Deshbandhu (Bilaspur) : 2018-12-03

2 : 2 : 2

2

ÁflÁfläÊ w ‚Ê◊flÊ⁄U, x ÁOE‚¥U’⁄UUU wÆv} ·¤æ´»ýðâ ·¤æð »Ç¸ÕÇ¸è ·¤æ ¥´Îðàææ, çÙßæü¿Ù ¥æØô» âð çàæ·¤æØÌ Ò¥æÂæÌ·¤æÜ ÍæðÂÙð ßæÜð ÖæÁÂæ ·¤æð ÕÌæ ÚUãðU ¥Üæð·¤Ìæ´ç˜æ·¤Ó §Ußè°× SÅþæ´» L¤× ¥õÚU ·¤Üð UÅUÚUô´ ·¤è Öêç×·¤æ ÂÚU ©Ææ° âßæÜ ·¤æ´»ýðâ ·Ô¤ ¥æÚUôÂô´ ÂÚU çÙßæü¿Ù ¥æØô» ·¤æ ÁßæÕ Σ§Ê ‚Ê◊ŸÊ ÷Ë Σ§⁄UŸÊ ¬«ΠªÊ •ı⁄U ‚¡ Ê ÷Ë Á ◊ ‹  ª Ë „ Ë– ß‚ Σ‘ § Áπ‹Ê»§ ¬‚˝ flÊÃʸ Σ§⁄U Σ§Ê¥ª‚˝ øÙ⁄U ’Ù‹ ¡Ù⁄U ‚ Σ§Ù øÁ⁄UÃÊÕ¸ Σ§⁄U ⁄U„Ë „Ò– Áfl⁄UÙoe ¬˝OE‡Ê¸Ÿ Σ§„Ê¥ •ı⁄U ÁΣ§‚ Ã⁄U„ „Ù, ÄUÿÊ ÿ„ ‚Ê◊Êãÿ ÁflflΣ§ ÷Ë Σ§Ê¥ª˝‚ Σ‘§ ¬Ê‚ Ÿ„Ë „Ò? •ª⁄U Á’ŸÊ •ŸÈ◊Áà ¬Í⁄U Áª⁄UÙ„ Σ‘§ ‚ÊÕ Σ§„Ë¥ •ŸÁoeΣ§Îà ÉÊÈ‚¥ª, vyy Σ § Ê © Ñ¥ ÉÊŸ Σ § ⁄ U  ¥ ª  à ٠◊ ÈΣ § OE ◊ Ê ÃÙ „ Ù ª Ê „ Ë – ÷Ê¡¬Ê ‚⁄ UΣ § Ê⁄ U Σ‘ § Ÿ„ Ë¥ Σ § Ê¥ ª ˝  ‚ Σ‘ § •¥ Áà ◊ ÁOEŸ „Ò¥– •ë¿Ê „È•Ê ÁΣ§ Σ§Ê¥ª˝‚ Ÿ ¬„‹ „Ë Σ§ÁÕà ª¥ªÊ¡‹ ¬Ë Á‹ÿÊ „Ò– „◊ Σ§Ê¥ª˝‚ Σ‘§ Áfl‚¡¸Ÿ Σ‘§ ’ÊOE ©‚Σ‘§ ‚OEªÁÃ Σ§Ë Σ§Ê◊ŸÊ Σ§⁄UÃ „Ò– Á⁄U¡À≈U Σ‘§ ’ÊOE Σ§◊ ‚ Σ§◊ Σ§Ê¥ª˝‚ „Ê»§ •ı⁄U ÷ͬ‡Ê ⁄UÊ¡ŸËÁà ‚ ‚Ê»§ „UÊ ¡Ê∞¥ª– Σ§Ê¥ª˝‚ Σ‘§ ¬Ê‚ • ª ⁄ U ⁄ UÊ¡ ŸËÁÃΣ § Áfl⁄ UÙoe • ı⁄ U •‡‹Ë‹ ‚Ë«Ë ’Ê¥≈UŸ Σ‘§ »§Σ§¸ Σ§Ë Ã ◊ Ë¡ Ÿ„ Ë „ Ò, ÃÙ ÿ„ © ‚ Σ § Ë ‚◊SÿÊ „Ò– •ÊOEß •¬⁄UÊoeË ß‚Ë Ã⁄U„ ÁflflΣ§ πÙ OEÃ „Ò¥– •ÊÁOEflÊ‚Ë ˇÊòÊÙ¥ Σ§Ù ©¬ÁŸfl‡Ê ¡Ò‚Ê ’ŸÊΣ§⁄U ⁄UπŸ flÊ‹Ë Σ§Ê¥ª‚˝ ¡’ •ÊÁOEflÊ‚Ë Á„Ã Σ§Ë ’ÊÃ Σ§⁄UÃË „Ò ÃÙ fl„ ÷«Π Σ§Ë πÊ‹ ◊¥ Á¿¬ ÷Á«Πÿ ¡Ò‚Ë Ÿ¡⁄U •ÊÃË „Ò– ¿ûÊË‚ª…Π Σ‘§ •ÊÁOEflÊ‚Ë ’„ŸÙ¥ •ıÊ⁄U ÷ÊßÿÙ¥ Σ§Ù Σ§Ê¥ª˝‚ Σ‘§ ÉÊÁ«ΠÿÊ‹Ë •Ê¥‚Í•Ù¥ Σ§Ë ¡M§⁄Uà Ÿ„Ë „Ò– w Á OE ‚ ê ’ ⁄ U U U(OE‡Ê’ãäÊÈ)– ÷Ê⁄UÃËÿ ¡ŸÃÊ ¬Ê≈U˸ Ÿ Σ§Ê¥ª˝‚ ¬⁄U ¬‹≈UflÊ⁄U Σ§⁄UÃ „ÈU∞ Σ§„UÊ „ÒU ÁΣ§ Á¡‚ Σ§Ê¥ª˝‚ Ÿ OE‡Ê ◊¥ •Ê¬ÊÃΣ§Ê‹ ¡’⁄UŸ ÕʬÊ fl„U OEÍ‚⁄UË ⁄UÊCUËÿ˛ ¬Ê≈U˸ Σ§Ê •‹ÊΣ§ÃÊ¥ÁòÊΣ§ ’ÃÊ ⁄U„UË „ÒU ¡Ê „UÊSÿÊS¬OE „ÒU– ÷Ê¡¬Ê Ÿ Σ§„UÊ ÁΣ§ OE‡Ê ◊¥ •Ê¬ÊÃΣ§Ê‹ ÕÙ¬Σ§⁄U ‹ÙΣ§Ã¥òÊ Σ§Ë „ àÿÊ Σ § ⁄ UŸ  flÊ‹ Σ§Ê¥ª˝‚ Σ ‘ § ‹ Ù ª , ¿ûÊË‚ª… ◊¥ Ã’ Σ‘§ Áfl¬ˇÊ Σ‘§ ŸÃÊ•Ù¥ Σ§Ë ≈UÊ¥ª ÃÙ«Π OEŸ fl Ê ‹  à à fl •Ê¡ ÷Ê¡¬Ê ¬⁄U •‹ÙΣ§ÃÊ¥ÁòÊΣ§ „ÙŸ Σ§Ê •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊ ⁄U„ „Ò¥, ß‚‚ íÿÊOEÊ „ÊSÿÊS¬OE •ı⁄U Σ§¿È Ÿ„Ë– øÈŸÊfl •ÊÿÙª •ı⁄U ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ‘§ ’Ëø »§Σ§¸ Σ§Ë ÷Ë Ã◊Ë¡ Σ§Ê¥ª˝‚ ◊¥ Ÿ„Ë ’øË „Ò– Σ§Ê¥ª˝‚ ÿ„ ◊ÊŸ ⁄U„Ë „Ò ÁΣ§ ‹ÙΣ§Ã¥òÊ Σ§Ë „àÿÊ •ı⁄U ÃʟʇÊÊ„Ë Σ§Ê¥ª˝‚ Σ§Ê “•flªÈáÊ“⁄U„Ê „Ò¥, •ı⁄U ¡’ ÿ„ SflËΣ§Ê⁄U Σ§⁄U Á‹ÿÊ „Ò ÃÙ fl„ ‚’‚ ¬„‹ ¡ŸÃÊ ‚ ◊Ê»§Ë ◊Ê¥ª– wÆÆÆÆx ÃΣ§ ÁΣ§ÿ ªÿ ¬Ê¬ Σ§Ê ΔËΣ§⁄UÊ Σ§Ê¥ª‚˝ ÁΣ§‚Σ‘§ ‚⁄U ¬⁄U »§Ù«ΠŸÊ øÊ„ ⁄U„Ë? ÄUÿÊ ÷ͬ‡Ê ©‚ ΣÒ§Á’Ÿ≈U Σ‘§ Á„S‚Ê Ÿ„Ë Õ– ÄUÿÊ ΣÒ§Á’Ÿ≈U Σ§Ë ‚Ê◊ÍÁ„Σ§ Á¡ê◊OEÊ⁄UË Σ‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ÷ͬ‡Ê Σ§Ù Ÿ„Ë ¬ÃÊ? •¬Ÿ „Ë ¬Ê¬ Σ§Ê ΔËΣ§⁄UÊ OEÍ‚⁄U Σ‘§ ‚⁄U ¬⁄U »§Ù«ΠŸ Σ§Ë ßÃŸË ’‡Ê◊˸ Σ§„Ê ‚ ‹ÊÃ „Ò¥ Σ§Ê¥ª˝‚Ë? ¡’ ’Ê⁄U-’Ê⁄U •¬⁄UÊoe Σ§⁄U ⁄U„ „Ò¥ ÃÙ ’Ê⁄U-’Ê⁄U ◊ÈOEΣ§◊Ù¥ ⁄ U Ê ÿ ¬ È ⁄ U , çÙßæü¿Ù ¥æØô» ç·¤âè ÎÕæß ×ð´ Ùãè´ ·¤ÚUÌæ ·¤æ× ◊¥ Σ§Ê¥ª˝‚ mÊ⁄UÊ Σ§Ë ªß¸ Á‡ÊΣ§ÊÿÃ Σ‘§ •ÊoeÊ⁄U ¬⁄U ‹ÙΣ§ ¬˝ÁÃÁŸÁoeàfl •ÁoeÁŸÿ◊ Σ§Ë oeÊ⁄UÊ vw{ •Ê߬¸Ë‚Ë Σ‘ § Ä à ߇ à ª Ê‚ Ê ÃÒÿÊ⁄ U Σ § ⁄ U ãÿÊÿÊ‹ÿ ◊¥ ¬‡Ê ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò– v~ Ÿflê’⁄ U Σ § Ù ◊ ÈÅÿ ÁŸflÊ ¸ øŸ ¬OEÊÁoeΣ§Ê⁄UË Σ§Êÿʸ‹ÿ ◊¥ oeÊ⁄UÊ vyy Σ‘§ ©Ñ¥ÉÊŸ Σ‘§ ‚¥’¥oe ◊¥ ÷Ê¡¬Ê mÊ⁄UÊ Σ§Ë ªß¸ Á‡ÊΣ§Êÿà ¬⁄U oeÊ⁄UÊ v}} •Ê߸¬Ë‚Ë, ‹ÙΣ§ ¬˝ÁÃÁŸÁoeàfl •ÁoeÁŸÿ◊ Σ§Ë oeÊ⁄UÊ vw{ Σ‘§ Äà ∞»§•Ê߸•Ê⁄U OE¡¸ Σ§⁄U ÁflfløŸÊ ◊¥ Á‹ÿÊ ªÿÊ „Ò– ß‚Ë ¬˝Σ§Ê⁄U ÁflÁ÷ÛÊ ⁄UÊ¡ŸËÁÃΣ§ OE‹Ù¥ •ı⁄U ŸÊªÁ⁄UΣ§Ù¥ ‚ ¬˝Ê# Á‡ÊΣ§ÊÿÃÙ¥ ∞fl¥ SÕÒÁÃΣ§ ÁŸª⁄UÊŸË OE‹ •ı⁄U ©«ΠŸOESÃÊ OE‹ Σ§Ë Σ§Êÿ¸flÊ„Ë Σ‘§ OEı⁄UÊŸ •Ê’Σ§Ê⁄UË •ÁoeÁŸÿ◊ Σ‘§ Äà w,v|z ¬˝Σ§⁄UáÊ OE¡¸ ÁΣ§∞ ª∞ Á¡Ÿ◊¥ •Ê’Σ§Ê⁄UË Áfl÷ʪ mÊ⁄UÊ w,vyx ◊Ê◊‹ •ı⁄U ¬ÈÁ‹‚ Áfl÷ʪ mÊ⁄UÊ xw ◊Ê◊‹Ù¥ ◊¥ ∞»§•Ê߸•Ê⁄U OE¡¸ ÁΣ§∞ ª∞ „Ò¥– ß‚Σ‘§ •ÁÃÁ⁄UQ§ ÷Ë •ãÿ •èÿÕ˸ •ı⁄U ⁄UÊ¡ŸËÁÃΣ§ OE‹Ù¥ ‚ Á‡ÊΣ§ÊÿÃ ¬˝Ê# „È߸ ÕË, ©Ÿ ¬⁄U ÷Ë ÁŸÿ◊ÊŸÈ‚Ê⁄U Σ§Êÿ¸flÊ„Ë Σ§Ë ªß¸ „Ò– •Ã— ÁΣ§‚Ë Σ‘§ Á‹∞ ¬ˇÊ¬ÊìÍáʸ Σ§Êÿ¸flÊ„Ë Σ§Ê ¬˝‡Ÿ „Ë ©à¬ÛÊ Ÿ„Ë¥ „ÙÃÊ „Ò– ÁŸflʸøŸ •ÊÿÙª Ÿ S¬CU ÁΣ§ÿÊ „Ò ÁΣ§ ÷Ê⁄Uà ÁŸflʸøŸ •ÊÿÙª ÁΣ§‚Ë Σ‘§ OE’Êfl ÿÊ ¬ˇÊ ◊¥ Σ§Ê◊ Ÿ„Ë¥ Σ§⁄UÃÊ „Ò– •ÊÿÙª Σ‘§ ÁŸÿ◊ ‚÷Ë Σ‘§ Á‹∞ ‚◊ÊŸM§¬ ‚ ‹ÊªÍ „Ò¥ •ı⁄U ÁŸÿ◊Ù¥ Σ‘§ •ŸÈM§¬ „Ë Σ§ÊÿflÊ„¸Ë Σ§Ë ¡ÊÃË „Ò– ‚⁄UΣ§Ê⁄UË Ã¥òÊ Σ§Ê OEÈL§¬ÿÙª ⁄UÙΣ§Ÿ Σ‘§ Á‹∞ ‚÷Ë •Êfl‡ÿΣ§ Σ§OE◊ ©ΔÊ∞ ª∞ „Ò¥– ÷Ê⁄Uà ÁŸflʸøŸ •ÊÿÙª Σ‘§ •Ã¥ªÃ¸ ◊ÈÅÿ ÁŸflÊøŸ¸ ¬OEÊÁoeΣ§Ê⁄UË Σ§ÊÿÊ‹¸ÿ •ÊøÊ⁄U ‚¥Á„ÃÊ Σ§Ê ¬Ê‹Ÿ ∞fl¥ ÁŸÿ◊ÊŸÈ‚Ê⁄U Σ§ÊÿflÊ„¸Ë ‚ÈÁŸÁpÃ Σ§⁄UÊŸ ÃÕÊ ‡ÊÊ¥ÁìÍáʸ, ÁŸc¬ˇÊ, ¬Ê⁄UOE‡Ê˸ ∞fl¥ ÁŸÁfl¸ÉŸ ÁŸflʸøŸ Σ‘§ Á‹∞ ¬˝ÁÃ’h „Ò– Σ§Ê¥ª˝‚ mÊ⁄UÊ ‹ªÊÃÊ⁄U ‹ªÊ∞ ¡Ê ⁄U„ ߸flË∞◊ •ı⁄U øÈŸÊfl Σ§Êÿ¸ ◊  ¥ ‹ Ê ¬ ⁄ UflÊ„ Ë Σ‘ § • Ê⁄ UÙ ¬ Ù¥ ¬ ⁄ U ÁŸflʸøŸ •ÊÿÙª Ÿ S¬C ¡flÊ’ OE ÁOEÿÊ „Ò– ◊ÈÅÿ ÁŸflÊøŸ¸ ¬OEÊÁoeΣ§Ê⁄UË ‚È’˝Ã ‚Ê„Í Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ÁŸflʸøŸ •ÊÿÙª ÁΣ§‚Ë OE’Êfl ◊¥ Σ§Ê◊ Ÿ„Ë¥ Σ§⁄UÃÊ „Ò– •ÊÿÙª Σ‘§ ÁŸÿ◊ ‚÷Ë ¬ ⁄ U ‹ Ê ª Í „ Ùà  „ Ò¥– Á¡ ÃŸË ÷Ë Á‡ÊΣ§ÊÿÃÙ¥ •Ê߸ „Ò •ÊÿÙª Σ§Ë •Ù⁄U ‚ Σ§Ê⁄U¸flÊ߸ Σ§Ë ªß¸ „Ò– ¬Íáʸ ÁŸc¬ˇÊÃÊ Σ‘§ ‚ÊÕ •ÊÿÙª Σ§Ê◊ Σ§⁄U ⁄U„Ê „Ò– •ÊÿÙª ◊¥ Á‡ÊΣ§ÊÿÃÙ¥ Σ‘§ ‚ÊÕ „Ë Σ§ß¸ ‚ȤÊÊfl ÷Ë ÁOEÿÊ „Ò– Σ§Ê¥ª˝‚ ¬˝OE‡Ê ¬˝÷Ê⁄UË ¬Ë∞‹ ¬ÈÁŸÿÊ, ŸÃÊ ¬˝ÁìˇÊ ≈UË∞‚ Á‚¥„OEfl, •Á÷·Σ§ ◊ŸÈ Á‚¥ÉÊflË, ◊ŸË· ÁÃflÊ⁄UË Σ§Ê ¬˝ÁÃÁŸÁoe◊¥«‹ ◊¥ Á‡ÊΣ§ÊÿÃ Σ§Ë „Ò– Σ§Ê¥ª˝‚ ŸÃÊ•Ù¥ Ÿ ßU¸flË∞◊ π⁄UÊ’Ë Σ‘§ ◊Ê◊‹ •ı⁄U S≈˛Ê¥ª M§◊ Σ§Ë ‚È⁄UˇÊÊ Σ§Ê ‹Σ§⁄U Á‡ÊΣ§ÊÿÃ Σ§Ë „Ò– ¬˝OE‡Ê ¬˝÷Ê⁄UË ¬Ë∞‹ ¬ÈÁŸÿÊ Ÿ ◊ËÁ«ÿÊ ‚ ’ÊÃøËà ◊¥ Σ§„Ê ÁΣ§ •Ê¡ „◊Ê⁄U ‚ËÁŸÿ⁄U ‹Ë«⁄U Σ‘§ ŸÃÎàfl ◊¥ ¬ˇÊ ⁄UπÊ ªÿÊ– Á‡ÊΣ§ÊÿÃ Σ§◊ ‚ȤÊÊfl íÿÊOEÊ ⁄Uπ Õ– ¿ûÊË‚ª…Π Σ‘§ ‚ÊÕ „Ë ‚÷Ë ¡ª„ Σ‘§ Á‹∞ ¬˝Ê‚¥ÁªΣ§ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ◊ÃOEÊŸ „Ù øÈΣ§Ê „Ò ◊êáÊŸÊ ‚„Ë Ã⁄UËΣ‘§ ‚ ¬Í⁄UË „Ù ß‚ ‹Σ§⁄U •ÊÿÙª Σ‘§ ‚Ê◊Ÿ ’Êà ⁄UπË ªß¸ „Ò – Σ § Ê¥ ª ˝  ‚ Ÿ  Σ § ß ¸ ¡ ª „ Ù¥ ◊  ¥ S≈ ˛ Ê¥ ª M § ◊ Σ‘ § ÷ËÃ⁄ U •ŸÊÁoeΣ§Îà L§¬ ‚ Σ§È¿ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ ‚Á„Ã Σ§ß¸ ‹ÙªÙ¥ Σ‘§ ¡ÊŸ •ı⁄U ÉÊ¥≈UÙ¥ ÃΣ§ fl„Ê¥ ⁄U„Ÿ Σ‘§ ◊Ê◊‹ ◊¥ ÁŸflʸøŸ •ÊÿÙª ◊¥ Á‡ÊΣ§ÊÿÃ Σ§⁄UÃ „È∞ ŸÃË¡Ù¥ Σ§Ù ¬˝÷ÊÁflÃ Σ § ⁄ UŸ  Σ § Ê • Ê⁄ UÙ ¬ ÷Ë ‹ ª ÊÿÊ „ Ò– © ã„ Ù¥ Ÿ  Σ § „ Ê ÁΣ § ¿ûÊË‚ª…Π ◊¥ OEπÊ ªÿÊ „Ò ÁΣ§ •ŸÊÁoeΣ§Îà L§¬ ‚ Σ§ß¸ ‹Ùª ‚Ë‚Ë≈UËflË ΣÒ§◊⁄U Σ§Ù ΔËΣ§ Σ§⁄UŸ Σ‘§ ’„ÊŸ •ÊÃ „Ò¥, ‹Ò¬≈Uʬ •ı⁄U ◊Ù’Êß‹ ‹Σ§⁄U S≈˛Ê¥ª M§◊ Σ‘§ ÷ËÃ⁄U OEÊÁπ‹ „ÙÃ „Ò¥ ¡Ù ÁΣ§ •flÒoe „Ò– fl ‹Ùª Σ§ß¸ ÉÊ¥≈U ÃΣ§ •¥OE⁄U ⁄U„Ã „Ò¥ – fl„Ë¥ ©ã„Ù¥Ÿ ◊êáÊŸÊ Σ§Ù ‹Σ§⁄U ÁŸflʸøŸ ‚ ◊Ê¥ª Σ§Ë „Ò ÁΣ§ ¡’ ÃΣ§ ÁΣ§‚Ë ⁄UÊ©¥« Σ§Ë ◊êáÊŸÊ ‚÷Ë ≈U’‹Ù¥ ◊¥ „Ù Ÿ„Ë¥ ¡ÊÃË •ı⁄U ©‚Σ§Ë ≈U’È‹‡ÊŸ Σ‘§ ’ÊOE ¬˝àÿʇÊË Σ§Ù flÙ≈UÙ¥ Σ§Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË OEŸ Σ‘§ ’ÊOE „Ë •ª‹ ⁄UÊ©¥« Σ§Ë ◊êáÊŸÊ ‡ÊÈL§ Σ§Ë ¡ÊŸË øÊÁ„∞– ß‚Σ‘§ •‹ÊflÊ Σ§Ê¥ª˝‚ Ÿ ÁŸflʸøŸ •ÊÿÙª ‚ Á¡‹Ê Σ§‹ÄU≈U⁄UÙ¥ mÊ⁄UÊ ◊Ù’Êß‹ » ÙŸ ‹ ¡ÊŸ Σ§Ê ◊Ê◊‹ Σ§Ë ÷Ë Á‡ÊΣ§ÊÿÃ Σ§Ë „Ò ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ◊êáÊŸÊ SÕ‹ Σ‘§ ÷ËÃ⁄U Σ§‹ÄU≈U⁄U ◊Ù’Êß‹ » ÙŸ ‹Σ§⁄U ¡ÊÃ „Ò¥ ¡Ù ÁΣ§ ÁŸflʸøŸ Σ‘§ ÁŸÿ◊Ù¥ Σ‘§ Áπ‹Ê» „Ò– Σ§‹ÄU≈U⁄U ÷Ë ◊Ù’Êß‹ » ÙŸ ‹Σ§⁄U Ÿ„Ë¥ ߟ Á‡ÊΣ§ÊÿÃÙ¥ ¬⁄U „È߸ „Ò Σ§Ê⁄¸U√ÊÊ߸U ߥÁ«ÿŸ Ÿ‡ÊŸ‹ Σ§Ê¥ª˝‚ mÊ⁄UÊ ¬Ê≈U˸ ¬OEÊÁoeΣ§Ê⁄UË Σ‘§ »§¡Ë¸ ‹≈U⁄U-„« ◊¥ »§¡Ë¸ ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË ‚هʋ ◊ËÁ«ÿÊ mÊ⁄UÊ ¬˝‚ÊÁ⁄UÃ Σ§⁄UŸ Σ‘§ ‚¥’¥oe ◊¥ v~ Ÿflê’⁄U Σ§Ù ¬˝Ê# Á‡ÊΣ§Êÿà ¬⁄U oeÊ⁄UÊ y{~, y|v, v|v (¿) •Ê߸¬Ë‚Ë Σ‘§ Äà ∞»§•Ê߸•Ê⁄U OE¡¸ Σ§⁄U ÁflfløŸÊ ◊¥ Á‹ÿÊ ªÿÊ „Ò– ß‚Ë ¬˝Σ§Ê⁄U v~ Ÿflê’⁄U Σ§Ù „Ë ß¥Á«ÿŸ Ÿ‡ÊŸ‹ Σ§Ê¥ª˝‚ mÊ⁄UÊ »‘§Σ§ ãÿÍ¡ Σ‘§ ¡Á⁄U∞ ‚Ê◊ÊÁ¡Σ§ flÒ◊ŸSÿÃÊ »Ò§‹ÊŸ •ı⁄U ¿ûÊË‚ª…Π ¬˝OE‡Ê Σ§Ê¥ª˝‚ Σ‘§ ŸÃÊ•Ù¥ Σ§Ë ¿Áfl oeÍÁ◊‹ Σ§⁄UŸ Σ‘§ ‚¥’¥oe ◊¥ Á‡ÊΣ§ÊÿÃ Σ§Ë ªß¸ ÕË, Á¡‚ ¬⁄U oeÊ⁄UÊ v|v (¿) •Ê߸¬Ë‚Ë, vwz ‹ ÙΣ § ¬ ˝ ÁÃÁŸÁoeàfl • ÁoeÁŸÿ ◊ Σ‘ § Ä à ∞»§•Ê߸•Ê⁄U OE¡¸ Σ§⁄U ÁflfløŸÊ ◊¥ Á‹ÿÊ ªÿÊ „Ò– OEÙ Á‡ÊΣ§ÊÿÃ¥ »‘§Σ§ ãÿÍ¡Π Σ‘§ ’Ê⁄U ◊ ¬˝Ê# „È߸ ÕË, Á¡‚◊ ÿ„ Á‡ÊΣ§Êÿà ÕË ÁΣ§ ‚Ê◊ÊÁ¡Σ§ flÒ◊ŸSÿÃÊ »Ò§‹ÊŸ •ı⁄U ¬˝OE‡Ê Σ§Ê¥ª˝‚ Σ§◊≈UË Σ‘§ •äÿˇÊ Σ§Ë ¿Áfl oeÍÁ◊‹ Σ§Ë ¡Ê ⁄U„Ë „Ò ß‚ Á‡ÊΣ§Êÿà ¬⁄U v|v (¿) •Ê߸¬Ë‚Ë Σ‘§ Äà ¬ÈÁ‹‚ mÊ⁄UÊ ß‡ÃªÊ‚Ê ÃÒÿÊ⁄U Σ§⁄U ãÿÊÿÊ‹ÿ ◊¥ ¬‡Ê ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò– Á’ŸÊ •ŸÈ◊Áà ÷Ê¡¬Ê mÊ⁄UÊ ¡ÿSÃ¥÷ øıΣ§ ◊¥ ◊¥ø ÁŸ◊ʸáÊ ÁΣ§∞ ¡ÊŸ Σ‘§ ‚¥’¥oe w ÁOE‚ê’⁄ U U(OE‡Ê’ãäÊÈ)– ◊êáÊŸÊ Σ‘§ OEı⁄UÊŸ Á¡‹Ê Σ§‹ÄU≈U⁄UÙ¥ mÊ⁄UÊ ◊Ù’Êß‹ » ÙŸ ‹Σ§⁄U ¡ÊŸ •ı⁄U S≈˛Ê¥ª M§§◊ Σ‘§ ÷ËÃ⁄U ߸flË∞◊ ◊¥ ª«Π’«ΠË Σ§Ë •Ê‡Ê¥Σ§Ê Σ§Ù ‹Σ§⁄U •Ê¡ Σ§Ê¥ª˝‚ Σ‘§ ¬˝ÁÃÁŸÁoe◊¥«‹ Ÿ ÷Ê⁄Uà ÁŸflʸøŸ •ÊÿÙª ‚ Á‡ÊΣ§ÊÿÃ Σ§Ë „Ò– ß‚Σ‘§ ‚ÊÕ „Ë Σ§Ê¥ª˝‚ ŸÃÊ•Ù¥ Ÿ •ÊÿÙª Σ§Ù Σ§ß¸ ‚ȤÊÊfl ÷Ë ÁOEÿ „Ò¥ ⁄UÊÿ¬È⁄U, ¿ûÊË‚ª…Π Σ‘§ øÈŸÊflË ŸÃË¡ •ÊŸ Σ‘§ ¬„‹ ‚Í’ Σ‘§ Σ§Ê¥ª˝‚ ŸÃÊ•Ù¥ Ÿ ÷Ê⁄Uà ÁŸflʸøŸ •ÊÿÙª ¬„È¥øΣ§⁄U ãUæðÅUÜ ÃØßâæØè ·ð¤ ƒæÚU ÇU·ñ¤Ìè ·¤æ ÂýØæâ âÚU·¤æÚU Ùð çßÚUôÏ ·¤æð ·é¤¿ÜÙð çÜØæ ÂýàææâçÙ·¤ ¥æÌ´·¤ ·¤æ âãæÚUæ Ñ ·¤æ´»ýðâ ãæÚU ·Ô¤ ÂãÜ𠷤活ýðâ Éê´É ÚUãè ÕãUæÙð Ñ ÚU×Ù ¬Ê¢ø ‚flÊ‹ v. ÷Ê⁄UÃ Σ§Ë ‚flʸÁoeΣ§ ¬È⁄UÊŸË »È§≈U’Ê‹ S¬oeʸ Σ§ÊÒŸ ‚Ë „ÒU? w. ◊„UÊ⁄UÊ¡Ê ¬ËΔUʬÈ⁄U◊ ≈˛UÊÚ»§Ë Σ§Ê ‚¢’¢oe ÁΣ§‚ π‹ ‚ „ÒU? x. •Ê⁄UÃË ‚Ê„UÊ ÃÕÊ ’È‹Ê øÊÒoe⁄UË Σ§Ê ŸÊ◊ ÁΣ§‚ π‹ ‚ ‚¢’¢Áoeà „ÒU? y. “⁄UÊ’‚¸ Σ§¬” ÁΣ§‚ π‹ ‚ ‚¢’¢Áoeà „ÒU? z. ßÁãº⁄UÊ ªÊ¢oeË Sfláʸ Σ§¬ ÁΣ§‚ π‹ ◊¥ ¬˝ºÊŸ ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU? U, w ÁOE‚ê’⁄U (OE‡Ê’ãäÊÈ)– Á‚Áfl‹ ‹ÊßUŸ ÕÊŸÊ •¥ÃªÃ¸ ∞‹ •Ê߸U ¡Ë ww ‚Ä≈U⁄U v ‡Ê¥Σ§⁄U Ÿª⁄U ◊¥ „UÊ≈U‹ √ÿfl‚ÊÿË Σ§ ÉÊ⁄U «UΣÒ§ÃË Σ§ ¬˝ÿÊ‚ Σ§Ê « UÊÒá « UË „ UàÿÊΣ § Ê¥ « U ◊  ¥ ‡ ÊÊÁ ◊ ‹ OEÊ  •Ê⁄UÊÁ¬ÿÊ¥ Ÿ SflËΣ§Ê⁄U ÁΣ§ÿÊ „ÒU ©UŸΣ§ mUÊ⁄UÊ ¬ÈÁ‹‚ Σ§Ê ¬Í¿UÃÊ¿U ◊¥ ’ÃÊÿÊ ªÿÊ – ©UÑπŸËÿ „ÒU ÁΣ§ ∞‹ •Ê߸U ¡Ë ww ‚Ä≈U⁄U v ‡Ê¥Σ§⁄UŸª⁄U ÁŸflÊ‚Ë •Á◊à •Ê„ÈU¡Ê ◊ÊÃ˒ʪ ◊¥ •Á◊à Á⁄U¡¥‚Ë ŸÊ◊ ‚ „UÊ≈U‹ Σ§Ê ‚¥øÊÁ‹Ã Σ§⁄UÃÊ „ÒU Σ§ ÉÊ⁄U ªÃ v| Ÿfl¥’⁄U Σ§Ê „UÁÕÿÊ⁄U ‚ ‹Ò‚ «UΣҧà «UΣÒ§ÃË «UÊ‹Ÿ Σ§Ë ÁŸÿà ‚ ÉÊ⁄U ◊¥ OEËflÊ‹ »§Ê¥OEΣ§⁄U ÉÊÈ‚ Õ – ¡’ fl OE⁄UflÊ¡ ◊¥ ÃÊ‹ Σ§Ê ÃÊ«ΠŸ ◊¥ •‚»§‹ „UÊ ªÿ ÃÊ fl fl„UÊ¥ ‚ ÷ʪ π«Π „ÈU∞ ¬ÈÁ‹‚ Σ§Ê ‚Ë ‚Ë ≈UË flË »Í§≈U¡ Σ§ •„U◊ ‚È⁄Uʪ ¬˝Ê# „ÈU∞ ßU‚ OEÊÒ⁄UÊŸ «UÊÒá«UË ◊¥ ◊Ê¥ßU‚ ΔUΣ§OEÊ⁄U ‚ÈŸË‹ ¡ÒŸ Σ§Ë „UàÿÊ ◊¥ ‡ÊÁ◊‹ „UàÿÊ⁄UÊ¥ ◊¥ ⁄UÊΣ§‡Ê ‚Ê„ÍU fl ‚◊⁄U äÊÈfl˝ Σ§Ê ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ¬Σ§«ΠÊ ÃÕÊ © UŸ‚  ¬ Í ¿ UÃÊ ¿ U Σ § Ë © U‚ Σ  § ’ ÊOE „ UË ⁄UÊ¡äÊÊŸË ◊¥ ßU‚ «UΣÒ§ÃË Σ§ ¬˝ÿÊ‚ Σ§Ê πÈ‹Ê‚Ê „ÈU•Ê ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ◊Ê◊‹ ◊¥ ¬˝ÊÕ˸ Σ§Ë Á‡ÊΣ§Êÿà ¬⁄U •Ê⁄UÊÁ¬ÿÊ¥ Σ§ Áπ‹Ê»§ ¡È◊¸ OE¡¸ Σ§⁄U Á‹ÿÊ „ÒU – fl„UË ¬ÈÁ‹‚ «UÊÒá«UË „UàÿÊΣ§Ê¥«U ◊¥ ‡ÊÁ◊‹ „UË⁄UÊ ŸÃÊ◊, •¡ÿ Á‚¥„U , ⁄UÊ„ÈU‹ ÃÊ¥«UË ÃÕÊ OEÈ‹flÊ ¿ÈU⁄UÊ Σ§Ê ¬˝Ê«Ä‡ÊŸU flÊ⁄¥U≈U ◊¥ ‹ÊŸ Σ§Ë ÃÒÿÊ⁄UË Σ§⁄U ⁄U„UË „ÒU– ⁄UÊÿ¬È⁄ ’ÉÊ‹ Σ§Ë •ªÈflÊ߸ ◊¥ Σ§Ê¥ª˝‚ Σ‘§ Áfl⁄UÙoe Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ •¬Ÿ ¡Ÿ Áfl⁄UÙoeË »Ò§‚‹Ù¥ Σ§Ù flʬ‚ ‹ŸÊ ¬«ΠÊ– ß‚Σ§Ë ¬Ë«ΠÊ ÷Ë ¤ÊÍΔ ◊ÈΣ§OE◊Ù Σ‘§ M§¬ ◊¥ ‚Ê◊Ÿ •ÊÃË „Ò– Σ§È‹ Á◊‹ÊΣ§⁄U ⁄U◊Ÿ Á‚¥„ •ı⁄U ©ŸΣ‘§ •ÁoeΣ§Ê⁄UË Áfl¬ˇÊË OE‹ Σ‘§ ◊ÈÁπÿÊ Σ§Ë ÷ÍÁ◊Σ§Ê Σ§Ù ‚‡ÊQ§ Ã⁄UËΣ‘§ ‚ ÁŸ÷ÊŸ Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ ¬˝OE‡Ê Σ§Ê¥ª˝‚ •äÿˇÊ ÷ͬ‡Ê ’ÉÊ‹ Σ§Ù „Ë »¥‚ÊŸ •ı⁄U ÉÊ⁄UŸ Σ§Ë Σ§ÙÁ‡Ê‡Ê Σ§⁄UÃ ⁄U„ ‹ÁΣ§Ÿ fl •’ ÃΣ§ ‚»‹ Ÿ„Ë¥ „Ù ‚Σ‘§– •’ ÷Ë Ÿ„Ë¥ „Ù¥ª– ◊ÈÅÿ ÁŸflʸøŸ ¬OEÊÁoeΣ§Ê⁄UË mÊ⁄UÊ ¡ÊÁà ‚ ¡ÊÁÃ Σ‘§ ÁflM§h m· »Ò§‹ÊŸ Σ‘§ ◊Ê◊‹ ◊¥ Á‡ÊΣ§ÊÿÃ, ‚◊ÊøÊ⁄U ◊Êäÿ◊Ù¥ ãÿÍ¡ øÒŸ‹ mÊ⁄UÊ π¥«Ÿ ÁΣ§ÿ ¡ÊŸ •ı⁄U ß‹ÄU≈˛ÊÁŸΣ§ ‚Êˇÿ ©¬‹éoe „ÙŸ Σ‘§ ’Êfl¡ÍOE Σ§Ù߸ Σ§Êÿ¸flÊ„Ë Ÿ„Ë¥ Σ§Ë ªÿË– ß‚Ë ¬˝Σ§Ê⁄U ÁΣ§‚Ë •ı⁄U Σ‘§ ‹≈U⁄U ¬Ò« ¬⁄U » Ù≈UÙ‡Êʬ Σ§⁄UΣ‘§ ◊⁄U ŸÊ◊ Σ§Ê ©¬ÿÙª Σ§⁄UΣ‘§ ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Σ § Ë Σ § ¡ ¸ ◊ Ê » Ë Σ‘ § ◊ Ê ◊ ‹  ◊  ¥ ◊ÃOEÊŸ Σ‘§ ∞Σ§ ÁOEŸ ¬„‹ Σ§Ê¥ª‚˝ Σ‘§ Áπ‹Ê» ÷˝◊ ©à¬ÛÊ Σ§⁄UŸ Σ§Ë Σ § ÙÁ‡ ʇ Ê Σ § Ë ª ÿË– ß‚ ◊  ¥ ÷Ë ÁŸflÊøŸ¸ ¬OEÊÁoeΣ§Ê⁄UË ‚ ÃàΣ§Ê‹ Σ§Ê⁄¸UflÊ߸U •¬ÁˇÊà ÕË ¡Ù Ÿ„Ë¥ Σ§Ë ªÿË– Σ§Ê¥ª˝‚ Ÿ •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊÿÊ ÁΣ§ ÷Ê¡¬Ê ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ‘§ OE’Êfl ◊¥ Σ§È¿ ÁŸflʸøŸ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Ÿ Σ§Ê◊ ÁΣ§ÿÊ „Ò– ÁŸflʸøŸ ◊¥ ‚¥‹ÇŸ ⁄UÊíÿ ‡ÊÊ‚Ÿ Σ‘§ Σ§È¿ ’«Π •ÁoeΣ§Ê⁄UË •¬Ÿ OEÊÁÿàflÙ¥ Σ‘§ ‚ÊÕ ß¸◊ÊŸOEÊ⁄U Ÿ„Ë ⁄U„ „Ò– Σ§Ê¥ª˝‚ Ÿ ÷Ê⁄Uà ÁŸflʸøŸ •ÊÿÙª ‚ ⁄UÊíÿ ÁŸflʸøŸ ¬OEÊÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ë ÷ÍÁ◊Σ§Ê Σ§Ë ¡Ê¥ø Σ§Ë ◊Ê¥ª Σ§Ë „Ò– ¡ÿSÃ¥÷ øıΣ§ ◊Ê‹flËÿ ⁄UÙ« ◊¥ ⁄UÒ‹Ë ¬˝OE‡Ê¸Ÿ Σ§Ù ¬˝ÁÃ’¥Áoeà ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò oeÊ⁄UÊ vyy ¬˝÷ÊflË ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ Á¡‚Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ ⁄UÊ◊Ÿfl◊Ë ªÈL§ ŸÊŸΣ§ OEfl, Σ§Ë ¡ÿ¥ÃË Σ§’Ë⁄U ‚Ê„’ Σ§Ë ¡ÿ¥ÃË, ªÈM§ ÉÊÊ‚ËOEÊ‚ ’Ê’Ê Σ§Ë ¡ÿ¥ÃË ∞fl¥ •ãÿ ¬˝Σ§Ê⁄U Σ‘§ •ÊÿÙ¡ŸÙ¥ Σ§Ù ¬ÍáʸÃÊ ¬˝ÁÃ’¥Áoeà ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– fl„Ë¥ oeÊ⁄UÊ vyy Σ§Ê ©Ñ¥ÉÊŸ Σ§⁄UÃ „È∞ ÷Ê¡¬Ê Σ‘§ ⁄UÊC˛Ëÿ •äÿˇÊ •Á◊à ‡ÊÊ„ ÷Ê¡¬Ê Σ‘§ ÁfloeÊŸ‚÷Ê ©ê◊ËOEflÊ⁄U ’Ρ◊Ù„Ÿ •ª˝flÊ‹, ⁄UÊ¡‡Ê ◊ÍáÊÃ, Ÿ¥OE ‚Ê„Í, üÊËø¥OE ‚È¥OE⁄UÊŸË Σ‘§ Á‹ÿ ¬˝ÁÃ’¥Áoeà ˇÊòÊ ◊¥ ⁄UÙ« ‡ÊÙ Σ§⁄UÃ „Ò¥– ⁄UÊíÿ ÁŸflʸøŸ •ÊÿÙª •ı⁄U Á¡‹Ê ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ Σ‘§ ¬OEÊÁoeΣ§Ê⁄UË Σ§Ù߸ Σ§Ê⁄¸UflÊ߸U Ÿ„Ë¥ Σ§⁄U ‚È⁄UˇÊÊ ◊È„ÒƒÿÊ Σ§⁄UÊÃ „Ò– ÿ„ •àÿ¥Ã OEÈ÷ʸÇÿ¬Íáʸ „Ò– w ÁOE‚ê’⁄ U U(OE‡Ê’ãäÊÈ)– øÈŸÊfl •ÊÿÙª ◊¥ Áfl⁄UÙoe ¬˝OE‡Ê¸Ÿ Σ‘§ ’ÊOE ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ¬˝OE‡Ê