Deshbandhu (Bilaspur) : 2018-12-21

1 : 1 : 1

1

CMYK www*. deshbandhu.co.in * ¿UûÊË‚ª…ΠU Σ§Ê ¬„U‹Ê ⁄UÊCÔ˛UËÿ OEÒÁŸΣ§ ÅÊ’⁄U¥ ‹ªÊÃÊ⁄U ... ‚¢¬Σ§¸§ Σ§⁄ ¥U — [email protected] ¬òÊ Ÿ„UË¥ Á◊òÊ Á’‹Ê‚¬È⁄U, ‡ÊÈΣ˝§flÊ⁄ U, wv ÁOE‚¥’⁄ U wÆv} flcʸ w} •¢Σ§ - wxv ¬ÎcΔU - vw ◊ÍÀÿ -x.ÆÆ ÎcΔU03 ¬ ÎcΔU04 ¬ ÎcΔU10 ¬ ÎcΔU09 ¬ •◊Á⁄UΣ§Ê Σ§Ê ‚ËÁ⁄UÿÊ ◊¥ •Êß∞¸‚ Σ‘§ Áπ‹Ê»§ ¡ËÃ Σ§Ê OEÊflÊ Áfl⁄UÊ≈U Σ§Ë ’ÊOE‡ÊÊ„Uà ’⁄UΣ§⁄UÊ⁄U ‚¥¬ÊOEΣ§Ëÿ ôÊÊŸ-ÁflôÊÊŸU Á„¥OEÈàfl Σ‘§ ¡flÊ’ ◊¥ ÁOEÁÇfl¡ÿ Á‚¥„ Σ§Ë oe◊¸ÁŸ⁄U¬ˇÊÃÊ Σ§Ë ⁄UÊ¡ŸËÁà «…Π ‚ı ‚Ê‹ ¡Ë ‚Σ§Ã „Ò¥ ◊ŸÈcÿ ‚Ê⁄U ‚¢ˇÊ¬ çÙ»×-×´ÇUÜæð´ ×ð´ ÂÎSÍ ×ÙæðÙèÌ ¥ŠØÿæ-âÎSØæð´ ·¤è çÙØéç ÌØæ¢ ÚU¼÷¼ çÕãæÚU ×ð´ ÕÙ »Øæ ×ãæ»ÆÕ¢ÏÙ •Êª ‚ ¤ÊÈ‹‚Ë OEÁ‹Ã ÁΣ§‡ÊÙ⁄UË Ÿ ÁOEÀ‹Ë Σ‘§ •S¬ÃÊ‹ ◊¥ OE◊ ÃÙ«ΠÊ ∞Σ§ ‚ÊÕ •Ê∞ Σ§Ê¢ª˝‚, ⁄Ê¡OE-⁄Ê‹Ù‚¬Ê ‚Á„Uà z OE‹ •Êª⁄UÊ– ÁOEÀ‹Ë Σ‘§ ∞Σ§ •S¬ÃÊ‹ ◊¥ vz fl·Ëÿ¸ ∞Σ§ OEÁ‹Ã ÁΣ§‡ÊÙ⁄UË Ÿ OE◊ ÃÙ«Π ÁOEÿÊ „Ò Á¡‚ ©ûÊ⁄U ¬˝OE‡Ê Σ‘§ •Êª⁄UÊ ◊¥ OEÙ •ôÊÊà ¬ÈL§·Ù¥ Ÿ ¬≈˛Ù‹ Á¿«ΠΣ§⁄U •Êª Σ‘§ „flÊ‹ Σ§⁄U ÁOEÿÊ ÕÊ– ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ªÈL§flÊ⁄U Σ§Ù ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ÁΣ§‡ÊÙ⁄UË Ÿ x{ ÉÊ¥≈UÙ¥ ÃΣ§ Á¡¥OEªË Σ‘§ Á‹∞ ‚¥ÉÊ·¸ Σ§⁄UŸ Σ‘§ ’ÊOE OE◊ ÃÙ«Π ÁOEÿÊ– wÆ ÁOE‚ê’⁄ U U(OE‡Ê’ãäÊÈ)– ¿Uª ◊¥ ‚⁄UΣ§Ê⁄U ’OE‹Ÿ Σ§ ‚ÊÕ „UË ÁŸª◊ ◊¥«U‹ Σ§ ◊ŸÊÁŸÃ ‚OESÿÊ¥ Ÿ ßUSàÊË»§Ê OEŸÊ ‡ÊÈM§ Σ§⁄U ÁOEÿÊ ÕÊ,U fl„UË¥ •’ ÃΣ§ Σ§ß¸U ‚¥SâÊÊ•Ê¥ ◊¥ •äÿˇÊ ‚ ‹Σ§⁄U ‚OESÿ ÃΣ§ ¬OE ¬⁄U Σ§ÊÁ’¡ Õ– ßU‚ OEÅÊÃ „ÈU∞ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ§ •ÊOE‡Ê ¬⁄U •Ê¡ ◊ÈÅÿ ‚Áøfl •¡ ÿ Á‚¥„ U Ÿ  ⁄ UÊíÿ Σ  § ‚ ◊ Sà • ÊÿÊ  ª Ê  ¥ (‚¥flÒäÊÊÁŸΣ§ •ÊÿÊªÊ¥ ÃÕÊ ÁflÁäÊ mUÊ⁄UÊ SÕÊÁ¬Ã Á¡‚◊¥ •äÿˇÊ, ©U¬ÊäÿˇÊ, ‚OESÿ Σ§Ë ÁŸÿÈQ§ •ÁäÊÁŸÿ◊ Σ§Ë ¬Á⁄U¬˝ˇÿ ◊¥ øÿŸ ¬˝ÁΣ˝§ÿÊ Σ§ •ŸÈ‚ÊŸ Σ§Ë ªß¸U „ÒU, Σ§Ê ¿UÊ«ΠΣ§⁄U ÁŸª◊Ê¥) ◊¥«U‹Ê¥, ¬˝ÊÁäÊΣ§⁄UáÊÊ¥, ‚Á◊ÁÃÿÊ¥ ¬Á⁄U·OEÊ¥ ∞fl¥ •ãÿ SÊ¥SÕÊ•Ê¥ ◊¥ •äÿˇÊ©U¬ÊäÿˇÊ ‚¥øÊ‹Σ§ ‚OESÿÊ¥ Σ§ ÁΣ§∞ ª∞ ◊ŸÊŸÿŸ ÃàΣ§Ê‹ ¬˝÷Êfl ‚ ÁŸ⁄USàÊ Σ§⁄U ÁOE∞ ª∞ „ÒU– ‚¥’¥ÁäÊà ¬˝‡ÊÊ‚Σ§Ëÿ Áfl÷ʪ Σ§ ÷Ê⁄U ‚ÊäÊΣ§ ‚Áøfl Σ§Ê ‚¥’¥ÁäÊà ‚¥SÕÊ Σ§Ê •äÿˇÊ •ÕflÊ ÿâÊÊ ÁSÕÁà •ãÿ ¬OEŸÊ◊ Σ§Ê OEÊÁÿàfl ‚ÊÒ¥¬ ÁOEÿÊ ªÿÊ „ÒU– •ÊOE‡Ê ÃàΣ§Ê‹ ¬˝÷Êfl ‚ ‹ÊªÍ „UÊ ªÿÊ „ÒU– ⁄UÊÿ¬È⁄U, , w Æ Á OE ‚ ê ’ ⁄ U (OE‡Ê’ãoeÈ)– Á’„Ê⁄U Σ§Ë Á‚ÿÊ‚Ã ◊¥ wÆv~ Σ§Ë ⁄UÊ¡ŸËÁÃΣ§ Á’‚Êà Á’¿Ê߸ ¡ÊŸ ‹ªË „Ò– ÷Ê¡¬Ê Σ‘§ •ªÈflÊ߸ flÊ‹ ∞Ÿ«Ë∞ ‚ ŸÊÃÊ ÃÙ«ΠΣ§⁄U •‹ª „È∞ •Ê⁄U∞‹∞‚¬Ë •äÿˇÊ ©¬¥OE˝ Σȧ‡ÊflÊ„Ê ªÈL§flÊ⁄U Σ§Ù Σ§Ê¥ª˝‚ Σ‘§ ŸÃÎàfl flÊ‹ ◊„ÊªΔ’¥oeŸ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ù ª∞– ß‚ OEı⁄UÊŸ ©ã„Ù¥Ÿ ◊ÙOEË ‚⁄UΣ§Ê⁄U ¬⁄U Á’„Ê⁄U Σ‘§ ‚ÊÕ oeÙπÊ Σ§⁄UŸ Σ§Ê •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊÿÊ– Σ§Ê¢ª˝‚ ‚Á„à •Ê⁄U¡«Ë, ¡Ëß ⁄UÊ◊ ◊Ê¥¤ÊË Σ§Ë Á„¥OEÈSÃÊŸ •flÊ◊ ◊Ùøʸ („◊) •ı⁄U ‡Ê⁄UOE ÿÊOEfl Σ§Ë ‹ÙΣ§ÃÊ¥ÁòÊΣ§ ¡ ŸÃÊ OE‹ ¬ „ ‹  „ Ë ◊ „ Ê ª Δ’¥ oeŸ ◊  ¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ù øÈΣ§Ë ÕË¥– OEٟ٥ ŸÃÊ•Ù¥ Ÿ Σȧ‡ÊflÊ„Ê Σ§Ê Sflʪà ÁΣ§ÿÊ– Σ§Ê¥ª˝‚ ŸÃÊ •„◊OE ¬≈U‹ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ Σ§È‡ÊflÊ„Ê Σ§Ù OE‡Ê Σ§Ë Áø¥ÃÊ „Ò– ÿ„Ë fl¡„ „Ò ÁΣ§ ©ã„Ù¥Ÿ ◊„ÊªΔ’¥oeŸ Σ‘§ ‚ÊÕ •ÊŸ Σ§Ê »Ò§‚‹Ê ÁΣ§ÿÊ „Ò– ÿ„ πȇÊË Σ§Ê Áfl·ÿ „Ò ÁΣ§ ©¬¥OE˝ Σ§È‡ÊflÊ„Ê ◊„ÊªΔ’¥oeŸ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ù ⁄U„ „Ò¥– fl„Ë¥, Σȧ‡ÊflÊ„Ê Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ∞Σ§ Ã⁄U»§ ∞Ÿ«Ë∞ ◊¥ ◊⁄UÊ •¬◊ÊŸ „Ù ⁄U„Ê ÕÊ, OEÍ‚⁄UË •Ù⁄U Σ§Ê¢ª˝‚ •äÿˇÊ ⁄UÊ„È‹ ªÊ¥oeË •ı⁄U ‹Ê‹Í ¬˝‚ÊOE ÿÊOEfl Ÿ ©OEÊ⁄UÃÊ ÁOEπÊ߸, ÿ„Ë ◊„ÊªΔ’¥oeŸ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „ÙŸ Σ§Ê Σ§Ê⁄UáÊ ’ŸÊ– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ŸËÃË‡Ê Σȧ◊Ê⁄U Ÿ ÷Ê¡¬Ê Σ‘§ ‚ÊÕ Á◊‹Σ§⁄U „◊Ê⁄UË ¬Ê≈U˸ Σ§Ù Σ§◊¡Ù⁄U Σ§⁄UŸ Σ§Ê Σ§Ê◊ ÁΣ§ÿÊ– Ÿ ß ¸ Á OE À ‹ Ë Áø⁄Uʪ fl ⁄UÊ◊Áfl‹Ê‚ ¬Ê‚flÊŸ •Á◊à ‡ÊÊ„ ‚ Á◊‹Ÿ ¬„È¢ø ‚Ê◊Êãÿ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ Ÿ ¡Ê⁄UË ÁΣ§∞ •ÊOE‡Ê •Ê߸•Ê⁄U‚Ë≈UË‚Ë ◊Ê◊‹ ◊¥ ‹Ê‹Í Σ§Ù •¥ÃÁ⁄U◊ ¡◊ÊŸÃ Ÿß¸ ÁOEÀ‹Ë– ¬Ífl¸ ⁄U‹◊¥òÊË ‹Ê‹Í ¬˝‚ÊOE ÿÊOEfl Σ§Ù •Ê߸•Ê⁄U‚Ë≈UË‚Ë „Ù≈U‹ ⁄Uπ⁄UπÊfl ΔΣ‘§ ‚ ‚¥’¥Áoeà OEÙ •‹ª•ª‹ ◊Ê◊‹Ù¥ ◊¥ ÁOEÀ‹Ë Σ§Ë ∞Σ§ •OEÊ‹Ã Ÿ ªÈL§flÊ⁄U Σ§Ù v~ ¡Ÿfl⁄UË ÃΣ§ Σ§Ë •¥ÃÁ⁄U◊ ¡◊ÊŸÃ ¬˝OEÊŸ Σ§Ë– ‹Ê‹Í ¬˝‚ÊOE flËÁ«ÿÙ Σ§Êã»˝¢§Á‚¥ª Σ‘§ ◊Êäÿ◊ ‚ Áfl‡Ê· ãÿÊÿÊoeË‡Ê •L§áÊ ÷Ê⁄UmÊ¡ Σ‘§ ‚◊ˇÊ ¬‡Ê „È∞– ⁄UÊc≈Ëÿ˛ ¡ŸÃÊ¥ÁòÊΣ§ ªΔ’¥oeŸ (⁄Ê¡OE) ◊¥ ø‹ ⁄U„Ë ©Δʬ≈UΣ§ Σ‘§ ’Ëø ªÈL§flÊ⁄U Σ§Ù Á’„Ê⁄U ÷Ê¡¬Ê Σ‘§ ߟøÊ¡¸ ÷ͬOE¥˝ ÿÊOEfl ‹ÙΣ§ ¡Ÿ‡ÊÁÄà ¬Ê≈U˸ Σ‘§ ŸÃÊ •ı⁄U Σ‘¢§OE˝Ëÿ ◊¥òÊË ⁄UÊ◊ Áfl‹Ê‚ ¬Ê‚flÊŸ •ı⁄U ©ŸΣ‘§ ’≈U Áø⁄Uʪ ¬Ê‚flÊŸ Σ§Ù ÷Ê¡¬Ê •äÿˇÊ •Á◊à ‡ÊÊ„ Σ‘§ ¬Ê‚ ‹Σ§⁄U ª∞– Áø⁄Uʪ Ÿ „Ê‹ „Ë ◊¥ ∞Ÿ«Ë∞ ◊¥ ‚„ÿÙÁªÿÙ¥ ¬⁄U äÿÊŸ ÁOE∞ ¡ÊŸ Σ§Ë ◊Ê¥ª Σ§Ë ÕË– ⁄UÊ◊ Áfl‹ Ê‚ ¬ Ê‚ flÊŸ, ÷Í ¬  ãOE ˝ ÿÊOEfl • ı⁄ U Áø⁄Uʪ ¬Ê‚flÊŸ ∞Σ§ „Ë Σ§Ê⁄U ◊¥ ’ÒΔΣ§⁄U •Á◊à ‡ÊÊ„ ‚ Á◊‹Ÿ ¬„È¥ø– •Á◊à ‡ÊÊ„ ‚ Á◊‹Ÿ ‚ ªÈL§flÊ⁄U Σ§Ù „Ë ¬„‹ ⁄UÊ◊ Áfl‹ Ê‚ ¬ Ê‚ flÊŸ Ÿ  ‚¥‚ OE ¬ Á⁄ U‚⁄ U ◊  ¥ ¬òÊΣ§Ê⁄UÙ¥ ‚ ’ÊÃøËà ◊¥ Σ§„Ê ÕÊ ÁΣ§ Á’„Ê⁄U ◊¥ ‚Ë≈UÙ¥ Σ‘§ •Ê’¢≈UŸ Σ§Ù ‹Σ§⁄U Σ§„Ê ÁΣ§ ¬Ê≈U˸ ‚¥‚OEËÿ ’Ù«¸ Σ‘§ øÿ⁄U◊ÒŸ Áø⁄Uʪ ¬Ê‚flÊŸ ß‚ ◊Ê◊‹ Σ§Ù OEπ ⁄U„ „Ò¥, ß‚ ◊ Ê ◊ ‹  ¬ ⁄ U fl„ Ë ’ ÊÃ Σ § ⁄ U  ¥ ª  – Áø⁄ UÊ ª ¬Ê‚flÊŸ Ÿ Á’„Ê⁄U ◊¥ ‚Ë≈U ‡ÊÿÁ⁄U¥ª •ı⁄U ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ§Ë ÿÙ¡ŸÊ•Ù¥ Σ‘§ ¡◊ËŸ ¬⁄U Ÿ ¬„ÈøŸ •ı⁄U ªÒ⁄U ÷Ê¡¬Ê Σ‘§ ∞Ÿ«Ë∞ Σ‘§ ŸÃÊ•Ù¥ Σ§Ù ‚⁄UΣ§Ê⁄U ◊¥ •ÊOE⁄U ‚ê◊ÊŸ ŸÊ Á◊‹Ÿ ¬⁄U •¬ŸË ŸÊ⁄UÊ¡ªË ¡ÃÊ߸ ÕË– ŸËÃˇÊU Ÿ ◊ȤÊ ŸËø Σ§„Σ§⁄U ÷Ë •¬◊ÊÁŸÃ ÁΣ§ÿÊ— Σȧ‡ÊflÊ„Ê ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ’ÉÊ‹ Σ‘§ øÊ⁄U ‚‹Ê„Σ§Ê⁄ ÁŸÿÈQ§ Σȧ‡ÊflÊ„Ê Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ŸËÃË‡Ê Σȧ◊Ê⁄U Ÿ ◊ȤÊ ŸËø Σ§„Σ§⁄U ÷Ë •¬◊ÊÁŸÃ ÁΣ§ÿÊ– w »§⁄Ufl⁄UË Σ§Ù ¬≈UŸÊ ◊¥ „◊ •Ê¥OEÙ‹Ÿ Σ§⁄Uª¥– Á‡ÊˇÊÊ ‚ÈoeÊ⁄U „◊Ê⁄UË ¬„‹Ë ◊Ê¥ª „٪˖ ¬Ê¥ø ‚ÍòÊËÿ Σ§Êÿ¸Σ˝§◊ Σ§Ë ◊Ê¥ª ÷Ë „◊ Σ§⁄U¥ª– „◊¥ ©Ÿ¬⁄U ÷⁄UÙ‚Ê ÃÙ Ÿ„Ë¥ „Ò, ‹ÁΣ§Ÿ Á»§⁄U ÷Ë ◊ÈÅÿ◊¥òÊË flÙ „Ò¥ ÃÙ „◊ ÿ„ ◊Ê¥ª ßã„Ë¥ ‚ Σ§⁄U¥ª– •Ê⁄U¡«Ë ŸÃÊ Ã¡SflË ÿÊOEfl Ÿ ¬˝oeÊŸ◊¢òÊË ◊ÙOEË Σ§Ù ÃʟʇÊÊ„ ’ÃÊÃ „È∞ Σ§„Ê ÁΣ§ ©ŸΣ§Ë ŸËÁÃÿÙ¥ ‚ ©ŸΣ‘§ ‚„ÿÙªË ÷Ë ‚ÊÕ ¿Ù«ΠΣ§⁄U •‹ª „Ù ⁄U„ „Ò¥– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ∞Ÿ«Ë∞ Ÿ „⁄U ¡ª„ •¬ŸÊ ªΔ’¥oeŸ Σ‘§ ‚„ÿÙÁªÿÙ¥ Σ§Ù πÙŸ Σ§Ê Σ§Ê◊ ÁΣ§ÿÊ „Ò– ÿÍ¬Ë ‚ ‹Σ§⁄U ◊„Ê⁄UÊc≈˛ ÃΣ§ „⁄U ¡ª„ ÷Ê¡¬Ê ‚ ‚ÊÕË ŸÊ⁄UÊ¡ „Ò¥– çßÙô¼ ß×æü ÕÙð ÚUæÁÙèçÌ·¤ âÜæãU·¤æÚU wÆ ÁOE‚ê’⁄U (º‡Ê’ãoeÈ)– ⁄UÊíÿ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Ÿ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ÷ͬ‡Ê ’ÉÊ‹ Σ‘§ øÊ⁄U ‚‹Ê„Σ§Ê⁄UÙ¥ Σ§Ë ÁŸÿÈÁQ§ Σ§Ë „Ò– ‚Ê◊Êãÿ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ Áfl÷ʪ mÊ⁄UÊ •Ê¡ ÿ„Ê¥ ◊¥òÊÊ‹ÿ ‚ ¡ Ê ⁄ U Ë • ‹ ª - • ‹ ª • ÊOE  ‡ ÊÙ¥ ◊  ¥ ÁflŸÙOE fl ◊ Ê ¸ , ◊„Ù’Ê ’Ê¡Ê⁄U ⁄UÊÿ¬È⁄U Σ§Ù ◊ÈÅÿ◊¥òÊË Σ‘§ ⁄UÊ¡ŸËÁÃΣ§ ‚‹Ê„Σ§Ê⁄U, ¬˝OEˬ ‡Ê◊ʸ, ‡ÊÒ‹ãOE˝ Ÿª⁄U ⁄UÊÿ¬È⁄U Σ§Ù ÿÙ¡ŸÊ, ŸËÁÃ, Σ§ÎÁ· •ı⁄U ª˝Ê◊ËáÊ ÁflΣ§Ê‚ ‚‹Ê„Σ§Ê⁄U, ⁄UÊ¡‡Ê ÁÃflÊ⁄UË, Σ§Ê¥Σ‘§⁄U Σ§Ù ‚¥‚OEËÿ ‚‹Ê„Σ§Ê⁄U •ı⁄U M§Áø⁄U ªª¸, «¥ªÁŸÿÊ ⁄UÊÿ¬È⁄U Σ§Ù ◊ËÁ«ÿÊ ‚‹Ê„Σ§Ê⁄U ÁŸÿÈQ§ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ◊ÈÅÿ◊¢òÊË Σ§ ‚‹Ê„UΣ§Ê⁄UÙ¥ Σ§Ù ∞Σ§ ‹Êπ wÆ „U¡Ê⁄U L§¬∞ ¬˝ÁÃ◊Ê„U ¬˝Êåà „UÙªÊ ÃÕÊ •ãÿ ‚ÈÁfloeÊ∞¢ ⁄UÊíÿ ‡ÊÊ‚Ÿ Σ§ Áfl‡Ê· ‚Áøfl Σ§ ‚◊Σ§ˇÊ ¬˝Êåà „U٪˖ ¿UàÃË‚ª…ΠU ‚Ê◊Êãÿ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ Áfl÷ʪ Ÿ ©UÄÃʇÊÿ Σ§ •Êº‡Ê ¡Ê⁄UË ÁΣ§∞ „Ò¥U– ⁄UÊÿ¬È⁄U, ΣÒ§Áê’˝¡ ∞ŸÊÁ‹Á≈UΣ§Ê «≈UÊ SΣÒ¢§«‹ ◊Ê◊‹ ◊¥ »‘§‚’ÈΣ§ ¬⁄U ◊ÈΣ§OE◊Ê OE¡¸ ‹ÙΣ§‚÷Ê øÈŸÊfl ◊¥ Á’„Ê⁄U Σ§Ë „⁄U ‚÷Ê ◊¥ ◊ÙOEË Σ§„Ê Σ§⁄UÃ Õ ÁΣ§ ¬…ΠÊ߸, OEflÊ߸ •ı⁄U Σ§◊Ê߸ Σ‘§ Á‹∞ Á’„Ê⁄U Σ‘§ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ù ’Ê„⁄U Ÿ„Ë¥ ¡ÊŸÊ ¬«ΠªÊ– ‹ÁΣ§Ÿ øÊ⁄U ‚Ê‹ ’ÊOE „Ê‹Êà ¡‚ Σ‘§  „Ò¥– ÃËŸÙ¥ flÊOE ¬Í⁄U Ÿ„Ë¥ „È∞ „Ò¢– Á’„Ê⁄U Σ‘§ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ù •Ê¡ ÷Ë ¬…ΠÊ߸, OEflÊ߸ •ı⁄U Σ§◊Ê߸ Σ‘§ Á‹∞ Á’„Ê⁄U ‚ ’Ê„⁄U ¡ÊŸÊ ¬«Π ⁄U„Ê „Ò– ß‚ OEı⁄UÊŸ Σȧ‡ÊflÊ„Ê Ÿ Σ§Ê¥ª˝‚ •äÿˇÊ ⁄UÊ„È‹ ªÊ¥oeË Σ§Ë ¡◊Σ§⁄U ÃÊ⁄UË»§ Σ§⁄UÃ „È∞ Σ§„Ê ÁΣ§ ⁄UÊ„È‹ ªÊ¥oeË Ÿ „◊‡ÊÊ ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Σ§Ë ’ÊÃ Σ§Ë „Ò– Σ§Ê¥ª˝‚ Ÿ ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Σ§Ê Σ§¡¸ ◊Ê»§ Σ§⁄U ÿ ‚ÊÁ’Ã Σ§⁄U ÁOEÿÊ „Ò ÁΣ§ ©ŸΣ§Ë Σ§ÕŸË •ı⁄U Σ§⁄UŸË ◊¥ »§Σ¸§ Ÿ„Ë¥ „Ò– ÷ÍÁ◊ •Áoeª˝„áÊ ‚ ‹Σ§⁄U ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Σ‘§ Σ§¡¸ ◊Ê»§Ë ÃΣ§ Σ‘§ flÊOE Σ§Ù ⁄UÊ„È‹ ªÊ¥oeË Ÿ ¬Í⁄UÊ Σ§⁄UΣ‘§ ÁOEπÊÿÊ „Ò– OE‡Ê ◊¥ ©ŸΣ§Ê Áfl‡flÊ‚ ’…ΠÊ „Ò– flÊÁ‡Ê¢ª≈UŸ– ΣÒ§Áê’˝¡ ∞ŸÊÁ‹Á≈UΣ§Ê SΣÒ§¥«‹ ◊Ê◊‹ ◊¥ flÊÁ‡Ê¥ª≈UŸ Σ§Ê ‡ÊË·¸ •Á÷ÿÙ¡Σ§ »‘§‚’ÈΣ§ ¬⁄U ◊ÈΣ§OE◊Ê OEÊÿ⁄U Σ§⁄U ⁄U„Ê „Ò– flÊÁ‡Ê¢ª≈UŸ ¬ÙS≈U Σ‘§ ◊ÈÃÊÁ’Σ§, Á«ÁS≈˛ÄU≈U •ÊÚ»§ Σ§Ù‹¥Á’ÿÊ Σ‘§ •≈UÊڟ˸ ¡Ÿ⁄U‹ Σ§Ê‹¸ ⁄UÁ‚Ÿ Ÿ ’ÈoeflÊ⁄U Σ§Ù »‘§‚’ÈΣ§ Σ‘§ Áπ‹Ê»§ ◊ÈΣ§OE◊Ê OE¡¸ ÁΣ§ÿÊ– ©ã„Ù¥Ÿ »‘§‚’ÈΣ§ ¬⁄U •¬Ÿ Σ§⁄UÙ«ΠÙ¥ ÿÍ¡‚¸ Σ‘§ ÁŸ¡Ë «≈UÊ ◊¥ ‚¥oe◊Ê⁄UË Σ§⁄UŸ Σ§Ë •ŸÈ◊Áà OEŸ Σ§Ê •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊÿÊ– ç ¿ ÚUæ » Ùð · ¤ è ÚUæãéÜ · ¤ è ÌæÚUèȤ · é¤ àæßæãæ çÙàææÙð ÂÚ Ùð ×ôÎè · ¤ ô çÜØæ ‹ÙΣ§ ¡Ÿ‡ÊÁÄà ¬Ê≈U˸ Σ‘§ ‚¥‚OEËÿ ’Ù«¸ Σ‘§ •äÿˇÊ Áø⁄Uʪ ¬Ê‚flÊŸ Ÿ •äÿˇÊ ⁄UÊ„È‹ ªÊ¥oeË Σ§Ë ÷Ë ¡◊Σ§⁄U ÃÊ⁄UË»§ Σ§⁄UÃ „ÈU∞ Σ§„UÊ ÁΣ§ ⁄UÊ„È‹ ªÊ¥oeË ◊¥ S¬C Ãı⁄U ¬⁄U ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄U¥OE˝ ◊ÙOEË ¬⁄U ÁŸ‡ÊÊŸÊ ‚ÊoeÃ „È∞ Σȧ‡ÊflÊ„Ê Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ wÆvy Σ‘§ ©¬÷ÙÄÃÊ ‚¢⁄UˇÊáÊ ÁfloeÿΣ§ ‹ÙΣ§‚÷Ê ◊¢ ¬Ê‚ ‚í¡Ÿ Σȧ◊Ê⁄U Ÿ •Êà◊‚◊¬¸áÊ Σ‘§ Á‹∞ ◊Ê¢ªÊ ‚◊ÿ ¡flÊŸ Ÿ ‚ÊÕË ¡flÊŸ Σ§Ù ◊Ê⁄UË ªÙ‹Ë, ◊ıà ◊È¡çU»§⁄U¬È⁄U– Á’„Ê⁄U Σ‘§ ◊È¡çU»§⁄U¬È⁄U Σ‘§ Á◊ΔŸ¬È⁄UÊ ÕÊŸÊ ˇÊòÊ ◊¥ Á’„Ê⁄U ‚Òãÿ ’‹ (’Ë∞◊¬Ë)-¿„ Σ‘§ ∞Σ§ ¡flÊŸ (Σ§Ê¥S≈U’‹) Σ§Ë ©‚Σ‘§ ‚ÊÕË Ÿ •¬Ÿ ‚Áfl¸‚ ⁄UÊ߸»§‹ ‚ ªÙ‹Ë ◊Ê⁄UΣ§⁄U „àÿÊ Σ§⁄U OEË– Á»§‹„Ê‹ „àÿÊ Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊÙ¥ Σ§Ê ¬ÃÊ Ÿ„Ë¥ ø‹ ‚Σ§Ê „Ò– ’Ë∞◊¬Ë ¡flÊŸ ◊ŸË· Σȧ◊Ê⁄U •¬Ÿ ’Ò⁄UΣ§ ◊¥ ’ÈoeflÊ⁄U Σ§Ë ⁄UÊà ‚ÙÿÊ „È•Ê ÕÊ, Ã÷Ë Σ§⁄UË’ OEÙ ’¡ ©‚Σ‘§ ‚ÊÕË ¡flÊŸ ¬˝◊ø¥OE ¬˝‚ÊOE Ÿ •¬Ÿ ‚Áfl¸‚ ⁄UÊ߸»§‹ ‚ ◊ŸË· Σ§Ë ªÙ‹Ë ◊Ê⁄UΣ§⁄U „àÿÊ Σ§⁄U OEË– wÆ ÁOE‚ê’⁄U (OE‡Ê’ãoeÈ)– ‹ÙΣ§‚÷Ê ◊¥ ©¬÷ÙÄÃÊ ‚¥⁄UˇÊáÊ ÁfloeÿΣ§ •ı⁄U •ÊÚÁ≈Uí◊ ‚ ª˝Sà ‹ÙªÊ¥ Σ‘§ ©¬øÊ⁄U ‚ ‚¥’¥Áoeà ÁfloeÿΣ§ •Ê¡ ⁄»§Êÿ‹ ‚ıOE ¬⁄U Áfl¬ˇÊ Σ‘§ „¥ªÊ◊ Σ‘§ ’Ëø ¬ÊÁ⁄UÃ Σ§⁄UÊ∞ ª∞– OEÙ ’Ê⁄U Σ‘§ SÕªŸ Σ‘§ ’ÊOE OEÙ¬„⁄U ’ÊOE OEÙ ’¡ ¡’ ‚OEŸ Σ§Ë Σ§Êÿ¸flÊ„Ë ‡ÊÈM§ „È߸ ÃÙ Σ§Ê¥ª˝‚ ÃÕÊ Ã‹ÈªÈOE‡Ê◊˜ ¬Ê≈U˸ Σ‘§ ‚OESÿ •¬ŸË-•¬ŸË ◊Ê¢ªÙ¥ Σ§Ù ‹Σ§⁄U ¬„‹ Σ§Ë Ã⁄U„ „Ë •äÿˇÊ Σ‘§ •Ê‚Ÿ Σ‘§ ‚◊ˬ •Ê ª∞– ‡ÊÙ⁄U-‡Ê⁄UÊ’ Σ‘§ ’Ëø „Ë ©¬÷ÙÄÃÊÊ ◊Ê◊‹Ù¥ Σ‘§ ◊¥òÊË ⁄UÊ◊Áfl‹Ê‚ ¬Ê‚flÊŸ Ÿ ©¬÷ÙÄÃÊ ‚¥⁄UˇÊáÊ ÁfloeÿΣ§ Σ§Ù øøʸ Σ‘§ Á‹∞ ‚OEŸ Σ‘§ ‚◊ˇÊ ⁄UπÊ– ß‚ Áfloe  ÿΣ § ◊  ¥ ÷ ˝ Ê ◊ Σ § ÁflôÊÊ ¬ Ÿ OE  Ÿ  ÃÕÊ Á◊‹Êfl≈UË ‚Ê◊ÊŸ ’øŸ flÊ‹ ÁflÁŸ◊ʸÃÊ•Ù¥ ÃÕÊ ‚flÊ ¬˝OEÊÃÊ•Ù¥ Σ§Ù íÿÊOEÊ Σ§«ΠË ‚¡Ê ÃÕÊ ’«Π ¡È◊ʸŸ Σ§Ë √ÿflSÕÊ „Ò– ÁfloeÿΣ§ Σ§Ù øøʸ Σ‘§ ’ÊOE ‚OEŸ Ÿ äflÁŸ◊à ‚ ¬ÊÁ⁄UÃ Σ§⁄U ÁOEÿÊ– ÿ„ ÁfloeÿΣ§ ⁄UÊíÿ‚÷Ê ◊¥ ¬„‹ „Ë ¬ÊÁ⁄Uà „Ù øÈΣ§Ê „Ò– ⁄UÊc≈˛flÊOEË Σ§Ê¥ª˝‚ ¬Ê≈U˸ Σ§Ë ‚ÈÁ¬˝ÿÊ ‚Í‹ Ÿ ÿ„ ‚ÈÁŸÁ‡øÃ Σ§⁄UŸ Σ§Ë ◊Ê¢ª Σ§Ë ÁΣ§ ß‚ ãÿÊ‚ Σ§Ê •äÿˇÊ ÃÕÊ •ãÿ ‚OESÿ •ÊÚÁ≈Uí◊ Σ‘§ ˇÊòÊ ◊¥ Σ§Ê◊ Σ§⁄UŸ flÊ‹ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ù „Ë ’ŸÊÿÊ ¡Ê∞– ‚OEŸ Ÿ Á’ŸÊ øøʸ Σ‘§ ß‚ ÁfloeÿΣ§ Σ§Ù äflÁŸ◊à ‚ ¬ÊÁ⁄UÃ Σ§⁄U ÁOEÿÊ– ÁfloeÿΣ§ ¬ÊÁ⁄Uà „ÙÃ „Ë •äÿˇÊ Ÿ ‚OEŸ Σ§Ë Σ§Êÿ¸flÊ„Ë ‡ÊÈΣ˝§flÊ⁄U ‚È’„ vv ’¡ ÃΣ§ Σ‘§ Á‹∞ SÕÁªÃ Σ§⁄U OEË– OEÍ‚⁄Ë •Ù⁄ ⁄»§Êÿ‹ ◊Ê◊‹ Σ§Ë ¡Ê¥ø ‚¥ÿÈÄà ‚¥‚OEËÿ •ÊÁ◊Áà (¡¬Ë‚Ë) ‚ Σ§⁄UÊŸ Σ§Ë Áfl¬ˇÊ Σ§Ë ◊Ê¥ª •ı⁄U Σ§Êfl⁄UË ¬⁄U ’Ê¥oe ’ŸÊ∞ ¡ÊŸ Σ‘§ Áfl⁄UÙoe ◊¥ •ãŸÊOE˝◊ÈΣ§ •ı⁄U OE˝◊ÈΣ§ ‚OESÿÙ¥ Σ‘§ „ª¥Ê◊ Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ •Ê¡ ÷Ë ⁄UÊíÿ‚÷Ê Σ§Ë Σ§ÊÿflÊ„¸Ë ÁOEŸ ÷⁄U Σ‘§ Á‹∞ SÕÁªÃ Σ§⁄U OEË ªß¸ •ı⁄U ß‚ Ã⁄U„ ‹ªÊÃÊ⁄U ‚ÊÃfl¥ ÁOEŸ ÷Ë ‚OEŸ ◊¥ Σ§Ù߸ Σ§Ê◊ Σ§Ê¡ Ÿ„Ë¥ „Ù ‚Σ§Ê– Ÿß¸ ÁOEÀ‹Ë, wÆ Σ§Ë ◊Ê¥ª Áfl⁄UÙoe Σ§⁄U¥ª– ãÿÊÿ◊ÍÁø ∞‚. ◊È⁄U‹Ëoe⁄U ÁOE‚ê’⁄U (OE‡Ê’ãoeÈ)– •ı⁄U ãÿÊÿ◊ÍÁø ÁflŸÙOE ªÙÿ‹ Σ§Ë π¥«¬ËΔ Ÿ ¬Ífl¸ ‚Ê¢‚OE ‚í¡Ÿ v| ÁOE‚ê’⁄U Σ§Ù ‚ÈŸflÊ߸ Σ‘§ ’ÊOE üÊË Σ§È◊Ê⁄U Σ§Ù Σȧ◊Ê⁄U Ÿ ªÈL§flÊ⁄U Σ§Ù •Ê¡ËflŸ Σ§Ê⁄UÊflÊ‚ Σ§Ë ‚¡Ê ‚ÈŸÊ߸ ÕË •ı⁄U Á OE À ‹ Ë © ë ø ©ã„¥ xv ÁOE‚ê’⁄U ÃΣ§ ãÿÊÿÊ‹ÿ Σ‘§ ‚◊ˇÊ ã ÿ Ê ÿ Ê ‹ ÿ ◊  ¥ •Êà◊‚◊¬¸áÊ Σ§⁄UŸ Σ§Ê •ÊOE‡Ê ÁOEÿÊ– ß‚‚ ÿÊÁøΣ§Ê OEÊÿ⁄U Σ§⁄U ¬„‹ ÁŸø‹Ë •OEÊ‹Ã Ÿ Σ§Ê¥ª˝‚ ¬Ê·¸OE ’‹flÊŸ •Êà◊‚◊¬¸áÊ Σ§⁄UŸ πÙπ⁄U, ‚flÊÁŸflÎûÊ Ÿı‚ŸÊ •ÁoeΣ§Ê⁄UË ΣÒ§å≈UŸ Σ‘§ Á‹∞ xÆ ÁOEŸ Σ§Ë ÷ʪ◊‹, Áª⁄UoeÊ⁄UË ‹Ê‹ •ı⁄U OEÙ •ãÿ ‹ÙªÙ¥ ◊ Ù„‹ à ◊ Ê¥ ª Ë– Σ§Ù OE‡Ê Σ§Ë ¬„‹Ë ◊Á„‹Ê ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË ß¢ÁOE⁄UÊ ‚í¡Ÿ Σȧ◊Ê⁄U Σ§Ù ©ëø ãÿÊÿÊ‹ÿ Ÿ fl·¸ v~}y ªÊ¢oeË Σ§Ë „àÿÊ Σ‘§ ’ÊOE ÷«ΠΣ‘§ Á‚π OE¢ªÙ¥ Σ‘§ Σ‘§ Á‚π Áfl⁄UÙoeË OE¢ªÊ ◊Ê◊‹ ◊¥ ©◊˝ΣÒ§OE Σ§Ë OEı⁄UÊŸ ∞Σ§ Ÿflê’⁄U v~}y Σ§Ù ÁOEÀ‹Ë ¿ÊflÊŸË ‚¡Ê ‚ÈŸÊ߸ „Ò– ©ëø ãÿÊÿÊ‹ÿ ß‚ ¬⁄U ‡ÊÈΣ˝§flÊ⁄U Σ‘§ ⁄UÊ¡ Ÿª⁄U ◊¥ ∞Σ§ ¬Á⁄UflÊ⁄U Σ‘§ ¬Ê¥ø ‚OESÿÙ¥ Σ§Ù ‚ÈŸflÊ߸ Σ§⁄U ‚Σ§ÃÊ „Ò– Á‚π Áfl⁄UÙoeË OE¥ªÙ¥ Σ§Ë „àÿÊ Σ‘§ Á‹∞ OEÙ·Ë Σ§⁄UÊ⁄U ÁOEÿÊ „Ò– ÁŸø‹Ë ◊¥ ¬ËÁ«ΠÃÙ¥ Σ§Ê ◊ÈΣ§OE◊Ê ‹«Π ⁄U„ flÁ⁄UD flΣ§Ë‹ •OEÊ‹Ã Ÿ ‚í¡Ÿ Σȧ◊Ê⁄U Σ§Ù OEÙ·◊ÈÄÃ Σ§⁄U ∞ø ∞‚ »È§‹Σ§Ê Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ fl„ ‚í¡Ÿ Σȧ◊Ê⁄U ÁOEÿÊ ÕÊ– Ÿß ¸ ÁOEÀ‹ Ë, ‚¢‚OE ◊¢ „¢ªÊ◊ Σ‘§ ’Ëø ‹Ù‚ ◊¥ OEÙ ÁfloeÿΣ§ ¬ÊÁ⁄Uà Á’‹ ◊¢ Σ§«ΠË ‚¡Ê fl ’«Π ¡È◊ʸŸ Σ§Ë √ÿflSÕÊ ãÿÊÿÊ‹ÿ ◊¢ ÿÊÁøΣ§Ê OEÊÿ⁄ Σ§⁄ ÁOEŸÙ¢ Σ§Ë ◊Ù„‹Ã ◊Ê¢ªË xÆ ãÿÊ‚ Σ‘§ •ÁoeÁŸÿ◊ ◊¥ ‚¥‡ÊÙoeŸ ‚¥’¥oeË ÁfloeÿΣ§ Á’ŸÊ øøʸ ¬Ê‚ ‚ Ê ◊ ÊÁ¡ Σ § ãÿÊÿ ∞ fl¥ • ÁoeΣ § ÊÁ⁄ UÃÊ ◊ ¥ òÊË ÕÊfl⁄U ø¥OE ª„‹Ùà Ÿ •ÊÚÁ≈Uí◊ ÃÕÊ ◊ÁSÃcΣ§ÊÉÊÊà ‚¥’¥oeË •ãÿ ’Ë◊ÊÁ⁄UÿÙ¥ ‚ ¬ËÁ«Πà √ÿÁÄÃÿÙ¥ Σ‘§ Σ§ÀÿÊáÊ Σ‘§ Á‹∞ ãÿÊ‚ Σ‘§ •ÁoeÁŸÿ◊ ◊¥ ‚¥‡ÊÙoeŸ ‚¥’¥oeË ÁfloeÿΣ§ Σ§Ù ‚OEŸ Σ‘§ ÁfløÊ⁄UÊÕ¸ ⁄UπÊ– ¡ê◊Í-Σ§‡◊Ë⁄U ◊¥ ‚ŸÊ Ÿ •Ê߸߸«Ë ÁŸÁcΣ˝§ÿ ÁΣ§ÿÊ üÊËŸª⁄U– ¡ê◊Í ∞fl¢ Σ§‡◊Ë⁄U Σ‘§ Σ§È¬flÊ«ΠÊ Á¡‹ ◊¥ ªÈL§flÊ⁄U Σ§Ù ‚ŸÊ Σ‘§ ª‡ÃË OE‹ Ÿ ∞Σ§ ߥ¬˝ÙflÊßí« ∞ÄU‚å‹ÙÁ‚fl