Deshbandhu (Bilaspur) : 2019-01-13

2 : 2 : 2

2

ÁflÁfläÊ w ⁄UÁflflÊ⁄U, vx ¡Ÿfl⁄UËUUU wÆv~ çßßð·¤æÙ´Î ·Ô¤ â´Îðàæô´ ·¤è âæÍü·¤Ìæ ÂêÚUè ÎéçÙØæ ·Ô¤ çÜ°-ÖêÂðàæ âÖè ÂéçÜâ ¥Ïèÿæ·¤ ÂýˆØð·¤ ×´»ÜßæÚU ·¤ô âéÙð´»ð ÂéçÜâ ·¤ç×üØô´ ·¤è â×SØæ°´ U, vw ¡ Ÿfl⁄ UËUUU (OE‡Ê’ãäÊÈ)– ¬ÈÁ‹‚ ◊„ÊÁŸOE‡ÊΣ§ «Ë.∞◊. •flSÕË Ÿ ⁄UÊíÿ Σ‘§ ‚÷Ë ¬ÈÁ‹‚ •oeˡÊΣ§Ù¥ Σ § Ù ÁŸOE  ¸ Á‡ Êà ÁΣ § ÿÊ „ Ò ÁΣ § fl  ¬ ˝ àÿ  Σ § ◊ ¥ ª ‹ flÊ⁄ U Σ § Ù Á¡‹ Ê ◊ÈÅÿÊ‹ÿ ◊¥ Sflÿ¥ ©¬ÁSÕà ⁄U„Σ§⁄U ¬ÈÁ‹‚ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥Σ§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ë ‚ ◊ SÿÊ• Ù¥ Σ § Ê ÁŸ⁄UÊΣ§⁄UáÊ Σ§⁄Uª¥– ©ã„Ù¥Ÿ ¬ÈÁ‹‚ •oeˡÊΣ§Ù¥ ‚ Σ§„Ê „Ò ÁΣ§ Σ‘§fl‹ ©ã„Ë¥ ¬˝Σ§⁄UáÊÙ¥ Σ§Ù •¬ŸË ≈UË◊ ‚Á„à ¬ÈÁ‹‚ ◊„ÊÁŸ⁄UˡÊΣ§ ÿÊ ¬ÈÁ‹‚ ◊„ÊÁŸOE‡ÊΣ§ Σ§Ù •ª˝Á·Ã Σ§⁄U¥ª, Á¡‚Σ§Ê ‚◊ÊoeÊŸ Á¡‹Ê SÃ⁄U ¬⁄U ‚¥÷fl Ÿ„Ë¥ „Ò– ß‚Ë ¬˝Σ§Ê⁄U ¬ÈÁ‹‚ ◊ „ ÊÁŸ⁄ UË ˇ ÊΣ § ÷Ë ¬ ˝ àÿ  Σ § ’ ÈoeflÊ⁄ U •¬Ÿ ⁄U¥¡ Σ‘§ •ÁoeΣ§Ê⁄UË-Σ§◊¸øÊ⁄UË Σ§Ë Á‡ÊΣ§ÊÿÃÙ¥ Σ§Ê ÁŸ⁄UÊΣ§⁄UáÊ Σ§⁄U¥ª •ı⁄U Á¡Ÿ ¬˝Σ§⁄UáÊÙ¥ Σ§Ê ‚◊ÊoeÊŸ ⁄U¥¡ SÃ⁄U ¬⁄U ‚¥÷fl Ÿ„Ë¥ „Ò, ©‚ •¬ŸË ≈Uˬ ‚Á„à ¬ÈÁ‹‚ ◊„ÊÁŸOE‡ÊΣ§ Σ§Ù •ª˝Á·Ã Σ§⁄U¥ª– ¬ÈÁ‹‚ ◊„ÊÁŸOE‡ÊΣ§ Σ‘§ ‚◊ˇÊ Σ‘ § fl‹ © ㄠ˥ ¬ ˝ Σ § ⁄ UáÊÙ¥ Σ § Ù ¬ ˝ SÃÈà ÁΣ § ÿÊ ¡ Ê∞ ª Ê, Á¡ ŸΣ § Ê ‚ ◊ ÊoeÊŸ Á¡‹Ê ÿÊ ⁄U¥¡ SÃ⁄U ¬⁄U Ÿ„Ë¥ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ‚ Σ‘ § – ¬ ÈÁ‹‚ ◊ „ ÊÁŸ⁄ UË ˇ ÊΣ § ∞ fl¥ ¬ÈÁ‹‚ •oeˡÊΣ§ mÊ⁄UÊ ¬ÈÁ‹‚ ’‹ Σ‘§ ‚◊SÿÊ•Ù¥ Σ‘§ ÁŸ⁄UÊΣ§⁄UáÊ „ÃÈ ÁΣ§∞ ¡ Ê ⁄ U„  ¬ ˝ ÿÊ‚ Ù¥ Σ‘ § ‚¥’¥ oe ◊  ¥ ∞ Σ § ‚¥ÁˇÊ# ≈UË◊ ¬ÈÁ‹‚ ◊„ÊÁŸOE‡ÊΣ§ Σ§Ù ¬ ˝ àÿ  Σ § ◊ Ê„ Σ § Ë vÆ ÃÊ⁄ UËπ ÃΣ § • ÁŸflÊÿ ¸ M § ¬ ‚  ÷  ¡ Ÿ  Σ‘ § Á‹∞ ÁŸOE¸Á‡Êà ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ⁄ U Ê ÿ ¬ È ⁄ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË Ÿ SflÊ◊Ë ÁflflΣ§ÊŸ¥OE ÃΣ§ŸËΣ§Ë ÁflEÁfllÊ‹ÿ ¬Á⁄U‚⁄U ◊¥ ÁΣ§ÿÊ ‹ª÷ª {} Σ§⁄UÙ«Π M§¬∞ Σ‘§ ÁŸ◊ʸáÊ Σ§ÊÿÙ¥¸ Σ§Ê ÷ÍÁ◊¬Í¡Ÿ ÚUð ´ Á ÂéçÜâ ×ãæçÙÚUèÿæ · ¤ · Ô¤ Øãæ ´ Âý ˆ Øð · ¤ ÕéÏßæÚU · ¤ ô ãô » è âéÙßæ § ü U, vw ¡ Ÿfl⁄ UËUUU (OE‡Ê’ãäÊÈ)– ◊ÈÅÿ◊òÊË¥ ÷ͬ‡Ê ’ÉÊ‹ Σ§„Ê „Ò ÁΣ§ SflÊ◊Ë ÁflflΣ§ÊŸ¥OE Ÿ Σ‘§ ‚¥OE‡ÊÙ¥ Σ§Ë ‚ÊÕ¸Σ§ÃÊ ¬Í⁄UË OEÈÁŸÿÊ Σ‘§ Á‹∞ „Ò– SflÊ◊Ë ÁflflΣ§ÊŸ¥OE Ÿ OE‡Ê •ı⁄U OEÈÁŸÿÊ Σ§Ù ◊ÊŸflÃÊ Σ‘§ Σ§ÀÿÊáÊ Σ § Ê ◊ Ê ª ¸ ÁOEπÊÿÊ– © ã„ Ù¥ Ÿ  Ÿ⁄ UŸÊ⁄ Σ§Ë ‚flÊ Σ§Ù ‚’‚ ’«ΠÊ ©g‡ÿ ’ÃÊÿÊ „Ò– ◊ÈÅÿ◊¥òÊË •Ê¡ OEȪ¸ Á¡‹ Σ‘§ Ÿfl߸ ÁSÕà SflÊ◊Ë ÁflflΣ§ÊŸ¥OE ÃΣ§ŸËΣ§Ë ÁflEÁfllÊ‹ÿ ¬Á⁄U‚⁄U ◊¥ SflÊ◊Ë ÁflflΣ§ÊŸ¥OE ¡¥ÿÃË ‚◊Ê⁄UÙ„ Σ§Ù ‚ê’ÙÁoeÃ Σ§⁄U ⁄U„ Õ– © ã„ Ù¥ Ÿ  ÁflEÁfllÊ‹ ÿ ¬ ⁄ UÁ‚⁄ U ◊  ¥ ‹ª÷ª {} Σ§⁄UÙ«Π Σ§Ë ‹ÊªÃ Σ‘§ ÁflÁ÷ÛÊ ÁŸ◊Êáʸ Σ§ÊÿÙ¥¸ Σ§Ê ÷ÍÁ◊¬Í¡Ÿ ÁΣ § ÿÊ– ß‚ • fl‚⁄ U ¬ ⁄ U ª ΄ ∞ fl¥ ‹ÙΣ§ ÁŸ◊ʸáÊ ◊¥òÊË ÃÊ◊˝äfl¡ ‚Ê„Í, flÊÁáÊíÿ Σ§⁄U ∞fl¥ ©lÙª ◊òÊË¥ Σ§flÊ‚Ë ‹π◊Ê, ÃΣ§ŸËΣ§Ë Á‡ÊˇÊÊ ◊¥òÊË ©◊‡Ê ¬≈U‹, ÁfloeÊÿΣ§ •ı⁄U Ÿª⁄U ÁŸª◊ Á÷‹Ê߸ Σ‘§ ◊„ʬı⁄U OEflãOE˝ ÿÊOEfl •ı⁄U Σ§Ùá«ÊªÊ¥fl ÁfloeÊÿΣ§ ◊Ù„Ÿ ◊⁄UΣ§Ê◊ Áfl‡Ê· •ÁÃÁÕ Σ‘§ M§¬ ◊¥ ©¬ÁSÕà Õ– ◊ ÈÅÿ ◊ ¥ òÊË üÊË ’ ÉÊ  ‹ Ÿ  Ÿ  SflÊ ◊ Ë Áflfl  Σ § ÊŸ¥ OE ¡ ÿ¥ ÃË Σ‘ § ‚ ⁄UÊÿ¬È⁄U •Ê∞ Õ– fl ÿÈflÊ•Ù¥ Σ‘§ SÕʬŸÊ Σ§Ë „Ò– ÁflflΣ§ÊŸ¥OE •ÊüÊ◊ ◊¥ SflÊ◊Ë ¡Ë Σ§Ë S◊ÎÁÃÿÙ¥ Σ § Ù • ˇ ÊÈáÿ ⁄ U π Ÿ  Σ § Ê Σ § Êÿ ¸ ÁΣ § ÿÊ ¡ Ê Ã Ê „ Ò – ©ã„Ù¥Ÿ ¬˝OE‡ÊflÊÁ‚ÿÙ¥ Σ § Ù SflÊ ◊ Ë ÁflflΣ§ÊŸ¥OE Σ§Ë ¡ÿ¥ÃË Σ§Ë ‡ÊÈ÷Σ§Ê◊ŸÊ∞¥ OEÃ „È∞ ©ŸΣ‘§ Σ § Êÿ ¸ • ı⁄ U ‚¥ OE  ‡ Ê Σ § Ù •Êà◊‚ÊÃ Σ § ⁄ U à  „ È ∞ • Ê ª  ’… ΠŸ  •ı⁄U ¬˝OE‡Ê Σ‘§ ÁflΣ§Ê‚ ◊¥ ‚„÷ÊªË ’ŸŸ Σ§Ë ¡M§⁄Uà ’ÃÊÿË– ◊ ÈÅÿ ◊ ¥ òÊË Ÿ  ÁflEÁfllÊ‹ ÿ ¬Á⁄U‚⁄U ◊¥ Á¡Ÿ Σ§ÊÿÙ¥¸ Σ§Ê ÷ÍÁ◊¬Í¡Ÿ ÁΣ§ÿÊ ©Ÿ◊¥ øÊ⁄U ÿÍ≈UË«Ë ÷flŸ •ı⁄U ‚ã≈˛‹ ‹Ê߸’˝⁄UË Σ‘§ ¬˝Õ◊ ø⁄UáÊ Σ‘§ ÁŸ◊ʸáÊ Σ§Êÿ¸ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ò¥– üÊË ’ÉÊ‹ Ÿ  Σ § „ Ê ÁΣ § SflÊ ◊ Ë Áflfl  Σ § ÊŸ¥ OE ÁflEÁfllÊ‹ ÿ ÃΣ § ŸËΣ § Ë Á‡ Ê ˇ ÊÊ, ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ •ı⁄U Σ§ı‡Ê‹ ©ÛÊÿŸ Σ‘§ ¡Á⁄U∞ ÿÈflÊ•Ù¥ Σ‘§ ÷Áflcÿ ª…ΠŸ Σ§Ê Σ§Êÿ¸ Σ§⁄U ⁄U„Ê „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ SflÊ◊Ë ¡Ë Σ§Ë S◊ÎÁÃ Σ§Ù Áø⁄USÕÊÿË ’ Ÿ Ê ∞ ⁄ U π Ÿ  Σ ‘ § Á ‹ ∞ „ Ë ÁflEÁfllÊ‹ÿ Σ§Ê ŸÊ◊Σ§⁄UáÊ ©ŸΣ‘§ ŸÊ◊ ¬⁄U ⁄UπÊ ªÿÊ „Ò– Σ§Êÿ¸R§◊ Σ§Ë •äÿˇÊÃÊ Σ§⁄UÃ „È∞ ªÎ„◊¥òÊË ÃÊ◊˝äfl¡ ‚Ê„Í Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ÃΣ§ŸËΣ§Ë Á‡ÊˇÊÊ ∞Σ§ ∞‚Ê ˇÊòÊ „Ò, Á¡‚Σ‘§ ‚„Ê⁄U Ÿß¸ ©¥øÊ߸ÿÙ¥ Σ§Ù ¿È•Ê ¡Ê ‚Σ§ÃÊ „Ò– ÃΣ§ŸËΣ§Ë Á‡ÊˇÊÊ ◊¥òÊË ©◊‡Ê ¬≈U‹ Ÿ ÷Ë Σ§Êÿ¸R§◊ Σ§Ù ‚ê’ÙÁoeà ÁΣ§ÿÊ– ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ÁflEÁfllÊ‹ÿ Σ‘§ Σ§È‹¬Áà «ÊÚ. ∞ Ÿ. Σ‘ § . fl ◊ Ê ¸ , Σ § È‹ ‚ Áøfl « ÊÚ. « Ë.∞ Ÿ. Á‚⁄ U‡ ÊÊŸ, ‚¥ ÷Ê ª ÊÿÈQ § ÁOE‹ Ë ¬ flÊ‚ ŸËΣ § ⁄ U, SflÊ ◊ Ë Áflfl  Σ § Ê¥ ŸOE ⁄ UÊC ˝ Ëÿ ‚  flÊ ÿÙ¡ ŸÊ ‚Á◊ÁÃ Σ‘§ •äÿˇÊ ∞‚.•Ê⁄U. ΔÊΣ§È⁄U ‚Á„à •ãÿ ¬˝‡ÊÊ‚ÁŸΣ§ •ÁoeΣ§Ê⁄UË, ÁflEÁfllÊ‹ÿ ∞fl¥ •ãÿ ÃΣ§ŸËΣ§Ë ◊ „ ÊÁfllÊ‹ ÿÙ¥ Σ‘ § ¬ ˝ ÊøÊÿ ¸ ª áÊ, ¬˝ÊäÿÊ¬Σ§ªáÊ, •ãÿ ¡Ÿ¬˝ÁÃÁŸÁoe ∞fl¥ ’«ΠË ‚¥ÅÿÊ ◊¥ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿËŸ ¿ÊòÊ-¿ÊòÊÊ∞¥ ©¬ÁSÕà Õ– ⁄ U Ê ÿ ¬ È ⁄ ¥æßàØ·¤Ìæ ôÊÊŸOEˬ ©U.◊Ê.Áfl.