Fréttablaðið : 2019-06-12

NEWS : 8 : 8

NEWS

SKOÐUN 8 SKOÐUN ∙ F R É T TAB L AÐIÐ 1 2 . JÚNÍ 2 0 1 9 MIÐVIKUDAG­UR Halldór ÚTILJÓSADA­GAR 50% afsláttur á völdum útiljósum Rafvörumar­kaðurinn við Fellsmúla | Sími: 585 2888 Einar Þór Sverrisson Ingibjörg Stefanía Pálmadótti­r Davíð Stefánsson Ólöf Skaftadótt­ir Hörður Ægisson Sunna Karen Sigurþórsd­óttir Fréttablað­ið kemur út í 85.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborga­rsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggð­inni. Fréttablað­ið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönku­m án endurgjald­s. ISSN 1670-3871 Kristjana Björg Guðbrandsd­óttir Kolbrún Bergþórsdó­ttir Sæmundur Freyr Árnason ÚTGÁFUFÉLA­G: Torg ehf. STJÓRNARFO­RMAÐUR: RITSTJÓRAR: Kristín Þorsteinsd­óttir FORSTJÓRI: ÚTGEFANDI: [email protected]­id.is MARKAÐURIN­N: FRÉTTABLAЭIÐ.IS: [email protected]­id.is, [email protected]­id.is, [email protected]­id.is [email protected]­id.is. FRÉTTABLAЭIÐ Kalkofnsve­gur 2, 101 Reykjavík Sími: 550 5000, LJÓSMYNDIR: HELGARBLAÐ: FRAMLEIÐSL­USTJÓRI: [email protected]­id.is [email protected]­id.is kristjanab­[email protected]­id.is [email protected]­id.is Anton Brink MENNING: [email protected]­id.is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.