Deshbandhu (Bilaspur) : 2018-11-24

8 : 8 : 8

8

6 ‡ÊÁŸflÊ⁄U, wy Ÿfl¥’⁄U wÆv} âæÚU-â¢ÿæð ·¤æçÌü·¤ Âêç‡æü×æ ÂÚU ÙÎè ƒææÅUæð´ ×ð´ ©U×Ǹè ÖèǸ ×´çÎÚUæð´ ×ð´ ÂêÁæ ¥¿üÙæ ÂpæÌ Üæð»æð´ Ùð ç·¤Øæ ÎæÙ Âé‡Ø ww Ÿfl¥’⁄U (OE‡Ê’ãäÊÈ)– Σ§ÊÁÃ¸Σ§ ¬ÍÁáʸ◊Ê Σ§ ÁOEŸ ŸÁOEÿÊ¥ ∞fl¥ ¡‹Ê‡ÊÿÊ¥ ◊¥ ¬˝í¡flÁ‹Ã OEˬ ¬˝flÊÁ„UÃ Σ§⁄U Σ§ÊÁÃ¸Σ§ SŸÊŸ Σ§⁄UŸ Σ§Ë ‚ÈOEËÉʸ ¬⁄¥U¬⁄UÊ ⁄U„UË „ÒU– Σ§ÊÁÃ¸Σ§ SŸÊŸ Σ§⁄UŸ Σ§ ¬‡øÊà ‹Êª OEÊŸ¬Èáÿ Σ§⁄UÃ „ÈU∞ flʬ‚ ÉÊ⁄U ‹ÊÒ≈UÃ „Ò¥– ⁄UÊÿª…ΠU ‡Ê„U⁄U ◊¥ ÷Ë Σ§ÊÁÃ¸Σ§ ¬ÍÁáʸ◊Ê Σ§ ÁOEŸ Σ§ÊÁÃ¸Σ§ SŸÊŸ Σ§⁄UŸ Σ§Ë ‚ÈOEËÉʸ ¬⁄¥¬⁄UÊ ⁄U„UË „ÒU– Σ§ÊÁÃ¸Σ§ ¬ÍÁáʸ◊Ê Σ§ •fl‚⁄U ¬⁄U üÊhUÊ‹È ÷Q§Ê¥ Ÿ ëΠΣ§ „UË ŸOEË ÉÊÊ≈UÊ¥ ◊¥ ¬„È¥UøΣ§⁄U ¬ÁflòÊ FÊŸ Σ§⁄UŸ Σ§ ’ÊOE ◊¥ÁOE⁄UÊ¥ ◊¥ ¬Í¡Ê •ø¸ŸÊ ¬pÊà •¬Ÿ-•¬Ÿ …¥Uª ‚ OEÊŸ ¬Èáÿ ÷Ë ÁΣ§ÿÊ– fl„UË¥ ‡Ê„U⁄U Σ§ ߥUÁOE⁄UÊ Áfl„UÊ⁄U ◊¥ Á¬Σ§ÁŸΣ§ Σ§Ê ¡’⁄UOESà ◊Ê„UÊÒ‹ OEπÊ ªÿÊ– „U¡Ê⁄UÊ¥ Σ§Ë ‚¥ÅÿÊ ◊¥ ‹ÊªÊ¥ Ÿ ÿ„UÊ¥ ¬Í¡Ê •ø¸ŸÊ Σ§ ’ÊOE flŸ÷Ê¡ Σ§Ê •ÊŸ¥OE ©UΔUÊÿÊ– ‚È’„U ‚ „UË Σ§ÊÁÃ¸Σ§ ¬ÍÁáʸ◊Ê Σ§ ©U¬‹ˇÿ ◊¥ ‡Ê„U⁄U Σ  § ¬ ˝ Êÿ— ‚ ÷Ë ßU‹ ÊΣ § Ê  ‚  Σ  § ‹ Ê  ŸOEË ÃÕÊ • ãÿ ¡‹Ê‡ÊÿÊ¥ ◊¥ üÊhUÊ‹È•Ê¥ Σ§Ê ‚◊Í„U ÁŸΣ§‹Ê „ÈU•Ê ÕÊ– Σ§‹Ê ŸOEË Σ§ ¬˝Êÿ— ‚÷Ë ÉÊÊ≈UÊ¥ ◊¥ üÊhUÊ‹È•Ê¥ Σ§Ë ÷Ë«Π ‚È’„U z ’¡ ‚ „UË ©U◊«UΠË „ÈU߸U ÕË– ÿ„U Á‚‹Á‚‹Ê ‹ªÊÃÊ⁄U ¡Ê⁄UË ÕÊ– ŸOEË ◊¥ ¬˝flÊÁ„Uà ÁΣ§∞ ¡Ê ⁄U„U ¡‹Ã „ÈU∞ OEËÿÊ¥ ‚ ŸOEË ¡ª◊ªÊ ©UΔUË ÕË– ÉÊÊ≈U ¬⁄U „UË Σ§ÊÁÃ¸Σ§ ¬ÍÁáʸ◊Ê Σ§ ©U¬‹ˇÿ ◊¥ ¬Í¡Ê-•ø¸ŸÊ Σ§⁄Ÿ Σ§ ’ÊOE ‹Êª ‚¬Á⁄UflÊ⁄U ŸOEË ◊¥ SŸÊŸ Σ§⁄U ⁄U„U Õ– ‚È’„U ‚ „UË ŸOEË Σ§ ÉÊÊ≈UÊ¥ ◊¥ ßUÃŸË ø„U‹ ¬„U‹ ÕË ¡Ò‚ Σ§Ê߸U ◊‹Ê ‹ªÊ „ÈU•Ê „UÊ– SŸÊŸ Σ§⁄UŸ Σ§ ’ÊOE flʬ‚ ÉÊ⁄U ‹ÊÒ≈UÃ „ÈU∞ ‹Êª ⁄UÊSÃ ◊¥ Σ§ÃÊ⁄U ◊¥ ’ÒΔU Á÷ˇÊΣ§Ê Σ§Ê øÊfl‹, Á◊DUÊŸ ∞fl¥ ¬Ò‚Ê¥ Σ§Ê OEÊŸ Σ§⁄UÃ „ÈU∞ flʬ‚ ÉÊ⁄U ‹ÊÒ≈U ⁄U„U Õ– •Ê¡ ‚È’„U Σ§ÊÁÃ¸Σ§ SŸÊŸ Σ§ ¬‡øÊà ¬Í⁄‘U ÁOEŸ ÷⁄U flŸ÷Ê¡ ◊ ¡ÊŸ Σ§Ë ÷Ë ßU‚ ‡Ê„U⁄U Σ§Ë ¬⁄¥U¬⁄UÊ ⁄U„UË „ÒU ßU‚Á‹∞ ‹Êª ‚¬Á⁄UflÊ⁄U ’«UΠË ‚¥ÅÿÊ ◊¥ ‡Ê„U⁄U Σ§ ⁄UÊÿª…ΠU »éM¤ ß çàæcØ °·¤ ÎêâÚÔU ·ð¤ ÂêÚU·¤-Ù´Îç·¤àææðÚU Ÿæè×æÜè ww Ÿfl¥’⁄U (OE‡Ê’ãäÊÈ)– ¡Ê Á‡Êcÿ Σ§ ÷Êfl „UÊÃ „ÒU fl„UË ÷fl ªÈÿ Σ§ ◊Èπ ‚ ÷Ë „UÊŸË øÊÁ„U∞ ªÈM§ •ÊÒ⁄U Á‡Êcÿ ◊¥ OEÍ⁄UË „ÒU ÄÿÊ¥ÁΣ§ ªÈM§ ◊¥ Á‡Êcÿ ’‚Ê „ÒU •ÊÒ⁄U Á‡Êc ÿ ◊¥ ªÈM§ ∞Σ§ „UË ŸÊfl ◊¥ ‚flÊ⁄U ‚„UÿÊòÊË Σ§Ë Ã⁄U„U „Ò¥U ∞Σ§ OEÍ‚⁄‘U Σ§Ê „UÊÕ ÕÊ◊ ¡’ ŸÊfl Á„UøΣ§Ê‹ πÊÃË „ÒU Ã’ Σ§÷Ë Á‡Êcÿ Σ§Ê ªÈM§ ‚ê„UÊ‹ ‹Ã „Ò¥U ÃÊ Σ§÷Ë Á‡Êcÿ ªÈM§ Σ§Ê ‚ê„UÊ‹ ‹Ã „Ò¥U– OEÊŸÊ¥ ∞Σ§ OEÍ‚⁄‘U Σ§ ¬Í⁄UΣ§ „Ò¥U– •Ê¡ ªÈM§ ¬ÍÁáʸ◊Ê Σ§ ‡ÊÈ÷ ÁOEŸ ⁄UÊ◊’ʪ Σ§ ‚◊ˬ •ÊŸ¥OE ’ªËøÊ Σ§ Áfl‡ÊÊ‹ ¬Á⁄U‚⁄U ◊¥ •ÊÿÊÁ¡Ã ÁŸÁπ‹ ‚ãÿÊ‚ ÁOEfl‚ ◊„UÊà‚fl Σ§ •¥ÁÃ◊ ÁOEŸ ¬˝Ê× ªÈÿ •Ê√„UÊŸ Σ§ ¬‡øÊà OE‡Ê Σ§ ÁflÁ÷ÛÊ ¬˝OE‡ÊÊ¥ ‚ „U¡Ê⁄UÊ¥ Σ§Ë ‚¥ÅÿÊ ◊¥ ¬„È¥Uø ‚ÊäÊΣ§‚ÊÁäÊΣ§Ê•Ê¥ Σ§Ê ‚OE˜ªÈM§OEfl Ÿ¥OEÁΣ§‡ÊÊ⁄U üÊË◊Ê‹Ë ¡Ë Ÿ •¬Ÿ •Ê‡Ê˸fløŸ OEÃ „ÈU∞ √ÿÄà ÁΣ§ÿÊ ÁΣ§ Σ§‹Ê fl ‚¥SΣΧÁÃ Σ§Ë Ÿª⁄UË ⁄UÊÿª…ΠU ◊¥ ÁŸÁπ‹ ‚flÊ ‚Á◊Áà ¿UûÊË‚ª…ΠU ¬˝OE‡Ê ‡ÊÊπÊ ⁄UÊÿª…ΠU mUÊ⁄UÊ ÃËŸ ÁOEfl‚Ëÿ ÁŸÁπ‹ ‚ãÿÊ‚ ÁOEfl‚ ◊„UÊà‚fl ◊¥ •¬Ÿ •Ê⁄UÊäÿ OEfl ‚OE˜ªÈM§OEfl Ÿ¥OEÁΣ§‡ÊÊ⁄U üÊË◊Ê‹Ë Σ§ ø⁄UáÊÊ¥ ◊¥ ªÈM§ ¬ÍÁáʸ◊Ê Σ§ ‡ÊÈ÷ •fl‚⁄U ¬⁄U ªÈM§ øÊOE⁄U •Ê…ΠU OE‡Ê Σ§ ÁflÁ÷ÛÊ ¬˝OE‡ÊÊ¥ ‚ „U¡Ê⁄UÊ¥ Σ§Ë ‚¥ÅÿÊ ◊¥ •ÊŸ¥OE ’ªËøÊ Σ§ Áfl‡ÊÊ‹ Á‡ÊÁfl⁄U ◊¥ ÃËŸ ÁOEŸÊ¥ ‚ ©U¬ÁSÕà „ÒU ¡„UÊ¥ ⁄UÊ◊’ʪ ◊¥ Á¡ŸΣ§ ΔU„U⁄UŸ fl ¬˝‚ÊOE Σ§Ë √ÿflSÕÊ Σ§Ë ªß¸U „ÒU– Á‡ÊÁfl⁄U SÕ‹ ‚ÊäÊΣ§-‚ÊÁäÊΣ§Ê•Ê¥ ‚ ªÈM§◊ÿ „UÊ äÊ◊¸◊ÿ ◊Ê„UÊÒ‹ ◊¥ ¬Á⁄UflÁøà „UÊ ªÿÊ „ÒU ¡„UÊ¥ flÎhU, ¬ÈM§·◊Á„U‹Êÿ¥ ªÈM§flÊáÊË ‚ÈŸŸ ©Uã„¥U ∞Σ§ ¤Ê‹Σ§ OEπŸ ‹Ê‹ÊÁÿà „UÊ ©UΔU „ÒU– •Ê¡ ⁄UÊÁòÊ ªÈM§ ¬Í¡Ÿ Σ§ ¬‡øÊà ©U¬ÁSÕà ‚◊Sà Ÿÿ fl ¬È⁄UÊŸ ‚ÊäÊΣ§-‚ÊÁäÊΣ§Ê•Ê¥ Σ§Ê ªÈM§ø⁄UáÊ S¬‡Ê¸ Σ§⁄UŸ Σ§Ê •fl‚⁄U ÷Ë ¬˝OEÊŸ ÁΣ§ÿÊ– ©UÄà Á‡ÊÁfl⁄U ◊¥ ‚ÒΣ§«ΠÊ¥ Σ§Ë ‚¥ÅÿÊ ◊¥ Ÿÿ ‹ÊªÊ¥ Σ§Ê ‚OE˜ªÈM§OEfl ¡Ë Ÿ ªÈM§ OEˡÊÊ ’ìÊÊ¥ Σ§Ê ‚⁄USflÃË OEˡÊÊ ÁŸÁπ‹ ‚ãÿÊ‚ ◊„UÊà‚fl OEˡÊÊ OEË ªß¸U– ©Uà‚Ê„U fl ©U◊¥ª ‚ ÷⁄‘U ‚ÊäÊΣ§Ê ◊¥ ∞Σ§ Ÿß¸U ™§¡Ê¸ Σ§Ê ‚¥øÊ⁄U ¬Á⁄U‹ÁˇÊà „UÊÃ ÁOEπ‹Ê߸U ÁOEÿÊ– ‚OE˜ªÈM§OEfl Σ§ ‚ÊÕ ◊¥ ¡ÊäʬÈ⁄U ‚ ¬„È¥Uø ÷¡Ÿ ◊¥«U‹Ë Σ§ flÊlÿ¥òÊÊ¥ Σ§ ‚È◊äÊÈ⁄U äÊÈŸÊ ¬⁄U ‚ÊäÊΣ§ªáÊ ªÈM§ Σ§ ªËÃÊ¥ Σ§Ë üÊÎ¥ π‹Ê ◊¥ ©U¬ÁSÕà ‚ÊäÊΣ§ ÷Êfl-Áfl÷Ê⁄U „UÊΣ§⁄U ÁŸ⁄¥UÃ⁄U ÁÕ⁄UΣ§Ã ÃÊ‹Ë ’¡ÊÃ, ŸÊøÃ •ÊÒ⁄U ¡ÿΣ§Ê⁄‘U ‹ªÊÃ ⁄U„U– ⁄UÊÿª…ΠU flŸ ¬˝’¥äÊŸ ‚Á◊Áà •äÿˇÊ ‡ÿÊ◊ ◊Ê‹ÊΣ§Ê⁄U ‚Á„Uà •ãÿ ‚Á◊Áà Σ§ ‚OESÿ ‚È⁄UˇÊÊ Σ§Ê ‹Σ§⁄U ÷Ë ‚øà Õ •ÊÒ⁄U ¬Í⁄UË √ÿflSÕÊ ‚¥÷Ê‹ „ÈU∞ Õ– ∞‚ ◊¥ ÿ„UÊ¥ ‹ÊªÊ¥ Σ§ mUÊ⁄UÊ ÿ„U ÷Ë Σ§„UÊ ¡Ê ⁄U„UÊ ÕÊ ÁΣ§ ¬Ífl¸ Σ§Ë •¬ˇÊÊ •’ ߥUÁOE⁄UÊ Áfl„UÊ⁄U ÷Ë ‚¥fl⁄UŸ ‹ªÊ „ÒU– §´UçÎÚUæ çßãUæÚU ·¤è ÜæñÅU ÚUãUè ÚUæñÙ·¤ ¬Ífl¸ Σ§ •ÁäÊΣ§ÊÁ⁄UÿÊ¥ Ÿ ߥUÁOE⁄UÊ Áfl„UÊ⁄U Σ§Ê ©U¬ÁˇÊÃ Σ§⁄UÃ „ÈU∞ äÿÊŸ Ÿ„UË¥ ÁOEÿÊ– ∞‚ ◊¥ ‹¥’ ‚◊ÿ ‚ ߥUÁOE⁄UÊ Áfl„UÊ⁄U ◊¥ •√ÿflSÕÊ Σ§Ê ◊Ê„UÊÒ‹ OEπÊ ¡Ê ⁄U„UÊ ÕÊ, ‹ÁΣ§Ÿ «UË∞»§•Ê ◊ŸÊ¡ ¬Ê¥«U Ÿ ⁄UÊÿª…ΠU flŸ ◊¥«U‹ Σ§Ê ¬˝÷Ê⁄U ‹Ÿ Σ§ ’ÊOE Á’ª«Π flŸ ◊¥«U‹ Σ§Ê ‚ÈäÊÊ⁄UŸ Σ§Ê Σ§Ê◊ ‡ÊÈM§ Σ§⁄U ÁOEÿÊ •ÊÒ⁄U ߥUÁOE⁄UÊ Áfl„UÊ⁄U Σ§Ê ÷Ë ‚¥flÊ⁄UŸ ÁŸOE¸Á‡Êà ÁΣ§ÿÊ– ¡„UÊ¥ flø◊ÊŸ ÁSÕÁà ◊¥ ߥUÁOE⁄UÊ Áfl„UÊ⁄U •’ ‚¥fl⁄UŸ ‹ªÊ „ÒU •ÊÒ⁄U •Ê¡ ßU‚Ë fl¡„U ‚ ÿ„UÊ¥ Σ§Ê»§Ë ‚¥ÅÿÊ ◊¥ ¬ÿ¸≈UΣ§ ¬„È¥Uø •ÊÒ⁄U flŸ÷Ê¡ Σ§Ê •Ê¥ŸOE ©UΔUÊ∞– ∞‚ ◊¥ ¬ÿ¸≈UΣ§Ê¥ Σ§Ê ÷Ë ÿ„U Σ§„UŸÊ ÕÊ ÁΣ§ ߥUÁOE⁄UÊ Áfl„UÊ⁄U ◊¥ •’ ‹ÊÒŸΣ§ ‹ÊÒ≈U ⁄U„UË „ÒU– •Ê‚-¬Ê‚ Σ§ ¬˝◊Èπ Á¬Σ§ÁŸΣ§ S¬ÊÚ≈U ◊¥ Á¬Σ§ÁŸΣ§ Σ§Ê •ÊŸ¥OE ‹ ⁄U„U Õ– ⁄UÊ◊¤Ê⁄UŸÊ, ߥUÁOE⁄UÊ Á’„UÊ⁄U, ⁄UÊ¡ ªÊ«¸UŸ ÃÕÊ Σ§‹Ê ŸOEË Σ§ Σ§ß¸U ÉÊÊ≈UÊ¥ ◊¥ ∞‚ Á¬Σ§ÁŸΣ§ ¬ÊÁ≈¸UÿÊ¥ Σ§ Σ§ß¸U ‚◊Í„U ‚Ê◊ÍÁ„UΣ§ flŸ÷Ê¡ Σ§⁄UÃ „ÈU∞ •ÊŸ¥OE ‹ ⁄U„U Õ– ÅÊÊ‚ÃÊÒ⁄U ¬⁄U ¿UÊ≈U-¿UÊ≈U ’ìÊÊ¥ Σ§ Á‹ÿ ÿ„U •fl‚⁄U •ÊŸ¥OE ‚ ÷⁄UÊ „ÈU•Ê ÕÊ •ÊÒ⁄U fl πÍ’ ◊SÃË Σ§⁄U ⁄U„U Õ– ‹¥’ ‚◊ÿ ‚ ’„UOEÊ‹ ¬«Π ߥUÁOE⁄UÊ Áfl„UÊ⁄U Σ§Ê ÷Ë √ÿflÁSÕà ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ∞‚ ◊¥ ÿ„UÊ¥ ‡Ê„U⁄U ‚Á„Uà •Ê‚¬Ê‚ ªÊ¥fl Σ§ „U¡Ê⁄UÊ¥ ‹Êª Á¬Σ§ÁŸΣ§ ◊ŸÊŸ ¬„È¥Uø Õ– ∞‚ ◊¥ ߥUÁOE⁄UÊ Áfl„UÊ⁄U ◊¥ flŸ Áfl÷ʪ Σ§ ⁄UÊÿª…ΠU flŸ ¬Á⁄UˇÊòÊ Σ§ Á«Uå≈UË ⁄‘¥U¡⁄U ⁄UÊ¡‡fl⁄U Á◊üÊÊ, ߥUÁOE⁄UÊ Áfl„UÊ⁄U ¬÷Ê⁄˝UË ¬◊˝Ê ÁÃΣ§Ë,¸ ¬ÁÃ˝◊Ê ªÈ#Ê, Áfl¡ÿ¬È⁄U »éL¤ƒææâèÎæâ ÕæÕæ ·Ô¤ ÁôǸæ ÁñÌ ¹æ× ·¤æ ×ãðàæ Ùð ç·¤Øæ Üô·¤æÂü‡æ âǸ·¤ ÎéƒæüÅUÙæ ×ð´ ƒææØÜ Øéß·¤ ÚUæØÂéÚU çÚUȤÚU – ª˝Ê◊ ªÙ⁄Uʸ Σ‘§ ¬ÊflŸ oe⁄UÊ ◊¥ Σ§‹ ‚Ê„Í ‚◊Ê¡ Á¡‹ÊäÿˇÊ ⁄UÊÿª…Π ◊„‡Ê ‚Ê„Í Ÿ ‚¥Ã Á‡Ê⁄UÙ◊ÁáÊ ’Ê’Ê ªÈL§ÉÊÊ‚ËOEÊ‚ Σ‘§ ¡Ù«ΠÊ ¡Òà πÊ ◊ ‹ ÙΣ § Ê ¬ ¸ áÊ fl ÁòÊÁOEfl‚ Ëÿ ‚ßÊ◊ ¬¥ÕË ◊‹Ê ‡ÊÈ÷Ê⁄U¥÷ ◊¥ ◊ÈÅÿ •ÁÃÁÕ ’Ãı⁄U Σ§Êÿ¸R§◊ ◊¥ Á‡Ê⁄UΣ§Ã ÁΣ§ÿ– ‚fl¸¬˝Õ◊ ◊„‡Ê ‚Ê„Í Ÿ ªÈL§ ÉÊÊ‚ËOEÊ‚ ’Ê’Ê ¡Ë Σ‘§ ¡Ù«ΠÊ ¡Òà πÊ ◊ ◊  ¥ OEË ¬ ¬ ˝ í¡ flÁ‹ Ã Σ § ⁄ U ‹ÙΣ§Ê¬¸áÊ Σ§⁄UÃ „Èÿ, ‚ßÊ◊ ¬¥ÕË ◊  ‹ Ê Σ § Êÿ ¸ R § ◊ Σ § Ê ‡ ÊÈ÷Ê⁄ U¥ ÷ Σ§Ëÿ–ÃìpÊÃ Σ§Êÿ¸R§◊ Σ‘§ ◊ÈÅÿ •ÁÃÁÕ ◊„‡Ê ‚Ê„Í Σ§Ê ‚ßÊ◊ ¬¥ÕË Σ§Êÿ¸Σ§Ãʸ fl ©¬ÁSÕà ‹ÙªÙ¥ mÊ⁄UÊ ◊ ÊÀÿÊ ¬ ¸ áÊ ‚  SflÊ ª à ÁΣ § ÿÊ ªÿÊ–◊„‡Ê ‚Ê„Í Ÿ ‚ßÊ◊ ¬ÕË¥ ◊‹Ê ◊¥ ©¬ÁSÕà ÷Q§¡ŸÙ Σ§Ù ‚¥’ÙÁoeÃ Σ§⁄UÃ „È∞ Σ§„Ê ÁΣ§ •Ê¬ ‹ÙªÙ Ÿ ¡Ù oeÊÁ◊¸Σ§, ‚Ê¥SΣ§ÎÁÃΣ§,fl ⁄UøŸÊà◊Σ§ ¡Ÿ‚flÊ Σ§Êÿ¸ Σ§⁄UŸ Σ§Ë ¡Ù ’Ë«ΠÊ ©ΔÊÿ „Ò–ÿ„ ∞Σ§ ‚Ê„‚Ë Σ§OE◊ „Ò– ß‚◊¥ •Ê¬ ‹Ù¥ªÙ Σ§Ê ¬˝◊ ÷ÊflŸÊ fl ‚¥ ª ÁΔà ⁄ U„ Ÿ  Σ § Ê ÷Êfl ¤ Ê‹ Σ § ÃÊ „ Ò– © ã„ Ù¥ Ÿ  Σ § „ Ê ÁΣ § ß‚ ‚¥‚ Ê⁄ U ◊  •ª⁄U Σ§Ù߸ ÷Ë √ÿÁQ§ •¬Ÿ ¬Á⁄UflÊ⁄U Σ§Ê ‚◊Ê¡ ‚flÊ fl oeÊÁ◊¸Σ§ Σ§ÊÿÙ¸ Σ§Ù ∞Σ§ ‚OESÿ Σ§Ë ÷Ê¥Áà ÷Êfl ⁄Uπ ‹ÃÊ „Ò– ⁄UÊÿª… ww Ÿfl¥’⁄U (OE‡Ê’ãäÊÈ)– ’ËÃË ⁄UÊà ‡Ê„U⁄U Σ§ ßU¥ÁOE⁄UÊ Ÿª⁄U Σ§ S¬Ë«U ’˝Σ§⁄U ◊¥ ’Ê߸UΣ§ ‚◊à Áª⁄UΣ§⁄U ÉÊÊÿ‹ „ÈU∞ ÿÈflΣ§ Σ§Ê ’„UÃ⁄U ©U¬øÊ⁄U „UÃÈ ⁄UÊÿ¬È⁄U Á⁄U»§⁄U ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ¡„UÊ¥ ©U‚Σ§Ê ©U¬øÊ⁄U ¡Ê⁄UË „ÒU– Á◊‹Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË