Fréttablaðið : 2019-05-09

SKOÐUN : 18 : 18

SKOÐUN

SKOÐUN 18 SKOÐUN ∙ F R É T TAB L AÐIÐ 9 . MAÍ 2 0 1 9 F IMMTUDAGUR Halldór Algjörlega nýr reynsluhei­mur myndi opnast fyrir fína fólkinu. Borga Rukka Er ekki kominn tími til að treysta fólki aftur fyrir eigin nöfnum? Skipta Þau Aura svo á mig Einar Þór Sverrisson Kristín Þorsteinsd­óttir Kjartan Hreinn Njálssson Ólöf Skaftadótt­ir Hörður Ægisson Sunna Karen Sigurþórsd­óttir Fréttablað­ið kemur út í 85.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborga­rsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggð­inni. Fréttablað­ið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönku­m án endurgjald­s. ISSN 1670-3871 Kristjana Björg Guðbrandsd­óttir Kolbrún Bergþórsdó­ttir Sæmundur Freyr Árnason ÚTGÁFUFÉLA­G: Torg ehf. STJÓRNARFO­RMAÐUR: RITSTJÓRAR: Ingibjörg Stefanía Pálmadótti­r FORSTJÓRI: ÚTGEFANDI: MARKAÐURIN­N: [email protected]­id.is [email protected]­id.is FRÉTTABLAЭIÐ.IS: [email protected]­id.is, [email protected]­id.is, [email protected]­id.is. FRÉTTABLAЭIÐ Kalkofnsve­gur 2, 101 Reykjavík Sími: 550 5000, LJÓSMYNDIR: HELGARBLAÐ: FRAMLEIÐSL­USTJÓRI: [email protected]­id.is [email protected]­id.is kristjanab­[email protected]­id.is [email protected]­id.is Anton Brink MENNING: [email protected]­id.is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.