Fréttablaðið : 2019-05-07

SMÁAUGLÝSI­NGAR : 28 : 3

SMÁAUGLÝSI­NGAR

53 SMÁAU5G5LÝ­0SIN5G0A5R 7. MAÍ 2019 ÞRIÐJUDAGU­R Afgreiðsla smáauglýsi­nga og sími er opinn alla virka daga frá 9-16 Netfang: [email protected]­id.is Almenn garðvinna, ódýr þjónusta. Halldór garðyrkjum­aður. S: 698 1215 Atvinnuhús­næði Bílar Farartæki RAFLAGNIR OG DYRASÍMAKE­RFI S. 896 6025 ATVINNUHÚS­NÆÐI Bókhald TIL LEIGU 50 m2 Lofthæð 4 m. Hurð 3,7 m Lager eða geymsla. Leiga: 99 þús Facebook: steinhella 14. S: 661-6800 Tilboð dyrasímake­rfi, mynddyrasí­mar, töfluskipt­i. Löggildur rafverktak­i. [email protected] simnet.is Bókhald, VSK, laun, skattskýrs­lur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Geymsluhús­næði Keypt Selt Málarar WWW.GEYMSLAEIT­T.IS Sérgeymslu­r á mjög góðum verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500 MÁLARAR. Faglærðir Málarar. Tökum að okkur alla almenna málningarv­innu. Sanngjarnt verð. S. 696 2748 / loggildurm­[email protected] GEYMSLUR.IS SÍMI 555-3464 Honda Jazz Trend Ásett kr. 2.290.000 Suma hluti er betra að geyma. Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 20% afsláttur. www.geymslur.is Til sölu Tilboð kr. 1.990.000 Nýskráður 6/2017, ekinn 26 þús.km., bensín, sjálfskipt­ur. Búslóðaflu­tningar Afborgun kr. 25.931 á mánuði Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækja­fl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Búslóðalyf­ta. Flutningaþ­j. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is [email protected] Atvinna SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir slöngubáta­r með álgólfi og mikla burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m - 4,2m. Verð frá 255.000.- kr. SUZUKI Skeifunni 17, 108 Reykjavík Sími: 568 5100 suzukispor­[email protected] Suzuki.is Húsaviðhal­d Atvinna í boði Gæða ungnautakj­öt í 10 ár beint frá býli. Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel og steikur. www. myranaut.is s. 868 7204 HÚSASMÍÐI: getum bætt við okkur verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og viðhald. - TRAILER BÍLSTJÓRA ÓSKAST - Óskast keypt Uppl. í s. 858 3300 ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA BÍL? Silfri ehf óskar eftir vönum trailer bílstjóra Honda CR-V Elegance Navi Ásett kr. 3.990.000 STAÐGREIÐU­M OG LÁNUM ÚT Á: GULL, DEMANTA, VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK! Tilboð kr. 3.590.000 Bilauppbod.is er uppboðsvef­ur þar sem þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið. www. bilauppbod.is Sími 522-4610. Nýskráður 5/2017, ekinn 54 þús.km., bensín, sjálfskipt­ur. FLÍSALAGNI­R - MÚRVERK - FLOTUN - SANDSPARSL - MÁLUN - TRÉVERK Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690 Hringar, hálsmen, armbönd, Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð þér að kostnaðarl­ausu! Afborgun kr. 46.651 á mánuði Ásamt öllu almennu viðhaldi fasteigna. Bílauppboð - Krókur Sími: 522 4610 www.bilauppbod.is Vantar menn í málningarv­innu, vanir menn óskast og íslensku kunnátta nauðsynleg. Umsóknir sendist á [email protected]­id.is merkt : málun www.kaupumgull.is Áratuga reynsla og þekking skilar fagmennsku og gæðum. Opið mán - fös 11-16, Skipholt 27, 105 Tímavinna eða tilboð. Atvinna óskast Upplýsinga­r í síma 782 8800 Strúctor byggingaþj­ónusta ehf. S. 893 6994 Húsnæði Nudd Peugeot 108 Active NUDD Verð kr. 990.000 Slökunarnu­dd í miðbæ Reykjarvík­ur. Sími 694 7881, Janna. Nýskráður 3/2016, ekinn 76 þús.km., bensín, beinskiptu­r. Húsnæði í boði Allt að 100% fjármögnun í boði Spádómar TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 FM ATVINNUHÚS­NÆÐI Í 116 REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 990 FM Nýr 18 manna BUS og Nýr 12 manna 4x4 BUS. Til afhendinga­r strax. 4.970 þús. og 6.250 þús. Frábært verð. 165 og 285 fm bil með allt að 9 m lofthæð, stórar innkeyrslu­dyr, góð malbikuð lóð, og greið aðkoma. Sparibíll ehf Hátún 6A, 105 Reykjavík Sími: 577 3344 www.sparibill.is Nánari upplýsinga­r veitir Sverrir í s. 661 7000 Bílar óskast Peugeot 5008 Style Verð kr. 2.390.000 VILTU LOSNA VIÐ GAMLA BÍLINN ? Nýskráður 6/2016, ekinn 67 þús.km., dísel, sjálfskipt­ur, 7 manna. Afborgun kr. 31.111 á mánuði Kaupi bíla 25-350þús Hringdu S. 615 1810 eða sendu sms og ég hringi til baka Þjónusta Pípulagnir PÍPULAGNIN­GAÞJÓNUSTA Honda Civic Tourer Verð kr. 2.590.000 Pípulagnin­gameistari getur bætt við sig verkefnum á viðhaldi og viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604. Nýskráður 8/2016, ekinn 35 þús.km., bensín, sjálfskipt­ur. Afborgun kr. 33.701 á mánuði Hreingerni­ngar VY-ÞRIF EHF. Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is Garðyrkja Tek að mér trjáklippi­ngar og garðvinnu. Uppl. í s. 616 1569. Bílakjarna­num • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW Rafvirkjun Smáauglýsi­ngar

© PressReader. All rights reserved.