Deshbandhu (Bilaspur) : 2018-12-25

12 : 12 : 12

12

CMYK * * 12 ×´»ÜßæÚU, wz çÎâ ÕÚU w®v} ÂéçÜâ·¤ç×üØô´ ·Ô¤ Õ‘¿ô´ ·¤è ×ðçÇ·¤Ü §´ÁèçÙØçÚU´» ·¤è çàæÿææ ¥Õ ×é Ì ÌèÍüØæç˜æØæð´ ·¤æð Üð Áæ ÚUãUè Õâ ÂÜÅUè, w® ƒææØÜ | ·¤è ãUæÜÌ »´ÖèÚU, ÖéßÙðàßÚU ÁæÙð ·ð¤ çÜ° çÙ·¤Üð Íð wy ÁOE‚ê’⁄ U U(OE‡Ê’ãäÊÈ)– Ÿÿ ‚Ê‹ ◊¥ ¬ÈÁ‹‚ ¬Á⁄UflÊ⁄UÙ¥ Σ§Ù ⁄UÊíÿ ‚⁄UΣ§Ê⁄U ’«ΠÊ ÃÙ„»§Ê OEŸ ¡Ê ⁄U„Ë „Ò– ߥ¡ËÁŸÿÁ⁄U¥ª •ı⁄U ◊Á«Σ§‹ ◊¥ OEÊÁπ‹Ê ¬ÊŸ ¬ÈÁ‹‚Σ§Á◊¸ÿÙ¥ Σ‘§ „ÙŸ„Ê⁄U ’ëøÙ¥ Σ§Ê ¬Í⁄UÊ πø¸ •’ ¬ÈÁ‹‚ Áfl÷ʪ ©ΔÊÿªÊ– ÿ„Ë Ÿ„Ë¥ ¬ÈÁ‹‚Σ§Á◊¸ÿÙ¥ Σ‘§ ¬˝ÁÃ÷ʇÊÊ‹Ë ’ëøÙ¥ Σ§Ë Σ§ÙÁø¥ª fl ©ŸΣ‘§ ⁄U„Ÿ-Δ„⁄UŸ Σ§Ê ß¥Ã¡Ê◊ ÷Ë Áfl÷ʪ Σ§Ë Ã⁄U» ‚ ÁΣ§ÿÊ ¡ Êÿ  ª Ê– « Ë¡ Ë ¬ Ë «Ë∞◊ •flSÕË Ÿ •Ê¡ ¬òÊflÊÃʸ ◊¥ ¬ÈÁ‹‚Σ§Á◊¸ÿÙ fl ©ŸΣ‘§ ¬Á⁄U¡ŸÙ¥ Σ§Ù Á ◊‹Ÿ flÊ‹Ë ‚ıªÊÃ Σ§Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË OEË– «Ë¡Ë¬Ë «Ë∞◊ •flSÕË Ÿ ¬òÊΣ§Ê⁄UÙ¥ ‚ øøʸ Σ§⁄UÃ „Èÿ Σ§„Ê ÁΣ§ „⁄U ÁOEŸ OEÙ¬„⁄U ◊¥ v ‚  x ’¡ flÙ ¬ÈÁ‹‚ ◊ÈÅÿÊ‹ÿ ◊¥ •Ê◊ ‹ÙªÙ¥ Σ‘§ Á‹∞ ©¬‹éoe ⁄U„¥ª, Σ§Ù߸ ÷Ë √ÿÁQ§ ©Ÿ‚ •ÊΣ§⁄U Á ◊‹ ‚Σ§ÃÊ „Ò •ı⁄U •¬ŸË ¬⁄U‡ÊÊŸË Σ§Ù ⁄Uπ ‚Σ§ÃÊ „Ò– fl„Ë¥ ¬ÈÁ‹‚Σ§◊˸ •ı⁄U ©ŸΣ‘§ ¬Á⁄UflÊ⁄U ‡ÊÈR§flÊ⁄U Σ§Ù ©Ÿ‚ ◊È‹ÊΣ§ÊÃ Σ§⁄U •¬ŸË ‚◊SÿÊ ’ÃÊ ‚Σ§Ã „Ò, ÿ„U ÁOEŸ ©ŸΣ‘§ Á‹∞ •Ê⁄UÁˇÊà ⁄U„ªÊ– «Ë¡Ë¬Ë Ÿ Σ§„Ê xw ‚Ê‹Ù¥ ÃΣ§ ¡Ù ◊Ò¥Ÿ Σ§Ê◊ ÁΣ§ÿÊ flÙ ◊ËÁ«ÿÊ Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ •Ê◊ ‹ÙªÙ¥ ÃΣ§ ¬„È°øÊ, ◊Ò¥ •Ê‹ÙøŸÊ •ı⁄U ÃÊ⁄UË» Σ§Ù ∞Σ§ M§¬ ◊¥ „Ë OEπÃÊ „Í¥– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ „◊ ◊¡’Íà ¬ÈÁ‹‚ ÁflE‚ŸËÿ ¬ÈÁ‹‚ Σ‘§ ‚ÊÕ Σ§Ê◊ Σ§⁄U¥ª •ı⁄U •ë¿Ê Σ§Ê◊ Σ§⁄UŸ flÊ‹Ù¥ Σ§Ù Áfl÷ʪ •Ê©≈U •ÊÚ» ≈U◊¸ ¬˝◊هʟ ÷Ë OEªÊ– ¡Ù OEÊªË ‹Ùª „Ò¥ ©ã„¥ ’Ê„⁄U ÁΣ§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– „⁄U ◊„ËŸ ¬ÈÁ‹Á‚¥ª Σ§Ë ‚◊ˡÊÊ Σ§Ë ¡Ê∞ªË– «Ë¡Ë¬Ë Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ Ÿ„Ê øê¬Êflà «Ë•Ê߸¡Ë Σ§Ë •äÿˇÊÃÊ ◊¥ ¬ÈÁ‹‚ Σ§Á◊¸ÿÙ¥ Σ§Ë ‚◊SÿÊ•Ù¥ Σ§Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË Σ‘§ ‚Á◊ÁÃ Σ§Ê ªΔŸ ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÿªÊ– ¬ÈÁ‹‚Σ§Á◊¸ÿÙ¥ Σ‘§ Á‹∞ flÊÁ·¸Σ§ π‹Σ§ÍOE Σ‘§ ‚ÊÕ „ Ù flÊÁ · ¸ Σ § Ùà‚ fl Σ § Ê ÷Ë •ÊÿÙ¡Ÿ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ – ¬ÈÁ‹‚ Áfl÷ʪ Σ§Ë Ã⁄U» ‚ ’«Π SÃ⁄U ¬⁄U „⁄U ‚Ê‹ π‹ ©à‚fl •ı⁄U ¬ÎÕΣ§ ‚ ¬˝OE‡Ê SÃ⁄U Σ‘§ flÊÁ·¸Σ§Ùà‚fl Σ§Ê ÷Ë •ÊÿÙ¡Ÿ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– Á¡‚◊¥ ‚Ê‹ wÆv~ ◊¥ ©àΣ§ÎC Σ§Êÿ¸ Σ§⁄UŸ flÊ‹Ù ¬˝Ùà‚ÊÁ„Ã Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ ÿ„ flÊÁ·¸Σ§Ùà‚fl ÁΣ§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– „⁄U Á¡‹ ◊¥ ¬ÈÁ‹‚ Σ§◊˸ •ı⁄U ¬Á⁄UflÊ⁄UÙ¥ Σ‘§ Á‹∞ «˛Ê߸ ΣÒ§¥≈UËŸ Σ§Ë √ÿflSÕÊ Σ§Ë ¡Ê∞ªË– Á ◊Á‹≈˛Ë •ı⁄U •Ê◊˸ Σ‘§ Ḡ¬⁄U ΣÒ§¥≈UËŸ ‚ ‚SÃ ‚Ê◊ŸÙ¥ Σ§Ë ©¬‹éoeÃÊ Σ§Ê ¬˝ÿÊ‚ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– fl„Ë° ¬ÈÁ‹‚ „Ê©Á‚¥ª mÊ⁄UÊ ¬ÈÁ‹‚ Σ‘§ Á‹∞ ÁŸ¡Ë •ÊflÊ‚ ÁOE∞ ¡ÊŸ Σ§Ë ÿÙ¡ŸÊ ’ŸÊ߸ ªß¸ „Ò, Á¡‚ ÿÙ¡ŸÊ Σ§Ê ŸÊ◊ F„ ¿ÊÿÊ ⁄UπÊ ªÿÊ „Ò– ⁄UÊíÿ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Ÿ ß‚ ÿÙ¡ŸÊ Σ§Ù ◊Êãÿ ÁΣ§ÿÊ ÃÙ ¡ÀOE „Ë ß‚Σ§Ê ‹Ê÷ Á ◊‹ ‚Σ‘§ªÊ– ⁄UÊÿ¬È⁄U, ◊ Ê ◊ Í‹ Ë øÙ≈ U  • ÊŸÊ ’ÃÊÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– Á¡ã„¥ Σ § Ë vÆ} ‚  ¬  ¥ « ˛ Ê Σ‘ § ‚Ê◊ÈOEÊÁÿΣ§ SflÊSâÿ Σ‘§OE¥˝ ◊¥ ß‹Ê¡ ÷Ã˸ Σ§⁄UÊ ÁOEÿÊ ªÿÊ „Ò ¡„Ê¥ ¬⁄U ©ŸΣ§Ê ß‹Ê¡ ¡Ê⁄UË „Ò– Á»‹„Ê‹ ÉÊ≈UŸÊ ªı⁄U‹Ê ˇÊòÊ Σ§Ë ’ÃÊ߸ ¡Ê ⁄U„Ë „Ò– ¡„ Ê¥ ¬ ⁄ U ª ı⁄ U  ‹ Ê ¬ÈÁ‹‚ ‚Ë◊Ê Σ§Ù ‹Σ§⁄U ÉÊ¥≈ UÙ¥ ‹  ≈ U ‚  ¬ „ È¥ øË– ¡’ÁΣ§ ’‹ª„ŸÊ ¬ÈÁ‹‚ Σ§Ë ≈UË◊ ÉÊ≈UŸÊSÕ‹ ¬⁄U Σ§È¿ „Ë OE⁄U ¬pÊà ¬„È¥ø ªß¸– ¡„Ê¥ ¬⁄U ¬„È¥øŸ Σ‘§ ’ÊOE ©‚Ÿ ÉÊÊÿ‹Ù¥ Σ§Ù vÆ} • ı⁄ U vvw Σ‘ § ◊Êäÿ◊ ‚ ¬«¥Ê˛ ‡ÊÊ‚Σ§Ëÿ •S¬ÃÊ‹Ù¥ ◊¥ ©ã„¥ ß‹Ê¡ Σ‘§ Á‹∞ ÷¡ ÁOEÿÊ– fl„Ë ’‚ ◊¥ »¥‚ „È∞ ÉÊÊÿ‹Ù¥ Σ§Ù ª˝Ê◊ËáÊÙ¥ •ı⁄U •ãÿ OEÍ‚⁄U flÊ„Ÿ øÊ‹Σ§Ù¥ Σ§Ë ◊OEOE ‚ ’Ê„⁄U ÁŸΣ§Ê‹Ê ªÿÊ– © ‚ Σ‘ § ’ ÊOE © ã„  ¥ ÷Ë ß‹ Ê¡ Σ‘ § Á‹∞ •S¬ÃÊ‹Ù¥ ◊¥ ÷¡ ÁOEÿÊ ªÿÊ „Ò Á»‹„Ê‹ ÉÊÊÿ‹Ù¥ Σ§Ê ‚◊ÊøÊ⁄U Á‹π ¡ÊŸ ÃΣ§ ŸÊ◊ Ÿ„Ë¥ Á◊‹ ¬ÊÿÊ „Ò– ¡„Ê¥ ÉÊ≈UŸÊSÕ‹ ¬⁄U ¬ÈÁ‹‚ ’øÊfl Σ§Êÿ¸ ◊¥ ¡È≈UË „È߸ „Ò– ¬…ΠÊ߸ Σ§Ê ¬Í⁄UÊ πø¸ ©ΔÊÿªÊ Áfl÷ʪ wy ÁOE‚’¥ ⁄U (OE‡Ê’ãäÊ)È– Á’‹Ê‚¬È⁄U ¬¥«˛Ê ◊ʪ¸ Σ‘§ Σ§Ê⁄UË•Ê◊ ÉÊÊ≈UË Σ§ ¬Ê‚ ÃËÕ¸ ÿÊÁòÊÿÊ¥ Σ§Ê ‹Σ§⁄U ÷ÈŸE⁄U ¡Ê ⁄U„Ë ¡ÒŸ ’‚ ‚Ù◊flÊ⁄U Σ§Ë ⁄UÊà ~ ’¡ ¬‹≈U ªß¸, Á¡‚◊¥ wÆ ‹Ùª ÉÊÊÿ‹ „UÊ ª∞– ßUŸ◊¥ ‚ | Σ§Ë „UÊ‹Ã ª¥÷Ë⁄U ’ÃÊ߸U ªß¸U „ÒU– ‚÷Ë ÉÊÊÿ‹Ê¥ Σ§Ê ©U¬øÊ⁄U Σ§ Á‹∞ ¬¥«˛Ê Σ§ ‚Ê◊ÈOEÊÁÿΣ§ SflÊSâÿ Σ‘§¥OE˝ ◊¥ ÷Ã˸ Σ§⁄UÊÿÊ ªÿÊ „Ò– ß‚ ‚¥’¥oe ◊¥ Á◊‹Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ⁄U߬⁄È/¬á«U˛ÊU, ’ÃÊÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò ÁΣ§ ‚Ù◊flÊ⁄U Σ§Ù ÃËŸ ’‚Ù¥ ◊  ¥ ‚ flÊ⁄ U „ ÙΣ § ⁄ U ÿÊòÊË É Ê Í ◊ Ÿ  Σ ‘ § Á ‹ ∞ •◊⁄UΣ§¥≈UΣ§ ÁŸΣ§‹ Õ– • ◊ ⁄ UΣ § ¥ ≈ UΣ § ÉÊÍ ◊ Ÿ  Σ‘ § ¬pÊà fl ÷ÈflŸE⁄U ¡Ê ⁄U„ Õ– ¡„Ê¥ ‚ fl ÉÊÍ◊Ÿ Σ‘§ ¬pÊà ¬Í⁄UË ◊¥ OE‡Ê¸Ÿ Σ§⁄UŸÊ øÊ„Ã Õ– ‹ÁΣ§Ÿ Σ§ÈOE⁄UÃ Σ§Ù Σ§È¿ •ı⁄U „Ë ◊¥¡Í⁄U ÕÊ– ‚Ù◊flÊ⁄U Σ§Ë ⁄UÊà ~ ’¡ Σ§⁄UË’ Á’‹Ê‚¬È⁄U ¬¥«˛Ê ◊ʪ¸ Σ‘§ Σ§Ê⁄UË•Ê◊ ÉÊÊ≈UË Σ‘§ ¬Ê‚ ¡ÒŸ ’‚ R§◊Ê¥Σ§ .. ∞◊¬Ë.. xÆ . ∞◊«Ë ..|||| ߥOEı⁄U ‚ •◊⁄UΣ§¥≈UΣ§ •Ê߸ ÕË∞ ÷ÈŸ  ‡ fl⁄ U ¡ Ê ⁄ U„ Ë ÕË ¡ÙÁΣ§ Σ§Ê⁄UË•Ê◊ Σ§ ¬Ê‚ ÉÊÊ≈UË ◊¥ ¬‹≈U ªß¸ – Á¡‚Σ‘§ fl¡„ ‚ vz ‚ Σ§⁄UË’ wÆ ÿÊòÊË ÉÊÊÿ‹ „Ù ª∞ „Ò¥– Á¡ã„¥ Σ§Ë ¬ÈÁ‹‚ Σ‘§ mÊ⁄UÊ çÕÜæâÂéÚU-Âð‡ÇþUæ ×æ»ü ÂÚU ·¤æÚUè¥æ× ƒææÅUè ×ð´ ãUæÎâæ ·¤æÙÙ Áê ·ð¤ ç»ÚÔU Õæ©´UÇþUèßæÜ ·¤æ àæèƒæý àæéM¤ ãUæð»æ çÙ×æü‡æ ÌèÙ ÎÁüÙ âð ¥çŠæ·¤ ¥æ§üU°°â ·ð¤ ÌÕæÎÜð NECC ¥´ç·¤Ì ¥æÙ´Î ·¤ô ª¤Áæü, ¥æÚUÂè ×´ÇÜ ·¤ô »ëã ÁðÜ ·¤æ çÁ ×æ wz.vw.wÆv} •¢«UÊ ◊Ȫ˸ Σ§ÊΣ§⁄U‹ y.z} {v z.z® }z vx® v|® »§Ê◊¸ ÁøÀ„U⁄U OE¡¸Ÿ •¥«UÊ {x L§. ◊Ȫ˸ πÊOE ¬˝Áà ≈˛UÊ‹Ë yzÆ M§. ©ëø Á‡ÊˇÊÊ Áfl÷ʪ ◊¥ •ÊÿÈQ§ ’ŸÊÿÊ ªÿÊ „Ò– ¬OEÈ◊ Á‚¥„ ∞‹◊Ê Σ§Ê ŸÊ⁄UÊÿáʬÈ⁄U Σ§Ê ŸÿÊ Σ§‹ÄU≈U⁄U ’ŸÊÿÊ ªÿÊ „Ò– ⁄UÊÿª…ΠU Σ§Ë Σ§‹ÄU≈U⁄U ‡Êê◊Ë •ÊÁ’OEË Σ§Ù •ÊÿÈQ§ „Ê©Á‚¥ª ’Ù«¸ ’ŸÊÿÊ ªÿÊ „Ò– ¡’ÁΣ§ Á’‹Ê‚¬È⁄U Σ§‹ÄU≈U⁄U ¬Ë OEÿÊŸ¥OE Σ§Ù ¬˝’¥oe ‚¥øÊ‹Σ§ ‚◊ª˝ Á‡ÊˇÊÊ ’ŸÊÿÊ ªÿÊ „Ò– •¥ÁΣ§Ã •ÊŸ¥OE Σ§Ù ™§¡Ê¸ Áfl÷ʪ Σ§Ê Áfl‡Ê· ‚Áøfl ’ŸÊÿÊ ªÿÊ „Ò– ßU‚Ë ¬˝Σ§Ê⁄U „U◊¥Ã ¬„UÊ⁄‘U Σ§Ê ‚Áøfl ‚¥‚OEËÿ Σ§Êÿ¸ àÊÕÊ ¡ŸÁ‡ÊΣ§Êÿà ÁŸflÊ⁄UáÊ Áfl÷ʪ Σ§ ‚ÊÕ „UÊÕΣ§⁄UÉÊÊ ∞fl¥ Áfl¬áÊŸ ‚„UΣ§Ê⁄UË •ÁÃÁ⁄UQ§ ¬˝÷Ê⁄U, ∞ Σȧ‹÷Í·áÊ ≈UÊå¬Ê¥ Σ§Ê •ÊÿÈQ§ ‚⁄UªÈ¡Ê ‚¥÷ʪ, ÁòÊ‹ÊΣ§ø¥OE ◊„UÊfl⁄U Σ§Ê •ÊÿÈQ§ Á’‹Ê‚¬È⁄U ‚¥÷ʪ Ÿ⁄‘UãOE˝ ‡ÊÈÄ‹Ê Σ§Ê ¬˝’¥äÊ ‚¥øÊ‹Σ§ flÿ⁄U „UÊ©¥UÁ‚¥Σ§ Σ§Ê¬Ê¸⁄‘U‡ÊŸ ∞fl¥ •Ê⁄U«UË∞ Σ§Ê ‚Ë߸U•Ê¥ ßUÁ◊‹ ‹Σ§«ΠÊ Σ§Ê ‚Áøfl ‚◊Ê¡ Σ§ÀÿÊáÊ Áfl÷ʪ, ‚ÈüÊË ‚¥ªËÃÊ ¬Ë Σ§Ê Áfl‡Ê· ‚Áøfl flÊÁáÊÁíÿΣ§ Σ§⁄U •Ê⁄U ¬˝‚ÛÊÊ Σ§Ê Áfl‡Ê· ‚Áøfl ‚◊Ê¡ Σ§ÀÿÊáÊ Áfl÷ʪ, ∞‚ Σ§ •‹¥ª Σ§Ê ‚¥øÊ‹Σ§ ‚◊Ê¡ Σ§ÀÿÊáÊ, ≈UÊ◊Ÿ Á‚¥„U ‚ÊŸflÊŸË Σ§Ê ‚¥ÿÈQ§ ‚Áøfl ◊ÈÅÿ◊¥òÊË Σ§ ‚ÊÕ Áfl◊ÊŸŸ Σ§Ê •ÁÃÁ⁄UQ§ ¬˝÷Ê⁄U, ‚ÈüÊË•Ê⁄U ‚¥ªËÃÊ Σ§Ê Áfl‡Ê· ‚Áøfl üÊ◊ Á√Ê÷ʪ, ∞‚ ¬˝Σ§Ê‡Ê Σ§Ê ‚¥øÊ‹Σ§ ‹ÊΣ§ Á‡ÊˇÊáÊ Áfl÷ʪ ≈UÊ¬E⁄U, ÁŸ‹◊ ŸÊªOEfl ßUP§Ê Σ§Ê ‚¥øÊ‹Σ§ ª˝Ê◊ ©UlÊª, ÿ‡Êfl¥Ã Σȧ◊Ê⁄U Σ§Ê •ÊÿÈQ§ ©UìÊ Á‡ÊˇÊÊ, ⁄UÊ¡‡Ê Á‚„U ⁄UÊáÊÊ Σ§Ê ‚¥øÊ‹Σ§ ◊Á„U‹Ê ∞fl¥ ’Ê‹ ÁflΣ§Ê‚ Áfl÷ʪ, ‚ÈŸË‹ ¡ÒŸ Σ§Ê ¬¥¡ËÿΣ§ ‚„UÊΣ§⁄UË ‚¥SÕÊ, Σ§ÊÁøΣ§ÿ ªÊÿ‹ Σ§Ê ◊„UÊÁŸ⁄UˡÊΣ§ ¬¥¡ËÿΣ§ ∞fl¥ ◊ÈOE˝Ê¥Σ, ¬OEÈ◊ Á‚¥„U ∞‹◊Ê Σ§Ê •¬⁄U •ÊÿÈQ§ üÊ◊ äÊ◊¸‡Ê Σȧ◊Ê⁄U ‚Ê„ÍU Σ§Ê ‚¥øÊ‹Σ§ π‹ ∞fl¥ ÿÈflÊ Σ§ÀÿÊáÊ Áfl÷ʪ, èÊ⁄‘U ‚fl¸E⁄U Ÿ⁄‘UãOE˝ Σ§Ê ‚¥øÊ‹Σ§ ⁄UÊC˛UËÿ SflÊSâÿ Á ◊‡ÊŸ ‚ ÁŸÿ¥òÊΣ§áÊ πÊl ∞fl¥ •ÊÒ·ÁäÊ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ, ¡ã◊¡ÿ ◊„UÊ’ Σ§Ê ¬˝’¥äÊ ‚¥øÊ‹Σ§ flÿ⁄U „UÊ©¥UÁ‚¥ª Σ§Ê¬Ê¸⁄‘U‡ÊŸ, •Á÷¡Ëà Á‚¥„U Σ§Ê ⁄UÊíÿ ª˝Ê◊ËáÊ •Ê¡ËÁflΣ§Ê Á◊‡ÊŸ, ÁflÁŸÃ Ÿ¥OEŸflÊ⁄U Σ§Ê ‚¥øÊ‹Σ§ ‚¥SÕÊ ªÃ ÁflûÊ Áfl÷ʪ ◊¥ ¬OESÕ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò– fl„UË¥ ¬Ë‚Ë Á ◊üÊÊ, ‚¥¡ÿ ‡ÊÈÄ‹Ê, ‚ÈäÊË⁄U •ª˝flÊ‹, flË ⁄UÊ◊Ê⁄UÊfl, ‚¥¡ÿ •Ê¤ÊÊ, Σ§Ë ‚flÊ¥∞ flŸ Áfl÷ʪ Σ§Ê ÃàΣ§Ê‹ ¬˝÷Êfl ‚ ‹ÊÒ≈UÊ OEË ªß¸ „ÒU– wy ÁOE‚ê’⁄ U U(OE‡Ê’ãäÊÈ)– ⁄UÊíÿ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Ÿ ¬˝OE‡Ê ◊¥ ’«ΠÊ ¬˝‡ÊÊ‚ÁŸΣ§ »§⁄U’OE‹ ÁΣ§ÿÊ „Ò– ‚⁄UΣ§Ê⁄U Ÿ Σ§⁄UË’ •ÊoeÊ OE¡¸Ÿ Σ§‹ÄU≈U⁄Ê¥ ‚Á„Uà x OE¡¸Ÿ ‚ •ÁäÊΣ§ •Ê߸U∞∞‚ •ÁäÊΣ§ÊÁ⁄UÿÊ¥ Σ§ Ã’ÊOE‹ Σ§⁄U ÁOE∞ „ÒU– ¬˝OE‡Ê ◊¥ ÿ„U •’ ÃΣ§ Σ§Ë ‚’‚ ’«ΠË ¬˝‡ÊÊÁŸΣ§ ‚¡¸⁄UË „ÒU– ¿ûÊË‚ª…ΠU Σ‘§ ßÁÄʂ ◊¥ ¬„‹Ë ’Ê⁄U ∞‚Ê „È•Ê „Ò, ¡’ •ÊoeË ⁄UÊà ߂ Ã⁄U„ ‚ Ã’ÊOE‹ „È∞ „Ò¥– ‚ÍøË ◊¥ Á¬¿‹Ë ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ‘§ Σ§⁄UË’Ë ⁄U„ Σ§ß¸ •ÁäÊΣ§ÊÁ⁄UÿÊ¥ Σ§Ù ‹Í¬ ‹Êߟ ◊¥ ÷¡Ê ªÿÊ „Ò– fl„Ë¥ Á¡Ÿ Σ§‹ÄU≈U⁄U Σ‘§ Áπ‹Ê» øÈŸÊfl Σ‘§ OEı⁄UÊŸ Σ§Ê¥ª˝‚ Ÿ •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊÿÊ ÕÊ– ©Ÿ ¬⁄U ÷Ë ªÊ¡ Áª⁄UË „Ò– ∞‚Σ‘§ Σ§È¡Í⁄U Σ§Ù Σ§ÎÁ· Σ‘§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ ©lÙª •ı⁄U flÊÁáÊíÿ Σ§Ê ÷Ë Á¡ê◊Ê ÁOEÿÊ ªÿÊ „Ò– fl„Ë¥ •Ê⁄U¬Ë ◊¥«‹ •ı⁄U ÷Ë ¬ÊÚfl⁄ U » È‹ „È∞ „Ò– ◊á«‹ Σ‘§ ¬Ê‚ •’ ¬¥øÊÿÃ Σ‘§ ‚ÊÕ ‚ÊÕ •’ ©ã„¥ ªÎ„, ¡‹ ¬Á⁄Ufl„Ÿ •ÊÿÈQ§ Σ§Ê ÷Ë øÊ¡¸ ÁOEÿÊ ªÿÊ „Ò– ªı⁄Ufl ÁmflOEË Σ§Ù ‚Áøfl ◊ÈÅÿ◊¥òÊË Σ‘§ ‚ÊÕ ◊Êߥ‚ ∞¥« Á◊ÁŸ⁄U‹ Σ§Ê ÷Ë •ÁÃÁ⁄UQ§ ¬˝÷Ê⁄U ÁOEÿÊ ªÿÊ „Ò– ‚È’Ùoe Á‚¥„ Σ§Ù üÊ◊ •ı⁄U Á‚hÊÕ¸ Σ§Ù◊‹ ¬⁄UOE‚Ë Σ§Ù π‹ ∞fl¥ ÿÈflÊ Σ§ÀÿÊáÊ Áfl÷ʪ ÁOEÿÊ ªÿÊ „Ò– ‚¥ªËÃÊ ¬Ë Σ§Ù ÷Ë ’«Ê Áfl÷ʪ ÁOE∞ ªÿÊ, ©ã„¥ •ÊflÊ‚ ∞fl¥ ¬ÿʸfl⁄UáÊ Áfl÷ʪ Σ§Ë Á¡ê◊OEÊ⁄UË OEË ªß¸U „Ò– ⁄U¡Ã Σ§È◊Ê⁄U Σ§Ù ‚◊Ê¡ Σ§ÀÿÊáÊ Σ§Ê ‚¥øÊ‹Σ§ ’ŸÊÿÊ ªÿÊ „Ò– ⁄UÊÿ¬È⁄U, wy ÁOE‚¥’⁄U (OE‡Ê’ãäÊÈ)– Σ§ÊŸŸ ¬¥«UÊ⁄UË ¡Í Σ§ ‚Ê◊Ÿ Σ§⁄UË’ yÆ »§Ë≈U ‹¥’Ë ’Ê©¥U«˛UËflÊ‹ •øÊŸΣ§ ªÃ ÁOEŸÊ¥ …U„U ªß¸U– •Ê¡ ‚È’„U «UË∞»§•Ê ◊ÊÒΣ§ ¬⁄U ¬„È¥UøΣ§⁄U ÁŸ⁄UˡÊáÊ ÁΣ § ÿÊ– ßU‚ Σ  § © U ¬ ⁄ UÊ¥ à ÃàΣ § Ê‹ ÁŸ ◊ Ê ¸ áÊ Σ § Êÿ ¸ Σ  § ÁŸOE  ¸ ‡ Ê ÁOEÿ  „ Ò¥ U– ÁŸ◊ʸáÊ ‚Ê◊ª˝Ë Σ§Ë • Ê ¬ ÍÁà ¸ Σ  § ‚ ÊÕ ¡ÀOE ÁŸ◊ʸáÊ Σ§Êÿ¸ ‡ ÊÈL § „ UÊ  ¡ Êÿ  ª Ê– ªÊÒ⁄UË’ „UÊ ÁΣ§ Ÿ∞ ‚Ê‹ ◊¥ ¬ÿ¸≈UΣ§Ê¥ Σ§Ê •ÊΣ§·¸áÊ Σ§Ê Σ¥§OE˝ ’Ÿ ⁄U„UŸ flÊ‹ Σ§ÊŸŸ ¬¥«UÊ⁄UË Σ§Ë ’Ê©¥U«˛UËflÊ‹ •øÊŸΣ§ ⁄UÁflflÊ⁄U Σ§Ê ‚È’„U Á ª⁄U ªß¸U– ßU‚Σ§ ◊gŸ¡⁄U Σ§ÊŸŸ ¬˝’¥äÊŸ flÒΣ§ÁÀ¬Σ§ ÃÊÒ⁄U ¬⁄U Á¡‚ SÕÊŸ ‚ ’Ê©¥U«˛UËflÊ‹ ˇÊÁê˝Sà „ÈU߸U „ÒU ©U‚ SÕÊŸ ¬⁄U ¡Ê‹Ë fl ÃÊ⁄U ‹ªÊΣ§⁄U ‚È⁄UÁˇÊà ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– Σ§ÊŸŸ ¬¥«UÊ⁄UË ¬˝÷Ê⁄UË •¡ÿ ‡Ê◊ʸ Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ •Ê¡ ‚È’„U «UË∞»§•Ê ‚¥OEˬ ’ÀªÊ ◊ÊÒΣ§ ¬⁄U ¬„È¥Uø– üÊË ’ÀªÊ Ÿ ˇÊÁê˝Sà ’Ê©¥U«˛UËflÊ‹ ÁŸ⁄UˡÊáÊ Σ§⁄U •Êfl‡ÿΣ§ ÁOE‡ÊÊ ÁŸOE¸‡Ê ÁOEÿ „Ò¥U– Á¡‚◊¥ ¬˝◊Èπ L§¬ ‚ ˇÊÁê˝Sà ’Ê©¥U«˛UËflÊ‹ Σ§Ê OEÈL§SÃ Σ§⁄UŸ Σ§Ê Σ§„UÊ „ÒU– üÊË ‡Ê◊ʸ Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ «UË∞»§•Ê Σ§ ÁŸOE¸‡Ê Σ§ ©U¬⁄Uʥà ¡Ò‚ „UË ÁŸ◊ʸáÊ ‚Ê◊ª˝Ë Σ§Ë •Ê¬ÍÁø „UÊÃË „ÒU– ÃàΣ§Ê‹ ’Ê©¥U«˛UËflÊ‹ Σ§ ÁŸ◊ʸáÊ Σ§Êÿ¸ Σ§Ê ‡ÊÈL§ Σ§⁄U ÁOEÿÊ ¡ÊÿªÊ– ©Uê◊ËOE „ÒU ÁΣ§ «UË∞»§•Ê Σ§Ë ‚„U◊Áà Á◊‹Ÿ ‚ ¡ÀOE „UË Σ§Êÿ¸ ¬˝Ê⁄¥U÷ „UÊ ¡ÊÿªÊ– ªÊÒ⁄UË’ „UÊ ÁΣ§ Σ§ÊŸŸ ¬¥«UÊ⁄UË ◊¥ flø◊ÊŸ ‚◊ÿ ◊¥ ÃΣ§⁄UË’Ÿ {z ¬˝Σ§Ê⁄U Σ§ flãÿ ¬˝ÊáÊË „Ò¥U– Á¡ŸΣ§Ê ‚¥⁄ U ˇ ÊáÊ ∞ fl¥ ‚¥fläʸŸ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ⁄ U„ UÊ „ ÒU– Σ § ÊŸŸ ¬  ¥ « UÊ⁄ UË vv~ „Ä≈Uÿ⁄U ◊¥ »Ò§‹Ë „ÈU߸U „ÒU– Σ§ÊŸŸ Σ§Ê øÊ⁄UÊ¥ •Ê⁄U ‚È⁄UˇÊÊ Σ§ ◊gŸ¡⁄U OEËflÊ⁄U Σ§Ê ÁŸ◊ʸáÊ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ‹ÁΣ§Ÿ ’ÊÁ⁄U‡Ê ◊¥ OEËflÊ⁄U ŸËø ¤ÊÈΣ§ ªß¸ ÕË ¡ Ê  ÁΣ § ⁄ UÁflflÊ⁄ U Σ § Ê  •øÊŸΣ§ …U„U ªß¸U– yÆ »§Ë≈U ‹¥’Ë ’Ê©¥U«˛UËflÊ‹ Áª⁄UŸ ‚ „U«UΠΣ¥§¬ ◊ø ªÿÊ– ßU‚Σ§Ë ‚ÍøŸÊ ¬⁄U •ÁäÊΣ§Ê⁄UË ◊ÊÒΣ§ ¬⁄U ¬„È¥Uø ªÿ Õ– ¡Ò‚Ê ÁΣ§ OEËflÊ⁄U Áª⁄UŸ ‚ flãÿ ¬˝ÊÁáÊÿÊ¥ Σ§Ë ‚È⁄UˇÊÊ ‚Σ§Ã ◊¥ •Ê ªß¸U ÕË– Á¡‚Σ§Ê äÿÊŸ ◊¥ ⁄UπΣ§⁄U ’Ê„U⁄UË ‹ÊªÊ¥ Σ§Ê ¬˝fl‡Ê Ÿ „UÊ ‚Σ§ ßU‚Σ§ Á‹ÿ flÒΣ§ÁÀ¬Σ§ ÃÊÒ⁄U ¬⁄U ¡Ê‹Ë •ÊÒ⁄U ÃÊ⁄U Σ§Ê ÉÊ⁄UÊ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– fl„UË¥ Ÿÿ fl·¸ ¬⁄U Σ§ÊŸŸ ¬¥«UÊ⁄UË ◊¥ Á¡‹ Σ§ •‹ÊflÊ •Ê‚¬Ê‚ ⁄UÊíÿÊ¥ Σ§ ¬ÿ¸≈UΣ§ flãÿ ¬˝ÊÁáÊÿÊ¥ Σ§ OE πŸ Σ§ Á‹ÿ ¬„È¥UøÃ „Ò¥U– ßU‚Á‹ÿ Σ§ÊŸŸ ◊¥ ‚È⁄UˇÊÊ Σ§ ߥUáÊ◊ ÁΣ§ÿ ¡Ê ⁄U„U „Ò¥U– ÃÊÁΣ§ ¬ÿ¸≈UΣ§Ê¥ Σ§Ê ÁΣ§‚Ë ¬˝Σ§Ê⁄U Σ§Ë Σ§Ê߸U •‚ÈÁfläÊÊ Ÿ „UÊ– Á’‹Ê‚¬È⁄U, CSPFA çÕÜæâÂéÚU ×ðÜæ w®v~ ÚUæCþUèØ ©Ulæð» ÃØæÂæÚU ×ðÜæ Ù§üU âÚU·¤æÚU Ùð ·¤è ÕǸè ÂýàææâçÙ·¤ âÁüÚUè ç˜æßð‡æè ÖßÙ ÃØæÂæÚU çßãUæÚU, çÕÜæâÂéÚU ÇUè°È¤¥æð Ùð ç·¤Øæ çÙÚUèÿæ‡æ vv, vw, vx, vy, vz ÁÙßÚUè w®v~ Âæ´¿ çÎßâèØ ×ðÜæ ÀU æèâ»É¸U ·¤æ âÕâð ÕǸæ ÅþðUÇU Èð¤ØÚU ¥æØæðÁ·¤ ¿UûÊË‚ª…ΠU ‹ÉÊÈ ∞fl¥ ‚„UÊÿΣ§ ©UlÊª ‚¥ÉÊ Áû§⁄UÊ •ÊÒlÊÁªΣ§ ¬˝ˇÊòÊ, Á’‹Ê‚¬È⁄ §UÙ ¥çŠæ·¤æçÚUØæð´ ·¤æð ÕÙæØæ »Øæ ·¤Üð UÅUÚU ‚¥¡ÿ •‹¥ª Σ§Ê Á’‹Ê‚¬È⁄U Σ§Ê ŸÿÊ Σ§‹ÄU≈U⁄U ’ŸÊÿÊ ªÿÊ „Ò– ¡‡Ê¬È⁄U Σ§Ë Σ§‹ÄU≈U⁄U Á¬˝ÿ¥Σ§Ê ‡ÊÈÄU‹Ê Σ§Ù SflÊSâÿ Áfl÷ʪ ◊¥ ‚¥ÿÈQ§ ‚Áøfl ’ŸÊÿÊ ªÿÊ „Ò– fl„Ë¥ ŸË‹‡Ê ˇÊË⁄U‚ʪ⁄U Σ§Ù ¡‡Ê¬È⁄U Σ§Ê ŸÿÊ Σ§‹ÄU≈U⁄U ’ŸÊÿÊ ªÿÊ „Ò– fl„Ë¥ OE¥ ÃflÊ«ΠÊ Σ§‹ÄU≈U⁄U ‚ı⁄Ufl Σ§È◊Ê⁄U Σ§Ù ◊¥òÊÊ‹ÿ ÷¡ ÁOEÿÊ ªÿÊ „Ò– fl„Ë¥ ŸÊ⁄UÊÿáʬÈ⁄U Σ‘§ Σ§‹ÄU≈U⁄U ≈UÙ¬E⁄U fl◊ʸ Σ§Ê OE¥ÃflÊ«ΠÊ ÷¡Ê ªÿÊ „Ò– ÿ‡Êfl¥Ã Σ§È◊Ê⁄U Σ§Ù ⁄UÊÿª…ΠU Σ§Ê ŸÿÊ Σ§‹ÄU≈U⁄U ’ŸÊÿÊ ªÿÊ „Ò– ◊„Ê‚◊È¥OE Σ§‹ÄU≈U⁄U Á„◊Á‡Êπ⁄U ªÈ#Ê Σ§Ù È¤æðÙÑ-(¥æ.) ®||zw-wzwv~~ SÅUæÜ Õéç·´¤» ∞.◊Èπ¡Ë¸ 86020-23600 99071-23600 ÂýˆØæçàæØæð´ ·¤æð çÙßæü¿Ù ¹¿æðZ ·¤æ çßßÚU‡æ v® ÁÙßÚUè Ì·¤ ÂýSÌéÌ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÙÎðüàæ wy ÁOE‚¥U’⁄ U– ÷Ê⁄Uà ÁŸflʸøŸ •ÊÿÙª Σ‘§ ÁŸOE¸‡ÊÊŸÈ‚Ê⁄U ÁfloeÊŸ‚÷Ê ÁŸflʸøŸ wÆv} Σ‘§ ◊êáÊŸÊ Σ§Ê ¬Á⁄UáÊÊ◊ ÉÊÙÁ·Ã „ÙŸ Σ‘§ xÆ ÁOEfl‚ Σ‘§ ÷ËÃ⁄U •Õʸà vÆ ¡Ÿfl⁄UË wÆv~ ÃΣ§ ‚÷Ë •èÿÁÕ¸ÿÙ¥ Σ§Ù ÁŸflʸøŸ πøÊ¥¸ Σ§Ê Áflfl⁄UáÊ √„Ê©ø⁄U ‚Á„à Á¡‹Ê ÁŸflʸøŸ Σ§Êÿʸ‹ÿ ◊¥ ¬˝SÃÈà ÁΣ§ÿÊ ¡ÊŸÊ „Ò– ÁŸoeʸÁ⁄Uà ‚◊ÿ‚Ë◊Ê ◊¥ ÁŸflʸøŸ √ÿÿ ‹πÊ ¬˝SÃÈà Ÿ„Ë¥ Σ§⁄UŸ flÊ‹ •èÿÁÕ¸ÿÙ¥ Σ§Ù ÁŸflʸøŸ •ÊÿÙª mÊ⁄UÊ øÈŸÊfl ‹«ΠŸ ‚ •ÿÙÇÿ ÉÊÙÁ·Ã ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ‚Σ§ÃÊ „Ò– ÁŸflʸøŸ √ÿÿ Áflfl⁄UáÊ ¬˝SÃÈÃ Σ§⁄UŸ „ÃÈ ÁŸflʸøŸ ‹«ΠŸ •èÿÁÕ¸ÿÙ¥ ÿÊ ©ŸΣ‘§ ÁŸflʸøŸ •Á÷OEÊÃÊ•Ù¥ Σ‘§ Á‹∞ Á¡‹Ê ÁŸflʸøŸ Σ§Êÿʸ‹ÿ Á’‹Ê‚¬È⁄U mÊ⁄UÊ ‡Ê¥Σ§Ê ‚◊ÊoeÊŸ ’ÒΔΣ§ ◊¥ÕŸ ‚÷ÊΣ§ˇÊ ◊¥ v~ ÁOE‚¥’⁄U Σ§Ù •ÊÿÙÁ¡Ã Σ§Ë ªß¸ ÕË, Á¡‚◊¥ ©¬ÁSÕà •èÿÁÕ¸ÿÙ¥ ÿÊ ©ŸΣ‘§ ÁŸflʸøŸ •Á÷Σ§Ãʸ•Ù¥ Σ§Ù ÁΣ§‚Ë ÷Ë ¬˝Σ§Ê⁄U Σ‘§ ‚ȤÊÊfl Σ§Ë •Êfl‡ÿΣ§ÃÊ „Ù, ÃÙ Á¡‹Ê ÁŸflʸøŸ Σ§Êÿʸ‹ÿ Á’‹Ê‚¬È⁄U Σ‘§ √ÿÿ •ŸÈflˡÊáÊ ‚‹ Σ§Êÿʸ‹ÿ ¬˝ÊøÊÿ¸ ‡ÊÊ‚Σ§Ëÿ ‹πÊ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ‡ÊÊ‹Ê Σ§ˇÊ R§. v ÃÎÃËÿ Ë ãÿÍ Σ§ê¬ÙÁ¡≈U Á’ÁÀ«¥ª Á’‹Ê‚¬È⁄U ◊¥ Σ§Êÿʸ‹ÿËŸ ‚◊ÿ ◊¥ ©¬ÁSÕà „ÙΣ§⁄U ¬˝Ê# Σ§⁄U ‚Σ§Ã „Ò¥– ‚÷Ë •èÿÁÕ¸ÿÙ¥ Σ§Ù ÁŸOE¸Á‡Êà ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò ÁΣ§ ÁŸflʸøŸ √ÿÿ ‹πÊ vÆ ¡Ÿfl⁄UË wÆv~ Σ‘§ ¬Ífl¸ Á¡‹Ê ÁŸflʸøŸ Σ§Êÿʸ‹ÿ ◊¥ ¡◊Ê Σ§⁄UŸÊ ‚ÈÁŸÁpÃ Σ§⁄U¥– Á’‹Ê‚¬È⁄U, ÖæÁÂæ ¥æÁ ×Ùæ°»è âéàææâÙ çÎßâ Á’‹Ê‚¬È⁄U, wy ÁOE‚ê’⁄U– ÷Ê⁄UÃËÿ ¡ŸÃÊ ¬Ê≈U˸ Σ§‹ wz ÁOE‚ê’⁄U Σ§Ê ÷Ê⁄Uà ⁄U% ¬Ífl¸ ¬˝äÊÊŸ◊¥òÊË ¿UûÊË‚ª…ΠU ÁŸ◊ʸÃÊ Sfl.•≈U‹ Á’„UÊ⁄UË flÊ¡¬ÿË Σ§Ê ¡ã◊ÁOEŸ ‚ȇÊÊ‚Ÿ ÁOEfl‚ Σ§ ÃÊÒ⁄U ¬⁄U ◊ŸÊ∞ªË– ÷Ê¡¬Ê Á¡‹ÊäÿˇÊ ⁄U¡ŸË‡Ê Á‚¥„U, Á¡‹Ê ◊„UÊ◊¥òÊË mUÿ ⁄UÊ◊OEfl Σȧ◊ÊflÃ, ÉÊŸ‡ÿÊ◊ Σ§ÊÒÁ‡ÊΣ§ Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ Sfl.•≈U‹ ¡Ë Σ§Ë ¡Êÿ¥ÃË ◊¥«U‹ SÃ⁄U ¬⁄U ◊ŸÊÿÊ ¡ÊÿªÊ– ¬˝Σ§Ê‡ÊΣ§ ◊Ⱥ˝Σ§- ⁄UÊ¡Ëfl ⁄¢U¡Ÿ üÊËflÊSÃfl mÊ⁄UÊ ¬òÊΣ§Ê⁄U ¬˝Σ§Ê‡ÊŸ, ¬˝Ê.Á‹. Σ§ Á‹∞ ¬òÊΣ§Ê⁄U ¬˝Σ§Ê‡ÊŸ ¬˝Ê.Á‹. ¬˝‚ ◊¥ ◊ÈÁº˝Ã ∞fl¢ ªÀ‚¸ Σ§ÊÚ‹¡ Σ§ ¬Ê‚, ¡⁄U„UÊ÷Ê≈UÊ, Á’‹Ê‚¬È⁄U ‚ ¬˝Σ§ÊÁ‡ÊÖ ‚ê¬ÊOEΣ§- •‡ÊÊΣ§ ‡Ê◊ʸ, ¬˝‚ ¬¢¡ËÿŸ- zwvz}/~v «UÊΣ§ ¬¢¡ËÿŸ vvw-ÆÆw/wÆÆw ‚Ë ¡Ë »§ÊŸ- Æ||zw yww||v, yw}vz~ »Ò§Ä‚ Ÿ¢. yvzv}} * * CMYK PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.