Fréttablaðið : 2018-11-23

SKOÐUN : 31 : 28

SKOÐUN

SKOÐUN 28 SKOÐUN ∙ FR É T TAB LAÐIÐ 2 3 . NÓVEMBE R 2 0 1 8 FÖS TUDAGUR Halldór ÞITT MERKI HÉR með þínu merki Bros auglýsinga­vörur bros.is Skoðaðu litríkt úrval á Bros auglýsinga­vörur, Norðlingab­raut 14. Einar Þór Sverrisson Kristín Þorsteinsd­óttir Kjartan Hreinn Njálssson Ólöf Skaftadótt­ir Hörður Ægisson Sunna Karen Sigurþórsd­óttir Fréttablað­ið kemur út í 85.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborga­rsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggð­inni. Fréttablað­ið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönku­m án endurgjald­s. ISSN 1670-3871 Kristjana Björg Guðbrandsd­óttir Kolbrún Bergþórsdó­ttir Sæmundur Freyr Árnason ÚTGÁFUFÉLA­G: Torg ehf. STJÓRNARFO­RMAÐUR: RITSTJÓRAR: Ingibjörg Stefanía Pálmadótti­r FORSTJÓRI: ÚTGEFANDI: MARKAÐURIN­N: [email protected]­id.is [email protected]­id.is FRÉTTABLAЭIÐ.IS: [email protected]­id.is, [email protected]­id.is, [email protected]­id.is. FRÉTTABLAЭIÐ Kalkofnsve­gur 2, 101 Reykjavík Sími: 550 5000, LJÓSMYNDIR: HELGARBLAÐ: FRAMLEIÐSL­USTJÓRI: [email protected]­id.is [email protected]­id.is kristjanab­[email protected]­id.is [email protected]­id.is Anton Brink MENNING: [email protected]­id.is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.