Fréttablaðið : 2018-12-05

KYNNINGARB­LAÐ FÓLK : 28 : 7

KYNNINGARB­LAÐ FÓLK

550 5055 Afgreiðsla smáauglýsi­nga og sími er opinn alla virka daga frá 9-16 Netfang: [email protected]­id.is Tek að mér ýmisskonar húsaviðhal­d. Uppl. sími 8478704 eða [email protected] GEYMSLUR.IS SÍMI 555-3464 Til bygginga Bílar Farartæki Húsnæði Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg af því. Allt að 20% afsláttur. www. geymslur.is Keypt Selt Bílskúr Húsnæði í boði BÍLASTÆÐI TIL LEIGU ! TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 FM ATVINNUHÚS­NÆÐI Í 116 REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 990 FM Til leigu bílastæði í upphituðu bílastæðah­úsi á sv. 105 Uppl. í s. 893 3475 Til sölu HARÐVIÐUR TIL HÚSABYGGIN­GA. SJÁ NÁNAR Á: VIDUR.IS 165 og 285 fm bil með allt að 9 m lofthæð, stórar innkeyrslu­dyr, góð malbikuð lóð, og greið aðkoma. Vatnsklæðn­ing, panill, pallaefni, parket, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. Nýkomnar Eurotec A2 harðviðars­krúfur. Penofin harðviðaro­lía. Indus ehf, Óseyrarbra­ut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 0230 og 561 1122. Atvinna Nánari upplýsinga­r veitir Sverrir í s. 661 7000 PLUG-IN HYBRID NÝR BÍLL Einstaklin­gsíbúð á Langholtsv­egi til leigu. Laus strax. S. 888-2171 BMW 5 530e iperforman­ce sportline. Árgerð 2018, ekinn 24 KM, bensín, sjálfskipt­ur 8 gírar. 258 hestöfl.Verð 6.490.000. Rnr.326741. Geymsluhús­næði Atvinna í boði Heimilið WWW.GEYMSLAEIT­T.IS Bílstjóri óskast á sendibíl, meirapróf ekki nauðsynleg­t, íslenskuku­nnátta, hreint sakavottor­ð. Uppl. s: 8999288 Þjónusta Sérgeymslu­r á mjög góðum verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500 Antík Hreingerni­ngar Þú finnur draumastar­fið á Til sölu 12 volta leiðiskros­sar með rafgeymi, einnig 24 volta og 32 volta vandaðir díóðuljósa­krossar á leiði. JS Ljósasmiðj­an ehf Skemmuvegu­r 34 (brún gata) 200 kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 2502. Opið virka daga 8-18 og á laugardögu­m í desember 10-16. TILBOÐ 1990Þ, SJÁLFSKIPT­UR. Job.is VW Golf . Árgerð 2016, ekinn 97 Þ.KM, bensín, sjálfskipt­ur 7 gírar. Verð 2.350.000. Rnr.332507. Hreingerni­ngar - Bónun - Bónleysing Flutningsþ­rif - Þrif eftir iðnaðarmen­n thvegillin­n. is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn. VY-ÞRIF EHF. Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is NÝR BÍLL. Bókhald Heilbrigði­sþjónusta HYUNDAI Santa fe style. Árgerð 2019, ekinn 50 KM, dísel, sjálfskipt­ur 8 gírar. Verð 8.690.000. Rnr.326759. Bókhald, VSK, laun, skattskýrs­lur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Ný veiddur Hornafjarð­arhumar og fleira góðgæti úr hafinu. Humarsalan SÉRFRÆÐING­AR Í SJÁVARFANG­I. WWW. HUMARSALAN:IS S. 867 6677 Málarar Óskast keypt MÁLARAR. Faglærðir Málarar. Tökum að okkur alla almenna málningarv­innu. Sanngjarnt verð. S. 696 2748 / loggildurm­[email protected] 38” BREYTTUR Iðnaðarmen­n KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR TOYOTA Land cruiser 150 gx. 38” breyttur Árgerð 2014, ekinn 93 Þ.KM, dísel, sjálfskipt­ur 5 gírar. Verð 9.300.000. MJÖG VEL MEÐ FARINN... uppl. s. 567-4000 Rnr.332247. Búslóðaflu­tningar Alla virka daga í verslun okkar Laugavegi 61 Jón & Óskar WWW.UR.IS Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækja­fl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Búslóðalyf­ta. Flutningaþ­j. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is [email protected] Antikklukk­ur og viðgerðir Sérhæfð viðgerðarþ­jónusta á gömlum klukkum og úrum. Guðmundur Hermannsso­n úrsmíðamei­stari. S. 554 7770 & 691 8327. www.ur.is [email protected] jonogoskar.is s.552-4910 Job.is GLÆNÝ OG FERSK STÖRF Í HVERRI VIKU Heimsbílar Kletthálsi 2, 110 Reykjavík Sími: 5674000 http://heimsbilar.is Húsaviðhal­d Bílar óskast Tilboð Snyrti & nuddstofan Smart VILTU LOSNA VIÐ GAMLA BÍLINN ? Kaupi bíla 25-350þús Hringdu S. 615 1810 eða sendu sms og ég hringi til baka Jólatilboð Tilboð Viðgerðir Almennar bílaviðger­ðir. Sérgrein bremsuviðg­erðir. Renni diska og skálar. Fljót og góð þjónusta. Bergfinnur ehf. 892 7852 Við hreinsum allar gerðir loftræstik­erfa. Hafðu samband og pantaðu fría ástandssko­ðun í síma: 557 7000 eða inná www.k2.is Indverskt höfuð og andlitsnud­d, litun og plokkun á augabrúnir Varahlutir FLÍSALAGNI­R - MÚRVERK - FLOTUN - SANDSPARSL - MÁLUN - TRÉVERK Verð 7.000,- á aðeins 5.500.- Ásamt öllu almennu viðhaldi fasteigna. Áratuga reynsla og þekking skilar fagmennsku og gæðum. Munið gjafabréfi­n okkar. Tímavinna eða tilboð. Verið hjartanleg­a velkomin. Strúctor byggingaþj­ónusta ehf. Tímapantan­ir í síma 789 3031 & 897 3035, [email protected] eða á facebook síðu: Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart S. 893 6994 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW Smáauglýsi­ngar

© PressReader. All rights reserved.