¡Ê¥¡ªË⁄U ΣΧÁ· ‚¥Σ§Êÿ „UÃÈ √ÿÊÅÿÊÃÊ ¬OE Æx ÿÊÇÿÃÊ - ΣΧÁ· Áfl·ÿ ◊¥ FÊÃΣ§ÊûÊ⁄U Σ§Ë Á«Uª˝Ë ßUë¿ÈΣ§ •èÿÕ˸ ‚◊Sà ¬˝◊ÊáÊ ¬òÊÊ¥ Σ§Ë ¬˝Áà Σ§ ‚ÊÕ •ÊflOEŸ Σ§⁄U ‚Σ§Ã „Ò¥U– ÁflEÁfllÊ‹ÿ ¬Á⁄U‚⁄U ◊¥ SÕÊÁ¬Ã SflÊ◊Ë ÁflflΣ§ÊŸ¥OE Σ§Ë ¬˝ÁÃ◊Ê ¬⁄U ◊ÊÀÿʬáʸ Σ§⁄U ©ã„¥ ÁflŸ◊˝ üÊhÊ¥¡Á‹ • Á ¬ ¸ Ã Σ § Ë– üÊË ’ ÉÊ  ‹ Ÿ  ÿ„ Ê¥ ÁflflΣ§ÊŸ¥OE ÿÈflÊ Σ§ı‡Ê‹ ‚ÃÈ ÿÙ¡ŸÊ Σ§Ê ‡ÊÈ÷Ê⁄U¥÷ ÷Ë ÁΣ§ÿÊ– ◊ÈÅÿ◊¥òÊË •fl‚⁄U ¬⁄U ÿ„Ê¥ •ÊÿÙÁ¡Ã ‚◊Ê⁄UÙ„ Σ§Ù ‚ê’ÙÁoeÃ Σ§⁄UÃ „È∞ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË Ÿ SflÊ◊Ë ÁflflΣ§ÊŸ¥OE Σ‘§ ¿ûÊË‚ª…Π ◊¥ Á’ÃÊ∞ ª∞ ¬‹Ù¥ Σ§Ù S◊⁄UáÊ Σ§⁄UÃ „È∞ Σ§„Ê ÁΣ§ SflÊ◊Ë ÁflflΣ§ÊŸ¥OE vw fl·¸ Σ§Ë ©◊˝ ◊¥ ¡’‹¬È⁄U ‚ ’Ò‹ªÊ«ΠË ¬˝⁄UáÊÊ SòÊÙà ⁄U„ „Ò¥– ©ŸΣ§Ë S◊ÎÁÃ Σ§Ù ÁøSÕÊÿË ’ŸÊ∞ ⁄UπŸ Σ‘§ Á‹∞ ©ŸΣ‘§ ¡ã◊ ÁOEfl‚ Σ§Ù ÿÈflÊ ÁOEfl‚ Σ‘§ M§¬ ◊¥ ◊ŸÊÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ◊ÈÅÿ◊¥òÊË üÊË ’ÉÊ‹ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ SflÊ◊Ë ¡Ë Σ§Ë ‚¥OE‡ÊÙ¥ ‚ ¬˝Á⁄Uà „ÙΣ§⁄U SflÊ◊Ë •Êà◊ÊŸ¥OE ◊„Ê⁄UÊ¡ Ÿ ⁄UÊÿ¬È⁄U ◊¥ ÁflflΣ§ÊŸ¥OE •ÊüÊ◊ Σ§Ë Ñ- â ·ü¤ÑÂýæ¿æØü ™ææÙÎè çßlæÜØ çÜ´·¤ ÚUæðÇU, Áæ´Á»èÚU ~ywzwx®yx{ Σ§Êÿʸ‹ÿ Σ§Êÿ¸¬Ê‹Ÿ •Á÷ÿ¥ÃÊ ‹ÊΣ§ SflÊSâÿ ÿÊ¥ÁòÊΣ§Ë, πá«U ◊¥Èª‹Ë (¿U.ª.) ÁŸÁflOEÊ •Ê◊¥òÊáÊ ‚ÍøŸÊ email : [email protected] Σ§Êÿʸ‹ÿ •äÊˡÊáÊ •Á÷ÿ¥ÃÊ, ‹ÊΣ§ ÁŸ◊ʸáÊ Áfl÷ʪ (Áfl./ ÿÊ¥.) ◊¥«U‹, Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ª.) ÁŸÁflOEÊ Σ˝§◊Ê¥Σ§ - y{/ fl.‹.Á‹./ Σ§Ê.•Á÷./ ‹Ê.SflÊ.ÿÊ¥./ πá«U / wÆv}-v~ ◊È¥ª‹Ë ÁOEŸÊ¥Σ§ vÆ.Æv.wÆv~ ¿UûÊË‚ª…ΠU ‡ÊÊ‚Ÿ ⁄UÊíÿ¬Ê‹ Σ§Ë •Ê⁄U ‚ ◊È„U⁄U ’¥OE ÁŸÁflOEÊÿ¥ ¬˝¬òÊ U“•” ◊¥ ÁŸ◊AÁ‹ÁπÃ Σ§Êÿ¸ „UÃÈ ∞Σ§ËΣΧà ¬¥¡ËÿŸ ¬˝áÊÊ‹Ë Σ§ •¥Ãª¸Ã ©U¬ÿÈQ§ üÊáÊË ◊¥ ¬¥¡ËΣΧà ΔUΣ§OEÊ⁄UÊ¥ ‚ S¬Ë«U ¬ÊS≈U/ ⁄UÁ¡S≈U«¸U «UÊΣ§ ‚ ÁŸÁflOEÊ ÁòÊÁ‹»§Ê»§Ê ¬hUÁà ◊¥ •Ê◊¥ÁòÊÃ Σ§Ë ¡ÊÃË „ÒU– ©UQ§ Σ§Êÿ¸ Σ§ Á‹ÿ ‹ÊΣ§ SflÊSâÿ ÿÊ¥ÁòÊΣ§Ë Áfl÷ʪ mUÊ⁄UÊ ¡Ê⁄UË ÿÍÁŸ»§Ê߸U«U ‡Ê«KÍ‹ •Ê»§ ⁄‘U≈˜U‚ »§Ê⁄U flÊ≈U⁄U ‚å‹Ê߸U ∞á«U Á‚fl⁄‘U¡ flÄ‚¸ Σ§Ë OE⁄U •ŸÈ‚ÍøË ¡Ê ÁOEŸÊ¥Σ§ Æ|.Æw.wÆvx ‚ ¿UûÊË‚ª…ΠU ◊¥ ¬˝÷Êfl‡ÊË‹ „ÒU ∞fl¥ Á‚Áfl‹ Σ§Êÿ¸ „UÃÈ ‹ÊΣ§ ÁŸ◊ʸáÊ Áfl÷ʪ ◊¥ ¬˝øÁ‹Ã ∞‚.•Ê.•Ê⁄U.»§Ê⁄U Á’ÁÀ«¥Uª flÄ‚¸ ¡Ê ÁOEŸÊ¥Σ§ Æv.Æv.wÆvz ‚ ¬˝øÁ‹Ã „ÒU ßU‚ ÁŸÁflOEÊ Σ§ ¡Ê⁄UË „UÊŸ Σ§ ÁOEŸ¥ÊΣ§ ‚ ‚◊Sà ‚¥‡ÊÊäÊŸÊ¥ ‚Á„Uà ‹ÊªÍ „UÊªË– ÁŸÁflOEÊ ¬˝¬òÊ •äÊÊ„USÃÊˇÊ⁄UΣ§Ãʸ Σ§ Σ§Êÿʸ‹ÿ ◊¥ Σ§Êÿʸ‹ÿËŸ •flÁäÊ ◊¥ ‚◊Í„UflÊ⁄U •ÊflOEŸ ¬˝SÃÈÃ Σ§⁄U ÁŸäÊʸÁ⁄Uà ÁÃÁÕ ◊¥ ¬˝Ê# Σ§⁄U ‚Σ§Ã „Ò¥U– OE‡Ê’ãäÊÈ ß¸U-¬˝ÊÄÿÊ⁄U◊¥≈U ÁŸÁflOEÊ ‚ÍøŸÊ ¥æßàØ·¤Ìæ Portal: http://eproc.cgstate.gov.in ¿UûÊË‚ª…ΠU ‡ÊÊ‚Ÿ, ‹ÊΣ§ ÁŸ◊ʸáÊ Áfl÷ʪ, Áfl./ ÿÊ¥. ◊á«U‹, Á’‹Ê‚¬È⁄U ◊¥ ÁŸêŸÁ‹ÁπÃ Σ§Êÿ¸ „UÃÈ •ÊŸ‹Ê߸UŸ ÁŸÁflOEÊ •Ê◊¥ÁòÊÃ Σ§Ë ¡ÊÃË „ÒU —- ◊‡ÊËŸ ∞fl¥ »§ÊÁÀ«¥Uª Áfl÷ʪ ◊¥ Σ§Êÿ¸ Σ § ⁄ UŸ  Σ  § Á‹ ÿ  ◊  „ UŸÃË ÿÈflΣ § Ê  ¥ Σ § Ë •Êfl‡ÿΣ§ÃÊ „ÒU– ÿÊÇÿÃÊ-OE‚flË¥ ©UûÊËáʸ– Σ˝§. ÁŸ.