Σ§ ◊ÈÃÊÁ’Σ§ Σ§ÙÃflÊ‹Ë ÕÊŸÊ ˇÊòÊ ß¥ÁOE⁄UÊ Ÿª⁄U Á‚Áh ÁflŸÊÿΣ§ Σ§Ê‹ÙŸË Σ‘§ ¬Ê‚ ’ŸÊ ¡¥’Ù ’˝Σ§⁄U ◊¥ ’ËÁà ⁄UÊà ∞Σ§ Ã¡ ⁄UçUÃÊ⁄U ’ÊßΣ§ ‚flÊ⁄U ÿÈflΣ§ •ÁŸÿ¥ÁòÊà „ÙΣ§⁄U Áª⁄U ªÿÊ– ß‚ ÉÊ≈UŸÊ ◊¥ ÿÈflΣ§ Σ§Ù ª¥÷Ë⁄U øÙ≈U •ÊÿË „Ò Á¡‚ ¬„‹ SÕÊŸËÿ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ë ◊g ‚ ◊Á«Σ§‹ Σ§Ê‹¡ •S¬ÃÊ‹ ‹ ¡ÊÿÊ ªÿÊ ¡„Ê¥ ‚ ©‚ ß‹Ê¡ Σ‘§ Á‹∞ ⁄UÊÿ¬È⁄U Á⁄U»§⁄U ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ÿÈflΣ§ Σ§Ê ŸÊ◊ ‚Íÿ¸Σ§Ê¥Ã ©◊˝ wx fl·¸ „Ò •ı⁄U fl„ ø¥OE˝¬È⁄U ˇÊòÊ Σ‘§ øÊ⁄U¬Ê‹Ë ªÊ¥fl Σ§Ê ⁄U„Ÿ flÊ‹Ê „Ò– ⁄UÊÿª…ΠU ØéßÌè Ùð ¹æØæ ÁãÚU, ×õÌ v® ÚUæ§Uâ ç×Üæð´ ·¤è çÕÁÜè ·¤æÅUÙð çÙÎðüàæ ww Ÿfl¥’⁄U (OE‡Ê’ãäÊÈ)– •ôÊÊÃ Σ§Ê⁄UáÊfl‡Ê ÿÈflÃË Σ§ ¡„U⁄U ‚flŸ Σ§⁄U •Êà◊„UàÿÊ Σ§⁄U ‹Ÿ Σ§ ◊Ê◊‹ ◊¥ ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ◊ª¸ Σ§Êÿ◊ Σ§⁄U ¬˝Σ§⁄UáÊ Σ§Ê ÁflfløŸÊ ◊¥ ‹ Á‹ÿÊ „ÒU– ßU‚ ‚¥’¥äÊ ◊¥ Á◊‹Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË Σ§ •ŸÈ‚Ê⁄U ÷ͬOEfl¬È⁄U ÕÊŸÊ ˇÊòÊ Σ‘§ ª˝Ê◊ ø¬‹ ◊¥ ∞Σ§ v~ fl·Ë¸ÿ ÿÈflÃË Ÿ •ôÊÊÃ Σ§Ê⁄UáÊÙ¥ ‚ ¡„⁄U ‚flŸ Σ§⁄U Á‹ÿÊ– ¡’ ¬Á⁄U¡ŸÙ¥ Σ§Ù ß‚Σ§Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË „È߸ ÃÙ ©ã„Ù¥Ÿ ÃàΣ§Ê‹ ÿÈflÃË Σ§Ù ß‹Ê¡ Σ‘§ Á‹∞ ◊Á«Σ§‹ Σ§Ê‹¡ •S¬ÃÊ‹ ‹Σ§⁄U ¬„È¥ø– ¡„Ê¥ ß‹Ê¡ Σ‘§ OEı⁄UÊŸ ÿÈflÃË Ÿ OE◊ ÃÙ«Π OEË– ¬ÈÁ‹‚ ßU‚ ◊Ê◊‹ ◊¥ ◊ª¸ Σ§Êÿ◊ Σ§⁄U ¬˝Σ§⁄UáÊ Σ§Ê ÁflfløŸÊ ◊¥ ‹ Á‹ÿÊ „ÒU– ⁄UÊÿª…ΠU ww Ÿfl¥’⁄U (OE‡Ê’ãäÊÈ)– äÊÊŸ π⁄UËOEË ‡ÊÈM§ „UÊŸ¥ Σ§ ’ÊOE ÁflÁäÊflÃ Σ§S≈U◊ Á◊Á‹¥ª Σ§ Á‹∞ ⁄UÊßU‚ Á◊‹Ê¥ Σ§Ê ¬¥¡ËÿŸ Ÿ„UË¥ Σ§⁄UÊ∞ ¡ÊŸ Σ§ ø‹Ã Á¡‹ Σ§Ë vÆ ⁄UÊßU‚ Á◊‹Ê¥ Σ§Ë ÁfllÈà ‹ÊßUŸ Σ§Ê≈UŸ Σ§ ÁŸOE¸‡Ê OE ÁOE∞ ª∞ „Ò¥U •ÊÒ⁄U ßU‚Σ§Ë ‚ÍøŸÊ ∞Σ§ ¬òÊ Σ§ ◊Êäÿ◊ ‚ •äÊˡÊáÊ ÿ¥òÊË ÁfllÈà Áfl÷ʪ Σ§Ê ÷¡ OEË ªß¸U „ÒU– ßU‚ ‚¥’¥äÊ ◊¥ ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË OEÃ „ÈU∞ Á¡‹ Σ§ πÊOE˜ÿ •ÁäÊΣ§Ê⁄UË ¡Ë¬Ë ⁄UÊÁΔUÿÊ Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ¿UûÊË‚ª…ΠU ‡ÊÊ‚Ÿ πÊOE˜ÿ •Ê¬ÍÁø ∞fl¥ ©U¬÷ÊQ§Ê ‚¥⁄UˇÊáÊ Áfl÷ʪ Σ§ ÁOE‡ÊÊ ÁŸOE¸‡Ê ¬⁄U ‚◊Õ¸Ÿ ◊ÍÀÿ ◊¥ äÊÊŸ Σ§Ë Σ§S≈U◊ Á◊Á‹¥ª Σ§ Á‹∞ ÁŸÿ◊ÊŸÈ‚Ê⁄U ‚÷Ë ⁄UÊßU‚ Á◊‹Ê¥ Σ§Ê •¬ŸË ⁄UÊßU‚ Á◊‹Ê¥ Σ§Ê ¬¥¡ËÿŸ Σ§⁄UÊŸÊ •ÁŸflÊÿ¸ ÕÊ ‹ÁΣ§Ÿ ’Ê⁄U-’Ê⁄U ŸÊÁ≈U‚ Σ§ ’ÊOE ÷Ë Á¡‹ Σ§Ë vÆ ⁄UÊßU‚ Á◊‹Ê¥ Σ§Ê ¬¥¡ËÿŸ Ÿ„UË Σ§⁄UÊÿÊ ªÿÊ ÕÊ– Á¡Ÿ ⁄UÊßU‚ Á◊‹Ê¥ Σ§Ë ‹Ê߸U≈U Σ§≈UË „ÒU, ©U‚◊¥ ‡ÊÊ⁄UOEÊ ⁄UÊßU‚ Á◊‹, ◊. ‚Èÿʸ ⁄¬⁄UflÊÿÁ‹¥ª ÿÍÁŸ≈U v, ◊¥ ‚Èÿʸ ¬⁄UflÊÿÁ‹¥ª ÿÍÁŸ≈U w, ∞‹•Ê⁄U ⁄UÊßU‚ Á◊‹, ‚¥¡ÿ •ªflÊ‹˝ ⁄UÊßU‚ Á◊‹, ¡ÿ OEȪʸ ⁄UÊßU‚ Á◊‹, ¬˝ôÊÊ ⁄UÊßU‚ Á◊‹, ¬ÈM§·ÊûÊ◊ ⁄UÊßU‚ Á◊‹, ߥUã«˛US≈UË¡, ’Ê¥Σ§ Á’„UÊ⁄UË ⁄UÊßU‚ Á◊‹, ◊Ê¥ Σ§Ê‹Ë ⁄UÊßU‚ Á◊‹ ‡ÊÊÁ◊‹ „ÒU– Á¡‹Ê Σ§‹Ä≈U⁄U ‡Êê◊Ë •ÊÁ’OEË Ÿ •Ê¡ Σ§«ΠUË Σ§Ê⁄UflÊ߸U¸ Σ§⁄UÃ „ÈU∞ vÆ ⁄UÊßU‚ Á◊‹Ê¥ Σ§ ÁfllÈÃ Σ§ŸÄ‡ÊŸ Σ§Ê≈UŸ Σ§ ÁŸOE¸‡Ê ‚¥’¥äÊË ¬òÊ ¡Ê⁄UË ÁΣ§ÿÊ „ÒU– ©Uã„UÊ¥Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ÃàΣ§Ê‹ ¬˝÷Êfl ‚ ÿ„U •ÊOE‡Ê ‹ÊªÍ „UÊ ªÿÊ „ÒU– Á¡‚Σ§Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË •äÊˡÊáÊ ÿ¥òÊË ÁfllÈà Áfl÷ʪ Σ§Ê OE OEË ªß¸U „ÒU– ⁄UÊÿª…ΠU ·¤SÅU× ç×çÜ´» ·ð¤ çÜ° ÚUæ§Uâ ç×Üæð´ ·¤æ ´ÁèØÙ ÙãUè´ ãUæðÙæ ÕÙæ ·¤æÚU‡æ ÕèÅUè ÚUôÇ ·¤æ Öêç×ÂêÁÙ ¥æÙ´Î ßæçãUÙè »çÆUÌ wx Ÿfl¥’⁄U (OE‡Ê’ãäÊÈ)– ¬Ê·¸OE ‚ÁflÃÊ •Á◊à ÁÃflÊ⁄UË Ÿ •Ê¡ÊOE øı¥Σ§ ‚ ‡ÊÁŸ ◊¥ÁOE⁄U øı¥Σ§ ÃΣ§ Σ‘§ ’„È ¬˝ÁÃÁˇÊà ’Ë≈UË ⁄UÙ« Σ§Ê •Ê¡ ÷ÍÁ◊ ¬Í¡Ÿ Σ§Êÿ¸ ÁΣ§ÿÊ ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U Ÿª⁄U¬ÊÁ‹Σ§Ê •äÿˇÊ •Á◊à •ª˝flÊ‹ ©¬ÊäÿˇÊ ‚àÿãOE˝ ’⁄UªÊ„ ¬Ê·¸OEªáÊ ◊ŸÙ¡ ¡Êÿ‚flÊ‹ ∞fl¥ ©¬ÿ¥òÊË ÃÊ⁄UΣ‘§E⁄U ŸÊÿΣ§ ©¬ÁSÕà ⁄U„ –ôÊÊà „Ù ÁΣ§ ΔËΣ§ ‚◊ÿ ¬⁄U •ÊOE‡Ê¸ •ÊøÊ⁄U ‚¥Á„ÃÊ ‹ªŸ Σ‘§ ’ÊOE ÿ„ Σ§Êÿ¸ ¬˝Ê⁄U¥÷ Ÿ„Ë¥ „Ù ¬ÊÿÊ ÕÊ ¡Ù Σ§Ë •Ê¡ ¬˝Ê⁄U¥÷ Σ§⁄U ÁOEÿÊ ªÿÊ „Ò – ‚Ê⁄U¥ª…Π, ww Ÿfl¥’⁄U (OE‡Ê’ãäÊÈ)– •Ê¡ Σ§ÊÁÃ¸Σ§ ¬ÍÁáʸ◊Ê Σ‘§ ‡ÊÈ÷ ◊È„Íø ◊¥ ⁄UÊÿª…Π Σ‘§ ¡ªÛÊÊÕ ◊¥ÁOE⁄U ◊¥ ¬È⁄UË ¬ËΔ Σ‘§ ‡Ê¥Σ§⁄UÊøÊÿ¸ mÊ⁄UÊ SÕÊÁ¬Ã ¬ËΔ ¬⁄UË·OE, •ÊÁOEàÿ flÊÁ„ŸË, ∞fl¥ •ÊŸãOE flÊÁ„ŸË Σ‘§ Á¡‹Ê ⁄UÊÿª…Π ‡ÊÊπÊ Σ§Ê ªΔŸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– Á¡‚◊¥ Áfl‡Ê· M§¬ ‚ •ÊŸãOE flÊÁ„ ŸË Σ § Ë ⁄ UÊC ˝ Ëÿ ◊ „ Ê ◊ ¥ òÊË üÊË ◊ ÃË ‚ Ë ◊ Ê ÃËflÊ⁄UË ÃÕÊ ¬ËΔ ¬⁄UË·OE Σ‘§ ¬˝OE‡Ê ©¬ÊäÿˇÊ ’OE˝Ë oe⁄U ÁOEflÊŸ ¬oeÊ⁄U Õ – ß‚ ’ÒΔΣ§ ◊¥ ßŸΣ‘§ ‚ÊÕ Σ§È¥fl⁄U OEflãOE˝ ¬˝Ãʬ Á‚¥„, ŸòÊÊ Ÿ¥OE Á◊üÊÊ , ÁOEŸ‡Ê ·«Π¥ªË,¬˝◊ÙOE ‚Ê„Í, ◊ŸË· •ª˝flÊ‹,ÁflŸÿ oe⁄U OEËflÊŸ, ‡ÊÒ‹ãOE˝ ÿÊOEfl, ‚ÃË‡Ê Σ§È◊Ê⁄U Á◊üÊÊ, Σ§ÎcáÊ ‹Ê‹ Á◊üÊÊ ,‡ ÿÊ ◊ ‚ ÙŸË, π⁄ UÁ‚ ÿÊ ‚  ⁄ UÊΣ‘ § ‡ Ê • ª ˝ flÊ‹, à ◊ ŸÊ⁄ U ‚  ÁΣ § ‡ ÊÙ⁄ U ¬≈UŸÊÿΣ§,◊ÊÁŸΣ§ ‹Ê‹ ‚Ê„Í •ÊOEË ©¬ÁSÕà Ֆ ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ÷ªflÊŸ ¡ªÛÊÊÕ Σ§Ë ∞fl¥ ¡ªeÈL§ ‡Ê¥Σ§⁄UÊøÊÿ¸ Σ§Ë ¬Í¡Ê Σ§Ë ªÿË Ãà¬pÊà üÊË OEËflÊŸ Ÿ ¡ªeÈL§ ‡Ê¥Σ§⁄UÊøÊÿ¸ Σ‘§ ÁOE‡ÊÊ-ÁŸOE‡¸ÊÙ¥ ÃÕÊ ¬ËΔ Σ§Ë ªÁÃÁflÁoeÿÙ¥ ÃÕÊ •Êª ÿÙ¡ŸÊ•Ù¥ Σ‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË OEË, Á¡‚◊¥ ⁄UÊÿª…Π Á¡‹ Σ‘§ ‚◊Sà üÊË ¡ªÛÊÊÕ ◊¥ÁOE⁄UÙ¥ Σ§Ù •Ê¬‚ ◊¥ ∞Σ§ ‚ÍòÊ ◊¥ ’Ê¥oeŸ ÃÕÊ ©ã„¥ ¡ªeÈL§ ‡Ê¥Σ§⁄UÊøÊÿ¸ Σ‘§ ß‚ ¬ÁflòÊ ¬ËΔ Σ‘§ ‚ÊÕ ¡Ù«Π Σ§⁄U ‚ŸÊß oe◊¸ ÃÕÊ ‚¥SΣ§ÎÁÃ Σ§Ë ⁄UˇÊÊ „ÃÈ Σ§Êÿ¸ Σ§⁄UŸ Σ§Ê ÁŸáʸÿ Á‹ÿÊ ªÿÊ– ’ÒΔΣ§ ◊¥ ⁄UÊÿª…Π Á¡‹ Σ‘§ Á‹∞ ߟ ‚Á◊ÁÃÿÙ¥ Σ§Ê ªΔŸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ , Á¡‚◊¥ ‚¥⁄UˇÊáÊ ◊¥«‹ ◊¥ ‚ÈŸË‹ ⁄UÊ◊OEÊ‚, ‚ÈŸË‹ ‹oe˝Ê, ‡Ê¥Σ§⁄U •ª˝flÊ‹ ÃÕÊ ‚¥ÿÙ¡Σ§ ¬ËΔ ¬⁄UË·OE ◊¥ Σ§È¥fl⁄U OEflãOE˝ ¬˝Ãʬ Á‚¥„, ‚¥ªΔŸ ¬˝÷Ê⁄UË ⁄UÊÿª…Π ˇÊòÊ „ÃÈ ÁOEŸ‡Ê ·«ªΠ¥Ë Σ§Ê øÿŸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ ÃÕÊ ‚Ê¥ªΔÁŸΣ§ Σ§ÊÿΣ¸§ÊÁ⁄UáÊË ◊¥ OEË¬Σ§ ¬Êá«ÿ, ◊ŸË· •ª˝flÊ‹, ‡ÿÊ◊ ‚ÙŸË, ŸòÊÊ Ÿ¥OE Á◊üÊÊ, Σ§ÎcáÊÊ Á◊üÊÊ, ∞◊ ∞‹ ‚Ê„Í, Σ§ã„ÒÿÊ‹Ê‹ ªÈ#Ê , ¬˝◊ÙOE ‚Ê„Í , ÁflŸÿ oe⁄U OEËflÊŸ , ⁄UÊΣ‘§‡Ê •ª˝flÊ‹ Σ§Ù Á‹ÿÊ ªÿÊ– ⁄UÊÿª…ΠU ×æÙß ÕÙð Áðâè¥æ§ü ÚUæػɸ çâÅUè ·Ô¤ ¥ŠØÿæ ªÊÀ«U ◊Ò«‹ „UÊÁ‚‹ Σ§⁄U •¥ø‹ Σ§Ê ÁΣ§ÿÊ ªÊÒ⁄UflÊÁãflà ww Ÿfl¥’⁄ U ( OE  ‡ Ê’ãäÊÈ)– •ªáÊË˝ ‚Ê◊ÊÁ¡Σ§ ‚¥SÕÊ ¡‚Ë•Ê߸ ⁄UÊÿª…Π Á‚≈UË Σ§Ë ŸËfl ¿„ fl·Ù¸ ¬„‹ ⁄UπË ªÿË ÕË, ß‚ ‚¥SÕÊ ◊¥ ÿÈflÊ flª¸ Σ§Ù ’„Èà •fl‚⁄U Á◊‹ „Ò OE‡Ê ◊¥ ’…ΠÃ ÿÈflÊ•Ù¥ Σ§Ë ÷ʪOEÊ⁄UË Σ‘§ ’‹÷ÈÃ „Ë ’„ÈÃ Σ§◊ ‚◊ÿ ◊¥ ß‚ ‚¥SÕÊ Ÿ ⁄UÊÿª…Π ‡Ê„⁄U ◊¥ ∞Σ§ •¬ŸÊ •‹ª ŸÿÊ ◊ÈΣ§Ê◊ „ÊÁ‚‹ ÁΣ§ÿÊ „Ò ,Á¡‚◊ ◊ÈÁQ§oeÊ◊ Σ‘§ Σ§ÊÿÊΣ§À¬ ‚ ‹Σ§⁄U Σ§Êß≈U »§‘ÁS≈Ufl‹,¬Á‡˝ÊˇÊáÊ Σ‘§ ˇÊòÊ, ◊Á«Σ§‹ „ÀÕ ΣÒ§¥¬ ,⁄UQ§OEÊŸ , fl΄OE˜ flΡÊÊ⁄UÙ¬áÊ ,Sfl¿ÃÊ • Á÷ÿÊŸ ∞ fl¥ • ãÿ • Ÿ  Σ § ¬ ˝ Σ § Ê⁄ U Σ‘ § ‚Ê◊ÊÁ¡Σ§ Σ§Êÿ¸ ‚¥SÕÊ Σ‘§ ‚OESÿÙ¥ mÊ⁄UÊ ¬È⁄U ‚◊Á¬¸Ã ÷ÊflŸÊ ‚ ‚flÊ Σ§Ë „Ò– fl·¸ wÆv} •¬Ÿ •¥ÁÃ◊ ¬«ΠÊfl ¬⁄U „Ò ß‚ Σ§Ê⁄UáÊ •ÊªÊ◊Ë fl·¸ wÆv~ ◊¥ ÷Ë ‚¥SÕÊ Σ§Ù •Êª ‹  ¡ ÊŸ  „  ÃÈ ¡  ‚ Ë ◊ ÊŸfl • ª ˝ flÊ‹ Σ § Ù ß‚ Σ § Ë Á¡ ê ◊  OEÊ⁄ UË OEË ª ÿË „ Ò– ◊ ÊŸfl •ª˝flÊ‹ ‚¥SÕÊ Σ‘§ ‚¥SÕÊ¬Σ§ ‚OESÿ „Ò ßã„ ÙŸ  • ¬ ŸË ‚ ÁR § ÿÃÊ ‚  ¡  ‚ Ë• Êß ¸ ⁄UÊÿª…Π Á‚≈UË Σ§Ù ’„Èà ‚flÊ∞¥ ¬˝OEÊŸ Σ§Ë „Ò – ÁflªÃ ÁOEŸÙ¥ „Ù≈U‹ ⁄UÊ¡flÊ«ΠÊ ◊¥ •Ê◊ ‚÷Ê Σ§Ë ’ÒΔΣ§ ⁄UÊπË ªß¸ ÕË Á¡‚◊ ¡‚Ë ◊ÊŸfl •ª˝flÊ‹ Σ§Ù fl·¸ wÆv~ Σ‘§ •äÿˇÊ ¬OE „ÃÈ ÁŸÿÈQ§ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ß‚Ë Σ§«ΠË ◊¥ ¡‚Ë•Ê߸ ⁄UÊÿª…Π Á‚≈UË Σ§Ë ◊Á„‹Ê ßΣ§Ê߸ ¡‚Ë⁄U≈U Áfl¥ª fl·¸ wÆv~ Σ‘§ •äÿˇÊ ¬OE „ÃÈ ¡‚Ë⁄U≈U ⁄UπÊ ¬˝ÃËΣ§ •ª˝flÊ‹ ∞fl¥ ‚Áøfl ¬OE „ÃÈ ¡‚Ë⁄U≈U ¬Í¡Ê ÁflΣ§Ê‚ Á‚¥ÉÊ‹ Σ§Ù ÁŸÿÈQ§ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ‚¥SÕÊ Σ‘§ ¬Ífl¸ •äÿˇÊ ¡‚Ë ‚ÁøŸ •ª˝flÊ‹ , ◊ÈΣ‘§‡Ê ªÙÿ‹ , ‚¥¡ÿ •ª˝flÊ‹ , ¬˝ÃËΣ§ •ª˝flÊ‹ , •¡ÿ •ª˝flÊ‹ ∞fl¥ flø◊ÊŸ •äÿˇÊ ◊ÈΣ‘§‡Ê •ª˝flÊ‹ Ÿ Ÿ∞ ÁŸflʸÁøà •äÿˇÊ ◊ÊŸfl •ª˝flÊ‹ Σ§Ù ¬Èc¬ªÈë¿ OEΣ§⁄U ©ã„¥ ⁄ UÊÿ ª … ΠU ⁄UÊÿª…Π •ı⁄U ©ëø Á‡ÊˇÊÊ Σ§Ë ¬…ΠÊ߸ •ÊÿÈfl¸OE ◊Á«Σ§‹ Σ§ÊÚ‹¡ ⁄UÊÿ¬È⁄U ◊¥ ¬Í⁄UÊ Σ§Ë ÕË– Σ§Ê¥‡ÊË Á„ãOEÍ ÁflE ÁfllÊ‹ ÿ ’ ŸÊ⁄ U‚ ◊  ¥ ∞ ◊ . « Ë. •ÊÿÈfl¸OE ÁR§ÿÊ ‡Ê⁄UË⁄U ◊¥ ÁΣ§ÿÊ •ı⁄U flø◊ÊŸ ◊¥ Σ§Ê¥‡ÊË Á„ãOEÍ ÁflE ÁfllÊ‹ÿ ◊¥ „Ë ÁR§ÿÊ ‡Ê⁄UË⁄U ¬⁄U ¬Ë . ∞ø. «Ë. Σ§Ë ‚ËÁŸÿ⁄U ¿ÊòÊÊ „Ò¥– ww Ÿflê’⁄U Σ§Ù ‡ÊÊ◊ ‚ÙŸ◊ •ª˝flÊ‹ Σ§Ê¥‡ÊË Á„ãOEÍ ÁflE ÁfllÊ‹ÿ ’ŸÊ⁄U‚ Σ‘§ ‚÷ʪÊ⁄U ◊¥ ∞◊ . «Ë .ÁR§ÿÊ ‡Ê⁄UË⁄U •ÊÿÈfl¸OE ¬⁄U ªÙÀ« ◊«‹ ‚ ‚ê◊ÊÁŸÃ „È߸ „Ò– ªÙÀ« ◊«‹ ‚ ‚ê◊ÊÁŸÃ „ÙŸ ¬⁄U Σ§Ù‚Ë⁄U ªÊ°fl ◊¥ ‹ÙªÙ¥ ◊¥ øøʸ „Ò •ı⁄U ©à‚Ê„ „Ò fl„Ë ‚Ê⁄U¥ª…Π •¥ø‹ •ı⁄U ⁄UÊÿª…Π Á¡‹ Σ§Ê ŸÊ◊ ªı⁄UflÊÁãflà ÁΣ§ÿÊ „Ò –‚ÙŸ◊ ‚ »§ÙŸ ¬⁄U „È߸ ’Êà Áøà ◊  ¥ ‚ ÙŸ ◊ Ÿ  Σ § „ Ê ÁΣ § ◊ Ò¥ ª ÙÀ « ◊  « ‹ ‚  ‚ê◊ÊÁŸÃ „ÙΣ§⁄U ’„Èà πÈ‡Ê „Í° Á¡‚ ◊Ò¥ éÿQ§ Ÿ„Ë¥ Σ§⁄U ¬Ê ⁄U„Ë „Í° fl„Ë •¬Ÿ ‚ê◊ÊÁŸÃ Σ§Ê üÊÿ •¬Ÿ ÷Ê߸ Sfl Á‡Êfl •ª˝flÊ‹ •¬Ÿ ◊ÊÃÊ Á¬ÃÊ •ı⁄U Á‡ÊˇÊΣ§Ù¥ Σ§Ù OEË „Ò– ©ã„ËŸ •Êª ÿ ÷Ë Σ§„Ê ÁΣ§ ◊Ò¥ ÁfllÊÁÕ¸ÿÙ¥ Σ§Ù •ë¿Ë Á‡ÊˇÊÊ OE ‚¥Σ§È •ı⁄U ÁR§ÿÊ ‡Ê⁄UË⁄U •ÊÿÈfl¸OE ◊¥ ¡Ù ◊⁄UË ¬…ΠÊ߸ Σ§Ë „Ò ©‚Σ§Ê ‹ÙªÙ¥ Σ§Ù ‹Ê÷ Á◊‹ ‚Σ‘§ ÿ„Ë ◊⁄UË ßÄU¿Ê „Ò – ‚◊Ê¡ •ı⁄U ÿÈflÊ flª¸ Σ‘§ Á‹∞ ‚ãOE‡Ê ¬Í¿ ¡ÊŸ ¬⁄U ’Ù‹Ë ß¥‚ÊŸ Σ§Ù oeÒÿ¸ ⁄Uπ Σ§⁄U ‚Ãà ◊„ŸÃ Σ§⁄UÃ ⁄U„ŸÊ øÊÁ„∞ Σ§÷Ë ÷Ë ◊Ÿ ◊¥ ÁŸ⁄UʇÊÊ Σ§Ë ÷ÊflŸÊ Ÿ„Ë¥ ‹ÊŸÊ øÊÁ„∞ Á¡Ã ‚ÈÁŸÁpà „Ò– ‚ÙŸ◊ •ª˝flÊ‹ Σ§Ù ªÙÀ« ◊«‹ Á◊‹Ÿ ‚ Σ§Ù‚Ë⁄U ◊¥ ©à‚Ê„ „ Ò Σ § Ù‚ Ë⁄ U •¥ ø‹ Σ‘ § ¬ òÊΣ § Ê⁄ U ‚ ÊÕË • ı⁄ U ‚ÊÁ„àÿΣ§Ê⁄U ’¥oeÈ•Ù¥ Ÿ ’oeÊ߸ OEË „Ò– »æ´ß ·¤è ÕðÅUè âæðÙ× ãéU§üU â ×æçÙÌ ( ª˝ÙÕ & «fl‹Ù¬◊ã≈U) ÁOEŸ‡Ê ªÙÿ‹ ©¬ÊäÿˇÊ ( Á’¡Ÿ‚ ) •Ê‡ÊË· ªÈ#Ê , ◊ÈÁQ§oeÊ◊ Σ‘§ ‚◊ãflÿΣ§ Σ‘§ M§¬ ◊¥ ‚¥SÕÊ Σ‘§ ‚¥SÕÊ¬Σ§ •äÿˇÊ ‚ÁøŸ •ª˝flÊ‹ ∞fl¥ ¬˝Ù¡ÄU≈U «Êÿ⁄UÄU≈U⁄U •Á◊à Á¡¥OE‹ , «Êÿ⁄UÄU≈U⁄U (flΡÊÊ⁄UÙ¬áÊ) OEË¬Σ§ •ª˝flÊ‹ ( ◊ ¥ ª ‹ ◊ ) « Êÿ⁄ U  ÄU≈ U⁄ U ( SflÄU ¿ ˜ ÃÊ • Á ÷ ÿ Ê Ÿ ) Á fl Σ § Ê ‚ • ª ˝ fl Ê ‹ (⁄UÊáÊË‚ÃË) «Êÿ⁄UÄU≈U⁄U •ÊŸ¥OE ◊ÙOEË , «Êÿ⁄UÄU≈U⁄U (⁄UÄUOEÊŸ) ÁflŸÿ •ª˝flÊ‹ , «Êÿ⁄UÄU≈U⁄U ( ¡Á‚‚ ÷flŸ ÁŸ◊ʸáÊ ÿÙ¡ŸÊ ) Σ§ı‡Ê‹ •ª˝flÊ‹ (•Ê‡ÊÊ⁄UÊ◊) •ãÿ «Êÿ⁄UÄU≈U⁄U ◊¥ ¡‚Ë ‚È◊Ÿ OEûÊÊ , ‚ÈŸË‹ •ªflÊ‹˝ ( Á◊«≈UÊ©Ÿ) ◊ÈΣ§OEÈ¥ ¡ÒŸ , ÁOEŸ‡Ê •ª˝flÊ‹ , ÁflΣ§Ê‚ Á‚¥ÉÊ‹ , ‚„ ‚Áøfl ‚ÈÁ◊à ªÙÿ‹ , ¬Ë•Ê⁄U•Ù Áfl¡ÿ •ªflÊ‹˝ ∞fl¥ Áª˝≈U⁄U ⁄UÊ¡ •ª˝flÊ‹ Σ§Ù Σ§Êÿ¸Σ§ÊÁ⁄UáÊË ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò ‚ÊÕ „Ë ¡‚Ë ÿÙª‡Ê •ªflÊ‹˝ ( •Ê‡ÊÊ⁄UÊ◊) ∞fl¥ •Áπ‹ • ª ˝ flÊ‹ Σ § Ù ÷Ë Áfl‡ Ê  · Ãı⁄ U ¬ ⁄ U Σ§Êÿ¸Σ§ÊÁ⁄UáÊË ◊¥ ⁄UπÊ ªÿÊ „Ò – ‡ÊÈ÷Σ§Ê◊ŸÊÿ OEË– ‚ÊÕ „Ë ◊ÊŸfl •ª˝flÊ‹ Ÿ •¬Ÿ ©h’ÙoeŸ ◊¥ Σ§„Ê Σ§Ë „◊Ê⁄UË ‚¥SÕÊ fl·¸ wÆv~ ◊¥ ∞Σ§ Ÿ∞ ¡Ù‡Ê , ©à‚Ê„ Σ‘§ ‚ÊÕ ‚÷Ë ‚OESÿÙ¥ Σ‘§ ÿÙªOEÊŸ ‚ Ÿß¸ ©øÊ߸ÿÙ Σ§Ù ¿È∞ªË fl˜ ⁄UÊÿª…Π ‡Ê„⁄U ◊¥ ÁΣ§‚Ë ÷Ë Ã⁄U„ Σ‘§ ÿÙªOEÊŸ ∞fl¥ ‚flÊ Σ‘§ Á‹∞ ‚ OEÒfl Ãà ¬ ⁄ U „ ÙΣ § ⁄ U Σ § Êÿ ¸ Σ § ⁄ U  ª Ë– ‚¥SÕÊ Σ§Ê ¬◊˝Èπ •ÊÿÙ¡Ÿ Σ§Êß≈U »§‘ÁS≈Ufl‹ Σ§Ù •ı⁄U ÷Ë fl΄OE˜ M§¬ ◊¥ •ÊÿÙÁ¡Ã ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÿªÊ ∞fl¥ ‚’‚ ◊„àflÊΣ§Ê¥ˇÊË ÿÙ¡ŸÊ Σ§ÿÊÉÊÊ≈U ◊ÈÁQ§oeÊ◊ Σ§Ù ß‚ fl·¸ ∞Σ§ ŸÿÊ SflL§¬ OEΣ§⁄U ‡Ê„⁄U flÊÁ‚ÿÙ Σ§Ù ‚Ù¬¥ª ∞‚Ë „◊Ê⁄UË ÿÙ¡ŸÊ ⁄U„ªË •äÿˇÊ wÆv~ ¡‚Ë ◊ÊŸfl •ªflÊ‹˝ Ÿ ‚÷Ë ‚OESÿÙ¥ Σ§Ê •Ê÷Ê⁄U √ÿQ§ Σ§⁄UÃ „È∞ •¬ŸË Σ§Êÿ¸Σ§Ê⁄UáÊË Σ§Ë ÉÊÙ·áÊÊ Σ§Ë Á¡‚◊ ‚Áøfl ¬OE ¡‚Ë OEË¬Σ§ •ª˝flÊ‹ ( ¡Ê◊ªÊ¥fl flÊ‹) Σ§Ù·ÊäÿˇÊ ¬OE „ÃÈ ÁflR§◊ •ª˝flÊ‹ , ©¬ÊäÿˇÊ ( ◊Ÿ¡◊¥≈U ) ¬¥Σ§¡ •ª˝flÊ‹ , ©¬ÊäÿˇÊ ( ¬˝Ùª˝Ê◊ ) ¬˝OEˬ üÊÎ¥ªË , ©¬ÊäÿˇÊ ( ≈˛ÁŸ¥ª ) ‚Ë∞ ÁflΣ§Ê‚ •ª˝flÊ‹ ,©¬ÊäÿˇÊ ΠU ww Ÿfl¥’⁄U (OE‡Ê’ãäÊÈ)– ⁄UÊÿª…Π Á¡‹ Σ‘§ ‚Ê⁄U¥ª…Π ÁflΣ§Ê‚ 𥫠ӑ§ ¬Áp◊ ÁOE‡ÊÊ ◊¥ ’‚Ê „Ò ª˝Ê◊ Σ§Ù‚Ë⁄U – ª˝Ê◊ Σ§Ù‚Ë⁄U ßÁÄʂ Σ§Ë OEÎÁC ‚ ∞Σ§ ∞ÁÄÊÁ‚Σ§ Ÿª⁄UË „Ò ¡„Ê¥ ◊Ê° Σ§ı‡Ê‹E⁄UË OEflË Σ§Ë ¬È⁄UÊÃÊÁàflΣ§ OEflË ◊¥ÁOE⁄U ÁSÕà „Ò ¡Ù ¬Í⁄U •¥ø‹ ◊¥ ª˝Êêÿ OEflË Σ‘§ M§¬ ◊¥ ¬ÍÁ¡Ã „ÙÃË „Ò– Σ§Ù‚Ë⁄U ªÊ°fl •¬Ÿ •Ê¬ ◊¥ ‚Ê¥SΣ§ÎÁÃΣ§ ,‚¥SΣ§ÎÁà ,‚ÊÁ„àÿ ,∞fl¥ Á‡ÊˇÊÊ fl ⁄UÊ¡ŸÒÁÃΣ§ ◊¥ ¬Á⁄U¬Íáʸ Ÿ¡⁄U •ÊÃÊ „Ò Á¡‚Σ§Ë ‚◊ˡÊÊ ªÊ„ - ’ªÊ„ „ÙÃË ⁄U„ÃË „Ò– Á‡ÊˇÊÊ Σ‘§ ˇÊòÊ ◊¥ Σ§Ù‚Ë⁄U ªÊ°fl Σ§Ë ’≈UË ‚ÈüÊË ‚ÙŸ◊ •ª˝flÊ‹ Ÿ ªÙÀ« ◊«‹ ¬ÊΣ§⁄U Á»§⁄U ∞Σ§ ’Ê⁄U ‚Ê⁄U¥ª…Π •¥ø‹ •ı⁄U ⁄UÊÿª…Π Á¡‹ Σ§Ê ŸÊ◊ ªı⁄UflÊŸËà ÁΣ§ÿÊ „Ò– Σ§Ù‚Ë⁄U ªÊ°fl Σ‘§ Sfl ⁄UÊ◊ÊŸãOE •ª˝flÊ‹ Σ‘§ ¬ÈòÊ Á◊_Í ‹Ê‹ •ª˝flÊ‹ Σ§Ë ¬ÈòÊË „Ò ,©ŸΣ§Ë ◊ÊÃÊ Σ§Ê ŸÊ◊ ÁΣ§⁄UŸ ‹ÃÊ •ª˝flÊ‹ „Ò ‚ÙŸ◊ Σ§Ë ¬˝Ê⁄U¥Á÷Σ§ Á‡ÊˇÊÊ Σ§Ù‚Ë⁄U Σ‘§ ’Ê‹Σ§ Σ§ãÿÊ SΣ§È‹ ◊¥ „È߸ ÕË fl„Ë Á◊Á«‹ •ı⁄U „Êÿ⁄U Á‡ÊˇÊÊ ŸflÙOEÿ ÁfllÊ‹ÿ ÷Ù¬OEfl¬È⁄U ⁄UÊÿª… ç×ÌæçÙÙô´ ·¤æ ç·¤Øæ »Øæ â ×æÙ wx Ÿfl¥’⁄U (OE‡Ê’ãäÊÈ)– •Ê¡ flŸÊ¥ø‹ ˇÊòÊ Σ‘§ ªÊ˝◊ ‹Ë◊ªÊ¥fl Σ‘§ Á◊ÃÊÁŸŸÙ¥ Σ§Ê ‚ê◊ÊŸ ∞Σ§ ÷√ÿ ‚◊Ê⁄UÙ„ ◊¥ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ Á¡‚◊¥ ˇÊòÊ Σ‘§ ’Ë«Ë‚Ë „◊Σ§È◊Ê⁄UË ÁøãÃÊ⁄UÊ◊ ‚Ê„Í ∞fl¥ ‚⁄U¬¥ø ÿ‡ÊÙOEÊ ∞fl¥ ¬¥øªáÊÙ¥ Σ‘§ mÊ⁄UÊ Á◊ÃÊÁŸŸ OE˝ı¬OEË ‚Ê„Í ‚„ûÊ⁄UËŸ ◊„¥Ã Σ§◊‹Ê ’Ê߸ ÷Ù߸ •ı⁄U ’Ë ‚Ë ©Á◊¸‹Ê ‚Ê„Í Σ§Ù ‚Ê«Ë ∞fl¥ üÊË»‹ ‚ ‚ê◊ÊÁŸÃ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ – ‚Ê⁄U¥ª…Π, PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.