Deshbandhu (Bilaspur) : 2018-12-21

7 : 7 : 7

7

‚¥÷ʪ | ‡ÊÈΣ˝§flÊ⁄UUU, wv ÁOE‚¥’⁄UUUU wÆv} ¥æ§ü¥æ§üÅUè ·¤è ×àæèÙô´ âð ¥æçÎßæâè ×çãÜæ¥ô´ Ùð âè¹ð SßÚUôÁ»æÚU ·¤æ »éÚU ƒæÙð ·¤æðãUÚÔU Ùð ÚUæð·¤è ÚU ÌæÚU ÎôÙæ- æÜ ÃØæÂæÚU âð ¥æÁèçß·¤æ ·¤×æÙð ·¤æ çÎØæ »Øæ Âýçàæÿæ‡æ , w Æ Á OE ‚ ¥ ’ ⁄ U (OE‡Ê’ãäÊÈ)– ¬˝ÊΣ§ÎÁÃΣ§ ‚ÈÁfloeÊ•Ù¥ ‚  ‚¥ ¬ ÛÊ • ◊ ⁄ UΣ § ¥ ≈ UΣ § ˇ Ê  òÊ ◊  ¥ ¡Ÿ¡ÊÃËÿ ©àÕÊŸ Σ§Ë ÁOE‡ÊÊ ◊¥ •Ê¡ËÁflΣ§Ê √ÿʬÊ⁄U ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ Σ‘§¥OE˝ •ı⁄U ŸflÊøÊ⁄U Σ‘§¥OE˝ Ÿ Ÿß¸ ¬„‹ Σ§Ë ‡ÊÈM§•ÊÃ Σ§Ë „Ò– ÁflEÁfllÊ‹ÿ Σ‘§ Σ§È‹¬Áà ¬Ù.˝ ≈UË. flË. Σ§≈U≈UË◊ŸË Σ§Ë ◊¥‡ÊÊŸÈM§¬ ˇÊòÊËÿ ¡Ÿ¡ÊÃËÿ flª¸ Σ‘§ ÿÈflÊ, ◊Á„‹Ê•Ù¥ Σ§Ù Σ§È≈UË⁄U ©l٪٥ Σ‘§ ¡Á⁄Uÿ ∞Σ§ ◊¡’Íà •Ê¡ËÁflΣ§Ê SÕÊÁ¬Ã Σ§⁄UÊŸ Σ§Ê ¬˝ÿÊ‚ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ß‚ Σ§«ΠË ◊  ¥ • Êß ¸ • Êß ¸ ≈ UË π « Π ª ¬ È⁄ U mÊ⁄ UÊ ¬ ˝ ◊ ÊÁáÊà OEÙŸÊ- ¬ ûÊ‹ ÁŸ ◊ Ê ¸ áÊ ◊‡ÊËŸÙ¥ Σ§Ê ˇÊòÊ Σ‘§ •Ê‚¬Ê‚ ªÊ¥flÙ¥ ◊  ¥ ⁄ U„ Ÿ  flÊ‹ Ë ◊ Á„‹ Ê• Ù¥ Σ § Ù ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ¬˝OEÊŸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– •Ê¡ËÁflΣ§Ê √ÿʬÊ⁄U ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ Σ‘§¥OE˝ •ı⁄U ŸflÊøÊ⁄U Σ‘§¥OE˝ Σ‘§ ‚¥ÿÈQ§ ÃàflÊfloeÊŸ ◊¥ ∞Σ§ ◊Ê„ Σ§Ê Áfl‡Ê· ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ Σ§Êÿ¸R§◊ Σ§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ¬Á‡˝ÊˇÊáÊ Σ§Ê ◊ÈÅÿ ©g‡ÿ ¡Ÿ¡ÊÃËÿ flª¸ Σ‘§ ’⁄UÙ¡ªÊ⁄U ◊Á„‹Ê fl ÿÈflÊ•Ù¥ Σ§Ù Σ§ı‡Ê‹ •ÊoeÊÁ⁄Uà Á‡ÊˇÊÊ ¬OEÊŸ˝ Σ§⁄U ¬Á‡˝ÊˇÊáÊ Σ‘§ ◊Êäÿ◊ ‚ ‚◊Ê¡ Σ§Ë ◊ÈÅÿ oeÊ⁄UÊ ‚ ¡Ù«ΠŸÊ „Ò– •Ê¡ËÁflΣ§Ê ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ Σ‘§¥OE˝ Σ‘§ ‚◊ãÿflÿΣ§ «ÊÚ. • ʇ ÊË · ◊ ÊÕÈ⁄ U Ÿ  ’ ÃÊÿÊ ÁΣ § ÁflEÁfllÊ‹ÿ •¬Ÿ ‚Ê◊ÊÁ¡Σ§ ¬  á « ˛ Ê ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ¬˝OEÊŸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– OEÊÁÿàflÙ¥ Σ‘§ ¬˝Áà ª¥÷Ë⁄UÃÊ ¬Ífl¸Σ§ ◊ÊŸŸËÿ Σ§È‹¬Áà ¬˝Ù. ≈UË. flË. Σ§^Ë◊ŸË Σ‘§ ÁŸOE¸‡ÊŸ ◊¥ Σ§Êÿ¸ Σ§⁄U ⁄U„Ë „Ò– ß‚ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ Σ§Êÿ¸R§◊ ◊¥ •Ê¡ËÁflΣ§Ê Σ‘§¥OE˝ Σ§ÈÁΣ§¥ª ÄU‹Ê‚ fl Á≈ UÁ » Ÿ ‚ Áfl ¸ ‚ Σ‘ § ¬ ˝ Áà ˇ Ê  òÊËÿ ◊Á„‹Ê•Ù¥ Σ§Ù ¬˝Á‡ÊÁˇÊÃ Σ§⁄U ⁄U„Ê „Ò– ß‚Σ‘§ ‚ÊÕ „Ë ‚ÙÿÊ Á◊ÀΣ§ fl ≈UÙ»Í, „ŸË ¬˝Ù‚Á‚¥ª, éÿÍ≈UËÁ‡ÊÿŸ Σ§Ù‚¸ ¡Ò‚ ¿Ù≈U √ÿʬÊ⁄U Σ‘§ ¬Á‡˝ÊˇÊáÊ Σ‘§ ‚ÊÕ ◊Á„‹Ê•Ù¥ Σ§Ù •Êà◊ÁŸ÷⁄¸U ’ŸÊŸ „ÃÈ ¬˝Á⁄UÃ Σ§⁄U ⁄U„Ê „Ò– fl„Ë¥ ÁflEÁfllÊ‹ÿ Σ‘§ ŸflÊøÊ⁄U Σ‘§¥OE˝ Σ‘§ ‚ ¥ ÿÈQ § ¬ ˝ ÿÊ‚ ‚  OEÙŸÊ- ¬ ûÊ‹ ÁŸ◊ʸáÊ fl ¬ÊÚ¬Σ§ÊŸ¸ ÁŸ◊ʸáÊ Σ§Ê ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ¬˝OEÊŸ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ߟ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ Σ§Êÿ¸R§◊Ù¥ Σ§Ê ‹Ê÷ ÁflEÁfllÊ‹ÿ ‚ ‹ª ª˝Ê◊ËáÊ ˇÊòÊ ÷⁄UŸË, Á’¡ı⁄UË, ¬Ù¥«ΠË, ‹Ê‹¬È⁄U, „⁄U¸ß¸ ‚Á„à •ãÿ ªÊ¥fl ‚ •‹ª•‹ª ≈˛« ¬⁄U •ÊoeÊ ‚ÒΣ§«ΠÊ ‚ • ÁoeΣ § ¡ Ÿ¡ ÊÃËÿ fl ª ¸ Σ § Ë ◊ Á„‹ Ê• Ù¥ • ı⁄ U ÿÈflÊ• Ù¥ Σ § Ù ‚ •ÊΣ§·¸Σ§ OEÙŸÊ-¬ûÊ‹ ÁŸ◊ʸáÊ •Ê‚ÊŸË ‚ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ‚Σ§ÃÊ „Ò– ß‚ ◊‡ÊËŸ Σ‘§ ¡Á⁄Uÿ wz ‹ÙªÙ¥ Σ§Ù OEÙŸÊ-¬ûÊ‹ ÁŸ◊ʸáÊ Σ§Ë ÃΣ§ŸËΣ§ Á‚πÊÿË ªß¸– ¹Ç¸»ÂéÚU Ì·¤Ùèç·¤ â´SÍæÙ âð Âý×æç‡æÌ ×àæèÙ ¡Ÿ¡ÊÃËÿ ÁflEÁfllÊ‹ÿ Σ‘§ ŸflÊøÊ⁄ U Σ‘ § ¥ OE ˝ Σ‘ § • äÿ ˇ Ê ¬ ˝ Ù. •Ê‹ÙΣ§ üÊÙÁòÊÿ Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ◊¥«‹Ê Á¡‹ Σ‘§ ÁŸflÊ‚Ë ÷ÊSΣ§⁄U ⁄U◊Ÿ mÊ⁄UÊŸ ÁŸÁ◊¸Ã OEÙŸÊ-¬ûÊ‹ ÁŸ◊ʸáÊ ◊‡ÊËŸ ’„OE ÁΣ§»ÊÿÃË fl ©¬ÿÙªË „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ߟÙfl‡ÊŸ ÄU‹’ ◊¥ ß‚ ◊‡ÊËŸ Σ‘§ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ Σ‘§ ¡Á⁄U∞ ¡Ÿ¡ÊÃËÿ flª¸ Σ‘ § ‹ Ù ª ◊ ¡ ’ Íà • Õ ¸ √ ÿflSÕÊ SÕÊÁ¬Ã Σ§⁄U ‚Σ§Ã „Ò¥– •Ê߸•Ê߸≈UË π«Πª¬È⁄U mÊ⁄UÊ ¬˝◊ÊÁáÊà ߂ ◊‡ÊËŸ Σ§Ê ¬OE˝‡ÊOE¸Ÿ ¬flÍ ¸ ⁄UÊC¬˛Áà «Ê.