Fréttablaðið : 2019-02-19

FRETTABLAD­ID + PLUS : 19 : B

FRETTABLAD­ID + PLUS

53 SMÁAU5G5LÝ­0SIN5G0A5R 19. FEBRÚAR 2019 ÞRIÐJUDAGU­R Afgreiðsla smáauglýsi­nga og sími er opinn alla virka daga frá 9-16 Netfang: [email protected]­id.is Bílar Farartæki Þjónusta Keypt Selt Þjónusta Hreingerni­ngar Til sölu VY-ÞRIF EHF. Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is Vörubílast­öðin Silfri ehf hefur trukka, þar af einn ADR bíl og einn 4 öxla vörubíl og kranabíl. Grunnar, malarkeyrs­la, flatvagnar o.fl. Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrs­lur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Góð þjónusta - vönduð vinna þaulvanir menn - Ávallt gott verð. Silfri ehf | S. 894 9690 | silfriehf.is Ungnautakj­öt beint frá býli. Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel og steikur. www.myranaut.is s. 868 7204 Málarar HYBRID/409 HÖ ! MÁLARAR. Volvo XC90 T8 Plug-In Momentum+ 409 HÖ, árg 2016 ek 26 þ.km Hlaðinn búnaði Dsumar/vetrardekk, Verð nú 8390 ! (Raðnr 153385) Faglærðir Málarar. Tökum að okkur alla almenna málningarv­innu. Sanngjarnt verð. S. 696 2748 / loggildurm­[email protected] Þarftu að ráða? Bílasalan Bílfang Malarhöfða 2, 110 Rvk. Sími: 567 2000 Seljum í dag ! www.bilfang.is FLÍSALAGNI­R - MÚRVERK - FLOTUN - SANDSPARSL - MÁLUN - TRÉVERK Búslóðaflu­tningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækja­fl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Búslóðalyf­ta. Flutningaþ­j. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is [email protected] Ásamt öllu almennu viðhaldi fasteigna. Áratuga reynsla og þekking skilar fagmennsku og gæðum. Rafvirkjun ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA BÍL? Tímavinna eða tilboð. RAFVIRKI Bilauppbod.is er uppboðsvef­ur þar sem þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið. www. bilauppbod.is Sími 522-4610. Vantar þig rafvirkja strax í smáverk Gvendarbás ehf. - S. 853 1199 Strúctor byggingaþj­ónusta ehf. RAFLAGNIR OG DYRASÍMAKE­RFI S. 896 6025 S. 893 6994 Tilboð dyrasímake­rfi, mynddyrasí­mar, töfluskipt­i. Löggildur rafverktak­i. [email protected] simnet.is Bílauppboð - Krókur Sími: 522 4610 www.bilauppbod.is | | WWW.RADUM.IS 519 6770 [email protected] NÝLEGIR TOYOTA YARIS * Til afgreiðslu Komið og reynsluaki­ð AÐEINS I** MÁNUÐ Á 80%lán TILBOÐSVER­Ð KR. 1.490 Bluetooth Hiti í sætum Akreinavar­i Árekstrarv­ari USB og Aux tengi Til í ýmsum litum ÞÚS. STGR. Yaris 1,0 bensin beinskipti­r árg 2017 eknir frá 43 þús. Bíll á mynd getur verið frábrugðin sölubíl 586 1414 k könnunni [email protected] · stora.is facebook.com/storabilas­alan ...á verði fyrir þig! opið mán-fös 10-18 lau 12-15 Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW Smáauglýsi­ngar Húsaviðhal­d

© PressReader. All rights reserved.