•Ê.‚Í.Σ˝§. ∞fl¥ ÁOEŸÊ¥Σ§ Σ§Êÿ¸ Σ§Ê ŸÊ◊ ‹ÊªÃ (‹Êπ ◊¥) ÁŸÁflOEÊ «UÊ©UŸ‹Ê«U Σ§⁄UŸ Σ§Ë •¥ÁÃ◊ ÁÃÁÕ ÁŸäÊʸÁ⁄Uà ÁÃÁÕ Σ§Ë ‚◊ÿ ‚ÊÁ⁄UáÊË v. Σ§Ê⁄‘U ÁŸÁflOEÊ ¬˝¬òÊ „UÃÈ •ÊflOEŸ ¬˝SÃÈÃ Σ§⁄UŸ Σ§Ë ÁÃÁÕ w. Σ§Ê⁄‘U ÁŸÁflOEÊ ¬˝¬òÊ ¬˝Ê# Σ§⁄UŸ „UÃÈ ⁄UÊÁ‡Ê ¡◊Ê Σ§⁄UŸ ∞fl¥ Σ§Ê⁄‘U ÁŸÁflOEÊ ¬˝¬òÊ ßU‚ Σ§Êÿʸ‹ÿ ‚ ¡Ê⁄UË Σ§⁄UŸ Σ§Ë ÁÃÁÕ ÁŸÁflOEÊ S¬Ë«U ¬ÊS≈U / ⁄UÁ¡S≈U«¸U «UÊΣ§ ‚ ¬˝SÃÈÃ Σ§⁄UŸ Σ§Ë ÁÃÁÕ ∞fl¥ ‚◊ÿ —- Æ{-Æw-wÆv~ (‚Ê¥ÿ z—xÆ ’¡ ÃΣ§) y. ÁŸÁflOEÊ πÊ‹Ÿ Σ§Ë ÁÃÁÕ / ‚◊ÿ —- Æ|--Æw-wÆv~ (¬Íflʸã„U vv—xÆ ’¡ ‚) ◊È¥ª‹Ë Á¡‹ Σ§ ÁflΣ§Ê‚πá«U ◊¥Èª‹Ë / ¬ÕÁ⁄UÿÊ Σ§ ª˝Ê◊Ê¥ ◊¥ ∞Ÿ•Ê⁄U«UË«UéÀÿÍ¬Ë ◊OE •¥Ãª¸Ã Ÿ‹¡‹ ÿÊ¡ŸÊ ⁄UÊ߸Á¡¥ª ◊Ÿ ¬Ê߸U¬ ‹Ê߸UŸ Á’¿UÊŸ Σ§Êÿ¸ ∞fl¥ Á’˝Σ§ ◊‡ÊŸ⁄UË ¬ê¬ „UÊ™§‚ ÁŸ◊ʸáÊ Σ§Êÿ¸ ‚Ê߸U¡ v.wÆ&v.wÆ&x ◊Ë≈U⁄U ÁŸ◊ʸáÊ Σ§Êÿ¸ Áflfl⁄UáÊ •ŸÈ‚Ê⁄U —- —- Æw-Æw-wÆv~ (‚Ê¥ÿ z—xÆ ’¡ ÃΣ§) 1 Operation & Preventive Maintenance of Electrical Sub Station 33/0,4 KV, 4x2000 KVA Transformer and 33/0.4 KV Sub Satation, 1x500 KVA Transformer, 4 Nos. D.G. set, H.T.Panel and L.T. Panels installed at Service Block and Advocate Chamber, New High Court Bilaspur C.G. (including Annexure A,B,C,D, & E) 1st CALL —- Æy-Æw-wÆv~ (‚Ê¥ÿ z—xÆ ’¡ ÃΣ§) x. ‚¥¬Σ¸§ Σ§⁄‘¥U—- 119 09.01.2019 Σ§Êÿ¸ Σ§Ê Áflfl⁄UáÊ —- 90.75 23.01.2019 Σ§ÊÁ◊¸Σ§ Áfl÷ʪ OE‡Ê’ãäÊÈ ¬˝‚ Á‚Áfl‹ ‹Ê߸UŸ, ¡⁄U„UÊ÷ÊΔUÊ Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ª.) »§ÊŸ—- Æ||zw- yww||v ‚. Σ˝§. Áflfl⁄UáÊ Σȧ‹ •ŸÈ◊ÊÁŸÃ ‹ÊªÃ (M§.‹Êπ ◊¥) äÊ⁄UÊ„U⁄U Σ§Ë ⁄UÊÁ‡Ê (M§¬ÿ ◊¥) ÁŸÁflOEÊ ¬˝¬òÊ Σ§Ê ◊ÍÀÿ Σ§Êÿ¸ ¬Íáʸ Σ§⁄UŸ Σ§Ë •flÁäÊ fl·Ê¸ ´§ÃÈ ¿UÊ«ΠΣ§⁄U ΔUΣ§OEÊ⁄UÊ¥ Σ§Ë üÊáÊË ÁŸÁflOEÊ ◊¥ ÷ʪ ‹Ÿ Σ§Ë ¬˝ÁΣ˝§ÿÊ ∞fl¥ ÁŸÁflOEÊ Σ§ ‚¥’¥äÊ ◊¥ ÁflSÃÎà ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË Áfl÷ʪ Σ§ ©U¬⁄UÊQ§ fl’‚Ê߸U≈U ◊¥ OEπ¥ ¡Ê ‚Σ§Ã „Ò¥U– •äÊˡÊáÊ •Á÷ÿ¥ÃÊ ‹Ê.ÁŸ.Áfl., (Áfl./ ÿÊ¥.) ◊á«U‹ Á’‹Ê‚¬È⁄U (¿U.ª.) D& Above v ÁflΣ§Ê‚πá«U ¬ÕÁ⁄UÿÊ Σ§ ª˝Ê◊ …UÊΔU◊Ê ◊¥ ∞Ÿ•Ê⁄U«UË«UéÀÿÍ¬Ë ¬Ê߸U¬ ‹Ê߸UŸ Á’¿UÊŸ-¡Ê«ΠŸ ∞fl¥ flÊÀfl S¬‡ÊÀ‚ ‚Á„Uà •ãÿ Á‚Áfl‹ Σ§Êÿ¸ (‚¥‹ÇŸ ‡Ê«˜ÿÍ‹ •ŸÈ‚Ê⁄U) w.~} xÆÆÆ.ÆÆ |zÆ.ÆÆ Æx ◊Ê„U ¡Ë- z|xx}/w 90mm dia UPVC pipe 10 kg/cm2 Pump house - 250Mtr. - 02 Nos. Σ§Êÿʸ‹ÿ Σ§Êÿ¸¬Ê‹Ÿ •Á÷ÿ¥ÃÊ ‹ÊΣ§ SflÊSâÿ ÿÊ¥ÁòÊΣ§Ë, πá«U ◊¥Èª‹Ë (¿U.ª.) ÁŸÁflOEÊ •Ê◊¥òÊáÊ ‚ÍøŸÊ 2 D& Above ÁflΣ§Ê‚πá«U ◊È¥ª‹Ë Σ§ ª˝Ê◊ »È§‹flÊ⁄UË ◊¥ ∞Ÿ•Ê⁄U«UË«UéÀÿÍ¬Ë ¬Ê߸U¬ ‹Ê߸UŸ Á’¿UÊŸ-¡Ê«ΠŸ ∞fl¥ flÊÀfl S¬‡ÊÀ‚ ‚Á„Uà •ãÿ Á‚Áfl‹ Σ§Êÿ¸ (‚¥‹ÇŸ ‡Ê«˜ÿÍ‹ •ŸÈ‚Ê⁄U) w.