Deshbandhu (Bilaspur) : 2019-01-13

11 : 11 : 11

11

11 SENSEX NSE v~|.| Æ xz,| yw. Æ| {}~.{ Æ vÆ,| zy. ÆÆ Á’‹Ê‚¬È⁄U, ⁄UÁflflÊ⁄U, vx ¡Ÿfl⁄UËU, UwÆv~ BSE ‚flʸÁoeΣ§ ’…UΠUŸ flÊ‹ ‡Êÿ⁄ •âʸ ¡ªÃ OE‡Ê Σ§Ê ÁflOE‡ÊË ¬Í¥¡Ë ÷¥«Ê⁄U ’…ΠÊ Ÿß¸ ÁOEÀÀÊË, vv ¡Ÿfl⁄UË (∞¡¥Á‚ÿÊ¢)– OE‡Ê Σ§Ê ÁflOE‡ÊË ¬Í¥¡Ë ÷¥«Ê⁄U vv ¡Ÿfl⁄UË Σ§Ù ‚◊Ê# ‚#Ê„ ◊¥ w.{} •⁄U’ «ÊÚ‹⁄U ’…ΠΣ§⁄U x~{.Æ} •⁄U’ «ÊÚ‹⁄U „Ù ªÿÊ, ¡Ù w|,{|v.Æ •⁄U’ L§¬ÿ Σ‘§ ’⁄UÊ’⁄U „Ò– ÷Ê⁄UÃËÿ Á⁄U¡fl¸ ’Ò¥Σ§ (•Ê⁄U’Ë•Ê߸) Σ§Ë •Ù⁄U ‚ ¡Ê⁄UË ‚Ê#ÊÁ„Σ§ •Ê¥Σ§«Π Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U, ÁflOE‡ÊË ¬Í¥¡Ë ÷¥«Ê⁄U Σ§Ê ‚’‚ ’«ΠÊ ÉÊ≈UΣ§ ÁflOE‡ÊË ◊ÈOE˝Ê ÷¥«Ê⁄U •Ê‹Ùëÿ ‚#Ê„ ◊¥ w.wv •⁄U’ «ÊÚ‹⁄U ’…Π Σ§⁄U x|Æ.w~ •⁄U’ «ÊÚ‹⁄U „Ù ªÿÊ, ¡Ù wz,}|Æ.{ •⁄U’ L§¬∞ Σ‘§ ’⁄UÊ’⁄U „Ò– ≈UÊ≈UÊ ◊Ê≈U‚¸ ∞ø«UË∞»§‚Ë Σ§Ù‹ß¥Á«ÿʧ •Ê∞Ÿ¡Ë‚Ë ‚Ÿ »§Ê◊ʸ y.vÆ ¬˝ÁÇÊà w.}~ ¬˝ÁÇÊà v.}} ¬˝ÁÇÊà Æ.~z ¬˝ÁÇÊà w.~} ¬˝ÁÇÊà ª„Í¥, øŸÊ ‚◊à íÿÊOEÊÃ⁄U ⁄U’Ë »§‚‹Ù¥ Σ§Ê ⁄UΣ§’Ê ÉÊ≈UÊ ’¥OE⁄UªÊ„Ù¥ ¬⁄U ¬Á⁄Ufl„Ÿ øÊ⁄U »§Ë‚OEË ’…ΠÊ ‚flʸÁoeΣ§ ÉÊ≈UŸ flÊ‹ ‡Êÿ⁄ Σ§Ê≈UΣ§ ’Ò¥Σ§ Aߢ»§ÊÁ‚‚ èÊÊ⁄UÃË∞ÿ⁄U≈U‹ ∞ÁÄ‚‚ ’Ò¥Σ§ ÷Ê⁄UÃËÿ S≈U≈U w.zÆ ¬˝ÁÇÊà v.|v ¬˝ÁÇÊà v.xÆ ¬˝ÁÇÊà Æ.|{ ¬˝ÁÇÊà Æ.v| ¬˝ÁÇÊà vw ¡Ÿfl⁄UË (∞¡¥Á‚ÿÊ¢)– OE‡Ê Σ‘§ ¬˝◊Èπ ’¥ OE⁄ U ª Ê„ Ù¥ Ÿ  • ¬ ˝ Ò‹ ‚  ÁOE‚ê’⁄U wÆv} Σ§Ë Ÿı ◊Ê„ Σ§Ë •flÁoe Σ‘§ OEı⁄UÊŸ zv. }{ Σ§⁄UÙ«Π ≈UŸ ◊Ê‹ Σ§Ë …È‹Ê߸ •ı⁄U ‹OEÊŸ ÁΣ§ÿÊ ¡’ÁΣ§ ß‚‚ Á¬¿‹ ‚Ê‹ Σ§Ë ‚◊ÊŸ •flÁoe Σ‘§ OEı⁄UÊŸ ÿ„ •Ê¥Σ§«ΠÊ y~.~| Σ§⁄UÙ«Π ≈UŸ ⁄U„Ê ÕÊ– ¡„Ê¡⁄UÊŸË ◊¥òÊÊ‹ÿ mÊ⁄UÊ • Ê¡ ¡ Ê⁄ UË • Ê¥ Σ § « ΠÙ¥ Σ‘ § ◊ ÈÃÊÁ’ Σ § ß‚ • flÁoe ◊  ¥ „ÁÀOEÿÊ ‚◊Ã Σ§Ù‹Σ§ÊÃÊ, ¬ Ê⁄ UÊOEË ¬ , Áfl‡ ÊÊπÊ ¬ ûÊŸ ◊ , Σ§Ê◊⁄UÊ¡Ê⁄U, øÛÊ߸, Σ§ÙÁëø, ŸÿÊ ◊¥ª‹ÍM§, ¡flÊ„⁄U ‹Ê‹ Ÿ„M§ ¬Ù≈U¸ ≈˛S≈U(¡∞Ÿ¬Ë≈UË) •ı⁄U OEËŸOEÿÊ‹ ’¥OE⁄UªÊ„Ù¥ ◊¥ ¡„Ê¡Ê¥ Σ§Ê ¬Á⁄Ufl„Ÿ •ÁoeΣ§ ’…ΠÊ– ¡„Ê¡Ù¥ Σ§Ê ¬Á⁄Ufl„Ÿ ’¥OE⁄UªÊ„ ¬⁄U ’…Π ¬Á⁄Ufl„Ÿ Σ§Ë ◊ÈÅÿ fl¡„ Σ§¥≈UŸ⁄U ◊¥ yv.wÆ ¬˝ÁÇÊÃ, •ãÿ ◊Ê‹flÊ„Σ§ ¡„Ê¡Ù¥ ◊¥ y{.{{ ¬˝ÁÇÊÃ, Õ◊¸‹ •ı⁄U S≈UË◊ Σ§Ù‹ ◊¥ }.|z ¬˝ÁÇÊà •ı⁄U •ãÿ Ã⁄U‹ ¬OEÊâÊÊZ Σ§Ë …È‹Ê߸ •ı⁄U ‹OEÊŸ ◊¥ •Ê߸ |.z ¬˝ÁÇÊÃ Σ§Ë Ã¡Ë „Ò– •Ê‹Ùëÿ •flÁoe Σ‘ § OEı⁄ UÊŸ ‚’‚  • ÁoeΣ § ◊Ê‹Ù¥ Σ§Ë …È‹Ê߸ •ı⁄U ‹OEÊŸ OEËŸOEÿÊ‹ ( Σ § Ê¥ « ‹ Ê) ’¥OE⁄UªÊ„ ¬⁄U „È߸– ß‚ •flÁoe ◊¥ ’¥OE⁄UªÊ„ ‚ }.y~ Σ§⁄UÙ«Π ≈UŸ, ¬Ê⁄UÊOEˬ ‚ }.Æy Σ§⁄UÙ«Π ≈ UŸ,¡  ∞ Ÿ ¬ Ë≈ UË ‚  z.wz Σ§⁄UÙ«Π ≈UŸ , Áfl‡ÊÊπʬûÊŸ◊ ‚ y.~x Σ§⁄UÙ«Π ≈UŸ •ı⁄U Σ§Ù‹Σ§ÊÃÊ („ÁÀOEÿÊ ‚◊Ã) ‚ y.z} Σ§⁄UÙ«Π ≈UŸ ◊Ê‹ Σ§Ë …È‹Ê߸ „È߸– Ÿß¸ ÁOEÀÀÊË, ¡„Ê¡Ù¥ Σ§Ê ¬Á⁄Ufl„Ÿ ‚’‚ •ÁoeΣ§ v}.x} ¬˝ÁÇÊÃ Σ§Ê◊⁄UÊ¡ ’¥OE⁄UªÊ„ ¬⁄U ’…ΠÊ Á¬¿‹ ‚Ê‹ ÿ„ •Ê¥Σ§«ΠÊ y~.~| Σ§⁄UÙ«Π ≈UŸ ÕÊ vw ¡ Ÿfl⁄ UË (∞¡¥Á‚ÿÊ¢)– ß‚ ‚Ê‹ ‚⁄U‚Ù¥ Σ§Ù ¿Ù«Π ‚÷Ë ¬˝◊Èπ ⁄U’Ë »§‚‹Ù¥ Σ§Ë ’ÈflÊ߸ Á¬¿‹ ‚Ê‹ ‚ Σ§◊ „È߸ „Ò– OE‡Ê÷⁄U ◊¥ ⁄U’Ë »§‚‹Ù¥ Σ§Ë ’ÈflÊ߸ Σ‘§ ÃÊ¡Ê •Ê¥Σ§«ΠÙ¥ Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U, ª„Í¥, øŸÊ, ◊‚Í⁄U, ◊ÄΣ§Ê, íflÊ⁄U, ¡ı, ◊Í¥ª»§‹Ë ‚◊à íÿÊOEÊÃ⁄U »§‚‹Ù¥ Σ§Ê ⁄UΣ§’Ê Á¬¿‹ ‚Ê‹ Σ‘§ ◊ÈΣ§Ê’‹ ÉÊ≈U ªÿÊ „Ò– ‚÷Ë ⁄U’Ë »§‚‹Ù¥ Σ§Ê ’ÈflÊ߸ ˇÊòÊ Á¬¿‹ ‚Ê‹ Σ§Ë ‚◊ÊŸ •flÁoe Σ‘§ ◊ÈΣ§Ê’‹ y.|z »§Ë‚OEË ÉÊ≈UΣ§⁄U z}v.zÆ ‹Êπ „ÄU≈Uÿ⁄U ⁄U„ ªÿÊ „Ò– Á ¬¿‹ ‚Ê‹ •’ ÃΣ§ {vÆ.zv ‹Êπ „ÄU≈Uÿ⁄U ◊¥ ⁄U’Ë »§‚‹Ù¥ Σ§Ë ’ÈflÊ߸ „Ù øÈΣ§Ë ÕË– Σ¥§OE˝Ëÿ ΣΧÁ· ∞fl¥ Σ§ÀÿÊáÊ ◊¥òÊÊ‹ÿ Σ§Ë •Ù⁄U ‚ ß‚ ‚#Ê„ ¡Ê⁄UË OE‡Ê÷⁄U Σ‘§ ⁄U’Ë »§‚‹Ù¥ Σ§Ë ’ÈflÊ߸ Σ‘§ vÆ.vy »§Ë‚OEË Σ§◊ „Ò– ◊‚‹ Σ§Ë π  ÃË ÁΣ § ‚ ÊŸÙ¥ Ÿ  v{.|| ‹ Êπ „ÄU≈Uÿ⁄U ◊¥ Σ§Ë „Ò, ¡Ù Á¬¿‹ ‚Ê‹ Σ‘§ v|.vÆ ‹Êπ „ÄU≈Uÿ⁄U Σ‘§ ⁄UΣ§’ ‚ v.}~ »§Ë‚OEË Σ§◊ „Ò– ◊Ù≈U •ŸÊ¡ Σ§Ê ⁄UΣ§’Ê yy.~} ‹Êπ „ÄU≈Uÿ⁄U OE¡¸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò, ¡Ù Á¬¿‹ ‚Ê‹ Σ‘§ ◊ÈΣ§Ê’‹ vz.y| »§Ë‚OEË Σ§◊ „Ò– ◊Ù≈U •ŸÊ¡ ◊¥ ◊ÄΣ§ Σ§Ê ⁄UΣ§’Ê Á¬¿‹ ‚Ê‹ ‚ vÆ.w{ »§Ë‚OEË ÉÊ≈UΣ§⁄U vx.{v ‹Êπ „ÄU≈Uÿ⁄U ⁄U„ ªÿÊ „Ò– fl„Ë¥, ¡ı Σ§Ê ⁄UΣ§’Ê |.vx ‹Êπ „ÄU≈Uÿ⁄U „Ò ¡Ù Á¬¿‹ ‚Ê‹ Σ‘§ |.yÆ ‹Êπ „ÄU≈Uÿ⁄U Σ‘§ ◊ÈΣ§Ê’‹ x.{x »§Ë‚OEË Σ§◊ „Ò– ¬˝◊Èπ ◊Ù≈UÊ •ŸÊ¡ íflÊ⁄U Σ§Ê ⁄UΣ§’Ê wx.zy ‹Êπ „ÄU≈Uÿ⁄U „Ò, ¡Ù Á¬¿‹ ‚Ê‹ Σ§Ë ‚◊ÊŸ •flÁoe Σ‘§ xÆ.Æ} ‹Êπ „ÄU≈Uÿ⁄U ‚ wv.|w »§Ë‚OEË Σ§◊ „Ò– Ÿß ¸ ÁOEÀÀÊË, âôÙæ (ÂýçÌ Îâ »ýæ×) SÅUñ´ÇÇü xw,v®® xv,~z® wz,®®® ÅU´¿ ãæçÁÚU x|,}®® x|,wzz |y,®®® |z,®®® øŸÊ Σ§Ê ⁄UΣ§’Ê Á¬¿‹ ‚Ê‹ Σ‘§ ◊ÈΣ§Ê’‹ vÆ.vy »§Ë‚OEË Σ§◊ „Ò ‚⁄U‚Ù¥ Σ§Ê ⁄UΣ§’Ê Á¬¿‹ ‚Ê‹ Σ‘§ ◊ÈΣ§Ê’‹ w.zy »§Ë‚OEË ’…ΠÊ çÕÅUéÚ ç»‹Ùè (ÂýçÌ ¥æÆ »ýæ×) ¿æ´Îè (ÂýçÌ ç·¤Üô) ßæØÎæ ¿æ´Îè çâ ·¤æ çÜßæÜè çÕ·¤ßæÜè ◊ÈOE˝Ê ÁflÁŸ◊ÿ •Ê¥Σ§«ΠÙ¥ Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U, ª„Í¥ Σ§Ê ⁄UΣ§’Ê Á¬¿‹ ‚Ê‹ Σ‘§ ◊ÈΣ§Ê’‹ w.vy »§Ë‚OEË ÉÊ≈UΣ§⁄U w~y.Æ| ‹Êπ „ÄU≈Uÿ⁄U ⁄U„ ªÿÊ „Ò– Á¬¿‹ ‚Ê‹ OE‡Ê÷⁄U ◊¥ xÆÆ.zv ‹Êπ „ÄU≈Uÿ⁄U ◊¥ •’ ÃΣ§ ª„Í¥ Σ§Ë ’ÈflÊ߸ „Ù øÈΣ§Ë ÕË– øŸÊ Σ§Ê ⁄UΣ§’Ê Á¬¿‹ ‚Ê‹ Σ‘§ ◊ÈΣ§Ê’‹ vÆ.vy »§Ë‚OEË Σ§◊ „Ò– »§‚‹ fl·¸ wÆvv}-v~ (¡È‹Ê߸¡ÍŸ) Σ‘§ ⁄U’Ë ’ÈflÊ߸ ‚Ë¡Ÿ ◊¥ ‚’‚ • ÁoeΣ § v}.x} ¬˝ÁÇÊÃ Σ§Ê◊⁄UÊ¡ ’¥OE⁄UªÊ„ ¬⁄U ’…ΠÊ– ß‚Σ‘§ ’ÊOE Σ§ÙÁëø ’¥OE⁄UªÊ„ ¬⁄U ¡„Ê¡Ù¥ Σ§Ê ¬ Á⁄ Ufl„ Ÿ }.~w ¬ ˝ ÁÇ ÊÃ, Σ§Ù‹Σ§ÊÃÊ („ÁÀOEÿÊ ‚◊Ã) }.|y ¬˝ÁÇÊÃ, ¬Ê⁄UÊOEˬ ◊¥ }.vv ¬˝ÁÇÊà •ı⁄U ¡flÊ„⁄U ‹Ê‹ Ÿ„M§ ¬Ù≈U¸ ≈˛S≈U ◊¥ |.x~ ¬ ˝ ÁÇ Êà ’… ΠÊ– Σ § Ê ◊ ⁄ UÊ¡ Ê⁄ U OE‹„ ŸÙ¥ Σ § Ë ’ ÈflÊß ¸ •’ ÃΣ § vy|.