Ú ∞¬Ë¡ •éOEÈ‹ Σ§‹Ê◊ ◊„ÙOEÿ Σ‘§ ‚◊ˇÊ ÷Ë ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ ÕÊ– ¬˝Ù. üÊÙÁòÊÿ Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ß‚ ◊‡ÊËŸ Σ§Ë Σ§Ë◊à ’„OE Σ§◊ „Ò Á¡‚◊¥ ¬ÊÚ◊ ∞fl¥ Σ‘§‹ Σ§Ë ¿Ê‹, ‚Ê‹, ‚ʪıŸ Σ‘§ ¬ûÊÙ¥ ØêçÙßçâüÅUè ¹ÚUèÎð»è ÎôÙæ- æÜ ‚È’„ { ’¡ ‚ „Ë „Ê߸ SΣ§Í‹ øıΣ§, ŸÿÊ ’‚ S≈UÒ¥«, ¬È⁄UÊŸÊ ’‚ S≈UÒ¥« ,ÕÊŸÊ ¬Ê⁄UÊ ⁄UÙ« ¬⁄U Σ§Ù„⁄U Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ flÊ„Ÿ π«Π „Ù ª∞ •ı⁄U ≈ ˛ ÒÁ » § Σ § ¡ Ê ◊ Σ § Ë ¡ Ò‚ Ë ÁSÕÁà ÁŸÁ◊¸Ã „Ù ªß¸– ß‚Ë Ã⁄U„ ‚ π¥«Ù’Ê ◊ÁOE⁄¥U ’Êÿ¬Ê‚ ◊ʪ¸ ¬⁄U ÷Ë ‹ Ù ª ◊ ÈÁ‡ Σ § ‹ ‚  •ÊŸÊ ¡ÊŸÊ Σ§⁄UÃ ⁄U„– U, wÆ ÁOE‚¥’⁄ U ( OE  ‡ Ê’ãäÊÈ)– Ÿ ª ⁄ U Σ‘ § ‚ ÊÕ •Ê‚¬Ê‚ Σ‘§ ª˝Ê◊ËáÊ •¥ø‹Ù¥ ◊¥ ‚OE˸ Σ§Ê Á‚Ã◊ ¡Ê⁄UË „ÒU– ‚È’„ ‚ „Ë Σ§Ù„⁄UÊ ¿ÊÿÊ ⁄U„Ê– Δ¥« •’ ‹ÙªÙ¥ Σ‘§ Á‹∞ ¬⁄U‡ÊÊŸË Σ§Ê ‚’’ ’Ÿ ªß¸U „Ò– Ÿª⁄U Σ‘§ øıΣ§ øı⁄UÊ„Ù¥ ¬⁄U •‹Êfl ¡‹ ⁄U„ „Ò¥– ◊¥ª‹flÊ⁄U •ı⁄U ’ÈoeflÊ⁄U Σ§Ë ⁄UÊà ‚ ¿Ê ⁄U„Ê Σ§Ù„⁄UÊ ªÈL§flÊ⁄U Σ§Ë ‚È’„ ÃΣ§ ßÃŸÊ ÉÊŸÊ „Ù ªÿÊ ÁΣ§ ‚È’„ ÉÊ⁄U ‚ ’Ê„⁄U ÁŸΣ§‹Ÿ flÊ‹ Σ§Ù ‹ªÊ •Ê‚◊ÊŸ ¬⁄U ÉÊÍ◊Ÿ flÊ‹ •ÊflÊ⁄UÊ ’ÊOE‹ oe⁄UÃË ¬⁄U ©Ã⁄U •Ê∞ „Ò¥– ÉÊŸÊ Σ§Ù„⁄UÊ ¿Ê∞ ⁄U„Ÿ ‚ ‚È’„ ‚«ΠΣ§ ¬⁄U ø‹Ÿ flÊ‹Ù¥ Σ§Ù Σ§È¿ Ÿ„Ë¥ ÁOEπ ⁄U„Ê ÕÊ– ‹Ùª ªÊÁ«ΠÿÙ¥ Σ§Ë „«‹Êß≈U ¡‹ÊΣ§⁄U ‚¥Σ‘§Ã OEÃ „È∞ •ÊŸÊ ¡ÊŸÊ Σ§⁄UÃ ⁄U„– ◊„Ê◊ÊÿÊ øıΣ§, ÷Ë◊ øıΣ§ ⁄UÙ« ¬⁄U Σ§Ù„⁄U Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ ≈˛ÒÁ»§Σ§ ¡Ê◊ „Ù ªÿÊ– Σ§Ù„⁄U Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ ‚È’„ SΣ§Í‹ ¡ÊŸ flÊ‹ ’ëøÙ¥ Σ§Ù ÷Ë ÁΔΔÈ⁄UÃ „È∞ SΣ§Í‹ ¡ÊŸÊ ¬«ΠÊ– ¡’ÁΣ§ x{ ÉÊ¥≈U Σ§Ë ’ÊÁ⁄U‡Ê Σ‘§ ’ÊOE ◊ª¥‹flÊ⁄U ‚ ◊ı‚◊ πÈ‹ŸÊ • Ê⁄ U¥ ÷ „ È• Ê– ⁄ UÊà ÃΣ § ◊ ı‚ ◊ πÈ‹ à  „ Ë ∞ Σ § • Ù⁄ U à  ¡ Ë ‚  Ãʬ◊ÊŸ Σ§◊ „È•Ê fl„Ë¥ OEÍ‚⁄UË •ı⁄U ¬Í⁄U ß‹ÊΣ‘§ ◊¥ ÉÊŸÊ Σ§Ù„⁄UÊ ¿ÊŸ ‹ªÊ Σ§Ù„⁄U Σ§Ê •‚‹Ë ¬˝÷Êfl ‚È’„ { ’¡ Σ‘§ ’ÊOE ÁOEπÊ– ‚ÍÿÙ¸OEÿ „ÙÃ „Ë Ÿª⁄U ÉÊŸ Σ§Ù„⁄U ‚ …Σ§ ªÿÊ– ◊¥ ÁΔΔÈ⁄UÃ „È∞ SΣ§Í‹ ª∞– Σ§Ù„⁄UÊ SΣ§Í‹Ù¥ Σ‘§ Σ§◊⁄U Σ‘§ •¥OE⁄U ÷Ë ¿ÊÿÊ „È•Ê ÕÊ– Á¡‚ ’ëø Σ§Ê≈UÃ „È∞ Σ§ˇÊÊ•Ù¥ ◊¥ ’ÒΔΣ§⁄U ¬…ΠÊ߸ Σ§⁄UÃ ⁄U„– ¡’ ÁΣ § Δ¥ « ’… ΠŸ  Σ‘ § ’ ÊOE ÷Ë SΣ§Í‹Ù¥ Σ§Ê ‚◊ÿ Ÿ„Ë¥ ’…ΠÊÿÊ ªÿÊ „Ò– ⁄ U à Ÿ ¬ È ⁄ ÁflEÁfllÊ‹ÿ ◊¥ •Ê∞ ÁOEŸ ‚◊ËŸÊ⁄U Σ‘§ •ÊÿÙ¡Ÿ „ÙÃ „Ò¥ Á¡Ÿ◊¥ ’«ΠË ◊ÊòÊÊ ◊¥ Á«S¬Ù¡’‹ å‹≈U˜‚ © ¬ ÿÙ ª „ ÙÃË „ Ò¥– ÿÁOE ˇ Ê  òÊËÿ ªÊ˝◊ËáÊ ’ÊÚÿÙ Á«ª«˝’‹ Á«S¬Ù¡‹ ÕÊ‹Ë-å‹≈U˜‚ ÁŸ◊ʸáÊ Σ§⁄UÃ „Ò¥ Ã٠ߟ Σ§Êÿ¸R§◊Ù¥ Σ‘§ Á‹ÿ OEÙŸÊ ¬ûÊ‹ Σ§Ù ÿÍÁŸflÁ‚¸≈UË ¬˝’¥oeŸ Σ‘§ mÊ⁄UÊ π⁄UËOEÊ ¡ÊÿªÊ •ı⁄U ÿÍÁŸflÁ‚¸≈UË Σ‘§ Σ§Êÿ¸R§◊Ù¥ ◊¥ ß‚Σ§Ê √ÿÊ¬Σ§ SÃ⁄U ¬⁄U ©¬ÿÙª ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÿªÊ Á¡‚Σ§Ê OEÙ„⁄UÊ ‹Ê÷ „ÙªÊ, ¬„‹Ê ÃÙ OEÙŸÊ ¬ ûÊ‹ ’ ŸÊŸ  flÊ‹  ‹ Ù ª Ù¥ Σ § Ù • ÊÁÕ ¸ Σ § ‹ Ê÷ „ Ù ª Ê OEÍ‚⁄ UÊ ÁflEÁfllÊ‹ÿ ∞fl¥ ¬ÿʸfl⁄UáÊ Σ§Ù Sflë¿ ⁄UπÊ ¡Ê ‚Σ‘§ªÊ– ·¤Ç¸æ·ð¤ ·¤è Æ´UÇU âð ÁÙÁèßÙ ÂýÖæçßÌ ¥æñÚU ÕɸðU»è Æ´UÇU ◊ı‚◊ Áfl÷ʪ Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U •ÊªÊ◊Ë ãÿÍŸÃ◊ Ãʬ◊ÊŸ ◊¥ •ı⁄U Áª⁄UÊfl≈U Σ‘§ ‚ÊÕ Σ§Ù„⁄U Σ§Ê •‚⁄U ’ŸÊ ⁄U„Ÿ Σ§Ê •ŸÈ◊ÊŸ „Ò– Á¡‚‚ ˇÊòÊ ◊¥ Σ§«ΠÊΣ‘§ Σ§Ë ‚OE˸ ¬«Π ‚Σ§ÃË „Ò– fl„Ë¥ Σ§È¿ ¡ª„Ù¥ ¬⁄U „ÀΣ§Ë ’ÊÁ⁄U‡Ê „ÙŸ Σ§Ë ‚¥÷ÊflŸÊ ÷Ë ¡ÃÊ߸ ¡Ê ⁄U„Ë „Ò– çßlæçÍüØô´ ·¤è ãæÜÌ ¹ÚUæÕ ’ÈoeflÊ⁄U •ı⁄U ªÈL§flÊ⁄U Σ§Ù ‚È’„ ˇÊòÊ ◊¥ ÉÊŸÊ Σ§Ù„⁄UÊ ¿Ê∞ ⁄U„Ÿ Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ ÁfllÊÕ˸ ’ëøÙ¥ Σ§Ù ÷Ê⁄UË ¬⁄U‡ÊÊÁŸÿÙ¥ Σ§Ê ‚Ê◊ŸÊ Σ§⁄UŸÊ ¬«ΠÊ ‚È’„ SΣ§Í‹ ¡ÊŸ flÊ‹ ’ëø Σ§Ù„⁄U ·¤æòÜðÁ ÂýÕ´ÏÙ Ùð âè×æ âð ¥çÏ·¤ âèÅUô´ ÂÚU çοØæ Âýßðàæ ØéßÌè âð ÕÎâÜê·¤è ÁΣ§‚ÊŸÊ¥ Σ§Ê Σ§¡¸◊Ê»§Ë Σ§Ê ‹Ê÷ ¬˝ÊÕÁ◊Σ§ÃÊ ‚ ÁOE‹Ê∞¥ ⁄U߬È⁄U, wÆ ÁOE‚¥’⁄U (OE‡Ê’ãäÊÈ)– Σ§Ù≈UÊ ÕÊŸÊ •¥Ãª¸Ã ◊Ù„Ñ ◊¥ Σ§Ù≈UÊ Σ‘§ ∞Σ§ wÆ fl·Ë¸ÿ ÿÈflΣ§ Ÿ v} fl·Ë¸ÿ ÿÈflÃË Σ§Ù ¡’⁄UOESÃË •¬Ÿ ’ÊßΣ§ ◊¥ ’ÒΔÊΣ§⁄U ¡¥ª‹ Σ§Ë •Ù⁄U ‹ ªÿÊ– fl„Ê¥ ‚ ÁΣ§‚Ë Ã⁄U„U ÷ʪ π«ΠË „È߸– ÉÊ⁄U ¬ „ È¥ øΣ § ⁄ U ß‚ Σ § Ë ‚ ÍøŸÊ © ‚ Ÿ  ¬ Á⁄ U¡ ŸÙ¥ Σ § Ù OEË– Á⁄U¬Ù≈U¸ ¬⁄U Σ§Ù≈UÊ ¬ÈÁ‹‚ xzy Σ§Ê ◊Ê◊‹Ê OE¡¸ Σ§⁄U •Ê⁄UÙ¬Ë Σ§Ù Áª⁄UçUÃÊ⁄U Σ§⁄U Á‹ÿÊ „Ò – ß‚ ‚¥’¥oe ◊¥ Σ§Ù≈UÊ ¬ÈÁ‹‚ ‚ Á◊‹Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ’ÃÊÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò ÁΣ§ Σ§Ù≈UÊ Σ§Ë ⁄U„Ÿ flÊ‹Ë Σ§È◊Ê⁄UË Á‚¥„ ΔÊΣ§È⁄U Á¬ÃÊ ‡ÊÒ‹¥OE˝ Á‚¥„ ©◊˝ v} fl·¸ OEÍoe ‹Ÿ Σ‘§ Á‹∞ ¡Ê ⁄U„Ë ÕË– Ã÷Ë •L§áÊ Á‚¥„ ΔÊΣ§È⁄U Á¬ÃÊ •◊⁄U Á‚¥„ ΔÊΣ§È⁄U «Ù¥ªË ¬Ê⁄UÊ Σ§Ù≈UÊ Σ§Ê wÆ fl·Ë¸ÿ ÿÈflΣ§ ©‚Σ§Ê ⁄UÊSÃÊ ⁄UÙΣ§Σ§⁄U ©‚ •¬Ÿ ’ÊßΣ§ ◊¥ ¡’⁄UOESÃË ’ÒΔÊ Σ§⁄U ¡¥ª‹ Σ§Ë •Ù⁄U ‹ ªÿÊ– ¡¥ª‹ ÁΣ§ŸÊ⁄U ¬„È¥øÃ „Ë ÿÈflÃË ÁøÑÊŸ ‹ªË– Á¡‚Σ‘§ ’ÊOE ’ÊßΣ§ L§Σ§Ã „Ë fl„ ÷ʪ π«ΠË „È߸ •ı⁄U ¡¥ª‹ ◊¥ Σ§¿È OEÍ⁄U ¡ÊΣ§⁄U Á¿¬ ªß¸– Á¡‚Σ§Ë ÿÈflΣ§ Ÿ Σ§Ê»§Ë πÙ¡’ËŸ Σ§Ë ¬⁄U fl„ Ÿ„Ë¥ Á◊‹Ë– Ã’ ÿÈflΣ§ Σ§Ù≈UÊ Σ§Ë •Ù⁄U ‹ı≈U ªÿÊ– ÿÈflÃË ©‚Σ§Ù ¡¥ª‹ ‚ ÁŸΣ§‹ÃÊ „È•Ê OEπΣ§⁄U ÁΣ§‚Ë Ã⁄U„ ‚ •¬Ÿ ÉÊ⁄U ¬„È¥øË – Á¡‚Ÿ ß‚ ÉÊ≈UŸÊ Σ§Ë ‚ÍøŸÊ •¬Ÿ ¬Á⁄U¡ŸÙ¥ Σ§Ù ÁOEÿÊ– Ã’ ¬Á⁄U¡Ÿ ©‚ ‹Σ§⁄U Σ§Ù≈UÊ ÕÊŸÊ ◊¥ ¬„È¥ø– ¡„Ê¥ ¬⁄U ¬˝ÊÕ˸ÿÊ Ÿ wÆ fl·Ë¸ÿ •Ê⁄UÙ¬Ë ÿÈflΣ§ Σ‘§ Áπ‹Ê»§ ß‚ ‚¥’¥oe ◊¥ Á⁄U¬Ù≈U¸ OE¡¸ Σ§⁄UÊÿÊ– ¬˝ÊÁÕ¸ÿÊ Σ§Ë Á⁄U¬Ù≈U¸ ¬⁄U Σ§Ù≈UÊ ¬ÈÁ‹‚ xzy Σ§Ê ◊Ê◊‹Ê OE¡¸ Σ§⁄U •Ê⁄UÙ¬Ë ÿÈflΣ§ Σ§Ù Áª⁄UçUÃÊ⁄U Σ§⁄U ¡Ê¥ø ◊¥ ¡È≈U ªß¸ „Ò– fl„Ë ©‚ ãÿÊÿÊ‹ÿ ◊¥ ¬‡Ê Σ§⁄UŸ Σ§Ë ’ÊÃ Σ§„ ⁄U„Ë „Ò– wÆ ÁOE‚¥’⁄U (OE‡Ê’ãäÊÈ)– ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ÷ͬ‡Ê ’ÉÊ‹ Ÿ •Ê¡ flËÁ«ÿÙ Σ§Ê¥»§˝¥Á‚¥ª Σ‘§ ◊Êäÿ◊ ‚ ‚÷Ë Á¡‹Ù¥ Σ‘§ Σ§‹ÄU≈U⁄UÙ¥ •ı⁄U ¬ÈÁ‹‚ •oeˡÊΣ§Ù¥ Σ§Ë ’ÒΔΣ§ ‹  Σ § ⁄ U ’  ◊ ı‚ ◊ „ Èß ¸ ’ ÊÁ⁄ U‡ Ê ‚  »§‚‹ ŸÈΣ§‚ÊŸ, ´áÊ ◊Ê»§Ë, oeÊŸ π⁄UËOEË, flŸ •ÁoeΣ§Ê⁄U ¬^Ê Σ‘§ ‚¥’¥oe ◊¥ •Êfl‡ÿΣ§ ÁŸOE¸‡Ê ÁOEÿ– ©ã„ÙŸ Σ§‹ÄU≈U⁄UÙ¥ ‚ Σ§„Ê ÁΣ§ ’◊ı‚◊ ’ÊÁ⁄U‡Ê ‚ π⁄UÊ’ „È߸ »§‚‹ Σ§Ê •Ê¥Σ§‹Ÿ Σ§⁄U ∞Σ§ ‚#Ê„ Σ‘§ ÷ËÃ⁄U ¬÷ÊÁflÃ˝ ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Σ§Ù ‚„ÊÿÃÊ ⁄UÊÁ‡Ê ©¬‹éoe Σ§⁄UÊÿ¥– ¬˝÷ÊÁflà ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Σ§Ù ⁄UÊ¡Sfl ¬ÈSÃΣ§ ¬Á⁄U¬òÊ {-y Σ‘§ ¬˝ÊfloeÊŸÙ¥ Σ‘§ Äà ©¬‹éoe Σ§⁄UÊ߸ ¡ÊÿªË– ©ã„ÙŸ Σ§„Ê ÁΣ§ ⁄UÊíÿ ‡ÊÊ‚Ÿ mÊ⁄UÊ ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Σ‘§ Á„à ◊¥ Á‹ÿ ªÿ ÁŸáʸÿ Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U oeÊŸ Σ§Ê ‚◊Õ¸Ÿ ◊È¥ª‹ËU, ◊ÍÀÿ wzÆÆ M§¬ÿ ¬˝Áà Á`§¥≈U‹ ’…ΠÊŸ •ı⁄U ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Σ§Ë ´áÊ ◊Ê»§Ë Σ§Ê ‹Ê÷ ¬˝ÊÕÁ◊Σ§ÃÊ Σ‘§ •ÊoeÊ⁄U ¬⁄U ÁOE‹Êÿ¥– ©ã„ÙŸ Σ§„Ê ÁΣ§ oeÊŸ Σ§Ê ‚◊Õ¸Ÿ ◊ÍÀÿ wzÆÆ M§¬ÿ ¬ ˝ Áà Á` § ¥ ≈ U‹ Σ § ⁄ UŸ  ‚  ¬ ˝ OE  ‡ Ê Σ‘ § ‚ Ë ◊ ÊflÃË ¸ ⁄ UÊíÿÙ¥ ‚  oeÊŸ ‹ ÊΣ § ⁄ U ¿ûÊË‚ª…Π ◊¥ ’øŸ Σ§Ë •Ê‡Ê¥Σ§Ê „Ò– ◊ÈÅÿ◊òÊË¥ Ÿ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ ‚ Σ§„Ê ÁΣ§ ‚Ë◊ÊflÃ˸ ˇÊòÊÙ¥ ◊¥ ¬ÈÅÃÊ ÁŸª⁄UÊŸË ⁄Uπ–¥ ÃÊÁΣ§ ‚◊Õ¸Ÿ ◊ÍÀÿ Σ§Ê ‹Ê÷ ¿ûÊË‚ª…Π Σ‘§ ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Σ§Ù „Ë Á◊‹¥– ©ã„ÙŸ ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Σ§Ë Σ§¡¸ ◊Ê»§Ë Σ‘§ ‚¥’¥oe ◊¥ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ‚„Σ§Ê⁄UË ’Ò¥Σ§Ù¥ •ı⁄U ¿ûÊË‚ª…Π ª˝Ê◊ËáÊ ’Ò¥Σ§Ù¥ Σ‘§ •‹ÊflÊ ÿÁOE •ãÿ flÊÁáÊÁíÿΣ§ ’Ò¥Σ§Ù¥ ‚ ÷Ë ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Ÿ Σ§ÎÁ· ´áÊ Á‹ÿÊ „Ù ÃÙ ©ã„ ÷Ë ´áÊ ◊ÈÁQ§ ÿÙ¡ŸÊ Σ§Ê ‹Ê÷ ÁOE‹ÊŸ ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË ∞Σ§ÁòÊà ÁΣ§ÿÊ ¡Êÿ¥– wÆ ÁOE‚¥’⁄U (OE‡Ê’ãäÊÈ)– ◊È¥ª‹Ë ÁSÕà «ÊÚ íflÊ‹Ê ¬˝‚ÊOE Á◊üÊ ‡ÊÊ‚Σ§Ëÿ ÁflôÊÊŸ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿ ◊¥ ∞’ËflË¬Ë Σ‘§ ’ÒŸ⁄U Ë •Ê¡ ‚ÒΣ§«ΠÙ¥ ¿ÊòÊÙ¥ Ÿ ¡◊Σ§⁄U ¬˝OE‡Ê¸Ÿ ÁΣ§ÿÊ–ŸÊ⁄UÊ¡ ¿ÊòÊÙ¥ Σ§Ê •Ê⁄UÙ¬ „Ò ÁΣ§ Σ§ÊÚ‹¡ ¬˝’¥oeŸ Ÿ ’ Ë∞‚‚ Ë Σ‘ § ΣÒ § ¡ È•‹ Σ § Ë ÁŸoeÊÁ⁄¸Uà ‚Ë≈U ‚ •ÁoeΣ§ ¬fl˝‡Ê ‹ Á‹ÿÊ „Ò. Á¡‚‚ Σ§ß¸ ¿ÊòÊÙ¥ Σ§Ê ÷Áflcÿ •¥oe⁄U ◊¥ „Ò– ’ÃÊ OE¥ ◊È¥ª‹Ë Σ‘§ ‚Êߥ‚ Σ§ÊÚ‹¡ ◊¥ Σ§ÊÚ‹¡ ¬˝’¥oeŸ Ÿ ’Ë∞‚‚Ë ¬˝Õ◊ fl·¸ ΣÒ§¡È•‹ Σ§Ë ÁŸoeʸÁ⁄Uà vÆÆ ‚Ë≈U Σ‘§ ’¡Êÿ vx} ‚Ë≈UÙ¥ ¬⁄U ∞«Á◊‡ÊŸ ‹ Á‹ÿÊ „Ò. ∞‚ ◊¥ x} •ÁÃÁ⁄UQ§ S≈UÍ«¥≈U ŸÊ◊Ê¥Σ§Ÿ Σ‘§ Á‹∞ ÷≈UΣ§Ÿ Σ§Ù ◊¡’Í⁄U „Ò. ©ŸΣ§Ê ÁflEÁfllÊ‹ÿ ◊¥ ŸÊ◊Ê¥Σ§Ÿ Ÿ„Ë¥ „Ù ¬Ê ⁄U„Ê „Ò¥–Á¡‚Σ‘§ ø‹Ã ¬ËÁ«Πà ¿ÊòÊÙ¥ Σ§Ê ÷Áflcÿ •’ •oe⁄U ◊¥ ‹≈UΣ§ ªÿÊ „Ò. fl„Ë¥ ◊È¥ª‹ËU, Σ§ÊÚ‹¡ ¬˝’¥oeŸ ◊Ê◊‹ ◊¥ ¬ÑÊ ¤Ê«ΠÃ „È∞ ÁflEÁfllÊ‹ÿ Σ§Ê OE⁄UflÊ¡Ê π≈Uπ≈UÊŸ Σ§Ë ’ÊÃ Σ§„ ⁄U„Ê „Ò ÿ„Ë fl¡„ „Ò ÁΣ§ ŸÊ⁄UÊ¡ ¿ÊòÊÙ¥ Ÿ Σ§ÊÚ‹¡ πÈ‹Ã „Ë •Ê¡ ª≈U Σ‘§ ‚Ê◊Ÿ ’ÒΔΣ§⁄U ÉÊá≈UÙ¥ ¬˝OE‡Ê¸Ÿ ÁΣ§ÿÊ •ı⁄U Σ§ÊÚ‹¡ ¬˝’¥oeŸ Σ‘§ Áπ‹Ê»§ ¡◊Σ§⁄U ŸÊ⁄U’Ê¡Ë Σ§Ë. ¿ÊòÊÙ¥ Ÿ Σ§ÊÚ‹¡ ¬˝’¥oeŸ ¬⁄U ‹Ê¬⁄UflÊ„Ë •ı⁄U ¿ÊòÊÙ¥ Σ‘§ ÷Áflcÿ ‚ Áπ‹flÊ«Π Σ§⁄UŸ Σ§Ê •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊÿÊ „Ò. fl„Ë¥ ¿ÊòÊÙ¥ Σ§Ê ÿ„ ÷Ë Σ§„ŸÊ „Ò ÁΣ§ Σ§ÊÚ‹¡ Σ‘§ ¬˝ÊøÊÿ¸ mÊ⁄UÊ ©ã„¥ Áfl·ÿ ’OE‹Ÿ •ı⁄U ÁflEÁfllÊ‹ÿ ◊¥ ¡ÊΣ§⁄U ‚◊SÿÊ ⁄UπŸ Σ§Ë ’ÊÃ Σ§„Σ§⁄U ªÈ◊⁄UÊ„ Σ§⁄U ⁄U„ „Ò¥–’„⁄U„Ê‹ ŸÊ⁄UÊ¡ ¿ÊòÊ •÷Ë ÷Ë ¡¥ªË ¬˝OE‡Ê¸Ÿ Σ§⁄U ⁄U„ „Ò fl„Ë¥ ©ŸΣ‘§ ‚◊SÿÊ Σ§Ê ÁŸ⁄UÊΣ§⁄UáÊ Ÿ„Ë¥ „ÙŸ ¬⁄U ©ª˝ ¬˝OE¸‡ÊŸ Σ§⁄UŸ Σ§Ë øÃÊflŸË OEË „Ò– ×é Ø×´˜æè Ùð ·¤Üð UÅUÚUô´ ·¤ô çΰ çÙÎðüàæ, ·¤æÙêÙ ÃØßSÍæ ÎéM¤SÌ ·¤ÚÔU´ °âÂè ¥æÚUæðÂè ç»ÚU ÌæÚU Ùæ×æ´·¤Ù Ùãè´ ç×ÜÙð âð ÙæÚUæÁ Àæ˜ææð´ ·¤æ ÂýÎàæüÙ OEÊ ¬ˇUÊÊ¥ ◊¥ •ÊäÊË ⁄UÊà ¡◊Σ§⁄U ◊Ê⁄U¬Ë≈U Σ§Êÿʸ‹ÿ ¿UûÊË‚ª…ΠU ªÎ„U ÁŸ◊ʸáÊ ◊á«U‹ ¬˝ˇÊòÊ Á’‹Ê‚¬È⁄U •Ê◊ ‚ÍøŸÊ ¿UûÊË‚ª…ΠU ªÎ„U ÁŸ◊ʸáÊ ◊á«U‹ mUÊ⁄UÊ ◊ª¥‹Ê, Á’‹Ê‚¬È⁄U ◊¥ OEËŸOEÿÊ‹ •ÊflÊ‚ ÿÊ¡ŸÊ Σ§ ÄUà ÁŸÁ◊ø ÷flŸÊ¥ ◊¥ ‚ ÷flŸ Σ˝§◊Ê¥Σ§ ∞‹.•Ê߸U.¡Ë.~{, ÁmUÃËÿ •Ê’¥≈UË üÊË ªÊÒ⁄Ufl Á‚¥„U ø¥ OE ˝ ÊΣ § ⁄ U, Á ¬ ÃÊ üÊË ¬ flŸ ΣÈ § ◊ Ê⁄ U ø¥OE˝ÊΣ§⁄U Σ§Ê •Ê’¥Á≈UÃ/ ŸÊ◊Ê¥ÃÁ⁄Uà ÷flŸ Σ § Ê ÁflΣ ˝ § ÿ Áfl‹  π ÁOEŸÊ¥ Σ § xv.Æx.wÆv| Σ§Ê ¬¥¡ËΣΧà ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ßU‚Σ§ ©U¬⁄Uʥà ÃÎÃËÿ Σ˝§ÃÊ mUÊ⁄ UÊ ÁflΣ ˝ § ÿ Áfl‹  π ÁOEŸÊ¥ Σ § Æv.Æ{.wÆv} Σ§Ê ¬¥¡ËΣÎ§Ã Σ§⁄UÊŸ Σ§ ¬‡øÊà ©UQ§ ÷flŸ Σ§Ê üÊË ÁflΣ§Ê‚ Á‚¥„U ΔUÊΣȧ⁄U, Á¬ÃÊ üÊË ΣΧcáÊ Σȧ◊Ê⁄U Á‚¥„U Σ§ ŸÊ◊ ¬⁄U ŸÊ◊Ê¥Ã⁄UáÊ Σ§⁄UŸ „UÃÈ •ÊflOEŸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ÿÁOE ÁΣ§‚Ë √ÿÁQ§/ ‡ÊÊ‚Σ§Ëÿ/ •h¸U‡ÊÊ‚Σ§Ëÿ/ ‚¥SÕÊ •ÊÁOE Σ§Ê ßU‚ ÷flŸ Σ§ ŸÊ◊ÊãÃ⁄UáÊ/ „USÃÊ¥Ã⁄UáÊ Σ§ ‚¥’¥äÊ ◊¥ ÁΣ§‚Ë ÷Ë ¬˝Σ§Ê⁄U Σ§Ë Σ§Ê߸U •Ê¬ÁûÊ „UÊ ÃÊ fl„U •äÊÊ„USÃÊˇÊ⁄UΣ§Ãʸ ßU‚ Σ§Êÿʸ‹ÿ ◊¥ Á‹Áπà M§¬ ‚ ◊ÿ ¬ ˝ ◊ ÊÁáÊà OESÃÊfl  ¡ ‚ Á„ Uà OEÊflÊ/ •Ê¬ÁûÊ Σ§⁄U ‚Σ§ÃÊ „ÒU •ãÿÕÊ ßU‚ •Ê◊ ‚ÍøŸÊ ¬˝Σ§Ê‡ÊŸ Σ§ vz ÁOEŸ Σ§ ’ÊOE ◊¥ Σ§Ê߸U OEÊflÊ/ •Ê¬ÁûÊ ◊Êãÿ Ÿ„UË¥ „UÊªË ∞fl¥ ◊á«U‹ ÁŸÿ◊ÊŸÈ‚Ê⁄U ©UŸΣ§ ¬ ˇ Ê ◊  ¥ ŸÊ ◊ Ê¥ Ã⁄ UáÊ/ „ USÃÊ¥ Ã⁄ UáÊ Σ§Êÿ¸flÊ„UË Σ§Ë ¡ÊflªË– U , w Æ Á OE ‚ ¥ ’ ⁄ U (OE‡Ê’ãäÊÈ)– ’ËÃË ⁄UÊà OEÙ ⁄UÊ¡ŸÒÁÃΣ§ OE‹Ù¥ Σ‘§ ŸÃÊ•Ù ◊¥ ÁflflÊOE Σ§Ë ÁSÕÁà ÁŸÁ◊¸Ã „È߸ Á¡‚◊¥ ∞Σ§ ¬ˇÊ Ÿ OEÍ‚⁄U OE‹ Σ‘§ ŸÃÊ Σ‘§ ÉÊ⁄U ÉÊÈ‚ ‹ª÷ª •ÊΔ OE ‚ ‹ Ù ª Ù Ÿ  ◊ Ê⁄ U ¬ Ë≈ U Σ § Ë–¡’ ß‚ ÉÊ≈ UŸÊ Σ § Ù •Ê‚¬Ê‚ Σ‘§ ‹ÙªÙ Ÿ  OE  πÊ ÃΣ § OEٟ٥ ¬ ˇ Ê Á‚≈ UË Σ§ÙÃflÊ‹Ë ¬„È¥ø ª∞ OE⁄U ⁄UÊà ‚ÒΣ§«ΠÙ ⁄UÊ¡ŸÒÁÃΣ§ OE‹Ù¥ ‚ ÃÊÑÈΣ§ ⁄UπŸ flÊ‹Ù¥ Σ‘§ ’Ëø ÷ÿ¥Σ§⁄U Σ§„Ê‚ÈŸË „È߸–OE⁄U ⁄UÊà OEٟ٥ ¬ˇÊÙ¥ mÊ⁄UÊ •¬ŸË Á‡ÊΣ§Êÿà Á‚≈UË Σ§ÙÃflÊ‹Ë ¬„È¥ø Σ§Ë „Ò– Á‚≈UË Σ§ÙÃflÊ‹Ë ¬ÈÁ‹‚ OEٟ٥ ¬ˇÊÙ¥ Σ‘§ Á‡ÊΣ§ÊÿÃÙ¥ Σ§Ë ¡Ê¥ø Σ§⁄U ⁄U„Ë „Ò– ’ÃÊ OE¥ „Ê‹ „Ë ◊¥ ÁfloeÊŸ‚÷Ê øÈŸÊfl ‚ê¬ÛÊ „È∞ „Ò ©‚Σ‘§ ’ÊOE ‚ •Ê¬‚Ë πË¤Ê Σ‘§ ◊gŸ¡⁄U ÿ„ ÉÊ≈UŸÊ OE È ÷ Ê ¸ fl Ÿ Ê fl ‡ Ê ÁflflÊOE ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ fl„Ë OEÍ‚⁄U ¬ˇÊ Σ‘§ ŸÃÊ•Ù Ÿ ‚هʋ ◊ ËÁ « ÿÊ ◊  ¥ ∞ Σ § Ÿ  ÃÊ Σ‘ § mÊ⁄ UÊ •¬◊ÊŸ¡ŸΣ§ ‡ÊéOE Á‹πŸ Σ‘§ ø‹Ã „ÙŸÊ ’ÃÊ ⁄U„ „Ò ’„⁄U„Ê‹ Á‚≈UË Σ§ÙÃflÊ‹Ë ¬ÈÁ‹‚ ◊Ê◊‹ Σ§Ë ¡Ê¥ø Σ§⁄U ⁄U„Ë „Ò¥ ¡Ê¥ø ©¬⁄UÊ¥Ã Σ§Êÿ¸flÊ„Ë „٪˖ ◊ È ¥ ª  ‹ Ë ãÿÊÿÊ‹ÿ ÄU‚Ë‹OEÊ⁄U, Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ÇÊ.) ãÿÊÿÊ‹ÿ •ŸÈÁfl÷ʪËÿ •ÁäÊΣ§Ê⁄UË (⁄UÊ.) Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ª.) ãÿÊÿÊ‹ÿ •ŸÈÁfl÷ʪËÿ •ÁäÊΣ§Ê⁄UË (⁄UÊ.) Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ª.) ãÿÊÿÊ‹ÿ •ŸÈÁfl÷ʪËÿ •ÁäÊΣ§Ê⁄UË (⁄UÊ.) Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ª.) ãÿÊÿÊ‹ÿ •ŸÈÁfl÷ʪËÿ •ÁäÊΣ§Ê⁄UË (⁄UÊ.) Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ª.) ©UOE˜ÉÊÊ·áÊÊ ©UOE˜ÉÊÊ·áÊÊ ©UOE˜ÉÊÊ·áÊÊ ©UOE˜ÉÊÊ·áÊÊ ß¸U‡Ã„UÊ⁄U ⁄UÊ.¬˝. Σ˝§◊Ê¥Σ§ vzÆ|/ •-w/ wÆv} ∞ ÃOE ˜ mUÊ⁄ UÊ • Ê ◊ ¡ ŸÃÊ Σ § Ê  ‚ÍÁøà ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ÁΣ§ •ÊflÁOEΣ§Ê ◊‚‚¸ ¡ËáÊ◊ÊÃÊ Á’À«U⁄U ∞¥«U «U√„U‹¬‚¸ ◊Ë⁄UÊ •ª˝flÊ‹ ¬Áà •¡ÿ •ª˝flÊ‹ ÁŸflÊ‚ Ë øÊ¥ ¬ Ê Ã„ U‚ Ë‹ fl Á¡‹ Ê Á’‹Ê‚¬È⁄U mUÊ⁄UÊ ªÊ˝◊ Á‚⁄UÁª^UË ¬.„U.Ÿ¥. wx ⁄UÊ.ÁŸ.◊¥. fl ÄU‚Ë‹ Á’‹Ê‚¬È⁄U, Á¡‹Ê-Á’‹Ê‚¬È⁄U ÁSÕà ÷ÍÁ◊ π‚⁄UÊ Ÿ¥’⁄U zzv/v ◊¥ ‚ ⁄UΣ§’Ê vxÆ}Æ flª¸»§Ë≈U ÷ÍÁ◊ Σ§Ê •ÊflÊ‚Ëÿ ¬˝ÿÊ¡Ÿ Σ§ Á‹ÿ «UÊÿfl‚¸Ÿ Σ§⁄UÊŸ „UÃÈ •ÊflOEŸ ¬òÊ ¬˝SÃÈà ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ßU‚ ‚¥’¥äÊ ◊¥ Á¡‚ ÁΣ§‚Ë èÊË √ÿÁQ§ Σ§Ê •Ê¬ÁûÊ/ OEÊflÊ „UÊ ÃÊ fl„U •¬ŸÊ •Ê¬ÁûÊ ÁOEŸÊ¥Σ§ w}.vw.v} ÃΣ§ Sfl× •ÕflÊ •¬Ÿ •Á÷÷Ê·Σ§ Σ§ ◊Êäÿ◊ ‚ ©U¬ÁSÕà „UÊΣ§⁄U •Ê¬ÁûÊ/ OEÊflÊ ¬˝SÃÈÃ Σ§⁄U ‚Σ§Ã „Ò¥U– ÁŸäÊʸÁ⁄Uà ‚◊ÿÊflÁäÊ Σ§ ¬‡øÊàʘ ¬˝Ê# OEÊflʕʬÁûÊ ¬⁄U ÁfløÊ⁄U Ÿ„UË¥ ÁΣ§ÿÊ ¡ÊflªÊ– •Ê¡ ÁOEŸÊ¥Σ§ vx.vw.wÆv} ◊⁄‘U ãÿÊÿÊ‹ÿ Σ§Ë ◊È„U⁄U ∞fl¥ „USÃÊˇÊ⁄U ‚ ¡Ê⁄UË ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ⁄UÊ.¬˝. Σ˝§◊Ê¥Σ§ vzv~/ •-w/ wÆv} ∞ ÃOE ˜ mUÊ⁄ UÊ • Ê ◊ ¡ ŸÃÊ Σ § Ê  ‚ÍÁøà ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ÁΣ§ •ÊflÁOEΣ§Ê üÊË ◊ ÃË ⁄‘ UπÊ ¡ Êÿ‚ flÊ‹ ¬ Áà ⁄ UÊ ◊ ª Ê  ¬ Ê‹ ¡ Êÿ‚ flÊ‹ ÁŸflÊ‚ Ë ‚⁄UΣ¥§«UÊ Ã„U‚Ë‹ fl Á¡‹Ê Á’‹Ê‚¬È⁄U mUÊ⁄ UÊ ª ˝ Ê ◊ ‚⁄ UΣ¥ § « UÊ ¬ . „ U. Ÿ¥. xw ⁄ UÊ. ÁŸ. ◊ ¥ . fl Ä U‚ Ë‹ Á’‹ Ê‚ ¬ È⁄ U, Á¡‹Ê-Á’‹Ê‚¬È⁄U ÁSÕà ÷ÍÁ◊ π‚⁄UÊ Ÿ¥’⁄U xvw/yv ⁄UΣ§’Ê vwÆÆ flª»¸§Ë≈U ÷ÍÁ◊ Σ§Ê •ÊflÊ‚Ëÿ ¬˝ÿÊ¡Ÿ Σ§ Á‹ÿ «UÊÿfl‚¸Ÿ Σ§⁄UÊŸ „UÃÈ •ÊflOEŸ ¬òÊ ¬˝SÃÈà ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ßU‚ ‚¥’¥äÊ ◊¥ Á¡‚ ÁΣ§‚Ë èÊË √ÿÁQ§ Σ§Ê •Ê¬ÁûÊ/ OEÊflÊ „UÊ ÃÊ fl„U •¬ŸÊ •Ê¬ÁûÊ ÁOEŸÊ¥Σ§ w~.vw.v} ÃΣ§ Sfl× •ÕflÊ •¬Ÿ •Á÷÷Ê·Σ§ Σ§ ◊Êäÿ◊ ‚ ©U¬ÁSÕà „UÊΣ§⁄U •Ê¬ÁûÊ/ OEÊflÊ ¬˝SÃÈÃ Σ§⁄U ‚Σ§Ã „Ò¥U– ÁŸäÊʸÁ⁄Uà ‚◊ÿÊflÁäÊ Σ§ ¬‡øÊàʘ ¬˝Ê# OEÊflʕʬÁûÊ ¬⁄U ÁfløÊ⁄U Ÿ„UË¥ ÁΣ§ÿÊ ¡ÊflªÊ– •Ê¡ ÁOEŸÊ¥Σ§ vy.vw.wÆv} ◊⁄‘U ãÿÊÿÊ‹ÿ Σ§Ë ◊È„U⁄U ∞fl¥ „USÃÊˇÊ⁄U ‚ ¡Ê⁄UË ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ⁄UÊ.¬˝. Σ˝§◊Ê¥Σ§ vzvz/ •-w/ wÆv} ∞ ÃOE ˜ mUÊ⁄ UÊ • Ê ◊ ¡ ŸÃÊ Σ § Ê  ‚ÍÁøà ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ÁΣ§ •ÊflOEΣ§ ÁflüÊÊ◊ ¬‚˝ÊOE ‚Ê„ÍU flªÒ⁄U„U Á¬ÃÊ OEÈπÈ⁄UÊ◊ ‚Ê„ÍU ÁŸflÊ‚Ë •‡ÊÊΣ§ Áfl„UÊ⁄U ÄU‚Ë‹ fl Á¡‹Ê Á’‹Ê‚¬È⁄U mUÊ⁄UÊ ªÊ˝◊ øÊ¥≈UË«UË„U ¬.„U.Ÿ¥. wÆ ⁄UÊ.ÁŸ.◊¥. fl ÄU‚Ë‹ Á’‹Ê‚¬È⁄U, Á¡‹Ê-Á’‹Ê‚¬È⁄U ÁSÕà ÷ÍÁ ◊ π‚⁄ UÊ Ÿ¥’⁄ U ww}/|{, wxv/yw, wxw/yw ⁄UΣ§’Ê vzÆÆ flª¸»§Ë≈U ÷ÍÁ◊ Σ§Ê •ÊflÊ‚Ëÿ ¬˝ÿÊ¡Ÿ Σ§ Á‹ÿ «UÊÿfl‚¸Ÿ Σ§⁄UÊŸ „UÃÈ •ÊflOEŸ ¬òÊ ¬˝SÃÈà ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ßU‚ ‚¥’¥äÊ ◊¥ Á¡‚ ÁΣ§‚Ë èÊË √ÿÁQ§ Σ§Ê •Ê¬ÁûÊ/ OEÊflÊ „UÊ ÃÊ fl„U •¬ŸÊ •Ê¬ÁûÊ ÁOEŸÊ¥Σ§ w~.vw.v} ÃΣ§ Sfl× •ÕflÊ •¬Ÿ •Á÷÷Ê·Σ§ Σ§ ◊Êäÿ◊ ‚ ©U¬ÁSÕà „UÊΣ§⁄U •Ê¬ÁûÊ/ OEÊflÊ ¬˝SÃÈÃ Σ§⁄U ‚Σ§Ã „Ò¥U– ÁŸäÊʸÁ⁄Uà ‚◊ÿÊflÁäÊ Σ§ ¬‡øÊàʘ ¬˝Ê# OEÊflʕʬÁûÊ ¬⁄U ÁfløÊ⁄U Ÿ„UË¥ ÁΣ§ÿÊ ¡ÊflªÊ– •Ê¡ ÁOEŸÊ¥Σ§ vy.vw.wÆv} ◊⁄‘U ãÿÊÿÊ‹ÿ Σ§Ë ◊È„U⁄U ∞fl¥ „USÃÊˇÊ⁄U ‚ ¡Ê⁄UË ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ⁄UÊ.¬˝. Σ˝§◊Ê¥Σ§ vy|~/ •-w/ wÆv} ∞ ÃOE ˜ mUÊ⁄ UÊ • Ê ◊ ¡ ŸÃÊ Σ § Ê  ‚ÍÁøà ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ÁΣ§ •ÊflOEΣ§ ◊Ê„Uê◊OE ’«Π πÊŸ Á¬ÃÊ ‚ÒƒÿOE πÊŸ ÁŸflÊ‚ Ë • ◊  ⁄ UË Ã„ U‚ Ë‹ fl Á¡‹ Ê Á’‹Ê‚¬È⁄U mUÊ⁄UÊ ª˝Ê◊ ◊Ê¬Σ§Ê ¬.„U.Ÿ¥. v~ ⁄UÊ.ÁŸ.◊¥. fl ÄU‚Ë‹ Á’‹Ê‚¬È⁄U, Á¡‹Ê-Á’‹Ê‚¬È⁄U ÁSÕà ÷ÍÁ◊ π‚⁄UÊ Ÿ¥’⁄ U vxv|/ vw ⁄ UΣ § ’ Ê vxÆ} Æ flª¸»§Ë≈U ÷ÍÁ◊ Σ§Ê •ÊflÊ‚Ëÿ ¬˝ÿÊ¡Ÿ Σ§ Á‹ÿ «UÊÿfl‚¸Ÿ Σ§⁄UÊŸ „UÃÈ •ÊflOEŸ ¬òÊ ¬˝SÃÈà ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ßU‚ ‚¥’¥äÊ ◊¥ Á¡‚ ÁΣ§‚Ë èÊË √ÿÁQ§ Σ§Ê •Ê¬ÁûÊ/ OEÊflÊ „UÊ ÃÊ fl„U •¬ŸÊ •Ê¬ÁûÊ ÁOEŸÊ¥Σ§ ww.vw.v} ÃΣ§ Sfl× •ÕflÊ •¬Ÿ •Á÷÷Ê·Σ§ Σ  § ◊ Êäÿ ◊ ‚  © U ¬ ÁSÕà „ UÊ  Σ § ⁄ U •Ê¬ÁûÊ/ OEÊflÊ ¬˝SÃÈÃ Σ§⁄U ‚Σ§Ã „Ò¥U– ÁŸäÊʸÁ⁄Uà ‚◊ÿÊflÁäÊ Σ§ ¬‡øÊàʘ ¬˝Ê# OEÊflÊ-•Ê¬ÁûÊ ¬⁄U ÁfløÊ⁄U Ÿ„UË¥ ÁΣ§ÿÊ ¡ÊflªÊ– •Ê¡ ÁOEŸÊ¥Σ§ Æ{.vw.wÆv} ◊⁄‘U ãÿÊÿÊ‹ÿ Σ§Ë ◊È„U⁄U ∞fl¥ „USÃÊˇÊ⁄U ‚ ¡Ê⁄UË ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ⁄UÊ.