}v xÆÆÆ.ÆÆ |zÆ.ÆÆ Æx ◊Ê„U ÁŸÁflOEÊ Σ˝§◊Ê¥Σ§ - yz/ fl.‹.Á‹./ Σ§Ê.•Á÷./ ‹Ê.SflÊ.ÿÊ¥./ πá«U / wÆv}-v~ ◊È¥ª‹Ë ÁOEŸÊ¥Σ§ vÆ.Æv.wÆv~ ¿UûÊË‚ª…ΠU ‡ÊÊ‚Ÿ ⁄UÊíÿ¬Ê‹ Σ§Ë •Ê⁄U ‚ ◊È„U⁄U ’¥OE ÁŸflOEÊÿ¥ ¬˝¬òÊ U“•” ◊¥ ÁŸ◊AÁ‹ÁπÃ Σ§Êÿ¸ „UÃÈ ∞Σ§ËΣΧà ¬¥¡ËÿŸ ¬˝áÊÊ‹Ë Σ§ •¥Ãª¸Ã ©U¬ÿÈQ§ üÊáÊË ◊¥ ¬¥¡ËΣΧà ΔUΣ§OEÊ⁄UÊ¥ ‚ S¬Ë«U ¬ÊS≈U/ ⁄UÁ¡S≈U«¸U «UÊΣ§ ‚ ÁŸÁflOEÊ ÁòÊÁ‹»§Ê»§Ê ¬hUÁà ◊¥ •Ê◊¥ÁòÊÃ Σ§Ë ¡ÊÃË „ÒU– ©UQ§ Σ§Êÿ¸ Σ§ Á‹ÿ ‹ÊΣ§ SflÊSâÿ ÿÊ¥ÁòÊΣ§Ë Áfl÷ʪ mUÊ⁄UÊ ¡Ê⁄UË ÿÍÁŸ»§Ê߸U«U ‡Ê«KÍ‹ •Ê»§ ⁄‘U≈˜U‚ »§Ê⁄U flÊ≈U⁄U ‚å‹Ê߸U ∞á«U Á‚fl⁄‘U¡ flÄ‚¸ Σ§Ë OE⁄U •ŸÈ‚ÍøË ¡Ê ÁOEŸÊ¥Σ§ Æ|.Æw.wÆvx ‚ ¿UûÊË‚ª…ΠU ◊¥ ¬˝÷Êfl‡ÊË‹ „ÒU ∞fl¥ Á‚Áfl‹ Σ§Êÿ¸ „UÃÈ ‹ÊΣ§ ÁŸ◊ʸáÊ Áfl÷ʪ ◊¥ ¬˝øÁ‹Ã ∞‚.•Ê.•Ê⁄U.»§Ê⁄U Á’ÁÀ«¥Uª flÄ‚¸ ¡Ê ÁOEŸÊ¥Σ§ Æv.Æv.wÆvz ‚ ¬˝øÁ‹Ã „ÒU ßU‚ ÁŸÁflOEÊ Σ§ ¡Ê⁄UË „UÊŸ Σ§ ÁOEŸ¥ÊΣ§ ‚ ‚◊Sà ‚¥‡ÊÊäÊŸÊ¥ ‚Á„Uà ‹ÊªÍ „UÊªË– ÁŸÁflOEÊ ¬˝¬òÊ •äÊÊ„USÃÊˇÊ⁄UΣ§Ãʸ Σ§ Σ§Êÿʸ‹ÿ ◊¥ Σ§Êÿʸ‹ÿËŸ •flÁäÊ ◊¥ ‚◊Í„UflÊ⁄U •ÊflOEŸ ¬˝SÃÈÃ Σ§⁄U ÁŸäÊʸÁ⁄Uà ÁÃÁÕ ◊¥ ¬˝Ê# Σ§⁄U ‚Σ§Ã „Ò¥U– OEÒÁŸΣ§ ¬¢øÊ¢ª 90mm dia UPVC pipe 10 kg/cm2 Pump house - 320 Mtr. - 02 Nos. D& Above x ÁflΣ§Ê‚πá«U ◊È¥ª‹Ë Σ§ ª˝Ê◊ π…ΠUÊ ◊¥ ∞Ÿ•Ê⁄U«UË«UéÀÿÍ¬Ë ¬Ê߸U¬ ‹Ê߸UŸ Á’¿UÊŸ-¡Ê«ΠŸ ∞fl¥ flÊÀfl S¬‡ÊÀ‚ ‚Á„Uà •ãÿ Á‚Áfl‹ Σ§Êÿ¸ (‚¥‹ÇŸ ‡Ê«˜ÿÍ‹ •ŸÈ‚Ê⁄U) x.y{ yÆÆÆ.ÆÆ |zÆ.ÆÆ Æx ◊Ê„U ’¡ÊŸ OEÊL§flÊ‹Ê 90mm dia UPVC pipe 10 kg/cm2 Pump house - 517 Mtr. - 02 Nos. ÁŸäÊʸÁ⁄Uà ÁÃÁÕ Σ§Ë ‚◊ÿ ‚ÊÁ⁄UáÊË ª˝„ ÁSÕÁà — vx ¡Ÿfl⁄UËUwÆv~, ⁄UÁflflÊ⁄U, ¬ÊÒ· ‡ÊÈÄ‹ ¬ˇÊ { Σ§Êÿ¸¬Ê‹Ÿ •Á÷ÿ¥ÃÊ ‹ÊΣ§ SflÊSâÿ ÿÊ¥ÁòÊΣ§Ë πá«U ◊¥Èª‹Ë Á¡‹Ê- ◊È¥ª‹Ë (¿U.ª.) v. Σ§Ê⁄‘U ÁŸÁflOEÊ ¬˝¬òÊ „UÃÈ •ÊflOEŸ ¬˝SÃÈÃ Σ§⁄UŸ Σ§Ë ÁÃÁÕ w. Σ§Ê⁄‘U ÁŸÁflOEÊ ¬˝¬òÊ ¬˝Ê# Σ§⁄UŸ „UÃÈ ⁄UÊÁ‡Ê ¡◊Ê Σ§⁄UŸ ∞fl¥ Σ§Ê⁄‘U ÁŸÁflOEÊ ¬˝¬òÊ ßU‚ Σ§Êÿʸ‹ÿ ‚ ¡Ê⁄UË Σ§⁄UŸ Σ§Ë ÁÃÁÕ ÁŸÁflOEÊ S¬Ë«U ¬ÊS≈U / ⁄UÁ¡S≈U«¸U «UÊΣ§ ‚ ¬˝SÃÈÃ Σ§⁄UŸ Σ§Ë ÁÃÁÕ ∞fl¥ ‚◊ÿ —- Æz-Æw-wÆv~ (‚Ê¥ÿ z—xÆ ’¡ ÃΣ§) ÁŸÁflOEÊ πÊ‹Ÿ Σ§Ë ÁÃÁÕ / ‚◊ÿ —- Æ{--Æw-wÆv~ (¬Íflʸã„U vv—xÆ ’¡ ‚) —- ◊È¥ª‹Ë Á¡‹ Σ§ ÁflΣ§Ê‚πá«U ◊¥Èª‹Ë / ¬ÕÁ⁄UÿÊ Σ§ ª˝Ê◊Ê¥ ◊¥ ∞Ÿ•Ê⁄U«UË«UéÀÿÍ¬Ë ◊OE •¥Ãª¸Ã Ÿ‹¡‹ ÿÊ¡ŸÊ ¬Ê߸U¬ ‹Ê߸UŸ Á’¿UÊŸ Σ§Êÿ¸ Áflfl⁄UáÊ •ŸÈ‚Ê⁄U —- —- Æv-Æw-wÆv~ (‚Ê¥ÿ z—xÆ ’¡ ÃΣ§) ⁄UÊÁ‡Ê»§‹ ¡Ë- z|xyz/v —- Æw-Æw-wÆv~ (‚Ê¥ÿ z—xÆ ’¡ ÃΣ§) x. Σ§Êÿʸ‹ÿ •äÊˡÊáÊ •Á÷ÿ¥ÃÊ ‹ÊΣ§ ÁŸ◊ʸáÊ Áfl÷ʪ, Á’‹Ê‚¬È⁄U ◊¥«U‹, Á’‹Ê‚¬È⁄U ◊· - ªáÊ‡Ê¡Ë Σ§„Ã „Ò¥ ÁΣ§ •Ê¬ Σ§Ê ÁOEŸ •SflSÕÃÊ •ı⁄U √ÿª˝ÃÊ ◊¥ ’ËÃªÊ– ‚OE˸, Σ§»§, ’ÈπÊ⁄U ⁄U„ªÊ– ÁΣ§‚Ë Σ§Ê ÷‹Ê Σ§⁄UŸ ¬⁄U •Ê¬ ¬⁄U „Ë