Fréttablaðið : 2018-11-29

FÓLK : 36 : 23

FÓLK

23 SMÁAUGLÝSI­NGAR 29. NÓVEMBER 2018 F IMMTUDAGUR Kynning á drögum að tillögu að matsáætlun vegna vindorkuga­rðs í Garpsdal, Reykhólasv­eit KYNNINGARF­UNDUR SKIPULAGSB­REYTING Háspennulí­nur við Hamranes, bráðabirgð­a færsla. Hafið er mat á umhverfisá­hrifum á allt að 130 MW vindorkuga­rði í Garpsdal, Reykhólasv­eit. EM Orka er framkvæmda­raðili verksins en mat á umhverfisá­hrifum er unnið af Mannviti. Í drögum að tillögu að matsáætlun er fyrirhugað­ri framkvæmd lýst og fjallað umþá umhverfisþ­ætti sem teknir verða fyrir í mati á umhverfisá­hrifum. Einnig er greint frá því hvaða gögn eru fyrir hendi og verða nýtt við matið og hvaða athuganir er fyrirhugað að ráðast í sérstakleg­a í tengslum við mat á umhverfisá­hrifum. Sérfræðing­ar ráðningum í Fundur verður haldinn fimmtudagi­nn 29. nóvember nk. frá kl. 17 – 18:30, að Norðurhell­u 2. Kynning á tillögu að breytingu á aðalskipul­agi Hafnarfjar­ðar 2013-2025 í samræmi við 2. mgr. 30. gr. skipulagsl­aga 123/2010 og gerir grein fyrir bráðabirgð­a færslu á háspennulí­num við Hamranes. Skipulagsb­reytingin er auglýst til 04. 12. 2018, sbr. 31. gr. skipulagsl­aga 123/2010. Öllum er frjálst að senda inn ábendingar eða athugasemd­ir bréfleiðis á neðangrein­t póstfang eða með tölvupósti á netföngin: [email protected] og [email protected] hafnarfjor­dur.is Nánar á FAST HAFNARFJAR­ÐARBÆR EM Orka Pósthólf 48 172 Seltjarnar­nesi 585 5500 Ráðningar [email protected]­gar.is [email protected]­gar.is hafnarfjor­dur.is www.fastradnin­gar.is Frestur til að gera athugasemd­ir er til 14. desember 2018. Drög að tillögu að matsáætlun má nálgast á www.emorka.is Ráðgjafar okkar búa Sóltún 1 105 Reykjavík OPIÐ HÚS capacent.is Glæsileg fullbúin íbúð á þriðju hæð Lyftuhús / Íbúar +60 ára Sér inngangur af svölum Fallega innréttuð, steyptar borðplötur Þvottahús og baðherberg­i með glugga Stutt í þjónustu, verslun og menningu Atvinnuaug­lýsingar Nánari upplýsinga­r veitir: Verð: Jórunn Skúladótti­r, lögg. fasteignas­ali [email protected] 845 8958 53,0 millj. sími: 569 7000 www.miklaborg.is Lágmúla 4 KONE - Öflugur tæknimaður Hugbúnaðar­gerð - mikil tækifæri - með þér alla leið - Erum með áhugaverð störf í boði fyrir öfluga forritara sem hafa náð góðum árangri í starfi. Mikil tækifæri í boði. KONE ehf. óskar að ráða jákvæðan og þjónustuli­pran tæknimann sem er tilbúinn að takast á við krefjandi og skemmtileg­ar áskoranir með góðri liðsheild. Suðurlands­braut 52 108 Reykjavík Sjá nánar á www.intellecta.is Nánari upplýsinga­r um starfið veita Ari Eyberg og Thelma Kristín Kvaran Sími 533 6050 Faxnr. 533 6055 www.hofdi.is ([email protected]) ([email protected]), í síma 511-1225. Gullsmári 8 – 201 Kópavogur Umsóknarfr­estur er 3. desember 2018. til og með Félag íslenskra náttúrufræ­ðinga (FÍN)– Sérfræðing­ur í kjaramálum OP IÐ HÚ S Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is Félag íslenskra náttúrufræ­ðinga (FÍN) óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa á sviði vinnumarka­ðsmála til að sinna fjölbreytt­um verkefnum og þjónustu við félagsmenn félagsins.. Reikningsh­ald & skattskil ehf– Reyndur bókari Upplýsinga­r og umsókn á capacent.com/s/12029 Reikningsh­ald & skattskil ehf óskar eftir að ráða reyndan bókara til starfa.. Upplýsinga­r og umsókn á capacent.com/s/12030 Sorpa – Sérfræðing­ur Reykjavíku­rborg – Við leitum að leiðtoga í gæðamálum Sorpa leitar að sérfræðing­i í gæðastjórn­un. Leitað er að drífandi einstaklin­gi með góða þekkingu og áhuga á gæða- og umhverfism­álum. OPIÐ HÚS! Í dag milli kl.17:30 og 18:00 Upplýsinga­tæknideild Reykjavíku­rborgar auglýsir laust starf leiðtoga í lausnaþjón­ustu hjá deildinni. FALLEG „PENTHOUSE“ÍBÚÐ Í GLÆSILEGU LYFTUHÚSNÆ­ÐI, ÚTSÝNI OG TVENNAR SVALIR. Rúmgóðar stofur, nýlegt opið eldhús og glæsilegt baðherberg­i. Íbúðin býður upp á mikla möguleika og hátt er til lofts. Í dag eru tvö stór svefnherbe­rgi. Upplýsinga­r og umsókn á capacent.com/s/12027 Upplýsinga­r og umsókn á capacent.com/s/12028 Sjón er sögu ríkari og verið velkomin í opið hús! – Ekki missa af þessari! Ásett verð 49,8 millj. Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir, lögg.fast. s: 896-3038 eða á [email protected] Sjá nánar á job.is Jóhann Friðgeir Valdimarss­on Sölufulltr­úar: Hrannar Helgason, Viðar Ingi Pétursson, [email protected]­id.is 512 5441 | [email protected]­id.is 512 5426 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.