¬˝.Σ˝§. . /•-{/ wÆv}-v~ Σ˝§◊Ê¥Σ§/ Σ§/ ÄU./ flÊøΣ§/ wÆv} Á’‹Ê‚¬È⁄U, ÁOEŸÊ¥Σ§ Æ|/vw/wÆv} ª˝Ê◊ Áû§⁄UÊ Σ§ ‚fl¸‚ÊäÊÊ⁄UáÊ ¡ŸÃÊ Σ§Ê ‚ÍÁøà ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ÁΣ§ ª ˝ Ê ◊ Áà » § ⁄ UÊ ¬ . „ U. Ÿ¥.... Ä U‚ Ë‹ Á’‹Ê‚¬È⁄U ÁSÕà ÷ÍÁ◊ π.Ÿ¥.yw} Σ§Ê ≈ÈU. ⁄UΣ§’Ê v}ÆÆ ∞Σ§«Π ÷ÍÁ◊ Σ§Ë »§ÊÒÃË/ ŸÊ◊Ê¥Ã⁄UáÊ Σ§ Á‹∞ üÊË◊ÃË ⁄UÁ‡◊U •Ê.¬Ë.‚Ë. ⁄UÊ¡¬Èà ÁŸflÊ‚Ë Σ§¬Ë ≈UÊ©UŸ ¡’‹¬È⁄U mUÊ⁄UÊ •ÊflOEŸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ÿÁOE ÁΣ§‚Ë √ÿÁQ§/ ‚¥SÕÊ Σ§Ê ÁΣ§‚Ë ¬˝Σ§Ê⁄U Σ§Ë •Ê¬ÁûÊ/ OEÊflÊ „UÊ ÃÊ ◊  ⁄ ‘ U ã ÿ Ê ÿ Ê ‹ ÿ ◊  ¥ Á OE Ÿ Ê ¥ Σ § wy/vw/wÆv} Σ§Ê ‚È’„U vv.ÆÆ ’¡  Sflÿ¥ • ÕflÊ • ¬ Ÿ  ¬ ˝ ÊÁäÊΣÎ § à •ÁäÊflQ§Ê Σ§ ◊Êäÿ◊ ‚ ©U¬ÁSÕà „ UÊ  Σ § ⁄ U • Ê ¬ ÁûÊ/ OEÊflÊ ¬ ˝ SÃÈÃ Σ § ⁄ U ‚Σ§ÃÊ „ÒU– ‚◊ÿÊflÁäÊ ¬‡øÊàʘ ¬˝Ê# OEÊflÊ • Ê ¬ ÁûÊ SflËΣ § Ê⁄ U Ÿ„ UË¥ ÁΣ § ÿ  ¡Êfl¥ª– •Ê¡ ÁOEŸÊ¥Σ§ Æ|/vw/wÆv} Σ§Ê ◊⁄U‘ ¬OE◊ÈOEÊ˝ ∞fl¥ „USÃÊˇÊ⁄U ‚ ¡Ê⁄UË– çâÅUè ·¤ôÌßæÜè ÂéçÜâ ·¤ÚU ÚUãè Áæ´¿ ãÿÊÿÊ‹ÿ, Áfl‡Ê· Σ§Ã¸√ÿSÕ •ÁäÊΣ§Ê⁄UË ¬Á⁄UflÁøà ÷ÍÁ◊ (Ÿª⁄UËÿ) Á¡‹Ê - Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ª.) ãÿÊÿÊ‹ÿ, Áfl‡Ê· Σ§Ã¸√ÿSÕ •ÁäÊΣ§Ê⁄UË ¬Á⁄UflÁøà ÷ÍÁ◊ (Ÿª⁄UËÿ) Á¡‹Ê- Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ª.) ߸U‡Ã„UÊ⁄U ߸U‡Ã„UÊ⁄U ⁄UÊ¡ãOE˝ ‡Ê◊ʸ Á¬ÃÊ Sfl. ªáÊ‡Ê ¬˝‚ÊOE ‡Ê◊ʸU ÁŸflÊ‚Ë ◊¥ª‹Ê Á’‹Ê‚¬È⁄U ... •ÊflOEΣ§ ÁflM§hU ¿U.ÇÊ.‡ÊÊ‚Ÿ ........ •ŸÊflOEΣ§ ßU‚ ãÿÊÿÊ‹ÿ ◊¥ •ÊflOEΣ§ üÊË ⁄UÊ¡ãOE˝ ‡Ê◊ʸ Á¬ÃÊ Sfl. ªáÊ‡Ê ¬˝‚ÊOE ‡Ê◊ʸU ÁŸflÊ‚Ë ◊¥ª‹Ê Á’‹Ê‚¬È⁄ Ÿ ◊ÊÒ¡Ê ◊¥ª‹Ê ¬.„U.Ÿ¥ wv ÄU‚Ë‹ Á’‹Ê‚¬È⁄U Á¡‹Ê Á’‹Ê‚¬È⁄U ◊¥ Á¸SÕà ÷ÍÁ ◊ π‚⁄ UÊ Ÿ¥. vy{ z/ x, vy{|/w ‡ÊË≈U Ÿ¥.... é‹ÊΣ§ Ÿ¥.... å‹ Ê≈ U Ÿ¥....⁄ UΣ § ’ Ê ... ˇ Ê  òÊ » § ‹ zy~Æ flª¸»È§≈U ÷ÍÁ◊ ŸÊ◊Ê¥Ã⁄UáÊ „UÃÈ •ÊflOEΣ§ Ÿ •¬Ÿ Á¬ÃÊ ∞fl¥ ÷ÍÁ◊SflÊ◊Ë Sfl. ªáÊ‡Ê¬˝‚ÊOE ‡Ê◊ʸ Á¬ÃÊ Sfl. øß ¬˝‚ÊOE ‡Ê◊ʸ Σ§ »§ÊÒà Σ§ •ÊäÊÊ⁄U ¬⁄U •ÊflOEŸ ¬òÊ ¬˝SÃÈà ÁΣ§ÿÊ „ÒU– Á¡‚ ÁΣ § ‚ Ë √ ÿÁQ § ‚¥ SÕÊ ÁŸΣ§Êÿ Σ§Ê Σ§Ê߸U •Ê¬ÁûÊ „UÊ ÃÊ ßU‚ ãÿÊÿÊ‹ÿ Σ§ ‚◊ˇÊ ¬˝Σ§ÊÁ‡Êà „UÊŸ Σ§ ÁOEŸÊ¥Σ§ ...‚ ÁOEŸÊ¥Σ§ vÆ/Æv/v~ ÃΣ § Σ § ÊÿÊ ¸ ‹ ÿËŸ ÁOEfl‚ ∞ fl¥ Σ§Êÿʸ‹ÿËŸ •flÁäÊ ◊¥ Sflÿ¥ ÿÊ •¬Ÿ • ÁäÊflQ § Ê Σ  § ◊ Êäÿ ◊ ‚  ‚ ◊ Sà OESÃÊfl¡ ‚Á„Uà •Ê¬ÁûÊ ¬˝SÃÈÃ Σ§⁄U ‚Σ§Ã „Ò¥U– ‚ÈŸflÊ߸U Σ§ ÁOEŸÊ¥Σ§ Σ§ ¬‡øÊàʘ ¬˝Σ§⁄UáÊ ◊¥ •Áª˝◊ Σ§Êÿ¸flÊ„UË ¬Ê⁄¥˝U÷ Σ§Ë ¡ÊflªË– ÁŸäÊÊÁ⁄¸Uà ‚◊ÿÊflÁäÊ ¬‡øÊàʘ ¬˝Ê# OEÊflÊ/ •Ê¬ÁûÊ ◊Êãÿ Ÿ„UË¥ „UÊªÊ– ßU‚ ãÿÊÿÊ‹ÿ Σ§Ë ‚Ë‹ ◊ÈOE˝Ê mUÊ⁄UÊ ¡Ê⁄UË ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– Á’‹Ê‚¬È⁄U, ÁOEŸÊ¥Σ§ — v~/vw/v} ¬Σ¥§¡ ‡Ê¥Σ§⁄U üÊËflÊSÃfl Á¬ÃÊ ∞‚.∞‚. üÊËflÊSÃfl ÁŸflÊ‚ Ë ‚⁄ UΣ¥ § « UÊ Á’‹Ê‚¬È⁄U ... •ÊflOEΣ§ Á√ÊM§hU v/ ‚ÊΣ§à ’ÈÁäÊÿÊ Á¬ÃÊ üÊËΣ§Ê¥Ã ’ÈÁäÊÿÊ ÁŸflÊ‚Ë- Á’‹Ê‚¬È⁄U w/¿U.ª.‡ÊÊ‚Ÿ ...... •ŸÊflOEΣ§ ßU‚ ãÿÊÿÊ‹ÿ ◊¥ •ÊflOEΣ§ üÊË ¬¥Σ§¡ ‡Ê¥Σ§⁄U üÊËflÊSÃfl Á¬ÃÊ ∞‚.∞‚. üÊËflÊSÃfl ÁŸflÊ‚Ë ‚⁄UΣ¥§«UÊ Á’‹Ê‚¬È⁄ Ÿ ◊ÊÒ¡Ê ‚⁄UΣ¥§«UÊU ¬.„U.Ÿ¥. wÆ Ã„U‚Ë‹ Á’‹Ê‚¬È⁄ U Á¡‹Ê Á’‹Ê‚¬È⁄U ◊¥ ÁSÕà ÷ÍÁ◊ π‚⁄UÊ Ÿ¥. |Æx/y, x, {, |Æy/y, |Æz ‡ÊË≈U Ÿ¥. ww é‹ÊΣ§ Ÿ¥. v{ å‹ Ê≈ U Ÿ¥. ywz ⁄ UΣ § ’ Ê... Π ˇÊòÊ»§‹ vyzÆ flª»¸§È≈U ÷ÍÁ◊ ŸÊ◊Ê¥Ã⁄UáÊ „UÃÈ ¬¥¡ËΣΧà ÁflΣ˝§ÿ ¬òÊ Σ§ •ÊäÊÊ⁄U ¬⁄U •ÊflOEŸ ¬òÊ ¬˝SÃÈà ÁΣ§ÿÊ „ÒU– Á¡‚ ÁΣ § ‚ Ë √ ÿÁQ § , ‚¥ SÕÊ, ÁŸΣ§Êÿ Σ§Ê Σ§Ê߸U •Ê¬ÁûÊ „UÊ ÃÊ ßU‚ ãÿÊÿÊ‹ÿ Σ§ ‚◊ˇÊ ¬˝Σ§ÊÁ‡Êà „UÊŸ Σ§ ÁOEŸÊ¥Σ§ ...