Áfl¬ÁûÊ •Ê ‚Σ§ÃË „Ò– ÁΣ§‚Ë ‚ ¬Ò‚Ù¥ Σ§Ë ‹Ÿ-OEŸ Ÿ Σ§⁄U¥ •ı⁄U ÁΣ§‚Ë Σ§Ê ¡ÊÁ◊Ÿ Ÿ OE¥– flη÷ - •Ê¬Σ§Ê ÁOEŸ ‡ÊÈ÷ »§‹OEÊÿË ⁄U„ªÊ ∞‚Ê ªáÊ‡Ê¡Ë Σ§„Ã „Ò¥– oeŸflÎÁf ÃÕÊ ¬OEÙÛÊÁà „ÙŸ Σ‘§ ÿÙª „Ò¥– √ÿʬÊ⁄U ◊¥ ÁΣ§∞ ª∞ ‚ıOE ◊¥ ‚»§‹ÃÊ Á◊‹ ‚Σ§ÃË „Ò– ¬Á⁄UflÊ⁄U¡Ÿ ÃÕÊ Á◊òÊÙ¥ Σ‘§ ‚ÊÕ ‚ÈπOE ˇÊáÊÙ¥ Σ§Ê •ÊŸ¥OE ¬˝Ê# Σ§⁄U ‚Σ‘§¥ª– Á◊ÕÈŸ - ªáÊ‡Ê¡Ë Σ§„Ã „Ò¥ ÁΣ§ •Ê¡ Σ§Ê ÁOEŸ ‡ÊÈ÷ ÃÕÊ •ŸÈΣ§Í‹ÃÊ÷⁄UÊ „٪ʖ Σ§Êÿʸ‹ÿ ◊¥ ‚„Σ§◊¸øÊ⁄UË ÃÕÊ ™§¬⁄UË •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ‘§ ‚ÊÕ ‚ê’¥oe •ë¿ ⁄U„¥ª– ‚Ê◊ÊÁ¡Σ§ OEÎÁC ‚ •Ê¬Σ‘§ ◊ÊŸ-‚ê◊ÊŸ ◊¥ flÎÁh „٪˖ ¬OEÙÛÊÁÃ Σ‘§ ÿÙª „Ò¥– Σ§Σ§¸ - •Ê¡ •Ê¬ oeÊÁ◊¸Σ§ Σ§Êÿ¸, ¬Í¡Ê- ¬ÊΔ •ÊÁOE ◊¥ √ÿSà ⁄U„¥ª– oeÊÁ◊¸Σ§ SÕÊŸ Σ§Ë ◊È‹ÊΣ§Êà ‚ •ÊŸ¥OE ¬˝Ê# „٪ʖ ¬Á⁄UflÊ⁄U¡ŸÙ¥ Σ‘§ ‚ÊÕ •ÊŸ¥OE¬Ífl¸Σ§ ‚◊ÿ ’ËÃªÊ– SflÊSâÿ •ë¿Ê ⁄U„ªÊ– ◊Ÿ ÷Ë Áø¥ÃÊ ⁄UÁ„à „٪ʖ Á‚¥„ - ªáÊ‡Ê¡Ë •Ê¡ •Ê¬Σ§Ù ‚¥÷‹Σ§⁄U ø‹Ÿ Σ§Ë ‚‹Ê„ OEÃ „Ò¥– •Ê¡ •Ê¬ Σ§Ù Áfl¬Á⁄Uà ‚¥ÿÙª Σ§Ê ¬˝ÁÃΣ§Ê⁄U Σ§⁄UŸÊ ¬«ªÊ– SflÊSâÿ Σ‘§ ¬˝Áà äÿÊŸ OE¥– SflÊSâÿ Á’ª«Ÿ ‚ •ÊΣ§ÁS◊Σ§ πø¸ Σ§Ê ¬˝‚¥ª •Ê ‚Σ§ÃÊ „Ò– Σ§ãÿÊ - ‚Ê◊ÊÁ¡Σ§ ÃÕÊ •ãÿ ˇÊòÊÙ¥ ◊¥ ÅÿÊÁà ÿÊ ‚ê◊ÊŸ ¬˝Ê# „٪ʖ ‚È¥OE⁄U flSòÊÊ÷È·áÊ Σ§Ë π⁄UËOEË ÷Ë „Ù ‚Σ§ÃË „Ò– flÊ„Ÿ‚Èπ ¬˝Ê# „٪ʖ ÷ʪËOEÊ⁄UÙ¥ Σ‘§ ‚ÊÕ ‚ê’¥oe •ë¿ ⁄U„¥ª– ÃÈ‹Ê - •Ê¡ ÉÊ⁄U ◊¥ ‚Èπ-‡ÊÊ¥ÁÃ Σ§Ê flÊÃÊfl⁄UáÊ ’Ÿ ⁄U„Ÿ ‚ •Ê¬Σ§Ë ¬‚˝ÛÊÃÊ ◊¥ flÎÁf „٪˖ Σ§Êÿʸ‹ÿ ◊¥ ‚„Σ§Á◊¸ÿÙ¥ Σ‘§ ‚ÊÕ ‚„Σ§Ê⁄U¬Ífl¸Σ§ Σ§Êÿ¸ Σ§⁄U ‚Σ‘§¥ª– Σ§Êÿ¸ ◊¥ ÿ‡Ê Σ§Ë ¬˝ÊÁ# „٪˖ ◊ÊÃÊ-Á¬ÃÊ Σ§Ë •Ù⁄U ‚ Σ§Ù߸ •ë¿ ‚◊ÊøÊ⁄U Á◊‹¥ª– flÎÁpΣ§ - •Ê¬Σ§Ê ÁOEŸ ◊äÿ◊ »§‹OEÊÿË „ÙªÊ ∞‚Ê ªáÊ‡Ê¡Ë Σ§„Ã „Ò¥– ÁfllÊÁÕ¸ÿÙ¥ Σ§Ù •èÿÊ‚ ◊¥ ‚»§‹ÃÊ Á◊‹ ‚Σ§ÃË „Ò– Ÿ∞ Σ§ÊÿÙ¥¸ Σ§Ê ¬˝Ê⁄U¥÷ •Ê¡ Ÿ Σ§⁄U¥– Á »§⁄U ÷Ë ‡Ê⁄U-‚^ ‚ OEÍ⁄U ⁄UÁ„∞ªÊ– ¬˝flÊ‚ ÷Ë ‚¥÷fl× ≈UÊ‹¥– oeŸÈ - ªáÊ‡Ê¡Ë Σ§„Ã „Ò¥ ÁΣ§ •Ê¡ Σ‘§ ÁOEŸ ◊Ÿ ◊¥ ©OEÊ‚ËŸÃÊ ¿Ê߸ ⁄U„ªË– ‡Ê⁄UË⁄U ◊¥ S»§ÍÁø ÃÕÊ ◊Ÿ ◊¥ ¬»˝§ÈÁÑÃÃÊ Σ§Ê •÷Êfl ⁄U„ªÊ– ¬Á⁄UflÊ⁄U¡ŸÙ¥ Σ‘§ ‚ÊÕ ÃŸÊfl Σ‘§ ¬˝‚¥ª ’ŸŸ ‚ ÉÊ⁄U Σ§Ê flÊÃÊfl⁄UáÊ Σ§‹ÈÁ·Ã ⁄U„ªÊ– ◊Σ§⁄U - •Ê¡ Σ§Ê ÁOEŸ Ÿ∞ Σ§ÊÿÙ¸ Σ§Ê ¬˝Ê⁄U¥÷ Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ ‡ÊÈ÷ „Ò ∞‚Ê ªáÊ‡Ê¡Ë Σ§„Ã „Ò¥– ŸıΣ§⁄UË, √ÿʬÊ⁄U ÃÕÊ OEÒÁŸΣ§ „⁄U Σ§Êÿ¸ ◊¥ •ŸÈΣ§Í‹ ¬Á⁄UÁSÕÁà ⁄U„Ÿ ‚ ◊Ÿ ◊ ¬˝‚ÛÊÃÊ ’ŸË ⁄U„ªË– ÷Ê߸-’¥oeÈ•Ù¥ ‚ ‹Ê÷ ÃÕÊ ‚„Σ§Ê⁄U Á◊‹ªÊ– Σ§È¥÷ - •Ê¡ ÁΣ§‚Ë ‚ •ÁoeΣ§ ÁflflÊOE Ÿ Σ§⁄UŸ Σ§Ë ‚‹Ê„ ªáÊ‡Ê¡Ë OEÃ „Ò¥– oeÊÁ◊¸Σ§ Σ§Êÿ¸ ◊¥ πø¸ „Ù ‚Σ§ÃÊ „Ò– ¬ÊÁ⁄UflÊÁ⁄UΣ§ flÊÃÊfl⁄UáÊ Á’ª«Π ‚Σ§ÃÊ „Ò– Σ§Êÿ¸ ◊¥ •‚»§‹ÃÊ ◊Ÿ ◊¥ •‚¥ÃÙ· ÃÕÊ ÁŸ⁄UʇÊÊ ¡ªÊ∞ªË– ◊ËŸ - •Ê¬ Σ§Ê ÁOEŸ ‡ÊÈ÷ »§‹OEÊÿË „Ò– ©à‚Ê„ ÃÕÊ SflSÕÃÊ ’ŸË ⁄U„ªË– Ÿ∞ Σ§Êÿ¸ Σ‘§ ¬˝Ê⁄U¥÷ Σ‘§ Á‹∞ ÁOEŸ •ë¿Ê „Ò– ¬Á⁄UflÊ⁄U Σ‘§ ‚OESÿÙ¥ ÃÕÊ Á◊òÊÙ Σ‘§ ‚ÊÕ ÷Ù¡Ÿ Σ§Ê •fl‚⁄U ¬˝Ê# „٪ʖ y. Σ§Êÿ¸ Σ§Ê Áflfl⁄UáÊ ß¸U-¬˝ÊÄÿÊ⁄U◊¥≈U ÁŸÁflOEÊ ‚ÍøŸÊ ‚. Σ˝§. Áflfl⁄UáÊ Σȧ‹ •ŸÈ◊ÊÁŸÃ ‹ÊªÃ (M§.