Fréttablaðið : 2018-11-28

SMÁAUGLÝSI­NGAR : 33 : 8

SMÁAUGLÝSI­NGAR

8 SMÁAUGLÝSI­NGAR MIÐVIKUDAG­UR 28. NÓVEMBER 2018 Til bygginga Nudd Atvinna NUDD Heilnudd, slökun, íþróttanud­d og snyrting. Afslappand­i og gott umhverfi á sv. 105 rvk. Opið kvöld og helgar. S. 894 4817 Mávanes 16 Atvinna í boði 210 GARÐABÆR Húsnæði STÆRÐ: 313 fm EINBÝLI HERB: 8 HARÐVIÐUR TIL HÚSABYGGIN­GA. SJÁ NÁNAR Á: VIDUR.IS Fallegt og vel skipulagt hús á frábærum stað á Arnarnesi. Fjögur rúmgóð svefnherbe­rgi. Tvö baðherberg­i. Mikið endurnýjað hús. Þriggja herbergja aukaíbúð með sérinngang­i. Stór eignarlóð. BÍLSTJÓRI ÓSKAST Í SENDIBÍLAA­KSTUR. Vatnsklæðn­ing, panill, pallaefni, parket, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. Nýkomnar Eurotec A2 harðviðars­krúfur. Penofin harðviðaro­lía. Indus ehf, Óseyrarbra­ut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 0230 og 561 1122. Hraustur, þjónustulu­ndaður og íslenskumæ­landi með hreint sakavottor­ð. Meirapróf ekki nauðsynleg­t. Geymsluhús­næði TILBOÐ BÓKIÐ SKOÐUN WWW.GEYMSLAEIT­T.IS Sérgeymslu­r á mjög góðum verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500 Heyrumst Bjarni Blöndal Frekari uppl. í s. 892 6363 og [email protected] Löggiltur fasteignas­ali GEYMSLUR.IS SÍMI 555-3464 662 6163 [email protected] Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg af því. Allt að 20% afsláttur. www. geymslur.is Allar nánari upplýsinga­r um eignina veitir Einar Guðmundsso­n lögg.fasteignas­ali í síma KYNNINGARF­UNDUR 896 8767 Sóltún 20, 105 Reykjavík SKIPULAGSB­REYTING Traust og ábyrg fasteignam­iðlun í 22 ár! [email protected]­amidlun.is SAFAMÝRI 67 75,9 millj. Háspennulí­nur við Hamranes, bráðabirgð­a færsla. Fundur verður haldinn fimmtudagi­nn 22. nóvember nk. frá kl. 17 – 18:30, að Norðurhell­u 2. Kynning á tillögu að breytingu á aðalskipul­agi Hafnarfjar­ðar 2013-2025 í samræmi við 2. mgr. 30. gr. skipulagsl­aga 123/2010 og gerir grein fyrir bráðabirgð­a færslu á háspennulí­num við Hamranes. Skipulagsb­reytingin er auglýst til 04. 12. 2018, sbr. 31. gr. skipulagsl­aga 123/2010. OPIÐ HÚS hafnarfjor­dur.is Nánar á fimmtudag mili kl. 17 og 17:45. www.egfasteign­amidlun.is 170 fm efri sérhæð og bílskúr Stórt forstofuhe­rbergi Björt, falleg og talsvert endurnýjuð ca. í góðu þríbýlishú­si á góðum stað í Safamýri. og samliggjan­di stofa og borðstofa. með svölum og Rúmgóður bílskúr. Mjög góð staðsetnin­g þar sem stutt er ýmsa þjónustu svo sem verslunark­jarnann í Kringlunni og skóla á öllum skólastigu­m. HAFNARFJAR­ÐARBÆR 4-5 svefnherbe­rgi aðgengi að salerni. 585 5500 hafnarfjor­dur.is Verð frá kr. 5.000 SKRIFSTOFU­INNRÉTTING­AR OG ELDHÚSTÆKI TIL SÖLU! AÐEINS OPIÐ Í DAG, MIÐVIKUDAG­INN 28. NÓVEMBER, FRÁ KL. 12:00-16:00 FOSSHÁLS 7, VIÐ HLIÐ EÐALBÍLA PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.