‚ ÁOEŸÊ¥Σ§ vÆ/Æv/v~ ÃΣ § Σ § ÊÿÊ ¸ ‹ ÿËŸ ÁOEfl‚ ∞ fl¥ U Σ§Êÿʸ‹ÿËŸ •flÁäÊ ◊¥ Sflÿ¥ ÿÊ •¬Ÿ • ÁäÊflQ § Ê Σ  § ◊ Êäÿ ◊ ‚  ‚ ◊ Sà OESÃÊfl¡ ‚Á„Uà •Ê¬ÁûÊ ¬˝SÃÈÃ Σ§⁄U ‚Σ§Ã „Ò¥U– ‚ÈŸflÊ߸U Σ§ ÁOEŸÊ¥Σ§ Σ§ ¬‡øÊàʘ ¬˝Σ§⁄UáÊ ◊¥ •Áª˝◊ Σ§Êÿ¸flÊ„UË ¬Ê⁄˝U¥÷ Σ§Ë ¡ÊflªË– ÁŸäÊÊÁ⁄¸Uà ‚◊ÿÊflÁäÊ ¬‡øÊàʘ ¬˝Ê# OEÊflÊ/ •Ê¬ÁûÊ ◊Êãÿ Ÿ„UË¥ „UÊªÊ– ßU‚ ãÿÊÿÊ‹ÿ Σ§Ë ‚Ë‹ ◊ÈOE˝Ê mUÊ⁄UÊ ¡Ê⁄UË ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– Á’‹Ê‚¬È⁄, ÁOEŸÊ¥Σ§-wÆ/vw/v} ‚¥¬OEÊ •ÁäÊΣ§Ê⁄UË ¿UûÊË‚ª…ΠU ªÎ„U ÁŸ◊ʸáÊ ◊á«U‹ ¬˝ˇÊòÊ- Á’‹Ê‚¬È⁄U ÄU‚Ë‹OEÊ⁄U Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ª.) •ŸÈÁfl÷ʪËÿ •ÁäÊΣ§Ê⁄UË (⁄UÊ.) Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ª.) •ŸÈÁfl÷ʪËÿ •ÁäÊΣ§Ê⁄UË (⁄UÊ.) Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ª.) •ŸÈÁfl÷ʪËÿ •ÁäÊΣ§Ê⁄UË (⁄UÊ.) Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ª.) •ŸÈÁfl÷ʪËÿ •ÁäÊΣ§Ê⁄UË (⁄UÊ.) Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ª.) ‚Ë‹ ‚Ë‹ ‚Ë‹ ‚Ë‹ ‚Ë‹ ãÿÊÿÊ‹ÿ ÄU‚Ë‹OEÊ⁄U, Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ÇÊ.) ãÿÊÿÊ‹ÿ ÄU‚Ë‹OEÊ⁄U, Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ÇÊ.) ãÿÊÿÊ‹ÿ ÄU‚Ë‹OEÊ⁄U, Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ÇÊ.) ãÿÊÿÊ‹ÿ ÄU‚Ë‹OEÊ⁄U, Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ÇÊ.) ãÿÊÿÊ‹ÿ ÄU‚Ë‹OEÊ⁄U, Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ÇÊ.) ãÿÊÿÊ‹ÿ ÄU‚Ë‹OEÊ⁄U, Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ÇÊ.) ߸U‡Ã„UÊ⁄U ߸U‡Ã„UÊ⁄U ߸U‡Ã„UÊ⁄U ߸U‡Ã„UÊ⁄U ߸U‡Ã„UÊ⁄U ߸U‡Ã„UÊ⁄U Σ˝§◊Ê¥Σ§/ Σ§/ ÄU./ flÊ.-v/ wÆv} Á’‹Ê‚¬È⁄U ÁOEŸÊ¥Σ§ vv/vw/wÆv} ‚fl¸‚ÊäÊÊ⁄UáÊ ¡ŸÃÊ Σ§Ê ‚ÍÁøà ÁΣ § ÿÊ ¡ ÊÃÊ „ ÒU ÁΣ § ◊ ÊÒ¡ Ê- ◊ Ê  ¬ Σ § Ê ¬.„U.Ÿ¥. v~/w~ ÄU‚Ë‹ Á’‹Ê‚¬È⁄U ÁSÕà ÷ÍÁ◊ π.Ÿ¥.U wz|y/z ⁄UΣ§’Ê wwwÆ flª¸»È§≈U ÷ÍÁ◊ Σ§Ê •ÊflÊ‚Ëÿ ¬ÿÊ˝¡Ÿ „UÃÈ «UÊÿfl‚Ÿ¸ Σ§ Á‹∞ •ÊflOEΣ§ ÁflüÊÊ◊ ‚Ê„ÍU flªÒ⁄U„U Á¬ÃÊ OEÈπÍ⁄UÊ ‚Ê„ÍU ÁŸflÊ‚Ë øÊ¥≈UË«UË„U ÄU‚Ë‹ fl Á¡‹ÊÁ’‹ Ê‚ ¬ È⁄ UU ( ¿ U. ª . ) mUÊ⁄ UÊ • Êfl  OEŸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ÿÁOE ÁΣ§‚Ë √ÿÁQ§/ ‚¥SÕÊ Σ§Ê ÁΣ§‚Ë ¬˝Σ§Ê⁄U Σ§Ë •Ê¬ÁûÊ/ OEÊflÊ „UÊ ÃÊ ◊⁄‘U ãÿÊÿÊ‹ÿ ◊¥ ÁOEŸÊ¥Σ§ w}/vw/v} Σ§Ê ‚È’„U vv.ÆÆ ’¡ Sflÿ¥ •ÕflÊ •¬Ÿ ¬˝ÊÁäÊΣΧà •ÁäÊflQ§Ê Σ§ ◊Êäÿ◊ ‚ ©U¬ÁSÕà „UÊΣ§⁄U •Ê¬ÁûÊ/ OEÊflÊ ¬˝SÃÈÃ Σ§⁄U ‚Σ§ÃÊ „ÒU– ‚◊ÿÊflÁäÊ ¬pÊà ¬Ê#˝ OEÊflÊ/ •Ê¬ÁûÊ SflËΣ§Ê⁄U Ÿ„UË¥ ÁΣ§ÿ ¡Êfl¥ª– •Ê¡ ÁOEŸÊ¥Σ§ vv/vw/wÆv} Σ§Ê ◊⁄‘U ¬OE◊ÈOE˝Ê/ „USÃÊˇÊ⁄U ‚ ¡Ê⁄UË– Σ˝§◊Ê¥Σ§/ / •ÁÃ.ÄU./ flÊ./ wÆv} Á’‹Ê‚¬È⁄U, ÁOEŸÊ¥Σ§ vÆ/vw/wÆv} ªÊ˝◊ Á‚⁄UÁª^UË Σ§ ‚fl¸ ‚ÊäÊÊ⁄UáÊ/ •Ê◊ ¡ŸÃÊ Σ§Ê ‚ÍÁøà ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ÁΣ§ ª˝Ê◊ Á‚⁄UÁª^UË ¬.„U.Ÿ¥. yv ÄU‚Ë‹ Á’‹Ê‚¬È⁄U ÁSÕà ÷ÍÁ◊ π.Ÿ¥. xz|/{ ⁄UΣ§’Ê Æ.Æz ∞Σ§«Π èÊÍÁ◊ Σ§Ë »§ÊÒÃË ŸÊ◊Ê¥Ã⁄UáÊ Σ§ Á‹∞ üÊË ⁄UÊ¡ãOE˝, •ÁŸ‹, Σ§Á¬‹ •Ê. Sfl. ’ Ê’Í⁄ UÊfl ÁŸflÊ‚ Ë Á’‹ Ê‚ ¬ È⁄ UU mUÊ⁄ UÊ •ÊflOEŸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ÿÁOE ÁΣ§‚Ë √ÿÁQ§/ ‚¥SÕÊ Σ§Ê ÁΣ§‚Ë ¬˝Σ§Ê⁄U Σ§Ë •Ê¬ÁûÊ/ OEÊflÊ „UÊ ÃÊ ◊  ⁄ ‘ U ã ÿ Ê ÿ Ê ‹ ÿ ◊  ¥ Á OE Ÿ Ê ¥ Σ § w}/vw/wÆv} Σ§Ê ‚È’„U vv.ÆÆ ’¡  Sflÿ¥ • ÕflÊ • ¬ Ÿ  ¬ ˝ ÊÁäÊΣÎ § à •ÁäÊflQ§Ê Σ§ ◊Êäÿ◊ ‚ ©U¬ÁSÕà „UÊΣ§⁄U •Ê¬ÁûÊ/ OEÊflÊ ¬SÃÈÃ˝ Σ§⁄U ‚Σ§ÃÊ „ ÒU– ‚ ◊ ÿÊflÁäÊ ¬ ‡ øÊàÊ ˜ ¬ ˝ Ê# OEÊflÊ •Ê¬ÁûÊ SflËΣ§Ê⁄U Ÿ„UË¥ ÁΣ§ÿ ¡Êfl¥ª– •Ê¡ ÁOEŸÊ¥Σ§ vÆ/vw/wÆv} Σ§Ê ◊⁄‘U ¬OE◊ÈOE˝Ê ∞fl¥ „USÃÊˇÊ⁄U ‚ ¡Ê⁄UË– ⁄UÊ.¬˝.Σ˝§. . /•-{/ wÆv}-v~ Σ˝§◊Ê¥Σ§/ Σ§/ ÄU./ flÊøΣ§/ wÆv} Á’‹Ê‚¬È⁄U, ÁOEŸÊ¥Σ§ vw/vw/wÆv} ª˝Ê◊ Á‚⁄UÁª^UË Σ§ ‚fl¸‚ÊäÊÊ⁄UáÊ ¡ŸÃÊ Σ§Ê ‚ÍÁøà ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ÁΣ§ ªÊ˝◊ Á‚⁄UÁª^UË ¬.„U.Ÿ¥. yv ÄU‚Ë‹ Á’‹ Ê‚ ¬ È⁄ U ÁSÕà ÷ÍÁ ◊ π. Ÿ¥. }Æv/{ ⁄UΣ§’Ê Æ.ÆÆ} „U. ÷ÍÁ◊ Σ§Ë »§ÊÒÃË/ ŸÊ◊Ê¥Ã⁄UáÊ Σ§ Á‹∞ üÊË ‚È⁄‘UãOE˝ Á‚¥„U flªÒ⁄U„U •Ê. Sfl. ⁄UÊ¡Ê Á‚¥„U ÁŸflÊ‚Ë ªÈM§mUÊ⁄UÊU mUÊ⁄UÊ •ÊflOEŸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ÿÁOE ÁΣ§‚Ë √ÿÁQ§/ ‚¥SÕÊ Σ§Ê ÁΣ§‚Ë ¬˝Σ§Ê⁄U Σ§Ë •Ê¬ÁûÊ/ OEÊflÊ „UÊ ÃÊ ◊  ⁄ ‘ U ã ÿ Ê ÿ Ê ‹ ÿ ◊  ¥ Á OE Ÿ Ê ¥ Σ § w~/vw/wÆv} Σ§Ê ‚È’„U vv.