‹Êπ ◊¥) äÊ⁄UÊ„U⁄U Σ§Ë ⁄UÊÁ‡Ê (M§¬ÿ ◊¥) ÁŸÁflOEÊ ¬˝¬òÊ Σ§Ê ◊ÍÀÿ Σ§Êÿ¸ ¬Íáʸ Σ§⁄UŸ Σ§Ë •flÁäÊ fl·Ê¸ ´§ÃÈ ¿UÊ«ΠΣ§⁄U ΔUΣ§OEÊ⁄UÊ¥ Σ§Ë üÊáÊË Portal : http://eproc.cgstate.gov.in ¿UûÊË‚ª…ΠU ‡ÊÊ‚Ÿ, ‹ÊΣ§ ÁŸ◊ʸáÊ, Áfl÷ʪ Á’‹Ê‚¬È⁄U ◊á«U‹ Á’‹Ê‚¬È⁄U ◊¥ ÁŸêãÊÁ‹ÁπÃ Σ§Êÿ¸ ŸflËŸ ߸U-¬¥¡ËÿŸ ◊¥ ¬¥¡ËΣΧà ΔUΣ§OEÊ⁄U „UÃÈ ÁOEŸÊ¥Σ§ w~.Æv.wÆv~ ÃΣ§ ÁŸÁflOEÊ •Ê◊¥ÁòÊÃ Σ§Ë ¡ÊÃË „ÒU—- v ÁflΣ§Ê‚πá«U ¬ÕÁ⁄UÿÊ Σ§ ª˝Ê◊ ÉÊÈÁΔUÿÊ ◊¥ ∞Ÿ•Ê⁄U«UË«UéÀÿÍ¬Ë ¬Ê߸U¬ ‹Ê߸UŸ Á’¿UÊŸ-¡Ê«ΠŸ ∞fl¥ flÊÀfl S¬‡ÊÀ‚ ‚Á„Uà •ãÿ Á‚Áfl‹ Σ§Êÿ¸ (‚¥‹ÇŸ ‡Ê«˜ÿÍ‹ •ŸÈ‚Ê⁄U) Σ¥˝§ ÁŸ.•Ê.‚Í.Σ˝§. /ÁOEŸÊ¥Σ§ Σ§Êÿ¸ Σ§Ê ŸÊ◊ ‹ÊªÃ (‹Êπ ◊¥) v yxv ◊ÊŸŸËÿ ©UìÊ ãÿÊÿÊ‹ÿ •ÊflÊ‚Ëÿ ¬Á⁄U‚⁄U Σ§ ∞ ∞fl¥ ’Ë ≈UÊ߸U¬ •ÊflÊ‚ªÎ„UÊ¥ Σ§ ∞. •Ê⁄U/ ∞‚.•Ê⁄U ∞fl¥ ‹ÉÊÈ◊Í‹ ªÊÒáÊ Σ§Êÿ¸– ‚¥÷ʪ Σ˝§.Æw Á’‹Ê‚¬È⁄U– ¬˝Õ◊ •Ê◊¥òÊáÊ– |z.ÆÆ 90mm dia UPVC pipe 6kg/cm2 - 2701 Mtr. 110mm dia UPVC pipe 6kg/cm2 - 100 Mtr. 80mm GI Pipe Class M - 89 Mtr. 100m GI pipe Class M - 40Mtr. valve chamber - 10Nos. Stand Post - 10 Nos. 15.50 12000.00 750.00 06 D& Above ◊Ê„U w yxw Á’‹Ê‚¬È⁄U ‡Ê„U⁄U ÁSÕà ◊ÊŸŸËÿ ©UìÊ ãÿÊÿÊ‹ÿ Σ§ ÁflÁ÷ÛÊ •ÊflÊ‚Ëÿ ∞fl¥ ªÒ⁄U •ÊflÊ‚Ëÿ ÷flŸÊ¥ ◊¥ ∞.•Ê⁄U/∞‚.•Ê⁄U. ∞fl¥ ‹ÉÊÈ◊Í‹ ªÊÒáÊ Σ§Êÿ¸– ‚¥÷ʪ Σ˝ .Æw Á’‹Ê‚¬È⁄U– ¬˝Õ◊ •Ê◊¥òÊáÊ– |z.ÆÆ x yxx ◊ÊŸŸËÿ ©UìÊ ãÿÊÿÊ‹ÿ ¬Á⁄U‚⁄U ◊¥ •ãÿ ◊„Uàfl¬Íáʸ ÷flŸÊ¥ ◊¥ ∞.•Ê⁄U/ ∞‚.•Ê⁄U. ∞fl¥ ‹ÉÊÈ◊Í‹ ªÊÒáÊ Σ§Êÿ¸– ‚¥÷ʪ Σ˝ .ÆwÁ’‹Ê‚¬È⁄U– ¬˝Õ◊ •Ê◊¥òÊáÊ– |z.ÆÆ 12.81 10000.00 750.00 06 D& Above w ÁflΣ§Ê‚πá«U ◊È¥ª‹Ë Σ§ ª˝Ê◊ »È§‹flÊ⁄UË ◊¥ ∞Ÿ•Ê⁄U«UË«UéÀÿÍ¬Ë ¬Ê߸U¬ ‹Ê߸UŸ Á’¿UÊŸ-¡Ê«ΠŸ ∞fl¥ flÊÀfl S¬‡ÊÀ‚ ‚Á„Uà •ãÿ Á‚Áfl‹ Σ§Êÿ¸ (‚¥‹ÇŸ ‡Ê«˜ÿÍ‹ •ŸÈ‚Ê⁄U) ◊Ê„U y yxy ◊ÊŸŸËÿ ©UìÊ ãÿÊÿÊ‹ÿ ◊ÈÅÿ ÷flŸ ◊¥ ∞.•Ê⁄U./∞‚.•Ê⁄U.∞fl¥ ‹ÉÊÈ◊Í‹ ªÊÒáÊ Σ§Êÿ¸– ‚¥÷ʪ Σ˝ . Æw Á’‹Ê‚¬È⁄U– ¬˝Õ◊ •Ê◊¥òÊáÊ– |z.ÆÆ 90mm dia UPVC pipe 6kg/cm2 - 3430 Mtr. 80mm GI Pipe Class M - 275 Mtr. z yxz ª˝Ê◊ ◊Ê„UOEÊ, Áfl.π.Á’À„UÊ Á¡‹Ê Á’‹Ê‚¬È⁄U ◊¥ ¬‡ÊÈ •ÊÒ·äÊÊ‹ÿ ÷flŸ Σ§Ê ÁŸ◊ʸáÊ Σ§Êÿ¸– ‚¥÷ʪ Σ˝§.Æw Á’‹Ê‚¬È⁄U– ¬˝Õ◊ •Ê◊¥òÊáÊ– vv.~| 17.97 14000.00 750.00 06 D& Above x ÁflΣ§Ê‚πá«U ◊È¥ª‹Ë Σ§ ª˝Ê◊ π…ΠUÊ ◊¥ ∞Ÿ•Ê⁄U«UË«UéÀÿÍ¬Ë ¬Ê߸U¬ ‹Ê߸UŸ Á’¿UÊŸ-¡Ê«ΠŸ ∞fl¥ flÊÀfl S¬‡ÊÀ‚ ‚Á„Uà •ãÿ Á‚Áfl‹ Σ§Êÿ¸ (‚¥‹ÇŸ ‡Ê«˜ÿÍ‹ •ŸÈ‚Ê⁄U) ◊Ê„U { yx{ Á¡‹Ê ⁄UÊÿª…ΠU ◊¥ ‹Ê߸Ufl‹Ë„ÈU«U Σ§ÊÚ‹¡ •ãê¸Ã zÆ Á’SÃ⁄U ’Ê‹Σ§ ¿UÊòÊÊflÊ‚ ÷flŸ Σ§Ê ÁŸ◊ʸáÊ Σ§Êÿ¸ ÁfläÊÈÃËΣ§⁄UáÊ ‚Á„UÖ ⁄UÊÿª…ΠU ‚¥÷ʪ ⁄UÊÿª…ΠU– ¬˝Õ◊ •Ê◊¥òÊáÊ– vxÆ.v| | yx| Á¡‹Ê ⁄UÊÿª…ΠU ◊¥ ‹Ê߸Ufl‹Ë„ÈU«U Σ§ÊÚ‹¡ •ãê¸Ã zÆ Á’SÃ⁄U ’ÊÁ‹Σ§Ê ¿UÊòÊÊflÊ‚ ∞fl¥ •äÊËÁˇÊΣ§Ê ‚„U øÊÒΣ§ËOEÊ⁄U •ÊflÊ‚ Ÿ◊ʸáÊ Σ§Êÿ¸ ÁfläÊÈÃËΣ§⁄UáÊ ‚Á„UÖ ⁄UÊÿª…ΠU ‚¥÷ʪ ⁄UÊÿª…ΠU– ¬˝Õ◊ •Ê◊¥òÊáÊ– v|Æ.