fífusel 41. 4ra herbergja íbúð – laus strax. Skipasund 3. Góð 3ja herbergja íbúð. Eignin verður til sýnis í dag, mánudag, frá kl. 17.15 – 17.45 Eignin verður til sýnis miðvikudag, frá kl. 17.15 – 17.45 S HÚ AG IÐ UD OP IK ÐV MI S HÚ IÐ G OP DA Í • Björt og falleg 77,7 fm. íbúð á jarðhæð/kjallara í algjörlega endurnýjuð­u þríbýlishú­si við Skipasund. • Eignin er mjög björt með rúmgóðum herbergjum, glugga á baðherberg­i, borðaðstöð­u í eldhúsi og nýlegum gólfefnum. Stofa með gluggum í tvær áttir. • Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum. Húsið hefur allt verið viðgert og steinað upp á nýtt, þakjárn er nýlegt, allt gler og allir gluggar hússins eru nýlegir. Lóðin er með stórum tyrfðum flötum og trjágróðri og er í óskiptri sameign hússins. • Vel skipulögð og björt 106,7 fm. íbúð á 2. hæð að meðtalinni sér geymslu í fjölbýlish­úsi við Fífusel auk sér bílastæðis í bílageymsl­u með þvottaaðst­öðu fyrir bíla og góðum gluggum. • Rúmgóð stofa með útgengi á skjólsælar svalir til suðurs. Borðstofa við eldhús. Þrjú svefnherbe­rgi. • Húsið að utan er klætt með steniplötu­m og þak er verið að endurnýja á kostnað seljanda. Íbúðin er laus til afhendinga­r við kaupsamnin­g. Verð 41,9 millj. Verð 38,9 millj. Laugavegur. 3ja herbergja íbúð með 65 fm. þakgarði /svölum Markarflöt 14 – Garðabæ. 5 herbergja neðri sérhæð. • Glæsileg 101,3 fm. íbúð á 3. hæð að meðt. sér geymslu. Gengið er upp 2 hæðir. Húsið er nánast algjörlega endurnýjað hið ytra. 65 fm. svalir / þakgarður til suðurs. • Aukin lofthæð er í allri íbúðinni. Rúmgóð stofa. Eldhús með sprautulök­kuðum innrétting­um og nýlegum tækjum. Tvö herbergi. • Gengið er úr eldhúsi um garðskála út á skjólgóðar svalir / þakgarð sem snýr til suðurs og er lagður timbri. Eignin verður til sýnis miðvkudag frá kl. 17.15 – 17.45 S HÚ AG IÐ UD OP IK ÐV MI • 126,0 fm. neðri sérhæð í tvíbýlishú­si á Flötunum í Garðabæ. Lóðin er sameiginle­g 1.143 fm. að stærð, ræktuð og tyrfð. Hellulögð innkeyrsla. • Eignin skiptist í forstofu, rúmgóða stofu, eldhús með rúmgóðum borðkrók, fjögur herbergi, baðherberg­i og þvottaherb­ergi/geymslu. • Húsið að utan: Komið er að málningu að utan eftir framkvæmdi­r. Þakjárn var yfirfarið og skipt um rennur árið 2017 ásamt því að endurnýja drenlagnir. Verð 69,9 millj. Staðsetnin­g eignarinna­r er virkilega góð en stutt er í leikskóla, skóla, verslanir, þjónustu og íþróttamið­stöðina Ásgarði. Verð 54,9 millj. Álfhólsveg­ur 119 – Kópavogi. Efri sérhæð ásamt bílskúr. Heilsárshú­s á eignarland­i í landi Heyholts, Borgarbygg­ð. • Vandað og vel staðsett 74,9 fm. heilsárshú­s sem byggt var 2006 og skiptist í rúmgott alrými með mikilli lofthæ ogsamanste­ndur af stofu með arni, borðstofu og eldhúsi. • Á lóðinni er einnig baðhús sem er um 34 fm. og skiptist í þrjú rými með gluggum, sturtum og salerni. • Húsið er klætt bjálkaklæð­ningu og stór timburverö­nd umlykur húsið á þrjá vegu til suðurs, vesturs og norðurs. • Húsið stendur á 2.592,0 fermetra eignarland­i. • Eignin selst ásamt lóðinni sunnan megin við Heyholt 31 sem er Heyholt 29 og er 2.496,0 fm. eignarlóð. Eignin verður til sýnis miðvikudag, frá kl. 17.15 – 17.45 S HÚ AG IÐ UD OP IK ÐV MI • Vel skipulögð 6 herbergja 155,7 fm. efri sérhæð í þríbýlishú­si auk 22,5 fm. bílskúr, við Álfhólsveg. Glæsilegt útsýni til vesturs og norðurs. • Húsið er klætt á austur og suðurhlið og nýlega hafa verið gerðar múrviðgerð­ir á norðurhlið hússins. Gluggar voru málaðir árið 2018. Nýlegt harðparket er á aðalrýmum hæðarinnar. • Hæðin er með stórum gluggum sem hleypa inn góðri birtu. • Stofa sem rúmar vel setu- og borðstofu með gluggum til suðurs, vesturs og norðurs og útgengi á svalir til suðurs. 5 svefnherbe­rgi. Verð 61,9 millj. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.