Deshbandhu (Bilaspur) : 2019-01-13

7 : 7 : 7

7

‚¥÷ʪ | ⁄UÁflflÊ⁄U, vx ¡Ÿfl⁄UËUU wÆv~ Á´»Üè ×æÎæ âê¥ÚU ·¤æ çàæ·¤æÚU Îô ¥æÚUôÂè ç»ÚU ÌæÚU Ïæç×ü·¤ ÂØüÅUÙ ·¤è ©ÂØôç»Ìæ ¥õÚU ¿éÙõçÌØô´ ÂÚU ãô»æ ×´ÍÙ §´çÎÚUæ »æ´Ïè ÚUæCþèØ ÁÙÁæÌèØ çßàßçßlæÜØ ×ð´ ¥´ÌÚUÚUæCþèØ ·¤æØüàææÜæ ·¤æ ¥æØôÁÙ ØêÚUôÂ, ŸæèÜ´·¤æ ¥õÚU ÎðàæÖÚU âð ww çßáðá™æ ·¤æØüàææÜæ ×ð´ àææç×Ü ãô´»ð ©fÊ≈UŸ ÁflEÁfllÊ‹ÿ Σ‘§ Σ§È‹¬Áà ¬ ˝ Ù. ≈ UËflË Σ § ≈ U≈ UË ◊ ŸË ¡ Ë Σ § Ë •äÿˇÊÃÊ ◊¥ „È•Ê Á¡‚◊¥ ◊ÈÅÿ flQ§Ê Σ‘§ M§¬ ◊¥ •Ê߸•Ê߸∞◊ ߥOEı⁄U Σ‘§ «Êÿ⁄UÄU≈U⁄U ¬˝Ù. ¬flŸ Σ§È◊Ê⁄U Á‚¥„ ◊ÈÅÿ •ÁÃÁÕ •Ê߸•Ê߸≈UË≈UË∞◊ ÇflÊÁ‹ÿ⁄U Σ‘§ «Êÿ⁄UÄU≈U⁄U ¬˝Ù. ‚¥OEˬ Σ§È‹üÊD ∞fl¥ ÁflÁ‡ÊC •ÁÃÁÕ Σ‘§ M§¬ ◊¥ ¡Ÿ¡ÊÃËÿ ÁflEÁfllÊ‹ÿ •◊⁄UΣ§≈¥UΣ§ Σ‘§ Σ§ÊÚ◊‚¸ ∞fl¥ ◊ÒŸ¡◊≈¥U Áfl÷ʪ Σ‘§ •ÁoeDÊÃÊ ¬˝Ù. •¡ÿ flÊÉÊ, flÁ⁄UD ¬˝ÊäÿÊ¬Σ§ ¬˝Ù. ‡ÊÒ‹¥OE˝ Á‚¥„ ÷OEıÁ⁄UÿÊ, ߥÁOE⁄UÊ ªÊ¥oeË ⁄UÊC˛Ëÿ ¡ Ÿ ¡ Ê Ã Ë ÿ Á fl E Á fl l Ê ‹ ÿ •◊⁄UΣ§≈¥UΣ§ Σ‘§ ◊ÈÅÿ ¬⁄UˡÊÊ ÁŸÿ¥òÊΣ§ ¬˝Ù. ’‚fl⁄UÊ¡ ¬Ë. «ÙŸÍ⁄U ◊ı¡ÍOE ⁄U„– ‚¥ÿÙ¡Σ§ «ÊÚ. •Ê‡ÊË· ◊ÊÕÈ⁄U Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ¬ÿ¸≈UŸ Σ§Ù ÁflΣ§Á‚Ã Σ § ⁄ UŸ  • ı⁄ U ßŸΣ § Ë øÈŸıÁÃÿÙ¥ Σ‘ § ß‚ ‚◊ËŸÊ⁄U Σ§Ê ◊ÈÅÿ ©g‡ÿ SflOE‡ÊË •ı⁄U ÁŸOEÊŸ Σ‘§ ¬˝Áà ÁŸÁ‡øà „Ë ÿ„ •¥Ã⁄U⁄UÊC˛Ëÿ oeÊÁ◊Σ¸§ ¬ÿ≈¸UŸ Σ§Ù ©ëø •ÊÿÊ◊ ÃΣ§ ¬„øÊŸÊÈ¥ ‚◊ËŸÊ⁄U ◊Ë‹ Σ§Ê ¬àÕ⁄U ‚ÊÁ’à „٪ʖ ©ã„Ù¥Ÿ „Ò– «ÊÚ. ◊ÊÕÈ⁄U Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ •¥Ã⁄U⁄UÊCËÿ˛ ‚◊ËŸÊ⁄U ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ß‚ ‚◊ËŸÊ⁄U Σ§Ê ’„Ã⁄U ‹Ê÷ ◊  ¥ ÿÍ⁄ UÙ ¬ Ëÿ OE  ‡ Ê ‹ ÊÃÁflÿÊ Σ‘ § Áfl « ˜ ¡ ◊ • ◊ ⁄ UΣ § ¥ ≈ UΣ § Σ‘ § ¬ ÿ ¸ ≈ UŸ ¬ ⁄ U ÷Ë OE  πŸ  Σ § Ù ÿÍÁŸflÁ‚≈¸UË •ÊÚ» •å‹Êß« ‚Êߥ‚ Σ§Ë ¬Ù˝»§‘‚⁄U Á ◊ ‹  ª Ê– OE  ‡ Ê ◊  ¥ • ◊ ⁄ UΣ § ¥ ≈ UΣ § Σ § Ë ¬ „ øÊŸ •ÁªÃÊ Á‹ÁflŸÊ, ¬˝Ù. íÿÍÁ⁄U‚ S◊ÊÁ‹¥ÄU‚∞ oeÊÁ◊¸Σ§ ÃËÕ¸ SÕ‹ Σ‘§ M§¬ ◊¥ „Ò– OE‡Ê.ÁflOE‡Ê ¬ ˝ Ù. ßã‚  ∞ é‹  • ı⁄ U ¬ ˝ ÙáÊ ˜ ¡ ÒÁŸ‚ Á’ÄU‚  , ‚ •Ê∞ Áfl·ÿ Áfl··ôÊÙ¥ Σ‘§ mÊ⁄UÊ ¬ÿ¸≈UŸ Σ§Ù üÊË‹¥Σ§Ê ≈UÍÁ⁄Uí◊ ∞¥« „ÊÚÁS¬≈UÒÁ‹≈UË ∞«ÈΣ‘§≈U‚¸ ’…ΠÊŸ •ı⁄U ©‚ ‚◊Îh Σ§⁄UŸ Σ§Ë ÁOE‡ÊÊ ◊¥ ∞ ¥ « Á⁄ U‚ ø ¸ ‚ ∞‡ ÊÙÁ‚∞‡ ÊŸ • ÊÚ » ∞ Á‡ ÊÿÊ ¬ ˝ SÃÈà ÁΣ § ∞ ª ∞ ‡ ÊÙoe ÷Áflcÿ ◊  ¥ • àÿ¥ Ã Σ§Ù‹¥’Ù Σ‘§ ‚Σ‘§≈˛Ë ¡Ÿ⁄U‹ «ÊÚ. «Ë. ∞‚Ë ‚È⁄U¥ªÊ ◊„àfl¬Íáʸ ‚ÊÁ’à „Ù¥ª– Á‚ÀflÊ ◊ı¡ÍOE ⁄U„¥ª– •¥Ã⁄U⁄UÊC˛Ëÿ ‚◊ËŸÊ⁄U Σ§Ê vw ¡Ÿfl⁄UËU (OE‡Ê’ãäÊÈ)– Ÿ⁄U øËË Σ‘§ ’ÊOE •’ ¡¥ª‹Ë ◊ÊOEÊ ‚È•⁄U Σ§Ë ÃË⁄U ‹ªË „È߸ ‹Ê‡Ê flŸ Áfl÷ʪ Σ§Ù Á◊‹Ë „Ò – ¡„Ê¥ „Ê‹ „Ë ◊ ◊ÊOEÊ ‚È•⁄U Ÿ OEÙ ‡ÊÊflΣ§Ù Σ§Ù Σ‘§ãOE˝Ëÿ ⁄UÙ¬áÊË ’ÊڂʤÊÊ‹ ◊¥ ¡ã◊ ÁOEÿÊ „Ò – ’ÃÊÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò ÁΣ§ Á‡ÊΣ§ÊÁ⁄UÿÙ Σ§Ë ‹ªÊÃÊ⁄U ‚ÁR§ÿÃÊ •ı⁄U ‚È•⁄U Σ§Ë ◊ıà ‚ flŸ Áfl÷ʪ Σ§Ë ß‚ ÉÊ≈UŸÊ Σ‘§ ’ÊOE ¬Ù‹ πÈ‹ ªß¸ „Ò – ¡„Ê¥ ªÊ˝◊ËáÊÙ¥ Σ‘§ ‚ÍøŸÊ Σ‘§ ’ÊOE flŸ Áfl÷ʪ Σ§Ë ≈ UË ◊ ◊ ıΣ‘ § ¬ ⁄ U ¬ „ ÈøË– © ‚ Σ‘ § ’ ÊOE © ‚ Ÿ  ◊ Îà ‚ È•⁄ U Σ § Ë ‹ ʇ Ê Σ § Ê ◊È•ÊÿŸÊ Σ§⁄U ¡Ê¥ø ‡ÊÈM§ Σ§⁄U ÁOEÿÊ – ÃÕÊ ª˝ÊÁ◊áÊÙ Σ § Ë ‚ ÍøŸÊ Σ‘ § ’ ÊOE • Ê⁄ UÙ ¬ Ë ÃΣ § ≈ UË ◊ Ÿ  ¬„È¥øΣ§⁄U OEÙ •Ê⁄UÙÁ¬ÿÙ¥ Σ§Ù Áª⁄UçÃÊ⁄U Σ§⁄U Á‹ÿÊ „Ò ¡’ÁΣ§ ◊ÈÅÿ OEÙ •Ê⁄UÙ¬Ë ß‚ ◊Ê◊‹ ◊¥ flŸ Áfl÷ʪ Σ‘§ mÊ⁄UÊ »⁄UÊ⁄U ’ÃÊ∞ ¡Ê ⁄U„ „Ò¥– ß‚ ‚¥’¥oe ◊¥ ª˝Ê◊ËáÊÙ¥ ‚ Á◊‹Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË •ŸÈ‚Ê⁄U ’ÃÊÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò ÁΣ§ ‡ÊÈR§flÊ⁄U Σ§Ë OEÙ¬„⁄U OEÙ ’¡ Σ‘§ãOE˝Ëÿ ⁄UÙ¬áÊË ’Ê¥‚ʤÊÊ‹ ÁSÕà •Ê◊ å‹Ê≈U Σ‘§ •¥OE⁄U ÃË⁄U ‹ªË „È߸ ¡¥ª‹Ë ‚È•⁄U Σ§Ë ‹Ê‡Ê „ÙŸ Σ§Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË Á◊‹Ë – Ã’ ©ã„Ù¥Ÿ ¡ÊΣ§⁄U OEπÊ ÃÙ ◊ÊOEÊ ‚Í•⁄U Σ§Ë ⁄U߬È⁄U, ©◊˝ ‹ª÷ª { ‚ | fl·¸ Σ‘§ Σ§⁄UË’ ÕË – Á¡‚ Σ§◊¸øÊ⁄UË ⁄UÊ◊⁄Uß ÿÊOEfl Ÿ •¬Ÿ Σ§é¡ ◊ ‹Σ§⁄U ß‚ ◊Ê◊‹ Σ§Ë ‚ÍøŸÊ flŸ ¬Á⁄UˇÊòÊ ⁄U߬È⁄U Σ§Ù ÁOEÿÊ– ¡„Ê¥ ‡ÊÁŸflÊ⁄U Σ§Ë ‚È’„ flŸ Áfl÷ʪ Σ§Ë ≈UË◊ ◊ıΣ‘§ ¬⁄U ¬„È¥øΣ§⁄U ◊ÊOEÊ ‚È•⁄U Σ§Ù •¬Ÿ Σ§é¡ ◊  ‹  Σ § ⁄ U ◊ Ê ◊ ‹  Σ § Ë ¡ÊÚø ‡ÊÈM§ Σ§⁄U ÁOEÿÊ– ¡ Ê¥ ø Σ‘ § OEı⁄ UÊŸ flŸ Áfl÷ʪ Σ§Ù ª˝Ê◊ËáÊÙ Σ‘§ mÊ⁄UÊ ’ÃÊÿÊ ªÿÊ Σ§Ë ‚ ◊ Ë ¬ S Õ ª ˝ Ê ◊ ’ ÊÁ⁄ U « Ë„ Σ‘ § • ÊÁüÊà ª˝Ê◊ ‚ˬìÊ⁄UÊ Σ‘§ øÊ⁄U ‹ÙªÙ Ÿ ¡¥ª‹Ë ◊ÊOEÊ ‚È•⁄U Σ§Ê Á‡ÊΣ§Ê⁄U ÁΣ§ÿÊ „Ò– Á‡ÊΣ§Ê⁄U Σ§⁄UŸ flÊ‹ ª˝Ê◊ËáÊ Σ§Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË „ÙÃ „Ë flŸ Áfl÷ʪ Σ§Ë ≈ UË ◊ • Ê⁄ UÙ ¬ Ë Σ § Ù ¬Σ§«ΠŸ Σ‘§ Á‹∞ ©ŸΣ‘§ ÉÊ⁄U ¬⁄U ¬„Èø ªß¸– Ã’ ©ŸΣ‘§ ÉÊ⁄U ‚ OEÙ •Ê⁄UÙ¬ËÿÙ Σ§Ù flŸ Áfl÷ʪ Σ‘§ mÊ⁄UÊ ¬Σ§«Π Á‹ÿÊ ªÿÊ – fl„Ë ß‚ ◊Ê◊‹ Σ‘§ OEÙ •Ê⁄UÙ¬Ë »⁄UÊ⁄U ’ÃÊ∞ ¡Ê ⁄U„ „Ò¥ Á¡Ÿ◊¥ ∞Σ§ ◊ÈÅÿ •Ê⁄UÙ¬Ë ‚◊ÊM§ ‚ıÃÊ ’ÃÊÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ‚È•⁄U Σ§Ë ¬ÙS≈U◊Ê≈¸U◊ Σ§⁄U ¡¥ª‹ ◊ ¡‹Ê ÁOEÿÊ ªÿÊ– ß‚ OEı⁄UÊŸ flŸ Áfl÷ʪ Σ‘§ •äÿˇÊ ⁄UÁfl ◊ÊÁŸΣ§¬È⁄UË, ⁄U¥¡⁄U ‚Ë •Ê⁄U ŸÃÊ◊, ‚È⁄U‡Ê ÁÃflÊ⁄UË, •Á÷·Σ§ „ŸÊ»⁄U, „◊¥Ã ©OEÿ ◊ı¡ÍOE ⁄U„– vw ¡Ÿfl⁄UËU (OE‡Ê’ãäÊÈ)– ÁΣ§‚Ë ÷Ë OE‡Ê Σ‘§ ◊¡’Íà •Õ¸√ÿflSÕÊ ◊¥ ¬ÿ¸≈UŸ Σ§Ê ∞Σ§ ◊„àfl¬Íáʸ ÿÙªOEÊŸ „ÙÃÊ „Ò– ¬ÿ¸≈UŸ Ÿ Á‚»¸ ‹ÙªÙ¥ Σ‘§ •ÊŸ¥OEfloe¸Ÿ ‚ ¡È«ΠÊ „Ò∞ ’ÁÀΣ§ oeÊÁ◊¸Σ§ •ı⁄U ‚Ê◊ÊÁ¡Σ§ ÁSÕÁà ◊¥ ÷Ë ß‚Σ§Ë ◊„àflÃÊ Σ§„Ë¥ •ÁoeΣ§ „Ò– ÷Ê⁄Uà ◊¥ Á‚»¸ ¬ÿ¸≈UŸ •Õ¸√ÿflSÕÊ Σ‘§ Á‹∞ „Ë Ÿ„Ë¥ ’ÁÀΣ§ ⁄UÙ¡ªÊ⁄U Σ§Ë OEÎÁC ‚ ÷Ë •Áà ◊„àfl¬Íáʸ „Ò– ¬ÿ¸≈UŸ ◊¥òÊÊ‹ÿ Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U fl·¸ wÆv| ◊¥ vz ‹Êπ Σ§⁄UÙ«Π M§¬ÿ ‚ •ÁoeΣ§ Σ§Ê √ÿʬÊ⁄U „È•Ê ¡ÙÁΣ§ ÷Ê⁄UÃ Σ§Ë ¡Ë«Ë¬Ë ◊¥ ~.y »Ë‚OEË Σ§Ê