~v ‹Êπ „ÄU≈Uÿ⁄U ◊¥ „È߸ „Ò, ¡Ù Á¬¿‹ ‚Ê‹ Σ§Ë ‚◊ÊŸ •flÁoe Σ‘§ ⁄UΣ§’ ‚ z.~Æ »§Ë‚OEË Σ§◊ „Ò– Á¬¿‹ ‚Ê‹ •’ ÃΣ§ vz{.~Æ ‹Êπ „ÄU≈Uÿ⁄U ◊¥ OE‹„ŸÙ¥ Σ§Ë ’ÈflÊ߸ „Ù øÈΣ§Ë ÕË– ¬˝◊Èπ ⁄U’Ë OE‹„Ÿ øŸÊ Σ§Ê ⁄UΣ§’Ê ~y.{v ‹Êπ „ÄU≈Uÿ⁄U „Ò, ¡Ù Á¬¿‹ ‚Ê‹ Σ‘§ ‚◊ÊŸ •flÁoe Σ‘§ ⁄UΣ§’ vÆz.w} ‹Êπ „ÄU≈Uÿ⁄U ‚ ×éÎýæ ·ý¤Äæ çß·ý¤Äæ ¥×ðçÚU·¤è ÇæòÜÚ {x.}x |y.®v ÂõÇ SÅUçÜZ» }®.|} ~x.|® ØêÚUô |w.z{ }y.v{ ¿èÙ Øé¥æÙ ®|.v} vv.{{ •ŸÊ¡ Îðâè »ðãê¡ °×Âè wz®®-x®®® •◊Á⁄UΣ§Ê ◊¥ •’ ÃΣ§ Σ§Ë ‚’‚ íÿÊOEÊ ‚◊ÿ Σ§Ë Σ§Ê◊’¢OEË »ðãê¢ ÎǸæ v|{®-v||® ‚Ùfl⁄UŸ Sfláʸ Σ§Ë •ª‹Ë üÊÎ¥π‹Ê vy ‚ v} ¡Ÿfl⁄UË ÃΣ§ ‚Ê⁄U ‚¢ˇÊ¬ ¥æÅUæ }~z-~®® ×ñÎæ ~yz-~z® ’˝rÊOEûÊ ’Ÿ ÿ‚ ’Ò¥Σ§ Σ‘§ ªÒ⁄U Σ§Êÿ¸Σ§Ê⁄UË •¥‡ÊΣ§ÊÁ‹Σ§ •äÿˇÊ ¿ô·¤ÚU {w®-{x® ◊Ê≈UÊ •ÊŸÊ¡ Ÿß¸ ÁOEÀÀÊË, vw ¡Ÿfl⁄UË (∞¡¥Á‚ÿÊ¢)– ‚Ùfl⁄UŸ Sfláʸ ’Ê¥« ÿÊ¡ŸÊ Σ§Ë ¬Ê¥øflË¥ üÊÎ¥π‹Ê vy ‚ v} ¡Ÿfl⁄UË ÃΣ§ Σ‘§ Á‹∞ πÈ‹ªË– ß‚Σ‘§ Á‹∞ x,wvy L§¬∞ ¬ÁÃ˝ ªÊ˝◊ Σ§Ê ◊ÍÀÿ ÁŸoeʸÁ⁄Uà ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ÁflûÊ ◊¥òÊÊ‹ÿ Σ‘§ ◊ÈÃÊÁ’Σ§ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Ÿ Á⁄U¡fl¸ ’Ò¥Σ§ Σ§Ë ‚‹Ê„ ‚ ’Ê¥« Σ‘§ Á‹∞ •ÊÚŸ‹Êߟ •ÊflOEŸ Σ§⁄UŸ flÊ‹ •ı⁄U Á«Á¡≈U‹ ◊Êäÿ◊ ‚ ß‚Σ§Ê ÷ȪÃÊŸ Σ§⁄UŸ flÊ‹ ÁŸfl‡ÊΣ§Ù¥ Σ§Ù ¬ÁÃ˝ ªÊ˝◊ zÆ L§¬∞ Σ§Ë ¿Í≈U OEŸÊ Σ§Ê »Ò§‚‹Ê ÁΣ§ÿÊ „Ò– ∞‚ ÁŸfl‡ÊΣ§Ù¥ Σ‘§ Á‹∞ Sfláʸ ’Ê¥« ¬ÁÃ˝ ªÊ˝◊ x,v{y L§¬∞ „٪ʖ øÊ‹Í πÊÃÊ ÉÊÊ≈U Σ§Ù Σ§◊ Σ§⁄UŸ Σ§Ë ¬˝ÁΣ˝§ÿÊ Σ‘§ •¥Ãª¸Ã ÁflàÃËÿ ‚ÊoeŸÙ¥ ◊¥ ÁŸfl‡Ê Σ§Ù ’…ΠÊflÊ OEŸ •ı⁄U ‚ÙŸ Σ§Ë ÷ıÁÃΣ§ ◊Ê¥ª ◊¥ Σ§◊Ë ‹ÊŸ Σ‘§ Á‹∞ ÁflàÃËÿ ’¡≈U wÆvz-v{ ◊¥ ß‚ ÿÙ¡ŸÊ Σ§Ë ÉÊÙ·áÊÊ Σ§Ë ªß¸ ÕË– ¥×ðçÚU·¤è ×èçÇØæ ·Ô¤ ¥ÙéâæÚU, ×õÁêÎæ ÚUæÁÙèçÌ·¤ »çÌÚUôÏ ÎêÚU ãôÙð ·¤æ çȤÜßQ¤ ·¤ô§ü © ×èÎ Ùãè´ çι ÚUãè ãñ ÕæÁÚUæ vx®®-vx®z × ·¤æ vxz®-vz®® ◊Èê’߸– ÁŸ¡Ë ˇÊòÊ Σ‘§ ÿ‚ ’Ò¥Σ§ Ÿ ’˝rÊOEûÊ Σ§Ù ÁŸOE‡ÊΣ§ ◊¥«‹ Σ§Ê ªÒ⁄U Σ§Êÿ¸Σ§Ê⁄UË •¥‡ÊΣ§ÊÁ‹Σ§ •äÿˇÊ ÁŸÿÈÄà ÁΣ§ÿÊ „Ò– ’Ò¥Σ§ Ÿ •Ê¡ ÿ„ ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË OEË ÁΣ§ Á⁄U¡fl¸ ’Ò¥Σ§ Ÿ vv ¡Ÿfl⁄UË Σ§Ù Á‹π •¬Ÿ ¬òÊ Σ‘§ ◊Êäÿ◊ ‚ üÊË ’˝rÊ OEûÊ Σ§Ë ÁŸÿÈÁÄç ¬⁄U •¬ŸË ◊¥¡Í⁄UË OE OEË „Ò– üÊË OEûÊ øÊ⁄U ¡È‹Ê߸ wÆwÆ ÃΣ§ •¬Ÿ ¬OE ¬⁄U ’Ÿ ⁄U„¥ª– fl„ SflÃ¥òÊ ÁŸOE‡ÊΣ§ Σ‘§ M§¬ ◊¥ ¡È‹Ê߸ wÆvx ‚ ’Ò¥Σ§ ‚ ¡È«Π ⁄U„ „Ò¥ •ı⁄U ©ã„Ù¥Ÿ ß‚ •flÁoe ◊¥ ÁŸOE‡ÊΣ§ ◊¥«‹ Σ§Ë Σ§⁄UË’Σ§⁄UË’ ‚÷Ë ©¬ ‚Á◊ÁÃÿÙ¥ ◊¥ •¬ŸÊ ÿÙªOEÊŸ ÁOEÿÊ „Ò– ß‚‚ ¬„‹ ÷Ê⁄UÃËÿ ¬˝‡ÊÊ‚ÁŸΣ§ ‚flÊ Σ‘§ •ÁoeΣ§Ê⁄UË Σ‘§ M§¬ ◊¥ ©ã„Ù¥Ÿ x| flcÊÊZ ÃΣ§ Σ§Ê◊ ÁΣ§ÿÊ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ©‚ •flÁoe ◊¥ Σ§ŸÊ¸≈UΣ§ ‚⁄UΣ§Ê⁄U •ı⁄U Σ¥§OE˝ ‚⁄UΣ§Ê⁄U ◊¥ Σ§ß¸ ¬OEÙ¥ ¬⁄U •¬ŸË ‚flÊÿ¥ OEË¥– ‚⁄UΣ§Ê⁄UË ‚flÊ ‚ ‚flÊÁŸflÎûÊ „ÙŸ Σ‘§ ‚◊ÿ fl„ ΣÒ§Á’Ÿ≈U ‚ÁøflÊ‹ÿ •ı⁄U ‚«ΠΣ§ ¬Á⁄Ufl„Ÿ ∞fl¥ ⁄UÊ¡◊ʪ¸ ◊¥òÊÊ‹ÿ ◊¥ ‚Áøfl Õ– ©ã„Ù¥Ÿ ÷ıÁÃΣ§‡ÊÊSòÊ ◊¥ ∞◊∞‚‚Ë flU •Õ¸‡ÊÊSòÊ ◊¥ ∞◊∞ Σ§Ë Á«ª˝Ë „ÊÁ‚‹ Σ§Ë „Ò– ’ßæÚU xv®®-xw®® Áõ vyx®-vyy® ·¤æÕéÜè ¿Ùæ xz®®-y®®® ªÁÃ⁄UÙoe OEÍ⁄U „ÙŸ Σ§Ê Á»§‹flQ§ Σ§Ù߸ ©ê◊ËOE Ÿ„Ë¥ ÁOEπ ⁄U„Ë „Ò– ß‚‚ ¬„‹ Á’‹ ÁÄU‹¥≈UŸ Σ‘§ Σ§Êÿ¸Σ§Ê‹ ◊¥ v{ ÁOE‚¥’⁄U ‚ ‹  Σ § ⁄ U ¿ „ ¡ Ÿfl⁄ UË ÃΣ § Σ§Ê◊’¥OEË ⁄U„Ë ÕË, ¡Ù •◊Á⁄UΣ§Ê ◊¥ ‚’‚ ‹¥’Ë •flÁoe Σ§Ë ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ§Ë Σ§Ê◊’¥OEË ÕË– •◊Á⁄UΣ§Ê Σ‘§ ◊ı¡ÍOEÊ ⁄UÊc≈˛¬Áà «ÙŸÊÀ« ≈˛¥¬ •ı⁄U Σ§Ê¥ª˝‚ Σ‘§ ’Ëø ÁflflÊOE ◊ÁÄU‚Σ§Ù Σ§Ë ‚Ë◊Ê ¬⁄U OEËflÊ⁄U ÁŸ◊ʸáÊ Σ‘§ Á‹∞ ⁄UÊc≈˛¬Áà mÊ⁄UÊ z.| •⁄U’ «ÊÚ‹⁄U Σ§Ë ÁŸÁoe Σ§Ë ◊Ê¥ª Σ§Ù ‹Σ§⁄U „Ò– «◊ÙΣ˝§≈U ŸÃÊ•Ù¥ Ÿ ©ŸΣ§Ë ÿ„ ◊Ê¥ª ◊ÊŸŸ ‚ •SflËΣ§Ê⁄U Σ§⁄U ÁOEÿÊ „Ò– øÊfl‹ Õæâ×Ìè ¥æñâÌ ç·¤S× yz®®-y{®® vw ¡Ÿfl⁄UË (∞¡  ¥ Á‚ ÿÊ¢)– • ◊  Á⁄ UΣ § Ê ◊  ¥ ¡Ê⁄UË ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ§Ë •Ê¥Á‡ÊΣ§ Σ§Ê◊’¥OEË •’ ÃΣ§ Σ§Ë ‚’‚ ‹¥’ ‚◊ÿ ÃΣ§ ⁄U„Ÿ flÊ‹Ë Σ§Ê◊’¥OEË ’Ÿ ªß¸ „Ò– •Ê¥Á‡ÊΣ§ Σ§Ê◊’¥OEË ‡ÊÁŸflÊ⁄U Σ§Ù wwfl¥ ÁOEŸ ¡Ê⁄UË ⁄U„Ë– ß‚‚ ¬„‹ ÃàΣ § Ê‹ ËŸ ⁄ UÊc≈ ˛ ¬ Áà Á’‹ ÁÄ‹¢≈UŸ Σ‘§ ¬„‹ Σ§Êÿ¸Σ§Ê‹ (v~~z-~{) Σ‘§ OEı⁄UÊŸ wv ÁOEŸÙ¥ ÃΣ§ ªÁÃ⁄UÙoe ¡Ê⁄UË ⁄U„Ê ÕÊ– •◊Á⁄UΣ§Ë ◊ËÁ«ÿÊ Σ‘ § •ŸÈ‚Ê⁄U, ◊ı¡ÍOEÊ ⁄UÊ¡ŸËÁÃΣ§ flÊÁ‡Ê¥ª≈UŸ, ÂÚU×Ü v|z®-v||z ¿æßÜ âðÜæ wwz®-wxz® ¥æÚU¥æÚ U(¥æÆ ) v{z®-v{|® OEÊ‹-OE‹„UŸ ¿Ùæ zvz®-zv|z ÎæÜ ¿Ùæ {w®®-{y®® ×âêÚU ·¤æÜè z®®®-zw®® ×Ü·¤æ ×âêÚU zy®®-{w®® ×¢ê» z|®®-{y®® ×ꢻ ÎæÜ çÀÜ·¤æ {v®®-{|®® ‚¥‚ÄU‚ ◊¥ Æ.}} »§Ë‚OEË, ÁŸçU≈UË ◊¥ Æ.{x »§Ë‚OEË Σ§Ë Ã¡Ë ‚ÙŸÊ vzz L§¬∞ ≈UÍ≈UÊ, øÊ¥OEË {xÆ L§¬∞ ‹È…ΠΣ§Ë øËŸË ‹È…ΠΣ§Ë, ª„Í¥ ◊„¥ªÊ, •ÁoeΣ§Ê¥‡Ê πÊl Ã‹Ù¥, OEÊ‹Ù¥ ◊¥ Á≈UΣ§Êfl ∞◊¡Ë ◊Ù≈U⁄U •¬ŸË ∞‚ÿÍflË “„ÒÄU≈U⁄U“Σ‘§ ‚ÊÕ ∞¥≈˛Ë Σ§⁄UªË ÷Ê⁄UÃËÿ ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ vw ¡Ÿfl⁄UË (∞¡¥Á‚ÿÊ¢)– ÉÊ⁄U‹Í ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ ◊Ê¥ª ©Ã⁄UŸ ‚ ‡ÊÁŸflÊ⁄U Σ§Ù ÁOEÀÀÊË ÕÙΣ§ Á¡¥‚ ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ •ÁoeΣ§Ê¥‡Ê πÊl Ã‹Ù¥ Σ‘§ ÷Êfl ÁSÕ⁄U ⁄U„– ß‚ OEı⁄UÊŸ øËŸË Áª⁄U ªß¸ ¡’ÁΣ§ ª„Í¥ ◊„¥ªÊ „Ù ªÿÊ– fl„Ë¥, •ÁoeΣ§Ê¥‡Ê OEÊ‹Ù¥,øÊfl‹ ,øŸ •ı⁄U ªÈ«Π Σ‘§ OEÊ◊ Á≈UΣ‘§ ⁄U„– Ã‹-ÁË„Ÿ— •¥Ã⁄U⁄UÊc≈˛Ëÿ SÃ⁄U ¬⁄U ◊‹Á‡ÊÿÊ Σ‘§ ’È⁄U‚Ê ◊‹Á‡ÊÿÊ «Á⁄UflÁ≈Ufl ∞ÄU‚ø¥¡ ◊¥ ¬Ê◊ •ÊÚÿ‹ Σ§Ê ◊Êø¸ flÊÿOEÊ ‡ÊÈΣ˝§flÊ⁄U Σ§Ù vÆ Á⁄U¥Áª≈U Σ§Ë Áª⁄UÊfl≈U ◊¥ w,v|x Á⁄U¥Áª≈U ¬˝Áà ≈UŸ ¬⁄U ⁄U„Ê– ◊Êø¸ Σ§Ê •◊Á⁄UΣ§Ë ‚ÙÿÊ Ã‹ flÊÿOEÊ ÷Ë Æ.wz ‚¥≈U ‹È…ΠΣ§Σ§⁄U w}.yy ‚¥≈U ¬˝Áà ¬ı¥« ’Ù‹Ê ªÿÊ– SÕÊŸËÿ ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ ¬Ê◊ •ÊÚÿ‹, flŸS¬Áà Ã‹, ◊¢Íª»§‹Ë Ã‹, ‚Í⁄U¡◊ÈπË Ã‹ fl ‚⁄U‚Ù¥ Ã‹ ◊¥ Á≈UΣ§Êfl ⁄U„Ê ¡’ÁΣ§ ‚ÙÿÊ Ã‹Ù¥ Σ‘§ OEÊ◊ vzÆ-vzÆ L§¬∞ ø…Π ª∞– •πÊl Ã‹Ù¥ Σ‘§ ÷Êfl Σ§◊Ù’‡Ê ÁSÕ⁄U ⁄U„– ªÈ«Π-øËŸË— ◊ËΔ Σ‘§ ’Ê¡Ê⁄U ‚ÈSÃË ⁄U„Ë Á¡‚‚ øËŸË Σ‘§ ‚÷Ë ª˝«Ù¥ Σ‘§ OEÊ◊ vÆ L§¬∞ ÃΣ§ ‹È…ΠΣ§ ª∞– „Ê‹Ê¥ÁΣ§, ªÈ«Π ªÃ ÁOEfl‚ ¬⁄U ¬«ΠÊ ⁄U„Ê– OEÊ‹-OE‹„Ÿ— OE‹„ŸÙ¥ ◊¥ øŸ Σ‘§ ÷Êfl ÁSÕ⁄U ⁄U„– OEÊ‹Ù¥ ◊¥ ◊Í¥ª OEÊ‹ ◊¥ zÆ L§¬∞ ¬˝Áà ÁÄfl¢≈U‹ Σ§Ë Áª⁄UÊfl≈U ⁄U„Ë ¡’ÁΣ§ ◊‚Í⁄U OEÊ‹, ©«ΠOE OEÊ‹, •⁄U„⁄U OEÊ‹ fl øŸÊ OEÊ‹ ◊¥ ÁSÕ⁄UÃÊ ⁄U„Ë– •ŸÊ¡— ◊¥«Ë ◊¥ •ÊflΣ§ •ı⁄U •Ê¬ÍÁø Σ‘§ ’Ëø ‚¥ÃÈ‹Ÿ ‚ øÊfl‹ •ı⁄U ◊Ù≈U •ŸÊ¡Ù¥ Σ‘§ OEÊ◊ ‹ª÷ª ÁSÕ⁄U ⁄U„ ¡’ÁΣ§ ª˝Ê„Σ§Ë •ÊŸ Σ‘§ ’Ëø ª„U¢Í Σ‘§ OEÊ◊ ¬Ê¥ø L§¬∞ ¬˝Áà ÁÄfl¢≈U‹ ø…Π ª∞– Ÿß¸ ÁOEÀÀÊË, vw ¡ Ÿfl⁄ UË (∞¡¥Á‚ÿÊ¢)– ™¢§ø OEÊ◊ ¬⁄U ÉÊ⁄U‹Í ¡fl⁄UÊÃË ª˝Ê„Σ§Ë Σ§◊¡Ù⁄U ¬«ΠŸ ‚ ‡ÊÁŸflÊ⁄U Σ§Ù ÁOEÀÀÊË ‚⁄Uʸ»§Ê ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ ‚ÙŸÊ vzz L§¬∞ ‹È…ΠΣ§Σ§⁄U xw,}|z L§¬∞ ¬˝Áà OE‚ ª˝Ê◊ ⁄U„ ªÿÊ– •ılÙÁªΣ§ ◊Ê¥ª ÉÊ≈UŸ ‚ øÊ¥OEË ÷Ë {xÆ L§¬∞ Σ§Ë Á ª⁄UÊfl≈U Σ‘§ ‚ÊÕ x~,}wÆ L§¬∞ ¬˝Áà ÁΣ§‹Ùª˝Ê◊ ¬⁄U •Ê ªß¸– ‚ÙŸ Σ‘§ ’ËÃ OEÙ ÁOEŸÙ¥ ‚ xx,ÆÆÆ Σ‘§ •Ê¥Σ§«Π Σ‘§ ¬Ê⁄U ’Ÿ ⁄U„Ÿ ‚ πÈOE⁄UÊ ¡fl⁄UÊÃË ª˝Ê„Σ§Ë Σ§◊ „Ù ªß¸ „Ò– ß‚ OEı⁄UÊŸ ÁflOE‡ÊË ’Ê¡Ê⁄UÙ¥ ◊¥ ÷Ë ¬Ë‹Ë oeÊÃÈ ¬⁄U OE’Êfl ⁄U„Ê– ÁflOE‡ÊÙ¥ ◊¥ ‡ÊÈΣ˝§flÊ⁄U Σ§Ù ‹¥OEŸ Σ§Ê ‚ ÙŸÊ „ ÊÁ¡⁄ U Á ª ⁄ UÊfl≈ U Σ‘ § ‚ ÊÕ v,w}|.xz «ÊÚ‹⁄U ¬˝Áà •ı¥‚ ¬⁄U •Ê ªÿÊ– »§⁄Ufl⁄UË Σ§Ê •◊Á⁄UΣ§Ë ‚ÙŸÊ flÊÿOEÊ ÷Ë Á ª⁄UÊfl≈U ◊¥ v,w}|.~Æ « ÊÚ‹⁄ U ¬ ˝ Áà • ı¥‚ ’ Ù‹ ª ÿÊ– •¥Ã⁄U⁄UÊc≈˛Ëÿ ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ øÊ¥OEË „ÊÁ¡⁄U ÷Ë ‚#ʄʥà ¬⁄U Áª⁄UÊfl≈U ◊¥ vz.z{ «ÊÚ‹⁄U ¬˝Áà •ı¥‚ ¬⁄U ⁄U„Ë– SÕÊŸËÿ Ÿß ¸ ÁOEÀÀÊË, Σ§ëø Ã‹ Σ‘§ OEÊ◊ ◊¥ „È߸ flÎÁh Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ ’Ê¡Ê⁄UÙ¥ ◊¥ Áª⁄UÊfl≈U ⁄U„Ë ◊ È¥’ ß ¸ , vw ¡ Ÿfl⁄ UË (∞¡¥Á‚ÿÊ¢)– ’ËÃ ‚#Ê„ ‡Êÿ⁄U ’Ê¡Ê⁄UÙ¥ ◊¥ •ë¿Ë Ã¡Ë OE¡¸ Σ§Ë ªß¸ •ı⁄U ‚¥‚ÄU‚ x{,ÆÆÆ •¥Σ§Ù¥ Σ‘§ SÃ⁄U fl ÁŸçU≈UË vÆ,}ÆÆ •¥Σ§Ù¥ Σ‘§ SÃ⁄U Σ§Ù ¬Ê⁄U Σ§⁄U ’¥OE „È•Ê– ‚Ê#ÊÁ„Σ§ •ÊoeÊ⁄U ¬⁄U ‚¥‚ÄU‚ xvy.|y •¥Σ§Ù¥ ÿÊ Æ.}} »§Ë‚OEË Σ§Ë Ã¡Ë Σ‘§ ‚ÊÕ x{,ÆÆ~.}y ¬⁄U ’¥OE „È•Ê, ¡’ÁΣ§ ÁŸçU≈UË {|.{Æ •¥Σ§Ù¥ ÿÊ Æ.{x »§Ë‚OEË Σ§Ë Ã¡Ë Σ‘§ ‚ÊÕ vÆ,|~y.