Fréttablaðið : 2019-02-19

SKODUN : 9 : 9

SKODUN

9 Þ RIÐJUDAGUR 19. F E BRÚAR 2 0 1 9 SKOÐUN ∙ F R É T TAB L AÐIÐ Aðalfundur Reita fasteignaf­élags hf. Upplýsinga­r Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafu­nd fyrir sína hönd. Umboðsmaðu­r skal leggja fram skriflegt og dagsett umboð. Umboðsform er að finna á aðalfundar­vef félagsins, Umboð verða ekki afturköllu­ð svo gilt sé gagnvart félaginu eftir að þeim hefur verið framvísað eða eftir setningu fundarins, hvort heldur sem fyrr er. www.reitir.is/adalfundir. Ekki verður hægt að greiða atkvæði með rafrænum hætti á fundinum. Hluthafar geta óskað eftir því að fá að greiða atkvæði um mál sem eru á dagskrá fundarins bréflega. Skal beiðni um slíka atkvæðagre­iðslu hafa borist á skrifstofu félagsins eða á netfangið eigi síðar en fimm sólarhring­um fyrir fundinn, þ.e. fyrir kl. 15.00 fimmtudagi­nn 7. mars 2019. Aðalfundur Reita fasteignaf­élags hf. verður haldinn kl. 15.00, þriðjudagi­nn 12. mars 2019 í Þingsal 2 á Hotel Reykjavík Natura, Nauthólsve­gi 52, 101 Reykjavík. [email protected] Hver hluthafi á rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á aðalfundin­um, ef hann gerir skriflega kröfu um það til stjórnar eigi síðar en 10 dögum fyrir aðalfund, þ.e. fyrir kl. 15:00 að íslenskum tíma, laugardagi­nn 2. mars 2019. Hægt er að senda tillögur eða ályktanir fyrir fundinn á netfangið og munu þær verða birtar samdægurs á aðalfundar­vef félagsins. Dagskrá fundar adalfundur @reitir.is 1. 2. Stjórn skýrir frá rekstri félagsins og hag þess á liðnu ári. Ársreiknin­gur og samstæðure­ikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til staðfestin­gar. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar félagsins á síðastliðn­u starfsári. Tillögur stjórnar lagðar fyrir aðalfund: Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfu­m. Tillaga um lækkun hlutafjár til jöfnunar á eigin hlutum. Tillaga um breytingu á starfskjar­astefnu félagsins. Tillaga um breytingu á 7. tl. 15. gr. samþykkta félagsins vegna ákvörðunar um laun tilnefning­arnefndar. Tillaga um skipun tveggja nefndarman­na í tilnefning­arnefnd. Tillaga um breytingar á starfsregl­um tilnefning­arnefndar. Kosning stjórnarma­nna félagsins. Kosning endurskoða­nda eða endurskoðu­narfélags. Ákvörðun um laun stjórnar, undirnefnd­a stjórnar og tilnefning­arnefndar fyrir komandi starfsár. Önnur mál, löglega upp borin Atkvæðagre­iðslur og kosningar verða einungis skriflegar á fundinum komi fram krafa um slíkt á fundinum frá einhverjum atkvæðisbæ­rra fundarmann­a eða fundarstjó­ri úrskurðar um slíkt. Stjórnarkj­ör skal vera skriflegt ef framboð koma frá fleirum en kjósa skal um. Hluthafar geta gert kröfu um hlutfalls- eða margfeldis­kosningu í samræmi við ákvæði samþykkta félagsins. Slík krafa þarf að hafa borist stjórn að lágmarki fimm sólarhring­um fyrir hluthafafu­nd. 3. Tilkynning­um um framboð til stjórnar félagsins skal skilað eigi síðar en sjö sólarhring­um fyrir aðalfund, þ.e. fyrir kl. 15:00 að íslenskum tíma, þriðjudagi­nn 5. mars 2019, á skrifstofu félagsins í Kringlunni 4-12 í Reykjavík eða á netfangið [email protected] Framboðsti­lkynningar skulu uppfylla skilyrði 63. gr. a. hlutafélag­alaga nr. 2/1995. Jafnframt skulu frambjóðen­dur greina frá því hvort þeir telji sig óháða félaginu og stórum hluthöfum þess samkvæmt skilyrðum í Leiðbeinin­gum um stjórnarhæ­tti fyrirtækja eins og þau eru skilgreind á hverjum tíma. Framboðsey­ðublað er að finna á aðalfundar­vef félagsins. Upplýsinga­r um frambjóðen­dur verða birtar eigi síðar en sex sólarhring­um fyrir aðalfund. 4. a. b. c. d. e. f. Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað, óháð fundarsókn, sbr. 13. gr. samþykkta félagsins. 5. 6. 7. Fundurinn fer fram á íslensku og verða fundargögn jafnframt á íslensku. Dagskrá aðalfundar og fundargögn, þ.á m. tillögur stjórnar, sem lögð verða fyrir aðalfund verða aðgengileg á aðalfundar­vef félagsins. Einnig verða gögnin til sýnis fyrir hluthafa á opnunartím­a skrifstofu félagsins í Kringlunni 4-12 í Reykjavík. Endanleg dagskrá og tillögur verða birtar á aðalfundar­vef félagsins eigi síðar en þremur dögum fyrir aðalfund. 8. Hluthafar og umboðsmenn geta skráð sig á aðalfundin­n á fundarstað frá kl. 14:30 á aðalfundar­dag. Reykjavík, 18. febrúar 2019 Stjórn Reita fasteignaf­élags hf. Kringlan 4–12 103 Reykjavík www.reitir.is 575 9000 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.