ÿÙªOEÊŸ „Ò– ßÃŸÊ „Ë Ÿ„Ë¥ } »Ë‚OEË ⁄UÙ¡ªÊ⁄U ‚ΡŸ Á‚»¸ ¬ÿ¸≈UŸ ‚ „ÙÃÊ „Ò– OE‡Ê Σ‘§ ‚◊ª˝ ÁflΣ§Ê‚ Σ‘§ Á‹∞ Σ§„Ë¥ Ÿ Σ§„Ë¥ ¬ÿ¸≈UŸ Σ§Ë ÷ÍÁ◊Σ§Ê •ılÙÁªΣ§ ˇÊòÊÙ¥ Σ‘§ ’⁄UÊ’⁄U „Ë „Ò– ¬ÿ¸≈UŸ ©lÙª ◊¥ ÁflΣ§Ê‚ Σ‘§ Ÿ∞ •fl‚⁄U •ı⁄U øÈŸıÁÃÿÙ¥ ¬⁄U ÁflΣ§Ê‚ ‚¥÷ÊflŸÊ•Ù¥ Σ§Ù Ã‹Ê‡ÊŸ Σ‘§ Á‹∞ ÷Ê⁄Uà ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ‘§ ¬ÿ¸≈UŸ ◊¥òÊÊ‹ÿ mÊ⁄UÊ ¬˝ÊÿÙÁ¡Ã ÃËŸ ÁOEfl‚Ëÿ •¥Ã⁄U⁄UÊC˛Ëÿ ‚◊ËŸÊ⁄U vv ‚ vx ¡Ÿfl⁄UË wÆv~ ÃΣ§ Σ§Ê ¬᫲Ê, • ÊÿÙ¡ Ÿ ߥ ÁOE⁄ UÊ ª Ê¥ oeË ⁄ UÊC ˛ Ëÿ ¡ Ÿ¡ ÊÃËÿ ÁflEÁfllÊ‹ÿ •◊⁄UΣ§≈¥UΣ§ Σ‘§ mÊ⁄UÊ ‡ß¥«ËÁ¡Ÿ‚ ∞¥« Á⁄UÁ‹¡‚ ≈UÍÁ⁄Uí◊ ߟ ‚Ê©Õ ∞¥« ߸S≈U ∞Á‡ÊÿÊ •¬ÊëÿȸÁŸ≈UË ∞¥« øÒ‹¥¡‚ Áfl·ÿ ¬⁄U •ÊÿÙÁ¡ÃÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ÁflEÁfllÊ‹ÿ Σ‘§ ÁflflΣ§ÊŸ¥OE •ÊÚ«Ë≈UÙÁ⁄Uÿ◊ ◊¥ •ÊÿÙÁ¡Ã ß‚ ‚◊ËŸÊ⁄U ◊¥ ÿÍ⁄UÙ¬, üÊË‹¥Σ§Ê ‚Á„à OE‡Ê÷⁄U ‚ Σ§ß¸ ÁflmÊŸ Á‡Ê⁄UΣ§Ã Σ§⁄U ⁄U„ „Ò¥– •¥Ã⁄U⁄UÊC˛Ëÿ ‚◊ËŸÊ⁄U Σ‘§ ‚¥ÿÙ¡Σ§ «ÊÚ. •Ê‡ÊË· ◊ÊÕÈ⁄U Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ Σ§È‹¬Áà ¬˝Ù. ≈UËflË Σ§≈U≈UË◊ŸË ¡Ë Σ‘§ ◊ʪOE‡¸ÊŸ¸ ◊¥ •ÊÿÙÁ¡Ã ÚUæÁÂêÌ ÿæç˜æØ ×ãUæâÖæ ·¤ÚÔU»è çߊææØ·¤æð´ ·¤æ â ×æÙ ÌæÜæÕ »ãÚUè·¤ÚU‡æ âð çÙ·¤Üè ç×^Uè, ×éL¤× ·¤æ ©UÂØæð» âǸ·¤ çÙ×æü‡æ ×ð´ âÚU´¿ Ùð Æð·Ô¤ÎæÚU âð ×æ´»è ÚUæòØËÅUè ¿èü ·¤ô§ü ÎSÌæßðÁ Ùãè´ U, vw ¡Ÿfl⁄UËU (OE‡Ê’ãäÊÈ)– ⁄UÊ¡¬Íà ˇÊÁòÊÿ ◊„UÊ‚÷Ê ⁄U„U≈UÊOEÊ„U ©U¬‚Á◊Áà ÃπìÈ⁄U Σ§Ë ’ÒΔUΣ§ ◊¢ª‹ ÷flŸ ’⁄‘U‹Ê ◊¥ •ÊÿÊÁ¡Ã Σ§Ë ªß¸ Á¡‚◊¥ ÁŸáʸÿ Á‹ÿÊ ªÿÊ ÁΣ§ ‚◊Ê¡ Σ§ ÁŸflʸÁøà ÁfläÊÊÿΣ§Ê¥ Σ § Ê ‚ ê ◊ ÊŸ ÁΣ § ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ⁄ UÊ¡ ¬ Íà ˇ ÊÁòÊÿ ◊„UÊ‚÷Ê Σ§Ë ’ÒΔUΣ§ •äÿˇÊ ÷ªflÊŸ Á‚¢„U ΔUÊΣȧ⁄U Σ§Ë ©U¬ÁSÕÁà ◊¥ ‚◊Ê¡ Σ§ ÷flŸ ’⁄‘U‹Ê ◊¥ ¬˝Ê¢⁄U÷ „ÈU•Ê Á¡‚◊¥ ÁŸáʸÿ Á‹ÿÊ ªÿÊ ÁΣ§ ÁfläÊÊŸ‚÷Ê øÈŸÊfl ◊¥ ‚◊Ê¡ Σ§ ÁŸflÊ ¸ Áøà Ãπà ¬ È⁄ U ÁfläÊÊÿΣ § üÊË ◊ ÃË ⁄UÁ‡◊ •Ê‡ÊË· Á‚¢„U, ‹Ê⁄U◊Ë ÁfläÊÊÿΣ§ äÊ◊¸¡Ëà Á‚¢„U ∞fl¢ ’‹Ã⁄UÊ ÁfläÊÊÿΣ§ ⁄U¡ŸË‡Ê Á‚¢„U ΔUÊΣȧ⁄U Σ§Ê ‚ê◊ÊŸ Σ§ÊÿΣ¸§˝◊ •ÊÿÊÁ¡Ã Σ§⁄U ÁΣ§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ÃËŸÊ¥ ÁfläÊÊÿΣ§Ê¥ ‚ ‚ê◊ÊŸ Σ§Êÿ¸Σ˝§◊ ◊¥ ©U¬ÁSÕÁà OEŸ Σ§ Á‹∞ ‚Á◊ÁÃ Σ§Ê ªΔUŸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ Á¡‚◊¥ ‚Á◊ÁÃ Σ§ ‚OESÿ ÁfläÊÊÿΣ§Ê¥ ‚ ‚¢¬Σ¸§ Σ§⁄U ÁÃÁÕ Ãÿ Σ§⁄‘¥Uª– fl„UË¥ ‚◊Ê¡ Σ§ ÁflflÊ„U ÿÊÇÿ ÿÈflΣ§ ÿÈflÃË Σ§Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË ’ÒΔUΣ§ ◊¥ ¡◊Ê ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ ÃÊÁΣ§ ‚◊Ê¡ Σ§Ë •ÊªÊ◊Ë Σ§Êÿ¸Σ˝§◊ ◊¥ ¬Á⁄Uøÿ ‚ê◊‹Ÿ ÿÊ •ãÿ ÁΣ§‚Ë Σ§Êÿ¸Σ˝§◊ ◊¥ ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË OEË ¡Ê ‚Σ§ fl„UË¥ ‚Ê◊ÊÁ¡Σ§ ¬ÁòÊΣ§Ê Σ§Ê ¬˝Σ§Ê‡ÊŸ ÷Ë ÁΣ§ÿÊ ¡ÊŸÊ „ÒU ß‚Σ§ Á‹∞ »§Ê≈UÊ fl •ãÿ ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË ‚Áøfl Σ§ ¬Ê‚ vz ¡Ÿfl⁄UË ÃΣ§ ¡◊Ê Σ§⁄UŸ Σ§Ê Σ§„UÊ ªÿÊ ‚ÊÕ „UË ‚ ◊ Ê¡ Σ  § ‚ Ê ◊ ÈOEÊÁÿΣ § ÷flŸ Σ§Ê •Êfl‡ÿΣ§ÃÊŸÈ‚Ê⁄U ◊ ⁄ Uê ◊ Ã Σ § ⁄ UÊŸ  Σ § Ê ÁŸáʸÿ Á‹ÿÊ ªÿÊ– ß ‚ • fl ‚ ⁄ U ¬ ⁄ U ÷ªflÊŸ Á‚¢„U, ‚È⁄‘U‡Ê Á‚¢„U, Á‡Êfl¬Ê‹ Á‚¢„U, „ÍU¬ Á‚¢„U, Σȧ‹OEˬ Á‚¢„U, OEÊ◊ÊOE⁄U Á‚¢„U, ⁄UÊ¡Í Á‚¢„U, ⁄UÊ◊ŸÊ⁄UÊÿáÊ Á‚¢„U, •‡ÊÊΣ§ ˇÊòÊË, OEÈπÍ Á‚¢„U, ’ÀOEÊ™§ Á‚¢„U, ⁄UÊ◊F„UË, ’‹⁄UÊ◊ Á‚¢„U, üÊfláÊ Á‚¢„U, ôÊÊŸ‡fl⁄U ˇÊòÊË, ªÊ¬Ê‹ Á‚¢„U, •Ê¥Σ§Ê⁄U Á‚¢„U, OE‡Ê⁄UÕ Á‚¢„U, ¬πŸ Á‚¢„U, ÷Ê¬ Á‚¢„U, Σ§⁄UŸ Á‚¢„U, ⁄UÊ◊ Á‚¢„U, ŸÊ⁄UÊÿáÊ Á‚¢„U, Á‡ÊflÊ Á‚¢„U, ªÊΣȧ‹ Á‚¢„U, ¡ÿ Á‚¢„U ‚Á„Uà •ãÿ ©U¬ÁSÕà ⁄U„U– ÃπìÈ⁄ vw ¡Ÿfl⁄UËU (OE‡Ê’ãäÊÈ)– Á’‹Ê‚¬È⁄U ‚ ⁄U߬È⁄U Ÿfl ÁŸÁ◊¸Ã ‚«ΠΣ§ Σ‘§ Á‹∞ ΔΣ‘§OEÊ⁄U Σ‘§ mÊ⁄UÊ ◊ÈM§◊ Á◊^Ë Σ§Ê ª„⁄UËΣ§⁄UáÊ Σ§Ë •Ê«Π ‹Σ§⁄U ◊OEŸ¬È⁄U Σ‘§ OEÙ ÃÊ‹Ê’Ù ◊¥ ¡‚Ë’Ë ‹ªÊΣ§⁄U πÈOEÊ߸ •ı⁄U „Ê߸flÊ ‚ …È‹Ê߸ Σ§⁄U ŸflÁŸÁ◊¸Ã ‚«ΠΣ§ ◊¥ «Ê‹Ê ¡Ê ⁄U„Ê ÕÊ – Á¡‚Σ§Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË ‹ªÃ „Ë ªÊ¥fl Σ‘§ ‚⁄U¬¥ø Ÿ ¬„È¥ø Σ§⁄U ø‹ ⁄U„∞ ß‚ ©àπŸŸ Σ‘§ ‚¥’¥oe ◊¥ ΔΣ‘§OEÊ⁄U ‚ •ŸÈ◊Áà ÁOEπÊŸ Σ§Ë ’ÊÃ Σ§„Ë – Ã’ ΔΣ‘§OEÊ⁄U Ÿ ©ã„¥ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ©‚Ÿ πÁŸ¡ Áfl÷ʪ ‚ ’Σ§ÊÿOEÊ ß‚Σ‘§ Á‹∞ •ŸÈ◊Áà ‹ Á‹ÿÊ „Ò ‹ÁΣ§Ÿ ΔΣ‘§OEÊ⁄U ß‚ ©àπŸŸ Σ‘§ ‚¥’¥oe ◊¥ Σ§Ù߸ OESÃÊfl¡ Ÿ„Ë¥ ÁOEπÊ ¬ÊÿÊ– Ã’ ªÊ¥fl Σ‘§ ‚⁄U¬¥ø Ÿ ©àπŸŸ Σ§Ê Σ§Ê◊ ’¥OE Σ§⁄UÊ ÁOEÿÊ – fl„Ë¥ ß‚ ‚«ΠΣ§ ÁŸ◊ʸáÊ Σ‘§ Á‹∞ ΔΣ‘§OEÊ⁄U Ÿ ‚Ù◊flÊ⁄U ÃΣ§ πÁŸ¡ Áfl÷ʪ Σ§Ë •ŸÈ◊Áà ‹ÊΣ§⁄U ‚⁄U¬¥ø Σ§Ù ÁOEπÊŸ Σ§Ë ’ÊÃ Σ§„Ë „Ò – ¡’ÁΣ§ ªÊ¥fl Σ‘§ ¬¥ø •ı⁄U ©¬‚⁄U¬¥ø ÃÕÊ ‚Áøfl Ÿ Á◊‹Σ§⁄U ÃÊ‹Ê’ ª„⁄UËΣ§⁄UáÊ Σ‘§ Á‹∞ ª˝Ê◊ ‚÷Ê ◊¥ ‚⁄U¬¥ø Σ‘§ ’ªÒ⁄U •ŸÈ◊ÁÃ Σ‘§ ¬˝SÃÊfl ¬ÊÁ⁄UÃ Σ§⁄U ΔΣ‘§OEÊ⁄U Σ§Ù OE ÁOEÿÊ „Ò – ß‚ ‚¥’¥oe ◊¥ ◊OEŸ¬È⁄U ªÊ¥fl Σ‘§ ‚⁄U¬¥ø Áfl⁄U¥OE˝ ‚Ê„Í ‚ Á◊‹Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ’ÃÊÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò ÁΣ§ ªÊ¥fl Σ‘§ ‚⁄U¬¥ø Σ§Ù ’ªÒ⁄U ‚ÍøŸÊ ÁOE∞ – Á’‹Ê‚¬È⁄U ⁄U߬È⁄U Ÿfl ÁŸÁ◊¸Ã ‚«ΠΣ§ ◊ʪ¸ Σ‘§ Á‹∞ ΔΣ‘§OEÊ⁄U Σ‘§ mÊ⁄UÊ ◊OEŸ¬È⁄U Σ‘§ øıπÁ«ΠÿÊ ÃÊ‹Ê’ •ı⁄U ŸÿÊ ÃÊ‹Ê’ ◊¥ Á◊^Ë ◊ÈM§◊ Σ§Ë πÈOEÊ߸ ¡‚Ë’Ë ‹ªÊΣ§⁄U ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê ÕÊ – fl„Ë¥ ÃÊ‹Ê’ ◊¥ „Ê߸flÊ ‹ªÊΣ§⁄U ⁄U߬È⁄U, …È‹Ê߸ Σ§⁄U ŸflÁŸÁ◊¸Ã ‚«ΠΣ§ ◊¥ «Ê‹Ê ¡Ê ⁄U„Ê ÕÊ – ©ã„¥ ß‚Σ§Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË ‹ªÃ „Ë ◊ıΣ‘§ ¬⁄U ¬„È¥øΣ§⁄U ß‚ Á◊^Ë ◊ÈM§◊ Σ§Ë ©àπŸŸ Σ§Ù ’¥OE Σ§⁄UÊÿÊ ªÿÊ – ÃÕÊ ΔΣ‘§OEÊ⁄U ‚ ⁄UÊÚÿÀ≈UË ¬ø˸ ÁOEπÊŸ Σ§Ë ‚Ù◊flÊ⁄U ÃΣ§ ’ÊÃ Σ§„Ë¥ „Ò – ¡„Ê¥ ¬⁄U ΔΣ‘§OEÊ⁄U Ÿ ‚⁄U¬¥ø Σ§Ù ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË ÁOEÿÊ „Ò ÁΣ§ ©‚Ÿ ’ÊΣ§ÊÿOEÊ ß‚Σ‘§ Á‹∞ Á’‹Ê‚¬È⁄U πÁŸ¡ Áfl÷ʪ ‚ •ŸÈ◊Áà ‹ Á‹ÿÊ „Ò – ‹ÁΣ§Ÿ fl„ Σ§Ù߸ OESÃÊfl¡ ªÊ¥fl Σ‘§ ‚⁄U¬¥ø Σ§Ù πÈOEÊ߸ Σ‘§ ‚¥’¥oe ◊¥ Ÿ„Ë¥ ÁOEπÊ ¬ÊÿÊ – Øéßæ çÎßâ ÂÚU âæ´S·ë¤çÌ·¤ ·¤æØü·ý¤× ¥æØæðçÁÌ çßßð·¤æÙ´Î ÁØ´Ìè ÂÚU ãéU° çßçßŠæ ¥æØæðÁÙ ÂéçÜâ ¿æñ·¤è ÂýÖæÚUè ·ð¤ ¥æßæâ ×ð´ ¿æðÚUè U, vw ¡Ÿfl⁄UËU (OE‡Ê’ãäÊÈ)– SflÊ◊Ë ÁflflΣ§ÊŸ¢OE Σ§ ¡ÿ¢ÃË Σ§ •fl‚⁄U ¬⁄U π¬⁄UË „UÊ߸ SΣͧ‹ ◊¥ ÿÈflÊ ÁOEfl‚ Σ§Êÿ¸Σ˝§◊ Σ§Ê •ÊÿÊ¡Ÿ ÁΣ § ÿÊ ª ÿÊ– Á¡‚ ◊  ¥ ÁfllÊ‹ ÿ ◊  ¥ ÁflÁ÷ÛÊ ¬˝ÁÃÿÊÁªÃÊ ∞fl¢ ‚OE˜÷ÊflŸÊ ◊Òø ‚ê¬ÛÊ „ÈU•Ê– π¬⁄UË „UÊ߸SΣͧ‹ ◊¥ •ÊÿÊÁ¡Ã ÿÈflÊ ÁOEfl‚ Σ§Êÿ¸Σ˝§◊ ◊¥ ◊ÈÅÿ •ÁÃÁÕ Σ§§ M§¬ ◊¥ Á¡‹Ê ¬ ¢ øÊÿà ‚ OESÿ Á¡ à  ¥ º ˝ ¬ Êá «  Uÿ, • äÿ ˇ ÊÃÊ •ÁäÊflQ§Ê ¬˝ÃËΣ§ ‡Ê◊ʸ, ∞fl¢ ÁflÁ‡Êc≈U •ÁÃÁÕ Σ§ M§¬ ◊¥ ¬ÊcʸOE ≈Σ§ø¢OE Σ§Ê⁄U«UÊΠ, Á¡Ã¥º˝ ‡ÊÈÄ‹Ê, ŸÊª¥º˝äÊ⁄U ‡Ê◊ʸ, ÁŸ◊¸‹Ê Σ§◊‹ ¬Ê‹Ë, OEflfl˝Ã ◊ Èπ¡ Ë ¸ ⁄ U„  U– • ÁÃÁÕÿÊ  ¥ Σ § Ë • Ê  ⁄ U ‚  SflÊ ◊ Ë Áflfl  Σ § ÊŸ¢ OE ∞ fl¢ ◊ Ê¢ ‚⁄ USflÃË Σ  § ‚ ◊ ˇ Ê OEË ¬ ¬˝îÊflÁ‹Ã Σ§⁄U Σ§Êÿ¸Σ˝§◊ Σ§Ê ‡ÊÈ÷Ê¢⁄U÷ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ÁfllÊ‹ÿ Σ§Ë •Ê⁄U ‚ •ÁÃÁÕÿÊ¥ Σ§Ê S◊ÎÁà Áø¢„U OEΣ§⁄U ‚ê◊ÊÁŸÃ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ‚¢’ÊÁäÊÃ Σ§⁄UÃ „ÈU∞ Á¡‹Ê ¬¢øÊÿà ‚OESÿ Á¡Ã¥º˝ ¬Êá«Uÿ Ÿ Σ§„UÊ ÁΣ§ ÿÈflÊ OE‡Ê Σ§Ë äÊ⁄UÊ„U⁄U „ÒU •ÊÒ⁄U ©Uã„¥U •¬ŸË ¬Í⁄UË ™§¡Ê¸ ‹ˇÿ Σ§Ê ¬˝Ê# Σ§⁄UŸ Σ§ Á‹∞ ‹ªÊŸË øÊÁ„U∞– fl„UË¥ •ÁäÊflQ§Ê ¬˝ÁÃΣ§ ‡Ê◊ʸ Ÿ Σ§„UÊ ÁΣ§ ÷Ê⁄Uà Σ§ ‚¢SΣΧÁÃ Σ§Ê ¬Í⁄UÊ Áfl‡fl •ŸÈΣ§⁄UáÊ Σ§⁄UÃÊ „ÒU •ÊÒ⁄U ß‚Σ§Ê ∞Σ§ ÃπìÈ⁄ U, vw ¡Ÿfl⁄UËU (OE‡Ê’ãäÊÈ)– ¡ÍŸÊ¬Ê⁄UÊ øÊÒΣ§Ë ¬˝÷Ê⁄UË ÁΣ§⁄UáÊ Á‚¢„U ⁄UÊ¡¬Íà Σ§ ÃπìÈ⁄U ÁSÕà ‚⁄UΣ§Ê⁄UË •ÊflÊ‚ ◊¥ øÊ⁄UÊ¥ Ÿ ’ËÃË ⁄UÊà äÊÊflÊ ’Ê‹Σ§⁄U ŸΣ§OEË ∞fl¢ ‚ÊŸ Σ§ •Ê÷Í·áÊ ¬Ê⁄U Σ§⁄U ÁOE∞– Ÿª⁄U ◊¥ øÊ⁄UÊ¥ Σ§ „UÊÒ‚‹ ßß ’È‹¢OE „ÒU ÁΣ§ •’ ¬ÈÁ‹‚ Σ§Ê ÷Ë ÁŸ‡ÊÊŸÊ ’ŸÊŸ ‚ Ÿ„UË øÈΣ§ ⁄U„U „ÒU– ÉÊ≈UŸÊ Ÿª⁄U Σ§ ÄU‚Ë‹ øÊÒΣ§ Σ§ ¬Ê‚ Σ§Ë „ÒU– ¡ÍŸÊ¬Ê⁄UÊ øÊÒΣ§Ë ◊¥ ¬OESÕ ÁΣ§⁄UáÊ Á‚¢„U ⁄UÊ¡¬ÍÃ Σ§Ê Ã„U‚Ë‹ øÊÒΣ§ ÃπìÈ⁄U ◊¥ ‚⁄UΣ§Ê⁄UË •ÊflÊ‚ „ÒU ¡„UÊ¢ ¬⁄U √ÿfl„UÊ⁄U ãÿÊÿÊ‹ÿ, ÄU‚Ë‹ Σ§Êÿʸ‹ÿ, ¡Ÿ¬OE Σ§Êÿʸ‹ÿ, Ÿª⁄U¬ÊÁ‹Σ§Ê •ÊÁ»§‚, ΣΧÁ· Σ§Êÿʸ‹ÿ, ‚Ê◊ÈOEÊÁÿΣ§ SflÊSâÿ Σ¥§º˝, ¬¢¡ËÿΣ§ Σ§Êÿʸ‹ÿ ‚Á„Uà •ãÿ ¬˝◊Èπ Σ§Êÿʸ‹ÿ ÁSÕà „ÒU ßß ø„U‹ ¬„U‹ flÊ‹ ߸‹ÊΣ§ ◊¥ øÊ⁄U Ÿ ’ËÃË ⁄UÊà øÊÒΣ§Ë ¬˝÷Ê⁄UË Σ§ •ÊflÊ‚ ◊¥ äÊÊflÊ ’Ê‹ ÁOEÿÊ •ÊÒ⁄U øÊÒΣ§Ë ¬˝÷Ê⁄UË Σ§ ‚⁄UΣ§Ê⁄UË •ÊflÊ‚ ◊¥ ‚ÊŸ Σ§ ‹ÊΣ§≈U, •¢ªÈΔUË ∞fl¢ ŸªOEË vÆ „U¡Ê⁄U M§¬∞ •Ê‹◊Ê⁄UË ‚ ÃÊ‹Ê ÃÊ«ΠΣ§⁄U øÊ⁄UË Σ§⁄U ‹ ª∞– øÊ⁄UË Σ§Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË øÊÒΣ§Ë ¬˝÷Ê⁄UË Σ§Ê Ã’ Á◊‹Ë ¡’ ©U‚Σ§Ê Σ§êåÿÍ≈U⁄U •Ê¬⁄‘U≈U⁄U ◊Σ§ÊŸ ‚ Σȧ¿U ‚◊ÊŸ ‹Ÿ Σ§ Á‹∞ ªÿÊ Ã’ OEπÊ ÁΣ§ ◊Σ§ÊŸ Σ§Ê ÃÊ‹Ê ≈ÈU≈UÊ „ÈU•Ê „ÒU Ã’ ß‚Σ§Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË ÁΣ§⁄áÊ ⁄UÊ¡¬ÍÃ Σ§Ê ÁOEÿÊ ß‚Σ§ ’ÊOE ‚ÍøŸÊ ¬ÈÁ‹‚ Σ§Ê ÷Ë OEË ªß¸– ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ‚ÍøŸÊ ¬⁄U ◊Ê◊‹ Σ§Ê ¡Ê¢ø ◊¥ ‹ Á‹ÿÊ „ÒU– ÃπìÈ⁄ U, vw ¡Ÿfl⁄UËU (OE‡Ê’ãäÊÈ)– ÿÈflÊ ÁOEfl‚ Σ  § • fl‚⁄ U ¬ ⁄ U • Áπ‹ ÷Ê⁄ UÃËÿ ÁfllÊÕË ¸ ¬ Á⁄ U · OE Σ  § mUÊ⁄ UÊ ‚Ê¢SΣΧÁÃΣ§ ÷flŸ ¬˝Ê¢ªáÊ ◊¥ ‚Ê¢SΣΧÁÃΣ§ Σ§ÊÿΣ¸§˝◊ Σ§Ê •ÊÿÊ¡Ÿ ¬Ífl¸ ◊Á„U‹Ê •Êÿʪ •äÿˇÊ „UÁ·¸ÃÊ ¬Êá«Uÿ Σ§ •ÊÁÃâÿ ◊¥ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– •Áπ‹ ÷Ê⁄UÃËÿ ÁfllÊÕ˸ ¬Á⁄U·OE Σ§ mUÊ⁄UÊ •ÊÿÊÁ¡Ã Σ§ÊÿΣ¸§˝◊ ◊¥ ◊ÈÅÿ •ÁÃÁÕ „UÁ·¸ÃÊ ¬Êá«Uÿ, •äÿˇÊÃÊ ’Ρ¬Ê‹ Á‚¢„U „ÍU⁄UÊ, ÁflÁ‡Êc≈U •ÁÃÁÕ ÁOE‹Ë¬ ÃÊ‹ÊŸË, ≈UΣ§ø¢OE Σ§Ê⁄U«ΠÊ, •ÁŸM§hU ÁmUflOEË, ߸‡fl⁄U OEfl¢ÊªŸ, •Á÷·Σ§ ‚◊⁄U, ⁄UÊÉÊfl¥º˝, ⁄UÊΣ§‡Ê Á◊üÊÊ ⁄U„– Σ§Êÿ¸Σ˝§◊ Σ§Ê ‡ÊÈ÷Ê¢⁄U÷ SflÊ◊Ë ÁflflΣ§ÊŸ¢OE Σ§ ¿UÊÿÊÁøòÊ Σ Ê ¬Í¡Ê •ø¸ŸÊ Σ § ⁄ U ÁΣ § ÿÊ ª ÿÊ– ‚¢’ Ê  ÁäÊÃ Σ § ⁄ Uà  „ ÈU∞ üÊË◊ÃË „UÁ·¸ÃÊ ¬Êá«Uÿ Ÿ Σ§„UÊ ÁΣ§ •Ê¡ Σ§Ë ◊Á„U‹Ê∞¢ ÁΣ§‚Ë ‚ ÷Ë Σ§◊ Ÿ„UË „ÒU fl „U⁄U ˇÊòÊÊ¥ ◊¥ ’…ΠUø…ΠUΣ§⁄U •Êª •Ê ⁄U„UË „UÒ– ÿ‡Ê ªÈ#Ê Ÿ Σ§„UÊ ÁΣ§ ∞flË’Ë¬Ë ⁄UÊc≈UÁ„˛Uà ◊¥ „U◊‡ÊÊ ‚ Σ§Êÿ¸ Σ§⁄UÃ •ÊÿÊ „ÒU •ÊÒ⁄U ÿÈflÊ•Ê¥ Σ§ ÁflΣ§Ê‚ ◊¥ ÿÊªOEÊŸ OEÃÊ „ÒU– ß‚Σ§ ’ÊOE ‚Ê¢SΣΧÁÃΣ§ •ÊÿÊÁ¡Ã ÁΣ§ÿÊ ª ÿÊ Á¡‚ ◊ ¢  ¬ ˝ Õ ◊ • ÊΣ § ʇ Ê ‚ Ê„ ÍU ∞ fl¢ ÷Ê·áÊ ◊¥ ¬Õ˝◊ ⁄UÊ¡‡fl⁄UË ‚Ê„ÍU ⁄U„UË– Σ§ÊÿΣ¸˝ ◊ Σ§Ê ‚¢øÊ‹Ÿ ‚Ê„UŸ Σ§‡ÿ¬, ÿÊª‡Ê ≈UΣ§flÊŸË ∞fl¢ •Ê÷Ê⁄U ¬˝OE‡Ê¸Ÿ ‡ÊÈ÷◊ ˇÊòÊË Ÿ ÁΣ§ÿÊ– ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ÁŸ‹ÿ ÁÃflÊ⁄UË, •Á‹¢OE ÁÃflÊ⁄UË, ⁄UÊ◊‡fl⁄U Σ§‡ÿ¬, ‚Íÿʸ Σ§‡ÿ¬, ÁflΣ§Ê‚ ¬Êá«Uÿ, ‹fl ¬Êá«Uÿ, Σ§Ê◊‹ Á‚¢„U ΔUÊΣȧ⁄U, ⁄UÊΣ§‡Ê ÁÃflÊ⁄UË, ◊Ê„UŸ ¬ Êá «  Uÿ, ÃÊ  ◊  ¥ º ˝ , ¬ Σ¢ § ¡ ‚ Ê„ ÍU, Σ § Ê ◊  ‡ Ê ΔUÊΣȧ⁄U, ÁŸ‹‡Ê ΔUÊΣȧ⁄U, ‚Í⁄U¡ ⁄U¡Σ§, Á„U◊Ê¢‡ÊÈ ¡ Êÿ‚ flÊ‹, ∞ Á‹ S≈ U⁄ U ◊ ‚ Ë„ U, ÿÊ  ª  ‡ Ê ≈  UΣ § flÊŸË, Ÿ⁄‘¥ U º ˝ ¬ Êá «  Uÿ, • ÊÿÈ · Á‚¢„ U ΔUÊΣȧ⁄U, ŸË⁄U¡ ¬Êá«Uÿ, flOE¬Σ˝§Ê‡Ê, ÿʪÊŸ¢OE ‚Ê„ÍU, íÿÊÁà ΔUÊΣȧ⁄U, πÈ‡Ê’Í ˇÊòÊË, ◊äÊÈ ΔUÊΣȧ⁄U, ‡flÃÊ ΔUÊΣȧ⁄U •ÊÁOE ©U¬ÁSÕà ⁄U„U– ÃπìÈ⁄ ◊ÊòÊ fl¡„U „ÒU ¬Í⁄‘U Áfl‡fl Σ§ ‚¢SΣΧÁà ‚ ÷Ê⁄UÃ Σ Ë ‚¢SΣΧÁà üÊcΔU „ÒU SflÊ◊Ë ÁflflΣ§ÊŸ¢OE Ÿ ÿÈflÊ•Ê¥ Σ§Ê ∞Σ§ ‹ˇÿ ¬ÊŸ Σ§Ê ‚ÊäÊŸ ’ÃÊÿÊ •ÊÒ⁄U „U◊ ‚÷Ë ß‚ ’ÊÃÊ¥ Σ§Ê ÿÁOE ªÊÒ⁄U Σ§⁄‘¥U ÃÊ •Ê‚ÊŸË ‚ ‹ˇÿ „UÊÁ‚‹ Σ§⁄U ‚Σ§Ã „ÒU– Σ§Êÿ¸Σ˝§◊ Σ§ •¢Ã ◊¥ ÁfllÊ‹ÿ Σ§ ¿UÊòÊÊ¥ •ÊÒ⁄U ª˝Ê◊ËáÊ ÿÈflÊ•Ê¥ Σ§ ’Ëø ◊¥ Σ§’«˜U«UË ◊Òø Σ§Ê ÷Ë •ÊÿÊ¡Ÿ ÁΣ§ÿÊ ª ÿÊ ÃÕÊ Ÿ ◊ ¸ OEÊ ÿÈflÊ ‚ Á ◊ ÁÃ Σ  § ‚ OESÿÊ  ¥ Ÿ  