ÆÆ ’¡  Sflÿ¥ • ÕflÊ • ¬ Ÿ  ¬ ˝ ÊÁäÊΣÎ § à •ÁäÊflQ§Ê Σ§ ◊Êäÿ◊ ‚ ©U¬ÁSÕà „ UÊ  Σ § ⁄ U • Ê ¬ ÁûÊ/ OEÊflÊ ¬ ˝ SÃÈÃ Σ § ⁄ U ‚Σ§ÃÊ „ÒU– ‚◊ÿÊflÁäÊ ¬‡øÊàʘ ¬˝Ê# OEÊflÊ • Ê ¬ ÁûÊ SflËΣ § Ê⁄ U Ÿ„ UË¥ ÁΣ § ÿ  ¡Êfl¥ª– •Ê¡ ÁOEŸÊ¥Σ§ vw/vw/wÆv} Σ§Ê ◊⁄U‘ ¬OE◊ÈOEÊ˝ ∞fl¥ „USÃÊˇÊ⁄U ‚ ¡Ê⁄UË– ⁄UÊ.¬˝.Σ˝§. . /•-{/ wÆv}-v~ Σ˝§◊Ê¥Σ§/ Σ§/ ÄU./ flÊøΣ§/ wÆv} Á’‹Ê‚¬È⁄U, ÁOEŸÊ¥Σ§ vw/vw/wÆv} ª˝Ê◊ Á‚⁄UÁª^UË Σ§ ‚fl¸‚ÊäÊÊ⁄UáÊ ¡ŸÃÊ Σ§Ê ‚ÍÁøà ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ÁΣ§ ªÊ˝◊ Á‚⁄UÁª^UË ¬.„U.Ÿ¥. yv ÄU‚Ë‹ Á’‹ Ê‚ ¬ È⁄ U ÁSÕà ÷ÍÁ ◊ π. Ÿ¥. v}~/}, z}z/x ⁄UΣ§’Ê Æ.x|w „U. Æ.v{w ∞Σ§«Π ÷ÍÁ◊ Σ§Ë »§ÊÒÃË/ ŸÊ◊Ê¥Ã⁄UáÊ Σ§ Á‹∞ üÊË ‚È⁄‘UãOE˝ Á‚¥„U flªÒ⁄U„U •Ê. Sfl. ⁄UÊ¡Ê Á‚¥„U ÁŸflÊ‚Ë Á‚⁄UÁª^UË mUÊ⁄UÊ •ÊflOEŸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ÿÁOE ÁΣ§‚Ë √ÿÁQ§/ ‚¥SÕÊ Σ§Ê ÁΣ§‚Ë ¬˝Σ§Ê⁄U Σ§Ë •Ê¬ÁûÊ/ OEÊflÊ „UÊ ÃÊ ◊  ⁄ ‘ U ã ÿ Ê ÿ Ê ‹ ÿ ◊  ¥ Á OE Ÿ Ê ¥ Σ § w~/vw/wÆv} Σ§Ê ‚È’„U vv.ÆÆ ’¡  Sflÿ¥ • ÕflÊ • ¬ Ÿ  ¬ ˝ ÊÁäÊΣÎ § à •ÁäÊflQ§Ê Σ§ ◊Êäÿ◊ ‚ ©U¬ÁSÕà „ UÊ  Σ § ⁄ U • Ê ¬ ÁûÊ/ OEÊflÊ ¬ ˝ SÃÈÃ Σ § ⁄ U ‚Σ§ÃÊ „ÒU– ‚◊ÿÊflÁäÊ ¬‡øÊàʘ ¬˝Ê# OEÊflÊ • Ê ¬ ÁûÊ SflËΣ § Ê⁄ U Ÿ„ UË¥ ÁΣ § ÿ  ¡Êfl¥ª– •Ê¡ ÁOEŸÊ¥Σ§ vw/vw/wÆv} Σ§Ê ◊⁄U‘ ¬OE◊ÈOEÊ˝ ∞fl¥ „USÃÊˇÊ⁄U ‚ ¡Ê⁄UË– ⁄UÊ.¬˝.Σ˝§. . /•-{(•)/ wÆv}-v~ Σ˝§◊Ê¥Σ§/ Σ§/ ÄU./ flÊøΣ§/ wÆv} Á’‹Ê‚¬È⁄U, ÁOEŸÊ¥Σ§ vw/vw/wÆv} ª˝Ê◊ Á‚⁄UÁª^UË Σ§ ‚fl¸‚ÊäÊÊ⁄UáÊ ¡ŸÃÊ Σ§Ê ‚ÍÁøà ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ÁΣ§ ª˝Ê◊ Á‚⁄UÁª^UË ¬.„U.Ÿ¥. yv ÄU‚Ë‹ Á’‹ Ê‚ ¬ È⁄ U ÁSÕà ÷ÍÁ ◊ π. Ÿ¥. v}~/w, v~z, v~|/v, v~}/x ⁄ UΣ § ’ Ê Æ. zv}, Æ.{ yz, Æ.|x|, Æ.w|v „U. ∞Σ§«Π ÷ÍÁ◊ Σ§Ë Á⁄UΣ§Ê«¸U OEÈM§SÃË Σ§ Á‹∞ üÊË ‚È⁄‘UãOE˝ Á‚¥„U •Ê. Sfl. ⁄UÊ¡Ê Á‚¥„U ÁŸflÊ‚Ë Á‚⁄UÁª^UË mUÊ⁄UÊ •ÊflOEŸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ÿÁOE ÁΣ§‚Ë √ÿÁQ§/ ‚¥SÕÊ Σ§Ê ÁΣ§‚Ë ¬˝Σ§Ê⁄U Σ§Ë •Ê¬ÁûÊ/ OEÊflÊ „UÊ ÃÊ ◊  ⁄ ‘ U ã ÿ Ê ÿ Ê ‹ ÿ ◊  ¥ Á OE Ÿ Ê ¥ Σ § w~/vw/wÆv} Σ§Ê ‚È’„U vv.ÆÆ ’¡  Sflÿ¥ • ÕflÊ • ¬ Ÿ  ¬ ˝ ÊÁäÊΣÎ § à •ÁäÊflQ§Ê Σ§ ◊Êäÿ◊ ‚ ©U¬ÁSÕà „UÊΣ§⁄U •Ê¬ÁûÊ/ OEÊflÊ ¬SÃÈÃ˝ Σ§⁄U ‚Σ§ÃÊ „ ÒU– ‚ ◊ ÿÊflÁäÊ ¬ ‡ øÊàÊ ˜ ¬ ˝ Ê# OEÊflÊ •Ê¬ÁûÊ SflËΣ§Ê⁄U Ÿ„UË¥ ÁΣ§ÿ ¡Êfl¥ª– •Ê¡ ÁOEŸÊ¥Σ§ vw/vw/wÆv} Σ§Ê ◊⁄U‘ ¬OE◊ÈOEÊ˝ ∞fl¥ „USÃÊˇÊ⁄U ‚ ¡Ê⁄UË– Σ˝§◊Ê¥Σ§/ Σ§/ ÄU./ flÊ.-v/ wÆv} Á’‹Ê‚¬È⁄U ÁOEŸÊ¥Σ§ vv/vw/wÆv} ‚fl¸‚ÊäÊÊ⁄UáÊ ¡ŸÃÊ Σ§Ê ‚ÍÁøà ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ÁΣ§ ◊ÊÒ¡Ê-’„UÃ⁄UÊ߸U ¬.„U.Ÿ¥. wÆ/xÆ Ã„U‚Ë‹ Á’‹Ê‚¬È⁄U ÁSÕà ÷ÍÁ◊ π.Ÿ¥.U {y{/{ ⁄UΣ§’Ê wvvz flª¸»È§≈U ÷ÍÁ◊ Σ§Ë •ÊflÊ‚Ëÿ ¬ ˝ ÿÊ  ¡ Ÿ „  UÃÈ « UÊÿfl‚ ¸ Ÿ Σ  § Á‹∞ • Êfl  ÁOEΣ § Ê üÊË ◊ ÃË OE  fl  ÃË ¡ ÿŸÊÕ ¬˝‚ÊOEU ¬Áà ¡ÿŸÊÕ ¬˝‚ÊOE ÁŸflÊ‚Ë Ÿ„UM§ Ÿª⁄U Á¬¬⁄UË ¬ÍáÊ v} ◊„UÊ⁄UÊc≈˛U mUÊ⁄UÊ •ÊflOEŸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ÿÁOE ÁΣ§‚Ë √ÿÁQ§/ ‚¥SÕÊ Σ§Ê ÁΣ§‚Ë ¬˝Σ§Ê⁄U Σ§Ë •Ê¬ÁûÊ/ OEÊflÊ „UÊ ÃÊ ◊⁄‘U ãÿÊÿÊ‹ÿ ◊¥ ÁOEŸÊ¥Σ§ w}/vw/v} Σ§Ê ‚È’„U vv.ÆÆ ’¡ Sflÿ¥ •ÕflÊ •¬Ÿ ¬˝ÊÁäÊΣΧà •ÁäÊflQ§Ê Σ§ ◊Êäÿ◊ ‚ ©U¬ÁSÕà „UÊΣ§⁄U •Ê¬ÁûÊ/ OEÊflÊ ¬˝SÃÈÃ Σ§⁄U ‚Σ§ÃÊ „ÒU– ‚◊ÿÊflÁäÊ ¬pÊà ¬Ê#˝ OEÊflÊ/ •Ê¬ÁûÊ SflËΣ§Ê⁄U Ÿ„UË¥ ÁΣ§ÿ ¡Êfl¥ª– •Ê¡ ÁOEŸÊ¥Σ§ vv/vw/wÆv} Σ§Ê ◊⁄‘U ¬OE◊ÈOE˝Ê/ „USÃÊˇÊ⁄U ‚ ¡Ê⁄UË– Áfl‡Ê· Σ§Ã¸√ÿSÕ •ÁäÊΣ§Ê⁄UË ¬Á⁄UflÁøà ÷ÍÁ◊ (Ÿª⁄UËÿ) ‡ÊÊπÊ Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ª.) Áfl‡Ê· Σ§Ã¸√ÿSÕ •ÁäÊΣ§Ê⁄UË ¬Á⁄UflÁøà ÷ÍÁ◊ (Ÿª⁄UËÿ) Á¡‹Ê- Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ª.) ÄU‚Ë‹OEÊ⁄U Á’‹Ê‚¬È⁄U ÄU‚Ë‹OEÊ⁄U Á’‹Ê‚¬È⁄U ÄU‚Ë‹OEÊ⁄U Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ª.) ÄU‚Ë‹OEÊ⁄U Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ª.) ÄU‚Ë‹OEÊ⁄U Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ª.) ÄU‚Ë‹OEÊ⁄U Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ª.) ‚Ë‹ ‚Ë‹ ‚Ë‹ ‚Ë‹ ‚Ë‹ ‚Ë‹ ‚Ë‹ ‚Ë‹ PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.