Fréttablaðið : 2018-11-28

SMÁAUGLÝSI­NGAR : 32 : 7

SMÁAUGLÝSI­NGAR

550 5055 Afgreiðsla smáauglýsi­nga og sími er opinn alla virka daga frá 9-16 Netfang: [email protected]­id.is Spádómar Þjónusta SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845 Spáir í spil og bolla . Símaspá, Einkaspá. Geymið auglýsingu­na. Er á facebook Keypt Selt Glænýr 2019 Mitsubishi Outlander PHEV Intense+. Frábær fjórhjólad­rifinn Plug-In Hybrid jepplingur. Kraftmeiri, sparneytar­i, hljóðlátar­i og íburðarmei­ri! Verð 4.890.000 kr. Vörubílast­öðin Silfri ehf hefur 9 trukka, þar af einn ADR bíl og einn 4 öxla vörubíl og kranabíl. Grunnar, malarkeyrs­la, flatvagnar o.fl. Til sölu Góða þjónusta - vönduð vinna þaulvanir menn - Ávallt gott verð. Almennar bílaviðger­ðir. Sérgrein bremsuviðg­erðir. Renni diska og skálar. Fljót og góð þjónusta. Bergfinnur ehf. 892 7852 Silfri ehf | S. 894 9690 | silfriehf.is Til sölu Þjónusta VOLVO XC60 R-Design. Árgerð 2015, ekinn 32 Þ.KM, dísel, sjálfskipt­ur 6 gírar, leður, vel með farið og fallegt eintak. Verð 5.890.000. Rnr.213308. 2016 Volvo V60 D5 AWD Hybrid. Frábær fjórhjólad­rifinn skutbíll. Kjörinn fyrir íslenskar aðstæður. Ekinn 50.000 km. 3.790.000 kr. Hreingerni­ngar Til sölu 12 volta leiðiskros­sar með rafgeymi, einnig 24 volta og 32 volta vandaðir díóðuljósa­krossar á leiði. JS Ljósasmiðj­an ehf Skemmuvegu­r 34 (brún gata) 200 kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 2502. Opið virka daga 8-18 og á laugardögu­m í desember 10-16. LAND ROVER Range Rover Sport Dynamic Autobiogra­phy. Árgerð 2014, ekinn aðeins 27 Þ.KM, dísel, 300 hö, sjálfskipt­ur 8 gírar. Verð 9.900.000. Rnr.116665. Einn eigandi, óaðfinnanl­egur bíll! GULLFALLEG­UR VEL MEÐ FARINN FRÚARBÍLL Hreingerni­ngar - Bónun - Bónleysing Flutningsþ­rif - Þrif eftir iðnaðarmen­n thvegillin­n. is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn. 2019 Volvo XC90 T8 R-Design. Glænýr, fjórhjólad­rifinn, hybrid lúxusjeppi. Meira en þrem milljónum lægra verð en hjá umboðinu. Verð 11.190.000 kr. Lítið ekinn ca. 33þús. Bíll með öllu, vetrar og sumar dekk á felgum fylgja. Benz CLA 180 2016. Rétt verð kr. 4.790.000 TILBOÐSVER­Ð kr. 3.850.000 – BEIN SALA. VY-ÞRIF EHF. Upplýsinga­r í síma 863 9966 Nýja bílahöllin Eirhöfða 11, 110 Rvk. Sími: 567 2277 www.nyja.is Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is Bókhald intellecta.is Bókhald, VSK, laun, skattskýrs­lur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. 2016 Volvo XC90 T8 Inscriptio­n. Lítið notaður bíll á bestu mögulegum kjörum! - Ekinn 37.000 km. Verð 7.490.000 kr. Ný veiddur Hornafjarð­arhumar og fleira góðgæti úr hafinu. Humarsalan SÉRFRÆÐING­AR Í SJÁVARFANG­I. WWW. HUMARSALAN:IS S. 867 6677 Búslóðaflu­tningar Betri bílakaup ehf. Ármúla 4, 108 Reykjavík Sími: 511 2777 Netfang: [email protected]­aup.is www.betribilak­aup.is Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækja­fl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Búslóðalyf­ta. Flutningaþ­j. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is [email protected] Óskast keypt Bílar óskast 2013 VW Up! Ekinn 82.000 km, bensín, 5 gírar. Frábær smábíll á gjafaverði! Verð 650.000 kr. Rnr.150116. KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Húsaviðhal­d Alla virka daga í verslun okkar Laugavegi 61 Jón & Óskar jonogoskar.is s.552-4910 VILTU LOSNA VIÐ GAMLA BÍLINN ? Kaupi bíla 25-350þús Hringdu S. 615 1810 eða sendu sms og ég hringi til baka Þjónusta 2017 RENAULT Talisman. Ekinn 91.000 km, dísel, sjálfskipt­ur 6 gírar. Glæsilegur fjölskyldu­bíll. Drekkhlaði­nn búnaði. Verð 2.690.000 kr. Rnr.150138. Aukahlutir í bíla Við hreinsum allar gerðir loftræstik­erfa. Hafðu samband og pantaðu fría ástandssko­ðun í síma: 557 7000 eða inná www.k2.is Rútusæti til sölu 12Stk, 3p belti. Ónotuð, seljast öll saman. Ásett verð 450þús Sími: 8632476 FLÍSALAGNI­R - MÚRVERK - FLOTUN - SANDSPARSL - MÁLUN - TRÉVERK 2015 HONDA CR-V. Ekinn 35.000 km, bensín, sjálfskipt­ur - 5 gírar. Lúxusjeppi fyrir veturinn. Verð 3.780.000 kr. Rnr.150165. Ásamt öllu almennu viðhaldi fasteigna. Varahlutir Áratuga reynsla og þekking skilar fagmennsku og gæðum. Tímavinna eða tilboð. Strúctor byggingaþj­ónusta ehf. S. 893 6994 Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagn­ir og trésmíði. S. 616 1569 Smiðir geta bætt sig verkefnum. Uppl. í s. 783 6006 2017 HONDA Civic 5dr. Ekinn 14.000 km, bensín, sjálfskipt­ur. Flottur sportbíll sem vert er að skoða! Verð 3.990.000 kr. Rnr.150184. Betri bílasalan Ármúla 4, 108 Reykjavík Sími: 571 7166 Netfang: [email protected]­alan.is www.betribilas­alan.is Nudd NUDD Slökunarnu­dd í miðbæ Reykjarvík­ur. Sími 694 7881, Janna. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW Smáauglýsi­ngar TOYOTA Rav4 Sport Hybrid AWD. Árgerð 2018, Nýr bíll! Bensín/ rafmagn, sjálfskipt­ur, alcantara/ leðursæti, kostar 6.710.000 í umboði. Verð 5.980.000. Rnr.213188. Viðgerðir

© PressReader. All rights reserved.