~z ¬⁄U ’¥OE „ È• Ê– ’ Ë∞‚ ß ¸ Σ‘ § Á ◊ « ΣÒ § ¬ ‚ÍøΣ§Ê¥Σ§ ◊¥ w~.yx •¥Σ§Ù¥ ÿÊ Æ.v~ »§Ë‚OEË Σ§Ë Ã¡Ë •Ê߸ •ı⁄U ÿ„ vz,v||.Æx ¬⁄U ’¥OE „È•Ê, ¡’ÁΣ§ S ◊ ÊÚ‹ ΣÒ § ¬ ‚ ÍøΣ § Ê¥ Σ § |.~{ •¥Σ§Ù¥ ÿÊ Æ.Æz »§Ë‚OEË Σ§Ë Ã¡Ë Σ‘§ ‚ÊÕ vy,{ÆÆ.x| ¬⁄U ’¥OE „È•Ê– ‚Ù◊flÊ⁄U Σ§Ù ‡Êÿ⁄U ’Ê¡Ê⁄UÙ¥ ◊¥ Ã¡Ë Σ§Ê L§π ⁄U„Ê •ı⁄U ø¥«Ëª…Π– øËŸË Σ§ê¬ŸË ∞‚∞•Ê߸‚Ë ◊Ù≈U⁄U Σ§Ê¬Ù¸⁄U‡ÊŸ Σ§Ë ‚„ÿÙªË Σ§ê¬ŸË ∞◊¡Ë ◊Ù≈U⁄U ߥÁ«ÿÊ ß‚ fl·¸ ◊߸ ÃΣ§ •¬ŸË ∞‚ÿÍflË “„ÒÄU≈U⁄U“Σ‘§ ‚ÊÕ ÷Ê⁄UÃËÿ •ÊÚ≈UÙ◊Ù’Ê߸‹ ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ ©Ã⁄UªË– Σ§ê¬ŸË Σ‘§ Σ§Êÿ¸Σ§Ê⁄UË ÁŸOE‡ÊΣ§ ¬Ë. ’Ê‹¥OE˝Ÿ Ÿ •Ê¡ ÿ„Ê¥ ÿ„ ÉÊÙ·áÊÊ Σ§⁄UÃ „È∞ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ „ÒÄU≈U⁄U Σ§Ê ÁŸ◊ʸáÊ ªÈ¡⁄UÊÃ Σ‘§ „‹Ù‹ ÁSÕà •àÿÊoeÈÁŸΣ§ ‚¥ÿ¥òÊ ◊¥ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò Á¡‚Σ§Ë ‚Ê‹ÊŸÊ ÁŸ◊Êáʸ ˇÊ◊ÃÊ }Æ „¡Ê⁄U flÊ„Ÿ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ „ÒÄU≈U⁄U Σ§Ê ß‚ ‚◊ÿ OE‡Ê Σ‘§ ÁflÁ÷ÛÊ Á„S‚Ù¥ ◊¥ fl„Ê¥ Σ§Ë ◊ı‚◊Ë ¬Á⁄UÁSÕÃÿÙ¥ Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ¬⁄UˡÊáÊ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ∞‚ÿÍflË ◊¥ ßSÃ◊Ê‹ Σ§Ë ªß¸ ¬˝ılÙÁªΣ§Ë, »§Ëø‚¸ •ı⁄U Σ§Ë◊Ã Σ§Ê πÈ‹Ê‚Ê Ÿ„Ë¥ ÁΣ§ÿÊ ‹ÁΣ§Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ÿ„ •¬ŸË üÊáÊË ◊¥ Á’ÀΣȧ‹ •‹ª ÁOEπªË– üÊË ’Ê‹¥OE˝Ÿ Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U Σ¢§¬ŸË Σ§Ë ÷Ê⁄Uà ◊¥ •ª‹ ¬Ê¥ø flcÊÊZ ◊¥ ‹ª÷ª ∞Σ§ •⁄U’ «ÊÚ‹⁄U ÿÊÁŸ ‹ª÷ª ‚Êà „¡Ê⁄U Σ§⁄UÙ«Π L§¬∞ ÁŸfl‡Ê Σ§⁄UŸ Σ§Ë ÿÙ¡ŸÊ „Ò ÃÕÊ ß‚◊¥ ‚ ¬˝Õ◊ ø⁄UáÊ ◊¥ ‹ª÷ª wwÆÆ Σ§⁄UÙ«Π L§¬∞ Σ§Ê ÁŸfl‡Ê ÁΣ§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ‚ÊÕ xz,~}Æ.~x ¬⁄U ’¥OE „È•Ê– ÁŸçU≈UË xÆ.xz •¥Σ§Ù¥ ÿÊ Æ.w} »§Ë‚OEË Σ‘§ ‚ÊÕ vÆ,}Æw.vz ¬⁄U ’¥OE „È•Ê– ’ÈoeflÊ⁄U Σ§Ù ‹ªÊÃÊ⁄U øıÕ ‚òÊ ◊¥ Ã¡Ë OE¡¸ Σ§Ë ªß¸ •ı⁄U ‚¥‚ÄU‚ wxv.~} •¥Σ§Ù¥ ÿÊ Æ.{x »§Ë‚OEË Σ§Ë Ã¡Ë Σ‘§ ‚ÊÕ x{,wvw.~v ¬⁄U ÃÕÊ ÁŸçU≈UË zx •¥Σ§Ù¥ ÿÊ Æ.y~ »§Ë‚OEË Σ§Ë Ã¡Ë ⁄U„UË– ‚¥‚ÄU‚ vzz.Æ{ •¥Σ§Ù¥ ÿÊ Æ.yx » § Ë‚ OEË Σ § Ë Ã  ¡ Ë Σ‘ § ‚ ÊÕ xz,} zÆ. v{ ¬ ⁄ U ’¥ OE „ È• Ê, ¡’ÁΣ§ ÁŸçU≈UË y~.wz •¥Σ§Ù¥ ÿÊ Æ.y{ »§Ë‚OEË Σ§Ë Ã¡Ë Σ‘§ ‚ÊÕ vÆ,||{.{ Æ ¬ ⁄ U ’¥ OE „ È• Ê– ◊¥ª‹flÊ⁄U Σ§Ù ÷Ë ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ Ã¡Ë ⁄U„Ë •ı⁄U ‚¥‚ÄU‚ vxÆ.|| •¥Σ§Ù¥ ÿÊ Æ.x{ »§Ë‚OEË Σ§Ë Ã¡Ë Σ‘§ ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ ‚ÙŸÊ ‹ªÊÃÊ⁄U OEÍ‚⁄U ÁOEŸ ‚SÃÊ „È•Ê „Ò– ‚ÙŸÊ S≈UÒ¥««¸ vzz L§¬∞ Á»§‚‹Σ§⁄U xw,}|z L§¬∞ ¬˝Áà OE‚ ª˝Ê◊ ¬⁄U •Ê ªÿÊ– ‚ÙŸÊ Á’≈UÈ⁄U ÷Ë ßÃŸÊ „Ë ≈UÍ≈UΣ§⁄U xw,|wz L§¬∞ ¬˝Áà OE‚ ª˝Ê◊ ¬⁄U •Ê ªÿÊ– •¢’Ê‹Ê ΣÒ¥§≈U S≈U‡ÊŸ Σ§Ù ◊Ê«¸Ÿ ’ŸÊŸ Σ§Ë Σ§flÊÿOE ‡ÊÈM§ Á⁄U¬Ê≈U¸ ‚Ë∞◊•Ê⁄ Σ‘§ ≈UÒÄUŸÊÚ‹Ù¡Ë ≈˛¥«˜‚ «ÙÁ¡ÿ⁄U Σ§Ë Á⁄U¬Ê≈U¸ ◊¥ ÅÊÈ‹Ê‚Ê Âýõlôç»·¤è ·¤è ÎéçÙØæ ×ð´ w®v~ ×ð´ ÚUãð»æ Ò°ÕèâèÇè-¥æ§üÓ ·¤æ ÁÜßæ ¬˝ılÙÁªΣ§Ë ÁŸ⁄U¥Ã⁄UÃÊ •ı⁄U ¬˝ılÙÁªΣ§Ë ¬Á⁄U¬ÄflÃÊ ◊¥ ‚ ∞Σ§ „ÙªÊ •¥’Ê‹Ê , vw ¡ Ÿfl⁄ UË (∞¡¥Á‚ÿÊ¢)– •¥’Ê‹Ê ΣÒ¥§≈U ⁄U‹fl S≈U‡ÊŸ Σ§Ù •ÊoeÈÁŸΣ§ ’ŸÊŸ Σ§Ë Σ§flÊÿOE ‡ÊÈM§ „Ù ªß¸ „Ò– ß‚ Σ§«ΠË ◊¥ S≈U‡ÊŸ ¬ ⁄ U Ÿ∞ ◊ Ê « ¸ Ÿ ≈ UÊÿ‹  ≈ U é‹ ÊÚΣ § Σ § Ê ÁŸ ◊ Ê ¸ áÊ ÷Ë •¥ÁÃ◊ ø⁄UáÊÙ¥ ◊¥ „Ò– ¬Ò¥ÃÊ‹Ë‚ ‹Êπ L§¬∞ Σ§Ë ‹ÊªÃ ‚ ÁŸÁ◊¸Ã ◊Á„‹Ê, ¬ÈL§·, ’ëøÙ¥ •ı⁄U ÁOE√ÿÊ¥ª Σ‘§ Á‹∞ ≈UÊÚÿ‹≈U é‹ÊÚΣ§ ’ŸŸ ‚ ÿÊÁòÊÿÙ¥ Σ§Ù ‚ÈÁfloeÊ Á◊‹ªË– S≈U‡ÊŸ ¬⁄U ≈UÊÚÿ‹≈U Σ§Ë ‚Ê»§ ‚»§Ê߸ Σ§Ê Á¡ê◊Ê ÷Ë ÁŸ¡Ë ∞¡¥‚Ë Σ‘§ ‚ȬÈOE¸ „٪ʖ •¥’Ê‹Ê ⁄U‹fl S≈U‡ÊŸ ÁŸOE‡ÊΣ§ ’Ë ∞‚ Á ª‹ Ÿ •Ê¡ ÿ„Ê¥ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ÿ„ ≈ UÊÚÿ‹≈ U • ÷Ë å‹  ≈ U » § Ê ◊ ¸ ∞Σ§ ¬⁄U ÿÊÁòÊÿÙ¥ Σ‘§ Á‹∞ „Ë ©¬‹éoe „Ò ‹ÁΣ§Ÿ ’ÊOE ◊¥ ◊¥ ¡È≈UÊ „Ò fl„Ë¥ ⁄UÙ¡ÊŸÊ ≈˛Ÿ ◊¥ ‚»§⁄U Σ§⁄UŸ flÊ‹ ÿÊÁòÊÿÙ¥ Σ§Ë ‚ÈÁfloeÊ Σ‘§ Á‹∞ ∞Σ§ Ÿê’⁄U å‹≈U»§Ê◊¸ ¬⁄U ‚÷Ë ‚ÈÁfloeÊ•Ù¥ ‚ ÿÈÄç ◊ÊÚ«Ÿ¸ ≈UÊÚÿ‹≈U Σ§Ê ÁŸ◊ʸáÊ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ¿Ù≈U ’ëøÙ¥ •ı⁄U ÁOE√ ÿÊ¥ ª Ù¥ Σ‘ § Á‹∞ Σ § ◊ ™§¥øÊ߸ ¬⁄U ¬ÊÚ≈U ‹ªÊŸ Σ‘§ ¬ ˝ ÊfloeÊŸ ‚ Á„ à ߂ Σ § Ë ‚»§Ê߸ Σ§Ê ÷Ë Áfl‡Ê· ÅÿÊ‹ ⁄UπÊ ªÿÊ „Ò– ©ŸΣ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ß‚ S≈U‡ÊŸ ‚ ¬˝ÁÃÁOEŸ Σ§⁄UË’ w|z ◊‹ fl ∞ÄU‚¬˝‚ ≈˛Ÿ¥ „Á⁄UÿÊáÊÊ, ¬¥¡Ê’, Á„◊Êø‹, ¡ ∞¥« Σ‘§ , ªÈ¡⁄UÊÃ, ©ûÊ⁄U ¬ ˝ OE  ‡ Ê ‚ Á„ à ◊ „ Ê⁄ UÊc≈ ˛ flU ¬Á‡ø◊Ë ’¥ªÊ‹ Σ‘§ Á‹∞ „ÙΣ§⁄U ªÈ¡⁄UÃË „Ò¥ Á¡Ÿ◊¥ ‚÷Ë Σ§Ê •ê’Ê‹Ê S≈U‡ÊŸ ¬⁄U Δ„⁄UÊfl „ÙÃÊ „Ò– ªÈL§ªÊ˝◊, vw ¡Ÿfl⁄UË (∞¡¥Á‚ÿÊ¢)– ¬˝ılÙÁªΣ§Ë Σ§Ë OEÈÁŸÿÊ ◊¥ fl·¸ wÆv~ ◊¥ ∞’Ë‚Ë«Ë•Ê߸ (•Ê≈U˸»§ËÁ‡Êÿ‹ ߥ≈U‹Ë¡¥‚ (∞•Ê߸), é‹ÊÚΣ§øŸ, ÄU‹Ê©«, «Ê≈UÊ ∞ŸÊÁ‹Á≈UÄU‚ •ı⁄U ߥ≈U⁄UŸ≈U •ÊÚ»§ Áեǂ (•Ê߸•Ù≈UË) Σ§Ê •ÊÁoe¬àÿ ⁄U„ªÊ– ‡ÊÁŸflÊ⁄U Σ§Ù •Ê߸ ∞Σ§ Ÿß¸ Á⁄U¬Ù≈U¸ Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U, ÁflÁ÷ÛÊ ©¬Σ˝§◊Ù¥ Σ‘§ ¬‚˝Ê⁄U ‚ ÿ •ª‹ w-x ‚Ê‹Ù¥ ◊¥ •ı⁄U íÿÊOEÊ ©ÛÊà „Ù ¡Ê∞¥ª– ‚Êß’⁄U ◊ËÁ«ÿÊ Á⁄U‚ø¸ (‚Ë∞◊•Ê⁄U) Σ‘§ ≈UÒÄUŸÊÚ‹Ù¡Ë ≈˛¥«˜‚ «ÙÁ¡ÿ⁄U wÆv~ Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U, ÁŸ‚ÊŸ Σ‘§ ‡ÊË·¸ •ÁoeΣ§Ê⁄UË ¡Ù‚ ◊ÈŸÙ¡ Σ§Ê ßSÃË»§Ê ≈UÙÄUÿÙ– ÁŸ‚ÊŸ ◊Ù≈U⁄U Σ¢§¬ŸË Σ‘§ ∞Σ§ ‡ÊË·¸ •ÁoeΣ§Ê⁄UË •ı⁄U Σ§Ê‹Ù¸‚ ÉÊÙ‚Ÿ Σ‘§ ‚„ÿÙªË ¡Ù‚ ◊ÈŸÙ¡ Ÿ ßSÃË»§Ê OE ÁOEÿÊ „Ò– Σ§¥¬ŸË Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ Σ¢§¬ŸË Σ‘§ ¬Ífl¸ øÿ⁄U◊ÒŸ Σ§Ë Áª⁄UçUÃÊ⁄UË Σ‘§ ’ÊOE ¬„‹Ë ¬˝ÁÃÁΣ˝§ÿÊ •Ê߸ „Ò– ‚◊ÊøÊ⁄U ∞¡¥‚Ë ∞»‘§ Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U, ∞Σ§ ‚#Ê„ ¬„‹ ‚ ªÒ⁄U „ÊÁ¡⁄U ¡Ù‚ ◊ÈŸÙ¡ ÁŸ‚ÊŸ Σ§Ë ‚Êà ˇÊòÊËÿ •ı⁄U √ÿʬÊÁ⁄UΣ§ ßΣ§ÊßÿÙ¥ Σ§Ë √ÿʬÊÁ⁄UΣ§ ⁄UáÊŸËÁà ’ŸÊÃ Õ •ı⁄U øËŸ ◊¥ Σ¢§¬ŸË Σ‘§ Σ§Ê⁄UÙ’Ê⁄U Σ§Ù ÁŸOE¸Á‡ÊÃ Σ§⁄UÃ Õ– ß‚‚ ¬„‹ v~ Ÿflê’⁄U Σ§Ù ¡Ê¬ÊŸ ◊¥ ÉÊÙ‚Ÿ Σ§Ë Áª⁄UçUÃÊ⁄UË „ÙŸ •ı⁄U ÁŸ‚ÊŸ Σ‘§ flø◊ÊŸ ◊ÈÅÿ Σ§Êÿ¸Σ§Ê⁄UË •ÁoeΣ§Ê⁄UË (‚Ë߸•Ù) Á„⁄UÙÃÙ ‚ÊßΣ§ÊflÊ mÊ⁄UÊ •Ê‹ÙøŸÊ Σ§⁄UŸ Σ‘§ ’ÊOE ©ŸΣ‘§ ÷Áflcÿ ¬⁄U ‚flÊ‹ ©ΔŸ ‹ª Õ– Ù§ü Âýõlôç»·¤è ¹ôÁô´ âð ©l×ô´ ·¤è ̈ÂÚUÌæ ÕɸæÌð ÚUãÙð âð ×ñç´» ¥õÚU ©l× ÎëçC âç·ý¤Ø ·¤ÚUÙð ¥õÚU ¥æ»ð ·¤è Âýõlôç»·¤è ·¤ô âê¿èÕh ·¤ÚUÙð ·Ô¤ çÜ° âè¥æ§ü¥ô ·¤è Öêç×·¤æ ¥õÚU ’ØæÎæ ×ãˆßÂê‡æü ãô ÁæÌè ãñ Ñ ÂýÖé ÚUæ× ¬Ò¥ÃÊ‹Ë‚ ‹Êπ L§¬∞ Σ§Ë ‹ÊªÃ ‚ ÁŸÁ◊¸Ã ◊Á„‹Ê, ¬ÈL§·, ’ëøÙ¥ Á‹∞ ≈UÊÚÿ‹≈U é‹ÊÚΣ§ ’ŸŸ ‚ ÿÊÁòÊÿÙ¥ Σ§Ù Á◊‹ªË ‚ÈÁfloeÊ ¡ÊÚ¡¸ Ÿ Σ§„Ê, ‚Ë∞◊•Ê⁄U ◊¥, „ ◊ Ÿ  ¬ Á⁄ Uflà ¸ ŸΣ § Ê⁄ UË ¬˝ılÙÁªÁΣ§ÿÙ¥ Σ‘§ ‚¥¬Íáʸ •ı⁄U √ÿÊ¬Σ§ ¬„‹Í Σ§Ù OEπÊ ¡Ù ©l◊Ù¥ Σ§Ê •ª‹ w-x ‚Ê‹Ù¥ Áfl‡Ê·Σ§⁄U wÆv~ ◊¥ ‚¥øÊ‹Ÿ Σ§⁄UªÊ– wÆv~ ◊¥ ‚’‚ ¬˝◊Èπ Áfl·ÿ ¬˝ılÙÁªΣ§Ë ÁŸ⁄U¥Ã⁄UÃÊ •ı⁄U ¬˝ılÙÁªΣ§Ë ¬Á⁄U¬ÄflÃÊ ◊¥ ‚ ∞Σ§ „٪ʖ ‚Ë∞◊•Ê⁄U Σ‘§ ߥ«S≈˛Ë ߥ≈U‹Ë¡¥‚ ª˝È¬ Σ‘§ ¬˝◊Èπ ¬˝÷È ⁄UÊ◊ Ÿ Σ§„Ê, Ÿß¸ ¬˝ılÙÁªΣ§Ë π١٥ ‚ ©l◊Ù¥ Σ§Ë Ãà¬⁄UÃÊ ’…ΠÊÃ ⁄U„Ÿ ‚ ◊ÒÁ¬¥ª •ı⁄U ©l◊ OEÎÁC ‚ÁΣ˝§ÿ Σ§⁄UŸ •ı⁄U •Êª Σ§Ë ¬˝ılÙÁªΣ§Ë Σ§Ù ‚ÍøË’h Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ ‚Ë•Ê߸•Ù Σ§Ë ÷ÍÁ◊Σ§Ê •ı⁄U íÿÊOEÊ ◊„àfl¬Íáʸ „Ù ¡ÊÃË „Ò– «ÙÁ¡ÿ⁄U ◊¥ ÷Ê⁄UÃ Σ‘§ Σ§È¿ ¬˝◊Èπ ‚Ë•Ê߸•Ù, ‚Ë≈UË•Ù •ı⁄U ÁflÁ÷ÛÊ ¬˝◊Èπ ©l٪٥ Σ‘§ Áfl‡Ê·ôÊÙ¥ Σ‘§ ÁfløÊ⁄UÙ¥ Σ§Ù ‡ÊÊÁ◊‹ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ‚÷Ë å‹≈U»§Ê◊¸ ¬⁄U ’ŸÊŸ Σ§Ê ÷Ë ÁfløÊ⁄U „Ò– ΣÒ¥§≈U ⁄U‹fl S≈U‡ÊŸ ¬⁄U ’Ÿ ⁄U„Ë ◊ÊÚ«Ÿ¸ ≈UÊÚÿ‹≈U Σ§Ê ÁŸ◊ʸáÊ Σ§⁄UË’Ÿ yz ‹Êπ Σ§Ë ‹ÊªÃ ‚ ÁŸ◊ʸáÊÊoeËŸ „Ò– üÊË Áª‹ Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ § ¡„ Ê¥ ⁄ U  ‹ fl  S≈U‡ÊŸ Σ§Ù Áfl‡fl SÃ⁄UËÿ ’ ŸÊŸ  Σ‘ § Á‹∞ ‚÷Ë ‚ÈÁfloeÊ∞¥ ©¬‹éoe Σ§⁄UflÊŸ ¡„ Ê¥ ÿ  ¬ ˝ ılÙÁ ª ÁΣ § ÿÊ¥ ¬Ê⁄U¥¬Á⁄UΣ§ •Ê߸≈UË ¬⁄U ¿Ê ¡Ê∞¥ªË, fl„Ë¥ ÿ √ÿÊ¬Σ§ M§¬ ‚ ©¬ÿÙª ◊¥ Ÿ„Ë¥ ‹Ê߸¥ ¡Ê ‚Σ¥§ªË ÄUÿÙ¥ÁΣ§ ߟ◊¥ ‚ Σ§ß¸ •÷Ë ÷Ë Áfl‚ÁΣ§Ã „Ù ⁄U„Ë „Ò¥– ‚Ë∞◊•Ê⁄U Σ‘§ flÁ⁄UD ©¬ÊäÿˇÊ •ı⁄U ¬˝◊Èπ ÕÊÚ◊‚ www.deshbundhu.co.in Á’‹Ê‚¬È⁄ ⁄UÊÿ¬È⁄ ÁOEÀ‹Ë èÊÊ¬Ê‹ ¡’‹¬È⁄ ‚ÃŸÊ – ‚ʪ⁄U PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.