Á«flÊß‚ (•Ê߸߸«Ë) Σ§Ê ¬ÃÊ ø‹Ÿ ¬⁄U ©‚ ÁŸÁcΣ˝§ÿ Σ§⁄U ÁOEÿÊ „Ò– •Ê߸߸«Ë ‡Ê◊ŸÊª ß‹ÊΣ‘§ ◊¥ ‚«ΠΣ§ ¬⁄U ’⁄UÊ◊OE „È•Ê ÕÊ– ¬¢. ’¢ªÊ‹ ◊¢ ÷Ê¡¬Ê Σ§Ù ⁄UÕÿÊòÊÊ Σ§Ë •ŸÈ◊Áà ¥çÖÙðÌæ ÙâèL¤Î÷ÎèÙ àææã Ùð ÁæÚè ç·¤Øæ ßèçÇØô ‚◊Ê¡ ◊¥ ¡„⁄U »Ò§‹ øÈΣ§Ê, ◊ȤÊ ◊⁄U ’ëøÙ¥ Σ§Ë Áø¢ÃÊ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ù ÁŸOE¸‡Ê ÁOE∞ Õ– ãÿÊÿÊ‹ÿ Σ§Ë •Ù⁄U ‚ ⁄UÕÿÊòÊÊ Σ§Ë ÃËŸ ‚¥÷ÊÁflà ÁÃÁÕÿÊ¥ ’ÃÊŸ Σ‘§ Á‹∞ Σ§„ ¡ÊŸ ¬⁄U ÷Ê¡¬Ê Ÿ ww, wy •ı⁄U w{ ÁOE‚ê’⁄U Σ§Ë ÁÃÁÕÿÊ¥ ¬˝SÃÊÁflÃ Σ§Ë ÕË– ’⁄UΣ§⁄UÊ⁄U ⁄UπÊ „Ò– ÷Ê¡¬Ê Ÿ ÿ„ ÷Ë Σ§„Ê ÁΣ§ ãÿÊÿÊ‹ÿ Σ§Ê »§Ò‚‹Ê ⁄UÊíÿ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ‘§ “Σȧ‡ÊÊ‚Ÿ” Σ‘§ ’Ê⁄U ◊¥ Á⁄U¬Ù≈UÙ¥¸ Σ§Ë ¬ÈÁC Σ§⁄UÃÊ „Ò–ß‚‚ ¬„‹ wÆ ÁOE‚ ê’⁄ U (OE‡Ê’ãoeÈ)– ¬Á‡ø◊ ’¥ªÊ‹ Σ§Ë ◊◊ÃÊ ’Ÿ¡Ë¸ ŸËà ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ§Ù ªÈL§flÊ⁄U Σ§Ù ©‚ ‚◊ÿ ¤Ê≈UΣ§Ê ‹ªÊ ¡’ Σ§‹Σ§ûÊÊ ©ëø ãÿÊÿÊ‹ÿ Ÿ ÷Ê⁄UÃËÿ ¡ŸÃÊ ¬Ê≈U˸ (÷Ê¡¬Ê) Σ§Ù ⁄UÊíÿ ◊¥ ¬˝SÃÊÁflà ⁄UÕÿÊòÊÊ Σ§Ë •ŸÈ◊Áà OE OEË– ãÿÊÿÊ‹ÿ Ÿ ¬˝OE‡Ê ÷Ê¡¬Ê Σ§Ù ww, wy •ı⁄U w{ ÁOE‚ê’⁄U Σ§Ù ⁄UÊíÿ Σ‘ § ÃËŸ Á„ S‚ Ù¥ ◊  ¥ ⁄ UÕÿÊòÊÊ Σ § Ë •ŸÈ◊Áà OE OEË– ãÿÊÿÊ‹ÿ Ÿ •¬Ÿ »Ò§‚‹ ◊¥ ÿ„ ÷Ë Á≈Uå¬áÊË Σ§Ë ÁΣ§ ⁄UÕÿÊòÊÊ ÁŸΣ§Ê‹ ¡ÊŸ flÊ‹ SÕÊŸÙ¥ ¬⁄U ‚È⁄UˇÊÊ ß¢Ã¡Ê◊Ù¥ Σ‘§ Á‹∞ ¬ÈÁ‹‚ Σ§Ù vw ÉÊ¥≈UÙ¥ Σ§Ê ŸÙÁ≈U‚ ÁOEÿÊ ¡ÊŸÊ ¬ÿÊ#¸ „Ò– ß‚ ’Ëø, ©ëø ãÿÊÿÊ‹ÿ Σ‘ § • ÊOE  ‡ Ê ¬ ⁄ U ÷Ê¡ ¬ Ê Ÿ  • ¬ ŸË ¬˝ÁÃÁΣ˝§ÿÊ ◊¥ Σ§„Ê ÁΣ§ ãÿÊÿÊ‹ÿ Ÿ „◊Ê⁄U ‹ÙΣ§ÃÊ¥ÁòÊΣ§ •ÁoeΣ§Ê⁄UÙ¥ Σ§Ù Σ § Ù‹ Σ § ÊÃÊ, wÆ ÁOE‚ê’⁄U (OE‡Ê’ãoeÈ)– ’ÊÚ‹ËflÈ« •Á÷ŸÃÊ Ÿ‚ËL§OE˜OEËŸ ‡ÊÊ„ Ÿ ∞Σ§ flËÁ«ÿÙ ¡Ê⁄UË ÁΣ§ÿÊ „Ò– ß‚ flËÁ«ÿÙ ◊¥ ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ •Ê¡ Σ‘§ ÷Ê⁄Uà ◊¥ flÙ •¬Ÿ ’ëøÙ¥ Σ§Ù ‹Σ§⁄U ’„Èà «⁄U „È∞ „Ò¥– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ◊ȤÊ ß‚ ’ÊÃ Σ§Ê «⁄U ‹ªÃÊ „Ò ÁΣ§ Σ§„Ë¥ ◊⁄U ’ëøÙ¥ Σ§Ù ÷Ë«Π Ÿ ÉÊ⁄U Á‹ÿÊ •ı⁄U ©Ÿ‚ ¬Í¿Ê ÁΣ§ ÃÈ◊ Á„¥OEÍ „Ù ÿÊ ◊È‚‹◊ÊŸ? ◊⁄U ’ëøÙ¥ Σ‘§ ¬Ê‚ ß‚Σ§Ê Σ§Ù߸ ¡flÊ’ Ÿ„Ë¥ „٪ʖ ÄUÿÙ¥ÁΣ§ ◊Ò¥Ÿ ◊⁄U ’ëøÙ¥ Σ§Ù ◊¡„’Ë ÃÊ‹Ë◊ Ÿ„Ë¥ OEË „Ò– •ë¿Ê߸ •ı⁄U ’È⁄UÊ߸ Σ§Ê ◊¡„’ ‚ Σ§Ù߸ ‹ŸÊ-OEŸÊ Ÿ„Ë¥ „Ò– Ÿ‚ËL§OE˜OEËŸ ‡ÊÊ„ Ÿ •Êª Σ§„Ê ÁΣ§ ߟ ÁOEŸÙ¥ ‚◊Ê¡ ◊¥ øÊ⁄UÙ¥ Ã⁄U»§ ¡„⁄U »Ò§‹ ªÿÊ „Ò– ◊ȤÊ ß‚ ’ÊÃ Σ§Ë Á»§Σ˝§ „ÙÃË „Ò ÄUÿÙ¥ÁΣ§ „Ê‹Êà ¡ÀOEË ‚Èoe⁄UÃ ◊ȤÊ Ÿ¡⁄U Ÿ„Ë¥ •Ê ⁄U„ „Ò¥– ‚ÊÕ „Ë ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ OE‡Ê Ÿß¸ ÁOEÀ‹Ë, ¥çÖÙðÌæ Ùð ÕéÜ´ÎàæãÚU çã´âæ ·¤æ çÁ·ý¤ ç·¤Øæ Á’„Ê⁄U ◊¥ „ÁÕÿÊ⁄U Σ‘§ ‚ÊÕ ŸÄU‚‹Ë Σ§◊Ê¥«⁄U Áª⁄UçUÃÊ⁄U Ÿ‚ËL§gËŸ ‡ÊÊ„ Ÿ ’È‹¥OE‡Ê„⁄U Á„¥‚Ê Σ§Ê Á¡Σ˝§ Σ§⁄UÃ „È∞ Σ§„Ê ÁΣ§ „Ê‹ „Ë ◊¥ „◊Ÿ OEπÊ „Ò ÁΣ§ ∞Σ§ ¬ÈÁ‹‚ •ÁoeΣ§Ê⁄UË Σ§Ë ◊ıà ªÊÿ Σ§Ë ◊ıà ‚ •ÁoeΣ§ ◊„àfl ⁄UπŸ ‹ªË „Ò– Ÿ‚ËL§OE˜OEËŸ ‡ÊÊ„ Σ‘§ ß‚ ’ÿÊŸ ¬⁄U Á‚ÿÊ‚Ë Áfl⁄UÙoe ÷Ë ‡ÊÈM§ „Ù ªÿÊ „Ò– Á‡Êfl‚ŸÊ Ÿ ß‚ ◊ÈOE˜OE ¬⁄U Σ§«ΠË ¬˝ÁÃÁΣ˝§ÿÊ OEË „Ò– Á‡Êfl‚ŸÊ Σ§Ê Σ§„ŸÊ „Ò ÁΣ§ Ÿ‚ËL§OE˜OEËŸ ‡ÊÊ„ Σ§Ù ∞‚Ê ’ÿÊŸ Ÿ„Ë¥ OEŸÊ øÊÁ„∞– OE‡Ê Σ§Ë ¡ŸÃÊ Ÿ ©ã„¢ ßß ‚Ê‹Ù¢ ÃΣ§ åÿÊ⁄ ÁOEÿÊ •ı⁄ •’ ©ã„Ù¢Ÿ OE‡Ê Σ§Ë ¡ŸÃÊ Σ§Ù ÿ Á‚‹Ê ÁOEÿÊ– OE⁄U•‚‹, x ÁOE‚ê’⁄U Σ§Ù ªÙΣ§‡ÊË Σ‘§ ‡ÊΣ§ ◊¥ ÷«ΠΣ§Ë Á„¥‚Ê Σ‘§ OEı⁄UÊŸ ÿÍ¬Ë ¬ÈÁ‹‚ Σ‘§ ߥS¬ÄU≈U⁄U ‚È’Ùoe Σȧ◊Ê⁄U Σ§Ë ªÙ‹Ë ◊Ê⁄UΣ§⁄U „àÿÊ Σ§⁄U OEË ªß¸ ÕË– §Σ§‹Σ§ûÊÊ ©ëø ãÿÊÿÊ‹ÿ Ÿ OEË „⁄Ë ¤Ê¢«Ë ww, wy •ı⁄U w{ ÁOE‚ê’⁄U Σ§Ù •ÊÿÙ¡Ÿ ××Ìæ âÚ·¤æÚ Ùð Ü»æ Îè Íè Úô·¤ •ı⁄U¥ªÊ’ÊOE– Á’„Ê⁄U Σ‘§ ŸÄU‚‹ ¬˝÷Áflà •ı⁄U¥ªÊ’ÊOE Á¡‹ Σ‘§ Á‡Êfl¬È⁄U ÕÊŸÊ ˇÊòÊ ‚ ¬ÈÁ‹‚ •ı⁄U Σ‘§¥OE˝Ëÿ Á⁄U¡fl¸ ¬ÈÁ‹‚ ’‹ Ÿ ªÈL§flÊ⁄U Σ§Ù ‚¥ÿÈQ§ ¿Ê¬◊Ê⁄UË Σ§⁄U ÷Ê⁄UÃËÿ Σ§êÿÈÁŸS≈U ¬Ê≈U˸ (◊Ê•ÙflÊOEË) Σ‘§ Sflÿ¥÷Í ‚’ ¡ÙŸ‹ Σ§◊Ê¥«⁄U ‚ÈŸË‹ πòÊË Σ§Ù Áª⁄UçUÃÊ⁄U ÁΣ§ÿÊ– ©U‚Σ‘§ ¬Ê‚ ‚ ∞Σ§ Á⁄UflÊÀfl⁄U, OEÊ ªÙ‹Ë •ı⁄U ◊Ù’Êß‹ »§ÙŸ ’⁄UÊ◊OE ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò– Áª⁄UçUÃÊ⁄U ‡ÊÅ‚ ß‚Ë Á¡‹ Σ‘§ ⁄U»§Ëª¥¡ Σ‘§ ¡ÊÁπ◊ ªÊ¥fl Σ§Ê ⁄U„Ÿ flÊ‹Ê „Ò– fl„ ŸÄU‚‹Ë ‚¥ªΔŸ ‚ ¡È«ΠΣ§⁄U ⁄U¥ªOEÊ⁄UË fl‚Í‹Ÿ Σ§Ê Σ§Ê◊ Σ§⁄UÃÊ ÕÊ– © À‹  πŸËÿ „ Ò ÁΣ § ¬ Á‡ ø ◊ ’¥ªÊ‹ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Ÿ vz ÁOE‚ê’⁄U Σ§Ù ÷Ê¡¬Ê Σ§Ë ¬˝OE‡Ê ßΣ§Ê߸ Σ§Ù ⁄UÕÿÊòÊÊ Σ§Ë •ŸÈ◊Áà OEŸ ‚ ßãΣ§Ê⁄U Σ§⁄U ÁOEÿÊ ÕÊ, Á¡‚Σ‘§ ’ÊOE OEٟ٥ ¬ˇÊÙ¥ Σ‘§ ’Ëø ÁflflÊOE •ı⁄U ª„⁄UÊ ªÿÊ– ⁄UÊíÿ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Ÿ ¬˝OE‡Ê ÷Ê¡¬Ê Σ§Ù ß‚ •Ê‡Êÿ Σ§Ê ¬òÊ ÷Ë ÷¡Ê ÕÊ Á¡‚◊¥ Σ§„Ê ªÿÊ ÕÊ ÁΣ§ ‚Ê◊ÈOEÊÁÿΣ§ ßÊfl »Ò§‹Ÿ Σ§Ë •Ê‡Ê¥Σ§Ê Σ‘§ ◊gŸ¡⁄U ⁄UÕÿÊòÊÊ Σ‘§ Á‹∞ •ŸÈ◊Áà Ÿ„Ë¥ OEË ¡Ê ‚Σ§ÃË– ◊Ò¥Ÿ •¬Ÿ ’ëøÙ¥ Σ§Ù Σ§Ù߸ ◊¡„’Ë ÃÊ‹Ë◊ Ÿ„Ë¥ OEË •ë¿Ê߸ fl ’È⁄UÊ߸ Σ§Ê ◊¡„’ ‚ Σ§Ù߸ ‹ŸÊ-OEŸÊ Ÿ„Ë¥ ◊¥ª‹flÊ⁄U Σ§Ù ©ëø ãÿÊÿÊ‹ÿ Ÿ ¬˝SÃÊÁflà ⁄UÕÿÊòÊÊ Σ‘§ ◊‚‹ Σ§Ù ‹Σ§⁄U ‚ÈŸflÊ߸ Σ‘§ OEı⁄UÊŸ ⁄UÊíÿ ‚⁄UΣ§Ê⁄U •ı⁄U ÷Ê⁄UÃËÿ ¡ŸÃÊ ¬Ê≈U˸ (÷Ê¡¬Ê) Σ‘§ ŸÃÊ•Ù¥ Σ‘§ ’Ëø ªÃ vz ÁOE‚ê’⁄U Σ§Ù ÿ„Ê¥ ¬ÈÁ‹‚ ◊ÈÅÿÊ‹ÿ ◊¥ „È߸ ’ÒΔΣ§ Σ‘§ flËÁ«ÿÙ »§È≈U¡ ¬SÃÈÃ˝ Σ§⁄UŸ Σ‘ § Á‹∞ ◊ ¥ ª ‹ flÊ⁄ U Σ § Ù ‚¥’¥ Áoeà ◊¥ ©Ÿ ‹ÙªÙ¥ Σ‘§ Á‹∞ ¬Íáʸ OE¥« „Ù ¡Ù Σ§ÊŸÍŸ •¬Ÿ „ÊÕÙ¥ ◊¥ ‹Ã „Ò¥– ¡Ë∞‚≈UË ⁄Ê„È‹ Σ§Ê ¬˝oeÊŸ◊¢òÊË ◊ÙOEË ¬⁄ „◊‹Ê ◊¬˝ ◊¥ Σ§◊‹ŸÊÕ ◊¥ÁòÊ◊¥«‹ | ¡Ÿfl⁄UË Σ§Ù ‡Ê¬Õ ‹ªÊ Σ§Ê¢ª˝‚ Ÿ ¡Ë∞‚≈Ë ¬⁄ øıΣ§ËOEÊ⁄ Σ§Ù ŸË¥OE ‚ ¡ªÊÿÊ ÷٬ʋ– ◊äÿ ¬˝OE‡Ê Σ§Ë ‚ûÊÊ ◊¥ ’OE‹Êfl „Ù øÈΣ§Ê „Ò, Σ§◊‹ŸÊÕ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË Σ§Ë Σ§È‚Ë¸ ‚¥÷Ê‹ øÈΣ‘§ „Ò¥, ◊ª⁄U ◊¥òÊË Ÿ∞ ‚Ê‹ ÿÊŸË ‚Êà ¡Ÿfl⁄UË Σ§Ù ‡Ê¬Õ ‹¥ª– ÁfloeÊŸ‚÷Ê Σ§Ê ‚òÊ •ÊΔ ¡Ÿfl⁄UË ‚ ‡ÊÈM§ „٪ʖ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË Σ§◊‹ŸÊÕ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ •ÊΔ ¡Ÿfl⁄UË Σ§Ù ⁄UÊíÿ¬Ê‹ Σ‘§ •Á÷÷Ê·áÊ ‚ ÁfloeÊŸ‚÷Ê Σ§Ê ‚òÊ ‡ÊÈM§ „٪ʖ ©Uã„UÙ¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ¬„‹Ë ’Ê⁄U ÁfloeÊÿΣ§ øÈŸΣ§⁄U •Ê∞ ¬˝ÁÃÁŸÁoeÿÙ¥ Σ§Ù ◊¥òÊË ’ŸÊŸ Σ§Ê Á»§‹„Ê‹ ÁfløÊ⁄U Ÿ„Ë¥ „Ò– ⁄UÊ„È‹ ªÊ¥oeË Ÿ Á‹πÊ ÁΣ§ ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË •’ Σ§Ê¥ª˝‚ Σ‘§ ©‚Ë ¡Ë∞‚≈UË Σ§Ù ‹ÊªÍ Σ§⁄UŸÊ øÊ„Ã „Ò¥ Á¡‚ fl„ Σ§÷Ë ª˝Ê¥« S≈UÍÁ¬« ÕÊÚ≈U Σ§„Ã Õ– ◊¥ ‚¥Σ‘§Ã ÁOEÿÊ ÕÊ ÁΣ§ Σ‘¢§OE˝ ‚⁄UΣ§Ê⁄U ¡Ë∞‚≈UË ‚ ¡È«ΠË Σȧ¿ flSÃÈ•Ù¥ ◊¥ ¿Í≈U OE ‚Σ§ÃË „Ò– ß‚ ¿Í≈U ‚ •Ê◊ •ÊOE◊Ë Σ§Ù »§ÊÿOEÊ „ÙªÊ •ı⁄U øÈÁŸ¥OEÊ øË¡¥ ‚SÃË „Ù¥ªË– ◊ÙOEË Ÿ ‚¥Σ‘§Ã ÁOE∞ Õ ÁΣ§ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ§Ê ‹ˇÿ ~~ »§Ë‚OEË ‚Ê◊ÊŸÙ¥ Σ§Ù v} »§Ë‚OEË S‹Ò’ ‚ ŸËø ‹ÊŸ Σ§Ê „Ò– •ª⁄U ∞‚Ê „ÙÃÊ „Ò ÁΣ§ Σ§ß¸ ‚Ê◊ÊŸ ‚SÃ „Ù¥ª– „Ò¥– ⁄UÊ„È‹ Σ§Ê •Ê⁄UÙ¬ ⁄U„Ê „Ò ÁΣ§ Σ‘¢§OE˝ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Ÿ Á¡‚ ¬˝Σ§Ê⁄U ¡Ë∞‚≈UË ‹ÊªÍ ÁΣ§ÿÊ „Ò ©‚‚ ¿Ù≈U Σ§Ê⁄UÙ’ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ù ŸÈΣ§‚ÊŸ ¬„øÊÈ¥ „Ò– ÁfloeÊŸ‚÷Ê øÈŸÊfl πà◊ „ÙŸ Σ‘§ ’ÊOE ⁄UÊ„È‹ ªÊ¥oeË ßŸ ÁOEŸÙ¥ Á„◊Êø‹ ¬˝OE‡Ê Σ‘§ Á‡Ê◊‹Ê ◊¥ ¿ÈÁ≈˜≈ÿÊ¥ ◊ŸÊ ⁄U„ „Ò¥– Ÿß¸ ÁOEÀ‹Ë, ÁOE‚ê’⁄U (OE‡Ê’ãoeÈ)– Σ§Ê¢ª˝‚ •äÿˇÊ ⁄UÊ„È‹ ªÊ¥oeË mÊ⁄UÊ ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄U¥OE˝ ◊ÙOEË ¬⁄U „◊‹Ê Σ§⁄UŸÊ ‹ªÊÃÊ⁄U ¡Ê⁄UË „Ò– ªÈL§flÊ⁄U OEÙ¬„⁄U Σ§Ê¥ª˝‚ •äÿˇÊ Ÿ ¡Ë∞‚≈UË Σ§Ù ‹Σ§⁄U ≈U˜flË≈U Σ§⁄UÃ „È∞ Σ§„Ê ÁΣ§ •ÊÁπ⁄UΣ§Ê⁄U Σ§Ê¥ª˝‚ ¬Ê≈U˸ Ÿ OE‡Ê Σ§ øÙΣ§ËOEÊ⁄ (Ÿ⁄¢OE˝ ◊ÙOEË) Σ§Ù “ªé’⁄U Á‚¥„ ≈UÒÄU‚” Σ‘§ ◊ÈOE˜OE ¬⁄U ª„⁄UË ŸË¥OE ‚ ¡ªÊ ÁOEÿÊ „Ò– wÆ Σ§Ê¢ª˝‚ Σ§Ë ŸËÁÃÿÙ¢ Σ§Ù ‹ÊªÍ Σ§⁄ ⁄„Ë Σ¥§OE˝ ‚⁄Σ§Ê⁄ Σ¥§OE˝ ‚⁄Σ§Ê⁄ OE øÈΣ§Ë „Ò ¡Ë∞‚≈Ë ◊¢ ⁄Ê„Ã Σ§ ‚¢Σ§Ã ߟ ‚Ê◊ÊŸÙ¢ ¬⁄ Á◊‹ ‚Σ§ÃË „Ò ⁄Ê„Ã Á‡Ê◊‹Ê ◊¥ ¿ÈÁ≈˜≈ÿÊ¥ ◊ŸÊ ⁄U„ ⁄Ê„È‹ ªı⁄UË’ „Ò ÁΣ§ ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄U¥OE˝ ◊ÙOEË Ÿ ¡Ù ‚¢Σ‘§Ã ÁOE∞ Õ, ©‚‚ Σ§Ê»§Ë øË¡¥ ‚SÃË „Ù¥ªË– ߟ◊¥ ‚Ë◊¥≈U, ∞‚Ë, Á«‡ÊflÊÁ‡Ê¥ª ◊‡ÊËŸ, Á«Á¡≈U‹ ΣÒ§◊⁄UÊ, flËÁ«ÿÙ ª◊ Σ¢§‚ÙÀ‚, ¬Êfl⁄U ’Ò¥Σ§, ª˝ŸÊß≈U ◊Ê’¸‹, ≈UÊÿ⁄U, •ÊÚ≈UÙ ¬Ê≈U˜‚¸, ‚ÊÚçU≈U Á«˛¥ÄU‚, ◊ÊÚÁŸ≈U⁄U, {} ‚.◊Ë. ‚ ’«Π ≈UËflË •ı⁄U ¬˝Ù¡ÄU≈U⁄U ‡ÊÊÁ◊‹ „Ò¥– ⁄UÊ„È‹ ªÊ¥oeË Ÿ •’ ß‚Ë ’ÿÊŸ Σ§Ù •ÊoeÊ⁄U ’ŸÊΣ§⁄U ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË ¬⁄U ÁŸ‡ÊÊŸÊ ‚ÊoeÊ „Ò– ⁄UÊ„È‹ ªÊ¥oeË ß‚‚ ¬„‹ ÷Ë ¡Ë∞‚≈UË Σ‘§ ◊ÈOE˜OE ¬⁄ Σ‘§¥OE˝ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ§Ù ÉÊ⁄UÃ „È∞ ÁfloeÊŸ‚÷Ê øÈŸÊfl Σ‘§ OEı⁄UÊŸ ÷Ë ÉÊ⁄UÊ ÕÊ– ⁄UÊ„È‹ ªÊ¥oeË ‹ªÊÃÊ⁄U ¡Ë∞‚≈Ë Σ§Ù ªé’⁄U Á‚¥„ ≈UÒÄU‚ „Ë ’È‹ÊÃ •Ê∞ ©ã„Ù¥Ÿ Á‹πÊ ÁΣ§ Σ§÷Ë Ÿ„Ë¥ ‚ OE⁄UË ‚„Ë, Ÿ⁄U¥OE˝ ¡Ë– ªı⁄Ë’ „Ò ÁΣ§ ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄U¥OE˝ ◊ÙOEË Ÿ •÷Ë Σ§È¿ ÁOEŸ ¬„‹ „Ë •¬Ÿ ∞Σ§ ‚¥’ÙoeŸ | | | | | | Á’‹Ê‚¬È⁄U ⁄UÊÿ¬È⁄U ÷٬ʋ ‚ʪ⁄U ¡’‹¬È⁄U ‚ÃŸÊ ÁOEÀ‹Ë www.deshbandhu.co.in * * CMYK PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.