Deshbandhu (Bilaspur) : 2019-01-13

6 : 6 : 6

6

{ ⁄UÁflflÊ⁄U, vx ¡Ÿfl⁄UË wÆv~ ȤÚUæÚU ·ñ¤Îè ·¤Ç¸æØæ Õ槷¤ âßæÚU Î Âç æ ç»ÚÔU, ÅþðUÜÚU âð ·é¤¿Ü·¤ÚU ÂçÌ ·¤è ×æñÌ ‚Ê⁄U-‚¢ˇÊ¬ Σ‘§ Á‹∞ ÃÒŸÊà ¬ÈÁ‹‚ Σ§Ë ≈UË◊ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ ¬ ˝ äÊÊŸ • Ê⁄ U ˇ ÊΣ § • ÁŸ‹ Σ¥ § fl⁄ U © U‚ Σ § Ë „UÕΣ§«ΠË πÊ‹Σ§⁄U •¬Ÿ ‚ÊÕ øÊÿ ¬ËŸÁ¬‹ÊŸ •S¬ÃÊ‹ ¬Á⁄U‚⁄U Σ§ ∞Σ§ „UÊ≈U‹ ◊¥ ‹ ªÿÊ ÕÊ– ßU‚Σ§Ê »§ÊÿOEÊ •Ê⁄UÊ¬Ë Ÿ ©UΔUÊÿÊ •ÊÒ⁄U ◊ÊÒΣ§Ê OEπΣ§⁄U ÷ʪ ÁŸΣ§‹Ê– •Á÷⁄UˇÊÊ ‚ »§⁄UÊ⁄U ‚Í⁄U¡ Σ§ ÁflM§hU ’Ê‹Σ§Ê ÕÊŸÊ ◊¥ äÊÊ⁄UÊ wwy ÷ÊOEÁfl Σ§Ê ¡È◊¸ OE¡¸ Σ§⁄U ¬ÃÊ Ã‹Ê‡Ê ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ ÕÊ– •Ê¡ ‚È’„U ◊ÈπÁ’⁄U ‚ ‚ÍøŸÊ Á◊‹Ë ÁΣ§ fl„U Õâ âð ·¤æðÚUÕæ ¥æÌð ßQ¤ ƒæðÚUæÕ´Îè ·¤ÚU ·¤Ç¸æ ØéßÌè âð ÀðUǸÀUæǸ, ×æ×Üæ ÎÁü vw ¡Ÿfl⁄UËU(OE‡Ê’ãäÊÈ)– ©UOEÿ¬È⁄U Á¡‹Ê ‚⁄UªÈ¡Ê ÁŸflÊ‚Ë ⁄UÊ‡ÊŸ Á◊¥¡ Á¬ÃÊ ©UŸß¸U Á◊¥¡ wÆ fl·¸ ª˝Ê◊ Á‚ÑË ªÈM§ ‹◊M§ Σ§ ¬Ê‚ π«ΠÊ ÕÊ– ÿÈflÃË „UÊ߸USΣͧ‹ Σ§Ë •Ê⁄U ¡Ê ⁄U„UË ÕË– ©U‚Ë ‚◊ÿ ⁄UÊ‡ÊŸ ¬„È¥UøÊ •ÊÒ⁄U ‡ÊÊOEË Σ§Ë ’ÊÃ Σ§„UÃ „ÈU∞ ¿U«Π¿UÊ«Π Σ§Ë ÉÊ≈UŸÊ Σ§Ê •¥¡Ê◊ ÁOEÿÊ–ÿÈflΣ§ Ÿ ©UQ§ ÿÈflÃË Σ§Ê ÁΣ§‚Ë Σ§Ê ’ÃÊ∞ ¡ÊŸ ¬⁄U ¡ÊŸ ‚ ◊Ê⁄UŸ Σ§Ë äÊ◊Σ§Ë OEË– ÿÈflÃË Ÿ ÉÊ≈UŸÊ Σ§Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË ¬Á⁄U¡ŸÊ¥ Σ§Ê OEË– ¬Á⁄U¡ŸÊ¥ Ÿ ‹◊M§ ÕÊŸÊ ¬„¥UÈøΣ§⁄U ⁄UÊ‡ÊŸ Σ§ Áπ‹Ê»§ Á⁄U¬Ê≈¸U OE¡¸ Σ§⁄UÊÿÊ– ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ßU‚ ◊Ê◊‹ Σ§Ê ª¥÷Ë⁄UÃÊ ‚ ‹Ã „ÈU∞ ⁄UÊ‡ÊŸ Á◊¥¡ Σ§ Áπ‹Ê»§ •¬⁄UÊäÊ Σ˝§◊Ê¥Σ§ w/v} äÊÊ⁄UÊ xzy Σ§, zÆ{ ÷ÊOEÁfl Σ§ ÄUÃ Σ§Ê⁄¸UflÊ߸U Σ§Ë „ÒU– Σ§Ê⁄U’Ê, vw ¡Ÿfl⁄UËU(OE‡Ê’ãäÊÈ)– ‹Í≈U •ı⁄U øÙ⁄UË ‚Á„Ã Σ§ß¸ ◊Ê◊‹Ù¥ ◊¥ Á¡‹Ê ¡‹ ◊¥ ÁŸM§h ∞Σ§ ’¥OEË Á¡‹Ê •S¬ÃÊ‹ ◊¥ ©U¬øÊ⁄U Σ§⁄UÊŸ Σ§ OEÊÒ⁄UÊŸ ¬˝äÊÊŸ •Ê⁄UˇÊΣ§ Σ§Ë ‹Ê¬⁄UflÊ„UË Σ§Ê »§ÊÿOEÊ ©UΔUÊΣ§⁄U »§⁄UÊ⁄U „UÊ ªÿÊ ÕÊ– ÉÊ≈UŸÊ Σ§ ¬Ê¥ø ÁOEŸ ’ÊOE ©U‚ ¬ ÈÁ‹‚ Ÿ  ÉÊ  ⁄ UÊ’¥ OEË Σ § ⁄ U ßU ◊ ‹ Ë « ÈUÇ ª Í Σ  § ¬ Ê‚ äÊ⁄ U OE’ÊøÊ– ÿÊOE ⁄ U„  U ‚ Ë∞‚ ß ¸ U’Ë ¬ ÈÁ‹‚ øÊÒΣ § Ë ˇ Ê  òÊÊ¥ à ª ¸ à ’ÈäÊflÊ⁄UË ◊¥ ªáÊ‡Ê ¬¥«UÊ‹ Σ§ ¬Ë¿U ⁄U„UŸ flÊ‹Ê ‚Í⁄U¡ ©U»§¸ ⁄UÁfl „UÕΔU‹ Á¬ÃÊ ‚È⁄‘U‡Ê Sflˬ⁄U | ¡Ÿfl⁄UË Σ§Ë ‚È’„U Σ§⁄UË’ v} ’¡ Á¡‹Ê •S¬ÃÊ‹ ¬Á⁄U‚⁄U Σ§ ∞Σ§ „UÊ≈U‹ ‚ ¬ÈÁ‹‚ Σ§◊˸ Σ§Ê øΣ§◊Ê OEΣ§⁄U ÷ʪ ÁŸΣ§‹Ê ÕÊ– ©U‚Σ§ ÁflM§hU øÊ⁄UË fl ‹Í≈U Σ§ ¬Ê¥ø ◊Ê◊‹ ÕÊŸÊ-øÊÒΣ§Ë ◊¥ OE¡¸ „Ò¥– ßUŸ ◊Ê◊‹Ê¥ ◊¥ ¬ÈÁ‹‚ Ÿ x •ªSà wÆv} Σ§Ê ÁªçÃÊ⁄U Σ§⁄U ‚Í⁄U¡ Σ§Ê Á¡‹Ê ¡‹ OEÊÁπ‹ Σ§⁄UÊÿÊ– ¡‹ ◊¥ ÁŸM§hU ‚Í⁄U¡ Σ§Ê ¬≈U OEOE¸ Σ§Ë Á‡ÊΣ§Êÿà „UÊŸ ¬⁄U ¡‹⁄U Σ§∞‹ OE‡Ê◊Èπ mUÊ⁄UÊ Á¡‹Ê ¡‹ Σ§ ÁøÁΣ§à‚Σ§ Σ§ ¡Á⁄Uÿ ©U¬øÊ⁄U ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ ÁΣ¥§ÃÈ ‚ÈäÊÊ⁄U Ÿ „UÊŸ ¬⁄U | ¡Ÿfl⁄UË Σ§Ê Á¡‹Ê •S¬ÃÊ‹ ◊¥ OEÊÁπ‹ Σ§⁄UÊÿÊ ªÿÊ ÕÊ– ©‚Σ§Ë ‚È⁄UˇÊÊ Σ§Ê⁄U’Ê, Â%è ß ×æâê× ÕæÜ-ÕæÜ Õ¿ð Õæ´â ÕæÇU¸è ×ð´ ç×Üæ ÙßÁæÌ »´ÖèÚU çàæàæé, ãUæÜÌ vw¡Ÿfl⁄UËU(OE‡Ê’ãäÊÈ)– Σȧ‚◊Èá«UÊ-OEË¬Σ§Ê ◊ʪ¸ ◊¥ ≈Uˬ⁄U ⁄UÊ«U ¬⁄U ∞Σ§ ≈˛U‹⁄U ‚ Σȧø‹Σ§⁄U ∞Σ§ √ÿÁQ§ Σ§Ë ◊ÊÒà „UÊ ªß¸U– ’Ê߸UΣ§ ‚ Á»§‚‹Σ§⁄U Áª⁄Ÿ Σ§ Σ§Ê⁄UáÊ „ÈU∞ ßU‚ „UÊOE‚ ◊¥ ◊ÎÃΣ§ Σ§Ë ¬%Ë •ÊÒ⁄U ◊Ê‚Í◊ ¬ÈòÊ ’Ê‹-’Ê‹ ’ø– ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË Σ§ •ŸÈ‚Ê⁄U ÉÊ≈UŸÊ •Ê¡ ‡ÊÊ◊ Σ§⁄UË’ {—vz ’¡ ÉÊÁ≈Uà „È߸U– ’ÃÊÿÊ ªÿÊ ÁΣ§ Σ§ÊÃflÊ‹Ë Õʟʥê¸Ã ª˝Ê◊ πÒ⁄U÷flŸÊ ÁŸflÊ‚Ë ⁄UÊäÊΣ¥§fl⁄U xz fl·¸ •¬ŸË ¬%Ë ∞fl¥ y ‚Ê‹ Σ§ ’ìÊ Σ§ ‚ÊÕ Σ§„UË¥ ªÿÊ ÕÊ– fl„U ’Ê߸UΣ§ ¬⁄U ‚flÊ⁄U „UÊΣ§⁄U OEË¬Σ§Ê ‚ Σȧ‚◊Èá«UÊ „UÊÃ „ÈU∞ ª˝Ê◊ πÒ⁄U÷flŸÊ ¡ÊŸ Σ§ Á‹∞ ÁŸΣ§‹Ê ÕÊ– ßU‚Σ§ Á‹∞ ©U‚Ÿ OEË¬Σ§Ê ≈Uˬ⁄U ⁄UÊ«U Σ§Ê øÈŸÊ •ÊÒ⁄U ÉÊ⁄U Σ§Ë •Ê⁄U ‹ÊÒ≈U ⁄U„UÊ ÕÊ ÁΣ§ Σ§Êÿ‹Ê ¬Á⁄Ufl„UŸ Σ§ Σ§Ê⁄UáÊ ¡◊Ê Σ§Ê‹ «US≈U •ÊÒ⁄U Σ§Ê‹ «US≈U ©U«ΠŸ ‚ ⁄UÊΣ§Ÿ Σ§ Á‹∞ ÁΣ§ÿ ¡ÊŸ flÊ‹ ¬ÊŸË Σ§Ê Á¿U«ΠΣ§Êfl ‚ ÁŸÁ◊¸Ã Σ§Ëø«Π ◊¥ ’Ê߸UΣ§ Á»§‚‹ Σ§⁄U •ÁŸÿ¥ÁòÊà „UÊ ªß¸U– ⁄UÊäÊ Σ¥§fl⁄U ¬%Ë fl ’ìÊ ‚◊à ‚«ΠΣ§ ¬⁄U Áª⁄U ¬«ΠÊ •ÊÒ⁄U ßU‚Ë OEÊÒ⁄UÊŸ Σȧ‚◊Èá«UÊ ‚ OEË¬Σ§Ê Σ§Ë •Ê⁄U ¡Ê ⁄U„U ≈˛U‹⁄U Σ˝§◊Ê¥Σ§ ‚Ë¡Ë Æy ¡’Ë }xyy Σ§Ê ¬Á„UÿÊ ⁄UÊäÊ Σ¥§fl⁄U Σ§ Σ§◊⁄U Σ§ ™§¬⁄U ‚ ªÈ¡⁄U ªÿÊ– ◊ÊÒΣ§ ¬⁄U ©U‚Σ§Ë OEOE¸ŸÊΣ§ ◊ÊÒà „UÊ ªß¸U fl„UË¥ ¬%Ë fl ’ìÊ Σ§Ê ÷Ë øÊ≈¥ •Ê߸U „ÒU¥– ÉÊ≈UŸÊ ’ÊOE øÊ‹Σ§ ≈˛U‹⁄U ¿UÊ«ΠΣ§⁄U ÷ʪ ÁŸΣ§‹Ê fl„UË¥ ‚ÍøŸÊ ¬⁄U Σȧ‚◊Èá«UÊ ÕÊŸÊ ¬˝÷Ê⁄UË ÁŸ⁄UˡÊΣ§ Áfl¡ÿ ø‹Σ§ ◊ÊÄUÃÊ¥ Σ§ ‚ÊÕ ◊ÊÒΣ§ ¬⁄U ¬„¥ÈUø– ‡Êfl Σ§Ê ¬ÊS≈U◊Ê≈¸◊ „UÃÈ Σȧ‚◊Èá«UÊ •S¬ÃÊ‹ Σ§ ◊ëÿ¸Í⁄UË ◊¥ ÷¡flÊÿÊ ªÿÊ ÃÊ ÉÊÊÿ‹ ¬%Ë fl ’ìÊ Σ§Ê ©U¬øÊ⁄U Σ§⁄UÊÿÊ ªÿÊ– „UÊOE‚ Σ§Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË ⁄UÊäÊ Σ¥§fl⁄U Σ§ ¬Á⁄U¡Ÿ Σ§Ê OE OEË ªß¸U ÕË ¡Ê •S¬ÃÊ‹ ¬„È¥Uø– ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ßU‚ ◊Ê◊‹ ◊¥ ≈˛U‹⁄U Σ§ »§⁄UÊ⁄U øÊ‹Σ§ Σ§ ÁflM§hU äÊÊ⁄UÊ w|~, xx|, xÆy ∞ ÷ÊOEÁfl Σ§Ê ¡È◊¸ OE¡¸ ©U‚Σ§Ë ¬ÃÊ‚Ê¡Ë ¬˝Ê⁄¥U÷ Σ§Ë „ÒU– Σ§Ê⁄U’Ê-Σȧ‚◊Èá«UÊ, vw ¡Ÿfl⁄UËU(OE‡Ê’ãäÊÈ)– ‚fl¸◊ª‹Ê ©UlÊŸ ¬Á⁄U‚⁄U ◊¥ ’Ê⁄‘U ◊¥ ’¥OE ∞Σ§ Ÿfl¡Êà Á‡Ê‡ÊÈ Σ§Ê ‡Êfl Á◊‹Ÿ Σ§Ê ◊Ê◊‹Ê •÷Ë ‚È‹¤Ê Ÿ„UË¥ ¬ÊÿÊ „ÒU ÁΣ§ ∞Σ§ ÁOE‹ OE„U‹Ê OEŸ flÊ‹ ÉÊ≈UŸÊΣ˝§◊ ◊¥ •Ê߸U≈UË Σ§ÊÚ‹¡ Σ§ ‚Ê◊Ÿ ’Ê¥‚ ’Ê«ΠË Ÿ ∞Σ§ Ÿfl¡Êà Á‡Ê‡ÊÈ »¥§Σ§Σ§⁄U Σ§Ê߸U ø‹Ê ªÿÊ– ßU‚ Ÿfl¡ÊÃ Σ§Ê ’øÊŸ Σ§ Á‹∞ Á¡‹Ê •S¬ÃÊ‹ ◊¥ Σ§flÊÿOE Σ§Ë ¡Ê ⁄U„UË „ÒU– ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË Σ§ •ŸÈ‚Ê⁄U ’Ê‹Σ§Ê Õʟʥê¸Ã ª˝Ê◊ ¤Êª⁄U„UÊ ◊ʪ¸ ¬⁄U •Ê߸U≈UË Σ§Ê‹¡ Σ§ ‚Ê◊Ÿ flŸ Áfl÷ʪ Σ§Ë ’Ê¥‚ ’Ê«ΠË ◊¥ ◊ÈŸÊ⁄UÊ Σ§Ë ¬ÊÃÊ߸U Σ§Ê Σ§Êÿ¸ flŸ Áfl÷ʪ mUÊ⁄UÊ Σ§⁄UÊÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– ßU‚ OEÊÒ⁄UÊŸ Σ§Ê◊ Σ§⁄U ⁄U„U ‹ÊªÊ¥ Σ§Ê ∞Σ§ ’ìÊ Σ§Ë ⁄UÊŸ Σ§Ë •ÊflÊ¡ ‚ÈŸÊ߸U ¬«ΠË– ¡¥ª‹ Σ§ ÷ËÃ⁄U ‚ •Ê ⁄U„UË •ÊflÊ¡ Ÿ Σ§Á◊¸ÿÊ¥ Σ§Ë ©Uà‚ÈΣ§ÃÊ ’…ΠUÊ߸U •ÊÒ⁄U fl ©U‚ •Ê⁄U OEÊÒ«Π ¬«Π ∞Σ§ ª…˜U«U ◊¥ πÍŸ ‚ ‹Ê‹ Σ§¬«Π ◊¥ ⁄UÊÃÊ „UÈ•Ê Ÿfl¡Êà Á‡Ê‡ÊÈ Ÿ¡⁄U •ÊÿÊ– flŸ Áfl÷ʪ Σ§ øÊÒΣ§ËOEÊ⁄U Á‡Êfl ¡Ê≈Ufl⁄U ∞fl¥ OEËŸOEÿÊ‹ Ÿ ßU‚Σ§Ë ‚ÍøŸÊ •¬Ÿ •ÁäÊΣ§ÊÁ⁄UÿÊ¥ ÃÕÊ «UÊÿ‹ vvw Σ§Ê OEË– «UÊÿ‹ vvw Ÿ ’Ê‹Σ§Ê ÕÊŸÊ Σ§Ê ÷Ë ‚ÍÁøà ÁΣ§ÿÊ– ÕÊ«ΠË OE⁄U ’ÊOE ◊ÊÒΣ§ ¬⁄U ¬ÈÁ‹‚ ¬„È¥Uø ªß¸U– ©UQ§ Ÿfl¡Êà Á‡Ê‡ÊÈ Σ§Ê ÃàΣ§Ê‹ ©U¬øÊ⁄U Σ§ Á‹∞ Á¡‹Ê •S¬ÃÊ‹ ‹ ¡ÊÿÊ ªÿÊ– Á‡Ê‡ÊÈ Σ§Ë „UÊ‹Ã Σ§Ê»§Ë ª¥÷Ë⁄U ’ÃÊ߸U ¡Ê ⁄U„UË „ÒU ‹ÁΣ§Ÿ ©U‚ ¡ËflŸ OEŸ Σ§Ë Σ§ÊÁ‡Ê‡Ê¥ ¡Ê ⁄U„UË „ÒU– ’ìÊÊ¥ Σ§ Á‹∞ Σ§Ê◊ Σ§⁄UŸ flÊ‹Ë ‚¥SÕÊ øÊ߸UÀ«U ‹Ê߸UŸ ∞fl¥ ◊ÊÃοUÊÿÊ Σ§Ê ÷Ë ßU‚Σ§Ë ‚ÍøŸÊ OEË ªß¸U „ÒU Á¡ã„UÊ¥Ÿ •S¬ÃÊ‹ ¬„È¥UøΣ§⁄U •Êfl‡ÿΣ§ Σ§Êÿ¸flÊ„UË ‡ÊÈM§ Σ§Ë– Σ§Ê⁄U’Ê, Ȥæ´âè ܻ淤ÚU Øéß·¤ Ùð ·¤è ¥æˆ×ãUˆØæ vw ¡Ÿfl⁄UËUU(OE‡Ê’ãäÊÈ)– OE⁄U˸ ÕÊŸÊ ˇÊòÊʥê¸Ã ª˝Ê◊ Σ¥§OE߸UπÊ⁄U äÊŸÈ„UÊ⁄U¬Ê⁄UÊ ◊¥ ªÊÁfl¥OE flÒcáÊfl Σ§ ¬ÈòÊ ¬˝‡Êʥà flÒcáÊfl Ÿ •ôÊÊÃ Σ§Ê⁄UáÊÊ¥ Σ§ ø‹Ã »§Ê¥‚Ë ‹ªÊΣ§⁄U •¬ŸË ߸U„U‹Ë‹Ê ‚◊Ê# Σ§⁄U ‹Ë– ¬Á⁄U¡ŸÊ¥ Ÿ ÉÊ≈UŸÊ Σ§Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË „UÊŸ ¬⁄U ßU‚Σ§Ë ‚ÍøŸÊ OE⁄U˸ ¬ÈÁ‹‚ Σ§Ê OEË– ‚ÍøŸÊ ¬˝Ê# „UÊÃ „UË ¬ÈÁ‹‚ Σ§Ë ≈Ë◊ ◊ÊÒΣ§ ¬⁄U ¬„¥UÈøË •ÊÒ⁄U ‡Êfl Σ§Ê ¬Ë∞◊ Σ§ Á‹∞ ÷¡ ÁOEÿÊ– Σ§Ê⁄U’Ê, øÊ¥¬Ê ⁄‘U‹fl S≈U‡ÊŸ ◊¥ OEπÊ ªÿÊ „ÒU– ‚ÍøŸÊ ¬⁄U ¬ÈÁ‹‚ Σ§Ë OEÊ ≈UË◊ øÊ¥¬Ê ⁄UflÊŸÊ Σ§Ë ªßU¸ ∞fl¥U ßU◊‹Ë«ÈUÇªÍ øÊÒΣ§ Σ§ ¬Ê‚ ŸÊΣ§Ê’¥OEË Σ§⁄UÊ߸U ªß¸U– flÊ„UŸÊ¥ Σ§Ë ¡Ê¥ø ◊¥ ’‚ ◊¥ ’ÒΔU ‚Í⁄U¡ Σ§Ê ¬„UøÊŸ Σ§⁄U ¬Σ§«Π Á‹ÿÊ ªÿÊ– ßU‚ Σ§Êÿ¸flÊ„UË ◊¥ ¬ÈÁ‹‚ •äÊˡÊΣ§ Á¡Ã¥OE˝ Á‚¥„U ◊ËáÊÊ Σ§Ê ◊ʪ¸OE‡Ê¸Ÿ, ∞∞‚¬Ë ¡ÿ¬˝Σ§Ê‡Ê ’…UΠÊ߸U, ‚Ë∞‚¬Ë ◊ÿ¥Σ§ ÁÃflÊ⁄UË Σ§ ŸÃÎàfl ◊¥ ‚Ë∞‚߸U’Ë øÊÒΣ§Ë ¬˝÷Ê⁄UË ŸflËŸ ’Ê⁄UΣ§⁄U, •Ê⁄UˇÊΣ§ Á⁄UÃ‡Ê ‡Ê◊ʸ, ¡ÿ ¬˝Σ§Ê‡Ê ÿÊOEfl, ‚ȇÊË‹ ÿÊOEfl, ÁOE‹Ë¬ ¤ÊÊ Σ§Ë •„U◊ ÷ÍÁ◊Σ§Ê ⁄U„UË– ©Uáæ ÂýÎðàæ ·¤æ´»ýðâ âæðàæÜ ×èçÇUØæ âãU â׋ßØ·¤ çÙØéQ¤ ‹Øê ÚÔUÜßð ·¤æÜæðÙè âð ãUÅUæØæ »Øæ ÕðÁæ ·¤ Áæ ÚUg ÅþðUÙæð´ ·¤è ÕãUæÜè ß ÅþðUÙæð´ ·¤è ÜðÅUÜÌèȤè ÂÚU ÚUæð·¤ Ü»æÙð ·¤è ×æ´» Øéßæ ÚÔUÜ çß·¤æâ âç×çÌ Ùð ×´ÇUÜ ÚÔUÜ ÂýÕ´Šæ·¤ ·ð¤ Ùæ× âæñ´Âæ ™ææÂÙ vw ¡Ÿfl⁄UËU(OE‡Ê’ãäÊÈ)– ãÿÍ ⁄U‹fl Σ§ÊÚ‹ÊŸË Σ§ ÁŸΣ§≈U ÁSÕà ⁄‘U‹fl Σ§Ë πÊ‹Ë ¬«UΠË ¡◊ËŸ ¬⁄U äÊË⁄‘U-äÊË⁄‘U ◊Σ§ÊŸÊ¥ Σ§Ê ÁŸ◊Êáʸ Σ§⁄U Á‹ÿÊ ªÿÊ– ∞Σ§ ◊Ê„U ¬Ífl¸ ßUŸ ‹ÊªÊ¥ Σ§Ê ŸÊÁ≈U‚ OEÃ „ÈU∞ ⁄‘UÀfl Ÿ ¡ª„U πÊ‹ Ë Σ § ⁄ UŸ  Σ § Ê »§⁄U◊ÊŸ ‚ÈŸÊÿÊ ÕÊ– ßU‚Σ§ ’Êfl¡ÍOE ‹ÊªÊ¥ mUÊ⁄UÊ ’¡Ê Σ§é¡Ê Ÿ„UË¥ „U≈UÊÿÊ ªÿÊ Á¡‚Σ§ ¬pÊà •Ê¡ ⁄‘U‹fl, •Ê⁄U¬Ë∞»§ fl ¬ÈÁ‹‚ Σ§Ë ‚¥ÿÈQ§ ≈UË◊ Ÿ ’È‹«UÊ¡⁄U ø‹ÊΣ§⁄U vz ◊Σ§ÊŸÊ¥ Σ§Ê •flÒäÊ Σ§é¡Ê …U„UÊ ÁOEÿÊ– ⁄‘U‹fl Σ§Ë ≈UË◊ Σ§ ’¡Ê Σ§é¡Ê „U≈UÊŸ Σ§ Á‹∞ ¬„È¥UøŸ ‚ ¬Ífl¸ „UË Σ§ß¸U ¬Á⁄UflÊ⁄U ◊Σ§ÊŸ ◊¥ ÃÊ‹Ê ¡«ΠΣ§⁄U »§⁄UÊ⁄U „UÊ ª∞ Õ– Σȧ¿U ¬Á⁄UflÊ⁄U ÉÊ⁄U Σ§ •¥OE⁄ ⁄Uπ ‚◊ÊŸÊ¥ Σ§Ê ’Ê„U⁄U ÁŸΣ§Ê‹Ÿ Σ§Ê⁄U’Ê, ‹ª– ªÊÒ⁄UË’ „ÒU ÁΣ§ ãÿÍ ⁄‘UÀfl Σ§Ê‹ÊŸË Σ§ ‚◊ˬ ⁄‘U‹ Áfl÷ʪ Σ§Ê Σ§⁄UË’ wÆÆ ∞Σ§«Π ¡◊ËŸ πÊ‹Ë ¬«ΠÊ ÕÊ ¡„UÊ¥ •flÒäÊ vv ¡Ÿfl⁄UËU(OE‡Ê’ãäÊÈ)– •Áπ‹ ÷Ê⁄UÃËÿ ◊Á„‹Ê Σ§Ê¥ª˝‚ Σ§Ë •Ù⁄U ‚ ¿ûÊË‚ª…Π ⁄UÊÿ¬È⁄U ‚ ‚ÈoeÊ ‚⁄UÙ¡ Σ§Ù ¬˝OE‡Ê ‚هʋ Á◊Á«ÿÊ ‚◊ãflÿΣ§ ∞fl¥ Σ§Ù⁄U’Ê ‚ ©·Ê ⁄UÊΔı⁄U Σ§Ù ¬˝OE‡Ê ‚هʋ Á◊Á«ÿÊ ‚„‚◊ãflÿΣ§ ÁŸÿÈQ§ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò– Á¡‹Ê Σ§Ê¥ª˝‚ Σ§Êÿʸ‹ÿ ◊„Ê◊¥òÊË ‚È⁄U‡Ê •ª˝flÊ‹ Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ¬˝OE‡Ê ◊Á„‹Ê Σ§Ê¥ª˝‚ •äÿˇÊ »Í§‹ÙOEflË ŸÃÊ◊ Σ§Ë •ŸÈ‡Ê¥‚Ê ÃÕÊ •Áπ‹ ÷Ê⁄UÃËÿ ◊Á„‹Ê Σ§Ê¥ª‚˝ •äÿˇÊ ‚ÈÁc◊ÃÊ OEfl Σ‘§ ÁŸOE¸‡Ê ¬⁄U ◊„Ê‚Áøfl ÁøòÊÊ ‚⁄UflÊ⁄UÊ Σ‘§ mÊ⁄UÊ ÁŸÿÈÁQ§ ¬òÊ ÷¡Ê ªÿÊ „Ò– ‚هʋ Á◊Á«ÿÊ Σ§Ê ⁄UÊ¡ŸËÁÃΣ§ ˇÊòÊ ◊¥ ◊„àfl ÃÕÊ ’…ΠÃ ¬˝÷Êfl Σ§Ù OEπÃ „È∞ ¿ûÊË‚ª…Π ⁄UÊíÿ ‚ ‚ÈoeÊ ‚⁄UÙ¡ ∞fl¥ ©·Ê ⁄ UÊΔı⁄ U Σ § Ù ‚ Ù‡ Ê‹ Á ◊ Á « ÿÊ ◊  ¥ ‚ ◊ ãflÿΣ § fl ‚„.‚◊ãflÿΣ§ Σ§Ë Á¡ê◊OEÊ⁄UË OEË ªß¸ „Ò– ߟ Áfl·ÿ Σ§Ù ‹Σ§⁄U ⁄UÊ¡oeÊŸË ÁOEÑË ◊¥ •Áπ‹ ÷Ê⁄UÃËÿ ◊Á„‹Ê Σ§Ê¥ª˝‚ mÊ⁄UÊ Á‚ÃÊ⁄U ¬˝flQ§Ê •ı⁄U ¬˝øÊ⁄UΣ§ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ Σ§Ë OEÙ ÁOEfl‚Ëÿ Σ§Êÿ¸‡ÊÊ‹Ê •ÊÿÙÁ¡Ã Σ§Ë ªß¸ Á¡‚◊¥ ‚هʋ Á◊Á«ÿÊ Σ‘§ ◊„àfl ∞fl¥ ÿÙªOEÊŸ ¬⁄U ¬˝Σ§Ê‡Ê «Ê‹Ê ªÿÊ– Σ§Êÿ¸‡ÊÊ‹Ê ◊¥ OE‡Ê÷⁄U ‚ ‚ÒΣ§«ΠÙ¥ ◊Á„‹Ê Σ§Ê¥ª˝‚ ¬OEÊÁoeΣ§Ê⁄UË ¬„È¥ø Õ– üÊË◊Áà ©·Ê ⁄UÊΔı⁄U ¡Ù ¬„‹ ¬˝OE‡Ê ◊Á„‹Ê Σ§Ê¥ª˝‚ Á◊Á«ÿÊ ¬˝÷Ê⁄UË ÕË, Σ§Ù ¬OE˝‡Ê ◊¥ ‚هʋ Á◊Á«ÿÊ ‚„-‚◊ãflÿΣ§ Σ§Ë Á¡ê◊OEÊ⁄UË ÁOEÿ ¡ÊŸ ‚ Σ§Ù⁄U’Ê Σ§ Σ§Ê¥ª˝‚ Σ§Êÿ¸Σ§Ãʸ•Ù¥ ◊¥ ©à‚Ê„ „Ò– Σ§Ê⁄U’Ê, vw¡Ÿfl⁄UËU(OE‡Ê’ãäÊÈ)– Σ§Ê⁄U’Ê ◊¥ ⁄‘U‹ ‚ÈÁfläÊÊ•Ê¥ Σ§Ê ‹Σ§⁄U ¬ˇÊ¬ÊìÍáʸ ⁄UflÒÿÊ •¬ŸÊŸ Σ§Ê •Ê⁄UÊ¬ ‹ªÊÃ „ÈU∞ ÿÈflÊ ⁄‘U‹ ÁflΣ§Ê‚ ‚Á◊Áà Ÿ ÁflÁ÷ÛÊ ◊Ê¥ªÊ¥ Σ§Ê ‹Σ§⁄U •Ê¡ ◊¥«U‹ ⁄‘U‹ ¬˝’¥äÊΣ§ Σ§ ŸÊ◊ S≈U‡ÊŸ ◊ÊS≈U⁄U Σ§Ê ôÊʬŸ ‚ÊÒ¥¬Ê– ⁄‘UÀfl mUÊ⁄UÊ ¬Ífl¸ ‚ „UË Σ§Ê⁄U’Ê Σ§ ‚ÊÕ ‚ÊÒËÊ √ÿfl„UÊ⁄U ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– Σȧ¿U ÁOEŸÊ¥ ¬Ífl¸ ⁄‘UÀfl mUÊ⁄UÊ øÊ¥¬Ê S≈U‡ÊŸ ÿÊ«¸U Σ§Ê •ÊäÊÈÁŸΣ§ËΣ§⁄UáÊ, ÃË‚⁄UË ∞fl¥ øÊÒÕË ⁄‘ U‹ ‹Ê߸UŸ ¬Á⁄UÿÊ¡ŸÊ Σ§Ê ÿÊ«¸U ‚ ¡Ê«ΠŸ Σ§Ê „UflÊ‹Ê OEÃ „ÈU∞ ’«ΠË ‚¥ÅÿÊ ◊¥ ªÊÁ«ΠÿÊ¥ Σ§Ê ¬Á⁄UøÊ‹Ÿ ¬˝÷ÊÁflà „UÊŸ Σ§Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË OEË– ßU‚◊¥ ww ¡Ÿfl⁄UË ‚ w »§⁄Ufl⁄UË ÃΣ§ Σ§Ê⁄U’Ê ‚ ø‹Ÿ flÊ‹Ë ‹ª÷ª ‚÷Ë ªÊÁ«ΠÿÊ¥ Σ§Ê ⁄Ug Σ§⁄UŸ Σ§Ë ÉÊÊ·áÊÊ ⁄‘U‹fl Ÿ  Σ § Ë „ ÒU– ßU‚ Σ  § •‹ ÊflÊ | ¡ Ÿfl⁄ UË ‚  Á’‹Ê‚¬È⁄U-ªfl⁄UÊ ⁄‘UÊ«U-Á’‹Ê‚¬È⁄U ◊◊Í ⁄Ug Σ§⁄U OEË ªß¸U „Ò– ¡’ÁΣ§ Σ§ß¸U ªÊÁ«ΠÿÊ¥ Σ§Ê ÁŸäÊʸÁ⁄Uà S≈U‡ÊŸ ‚ ¬„U‹ „UË ‚◊Ê# ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– Σ§Ê⁄U’Ê, Á‹¥Σ§ ∞Ä‚¬˝‚ Σ§Ê OEÊ ÉÊá≈UÊ OE⁄UË ‚ ¬Ò‚¥¡⁄U ’ŸÊΣ§⁄U Σ§⁄U ⁄UflÊŸÊ ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÿªÊ– ßUŸ ‚’ ’ÊÃÊ¥ Σ§Ê ‹Σ§⁄U ‡Ê„U⁄U Σ§ ÿÈflÊ•Ê¥ mUÊ⁄UÊ ÿÈflÊ ⁄‘U‹ ÁflΣ§Ê‚ ‚Á◊ÁÃ Σ§Ê ªΔUŸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ, Á¡‚Σ§Ë ß¥UÁOE⁄UÊ Áfl„UÊ⁄U ◊¥ •ÊÿÊÁ¡Ã ’ÒΔUΣ§ ◊¥ ⁄‘U‹fl Σ§ ÁŸáʸÿ Σ§Ê Áfl⁄UÊäÊ Σ§⁄UŸ Σ§Ê »Ò§‚‹Ê Á‹ÿÊ ªÿÊ– ßU‚Σ§ ÄUà •Ê¡ ÿÈflÊ ⁄‘ U‹ ÁflΣ§Ê‚ ‚Á◊Áà Σ§ ÃàflÊäÊÊŸ ◊¥ ◊¥«U‹ ⁄‘U‹ ¬˝’¥äÊΣ§ Σ§ ŸÊ◊ S≈U‡ÊŸ ◊ÊS≈U⁄U Σ§Ê ôÊʬŸ ‚ÊÒ¥¬Ê ªÿÊ– ôÊʬŸ ◊¥ ‚Á◊Áà mUÊ⁄UÊ ©U¬⁄UÊQ§ ⁄Ug Σ§Ë ªß¸U ≈˛UŸÊ¥ Σ§Ê ÃàΣ§Ê‹ ¬˝÷Êfl ‚ ⁄UÊΣ§ ‹ªÊŸ fl ‹ªÊÃÊ⁄U ÿÊòÊË ≈UŸÊ˛¥ Σ§Ë ‹≈U‹ÃË»§Ë ¬⁄U ‹ªÊ◊ ‹ªÊŸ Σ§Ë ◊Ê¥ª Σ§Ë ªß¸U „U– ‚ÊÕ „UË ⁄‘UÀfl mUÊ⁄UÊ y} ÉÊ¥≈U Σ§ •¥OE⁄U ◊Ê¥ª Σ§Ë ªß¸U „ÒU– ‚ÊÕ „UË ⁄‘UÀfl mUÊ⁄UÊ y} ÉÊ¥≈U Σ§ •¥OE⁄U ◊¥Êª Ÿ„UË¥ ◊ÊŸ ¡ÊŸ ¬⁄U ©Uª˝ •Ê¥OEÊ‹Ÿ Σ§Ë øÃÊflŸË ÷Ë OEË ªß¸U „ÒU– ßU‚ OEÊÒ⁄UÊŸ ◊ŸÊ¡ •ª˝flÊ‹, ÃÈ·Ê⁄U •ª˝flÊ‹, ⁄UÊÁ„Uà üÊËflÊ‚, •Ê‹ÊΣ§ •ª˝flÊ‹, • ʇ ÊË · ª È# Ê, ¬ ˝ flËáÊ Á ◊ ààÊ‹, ‚¥¡ ÿ ¡Êÿ‚flÊ‹, Á„UÇÊ •ªflÊ‹,˝ OEË¬Σ§ ¬Ê¬≈UÊŸË, ⁄UÊ҇ʟ ‡Ê◊ʸ, ‚Í⁄U¡ ÁÃflÊ⁄UË ‚Á„Uà ’«ΠË ‚¥ÅÿÊ ◊¥ ‚Á◊Áà Σ§ ‚OESÿ ©U¬ÁSÕà Õ– Σ§é¡ÊäÊÊÁ⁄UÿÊ¥ Σ§Ë Ÿ¡⁄U ¬«ΠË •ÊÒ⁄U πÊ‹Ë ¬«ΠË ¡◊ËŸ Σ§Ê ÉÊ⁄UΣ§⁄U ◊Σ§ÊŸ ’ŸÊ Á‹∞ Õ Á¡‚ •Ê¡ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ mUÊ⁄UÊ …U„UÊÿÊ ªÿÊ– •ãÿ ¬Á⁄UflÊ⁄UÊ¥ Σ§Ê ¡ÀOE „UË Σ§Êÿ¸flÊ„UË Σ§Ë øÃÊflŸË OEË ªß¸U „ÒU– ¿´Îýæ â×æÁ Ùð ×é Ø×´˜æè, çßâ ¥ŠØÿæ ·¤ô çÎØæ ‹ØõÌæ çßléÌ ·¤´ÂÙè ·¤Õaè ÂýçÌØôç»Ìæ vy âð ßæçáü·¤ ©Uˆâß ×ð´ àææç×Ü ãUæðÙð »° ¿æðÚU Ùð ƒæÚU âæȤ ç·¤Øæ »éÁÚUæÌè â×æÁ ·¤æ ×·¤ÚU â´·ý¤æ´çÌ Âßü vz ·¤ô vw ¡Ÿfl⁄UËU(OE‡Ê’ãäÊÈ)– ¿ûÊË‚ª…ΠU ⁄UÊíÿ ÁfllÈÃ Σ§êåÊŸË ◊ÿʸÁOEÃ, •ãÃ⁄UˇÊòÊËÿ Σ§’aË ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊ Σ§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ ÁfllÈÃ Σ§¥¬ŸË Σ‘§ ◊ʪ¸OE‡Ê¸Ÿ ◊¥ ¿⁄UÊÁflΣ§¥ ◊ÿʸ.Σ§Ù⁄U’Ê ¬Ífl¸ ◊¥ vy ‚ v{ ¡Ÿfl⁄UË ÃΣ§ ‚Ë«Ë ≈UÊ߸¬ Σ§Ê‹ÙŸË üÊ◊ ‡ÊÁQ§ ÷flŸ Σ‘§ ¬Ë¿ ◊ÒOEÊŸ Σ§Ù⁄U’Ê ¬Ífl¸ ◊¥ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊ ◊¥ ¿⁄UÊ ÁfllÈà ÁflÃ⁄UáÊ Σ§¥¬ŸË ‚ ⁄UÊÿ¬È⁄U ˇÊòÊ, Á’‹Ê‚¬È⁄U ˇÊòÊ, •Áê’Σ§Ê¬È⁄U ˇÊòÊ, ⁄UÊ¡ŸÊ¥OEªÊ¥fl ˇÊòÊ, OEÈ ª¸ ˇÊòÊ „ÙÁÀ«ª¥ Σ§¬¥ŸË ‚ ⁄UÊÿ¬È⁄U ◊ÈÅÿÊ‹ÿ ÃÕÊ ©à¬ÊOEŸ Σ§¥¬ŸË ‚ Σ§Ù⁄U’Ê ¬Ífl¸ ∞fl¥ Σ§Ù⁄U’Ê ¬Áp◊ ∞fl¥ ◊«ΠflÊ Ãʬ ÁfllÈà ¬Á⁄UÿÙ¡ŸÊ ‚Á„à ≈UË◊Ù¥ Σ‘§ ¬˝ÁÃÿÙªË ÷ʪ ‹ ⁄U„ „Ò– Σ§Ù⁄U’Ê ¬Ífl¸ Σ§Ë ≈UË◊ ◊  ¥ « ÊÚ.‡ ÿÊ ◊ Ê ¬ ˝ ‚ ÊOE ◊ Èπ¡ Ë ¸ ÃÊ. Áfl. ª ΄ Σ § Ù ‚ Áê ◊ Á‹ à ÁΣ § ÿÊ ª ÿÊ „ Ò– ¬ ˝ ÁÃÿÙÁ ª ÃÊ Σ § Ê ‡ÊÈ÷Ê⁄U¥÷ ‚Ù◊flÊ⁄U vy ¡Ÿfl⁄UË Σ§Ù ¬˝Ê× vv ’¡ ∞◊.∞‚.Σ§fl⁄¥U Σ§Êÿ¬¸Ê‹Σ§ ÁŸOE‡ÊΣ§ «Ë∞‚¬Ë∞◊ Ãʬ ÁfllÈà ªÎ„, •Ê⁄U ¬ÊΔΣ§ ,◊ÈÅÿ •Á÷ÿ¥ÃÊ (©à¬Ê.) Σ§Ë •äÿˇÊÃÊ ∞‚.Σ‘§ ’¥¡Ê⁄UÊ ◊ÈÅÿ •Á÷ÿ¥ÃÊ ∞fl¥ ∞ø.∞Ÿ.Σ§Ù‚Á⁄UÿÊ •ÁÃ.◊ÈÅÿ •Á÷ÿ¥ÃÊ, •Ê⁄U.Σ‘§ ÷ʪflÃ, ∞fl¥ ’Ë’Ë¬Ë ◊ÙOEË Σ‘§ ÁflÁ‡ÊC •ÊÁÃâÿ ◊¥ ‚ê¬ÛÊ „٪ʖ Σ§Ê⁄U’Ê, vw ¡Ÿfl⁄UËU(OE‡Ê’ãäÊÈ)– ãÿÍ Á‡ÊˇÊΣ§ Ÿª⁄U Σ§Ê‹ÊŸË Σ§ ∞Σ§ ◊Σ§ÊŸ ‚ •ôÊÊà øÊ⁄UÊ¥ Ÿ ŸªOEË fl ¡fl⁄UÊÃÊ¥ Σ§Ë Σ§Ë øÊ⁄UË Σ§Ë flÊ⁄UOEÊÃ Σ§Ê •¥¡Ê◊ ÁOEÿÊ– ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË Σ§ •ŸÈ‚Ê⁄U ‚¥ÃÊ· Σȧ◊Ê⁄U Σȧ⁄‘¸U Á¬ÃÊ OEÊ©U⁄UÊ◊ Σ§≈UÉÊÊ⁄UÊ ◊¥ ◊‹Ê ª˝Ê©Uá«U Σ§ ÁŸΣ§≈U ãÿÍ Á‡ÊˇÊΣ§ Σ§Ê‹ÊŸË ◊¥ ‚¬Á⁄UflÊ⁄U ÁŸflÊ‚⁄Uà „Ò¥U– ©U‚Σ§Ê ¬ÈòÊ Σ§‹Á’Ÿ Σȧ⁄‘¸U •ÊOE‡Ê¸ ÁfllÊ ◊¥ÁOE⁄U Σ§≈UÉÊÊ⁄UÊ ◊¥ Σ§ˇÊÊ yÕË Σ§Ê ¿UÊòÊ „ÒU– ’≈U Σ§ SΣͧ‹ ◊¥ vÆ ¡Ÿfl⁄UË Σ§Ê flÊÁ·¸Σ§Êà‚fl Σ§Êÿ¸Σ˝§◊ ÕÊ •ÊÒ⁄U øÍ¥ÁΣ§ ÉÊ⁄U ‚ „UË ‹ªÊ „ÈU•Ê SΣͧ‹ „ÒU ßU‚Á‹∞ ‚¥ÃÊ· Ÿ ÉÊ⁄U ◊¥ ÃÊ‹Ê ‹ªÊΣ§⁄U ¬%Ë üÊË◊ÃË ‚ÈŸËÃÊ Σȧ⁄‘¸U fl OEÊŸÊ¥ ’ìÊÊ¥ Σ§ ‚ÊÕ flÊÁ·¸Σ§Êà‚fl OEπŸ ø‹Ê ªÿÊ– ⁄UÊÃ Σ§⁄UË’ ~ ’¡ fl„U ÉÊ⁄U ‹ÊÒ≈UÊ ÃÊ Σ§◊⁄‘U Σ§ OE⁄UflÊ¡ Σ§Ê ÃÊ‹Ê •ÊÒ⁄U Σȧá«UÊ ≈ÍU≈UÊ „ÈU•Ê ¬ÊÿÊ– •Ÿ„UÊŸË Σ§Ë •Ê‡Ê¥Σ§Ê ¬⁄U fl„U OE⁄UflÊ¡Ê πÊ‹Σ§⁄U ÷ËÃ⁄U ÉÊÈ‚Ê ÃÊ •Ê‹◊Ê⁄UË πÈ‹Ë •ÊÒ⁄U ‚Ê◊ÊŸ Á’π⁄‘U Á◊‹– Σ§Ê߸U •ôÊÊà √ÿÁQ§ øÊ’Ë πÊ¡Σ§⁄U •Ê‹◊Ê⁄UË Σ§Ê ÃÊ‹Ê πÊ‹Ÿ Σ§ ’ÊOE v| „U¡Ê⁄U M§¬ÿ ŸªOEË ‚ÊŸ fl øÊ¥OEË Σ§ ¡fl⁄U, ¬Ÿ «˛UÊ߸Ufl ÃÕÊ ’≈U Σ§ ◊Ê’Ê߸U‹ ‚ Á‚◊ Ÿ¥’⁄U |Æwyz ~}}y} Σ§Ê ÁŸΣ§Ê‹Σ§⁄U øÊ⁄UË Σ§⁄U ‹ ªÿÊ– Σȧ‹ yz „U¡Ê⁄U M§¬ÿ Σ§Ë øÊ⁄UË Σ§Ê Σȧ¿U ÉÊ¥≈UÊ¥ Σ§ Á‹∞ ‚ÍŸ ¬«Π ◊Σ§ÊŸ ‚ •¥¡Ê◊ OEŸ Σ§ ßU‚ ◊Ê◊‹ ◊¥ ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ‚¥ÃÊ· Σ§Ë Á⁄U¬Ê≈¸U ¬⁄U •ôÊÊà øÊ⁄U Σ§ ÁflM§hU äÊÊ⁄UÊ yz|, x}Æ ÷ÊOEÁfl Σ§Ê ¡È◊¸ OE¡¸ Σ§⁄U ÁflfløŸÊ ¬˝Ê⁄¥U÷ Σ§Ë „ÒU– Σ§Ê⁄U’Ê-Σ§≈UÉÊÊ⁄UÊ, , vw ¡ Ÿfl⁄ UËUU( OE  ‡ Ê’ãäÊÈ)– ¬˝ÁÃfl·Ê¸ŸÈ‚Ê⁄U ß‚ fl·¸ ÷Ë øãOE ˝ ŸÊ„ Í øãOE ˝ Ê ‚ ◊ Ê¡ Σ§Ù⁄U’Ê mÊ⁄UÊ F„ ‚ê◊‹Ÿ Σ§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ ÁΣ§ÿÊ ¡ÊŸÊ „ Ò– ß‚ Ë Σ § « ΠË ◊  ¥ vv ¡ Ÿfl⁄ UË Σ § Ù ‚ ◊ Ê¡ Σ‘ § ¬ OEÊÁoeΣ § ÊÁ⁄ UÿÙ¥ Ÿ  ⁄ UÊÿ ¬ È⁄ U ¬„È¥øΣ§⁄U ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ÷ͬ‡Ê ’ÉÊ‹, ÁfloeÊŸ‚÷Ê •äÿˇÊ « ÊÚ. ø⁄ UáÊ OEÊ‚ ◊ „ ¥ Ã, ⁄ UÊ¡ Sfl ◊ ¥ òÊË ¡ ÿÁ‚¥„ •ª˝flÊ‹, ÁfloeÊÿΣ§ ¡Ò¡Ò¬È⁄U Σ‘§‡Êfl øãOE˝Ê ‚ Σ§Êÿ¸R§◊ ◊¥ •¬ŸË ªÁ⁄U◊Ê◊ÿ ©¬ÁSÕÁà ¬˝OEÊŸ Σ§⁄UŸ Σ§Ê •Êª˝„ ÁΣ§ÿÊ– ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ø¥OEŸÊ„˝Í øãOEÊ˝ ‚◊Ê¡ Σ‘§ ŸflÁŸflÊÁøø •äÿˇÊ Σ§◊‹‡Ê øãOEÊ,˝ ¬OE˝‡Ê Σ§Ê¥ª‚˝ ‚Áøfl «ÊÚ. øı‹E⁄U ø¥OE˝ÊΣ§⁄U, ¬Ífl¸ Σ § Ê  ⁄ U ’ Ê vv ¡Ÿfl⁄UËU(OE‡Ê’ãäÊÈ)– üÊË ªÈ¡⁄UÊÃË ‚◊Ê¡ Σ‘§ ÃàflÊfloeÊŸ ◊¥ ¡‹Ê⁄UÊ◊ ◊¥ÁOE⁄U ¬Á⁄U‚⁄U ◊¥ ◊Σ§⁄U ‚¥R§Ê¥Áà ¬fl¸ vz ¡Ÿfl⁄UË Σ§Ù ‚È’„ vÆ ’¡ ‚ •ÊÿÙÁ¡Ã „Ò– ß‚ OEı⁄UÊŸ ¬Ã¥ª ©à‚fl ÷Ë ◊ŸÊÿÊ ¡Ê∞ªÊ– Σ§Êÿ¸R§◊ Σ‘§ •¥Ã ◊¥ ◊„ʬ˝‚ÊOE Σ§Ê ÁflÃ⁄UáÊ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ‚◊Ê¡ Σ‘§ ‚Áøfl Áfl‡ÊÊ‹ øÊfl«ΠÊ Ÿ ‚÷Ë ‚OESÿÙ¥ ‚ ‚¬Á⁄UflÊ⁄U ©¬ÁSÕà „ÙŸ •Êª˝„ ÁΣ§ÿÊ „Ò– Σ§Ê⁄U’Ê, ·¤ÕaUè SŠææü ·¤Ü âð vw¡Ÿfl⁄UËU(OE‡Ê’ãäÊÈ)– ÿÈflÊ ÁflΣ§Ê‚ ‚Á◊Áà Σ§ ÃàflÊfläÊÊŸ ◊¥ flÊ«¸U Σ˝§◊Ê¥Σ§ z{ ‚È⁄UÊΣ§¿UÊ⁄U ’SÃË ◊¥ Á¡‹Ê SÃ⁄UËÿ Σ§’aUË S¬äÊʸ vy ¡Ÿfl⁄UË ‚ •ÊÿÊÁ¡Ã „ÒU– ÃËŸ ÁOEfl‚Ëÿ Σ§’aUË ¬˝ÁÃÿÊÁªÃÊ Σ§Ê ‚◊ʬŸ v{ ¡Ÿfl⁄UË Σ§Ê „UÊªÊ– ßU‚ ÁOEŸ ¬˝ÁÃÿÊÁªÃÊ Σ§Ê »§ÊÿŸ‹ ◊Òø π‹Ê ¡Ê∞ªÊ– ‡ÊÈ÷Ê⁄¥U÷ •fl‚⁄U ¬⁄U ◊ÈÅÿ •ÁÃÁÕ ¡ŸÃÊ Σ§Ê¥ª˝‚ Σ§ ÿÈflÊ ŸÃÊ ¬flŸ •ª˝flÊ‹ „UÊ¥ª– ÁflÁ‡ÊCU •ÁÃÁÕ Σ§Ê¥ª˝‚ ¬Ê·¸OE ◊SÃÍ‹ Á‚¥„U Σ¥§fl⁄U, ¡ŸÃÊ Σ§Ê¥ª˝‚ Σ§ OEˬŸÊ⁄UÊÿáÊ ‚ÊŸË fl Áfl‡ÊÊ‹ ‡ÊÈÄ‹Ê „UÊ¥ª– S¬äÊʸ ◊¥ ÷ʪ ‹Ÿ ¬˝fl‡Ê ‡ÊÈÀΣ§ wÆv L§¬∞ „ÒU– ¬˝Õ◊ ¬È⁄USΣ§Ê⁄U }Æzv, ÁmUÃËÿ yÆzv fl ÃÎÃËÿ ¬È⁄USΣ§Ê⁄U xÆzv L§¬∞ „ÒU– Σ§Ê⁄U’Ê, Σ‘§OE¥Ëÿ˝ •äÿˇÊ Áª⁄Uoe⁄U øãOEÊ,˝ •ÁŸ‹ øãOE˝Ê, ¡ËflŸ ¬˝Σ§Ê‡Ê øãOE˝Ê, «ÊÚ. ≈U¥«‡Ê øãOE˝Ê, ‚È⁄U‡Ê øãOE˝Ê,•Ÿ¥OE ⁄UÊ◊ øãOE˝Ê, ‹ÁπΣ§Ê øãOE˝Ê, ’‚¥Ã øãOE˝Ê, ŸÊ⁄ UÊÿáÊ ø¥ OE ˝ Ê, ’ ŸflÊ⁄ UË øãOE ˝ Ê, ’ Ùoe⁄ UÊ ◊ øãOE ˝ Ê, „  ◊ ¥ à øãOE ˝ Ê, OEflΣ§È◊Ê⁄UË øãOE˝Ê, ⁄UÊ¡Σ§È◊Ê⁄U øãOE˝Ê, ÿÙª‡Ê øãOE˝Ê, ‹ˇ◊Ë øãOE˝Ê, ߥOE˝¡Ëà øãOEÊ,˝ ◊◊ÃÊ øãOEÊ,˝ •ŸÈ‚ÈßÿÊ øãOEÊ,˝ ⁄UÊ◊E⁄UË øãOEÊ,˝ ¡ªOEfl øãOEÊ,˝ ⁄UÊ¡ãOE˝ øãOE˝Ê, ÁŸ◊¸‹ øãOE˝Ê, ’ÈoeE⁄U øãOE˝Ê •ÊÁOE ©¬ÁSÕà Õ– ÚUæCþUèØ SŠææü ×ð´ ÎèÂðàæ ¥æñÚU çß·ý¤× Ùð ÁèÌæ »æðËÇU ×ðÇUÜ Ÿæè×Î÷ Öæ»ßÌ ™ææÙ Ø™æ ×´ð ×ãæÂõÚU Ùð ·¤Íæ Ÿæ߇æ ç·¤Øæ °Ù°â°â çàæçßÚU ×ð´ x®® çßlæç‰æüØæð´ ·¤æ ÚUQ¤ ÂÚUèÿæ‡æ Ö»ßÌ »èÌæ ·¤æ À æèâ»É¸è Öæáæ ×ð´ âëÁÙ Âé‡Ø ·¤æ ·¤æØü-ÕæÚUÜð vw ¡ Ÿfl⁄ UËUU( OE  ‡ Ê’ãäÊÈ)– ‡ÊÊ‚Σ§Ëÿ ߥ. Áfl. FÊÃΣ§ÙûÊ⁄U ◊„ÊÁfllÊ‹ÿ Σ‘§ ∞ Ÿ∞‚∞‚ Σ‘ § ‚ Êà ÁOEfl‚ Ëÿ Á‡ ÊÁfl⁄ U •¡ª⁄U’„Ê⁄U ◊¥ ÿÍÕ ⁄U«R§Ê‚ ‚Ù‚Êÿ≈UË Σ§Ë •Ù⁄U ‚ ⁄UQ§ flª¸ ¬⁄UˡÊáÊ Σ§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– xÆÆ ¿ÊòÊ/¿ÊòÊÊ•Ù¥ Σ§Ê ⁄UQ§flª¸ ¬⁄UˡÊáÊ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ß‚ Σ§Êÿ¸ „ÃÈ ⁄UÁflΣ§Ê¥Ã ∞fl¥ ⁄UÙÁ„Ã Σ§‡ÿ¬ Ÿ ‚„ÿÙª ÁΣ§ÿÊ– ÿÍÕ ⁄U« R§Ê‚ ‚Ù‚Êÿ≈UË Σ§Ê ‹ˇÿ ’ÃÊÿÊ ÃÕÊ ∞Ÿ∞‚∞‚ Σ§Ù ÿÈflÊ•Ù¥ Σ‘§ øÁ⁄UòÊ ÁŸ◊ʸáÊ „ÃÈ •Êfl‡ÿΣ§ ’ÃÊÿÊ– Á‡ÊÁfl⁄U ◊¥ ÿÈflÊ•Ù¥ Σ§Ù Á◊‹Ÿ flÊ‹Ë Á‡ÊˇÊÊ Σ§Ù ÷ÊflË ¡ËflŸ Σ§Ë •ÊoeÊ⁄UÁ‡Ê‹Ê Σ§„Ê– Σ§Êÿ¸R§◊ ◊¥ •Õ¸‡ÊÊSòÊ Áfl÷ʪ Σ§Ë «ÊÚ. ¬ÍÁáʸ◊Ê ‚Ê„Í Ÿ Á‡ÊÁfl⁄U Σ‘§ ‚ÈøÊL§ ‚¥øÊ‹Ÿ „ÃÈ Σ§ÊÿR¸§◊ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ù ’oeÊ߸ OEË– ªÎ„ÁflôÊÊŸ Σ§Ë Áfl÷ʪÊäÿˇÊ üÊË◊ÃË Σ§ÎcáÊÊ ’„‹ Ÿ ¬˝ÊÕÁ◊Σ§ ‡ÊÊ‹Ê Σ‘§ ’ëøÙ¥ Σ§Ù Sflë¿ÃÊ Σ§Ê ◊„àfl ’ÃÊÿÊ fl SflSâÿ ⁄U„Ÿ Σ§Ë ‚‹Ê„ OEË– ©ëøÃ⁄U ◊ÊäÿÁ◊Σ§ ‡ÊÊ‹Ê Σ‘§ ’Ê‹Σ§-’ÊÁ‹Σ§Ê•Ù¥ Σ§Ù •Ê„Ê⁄U Σ§Ë ©¬ÿÙÁªÃÊ, •Ê„Ê⁄U ◊¥ ©¬ÁSÕà ¬Ù·Σ§ ÃàflÙ¥ Σ§Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË OEË– ◊ŸÙÁflôÊÊŸ Σ§Ë Áfl÷Ê ª Êäÿ ˇ Ê « ÊÚ. • flÁãÃΣ § Ê Σ § ıÁ‡ Ê‹ Ÿ  ¿ÊòÊ/¿ÊòÊÊ•Ù¥ Σ§Ù ÃŸÊfl ¬˝’¥oeŸ Σ‘§ ªÈ⁄U ’ÃÊ∞– ∞Ÿ∞‚∞‚ Σ§ÊÿR¸§◊ •ÁoeΣ§Ê⁄UË «ÊÚ. ’Ë∞‹ ‚Êÿ ∞fl¥ üÊË◊ÃË Σ§Ù⁄Uʸ◊ Ÿ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ê Sflʪà ¬Èc¬ªÈë¿ ‚ ÁΣ§ÿÊ– Σ § Ê  ⁄ U’Ê, vw ¡Ÿfl⁄UËU(OE‡Ê’ãäÊÈ)– ‚ΡŸ ‚ÊÁ„àÿ ‚Á◊ÁÃΣ‘§ ÃàflÊoeÊŸ ◊¥ ◊ÈΣ§È≈Uoe⁄U ¬Ê¥«ÿ ‚ÊÁ„àÿ ‚OEŸ ◊¥ ÁflªÃ ÁOEfl‚ Σ§ÁflªÙDUË ∞fl¥ ‚ê◊ÊŸ ‚◊Ê⁄UÙ„ Σ§Ê • ÊÿÙ¡ Ÿ ∞‚ ¬ Ë ’ Ê⁄ U‹  , • äÿ ˇ Ê Á„ ãOEË ¬ Á⁄ U · OE ¿ûÊË‚ª…ΠU ⁄UÊíÿ ÁfllÈÃ Σ§êåÊŸË ◊ÿʸÁOEÃ Σ§Ù⁄U’Ê ¬Ífl¸ ∞fl¥ flÁ⁄cUΔU Σ§ÀÿÊáÊ •ÁoeΣ§Ê⁄UË Σ‘§ ◊ÈÅÿ •ÊÁÃâÿ, «ÊÚ¥ ◊ÊÁáÊΣ§ ÁflEΣ§◊ʸ Ÿfl⁄U¥ª Σ§Ë •äÿˇÊÃÊ ∞fl¥ ◊„ÊflË⁄U ø¥OE˝Ê OEËŸ Σ‘§ ÁflÁ‡ÊC •ÊÁÃâÿ ◊¥ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ◊ÊÚ¥ ‚⁄USflÃË Σ§Ë ¬Í¡Ê •ø¸ŸÊ ¬pÊÃ Σ§Ê√ÿ ªÙDË Σ§Ê ‚¥øÊ‹Ÿ Σ§⁄U ◊„Ã¥ ‡Ê◊ʸ „Á⁄U÷Q§ Ÿ •ÊÿÙ¡Ÿ Σ‘§ ‚¥’¥oe ◊¥ ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË OEË– «ÊÚ¥. ÁflEΣ§◊ʸ Ÿ ¬˝Σ§ÎÁà ¬˝◊ ‚ •ÙìÙÃ˝ ◊ÒŸ¬Ê≈U ¬ÿ≈¸UŸ SÕ‹ ¬⁄U Σ§ÁflÃÊ ¬SÃÈÃ˝ ÁΣ§ÿÊ– ÁflÁ‡ÊC •ÁÃÁÕ OEËŸ Ÿ •¬ŸË Σ§ÎÁà ªËÃÊ Σ‘§ ªÙΔ Σ‘§ ¬˝◊Èπ •äÿÊÿ ‚ Σ§È¿ ¿¥OE ¬˝SÃÈà ÁΣ§∞– üÊË øãOE˝Ê Ÿ ‡ÊÄU‚¬Ëÿ⁄U Σ‘§ ŸÊ≈UΣ§ Á◊« ‚◊⁄U ŸÊß≈U «˛Ëê‚ Σ‘§ ¿ûÊË‚ª…ΠË ◊¥ M§¬ÊãÃ⁄U ◊ÿÊ Σ‘§ ⁄U¥ª Σ§Ê ÷Ë ©Ñπ ÁΣ§ÿÊ– ◊ÈÅÿ •ÁÃÁÕ üÊË ’Ê⁄U‹ Ÿ üÊË ø¥OE˝Ê Σ§Ë Σ§ÎÁÃ Σ§Ù ¿ûÊË‚ª…ΠË ÷Ê·Ê Σ‘§ ÁflΣ§Ê‚ Σ‘§ Á‹∞ Σ§Ê⁄UªÊ⁄U ’ÃÊÃ „È∞ ¿ûÊË‚ª…ΠË ◊¥ ÷ªflà ªËÃÊ Σ‘§ ‚ΡŸ Σ§Ù ¬Èáÿ Σ§Êÿ¸ ’ÃÊÿÊ– •¥Ã ◊¥ üÊË ø¥OE˝Ê ∞fl¥ ◊ÈÅÿ •ÁÃÁÕ Σ§Ê ‡ÊÊ‹,üÊË» ‹, ¬˝ÃËΣ§ Áøã„ ÷¥≈U Σ§⁄U ‚ê◊ÊÁŸÃ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– Σ§Ê⁄U’Ê, •ÊÿÙ¡Ÿ ◊¥ ©¬ÁSÕÁà OEÃ „È∞ ÷ʪflÃ Σ§ÕÊ Σ§Ê üÊfláÊ Σ§⁄U ¬Èáÿ ‹Ê÷ ¬˝Ê# ÁΣ§ÿÊ– ©ã„Ù¥Ÿ ÷ʪflà ÷ªflÊŸ Σ§Ë ¬Í¡Ê-•ø¸ŸÊ Σ§⁄U Ÿª⁄U Σ‘§ ‚flʸªËáÊ ÁflΣ§Ê‚, •◊Ÿ øÒŸ, ‚Èπ-‡ÊÊ¥Áà ∞fl¥ •Ê◊ŸÊªÁ⁄UΣ§Ù¥ Σ§Ë ‚Èπ-‚◊ÎÁh Σ§Ë Σ§Ê◊ŸÊ Σ§Ë– ßU‚ OEı⁄UÊŸ flÁ⁄UD Σ§Ê¥ª˝‚ ŸòÊË Σ§È‚È◊ ÁmflOEË, ¬Ífl¸ ¬Ê·¸OE ªı⁄UË ⁄UÊΔı⁄U, •Ù◊¬˝Σ§Ê‡Ê ⁄UÊΔı⁄U, ªÈ‹¡Ê⁄U Á‚¥„ ⁄UÊ¡¬ÍÃ, øãOE˝Σ§Ê¥Ã ÿÊOEfl, ‚ÊÁflòÊË ’Ê߸, ⁄UÊ◊‹Ê‹ ¬≈U‹, Σ§ã„ÒÿÊ ‚Ê„Í, ª¡ÊŸ¥OE ⁄UÊΔı⁄U, Σ§◊‹ ΣÒ§flø, Σ§◊‹ ¬≈U‹, ‚¥ÃÙ· ¬≈U‹ •ÊÁOE üÊhÊ‹È¡Ÿ ©¬ÁSÕà Õ– vw ¡Ÿfl⁄UËU(OE‡Ê’ãäÊÈ)– üÊË◊OE˜ ÷ʪflÃ Σ§ÕÊ ÷ÁQ§ ôÊÊŸ ◊„Ùà‚fl ‚Á◊Áà ’ÈoeflÊ⁄UË ’Ê¡Ê⁄, Σ§Ù⁄U’Ê Σ‘§ mÊ⁄UÊ ’ÈoeflÊ⁄UË ’Ê¡Ê⁄U ‚é¡Ë ◊á«Ë Σ‘§ ¬Ë¿ Á‡Êfl ◊¥ÁOE⁄U Σ‘§ ¬Ê‚ { ‚ vy ¡Ÿfl⁄UË ÃΣ§ ‚Êfl¡¸ÁŸΣ§ üÊË◊OE˜ ÷ʪflÃ Σ§ÕÊ ôÊÊŸ ÿôÊ Σ§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ¿Δfl¥ ÁOEŸ ‡ÊÈR§flÊ⁄U Σ§Ù ¬ÍÃŸÊ •flÃÊ⁄,U ’Ê‹ ‹Ë‹Ê ∞ fl¥ ◊ „ Ê⁄ UÊ‚ ‚¥’¥ ÁoeÃ Σ § ÕÊ Σ § Ê flÊøŸ Σ§ÕÊflÊøΣ§ ÷ʪflà ÁfllÊÕ˸ ¬¥.ªÙÁfl¥OE ◊Êoefl ¬Êá«ÿ •◊‹«Ë„Ê ÷ÊΔÊ¥¬Ê⁄UÊ Σ‘§ ◊ÈπÊ⁄UÁ’¥OE ‚ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ◊„ʬı⁄U üÊË◊ÃË ⁄UáÊÈ •ª˝flÊ‹ Ÿ Σ§Ê⁄U’Ê, SΣͧ‹ ◊¥ Σ§ˇÊÊ ~ flË¥ Σ§ ¿UÊòÊ OEˬ‡Ê fl vv flË¥ Σ§ˇÊÊ Σ§ ¿UÊòÊ ÁflΣ˝§◊ Ÿ •¬ŸË ≈UË◊ ◊¥ ◊„Uàfl¬Íáʸ ÿʪOEÊŸ OEÃ „ÈU∞ ªÊÀ«U ◊«U‹ „UÊÁ‚‹ ÁΣ§ÿÊ– ⁄UÊC˛UËÿ ¬˝◊ÊáÊ ¬òÊ ¬Ê#˝ Σ§⁄UŸ flÊ‹ OEÊŸÊ¥ Áπ‹ÊÁ«ΠÿÊ¥ Σ§Ê xvxv „U¡Ê⁄U Σ§Ê ŸΣ§OE ¬È⁄USΣ§Ê⁄U ÷Ë ÁOEÿÊ ªÿÊ– ©UŸΣ§Ë ßU‚ ‚»§‹ÃÊ ¬⁄U πȇÊË ¡ÊÁ„U⁄U Σ§⁄UÃ „ÈU∞ Σ§‹Ä≈U⁄U ◊Ê. „UΣ§ Ÿ ‚ê◊ÊÁŸÃ Σ§⁄UÃ „ÈU∞ •¬ŸË ◊„UŸÃ fl ‹ªŸ Σ§ ’ÍÃ ¬ª˝ÁÃ Σ§ ¬Õ ¬⁄U •Êª ’…ΠUÃ ⁄U„UŸ ¬˝Êà‚ÊÁ„Uà ÁΣ§ÿÊ– vw ¡Ÿfl⁄UËU U(OE‡Ê’ãäÊÈ)– ÁΣ˝§Σ§≈U Σ§Ë ⁄UÊCU˛Ëÿ S¬äÊʸ ◊¥ ⁄UÊíÿ Σ§Ë ≈UË◊ Σ§Ê Á„US‚Ê ’ŸΣ§⁄U Á¡‹ Σ§ OEÊ ¿UÊòÊÊ¥ Ÿ øÒÁê¬ÿŸ‡Êˬ fl ªÊÀ«U ◊«U‹ „UÊÁ‚‹ ÁΣ§ÿÊ „ÒU– ∞Σ§‹√ÿ SΣͧ‹ ¿ÈU⁄UË ◊¥ •äÿÿŸ⁄Uà OEˬ‡Ê fl ÁflΣ˝§◊ Σ§Ê Σ§‹Ä≈U⁄U ◊ÊÊ. ΣÒ§‚⁄U •éOEÈ‹ „UΣ§ Ÿ ‚êêÊÊÁŸÃ ÁΣ§ÿÊ– ◊äÿ¬˝OE‡Ê Σ§ π¥«UflÊ ◊¥ •ÊÿÊÁ¡Ã {y flË¥ •«U⁄U v| fl·¸ •ÊÿÈ flª¸ Σ§Ë SΣͧ‹ ÁΣ˝§Σ§≈U S¬äÊʸ ◊¥ ¿Uª Σ§Ë ≈UË◊ Σ§Ê ¬˝ÁÃÁŸÁäÊàfl ÁΣ§ÿÊ– ∞Σ§Àflÿ Σ§Ê⁄U’Ê-¿ÈU⁄UËΣ§‹Ê, PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.