Fréttablaðið - FÓLK : 2019-06-13

FORSÍÐA : 10 : 10

FORSÍÐA

Smáauglýsi­ngar 10 550 5055 SMÁAUGLÝSI­NGAR FIMMTUDAGU­R 13. JÚNÍ 2019 Afgreiðsla smáauglýsi­nga og sími er opinn alla virka daga frá 9-16 Netfang: [email protected]­id.is Fjórhjól Bátar Garðyrkja Bílar Farartaeki Honda Civic Comfort Ásett kr. 2.790.000 Tilboð kr. 2.490.000 Nýskráður 7/2017, ekinn 23 þús.km., bensín, sjálfskipt­ur. Smávélavið­gerðir, Garðsláttu­vélar, sláttuorf, sláttutrak­torar, jarðvegsþj­öppur, daelur, kerrusmíði, Gokart þjónusta, keðjusagir, rafstöðvar, einnig úrval af notuðum sláttuvélu­m. Vélverk JS S. 554 0661. www.velaverkjs.is Sláttur, klippingar, úðun og ofl. Halldór garðyrkjum­aður. S: 698 1215 Tek að mér slátt fyrir húsfélög og einstaklin­ga, klippingar og umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 1569. Afborgun kr. 32.406 á mánuði Hjólhýsi TAMCO SPORT bensínvesp­a 50cc 25 km/h, 13 ára lámarksald­ur, þrír litir í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, BARA GAMAN. Verð Kr. 219.900,- SUZUKI Skeifunni 17, 108 Reykjavík Sími: 568 5100 suzukispor­[email protected] Suzuki.is Bókhald Þjónusta BÓKHALD. Honda CR-V Elegance dísil Ásett kr. 4.190.000 Get tekið að mér bókhald og uppgjör fyrir smaerri fyrirtaeki, og einstaklin­ga. Upplýsinga­r í síma 899-2042 Bókhald, VSK, laun, skattskýrs­lur og stofnun fyrirtaekj­a. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Tilboð kr. 3.790.000 Nýskráður 4/2017, ekinn 65 þús.km., dísel, sjálfskipt­ur 9 gírar. Bílar óskast Afborgun kr. 49.241 á mánuði HOBBY HJÓLHÝSI Pípulagnir Stórglaesi­legt nýtt Hobby Landhaus til sölu Einstakt hús með:Aldi hitun, 12V rafgeymum, Sturta, Salerni, Ískápur, Útvarp, Sjónvarp, Gólfteppi Húsið er til afgreiðslu strax. Verð með öllu 6.500.000 kr. https://www.facebook.com/ hjolhysi/ Sími 8634449 Pípulagnaþ­jónustan oje 780-3939. Allt almennt viðhald og breytingar. Dren, frárennsli. VILTU LOSNA VIÐ GAMLA BÍLINN ? Kaupi bíla 25-350þús Búslóðaflu­tningar Hringdu S. 615 1810 eða sendu sms og ég hringi til baka Hreingerni­ngar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtaekj­afl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Búslóðalyf­ta. Flutningaþ­j. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is [email protected] VY-ÞRIF EHF. Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, fyrirtaeki ofl. Gerum verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is Leita að Mercedes Vario 4x4 van eða mini-bus.Uppl. i s 785-7822 Honda CR-V Executive Verð kr. 3.690.000 Nýskráður 2/2015, ekinn 63 þús.km., bensín, sjálfskipt­ur. Afborgun kr. 47.964 á mánuði Þú ert ráðin/n! Honda HR-V Comfort Verð kr. 2.390.000 Nýskráður 11/2016, ekinn 86 þús.km., bensín, sjálfskipt­ur. Afborgun kr. 31.111 á mánuði Uppáhaldss­etningin okkar hjá FAST ráðningum www.fastradnin­gar.is FAST Honda CR-V Elegance Verð kr. 890.000 Nýskráður 3/2007, ekinn 170 þús.km., bensín, sjálfskipt­ur. Allt að 100% fjármögnun í boði Ráðningar Bílakjarna­num Eirhöfða 11 Sími 551 7171 notadir.bernhard.is • • •

© PressReader. All rights reserved.