}{ 90mm dia UPVC pipe 6kg/cm2 - 4221 Mtr. 110mm dis UPVC pipe 6kg/cm2- 567 Mtr. 80mm GI Pipe Class M - 18 Mtr. 100mm GI pipe Class M - 18Mtr. Stand Post - 10 Nos. valve chamber - 10Nos. } yx} Áfl.π. ÉÊ⁄UÉÊÊ«ΠÊ Σ§ •ãê¸Ã ¿UÊ≈UªÈ◊«UÊ ◊¥ „UÊ߸U SΣͧ‹ ÷flŸ Σ§Ê ÁŸ◊ʸáÊ Σ§Êÿ¸– ⁄UÊÿª…ΠU ‚¥÷ʪ ⁄UÊÿª…ΠU– ¬˝Õ◊ •Ê◊¥òÊáÊ– {{.xx ~ yx~ Áfl.π. ÉÊ⁄UÉÊÊ«ΠÊ Σ§ •ãê¸Ã ÷Ê‹Í◊Ê⁄U ◊¥ „UÊ߸U SΣͧ‹ ÷flŸ Σ§Ê ÁŸ◊ʸáÊ Σ§Êÿ¸– ⁄UÊÿª…ΠU ‚¥÷ʪ ⁄UÊÿª…ΠU– ¬˝Õ◊ •Ê◊¥òÊáÊ– {{.xx 19.58 15000.00 750.00 06 D& Above y ÁflΣ§Ê‚πá«U ◊È¥ª‹Ë Σ§ ª˝Ê◊ ‚Ê…UΠUÊ⁄U ◊¥ ∞Ÿ•Ê⁄U«UË«UéÀÿÍ¬Ë ¬Ê߸U¬ ‹Ê߸UŸ Á’¿UÊŸ-¡Ê«ΠŸ ∞fl¥ flÊÀfl S¬‡ÊÀ‚ ‚Á„Uà •ãÿ Á‚Áfl‹ Σ§Êÿ¸ (‚¥‹ÇŸ ‡Ê«˜ÿÍ‹ •ŸÈ‚Ê⁄U) ◊Ê„U vÆ yyÆ Áfl.π. ’⁄U◊Σ§‹Ê Σ§ •ãê¸Ã ¬Ê⁄UÕ ◊¥ „UÊ߸U SΣͧ‹ ÷flŸ Σ§Ê ÁŸ◊ʸáÊ Σ§Êÿ¸– ⁄UÊÿª…ΠU ‚¥÷ʪ ⁄UÊÿª…ΠU– ¬˝Õ◊ •Ê◊¥òÊáÊ– {{.xx vv yyv ÉÊ⁄UÉÊÊ«UΠÊ Á¡‹Ê ⁄UÊÿª…ΠU ◊¥ ÁŸÿÈÁQ§ ãÿÊÁÿΣ§ •ÁäÊΣ§Ê⁄UË „UÃÈ Æv Ÿª ߸U ≈UÊßU¸¬ •ÊflÊ‚ ªÎ„U Σ§Ê ÁŸ◊ʸáÊ– ⁄UÊÿª…ΠU ‚¥÷ʪ ⁄UÊÿª…ΠU– ¬˝Õ◊ •Ê◊¥òÊáÊ– {v.Æz 90mm dia UPVC pipe 6kg/cm2 -3745 Mtr. 110mm dia UPVC pipe 6kg/cm2- 250 Mtr. 140 dia UPVC pipe 6kg/cm2- 100 Mtr. vw yyw ⁄UÊÿª…ΠU ÁflΣ§Ê‚πá«U •ãê¸Ã ª˝Ê◊ ◊„UʬÑË ◊¥ Á◊ŸË S≈UÁ«Uÿ◊ Σ§Ê ÁŸ◊ʸáÊ Σ§Êÿ¸– ⁄UÊÿª…ΠU ‚¥÷ʪ ⁄UÊÿª…ΠU– ¬˝Õ◊ •Ê◊¥òÊáÊ– y}.vw 14.96 11500.00 750.00 06 D& Above z. ÁflΣ§Ê‚πá«U ◊È¥ª‹Ë Σ§ ª˝Ê◊ ‚ê¥ªÊ ◊¥ ∞Ÿ•Ê⁄U«UË«UéÀÿÍ¬Ë ¬Ê߸U¬ ‹Ê߸UŸ Á’¿UÊŸ-¡Ê«ΠŸ ∞fl¥ flÊÀfl S¬‡ÊÀ‚ ‚Á„Uà •ãÿ Á‚Áfl‹ Σ§Êÿ¸ (‚¥‹ÇŸ ‡Ê«˜ÿÍ‹ •ŸÈ‚Ê⁄U) ◊Ê„U vx yyx •ÊÁOEflÊ‚Ë ¬ÊS≈U ◊ÒÁ≈UΣ§ zÆ ‚Ë≈U⁄U ’Ê‹Σ§ ¿UÊòÊÊflÊ‚ ÷flŸ ◊⁄Uê◊Ã Σ§Êÿ¸– øÊÚ¬Ê ‚¥÷ʪ øÊڬʖ ¬˝Õ◊ •Ê◊¥òÊáÊ– wy.~| 90mm dia UPVC pipe 6kg/cm2 - 3259 Mtr. 110mm dia UPVC pipe 6kg/cm2- 270 Mtr. 140mm dia UPVC pipe 6kg/cm2- 60 Mtr. vy yyy ¡Ê¥¡ªË⁄U ◊¥ ¡Ÿ ‚ÈÁfläÊÊ Σ¥§OE˝ „UÊ‹ Σ§Ê ÁŸ◊ʸáÊ Σ§Êÿ¸– øÊÚ¬Ê ‚¥÷ʪ øÊڬʖ ¬˝Õ◊ •Ê◊¥òÊáÊ {|.vw ÁŸÁflOEÊ ◊¥ ÷ʪ ‹Ÿ Σ§Ë ¬˝ÁΣ˝§ÿÊ ∞fl¥ ÁŸÁflOEÊ Σ OEπ¥ ¡Ê ‚Σ§Ã „ÒU– ‚¥’¥äÊ ◊¥ ÁflSÃÎà ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË Áfl÷ʪ Σ§ ©U¬⁄UÊQ§ fl’‚Ê߸U≈U ◊¥ Σ§Êÿ¸¬Ê‹Ÿ •Á÷ÿ¥ÃÊ ‹ÊΣ§ SflÊSâÿ ÿÊ¥ÁòÊΣ§Ë πá«U ◊¥Èª‹Ë Á¡‹Ê- ◊È¥ª‹Ë (¿U.ª.) •äÊˡÊáÊ •Á÷ÿ¥ÃÊ ‹Ê.ÁŸ.Áfl., Á’‹Ê‚¬È⁄U ◊¥«U‹, Á’‹Ê‚¬È⁄U ¡Ë- z|xyy/v ¡Ë-z|xvÆ/w PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.