Σ§Ê¥ª˝‚ Σ§◊≈UË Σ‘§ •äÿˇÊ ÷ͬ‡Ê ’ÉÊ‹ Σ‘§ Áπ‹Ê» ∞Σ§ •ı⁄U ◊Ê◊‹Ê OE¡¸ Σ§⁄U Á‹ÿÊ „Ò– ß‚ ‹Σ§⁄U Σ§Ê¥ª˝‚ ŸÃÊ ‡ÊÒ‹‡Ê ÁŸÁß ÁòÊflOEË,«ÊÚ ⁄UÊΣ‘§‡Ê ªÈ#Ê, ÁΣ§⁄UáÊ◊ÿË ŸÊÿΣ§ Ÿ ¬òÊΣ§Ê⁄UflÊÃʸ ‹Σ§⁄U ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ§Ù ÉÊ⁄UÊ– Σ§Ê¥ª˝‚ ŸÃÊ•Ê¥ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ÷ͬ‡Ê ’ÉÊ‹ Σ Áπ‹Ê»§ ∞»§•Ê߸•Ê⁄U Σ‘§ ’ÊOE ÿ„ Ãÿ „Ù ªÿÊ „Ò ÁΣ§ •¬Ÿ •¥ÁÃ◊ ÁOEŸÙ¥ ◊¥ ÷Ë ⁄U◊Ÿ ‚⁄UΣ§Ê⁄U ÃʟʇÊÊ„Ë •ı⁄U ¬ÈÁ‹Á‚ÿÊ •ÊÃ¥Σ§ Σ§Ê ‚„Ê⁄UÊ ¿Ù«Π Ÿ„Ë¥ ⁄U„Ë „Ò– Á¬¿‹ ¬¥OE˝„ ‚Ê‹ ◊¥ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ⁄U◊Ÿ Á‚¥„ Ÿ ‹ÙΣ§ÃÊ¥ÁòÊΣ§ …¥ª ‚ ⁄UÊ¡ŸËÁÃΣ§ Áfl⁄UÙoe Σ§Ù ‹ªÊÃÊ⁄U •¬⁄UÊoe ‚ÊÁ’Ã Σ§⁄UŸ Σ§Ê ¬˝ÿÊ‚ ÁΣ§ÿÊ „Ò– fl„Ë° Áfl¬ˇÊË OE‹ Σ§Ë Ã⁄U„ Σ§Ê¥ª˝‚ Ÿ •¬ŸË ⁄UÊ¡ŸËÁÃΣ§ ÷ÍÁ◊Σ§Ê Σ§Ê ÁŸfl¸„Ÿ ÁΣ§ÿÊ •ı⁄U ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ§Ë Σ§Á◊ÿÙ¥, Σ§◊¡ÙÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ù ©¡Êª⁄U ÁΣ§ÿÊ– ‹ÁΣ§Ÿ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Ÿ Áfl⁄UÙoe Σ§Ù Σ§Èø‹Ÿ Σ‘§ Á‹∞ ’OE‹ Σ§Ë ÷ÊflŸÊ ‚ ¬ÈÁ‹Á‚ÿÊ •ı⁄U ¬‡˝ÊÊ‚ÁŸΣ§ •ÊÃ¥Σ§ Σ§Ê ‚„Ê⁄UÊ Á‹ÿÊ– ß‚‚ ‚ÊÁ’à „Ù øÈΣ§Ê „Ò ÁΣ§ ÷Ê¡¬Ê •ı⁄U πÊ‚Σ§⁄U ⁄U◊Ÿ Á‚¥„ Σ§Ë •ÊSÕÊ ‹ÙΣ§Ã¥òÊ ◊¥ Ÿ„Ë¥ ’ÁÀΣ§ ÃʟʇÊÊ„Ë ◊¥ „Ò– ⁄U◊Ÿ Á‚¥„ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Ÿ ‚ûÊÊ ◊¥ •ÊŸ Σ‘§ ’ÊOE fl„Ë ÃʟʇÊÊ„Ë ªÈáÊ •Êà◊‚ÊÃ Σ§⁄U Á‹∞ Á¡‚Σ§Ê •Ê⁄UÙ¬ fl ¬Ífl¸flÃ˸ ‚⁄UΣ§Ê⁄U ◊¥ ◊ÈÁπÿÊ ¬⁄U ‹ªÊÿÊ Σ§⁄UÃ Õ– ‡ÊÒ‹‡Ê ÁŸÁß ÁòÊflOEË Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ¬˝OE‡Ê Σ§Ê¥ª˝‚ •äÿˇÊ ’ŸŸ Σ‘§ ’ÊOE ‚ ÷ͬ‡Ê ’ÉÊ‹ Ÿ ⁄U◊Ÿ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ§Ù øÒŸ ‚ ’ÒΔŸ Ÿ„Ë¥ ÁOEÿÊ– ŸÊŸ ÉÊÙ≈UÊ‹ ‚ ‹Σ§⁄U •¥Ãʪ…ΠU ◊¥ ‹ÙΣ§Ã¥òÊ øË⁄U„⁄UáÊ ÃΣ§ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ‘§ ‚Ê⁄U ÉÊÙ≈UÊ‹ ©ã„Ù¥Ÿ „Ë ©¡Êª⁄U ÁΣ§∞– ⁄U◊Ÿ Á‚¥„ Σ‘§ ’≈U •Á÷·Σ§ Á‚¥„ Σ§Ù •Á÷·Σ§ Á‚¥„ ÷Ë ©ã„Ù¥Ÿ „Ë ‚ÊÁ’à ÁΣ§ÿÊ •ı⁄U ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ÁflOE‡Ê ◊¥ ¡◊Ê Σ§Ê‹ÊoeŸ ‚Ê¥‚OE •Á÷·Σ§ Á‚¥„ Σ§Ê „Ë „Ò– ¡¥ª‹ ◊¥ ⁄U„Ÿ flÊ‹Ù¥ Σ‘§ ‚Ê◊ÍÁ„Σ§ flŸ •ÁoeΣ§Ê⁄U ¬^Ù¥ Σ‘§ OEÊflÙ¥ Σ‘§ ◊Ê◊‹ ◊¥, •ÊÁOEflÊÁ‚ÿÙ¥ Σ§Ë ¡◊ËŸ „«Π¬Ÿ Σ‘§ Á‹ÿ ’ŸÊÿ ªÿ ÷Í-⁄UÊ¡Sfl ‚¥Á„ÃÊ Σ‘§ ‚¥‡ÊÙoeŸ ÁfloeÿΣ§ ◊Ê◊‹ ◊¥, ¬¥øÊÿÃÙ¥ Σ‘§ ÁflûÊ •ÊÿÙª Σ§Ë ⁄UÊÁ‡Ê ◊¥ ◊Ù’Ê߸‹ ≈UÊfl⁄UÙ¥ Σ‘§ ¬Ò‚Ù¥ Σ§Ë Σ§≈UıÃË Σ‘§ ◊Ê◊‹Ù¥ ◊¥ ⁄Uʇʟ Σ§Ê«¸ ÁŸ⁄USÃËΣ§⁄UáÊ Σ‘§ ◊Ê◊‹ ◊¥ •ı⁄U oeÊŸ π⁄UËOEË Σ§Ë ‚Ë◊Ê vÆ Á맥≈U‹ ‚ vz Á맥≈U‹ Σ§⁄UŸ Σ‘§ ◊Ê◊‹ ◊¥ ÷Ê¡¬Ê ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ§Ù ¬˝OE‡Ê Σ§Ê¥ª˝‚ •äÿˇÊ ÷ͬ‡Ê ⁄UÊÿ¬È⁄U, – ¥◊ ÃʪÁÁÃÿÊ˝¬ ˧UÊÚΣ„ UËÿ˛UÊc≈U⁄Ã⁄•¢ z. U’Ê‹≈§È» y. ‚ ˧UÊΣÃÒ⁄ x.) · §ÈL¬( ‚ ÁŸ‚U≈ UÁ’‹≈ w. Ê‹◊ÊÁ‡ v}}}, Ÿ¡ÊÿÊ• ◊Õ˝¬ ,¬§Σ U«UÍU⁄¢« v.U—-UàÃ⁄© w ÁOE‚ê’⁄ U U(OE‡Ê’ãäÊÈ)– ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ⁄U◊Ÿ Á‚¥„ Ÿ Ã‹¥ªÊŸÊ ◊¥ øÈŸÊfl ¬˝øÊ⁄U Σ‘§ Á‹ÿ ⁄UflÊŸÊ „UÊŸ ‚ ¬„U‹ ∞Σ§ ’Ê⁄U Á»⁄U ¿ûÊË‚ª…Π ◊¥ ÷Ê¡¬Ê Σ§Ë ¡ËÃ Σ§Ê OEÊflÊ ÁΣ§ÿÊ „Ò– fl„Ë¥ ߸flË∞◊ Σ § Ù ‹  Σ § ⁄ U Σ § Ê¥ ª ˝  ‚ Σ § Ë Σ § ß ¸ OE » Ê Σ § Ë ¡ Ê ⁄ U„ Ë Á‡ÊΣ§Êÿà •ı⁄U Σ§Ê¥ª˝‚ Σ§Ë ‹ªÊÃÊ⁄U „Ù ⁄U„Ë ’ÒΔΣ§Ù¥ ¬⁄U ÷Ë ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ⁄U◊Ÿ Á‚¥„ Ÿ Ã¥¡ Σ§‚Ê „Ò– ◊ÈÅÿ◊òÊË¥ ⁄U◊Ÿ Á‚¥„ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ‚Ê⁄UÊ Σ§¿È ¬Ê⁄UOE‡Ê˸ Ã⁄UËΣ‘§ ‚ „Ù ⁄U„Ê „Ò, ߸flË∞◊ ◊¥ ¿«Π¿Ê«Π Σ§Ù ‹Σ§⁄U Á¡‚ Ã⁄U„ Σ§Ë Á‡ÊΣ§ÊÿÃ Σ§Ê¥ª˝‚ Σ§⁄U ⁄U„Ë „Ò, ‹ªÃÊ „Ò Σ§Ê¥ª˝‚ ¬Á⁄UáÊÊ◊ •ÊŸ ‚ ¬„‹ „Ê⁄U Σ§Ê ’„ÊŸÊ …Í¥… ⁄U„Ë „Ò– Σ§Ê¥ª˝‚ Σ§Ë ◊ËÁ≈U¥ª ÷Ë ß‚Ë „Ê⁄U Σ§Ù ‹Σ§⁄U „Ë ‹ªÊÃÊ⁄U „Ù ⁄U„Ë „Ò fl„Ë¥ Ã‹¥ªÊŸÊ ◊¥ øÈŸÊfl ¬˝øÊ⁄U Σ‘§ Á‹∞ ªÿ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ⁄U◊Ÿ Á‚¥„ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ Ã‹¥ªÊŸÊ ◊¥ øÈŸÊfl ¬˝øÊ⁄U ◊¥ ¡Ê ⁄U„Ê „Í¥, Σ§ß¸ ¬Áé‹Σ§ ◊ËÁ≈U¥ª „Ò, Σ§È¿ •ãÿ øÈŸÊflË Σ§Êÿ¸R§◊ „Ò¥, ©Ÿ ‚÷Ë ¡ª„Ù¥ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ù™§¥ªÊ– ⁄UÊÿ¬È⁄U, OEÒÁŸΣ§ ¬¢øÊ¢ª ’¡ÊŸ OEÊL§flÊ‹Ê ª˝„ ÁSÕÁà — Æx ÁOE‚ê’⁄ UwÆv}, ‚Ê◊flÊ⁄U, •ª„UŸ ΣΧcáÊ ¬ˇÊ vÆ ⁄UÊÁ‡Ê»§‹ ◊· - •Ê¬Σ§Ù ‡ÊÊ⁄UËÁ⁄UΣ§ •ı⁄U ◊ÊŸÁ‚Σ§ M§¬ ‚ S»§ÍÁø Σ§Ê •ŸÈ÷fl „٪ʖ ÉÊ⁄U Σ§Ê flÊÃÊfl⁄UáÊ •ÊŸ¥OEOEÊÿË ⁄U„ªÊ– •ÊÁÕ¸Σ§ ‹Ê÷ Σ‘§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ √ÿfl‚Êÿ ◊¥ ‚¥ÃÙ· •ı⁄U ¿È≈UΣ§Ê⁄U Σ§Ê •ŸÈ÷fl Σ§⁄U¥ª– flη÷ - •Ê¡ •ÊΣ§ÁS◊Σ§ πø¸ „ÙŸ Σ§Ë ‚¥÷ÊflŸÊ „Ò ∞‚Ê ªáÊ‡Ê¡Ë Σ§„Ã „Ò¥– ÁfllÊÕ˸¡ŸÙ¥ Σ§Ù ¬…Ÿ-Á‹πŸ ◊¥ ÁflÉŸ •Ê∞ªÊ– ◊Ÿ Σ§È¿ ©ÁäflÇŸ ⁄U„ªÊ, ¬⁄U¥ÃÈ ◊äÿÊ„Ÿ Σ‘§ ’ÊOE ÉÊ⁄U ◊¥ ‚Èπ-‡ÊÊ¥ÁÃ Σ§Ê flÊÃÊfl⁄UáÊ ’Ÿ ¡Ê∞ªÊ– •Ê⁄UÙÇÿ ◊¥ ‚ÈoeÊ⁄U „٪ʖ Á◊ÕÈŸ - •Ê¡ •Ê¬Σ§Ù ¡◊ËŸ, ◊Σ§ÊŸ •ÊÁOE ¬òÊÙ ÿÊ OESÃÊfl¡Ù¥ Σ‘§ Áfl·ÿ ◊¥ ‚ÊfloeÊŸË ’⁄UÃŸË „٪˖ ¬Á⁄UflÊ⁄U¡ŸÙ¥ Σ‘§ ‚ÊÕ Á’ŸÊ Σ§Ê⁄UáÊ ÃŸÊfl ’…ªÊ– ‚¥ÃÊŸÙ¥ Σ‘§ Áfl·ÿ ◊¥ •Ê¬Σ§Ù Áø¥ÃÊ ⁄U„ªË– ÁfllÊ, •èÿÊ‚ ◊¥ ÁfläŸ-’ÊoeÊ •Ê∞ªË– Σ§Σ§¸ - •Ê¡Σ§Ê ÁOEŸ •ÊäÿÊÁà◊Σ§ •ı⁄U ªÍ…Π ÁfllÊ•Ù¥ ◊¥ Á‚Áh ¬˝Ê# Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ •ë¿Ê „Ò ∞‚Ê ªáÊ‡Ê¡Ë Σ§„Ã „Ò¥– ‡ÊÊ⁄UËÁ⁄UΣ§ •ı⁄U ◊ÊŸÁ‚Σ§ SflÊSâÿ •Ê¬Σ§Ù •ÊŸ¥ÁOEà ⁄UπªÊ– •Ê¡ •Ê¬ Σ§È¿ •ÁoeΣ§ „Ë ‚¥flOEŸ‡ÊË‹ÃÊ Σ§Ê •ŸÈ÷fl Σ§⁄U¥ª– Á‚¥„ - •Ê¡ •Ê¬ ◊oeÈ⁄UflÊáÊË ‚ ÁΣ§‚Ë Σ§Êÿ¸ ◊¥ Áfl¡ÿË ’ŸŸ Σ‘§ ‚◊Õ¸ „Ù¥ª– ¬Á⁄UflÊ⁄U Σ‘§ ‹ÙªÙ¥ Σ‘§ ‚ÊÕ •ÊŸ¥OE¬Ífl¸Σ§ ‚◊ÿ Á’ÃÊ∞¥ª– •¬ŸÙ¥ ‚ ‹Ê÷ „٪ʖ Á◊òÊÙ¥-Sfl¡ŸÙ¥ ‚ ÷¥≈U „٪˖ ¬˝ÁÃS¬Áoe¸ÿÙ¥ Σ§Ê ‚Ê◊ŸÊ •Ê¬ Σ§⁄U ‚Σ‘§¥ª– Σ§ãÿÊ - •Ê¡Σ§Ê •Ê¬Σ§Ê ÁOEŸ ‡ÊÈ÷»§‹OEÊÿË „Ò ∞‚Ê ªáÊ‡Ê¡Ë Σ§„Ã „Ò¥– •¬ŸË flÊáÊË Σ‘§ ¬˝÷Êfl ‚ •Ê¬ ‹Ê÷OEÊÿË •ı⁄U ¬˝◊÷⁄U ‚ê’¥oeÙ Σ§Ù SÕÊÁ¬Ã Σ§⁄U ‚Σ‘§¥ª– •Ê¬Σ§Ë flÒøÊÁ⁄UΣ§ ‚◊ÎÁh •ãÿ ¡ŸÙ¥ Σ§Ù ¬˝÷ÊÁflÃ Σ§⁄U ‚Σ‘§ªË– ÃÈ‹Ê - •ÊΣ§ÁS◊Σ§ πø¸ Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ ‚ÊfloeÊŸË ’⁄Uß Σ‘§ Á‹∞ ªáÊ‡Ê¡Ë •Ê¬ Σ§Ù Σ§„Ã „Ò¥– ‡ÊÊ⁄UËÁ⁄UΣ§ •ı⁄U ◊ÊŸÁ‚Σ§ •SflSÕÃÊ Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ Á◊òÊÙ¥ Σ‘§ ‚ÊÕ ©ª˝ øøʸ ÿÊ ¤Êª«ÊΠ Ÿ „Ù ¡Ê∞ ß‚Σ§Ê ÷Ë äÿÊŸ ⁄UÁπ∞ªÊ– flÎÁpΣ§ - •Ê¬ Σ§Ù •ŸΣ§ ˇÊòÊÙ¥ ◊¥ ‹Ê÷ •ı⁄U ÿ‡Ê-Σ§ËÁø ¬˝Ê# „ÙªË ∞‚Ê ªáÊ‡Ê¡Ë Σ§„Ã „Ò¥– oeŸ Σ§Ë ¬˝ÊÁ# Σ‘§ Á‹∞ ÿÙª •ë¿Ê „Ò– Á◊òÊÙ¥ Σ‘§ ¬Ë¿ oeŸ πø¸ „٪ʖ oeŸÈ - ªáÊ‡Ê¡Ë Σ§„Ã „Ò ÁΣ§ •Ê¡Σ§Ê •Ê¬Σ§Ê ÁOEŸ ‹Ê÷Σ§Ê⁄UË „٪ʖ ÉÊ⁄U Σ§Ê ˇÊòÊ ÃÕÊ √ÿfl‚Êÿ Σ§Ê ˇÊòÊ, OEٟ٥ ˇÊòÊÙ¥ ◊¥ •ÊŸ¥OE¬˝OE flÊÃÊfl⁄UáÊ •Ê¬ Σ§Ù ¬˝»§ÈÁÑà ⁄UπªÊ– ‡ÊÊ⁄UËÁ⁄UΣ§ SflÊSâÿ ÷Ë •ë¿Ê ⁄U„ªÊ– √ÿfl‚Êÿ ◊¥ ‹Ê÷ ÷Ë „٪ʖ ◊Σ§⁄U - ªáÊ‡Ê¡Ë Σ§„Ã „Ò¥ ÁΣ§ •Ê¡Σ§Ê ÁOEŸ ¬Íáʸ M§¬ ‚ ‡ÊÈ÷ »§‹OEÊÿË „Ò– ÁflOE‡Ê-ÁSÕà ‚ê’¥oeË¡ŸÙ¥ Σ‘§ ‚◊ÊøÊ⁄U ‚ •Ê¬Σ§Ê ◊Ÿ ¬˝»§ÈÁÑà „٪ʖ oeÊÁ◊¸Σ§ ÿÊòÊÊ Σ§Ë ‚¥÷ÊflŸÊ „Ò– •Ê¬ Σ‘§ ◊Ÿ ◊¥ ⁄U„Ë Σ§Êÿ¸ÿÙ¡ŸÊ ¬Íáʸ „٪˖ Σ§È¥÷ - •Ê¡ Σ§Ê ‚¥¬Íáʸ ÁOEŸ ‡ÊÈ÷»§‹OEÊÿË „ÙªÊ ∞‚Ê ªáÊ‡Ê¡Ë Σ§„Ã „Ò¥– R§Ùoe •ı⁄U flÊáÊË ¬⁄U •Ê¡ ‚¥ÿ◊ ⁄UÁπ∞ªÊ– ¬Á⁄UflÊ⁄U¡ŸÙ¥ Σ‘§ ‚ÊÕ flÊOE-ÁflflÊOE ◊¥ Ÿ ¬Á«∞ªÊ– oeÊÁ◊Σ¸§ ¬flÊ‚˝ ÷Ë „٪ʖ ÁflOE‡Ê ‚ ‚◊ÊøÊ⁄U Á◊‹¥ª– ◊ËŸ - •Ê¡Σ§Ê ÁOEŸ OEÒÁŸΣ§ Σ§ÊÿÙ¸ ◊¥ •Ê¬Σ§Ù ‡ÊÊ¥Áà ¬˝OEÊŸ Σ§⁄UªÊ– ÁΣ§‚Ë ◊ŸÙ⁄U¥¡Σ§ SÕ‹ ¬⁄U Á◊òÊÙ¥ ÿÊ ¬Á⁄UÁøÃÙ¥ Σ‘§ ‚ÊÕ •ÊŸ¥OE ◊ŸÊŸ Σ§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ ’ŸÊ ‚Σ‘§¥ª– √ÿʬÊ⁄U ◊¥ ÷ʪËOEÊ⁄UÙ¥ Σ‘§ ‚ÊÕ √ÿfl„Ê⁄U •ë¿Ê ⁄U„ªÊ– ÁÙÌæ Ù𠷤活ýðçâØô´ ·Ô¤ ÛæêÆ ·¤æ çãâæÕ ·¤ÚU çÎØæ ãñ, Õâ ÌæÚUè¹ ·¤æ §´ÌÁæÚU À æèâ»É¸ çßÏæÙâÖæ ·Ô¤ çÜ° ×ÌÎæÙ ãôÙð ·Ô¤ ÕæÎ Öè ÖæÁÂæ ¥õÚU ·¤æ´»ýðâ ·Ô¤ Õè¿ Ù ·Ô¤ßÜ ÏÚUæÌÜ ÂÚU ÕçË·¤ âôàæÜ ×èçÇØæ ÂÚU Öè àæ ÎÕæ‡æ ¿Ü ÚUãæ ãñÐ ÌæÁæ ƒæÅUÙæR¤× ×ð´ ÖæÚUÌèØ ÁÙÌæ ÂæÅUèü Ù𠷤活ýðâ ·Ô¤ ¥æÚUôÂô´ ÂÚU ÂÜÅUßæÚU ç·¤Øæ ãñÐ ÖæÁÂæ Ùð ÅU÷ßèÅU ·¤ÚU ·¤æ´»ýðâ ÙðÌæ¥ô´ ÂÚU çÙàææÙæ âæÏÌð ãé° ·¤ãæ ãñ ç·¤ À æèâ»É¸ ·¤æ´»ýðâ ·Ô¤ ÙðÌæ §ÌÙæ ÛæêÆ ÕôÜÌð ãñ´ ç·¤ ©Ù·¤æ ¥»ÚU Üæ§ü çÇÇð UÅUÚU ÅUðSÅU ·¤ÚUæØæ Áæ° Ìô â¿ ×æçÙ° ×àæèÙ ãè ÕSÅüU ãô Áæ°»èÐ ŸÊ◊ ¬Á⁄UfløŸ ‚ÍøŸÊ RAJENDRA PAL GUMBER MOHAN SINGH GUMBER ◊  ⁄ UÊ ŸÊ ◊ Á ¬ Ã Ê ÿ„U UÁΣ§ ÁΣ§ã„UË ‚⁄UΣ§Ê⁄UË OESÃÊfl¡Ê¥ ◊¥ ◊⁄UÊ ŸÊ◊ RAJINDER PAL GUMBER Á‹πÊ ªÿÊ „ÒU– •Ã— ◊Ò¥ øÊ„UÃÊ „UÍ¥ ÁΣ§ ◊Ò¥ RAJENDRA PAL GUMBER Σ  § ŸÊ ◊ ‚  ¡ÊŸÊ-¬„UøÊŸÊ fl ¬…ΠUÊ Á‹πÊ ¡Ê™§¥– ÁèßÙ ÜèÁ ÂÚU ç×Üè ãñ »ýæ´ÅU Ù â×Ûæð´ Ñ âêÚUèàßÚU ×ÌÎæÙ ÎÜ ·¤æð ÂéÚUæÙð ÎÚU ÂÚU ×æÙÎðØ Öé»ÌæÙ âð ÙæÚUæÁ»è RAJENDRAPALGUMBER RISHI COLONY BILASPUR (C.G.) w ÁOE‚ê’⁄ U U(OE‡Ê’ãäÊÈ)– ¡ÒŸÊøÊÿ¸ Áfl¡ÿ Σ§ËÁÃø¥¸OE˝ ‚Í⁄UËE⁄U Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ¡ËflŸ ‹Ë¡ ¬⁄U Á◊‹Ë „Ò ß‚ ª˝Ê¥≈U Ÿ ‚◊¤Ê¥– ‹Ë¡ Σ§’ πà◊ „Ù ¡Ê∞ªË ß‚Σ§Ê ¬ÃÊ Ÿ„Ë¥ ø‹ªÊ– ß‚Á‹∞ ß‚ ¡ËflŸ Σ§Ù ∞‚ Á¡∞¥ ÁΣ§ fl„ Sflÿ¥ ª˝Ê¥≈U ◊¥ ¬Á⁄UflÁøà „Ù ¡Ê∞– ¡ËflŸ Σ§Ë ÁŸÁpÃÃÊ ¬ÊŸ Σ‘§ Á‹∞ ÷ªflÊŸ ◊„ÊflË⁄U Σ§Ë Ã⁄U„ ÁflE Σ§Ë ‚÷Ë ¡ËflÊà◊Ê•Ù¥ Σ§Ù •¬ŸÊ ‚◊¤Ê¥– ß‚ ÷ÊflŸÊ ◊¥ ÁΣ§‚Ë ÷Ë ¡ ËflÊà ◊ Ê Σ‘ § ¬ ˝ Áà OEÈ⁄ UÊ÷Êfl Ÿ„ Ë¥ „ ÙŸÊ øÊÁ„∞– ‚÷Ë •Êà◊Ê∞¥ Sfláʸ ⁄U% „Ò¥, Σ§◊Ù¥¸ Σ‘§ ©OEÿ ‚ ÁΣ§‚Ë ÁΣ§‚Ë ◊¥ Σ§Ù߸ OEÙ· ©à¬ÛÊ „Ù ¡ÊÃÊ „Ò– ¡Ò‚Ê ¬⁄U◊Êà◊Ê Σ§Ê Sfl÷Êfl „Ò flÒ‚Ê „Ë ‚Ê⁄UË ¡ËflÊà◊Ê Σ§Ê ÷Êfl „Ò– „◊¥ Áø¥ÃŸ Σ§Ë ß‚ ¬⁄UÊΣ§ÊDÊ ¬⁄U ¬„È¥øŸÊ „Ò– ◊ÙˇÊ Σ§Ë •Ù⁄U •ª˝‚⁄U „Ù¥ª– •ÊøÊÿ¸üÊË Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ¡ËflŸ ◊¥ ‚ÊoeΣ§ Ÿ ÿÁOE ‚êÿΣ§ OE‡Ê¸Ÿ ¬Ê Á‹ÿÊ ÃÙ ©‚Σ§Ê ◊ÙˇÊ ÁŸÁpà „Ò– ‚êÿΣ§ OE‡Ê¸Ÿ Σ‘§ SÕÍ‹ OEÎÁC ‚ ¬Ê¥ø Σ§Ê⁄UΣ§ „Ò¥– ¬„‹Ê ‚◊÷Êfl- ß‚◊¥ ‚÷Ë ÁSÕÁà •ı⁄U ¬Á⁄UÁSÕÁà ◊¥ ‚◊ÃÊ ÷Êfl ⁄UπŸÊ „ÙÃÊ „Ò– OEÍ‚⁄UÊ ‚¥flª- ‚ÊoeΣ§ Σ§Ù ◊ÙˇÊ Σ‘§ ¬˝Áà ÃËfl˝ © àΣ § ¥ ΔÊ „ ÙŸË øÊÁ„∞– ÃË‚⁄ UÊ ÁŸfl  ¸ ª - ‚ÊoeΣ§ Σ§Ù ‚Èπ OEÈ𠋪 •ı⁄U ‚¥‚Ê⁄U Σ§Ê ∞ Σ § ÷Ë Σ § Êÿ ¸ • ë ¿ Ê Ÿ ‹ ª  – øıÕÊ •ŸÈΣ§¥¬Ê- ‚÷Ë ¡ËflÙ¥ Σ‘§ ¬˝ÁÃ Σ§L§áÊÊ Σ§Ë ÷ÊflŸÊ „ÙŸË øÊÁ„∞ •ı⁄U •¥ÁÃ◊ ¬Ê¥øflÊ •ÊÁSÃΣ§àfl- ß‚◊¥ ‚ÊoeΣ§ ‚÷Ë oeÊÁ◊¸Σ§ ◊ÊãÿÃÊ•Ù¥ ¬⁄U ÁflEÊ‚ Σ§⁄U– flÙ ¡Ëfl, •Êà◊Ê,¬⁄U◊Êà◊Ê •ÊÁOE Σ‘§ •ÁSÃàfl Σ§Ù SflËΣ§Ê⁄U– ‚êÿΣ§ OE‡Ê¸Ÿ Σ§Ê ¬˝Ê# ‚ÊoeΣ§ ‡Êì˝ÁÇÊà ◊ÙˇÊ Σ§Ù ¬˝Ê# Σ§⁄UÃÊ „Ò– •ÊøÊÿ¸üÊË Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ •Ê¡ ◊ÊŸfl ¡ËŸ Σ‘§ Á‹∞ ÃËŸ ÃÊΣ§Ã Σ§Ê ‚„Ê⁄UÊ ‹ÃÊ „ Ò– ¬ „ ‹ Ê ◊ ŸË ¬ Êfl⁄ U- ◊  ¥ „ ◊ ª ‹ à •Êø⁄UáÊ ◊¥ ¡ËŸ ‹ªÃ „Ò¥– OEÍ‚Ê⁄U ◊‚À‚ ¬Êfl⁄U ß‚◊¥ „◊ ÁΣ§‚Ë flSÃÈ Σ§Ù ¬˝Ê# Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ ªÈ¥«ÊªOE˸ ¬⁄U ©Ã⁄U ¡ÊÃ „Ò¥– •ı⁄U ©‚ ¬⁄U ÷Ë ’Êà Ÿ ’Ÿ ÃÙ ◊«¸⁄U ¬Êfl⁄U Σ§Ê ‚„Ê⁄UÊ ‹Ã „Ò¥, ‚Ê◊Ÿ flÊ‹ Σ§Ê ◊«¸⁄U Σ§⁄U OEÃ „Ò¥– •ª⁄U •Ê¬Ÿ •¬Ÿ ¡ËflŸ ◊¥ ÃËŸÙ¥ ◊¥ ‚ ∞Σ§ Σ§Ê ÷Ë SflËΣ§Ê⁄U ÁΣ§ÿÊ ÃÙ OEȪ¸Áà ÁŸÁpà „Ò– ‚÷Ë ¡ËflÊà◊Ê ‚ ¬˝◊ Σ§⁄U¥– OEÍ‚⁄U Σ‘§ OEٷ٥ Σ§Ù ◊à ÁªŸÊ•Ù¥ Ÿ„Ë¥ ÃÙ fl„ OEȪȸáÊ •Ê¬◊¥ •Ê ¡Ê∞¥ª– oe◊¸ Σ‘§ ◊ʪ¸ ¬⁄U ø‹Ã „È∞ ¡ËflŸ Á¡∞¥ •ı⁄U •Êà◊ Σ§ÀÿΠÊáÊ Σ§⁄U¥– ⁄UÊÿ¬È⁄U, v ÁOE‚ê’⁄ U U(OE‡Ê’ãäÊÈ)– ◊ÈÅÿ ÁŸflʸøŸ ¬OEÊÁoeΣ§Ê⁄UË ¿ûÊË‚ª…Π mÊ⁄UÊ ¿ûÊË‚ª…Π ⁄UÊíÿ ◊¥ ¡Ê⁄UË ÁfloeÊŸ‚÷Ê ÁŸflÊøŸ¸ wÆv} ◊¥ ◊ÃOEÊŸ OE‹ fl ◊êáÊŸÊ Σ§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ‘§ Á‹∞ OEÿ ◊ÊŸOEÿ ⁄UÊÁ‡Ê Σ§Ê ÁŸoeʸ⁄UáÊ Σ§⁄U ÃOEʇÊÿ Σ§Ê •ÊOE‡Ê ¡Ê⁄UË ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ ÕÊ ¡Ù ‹ÙΣ§‚÷Ê øÈŸÊfl wÆvy Σ‘§ Á‹∞ ◊Êø¸ wÆvy ◊¥ ¡Ê⁄UË OE⁄U Σ§Ù „Ë ¬ÈŸ— ¡Ê⁄UË Σ§⁄U ÁOEÿÊ ªÿÊ– ß‚‚ ¬ ˝ OE  ‡ Ê Σ‘ § Σ § ◊ ¸ øÊÁ⁄ UÿÙ¥ ◊  ¥ ŸÊ⁄ UÊ¡ ª Ë Σ § Ù OE  πà  „ È∞ ¿ûÊË‚ª…Π ¬˝OE‡Ê ÃÎÃËÿ flª¸ ‡ÊÊ‚Σ§Ëÿ Σ§◊¸øÊ⁄UË ‚¥ÉÊ Ÿ OE⁄UÙ¥ ◊¥ flÎÁh Σ§⁄UŸ Σ§Ë ◊Ê¥ª ◊ÈÅÿ ÁŸflÊøŸ¸ ¬OEÊÁoeΣ§Ê⁄UË ‚ Σ§Ë ÕË ÁΣ§¥ÃÈ ◊ÊŸOEÿ ◊¥ flÎÁh ŸÊ Σ§⁄U ÁfloeÊŸ‚÷Ê Σ‘§ ◊ÃOEÊŸ OE‹ Σ‘§ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ‘§ ’Ò¥Σ§ πÊÃ ◊¥ ‚Ëoe ¡◊Ê „ÙŸÊ ¬˝Ê⁄U¥÷ „Ù ªÿÊ „Ò– SflÊ÷ÊÁflΣ§ „Ò ◊êáÊŸÊ OE‹Ù¥ Σ‘§ Á‹∞ ÷Ë ÿ„Ë ¬È⁄UÊŸË OE⁄U¥ ‹ÊªÍ „Ù¥ªË– ‚¥ÉÊ Σ‘§ ¬˝Ê¥ÃËÿ ¬˝flQ§Ê Áfl¡ÿ Σ§È◊Ê⁄U ¤ÊÊ ∞fl¥ Á¡‹Ê ‡ÊÊπÊ •äÿˇÊ ßOE⁄UË‡Ê πÊŸ Ÿ ’ÃÊÿÊ „Ò ÁΣ§ ¿ûÊË‚ª…Π ‡ÊÊ‚Ÿ ÁflÁoe ∞fl¥ ÁfloeÊ߸ Áfl÷ʪ ◊òÊÊ‹¥ÿ Ÿ ªÃ ‹ÙΣ§‚÷Ê øÈŸÊfl ◊¥ ÁOE∞ ª∞ ◊ÊŸOEÿ ⁄UÊÁ‡Ê Σ§Ù „Ë ◊Êãÿ Σ§⁄UÃ „È∞ ◊ÈÅÿ ÁŸflÊøŸ¸ ¬OEÊÁoeΣ§Ê⁄UË ¿ûÊË‚ª…Π Σ§Ù ◊ÃOEÊŸ ◊êáÊŸÊ Σ§Êÿ¸ Σ§⁄UŸ flÊ‹ •ÁoeΣ§Ê⁄UË Σ§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ‘§ πÊÃÙ¥ ◊¥ ‚Ëoe ÷ȪÃÊŸ Σ§⁄UŸ Σ§Ê ÁŸOE¸‡Ê ¡ Ê⁄ UË ÁΣ § ÿÊ ÕÊ ‚¥ ÉÊ Ÿ  ߟ ◊ ÊŸOE  ÿ Σ § Ù • ¬ ÿÊ ¸ # √ÿfl„ÊÁ⁄UΣ§ ÁŸM§Á¬Ã Σ§⁄UÃ „È∞ ß‚◊¥ flÎÁh Σ§Ë ◊Ê¥ª ß‚Á‹∞ Σ§Ë ÕË ÄUÿÙ¥ÁΣ§ ‹ÙΣ§‚÷Ê øÈŸÊfl wÆvy ◊¥ ¬OE˝‡Ê Σ‘§ •ÁoeΣ§Ê⁄UË Σ§◊øÊ⁄¸UË ¿Δfl¥ flß◊ÊŸ Σ‘§ •ÊoeÊ⁄U ¬⁄U flß ÷ûÊ ¬˝Ê# Σ§⁄U ⁄U„ Õ– ⁄UÊÿ¬È⁄U, •Êfl‡ÿΣ§ÃÊ „Ò B . A . , B . C o m , B. Sc., M. A. M.A. (‚¥ ª ËÃ), (ÿÊªÁ‡ÊˇÊÊ) (•¥ª¡˝Ë), ¬ÊΔKΣ§˝◊ „UÃÈ ÁŸäÊÊÁ⁄¸Uà ‚¥ÅÿÊ ◊¥ Áfl.Áfl., Σ§ ÁŸÿ◊ÊŸÈ‚Ê⁄U ÿÊÇÿÃÊ flÊ‹, ¬ ˝ ÊøÊÿ ¸ Á‡ Ê ˇ ÊΣ § , ª ˝ ¥ Õ ¬ Ê‹, Σ ˝ § Ë « ΠÊ • ÁäÊΣ § Ê⁄ UË, Á‹ Á ¬ Σ § ¬˝ÿÊª‡ÊÊ‹Ê, ‚„UÊÿΣ§ •ÊÁOE Σ§Ë •Êfl‡ÿΣ§ÃÊ „ÒU– ‚◊Sà ¬˝◊ÊáÊ ¬òÊÊ¥ Σ§ ‚ÊÕ •ÊflOEŸ Σ§⁄ ‚Σ§Ã „Ò¥U– M.A. DCA, PGDCA ABB UGC ÿ„ © eÊ⁄ U ¡ ÒŸÊøÊÿ ¸ üÊË ◊ OE ˜ Áfl¡ ÿ Σ§ËÁøø¥OE˝ ‚Í⁄UËE⁄U¡Ë ◊„Ê⁄UÊ¡ ‚Ê„’ Ÿ •Ê¡ ÁflflΣ§ÊŸ¥OE Ÿª⁄U ÁSÕà üÊË ‚¥÷flŸÊÕ Á¡ŸÊ‹ÿ Σ‘§ üÊË ôÊÊŸ flÑ÷ ©¬ÊüÊÿ ◊¥ ¬˝fløŸ Σ§⁄UÃ „È∞ √ÿQ§ ÁΣ§∞– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ◊ÙˇÊ Σ‘§ Á‹∞ flÊs √ÿfl„Ê⁄U ¬˝flÎÁûÊ Ÿ„Ë¥ ÷ËÃ⁄U Σ‘§ ¬Á⁄UáÊÊ◊ øÊÁ„∞– ◊ÙˇÊ ¬˝ÊÁ# Σ‘§ Á‹∞ flÊs ‚ÊoeŸÙ¥ Σ§Ê z ¬˝ÁÇÊà ÿÙªOEÊŸ „ÙÃÊ „Ò, ¡’ÁΣ§ ~z ¬˝ÁÇÊà ‚»§‹ÃÊ „◊Ê⁄U ÷ÊflÙ¥ ‚ Á◊‹ÃË „Ò– ◊ÙˇÊ ¬˝ÊÁ# Σ‘§ Á‹∞ Σ§¬«ΠÊ Ÿ„Ë¥ Σ§‹¡Ê ÷Ë ’OE‹ŸÊ ¬«ΠªÊ– ¡ËflŸ ◊¥ ¬Èáÿ ‚ flSÃÈ∞¥ Á◊‹ ¡ÊÃË „Ò¥– •ª⁄U „◊ ‚ÊfloeÊŸË Ÿ ’⁄UÃ¥ ÃÙ ÿ flSÃÈ∞¥ «È’ÊŸ flÊ‹Ë ’ŸÃË „Ò¥– ¬Èáÿ Σ§Ê ÷Ùª Σ§⁄UÙª ÃÙ OEȪ¸Áà ◊¥ ¡Ê•Ùª– ¬Èáÿ ◊¥ àÿʪ Σ§⁄UÙª ÃÙ ¬Èáÿ •Êª ’…ΠªÊ •ı⁄U ¬˝ÊøÊÿ¸ ôÊÊŸ ⁄UÊ‡ÊŸË ‹ÊΣ§ Σ§ÀÿÊáÊ ‚¥SÕÊ πÊπ⁄UÊ ¡Ê¥¡ªË⁄U Á¡‹Ê ¡Ê¥¡ªË⁄U-øÊ¥¬Ê (¿U.ª.) ~ywzwxÆyx{, |Æ{|Ævvv{Æ PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.