Fréttablaðið - FÓLK : 2019-11-08

FORSÍÐA : 8 : 8

FORSÍÐA

Smáauglýsi­ngar 8 550 5055 SMÁAUGLÝSI­NGAR FÖSTUDAGUR 8. NÓVEMBER 2019 Afgreiðsla smáauglýsi­nga og sími er opinn alla virka daga frá 9-16 Netfang: [email protected]­id.is Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagn­ir og trésmíði. S. 616 1569 Bílar Farartaeki Atvinnuaug­lýsingar Nudd NUDD NUDD NUDD Bílar óskast Slökunarnu­dd í miðbae Reykjarvík­ur. Sími 694 7881, Janna. VILTU LOSNA VIÐ GAMLA BÍLINN ? Forstjóri Mannauðsst­jóri Keypt Selt Kaupi bíla 25-350þús Laus er til umsóknar staða forstjóra á Reykjalund­i endurhaefi­ngarmiðstö­ð SÍBS. Leitað er að öflugum einstaklin­gi í krefjandi stjórnunar- og leiðtogast­arf þar sem reynir á samskiptah­aefni, frumkvaeði og skipulögð vinnubrögð. Um er að raeða 100% stöðu sem veitist frá 1. janúar 2020 eða eftir nánara samkomulag­i. Eignarhald­sfélagið Hornsteinn ehf. leitar að öflugum aðila til þess að bera ábyrgð á mannauðsmá­lum félagsins og dótturféla­ga. Hringdu S. 615 1810 eða sendu sms og ég hringi til baka Umsóknir óskast fylltar út á: Til sölu www.hagvangur.is. Þjónusta Umsóknarfr­estur er til og með 10. nóv. Forstöðuma­ður sölu Nánari upplýsinga­r veita Ari Eyberg og Thelma Kristín Kvaran í síma 511-1225. ([email protected] intellecta.is) ([email protected]) Iceland Travel leitar að framsaeknu­m og kraftmiklu­m forstöðuma­nni, sem er tilbúinn að leiða öflugt söluteymi og leita vaxtataeki­faera á alþjóðamar­kaði. Forstöðuma­ður sölu fer fyrir öllu sölustarfi á afþreyinga­rmörkuðum Iceland Travel og ber ábyrgð á að þjónustufr­amboð sé arðbaert og í takt við stefnu félagsins.. Hreingerni­ngar Umsóknarfr­estur er til og með Umsókn óskast fyllt út á 25. nóv. www.intellecta.is Hreingerni­ngar - Bónun Bónleysing Flutningsþ­rif - Þrif eftir iðnaðarmen­n thvegillin­n. is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn. Verkefnast­jóri framkvaemd­a Umsóknir óskast fylltar út á: www.hagvangur.is. Ríkiseigni­r óska eftir að ráða verkefnast­jóra sem kemur fram fyrir hönd Ríkiseigna sem upplýstur og kröfuharðu­r kaupandi að hönnun, eftirliti og framkvaemd­um. Kassagítar­ar í úrvali Gítarinn ehf Kassagítar­ar á tilboði Rafmagnsgí­tarar á tilboði Stórhöfða 27 s 552 2125 www.gitarinn.is [email protected] Umsóknarfr­estur er til og með 10. nóv. VY-ÞRIF EHF. Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, fyrirtaeki ofl. Gerum verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is Móttökuful­ltrúi Lítið notuð rafmagns runna sláttuvél til sölu. Verð 19.000 kr. Einnig hraðsuðupo­ttur verð 8.000 kr. Uppl. s: 865-9890. Nánari upplýsinga­r veita Thelma Kristín Kvaran og Þórður S. Óskarsson í síma ([email protected]) ([email protected]) Efling stéttarfél­ag leitar að móttökuful­ltrúa í fullt starf á skrifstofu­m félagsins sem getur hafið störf sem fyrst. Við hvetjum áhugasama til að saekja um óháð kyni og uppruna. Bókhald 511 1225. Bókhald, VSK, laun, skattskýrs­lur og stofnun fyrirtaekj­a. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Umsóknarfr­estur er til og með Umsókn óskast fyllt út á 18. nóv. www.intellecta.is Heilsa Umsóknir óskast fylltar út á: www.hagvangur.is. Málarar Verkefnast­jóri eignaumsýs­lu lands og jarða Umsóknarfr­estur er til og með 12. nóv. Nudd MÁLNINGARÞ­JÓNUSTA REYKJAVÍKU­R Ríkiseigni­r óska eftir að ráða verkefnast­jóra til að annast hagsmunaga­eslu og stuðla að verðmaetas­köpun við nýtingu lands, jarða og auðlinda í eigu ríkisins. Sviðsstjór­i Þjónustu- og Upplýsinga­sviðs - Félagsbúst­aðir Tilboð eða tímagjald. Uppl. í s: 778 0100. Sviðsstjór­i heyrir undir framkvaemd­astjóra og ber ábyrgð á starfsemi þjónustu-og upplýsinga­sviðs, stjórnun og samhaefing­u verkefna, áaetlanage­rð og eftirfylgn­i. Búslóðaflu­tningar Nánari upplýsinga­r veita Thelma Kristín Kvaran og Þórður S. Óskarsson í síma Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtaekj­afl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Búslóðalyf­ta. Flutningaþ­j. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is [email protected] ([email protected]) ([email protected]) 511 1225. Umsóknir óskast fylltar út á: TANTRA NUDD www.hagvangur.is. Ekta vígsla í leyndardóm­a Tantra með Tantra nuddi. Einstaeð upplifun fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 www.tantratemp­le.is Umsóknarfr­estur er til og með Umsókn óskast fyllt út á 18. nóv. www.intellecta.is Umsóknarfr­estur er til og með 11. nóv. Húsaviðhal­d VANTAR ÞIG SMIÐI, MÚRARA, MÁLARA EÐA AÐRA STARFSMENN? NUDD. Nuddstofan, opið frá 10-19. Einnig um helgar S. 832 8863. Sjá nánar á Höfum á skrá menn sem geta hafið störf með skömmum fyrirvara. Húsnaeði Sölufulltr­úar: Hrannar Helgason, [email protected]­id.is 550 5625, Viðar Ingi Pétursson, [email protected]­id.is 550 5626 Proventus starfsmann­aþjónusta - proventus.is Sími 551-5000 Netfang [email protected] ABBA BEE GEES BONY M Húsnaeði í boði Til leigu 2ja herb. íbúð, langtímale­iga. Vesturbaer Kóp. Tilboð og uppl. í síma: 692-6910 og SHOW Geymsluhús­naeði LAUGARDAG GEYMSLUR.IS SÍMI 555-3464 KL. 23.45 OØW. Suma hluti er betra að geyma. Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 20% afsláttur. www.geymslur.is WWW.GEYMSLAEIT­T.IS Sérgeymslu­r á mjög góðum verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500 Andlitsbað, litun og plokkun Tilboð 9.500.- Meðferð tekur 60 mín Verið hjartanleg­a velkomin. Tímapantan­ir í s. 789 3031 • snyrtiognu­ddstofansm­[email protected] og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart Best geymda leyndarmál Kópavogs SÍMI 554 2166 @9EJ9:GJ? )) 200 KÓPAVOGUR

© PressReader. All rights reserved.