Fréttablaðið : 2019-05-07

SKOÐUN : 9 : 8

SKOÐUN

SKOÐUN 8 SKOÐUN ∙ F R É T TAB L AÐIÐ 7 . MAÍ 2 0 1 9 Þ RIÐJUDAGUR Varmadælur & loftkæling • Kyndir húsið á veturna og kælir á sumrin • Fyrir norðlægar slóðir • Fjarstýrin­g fylgir • Virkar niður í -30°C Verð frá aðeins kr. 145.000 m.vsk Midea KMB-E09 Max 3,4 kW 2,65 kW við -7° úti og 20° inni hita (COP 2,85) f. íbúð ca 40m2. Wi búnaður fylgir með öllum varmadælum meðan birgðir endast Umhver svænn kælimiðill Uppsetning­aaðilar og umboðsmenn um allt land Einar Þór Sverrisson Kristín Þorsteinsd­óttir Kjartan Hreinn Njálssson Ólöf Skaftadótt­ir Hörður Ægisson Sunna Karen Sigurþórsd­óttir Fréttablað­ið kemur út í 85.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborga­rsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggð­inni. Fréttablað­ið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönku­m án endurgjald­s. ISSN 1670-3871 Kristjana Björg Guðbrandsd­óttir Kolbrún Bergþórsdó­ttir Sæmundur Freyr Árnason ÚTGÁFUFÉLA­G: Torg ehf. STJÓRNARFO­RMAÐUR: RITSTJÓRAR: Ingibjörg Stefanía Pálmadótti­r FORSTJÓRI: ÚTGEFANDI: MARKAÐURIN­N: [email protected]­id.is [email protected]­id.is FRÉTTABLAЭIÐ.IS: [email protected]­id.is, [email protected]­id.is, [email protected]­id.is. FRÉTTABLAЭIÐ Kalkofnsve­gur 2, 101 Reykjavík Sími: 550 5000, LJÓSMYNDIR: HELGARBLAÐ: FRAMLEIÐSL­USTJÓRI: [email protected]­id.is [email protected]­id.is kristjanab­[email protected]­id.is [email protected]­id.is Anton Brink MENNING: [email protected]­id.is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.