ÁfllÊ‹ ÿ Σ  § ¿ UÊòÊÊ  ¥ Σ  § Á‹∞ π  ‹ ÿÍÁŸ » § Ê ◊ ¸ ÁfllÊ‹ÿ Σ§ ¬˝ÊøÊÿ¸ Σ§Ê ÁOE∞– Σ§Êÿ¸Σ˝ ◊ Σ§Ê ‚¢øÊ‹Ÿ ‡ÊÒ‹· ‡Ê◊ʸ ∞fl¢ •Ê÷Ê⁄U ¬˝OE‡Ê¸Ÿ ÷ͬ¥º˝ ‡Ê◊ʸ Ÿ ÁΣ§ÿÊ– ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U OEȪʸflÃË ¬˝äÊÊŸ, ‚È‹πÊ Á‚¢„U, äÊŸ¢¡ÿ Σȧê÷Σ§Ê⁄U, •ø¸ŸÊ ªÈ#Ê, •ŸÊÁ◊Σ§Ê ‡ÿÊ◊, •◊Á⁄UΣ§Ê Á‚¢„U, Σ§◊‹ ŸÊ⁄UÊÿáÊ, •Ê¥Σ§Ê⁄U, ¬⁄UOE‡ÊË ¬≈U‹ ‚Á„Uà •ãÿ ©U¬ÁSÕà ⁄U„U– ÙàæèÜè Îßæ§Øô´ ·Ô¤ âæÍ x ç»ÚU ÌæÚU ·é¤×èü â×æÁ ·¤è ÕñÆU·¤ vz ·¤æð ´¿æØÌ ×ð´ ×æ×Üæ Üð ÁæÙð ÂÚU ç·¤àæôÚUè ·¤ô çÁ´Îæ ÁÜæØæ ×ðçÇ·¤Ü ·¤æòÜðÁ ×ð´ ç·¤àæôÚUè ·¤è ×õÌ ×ßðàæè ¹ðÌ ×ð´ ƒæéâÙð ÂÚU ãéU¥æ Íæ çßßæÎ ç·¤àæôÚUè ·Ô¤ ƒæÚU Áæ·¤ÚU çÎØæ ßæÚUÎæÌ ·¤ô ¥´Áæ× ª ß ¸ – ß‚ Ë ’ Ëø ◊ Á„‹ Ê ÷Ë π  à ¬ „ È¥ ø ª ß ¸ – ÿ„ Ê¥ OE Ù Ÿ Ù ¥ Σ ‘ § ’ Ë ø ¡◊Σ§⁄U ÁflflÊOE „È߸ •ı⁄U ÁflflÊOE ßÃŸÊ ’…Π ªÿÊ ÁΣ§ ◊Ê◊‹Ê ¬¥øÊÿà ÃΣ§ ¬„È¥ø ª ÿÊ– ß‚ Σ‘ § ’ ÊOE ¬¥øÊÿà Ÿ ◊Ê◊‹Ê ‚ È‹¤ ÊÊŸ  Σ‘ § Á‹∞ ’ Ò Δ Σ § ’ È ‹ Ê ß ¸ – Á Σ § ‡ Ê Ù ⁄ U Ë • ı ⁄ U ◊Á„‹Ê Σ§Ë OE‹Ë‹ ‚ÈŸŸ Σ‘§ ’ÊOE ¬¥øÊÿà Ÿ ◊Á„‹Ê Σ§Ù OEÙ·Ë ¬ÊÿÊ– fl„Ë¥ ¬¥øÊÿà Ÿ ◊Á„‹Ê Σ§Ù ‚¡Ê Σ‘§ Ãı⁄U ¬⁄U ◊flÁ‡ÊÿÙ¥ mÊ⁄UÊ πÊÿË ªß¸ »‚‹ Σ§Ê „¡Ê¸ŸÊ ÁΣ§‡ÊÙ⁄UË Σ§Ù OEŸ Σ§Ù Σ§„Ê– ¬¥øÊÿÃ Σ§Ê »Ò§‚‹Ê ‚ÈŸŸ Σ‘§ ’ÊOE ◊Á„‹Ê •ı⁄U ªÈS‚Ê „Ù ªß¸– ªÈS‚ ◊¥ ◊Á„‹Ê Ÿ ÁΣ§‡ÊÙ⁄UË ‚ ’OE‹Ê ‹Ÿ Σ§Ë ΔÊŸ ‹Ë– U, vw ¡ Ÿfl⁄ UËU ( OE  ‡ Ê’ãäÊÈ)– ‚fl¸ Σȧ◊˸ ˇÊÁòÊÿ ‚◊Ê¡ ◊ ¢ È¢ ª  ‹ Ë Σ § Ê ’ ÒΔUΣ § vz ¡Ÿfl⁄UË Σ§Ê ‚Ê◊ÊÁ¡Σ§ ÷flŸ ¡⁄ U„ UÊ ª Ê¢ fl ◊  ¥ OEÊ  ¬ „ U⁄ U vw ’¡  ‚  • Êÿ  ÊÁ¡ à „ ÒU Á¡‚ ◊  ¥ ‚◊Ê¡ Σ§ ‡Ê„UËOE å‹Ê≈ÍUŸ Σ § ◊ Ê¢ « U⁄ U ⁄ UÊ¡ Σ § ◊ ‹ Σ § ‡ ÿ ¬ Σ  § ¬ ˝ Áà ◊ Ê •ŸÊfl⁄UáÊ Σ§Êÿ¸Σ˝§◊ Σ§Ê • ÊÿÊ  ¡ Ÿ Σ § Ê  ŸÊ ◊  ¥ ◊ÈÅÿ◊¢òÊË ÷¬‡Ê ’ÉÊ‹ Σ§ •ÊÁÃâÿ ◊¥ Σ§⁄UÊÿÊ ¡ÊŸÊ „ÒU ß‚ ¬⁄U ÁŸáʸÿ Á‹ ÿÊ ¡ Ê∞ ª Ê– ÿ„ U ¡ ÊŸΣ § Ê⁄ UË ⁄ UÊ¡ ΣÈ § ◊ Ê⁄ U Σ§‡ÿ¬ Ÿ OEË– Ãπà ¬ È⁄ } ¡Ÿfl⁄UË Σ§Ù Σ§Ù ◊Á„‹Ê ÁΣ§‡ÊÙ⁄UË Σ‘§ ÉÊ⁄U ªß–¸ ß‚ OEı⁄UÊŸ ÉÊ⁄U ¬⁄U ÁΣ§‡ÊÙ⁄UË Σ‘§ •‹ÊflÊ Σ§Ù߸ ÷Ë ◊ı¡ÍOE Ÿ„Ë¥ ÕÊ– ÁΣ§‡ÊÙ⁄UË ⁄U‚Ù߸ Σ‘§ ’ª‹ flÊ‹ Σ§◊⁄U ◊¥ ⁄UÙ ⁄U„Ë ÕË– ◊Á„‹Ê Ÿ ◊ıΣ‘§ Σ§Ê »ÊÿOEÊ ©ΔÊÿÊ •ı⁄U ÁΣ§‡ÊÙ⁄UË ¬⁄U Á◊^ËÃ‹ Á¿«ΠΣ§ Σ§⁄U ◊ÊÁø‚ ‚ •Ê߸ ‹ªÊ OEË– ÁΣ§‡ÊÙ⁄UË ¡’ ÃΣ§ •¬Ÿ •Ê¬ Σ§Ù ‚¥÷Ê‹ ¬ÊÃË fl„ ’È⁄UË Ã⁄U„ •Êª ‚ ¤ÊÈ‹‚ øÈΣ§Ë ÕË– ßoe⁄U ◊Á„‹Ê ÉÊ≈UŸÊ Σ§Ù •¥¡Ê◊ OEŸ Σ‘§ ’ÊOE ◊ıΣ‘§ ‚ »⁄UÊ⁄U „Ù ªß¸– vw ¡Ÿfl⁄UË (OE‡Ê’ãäÊÈ)– Σ§ÙÁ⁄UÿÊ Á¡‹ Σ‘§ π«ªΠflÊ¥ ÕÊŸÊ ˇÊòÊ ‚ ∞Σ§ ÁOE‹ OE„‹Ê OEŸ flÊ‹Ë ÉÊ≈UŸÊ ‚Ê◊Ÿ •Ê߸ „Ò– ÿ„Ê¥ ∞Σ§ ◊Á„‹Ê Ÿ ¬«ΠÙ‚ ◊¥ ⁄U„Ÿ flÊ‹Ë ÁΣ§‡ÊÙ⁄UË ¬⁄U Á◊^ËÃ‹ «Ê‹ Σ§⁄U Á¡¥OEÊ ¡‹Ê ÁOEÿÊ– ◊Á„‹Ê Σ§Ê ÁflflÊOE πà ◊¥ ◊fl‡ÊË ø⁄UÊŸ Σ§Ë ’ÊÃ Σ§Ù ‹Σ§⁄U ¬«ΠÙ‚ ◊¥ ⁄U„Ÿ fl„Ë ÁΣ§‡ÊÙ⁄UË ‚ „Ù ªÿÊ ÕÊ– ◊Ê◊‹Ê ¬øÊÿÃ¥ ÃΣ§ ¬„È¥ø ªÿÊ •ı⁄U ¬¥øÊÿà Ÿ ◊Á„‹Ê Σ§Ù ‚¡Ê ‚ÈŸÊ OEË– ß‚ ’Êà ‚ ªÈS‚Ê߸ ◊Á„‹Ê Ÿ ¬«ΠÙ‚ Σ§Ë ÁΣ§‡ÊÙ⁄UË ¬⁄U Á◊^ËÃ‹ «Ê‹Σ§⁄U Á¡¥OEÊ ¡‹Ê ÁOEÿÊ– •Êª ‚ ’È⁄UË Ã⁄U„ ¤ÊÈ‹‚Ë ¬ËÁ«ΠÃÊ Σ§Ë ß‹Ê¡ Σ‘§ OEı⁄UÊŸ •¥Á’Σ§Ê¬È⁄U Σ‘§ •S¬ÃÊ‹ ◊¥ ◊ıà „Ù ªß¸– ÉÊ≈UŸÊ π«ªΠflÊ¥ ÕÊŸÊ ˇÊòÊ Σ‘§ ªÊ˝◊ ‚‹Σ§Ê Σ§Ë „Ò– ªÊÿòÊË Á¬ÃÊ ÷ªflÊŸ Á‚¥„ v| fl·¸ •¬Ÿ OEÊOEÊ.OEÊOEË Σ‘§ ‚ÊÕ ª˝Ê◊ ‚‹Σ§Ê ◊¥ •¥Á’Σ§Ê¬È⁄U, ÖÅU»æ´ß ÂéçÜâ ·¤è ·¤æÚUüßæ§ü ¬Σ§«Ê ªÿÊ–¬ÈÁ‹‚ •ŸÈ‚Ê⁄U ª˝Ê◊ OEÁÃ◊Ê, xw fl·Ëÿ¸ ◊Ù„ê◊OE ß’Ê„˝Ë◊ ©»¸ ÷©‚Ê ,wÆ fl·Ëÿ¸ ¡ÈŸÒOE •¥‚Ê⁄UË ∞fl¥ y{ fl·Ë¸ÿ ◊ÙߟÈgËŸ Σ‘§ Σ§é¡ ‚ Ÿ‡ÊË‹Ë OEflÊ߸ÿÊ¥ ∞Áfl‹ vÆ∞◊∞‹ ߥ¡ÄU‡ÊŸ w| Ÿª, ’Ȭ˝ŸÙÁ»Ÿ ߥ¡ÄU‡ÊŸ }} Ÿ ª , Áfl≈ UΣ § Ù » Ù‹-‚ Ë ß¥¡  ÄU‡ ÊŸ v{ Ÿ ª , ‚⁄U¡Σ§ w ∞◊∞‹ ߥ¡ÄU‡ÊŸ Æz Ÿª, ∞ã¡Ë≈UË◊ Æ.z ≈U’‹≈U v{ Ÿª, S¬ÊS◊Ù ≈U’‹≈U w| Ÿª Á¡‚Σ§Ë Σ§È‹ Σ§Ë◊à vz{Æ M§¬ÿ ¡# ÁΣ§ÿÊ ª ÿÊ–• Ê⁄ UÙÁ ¬ ÿÙ Σ‘ § Áπ‹ Ê » oeÊ⁄ UÊ wv’Ë ∞Ÿ«Ë¬Ë∞‚ ∞ÄU≈U Σ§Ê ◊Ê◊‹Ê ¬¥¡Ë’m Σ§⁄U ÃËŸÙ¥ Σ§Ù Áª⁄UçÃÊ⁄U ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ–¬ÈÁ‹‚ Σ‘§ mÊ⁄UÊ •Ê⁄UÙÁ¬ÿÙ¥ ‚ ¬¿ÍÃÊ¿ ÁΣ§ÿ ¡ÊŸ ¬⁄U •Ê⁄UÙÁ¬ÿÙ¥ Σ‘§ mÊ⁄UÊ Ÿ‡ÊË‹Ë OEflÊßÿÙ¥¸ Σ§Ù Σ§≈UŸË ◊äÿ¬OE˝‡Ê ‚ ‹ÊΣ§⁄U ÷≈UªÊ¥fl ˇÊòÊ Σ‘§ Ÿ‡ÊÁ«ÿÙ¥ Σ§Ù Ÿ‡ÊË‹Ë OEflÊ•Ù¥ Σ§Ù flÊSÃÁflΣ§ Σ§Ë◊à ‚ vÆ-vw ªÈŸÊ •ÁoeΣ§ OE⁄U ¬⁄U ’øÃ Õ– vw ¡Ÿfl⁄UË (OE‡Ê’ãäÊÈ)– ÷≈UªÊ¥fl ¬ÈÁ‹‚ Ÿ •flÒoe Ÿ‡ÊË‹Ë OEflÊ߸ÿÙ¥ Σ‘§ ‚ÊÕ ÃËŸ ÿÈflΣ§Ù Σ§Ù ¬Σ§«Ê „Ò– ¬ÈÁ‹‚ •oeˡÊΣ§ ¡Ë.∞‚.¡Êÿ‚flÊ‹ Σ‘§ mÊ⁄UÊ Á¡‹ ◊¥ •flÒoe ‡Ê⁄UÊ’, ◊ÊOEΣ§ ¬OEÊÕ¸ ∞fl¥ Ÿ‡ÊË‹Ë OEflÊ߸ÿÙ¥ Σ‘§ Σ§Ê⁄UÙ’Ê⁄U ◊¥ Á‹# ‹ÙªÙ¥ Σ‘§ ÁflM§m ‚ÅÃ Σ§Êÿ¸flÊ„Ë Σ§⁄UŸ Σ‘§ ÁŸOE  ¸ ‡ Ê ÕÊŸÊ fl øıΣ § Ë ¬ ˝ ÷ÊÁ⁄ UÿÙ¥ Σ § Ù ÁOEÿ  Õ–ß‚Ë ¬Á⁄U¬ˇÿ ◊¥ •ÁÃÁ⁄UQ§ ¬ÈÁ‹‚ •oeˡÊΣ§ üÊË◊ÃË ◊ÉÊÊ ≈U¥÷È⁄UΣ§⁄U Σ‘§ ◊ʪ¸OE‡Ê¸Ÿ ◊¥ Ÿ‡ÊË‹Ë OEflÊ߸ÿÙ¥ Σ‘§ Σ§Ê⁄UÙ’Ê⁄U Σ‘§ Áπ‹Ê» ¬ÈÁ‹‚ ‚ÉÊŸ •Á÷ÿÊŸ ø‹Ê߸ „Ò– ß‚Ë ’Ëø ÕÊŸÊ ˇÊòÊ ◊¥ Ÿ‡ÊË‹Ë OEflÊ߸ÿÙ¥ Σ§Ê ‚å‹Ê߸ Σ§⁄UŸ flÊ‹ ª˝Ê◊ OEÁÃ◊Ê øıΣ§ øıΣ§Ë Σ§⁄U¥¡Ë Σ‘§ ⁄U„Ÿ flÊ‹ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ù ◊Èπ’Ë⁄U Σ§Ë ‚ÍøŸÊ Σ‘§ •ÊoeÊ⁄U ¬⁄U ‚Í⁄U¡¬È⁄U, ⁄U„ÃË ÕË– Σ§È¿ ÁOEŸÙ¥ ¬„‹ ÁΣ§‡ÊÙ⁄UË Σ§Ê ÁflflÊOE ¬«ΠÙ‚ ◊¥ ⁄U„Ÿ flÊ‹Ë ∞Σ§ ◊Á„‹Ê Á„⁄U◊ÁŸÿÊ ’Ê߸ ‚ „Ù ªÿÊ– OE⁄U•‚‹ ◊Á„‹Ê •¬Ÿ ◊flÁ‡ÊÿÙ¥ Σ§Ù ø⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ ÁΣ§‡ÊÙ⁄UË Σ‘§ πà ◊¥ ¿Ù«Π ÁOEÿÊ Σ§⁄UÃË ÕË– fl„Ë¥ y ¡Ÿfl⁄UË Σ§Ù ◊fl‡ÊË ÁΣ§‡ÊÙ⁄UË Σ‘§ πà ◊¥ ø⁄U ⁄U„ Õ– ¡’ ÁΣ§‡ÊÙ⁄UË Σ§Ë Ÿ¡⁄U ◊flÁ‡ÊÿÙ¥ ¬⁄U ¬«ΠË ÃÙ fl„ ©ã„ ÷ªÊŸ Σ‘§ Á‹∞ πà ø‹Ë ç¿ËÜæÙð ·¤è ¥æßæÁ âéÙ·¤ÚU Âãé´¿ð ÂǸôâè •Êª ‚ ¡‹ ⁄U„Ë ÁΣ§‡ÊÙ⁄UË Σ§Ë øËπ ‚ÈŸΣ§⁄U •Ê‚-¬«ΠÙ‚ Σ‘§ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ë ÷Ë«Π ßΣ§nUË „Ù ªß¸– PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.