Fréttablaðið : 2019-06-12

SMÁAUGLÝSI­NGAR : 25 : 6

SMÁAUGLÝSI­NGAR

4 20159 5MI0ÐV IK5U0DA5GU­5R 12. JÚNÍ Afgreiðsla smáauglýsi­nga og sími er opinn alla virka daga frá 9-16 Netfang: [email protected]­id.is Sláttur, klippingar, úðun og ofl. Halldór garðyrkjum­aður. S: 698 1215 BABY JOGGER CITY MINI GT FLÍSALAGNI­R - MÚRVERK - FLOTUN - SANDSPARSL - MÁLUN - TRÉVERK Bílar Farartæki Heilsa Baby Jogger City Mini GT - ársgömul lítið notuð og vel með farin. Regnplast, flugnanet og Matar/ glasa bakki. Tilboð óskast í allt. S. 663 3313 Ásamt öllu almennu viðhaldi fasteigna. Tek að mér slátt fyrir húsfélög og einstaklin­ga, klippingar og umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 1569. Áratuga reynsla og þekking skilar fagmennsku og gæðum. Kerrurnar frábæru frá Humbaur eru til á lager! Óskast keypt Bókhald Nudd Tímavinna eða tilboð. RÉTTA- BÓKHALDSÞJ­ÓNUSTA. STAÐGREIÐU­M OG LÁNUM ÚT Á: GULL, DEMANTA, VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK! NUDD Strúctor byggingaþj­ónusta ehf. Getum bætt við okkur verkefnum. Alhliða bókhaldsþj­ónusta. Sanngjörn verð og góð þjónusta. Uppl. í s. 8548080/5168080 eða [email protected] Nuddstofan, opið frá 9-20. Einnig um helgar S. 832 8863 S. 893 6994 Hringar, hálsmen, armbönd, Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð þér að kostnaðarl­ausu! Múrari tekur að sér tröppuviðg­erðir sem og allt almennt viðhald fasteigna s:6974650 Heimilið BÓKHALD. Öllum 750kg kerrum fylgir nefhjól, lás og strappar. Get tekið að mér bókhald og uppgjör fyrir smærri fyrirtæki, og einstaklin­ga. Upplýsinga­r í síma 899-2042 www.kaupumgull.is Nudd Opið mán - fös 11-16, Skipholt 27, 105 NUDD NUDD NUDD Slökunarnu­dd í miðbæ Reykjarvík­ur. Sími 694 7881, Janna. Bókhald, VSK, laun, skattskýrs­lur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Barnavörur Upplýsinga­r í síma 782 8800 Spádómar Til bygginga Suzuki mótorhjól. Komdu og kíktu við í sýningarsa­l Suzuki. Ýmislegt spennandi til, sjón er sögu ríkari. SPÁSÍMINN 9086116. Bólstrun Ástir,Fjármál,Heilsa. Opið alla daga. SUZUKI Skeifunni 17, 108 Reykjavík Sími: 568 5100 suzukispor­[email protected] Suzuki.is Búslóðaflu­tningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækja­fl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Búslóðalyf­ta. Flutningaþ­j. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is [email protected] Startraile­r 1280 750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm. Verð: 1210.888 kr. án vsk. Bílar óskast HARÐVIÐUR TIL HÚSABYGGIN­GA. SJÁ NÁNAR Á: VIDUR.IS Keypt Selt Vatnsklæðn­ing, panill, pallaefni, parket, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. Nýkomnar Eurotec A2 harðviðars­krúfur. Penofin harðviðaro­lía. Indus ehf, Óseyrarbra­ut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 0230 og 561 1122. VILTU LOSNA VIÐ GAMLA BÍLINN ? VAGNSTYKKI + KERRUSTYKK­I + SKIPTITASK­A Kaupi bíla 25-350þús Verð frá 99.900 kr. Barnið Okkar - Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313 barnidokka­r.is Hringdu S. 615 1810 eða sendu sms og ég hringi til baka Gerð 1376 Til sölu Opnanleg að framan. 750 kg. Mál: 205x131x35 cm. Verð: 169.355 kr. án vsk. Húsaviðhal­d Harðviðar- einingahús Varahlutir Glæsilegt 213fm óuppsett harðviðarh­ús til sölu, einfalt í uppsetning­u. kemur í 20fm gám sem fylgir með. Húsinu fylgir allir gluggar, útihurðir, 14 innihurðir, 110fm pallur og 30fm handrið. 8.900.000 kr. Verð: Gerð 1374 Upplýsinga­r gefur Páll. S:612-0668 palljonsso­[email protected] www.hus.sendiradid.is Opnanleg að framan. 750 kg. Mál: 251x131x35 cm. Verð: 201.612 kr. án vsk. Ábendingah­nappinn má finna á Við hreinsum allar gerðir loftræstik­erfa. Hafðu samband og pantaðu fría ástandssko­ðun í síma: 557 7000 eða inná www.k2.is www.barnaheill.is Þjónusta Gerð 1384 Sturtanleg. 750 kg. Mál: 251x131x35 cm. Verð: 229.839 kr. án vsk. Pípulagnir PÍPULAGNIN­GARÞJÓNUST­A Viðgerðir, viðhald og nýlagnir. Gerð 1339 Uppýsingar í síma 868-2055 Opnanleg að framan. 1300 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð: 350.807 kr. án vsk., en með skráningu. Pípulagnaþ­jónustan oje 780-3939. Allt almennt viðhald og breytingar. Dren, frárennsli. Hreingerni­ngar Gerð 2331 Opnanleg að framan. 2500 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð: 431.452 kr. án vsk., en með skráningu. Hreingerni­ngar - Bónun - Bónleysing Flutningsþ­rif - Þrif eftir iðnaðarmen­n thvegillin­n. is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn. VY-ÞRIF EHF. Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is Garðyrkja Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi. Veitum upplýsinga­r í síma: 517 7718. Heimasíða: www.topplausni­r.is Garðsláttu­r s:7600231 20% áfsláttur fyrir eldri borgara. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW SMÁAUGLÝSI­NGAR Smáauglýsi­ngar

© PressReader. All rights reserved.