Deshbandhu (National) : 2019-02-10

1 : 1 : 1

1

ÅÊ’⁄U¥ ‹ªÊÃÊ⁄U... www.deshbandhu.co.in ⁄Êc≈˛UËƒÊ ‚¢SΣ§⁄áÊ Áfl◊‡Ê¸ Ÿß¸ ÁOEÀÀÊË, ⁄UÁflflÊ⁄U, vÆ »§⁄fl⁄ËU, wÆv~ ’‚¢Ã Σ§Ë ’ÿÊ⁄U Σ‘§ ◊Ë’ „¡Ê⁄U 09 flcʸ - •¢Σ§ - ¬ÎcΔU - vy vv xÆ| ◊ÍÀÿ L§. y.ÆÆ - ¬ÎcΔ o΢ÅÊ‹Ê ¡ËÃ Σ§Ê øıΣ§Ê ‹ªÊŸ ©Ã⁄UªÊ ÷Ê⁄Uà ÅÊ’⁄U¥ ‹ªÊÃÊ⁄U... www.deshbandhu.co.in 13 ÎcΔU04 ¬ ÎcΔU02 ¬ Òç·¤âæÙô´ ·Ô¤ ¹æÌô´ ×ð´ ÚU·¤× ¥»Üð ã UÌð âðÓ 12 øÈŸÊfl •ÊÿÊª Σ§ Σ§Ê⁄U¸flÊ߸ Σ§Ë øÃÊflŸË Σ§ ’ÊOE •Ê¬ Ÿ ÁΣ§∞ „U◊‹ ÿÊÁòÊÿÙ¥ Σ§Ë ‚ÈÁfloeÊ Σ‘§ Á‹∞ ‹ªÊ∞U Á⁄UΣ§ÊÚ«¸ ww ≈˛fl‹≈U‚¸ •L§áÊÊø‹ ÷Ê⁄UÃ Σ§Ê •Á÷㟠Á„S‚Ê — ÷Ê⁄à ¬⁄U◊ÊáÊÈ πÃ⁄U Σ§Ù πà◊ Σ§⁄UŸÊ ◊Σ§‚OE — ≈U˛¢¬ ¬ÎcΔ ¬ÎcΔ ©Âý, © æÚæ¹ ¢Ç ×ð¢ ÌæÕǸUÌôǸU ÀæÂð×æÚè, v®w ·¤è ×õÌ ‚Ê⁄U ‚¢ˇÊ¬ ÚUæÁSÍæÙ ×ð¢ Èñ¤Üè »éÁüÚ ¥æÚÿæ‡æ ¥æ¢ÎôÜÙ ·¤è ¥æ¢¿ flÊ«˛Ê ÃË‚⁄U OEı⁄U Σ§Ë ¬Í¿ÃÊ¿ Σ‘§ Á‹∞ ߸«Ë Σ‘§ ‚◊ˇÊ ¬‡Ê „È∞ ÚUðÜ ÂÅçÚØô¢ ÂÚ ÇÅUð »éÁüÚ ÅþðÙð´ ÂýÖæçßÌ, ¥æ»ÁÙè Ÿß¸ ÁOEÀ‹Ë– Σ§Ê¢ª˝‚ •äÿˇÊ ⁄UÊ„È‹ ªÊ¢oeË Σ‘§ ’„ŸÙ߸ ⁄UÊÚ’≈U¸ flÊ«˛Ê oeŸ ‡ÊÙoeŸ ◊Ê◊‹ ◊¥ ÃË‚⁄U OEı⁄U Σ§Ë ¬Í¿ÃÊ¿ Σ‘§ Á‹∞ ‡ÊÁŸflÊ⁄U Σ§Ù ¬˝fløŸ ÁŸOE‡ÊÊ‹ÿ (߸«Ë) Σ‘§ ‚◊ˇÊ ¬‡Ê „È∞– flÊ«˛Ê Á¡Ÿ‚ ’ÈoeflÊ⁄U •ı⁄U ªÈL§flÊ⁄U Σ§Ù ¿„ ÉÊ¥≈U ÃΣ§ ¬Í¿ÃÊ¿ „È߸, fl„ ‚È’„ Σ§⁄UË’ vÆ.yz ’¡ ߸«Ë Σ‘§ ¡Ê◊Ÿª⁄U ÁSÕÃ Σ§Êÿʸ‹ÿ ¬„¢Èø– ‹¢OEŸ ◊¥ Σȧ¿ •ø‹ ‚¢¬ÁûÊÿÙ¥ Σ‘§ ‹ŸOEŸ, π⁄UËOE •ı⁄U Σ§é¡ Σ‘§ ‚¢’¢oe ◊¥ ©Ÿ‚ ¬Í¿ÃÊ¿ Σ§Ë ¡Ê ⁄U„Ë „Ò– ~ » § ⁄ fl⁄ Ë (OE‡Ê’ãoeÈ)– ∞Σ§ ’Ê⁄U »§⁄U Á ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ‘§ Áπ‹Ê»§ ªÈ¡¸⁄U •Ê¢OEÙ‹Ÿ ‡ÊÈM§ „Ù ªÿÊ „Ò– ªÈ¡¸⁄U ‚◊ÈOEÊÿ Σ‘§ ‹Ùª z »§Ë‚OEË •Ê⁄UˇÊáÊ Σ§Ë ◊Ê¥ª Σ§Ù ‹Σ§⁄U ‚flÊ߸ ◊ÊoeÙ¬È⁄U Σ‘§ ¬Ê‚ ≈˛ÒΣ§ ¬⁄U ’ÒΔ ª∞ „Ò¥– ªÈ¡¸⁄UÙ¥ Ÿ ‚flÊ߸ ◊ÊoeÙ¬È⁄U Σ‘§ ◊‹Ê⁄UŸÊ S≈U‡ÊŸ •ı⁄U ŸË◊ÙOEÊ ⁄U‹fl S≈U‡ÊŸ Σ‘§ ’Ëø ≈˛ÒΣ§ ¡Ê◊ Σ§⁄U Á‹ÿÊ „Ò– Á¡‚Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ ÁOEÀ‹Ë •ı⁄U ◊È¥’߸ Σ‘§ ’Ëø ≈˛ŸÙ¥ Σ§Ê •Êflʪ◊Ÿ ’¥OE „Ù ªÿÊ– ªÈ¡¸⁄U ŸÃÊ ÁΣ§⁄Uı«ΠË Á‚¢„ ’ Ò¥‚‹ Ê • ¬ Ÿ ‚ ◊ Õ  ¸ Σ § Ù¥ Σ‘ § ‚ ÊÕ ‡ÊÈΣ˝§flÊ⁄U ‚ ⁄UÊ¡SÕÊŸ Σ‘§ ‚flÊ߸◊ÊoeÙ¬È⁄U Á¡‹ ◊¥ ≈˛Ÿ Σ§Ë ¬≈UÁ⁄UÿÙ¥ ¬⁄U ’ÒΔ „Ò¥– ∞Σ§ ’Ê⁄U Á»§⁄U ªÈ¡¸⁄U ‚◊ÈOEÊÿ •Ê⁄UˇÊáÊ Σ§Ë ◊Ê¥ª ‹Σ§⁄U ¬˝OE‡Ê¸Ÿ Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ ©Ã⁄UÊ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ‡ÊÁŸflÊ⁄U Σ§Ù Σ§„Ê ÁΣ§ ªÈ¡¸⁄U ‚◊ÈOEÊÿ Σ§Ë ◊Ê¥ª Σ§Ù ¬Í⁄UÊ Σ § ⁄ UŸÊ ¬ oeÊŸ ◊ ˝ ¥ òÊË ( Ÿ⁄ U OE  ¥ ˝ ◊ ÙOEË) • ı⁄ U ◊ ÈÅÿ ◊ ¢ òÊË (•‡ÊÙΣ§ ª„‹ÙÃ) Σ‘§ Á‹∞ ’ « ΠÊ Σ § Ê ◊ Ÿ„ Ë¥ „ ÙŸÊ øÊÁ„∞– ’Ò¥‚‹Ê Ÿ ß‚ ’Ê⁄U Σ‘§ •Ê¥OEÙ‹Ÿ Σ§Ù •Ê⁄U-¬Ê⁄U Σ§Ë ‹«ΠÊ߸ ’ÃÊÿÊ „Ò– fl„Ë¥§Σȧ¿ ¬˝OE‡Ê¸ŸΣ§ÊÁ⁄ÿÙ¢ Σ§Ë ¬ÈÁ‹‚ ‚ ¤Ê«ΠU¬ Σ§Ë ÷Ë π’⁄¢ „Ò¢– ¬˝OE‡Ê¸ŸΣ§ÊÁ⁄ÿÙ¢ Ÿ Σ§ß¸ flÊ„ŸÙ¢ Σ§Ù •Êª Σ§ „flÊ‹ Σ§⁄ ÁOEÿÊ– ’Ò¥‚‹Ê Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ „◊Ê⁄U ¬Ê‚ •ë¿ ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË •ı⁄U ◊ÈÅÿ◊¥òÊË „Ò¥– „◊ øÊ„Ã „Ò¥ ÁΣ§ fl ªÈ¡¸⁄U ‚◊ÈOEÊÿ Σ§Ë ◊Ê¥ª¥ ‚ÈŸ¥– ©ŸΣ‘§ Á‹∞ •Ê⁄UˇÊáÊ OEŸÊ Σ§Ù߸ ’„Èà ’«ΠÊ Σ§Ê◊ Ÿ„Ë¥ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÕÊ, ⁄UÊíÿ ‚⁄UΣ§Ê⁄U (•‡ÊÙΣ§ ª„‹Ùà ‚⁄UΣ§Ê⁄U) Σ§Ù •¬Ÿ flÊOE ¬⁄U π⁄UÊ ©Ã⁄UŸÊ øÊÁ„∞– ¡ ÿ ¬ È⁄ U, Â梿 ȤèâÎè ¥æÚÿæ‡æ ·¤è ×梻 ÂÚ ¥Ç¸Uð ÂýÎàæüÙ·¤æÚè ÁãÚUèÜè àæÚUæÕ ·Ô¤ ·¤ãÚ âð çãÜæ ÂýàææâÙ ~ » § ⁄ Ufl⁄ UË (OE‡Ê’ãoeÈ)– ©ûÊ⁄U ¬˝OE‡Ê •ı⁄U ©ûÊ⁄UÊ𥫠◊¥ ¡„⁄UË‹Ë ‡Ê⁄UÊ’ ‚ •’ ÃΣ§ vÆw ‹ÙªÙ¥ Σ§Ë ◊ıà „Ù ªß¸ „Ò– ߟ◊¥ ‚„Ê⁄UŸ¬È⁄U ◊¥ {y, L§«ΠΣ§Ë ◊¥ xÆ •ı⁄U Σȧ‡ÊËŸª⁄U ◊¥ } ‹ÙªÙ¥ Σ‘§ ◊⁄UŸ Σ§Ë π’⁄U „Ò– ‚„Ê⁄UŸ¬È⁄U Σ‘§ v} ‹ÙªÙ¥ Σ§Ë ◊ıà ◊⁄UΔ ◊¥ ß‹Ê¡ Σ‘§ OEı⁄UÊŸ „È߸ „Ò– ߟ ◊ıÃÙ¥ Σ‘§ ’ÊOE ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ Σ§Ê •flÒoe ‡Ê⁄UÊ’ Σ‘§ Áπ‹Ê»§ ¬Í⁄U ¬˝OE‡Ê ◊¥ •Á÷ÿÊŸ ‡ÊÈM§ „Ù ªÿÊ „Ò– ’SÃË, ◊„⁄UÊ¡ª¢¡, OEfl’¢OE, ªÙ⁄Uπ¬È⁄U, ’Ê¢OEÊ, „◊Ë⁄U¬È⁄ U, ªÊÁ¡ÿÊ’ÊOE, ‚„Ê⁄UŸ¬È⁄U, ◊⁄UΔ, ’È‹¢OE‡Ê„⁄U, ◊ÕÈ⁄UÊ ‚◊à OE¡¸ŸÙ¥ Á¡‹Ù¥ ◊¥ •Ê’Σ§Ê⁄UË Áfl÷ʪ •ı⁄U ÿÍ¬Ë fl ¬ÈÁ‹‚ Σ§Ë ∞Σ§ ‚ÊÕ ¿Ê¬◊Ê⁄UË ø‹ ⁄U„Ë „Ò– fl„Ë¥§ ©ûÊ⁄Ê㛮 ◊¢ ÷Ë •flÒoe Σ§Ê⁄πÊŸÙ¢ fl OEÈΣ§ÊŸÙ¢ ¬⁄ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ Σ§Ê «¢«Ê ø‹Ê– ¿Ê¬◊Ê⁄Ë ◊¢ „¡Ê⁄UÙ¥ ‹Ë≈⁄ ‡Ê⁄Ê’ ¡éÃ Σ§Ë ªß¸ „Ò¥ •ı⁄U vv} ‹ÙªÙ¥ Σ§Ù Áª⁄UçUÃÊ⁄U ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ‚„Ê⁄UŸ¬È⁄U ◊¥ •’ ÃΣ§ y{ ‹ÙªÙ¥ Σ‘§ ¬ÙS≈U◊ÊÚ≈U¸◊ ÁΣ§∞ ¡Ê øÈΣ‘§ „Ò¥– ߟ◊¥ ‚ xz-x{ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ë ◊ıà OE‚Ë ‡Ê⁄UÊ’ ¬ËŸ ‚ „È߸ „Ò– ◊⁄UΔ ◊¥ ÷Ë „È߸ ◊ıÃÙ¥ Σ§Ê Σ§Ê⁄UáÊ ¡„⁄UË‹Ë ‡Ê⁄UÊ’ „Ò– Σȧ‡ÊËŸª⁄U ◊¥ Σȧ‹ vÆ ‹Ùª ◊Ê⁄U ª∞ „Ò¥ Á¡Ÿ◊¥ } Σ§Ë ◊ıà ¡„⁄UË‹Ë ‡Ê⁄UÊ’ ‚ „È߸ „Ò– Σȧ◊Ê⁄U Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ÿÍ¬Ë ◊¥ ¡„⁄UË‹Ë ‡Ê⁄UÊ’ Σ§Ù ‹Σ§⁄U »§Ê¥‚Ë Σ§Ë ‚¡Ê Σ§Ê ¬˝ÊfloeÊŸ „Ò– ‹πŸ™§/OE„⁄ÊOEÍŸ ÎôÙô¢ Úæ…Øô¢ ×ð¢ ×õÌ ·ð¤ ÕæÎ Áæ»æ ÂýàææâÙ ·¤§ü ßæãÙô¢ ·¤ô ç·¤Øæ ¥æ» ·ð¤ ãßæÜð, ÂéçÜâ âð ÛæǸU Üô»ô¢ ·¤ô ÂéçÜâ Ùð ç·¤Øæ ç»Ú ÌæÚ ‹Ê¬⁄flÊ„Ë Σ§ ø‹Ã Σ§ß¸ ÁŸ‹¢Á’à ‡ÊÁŸflÊ⁄ Σ§Ù ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ Σ§Ë ‹Ê¬⁄UflÊ„Ë Σ‘§ Á‹∞ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Ÿ ŸÊª‹ ÕÊŸÊ ¬˝÷Ê⁄UË ‚Á„à OE‚ ¬ÈÁ‹‚Σ§◊ʸ •ı⁄U •Ê’Σ§Ê⁄UË Áfl÷ʪ Σ‘ § ÃËŸ ߢ S ¬  ÄU≈ U⁄ U fl OEÙ Σ§Ê¢S≈U’⁄U Σ§Ù ‚S¬¥« Σ§⁄U ÁOEÿÊ „Ò– ŸÊª‹ ÕÊŸÊ ¬˝÷Ê⁄UË „⁄UË‡Ê ⁄UÊ¡¬ÍÃ, ∞‚•Ê߸ •‡flŸË Σȧ◊Ê⁄U, •ƒÿÍ’ •‹Ë •ı⁄U ¬˝◊ÙOE ŸÒŸ Σ‘§ •‹ÊflÊ Σ§Ê¥S≈U’‹ ’Ê’Í⁄UÊ◊, ◊ÙŸÍ ⁄UÊΔË, Áfl¡ÿ ÃÙ◊⁄U, ‚¢¡ÿ àÿʪË, ŸflËŸ •ı⁄U ‚ı⁄Ufl Σ§Ù ‚ S ¬  ¥ « Σ § ⁄ U ÁOEÿÊ ª ÿÊ „ Ò– fl„ Ë¥ •Ê’Σ§Ê⁄UË Áfl÷ʪ Σ‘§ Á‚¬Ê„Ë •⁄UÁfl¥OE •ı⁄U ŸË⁄U¡ ÷Ë ÁŸ‹¥Á’à ÁΣ§∞ ª∞ „Ò¥– ÁOEÀ‹Ë ◊¥ flÊÿÈ Σ§Ë ªÈáÊflûÊÊ ◊äÿ SÃ⁄U ¬⁄U ¬„È¢øË ÌæÕǸUÌôǸU ÀæÂô¢ âð ãÁæÚô¢ ÜèÅÚ àæÚæÕ Á Ì Ÿß¸ ÁOEÀ‹Ë– ÿÍ¬Ë Σ§Ë ÿÙªË ‚⁄UΣ§Ê⁄U Ÿ ß‚ OEOE¸ŸÊΣ§ „ÊOE‚ ¬⁄U ‚Åà L§π •¬ŸÊÿÊ ÕÊ– ß‚Σ‘§ ’ÊOE ¬˝OE‡Ê Σ‘§ ◊ÈÅÿ ‚Áøfl •ı⁄U «Ë¡Ë¬Ë Ÿ flËÁ«ÿÙ Σ§ÊÚã»˝¢§‚ Σ§⁄U ‚ÉÊŸ •Á÷ÿÊŸ ø‹ÊŸ Σ§Ê •ÊOE‡Ê ÁOEÿÊ– ¬ÈÁ‹‚ •ı⁄U •Ê’Σ§Ê⁄UË Áfl÷ʪ Ÿ ¬˝OE‡Ê Σ‘§ •‹ª-•‹ª Á„S‚Ù¥ ◊¥ ÃÊ’«ΠÃÙ«Π ¿Ê¬◊Ê⁄UË Σ§⁄U Σ§«ΠË Σ§Ê⁄U¸flÊ߸ Σ§Ë „Ò– ⁄UÊc≈˛Ëÿ ⁄UÊ¡oeÊŸË ◊¥ ‡ÊÁŸflÊ⁄U ‚È’„ Δ¢«Ë „flÊ∞¢ ø‹Ë¥ •ı⁄U ãÿÍŸÃ◊ Ãʬ◊ÊŸ }.y Á«ª˝Ë ‚ÁÀ‚ÿ‚ OE¡¸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ, ¡Ù ß‚ ◊ı‚◊ Σ‘§ •ı‚à Ãʬ◊ÊŸ ‚ ∞Σ§ Á«ª˝Ë ‚ÁÀ‚ÿ‚ Σ§◊ „Ò– ◊ı‚◊ Áfl÷ʪ Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ‚È’„ ‚Ê…Π •ÊΔ ’¡ ÃΣ§ •ÊOE¸˝ÃÊ Σ§Ê SÃ⁄U }w ¬˝ÁÇÊà OE¡¸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ◊ı‚◊ Áfl÷ʪ Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ÿ„Ê¢ •Ê¡ ÁOEŸ ◊¥ •Ê‚◊ÊŸ ‚Ê»§ ⁄U„Ÿ •ı⁄U •ÁoeΣ§Ã Ãʬ◊ÊŸ wv Á«ª˝Ë ‚ÁÀ‚ÿ‚ Σ‘§ •Ê‚¬Ê‚ ⁄U„Ÿ Σ‘§ •Ê‚Ê⁄U „Ò¥– ÿÍ¬Ë ◊¥ ¡„⁄UË‹Ë ‡Ê⁄UÊ’ Σ§Ù ‹Σ§⁄U »§Ê¥‚Ë Σ§Ë ‚¡Ê Σ§Ê ¬˝ÊfloeÊŸ •flÒoe »Ò§ÁÄU≈˛ÿÊ¢ ‚Ë‹ Σ§Ë ªß¸ ¬ÈÁ‹‚ Σ§Ë ¿Ê¬◊Ê⁄UË ◊¥ •flÒoe Ã⁄UËΣ‘§ ‚ ‡Ê⁄UÊ’ ’ŸÊŸ flÊ‹ •ı⁄U ©ŸΣ§Ë •flÒoe »Ò§ÁÄU≈˛ÿÊ¥ ‚Ë‹ Σ§Ë ªß¸ „Ò¥– ‡ÊÈΣ˝§flÊ⁄U Σ§Ù ∞«Ë¡Ë (Σ§ÊŸÍŸ •ı⁄U √ÿflSÕÊ) •ÊŸ¥OE Σȧ◊Ê⁄U Ÿ ‡ÊÁŸflÊ⁄U Σ§Ù ß‚ ÉÊ≈UŸÊ Σ‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ¬Í⁄UË ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË OEË– ©ã„Ù¥Ÿ ÒÚȤæØÜ ÂÚ ¥æ·ý¤×·¤ ãô ÂýÎðàæ ·¤æ¢»ýðâÓ °Ù¥æÚâè âð Ùãè´ ãô»æ ¥â× ß Âêßôü æÚU ·¤ô Ùé·¤âæÙÑ ×ôÎè ÚæãéÜ ·¤è Üôâ ¿éÙæßô¢ ·¤è ÌñØæçÚØô¢ ÂÚ ÙÁÚ ÖýCæ¿æÚU, ÕðÚUôÁ»æÚUè, ç·¤âæÙô´ ·¤è â×SØæ¥ô´ ·¤ô ©Ææ°¢ ~ »§⁄Ufl⁄UË (OE‡Ê’ãoeÈ)– Σ§Ê¥ª˝‚ •äÿˇÊ ⁄UÊ„È‹ ªÊ¥oeË Ÿ •¬Ÿ ¬˝OE‡Ê •äÿˇÊÙ¥ fl ÁfloeÊÿΣ§ OE‹ Σ‘§ ŸÃÊ•Ù¥ ‚ Σ§„Ê „Ò ÁΣ§ fl  ⁄UÊíÿÙ¥ ◊¥ ÷˝CÊøÊ⁄U, ’⁄UÙ¡ªÊ⁄UË, ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Σ§Ë ‚◊SÿÊ•Ù¥ •ı⁄U ‚¥flÒoeÊÁŸΣ§ ‚¥SÕÊ•Ù¥ fl ∞¡¥Á‚ÿÙ¥ Σ‘§ OEÈL§¬ÿÙª ¡Ò‚ ◊ÈOE˜OEÙ¥ Σ§Ù ‹Σ§⁄U ◊ÙOEË ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ‘§ Áπ‹Ê»§ •Á÷ÿÊŸ Ã¡ Σ§⁄U¥– ‹ÙΣ§‚÷Ê øÈŸÊfl Σ§Ë ÃÒÿÊ⁄UË Σ§Ù ‹Σ§⁄U ©ã„Ù¥Ÿ ‡ÊÁŸflÊ⁄U Σ§Ù ¬˝OE‡Ê Σ‘§ ŸÃÊ•Ù¥ Σ‘§ ‚ÊÕ x ÉÊ¥≈U ÃΣ§ ’ÒΔΣ§ Σ§Ë, Á¡‚◊¥ ¿ûÊË‚ª…Π Σ‘§ ‚Ë∞◊ ÷ͬ‡Ê ’ÉÊ‹, ¬¢¡Ê’ Σ‘§ ‚Ë∞◊ ΣÒ§å≈UŸ •◊Á⁄U¥OE⁄U Á‚¥„, ⁄UÊ¡SÕÊŸ Σ‘§ ◊ÈÅÿ◊¢òÊË •‡ÊÙΣ§ ª„‹ÙÃ, ¬ÈOEÈø⁄UË Σ‘§ ‚Ë∞◊ flË ŸÊ⁄UÊÿáÊ ‚Ê◊Ë, ‚ÁøŸ ¬Êÿ‹≈U, ÿÍ¬Ë •äÿˇÊ ⁄UÊ¡’é’⁄U fl ◊„Ê⁄UÊc≈˛ Σ‘§ •‡ÊÙΣ§ ø√„ÊáÊ ‚◊à •ãÿ Ÿß¸ ÁOEÀ‹Ë, Σ§ŸÊ¸≈Σ§ Σ§ ŸÊ≈Σ§ ¬⁄ Σ§Ê¢ª˝‚ Σ§Ê •ÙÁ«ÿÙ flÊ⁄ ~ »§⁄Ufl⁄UË (OE‡Ê’ãoeÈ)– ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄U¥OE˝ ◊ÙOEË Ÿ ‡ÊÁŸflÊ⁄U Σ§Ù Σ§„Ê ÁΣ§ ©ŸΣ§Ë ‚⁄UΣ§Ê⁄U mÊ⁄UÊ ‹Ê∞ ª∞ ŸÊªÁ⁄UΣ§ÃÊ ‚¥‡ÊÙoeŸ ÁfloeÿΣ§ ‚ •‚◊ ÃÕÊ ¬ÍflÙ¸ûÊ⁄U ⁄UÊíÿÙ¥ Σ‘§ Á„ÃÙ¥ Σ§Ê ÁΣ§‚Ë Ã⁄U„ ‚ ŸÈΣ§‚ÊŸ Ÿ„Ë¥ „٪ʖ üÊË ◊ÙOEË Ÿ ªÈflÊ„Ê≈UË ◊¥ Σ§ß¸ ÁflΣ§Ê‚ ¬Á⁄UÿÙ¡ŸÊ•Ù¥ Σ§Ê ©OE˜ÉÊÊ≈UŸ Σ§⁄UŸ Σ‘§ ’ÊOE Σ§„Ê ÁΣ§ Σȧ¿ ‹Ùª ÃÕÊ ⁄UÊ¡ŸËÁÃΣ§ ¬ÊÁ≈U¸ÿÊ¢ ÁŸÁ„à ¬˝øÊ⁄U •ı⁄U ŸÊªÁ⁄UΣ§ÃÊ ‚¢‡ÊÙoeŸ ÁfloeÿΣ§ Σ‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ÁŸ⁄UÊoeÊ⁄U π’⁄U¥ ¬˝‚ÊÁ⁄UÃ Σ§⁄UŸ ◊¥ ¡È≈U „È∞ „Ò¥– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ß‚ ÁfloeÿΣ§ Σ§Ê ‚¥’¥oe Á‚»¸§ ¬ÍflÙ¸ûÊ⁄U ˇÊòÊ ÿÊ •‚◊ ‚ „Ë Ÿ„Ë¥ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ∞Ÿ•Ê⁄‚Ë ÁfloeÿΣ§ Σ§Ê ‚¢’¢oe ◊Ê¢ ÷Ê⁄UÃË ◊¥ Áfl‡flÊ‚ ⁄UπŸ flÊ‹ •ı⁄U ©ŸΣ§Ê ªÈflÊ„Ê≈UË, ◊ÙOEË Σ§Ù ÁOEπÊ∞ ª∞ Σ§Ê‹ ¤Ê¢« Σ§ŸÊ¸≈UΣ§ ◊¥ ø‹ ⁄U„Ë ÁfloeÊÿΣ§Ù¥ Σ§Ë π⁄UËOE »§⁄UÙÅÃ Σ‘§ ◊Èg Σ§Ù ‹Σ§⁄U Σ§Ê¥ª˝‚ Ÿ •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊÿÊ „Ò ÁΣ§ ¬Ë∞◊ ◊ÙOEË, ÷Ê¡¬Ê •äÿˇÊ •Á◊à ‡ÊÊ„ •ı⁄U ¬Ífl¸ ◊ÈÅÿ◊¢òÊË ÿÁOEÿÈ⁄Uå¬Ê Σ§Ë ÁÃΣ§«ΠË ‚ûÊÊ Σ§Ë „fl‚ ◊¥ ‚¥ÁfloeÊŸ fl ‹ÙΣ§Ã¥òÊ Σ§Ù ⁄Uı¥OE ⁄U„Ë „Ò– ¬Ê≈U˸ Ÿ ∞Σ§ •ÊÁ«ÿÙ ÁÄU‹¬ ¡Ê⁄UË Σ§⁄UÃ „È∞ Σ§„Ê ÁΣ§ ÿÁOEÿÈ⁄Uå¬Ê ÁfloeÊÿΣ§Ù¥ Σ§Ù π⁄ΠËOEŸ Σ‘§ Á‹∞ vÆ Σ§⁄UÙ«Π L§¬∞ Σ§Ê •Ê»§⁄U OE ⁄U„ „Ò¥– ≈U¬ ◊¥ fl v} ‚ wÆ ÁfloeÊÿΣ§Ù¥ Σ§Ë ’ÊÃ Σ§⁄U ⁄U„ „Ò¥, Á¡‚◊¥ vw ◊¥òÊË ’ŸÊŸ •ı⁄U } Σ§Ù ’Ù«¸ fl Σ§Ê¬Ù¸⁄U‡ÊŸ OEŸ Σ§Ê ¬˝SÃÊfl „Ò– ⁄U»§Êÿ‹ ÉÊÙ≈UÊ‹Ê, ’⁄UÙ¡ªÊ⁄UË fl ÷Ê¡¬Ê ‚⁄UΣ§Ê⁄UÙ¥ Σ‘§ ÷˝CÊøÊ⁄U •ı⁄U ‚¥flÒoeÊÁŸΣ§ ‚¢SÕÊ•Ù¥ fl ∞¡¥Á‚ÿÙ¥ ©ŸΣ§Ë ¡ŸÁfl⁄UÙoeË ŸËÁÃÿÙ¥ Σ§Ù Σ‘§ OEÈL§¬ÿÙª •ÊÁOE Σ‘§ ◊ÈOE˜OEÙ¥ ¬⁄U ©¡Êª⁄U Σ§⁄U¥– ‚ÊÕ „Ë Σ§Ê¥ª˝‚ Σ§Ë ◊ÙOEË ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ‘§ Áπ‹Ê»§ ¡Ù⁄UOEÊ⁄U •Ù⁄U ‚ ÉÊÙÁ·Ã Σ§Ë ªß¸ ãÿÍŸÃ◊ •Á÷ÿÊŸ ø‹Ê ⁄U„Ë „Ò, ‹ÁΣ§Ÿ •Êÿ ªÊ⁄U¥≈UË ÿÙ¡ŸÊ Σ‘§ ’Ê⁄U ◊¥ •Ê◊ ¬˝OE‡ÊÙ¥ ◊¥ ß‚ Ã⁄U„ Σ§Ê •ÊΣ˝§Ê◊Σ§ ¡ŸÃÊ Σ§Ù ’ÃÊ∞¢– ⁄UÊ„È‹ Ÿ ¬˝OE‡Ê Σ‘§ Ãfl⁄U Ÿ¡⁄U Ÿ„Ë¥ •Ê ⁄U„Ê „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ŸÃÊ•Ù¥ ‚ Σ§„Ê „Ò ÁΣ§ fl oe⁄UŸÊ•¬Ÿ ŸÃÊ•Ù¥ Σ§Ù ÁŸOE¸‡Ê ÁOEÿÊ ÁΣ§ ¬˝OE‡Ê¸Ÿ fl ¡Ÿ‚÷Ê•Ù¥ Σ‘§ ‚ÊÕ «Ù⁄U fl Σ‘¢§OE˝ Σ§Ë ◊ÙOEË •ı⁄U ⁄UÊíÿÙ¥ Σ§Ë ≈UÍ «Ù⁄U ¬˝øÊ⁄U ¬⁄U Áfl‡Ê· äÿÊŸ OE¥– Ÿß¸ ÁOEÀ‹Ë– ¬≈˛Ù‹ Σ‘§ OEÊ◊ ◊¥ Á»§⁄U vÆ ¬Ò‚ ‹Ë≈U⁄U Σ§Ë ⁄UÊ„Ã •‚◊ Σ‘§ ªÈflÊ„Ê≈UË ¬„È¥ø ◊ÙOEË Σ§Ù ÷Ê⁄UË Áfl⁄UÙoe Σ§Ê ‚Ê◊ŸÊ Σ§⁄UŸÊ ¬«ΠÊ– ÿ„Ê¥ ¬⁄U ◊ÙOEË Σ§Ù Σ§Ê‹ ¤Ê¥« ÁOEπÊ∞ ª∞– ∞ÿ⁄U¬Ù≈U¸ ‚ ⁄UÊ¡÷flŸ ¡ÊÃ flÄà •ÊÚ‹ •‚◊ S≈UÍ«¥≈U ÿÍÁŸÿŸ Σ‘§ Σ§Êÿ¸Σ§Ãʸ•Ù¥ Ÿ ¬Ë∞◊ ◊ÙOEË Σ§Ù Σ§Ê‹ ¤Ê¥« ÁOEπÊ∞– ß‚ OEı⁄ UÊŸ “◊ÙOEË flʬ‚ ¡Ê•Ù” Σ‘§ ŸÊ⁄U ÷Ë ‹ªÊ∞ ª∞– ‚ÊÕ „Ë ŸÊªÁ⁄UΣ§ÃÊ ‚¥‡ÊÙoeŸ ÁfloeÿΣ§ Σ‘§ Áπ‹Ê»§ ¡◊Σ§⁄U ŸÊ⁄U’Ê¡Ë Σ§Ë ªß¸– Ÿß¸ ÁOEÀ‹Ë– ¬≈˛Ù‹ Σ‘§ OEÊ◊ ◊¥ ‡ÊÁŸflÊ⁄U Σ§Ù ‹ªÊÃÊ⁄U OEÍ‚⁄U ÁOEŸ Áª⁄UÊfl≈U OE¡¸ Σ§Ë ªß,¸ ¡’ÁΣ§ «Ë¡‹ Σ‘§ OEÊ◊ ◊¥ ÁSÕ⁄UÃÊ ’ŸË ⁄U„Ë– Ë Áfl¬áÊŸ Σ¢§¬ÁŸÿÙ¥ Ÿ ¬≈Ù‹˛ Σ‘§ OEÊ◊ ◊¥ vÆ ¬Ò‚ Σ§Ë Σ§≈UıÃË Σ§Ë, ‹ÁΣ§Ÿ «Ë¡‹ Σ‘§ ÷Êfl Σ§Ù ‹ªÊÃÊ⁄U OEÍ‚⁄U ÁOEŸ ÿÕÊflà ⁄UπÊ– ©oe⁄U, •¢Ã⁄⁄UÊc≈Ëÿ˛ ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ Σ§ëø Ë Σ‘§ OEÊ◊ ◊¥ ‚#Ê„ Σ‘§ •¢ÁÃ◊ Σ§Ê⁄UÙ’Ê⁄UË ‚òÊ ◊¥ áË OE¡¸ Σ§Ë ªß–¸ ÂýÏæÙ×¢˜æè Ùð çßÚôçÏØô¢ ÂÚ Á×·¤Ú âæÏæ çÙàææÙæ çßÏðØ·¤ vw ȤÚUßÚUè ·¤æð Úæâ ×ð´ Âðàæ ãôÙð ·¤è â¢ÖæßÙæ (‚¢’¢Áoeà π’⁄ ¬¡ x) ‚÷Ë ⁄UÊíÿÙ¥ Σ‘§ •äÿˇÊ ◊ı¡ÍOE Õ– äÿÊŸ ⁄U„ ÁΣ§ ß‚Σ‘§ ¬„‹ | ÃÊ⁄UËπ Σ§Ù ©ã„Ù¥Ÿ ◊„Ê‚ÁøflÙ¥ fl ¬˝÷ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ‘§ ‚ÊÕ ÷Ë ß‚Ë Ã⁄U„ Σ§Ë ’ÒΔΣ§ Σ§Ë ÕË– øøʸ Σ‘§ OEı⁄UÊŸ ⁄UÊ„È‹ Ÿ ¬˝OE‡Ê •äÿˇÊÙ¥ ‚ øÈŸÊflË ÃÒÿÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË ◊Ê¢ªË– ‚ÍòÊÙ¥ Σ‘§ ◊ÈÃÊÁ’Σ§, ⁄UÊ„È‹ Ÿ ß‚ ’Êà ¬⁄U ÷Ë „Ò⁄Uà ¡ÃÊ߸ ÁΣ§ Σ‘¢§OE˝ ◊¥ Σ§Ê¢ª˝‚ ‚ê◊ÊŸ Σ§⁄UŸ flÊ‹ OE‡Ê Σ‘§ ‚÷Ë ‹ Ù ª Ù¥ ‚  „ Ò– ÿ„ Áfloe  ÿΣ § oeÊÁ◊¸Σ§ Áfl‡flÊ‚ Σ§Ù ’⁄UΣ§⁄UÊ⁄U ⁄UπŸ Σ‘§ Á‹∞ ÷ÊªΣ§⁄U •Ê∞ ‹ÙªÙ¥ ‚ ‚¥’¥Áoeà „Ò– ‡ÊÊ⁄OEÊ Áø≈»¢§« ◊Ê◊‹Ê ◊ÊÿÊflÃË Σ§Ê ◊ÙOEË ‚⁄Σ§Ê⁄ ¬⁄ „◊‹Ê, ’Ù‹Ë¥§ Á≈U˜fl≈U⁄U ¬⁄U Σ§Ê⁄U¸flÊ߸ Σ§⁄ªË ‚¢‚OEËÿ ‚Á◊ÁÃ! Σ§≈UË ¬Ã¢ª ŸÊ ’Ÿ ÷Ê¡¬Ê •ı⁄U ◊ËÁ«ÿÊ ·¤ôÜ·¤æÌæ ÂéçÜâ ¥æØé Ì âð çàæÜæò‹» ×ð´ ÂêÀÌæÀ ¡ê◊Í-Σ§‡◊Ë⁄U Á„◊Sπ‹Ÿ, ∞Σ§ •ı⁄U ‡Êfl ’⁄UÊ◊OE ~ »§⁄Ufl⁄UË (∞¡¥Á‚ÿÊ¢)– ‚¢‚OE Σ§Ë ∞Σ§ ‚Á◊Áà Ÿ ‡ÊÁŸflÊ⁄U Σ§Ù Σ§„Ê ÁΣ§ ‚Á◊ÁÃ Σ‘§ ‚◊ˇÊ ¬‡Ê Ÿ„Ë¥ „ÙŸ Σ§Ë ÁSÕÁà ◊¥ ‚هʋ ◊ËÁ«ÿÊ Σ§Ë ÁOEǪ¡ •◊Á⁄UΣ§Ë Σ¢§¬ŸË Á≈U˜fl≈U⁄U •ı⁄U ©‚Σ‘§ ‡ÊË·¸ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ‘§ Áπ‹Ê»§ Áfl‡Ê·ÊÁoeΣ§Ê⁄U „ŸŸ Σ§Ë Σ§Ê⁄U¸flÊ߸ Σ§Ë ¡Ê ‚Σ§ÃË „Ò– ‚ÍøŸÊ ∞fl¥ ¬˝ılÙÁªΣ§Ë Σ§Ë ‚¥‚OEËÿ ‚Á◊Áà Ÿ ‚هʋ ◊ËÁ«ÿÊ ¬⁄U ŸÊªÁ⁄UΣ§ •ÁoeΣ§Ê⁄UÙ¥ Σ§Ë ‚È⁄UˇÊÊ Σ‘§ ©¬Êÿ Σ‘§ ◊ÈOE˜OE ¬⁄U Á≈U˜fl≈U⁄U Σ‘§ ¬˝ÁÃÁŸÁoeÿÙ¥ Σ§Ù ‚Ê◊flÊ⁄U vv »§⁄Ufl⁄UË Σ§Ù ¬‡Ê „ÙŸ Σ§Ù Σ§„Ê „Ò– ß‚ ‚Á◊ÁÃ Σ‘§ •äÿˇÊ ÷Ê⁄UÃËÿ ¡ŸÃÊ ¬Ê≈U˸ Σ‘§ ‹ÙΣ§‚÷Ê ‚Ê¥‚OE •ŸÈ⁄Uʪ ΔÊΣȧ⁄U „Ò¥ •ı⁄U ¬Ê≈U˸ Σ‘§ flÁ⁄UD ŸÃÊ ‹Ê‹ ΣΧcáÊ •«flÊŸË ß‚Σ‘§ ‚OESÿÙ¢ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ò¥– ß‚ ’Ëø Á≈U˜fl≈U⁄U ߥÁ«ÿÊ Σ‘§ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Ÿ ‚¥‚OEËÿ ‚Á◊ÁÃ Σ‘§ ‚◊ˇÊ ¬‡Ê „ÙŸ ‚ ß¥Σ§Ê⁄U ÁΣ§ÿÊ „Ò– Ÿß¸ ÁOEÀ‹Ë, ~ »§⁄Ufl⁄UË (∞¡¢Á‚ÿÊ¢)– Σ‘¢§OE˝Ëÿ ¡Ê¢ø éÿÍ⁄UÙ (‚Ë’Ë•Ê߸) Ÿ Áø≈U »¢§« ◊Ê◊‹ ◊¥ Σ§Ù‹Σ§ÊÃÊ Σ‘§ ¬ÈÁ‹‚ •ÊÿÈÄà ⁄UÊ¡Ëfl Σȧ◊Ê⁄U ‚ ‡ÊÁŸflÊ⁄U Σ§Ù ¬Í¿ÃÊ¿ ‡ÊÈM§ Σ§Ë– ∞Σ§ •ÁoeΣ§Ê⁄UË Ÿ ß‚ ’ÊÃ Σ§Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË OEË– ŸÊ◊ Ÿ ¿Ê¬Ÿ Σ§Ë ‡Êø ¬⁄U ∞Σ§ •ÁoeΣ§Ê⁄UË Ÿ ’ÃÊÿÊ, ©ã„Ù¥Ÿ (‚Ë’Ë•Ê߸) ◊Ê◊‹ ¬⁄U ‚È’„ vv ’¡ •¬Ÿ (‚Ë’Ë•Ê߸) Á‡Ê‹ÊÚ㪠‡ÊÊπÊ Σ§Êÿʸ‹ÿ ◊¥ Σȧ◊Ê⁄U ‚ ¬Í¿ÃÊ¿ ‡ÊÈM§ Σ§Ë– Σ§È◊Ê⁄U ‚È’„ vÆ.yz ’¡ ÿ„Ê¢ Σ§Ë •¬ŸË ¡Ê¢ø Σ‘§ ‚¢’¢oe ◊¥ ‚Ë’Ë•Ê߸ Σ§Ë ∞Σ§ ≈UË◊ ⁄UÁflflÊ⁄U Σ§Ù Σ§Ù‹Σ§ÊÃÊ ◊¥ Σȧ◊Ê⁄U Σ‘§ •ÊflÊ‚ ¬⁄U ©Ÿ‚ ¬Í¿ÃÊ¿ Σ‘§ Á‹∞ ¬„È¥øË, Á¡‚Σ‘§ ‚ÊÕ Σ§ÁÕà M§¬ ‚ oeÄΣ§Ê-◊ÈÄΣ§Ë „È߸ •ı⁄U Σȧ¿ ÉÊ¢≈ UÙ¥ Σ‘§ Á‹∞ ≈UË◊ Σ§Ù Á„⁄UÊ‚Ã ◊¥ ‹ Á‹ÿÊ ªÿÊ ÕÊ– ‚ Ë’Ë• Êß ¸ • ı⁄ U Σ § Ù‹ Σ § ÊÃÊ ¬ÈÁ‹‚ Σ‘§ ’Ëø ªÁÃ⁄UÙoe Σ‘§ ’ÊOE ¬Á‡ø◊ ’¢ ª Ê‹ Σ § Ë ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ◊◊ÃÊ ’Ÿ¡Ë¸ Ÿ yz ÉÊ¥≈UÙ¥ ‚ •ÁoeΣ§ ‚◊ÿ ÃΣ§ oe⁄UŸÊ ÁOEÿÊ ÕÊ– Á‡Ê‹ÊÚãª, ãÿÊÿÊ‹ÿ Σ§ ÁŸOE¸‡Ê ¬⁄ ‚Ë’Ë•Ê߸ Σ§⁄ ⁄„Ë Σ§Ê⁄¸flÊ߸ ◊Ê◊‹ ¬⁄ ◊◊ÃÊ fl ÷Ê¡¬Ê Ÿ Σ§Ë ÕË ¡◊Σ§⁄ Á‚ÿÊ‚Ã üÊËŸª⁄U– ¡ê◊Í ∞fl¢ Σ§‡◊Ë⁄U ⁄UÊ¡◊ʪ¸ ‚ ‡ÊÁŸflÊ⁄U Σ§Ù πÙ¡ ∞fl¢ ’øÊfl OE‹Ù¥ Ÿ ∞Σ§ •ı⁄U ‡Êfl ’⁄UÊ◊OE Σ§⁄U Á‹ÿÊ „Ò– ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ß‹ÊΣ‘§ ◊¥ Á„◊Sπ‹Ÿ „ÙŸ ‚ vÆ ‹Ùª ÿ„Ê¢ »¢§‚ ª∞ Õ– ¬ÈÁ‹‚ ‚ÍòÊÙ¥ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ¡flÊ„⁄U ‚È⁄U¢ª ß‹ÊΣ‘§ ‚ •Ê¡ (‡ÊÁŸflÊ⁄U) Á‚‹ÄU‡ÊŸ ª˝« Σ§Ê¢S≈U’‹ ¬⁄Ufl¡ •„◊OE Σ§Ê ‡Êfl ’⁄UÊ◊OE ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ~ »§⁄Ufl⁄UË (OE‡Ê’ãoeÈ)– ’‚¬Ê Σ§Ë ◊ÈÁπÿÊ ◊ÊÿÊflÃË Ÿ ◊ÍÁø ◊‚‹ ¬ ⁄ U ‚ flÙ ¸ ëø ãÿÊÿÊ‹ÿ Σ§Ë Á≈Uå¬áÊË ¬⁄U ÷Ê¡¬Ê Σ§Ù Σ§≈UË ¬Ã¥ª Ÿ„Ë¥ ’ŸŸ Σ§Ë ‚‹Ê„ OEË „Ò– ‚ÊÕ „Ë ◊ËÁ«ÿÊ ‚ ÷Ë •OEÊ‹Ã Σ§Ë Á≈Uå¬áÊË Σ§Ù ÃÙ«Π◊⁄UÙ«Π Σ§⁄U ¬‡Ê Ÿ„Ë¥ Σ§⁄UŸ Σ§Ù Σ§„Ê „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ©ã„¥ ÷⁄UÙ‚Ê „Ò ÁΣ§ Σ§Ù≈U¸ ‚ ߥ‚Ê»§ Á◊‹ªÊ •ı⁄U ß‚Σ‘§ Á‹∞ •OEÊ‹Ã ◊¥ •¬ŸÊ ¬ˇÊ ¬Í⁄UË ◊¡’ÍÃË Σ‘§ ‚ÊÕ ⁄UπÊ ¡Ê∞ªÊ– ◊ÍÁø ◊‚‹ ¬⁄U ‚flÙ¸ëø ãÿÊÿÊ‹ÿ Σ§Ë Á≈Uå¬áÊË Σ‘§ ’ÊOE ÷Ê¡¬Ê ‚ •ı⁄U ◊ËÁ«ÿÊ ◊¥ •Ê ⁄U„ ’ÿÊŸÙ¥ ¬⁄U ¬ ˝ ÁÃÁΣ ˝ § ÿÊ OE  à  „ È∞ ◊ÊÿÊflÃË Ÿ ≈U˜flË≈U ÁΣ§ÿÊ ÁΣ § ◊ ËÁ « ÿÊ ΣÎ § ¬ ÿÊ Σ§⁄UΣ‘§ ãÿÊÿÊ‹ÿ Σ§Ë Á≈Uå¬áÊË Σ§Ù ÃÙ«Π-◊⁄UÙ«Π Σ§⁄U ¬‡Ê Ÿ Σ§⁄U– ‹πŸ™§, çÅU÷ßÅUÚU Ùð âç×çÌ ·ð¤ â×ÿæ Âðàæ ãôÙð âð ç·¤Øæ ×ÙæU •ÊÚΣ§‹Ò¥« ÁSÕÃ Σ§Êÿʸ‹ÿ ¬„È¢ø– Σȧ◊Ê⁄U ‡ÊÈΣ˝§flÊ⁄U ‡ÊÊ◊ ªÈflÊ„Ê≈UË Σ‘§ ⁄UÊSÃ Σ§Ù‹Σ§ÊÃÊ ‚ Á‡Ê‹ÊÚ㪠¬„È¢ø Õ– ‚flÙ¸ëø ãÿÊÿÊ‹ÿ Ÿ ©ã„¥ Ã≈USÕ SÕÊŸ ¬⁄U ‚Ë’Ë•Ê߸ ¡Ê¥ø ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „ÙŸ Σ‘§ ÁŸOE¸‡Ê ÁOE∞ Õ, Á¡‚Σ‘§ ’ÊOE fl„ ÿ„Ê¢ ¬„È¢ø– •ÁoeΣ§Ê⁄UË Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ©ŸΣ‘§ ‚ÊÕ ¬Á‡ø◊ ’¢ªÊ‹ Σ§Ê«⁄U Σ‘ § ÃËŸ • Êß Ë∞‚ ¸ ¬ •ÁoeΣ§Ê⁄UË •ı⁄U ©ŸΣ‘§ ¿Ù≈U ÷Ê߸ ¬„È¥ø– ‡ÊÊ⁄UOEÊ •ı⁄U ⁄UÙ¡ flÒ‹Ë Áø≈U »¢§« ◊Ê◊‹Ù¥ ã×ð¢ ÖÚUôâæ ãñ ç·¤ ‹ØæØæÜØ âð §´âæȤ ç×Üð»æ °Ù°ââè ·ð¤ Âêßü ¥ŠØÿæ ·¤æ ÕǸUæ ¹éÜæâæ ÃÎáÊ◊Í‹ Σ§Ê¢ª˝‚ Σ‘§ ÁfloeÊÿΣ§ ‚àÿ¡ËÃ Σ§ËU „àÿÊ ◊Ê◊‹Ê âÚ·¤æÚ Ùãè´¤¿æãÌè Íè ÁæÚè ãô¢ ÚôÁ»æÚ ·ð¤ ¥æ¢·¤Ç¸Uð Σ§Ù‹Σ§ÊÃÊ– ¬Á‡ø◊ ’¥ªÊ‹ ◊¥ ⁄UÊ¡ŸËÁÃΣ§ „àÿÊ•Ù¥ Σ§Ê OEı⁄U oe◊Ÿ Σ§Ê ŸÊ◊ Ÿ„Ë¥ ‹ ⁄U„Ê „Ò– ‡ÊÁŸflÊ⁄U ‡ÊÊ◊ ŸÊÁOEÿÊ Á¡‹ Σ‘§ Σ§ÎcáÊÊŸª⁄U ÁfloeÊŸ‚÷Ê ‚Ë≈U ‚ ≈UË∞◊‚Ë Σ‘§ ÁfloeÊÿΣ§ ‚àÿ¡Ëà Á’‡flÊ‚ Σ§Ë •ôÊÊà „◊‹Êfl⁄UÙ¥ Ÿ ªÙ‹Ë ◊Ê⁄UΣ§⁄U „àÿÊ Σ§⁄U OEË „Ò– ÉÊ≈UŸÊ OE⁄U ‡ÊÊ◊ Σ§Ë „Ò– „◊‹ Σ§Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË Á◊‹Ã „Ë SÕÊŸËÿ ¬ÈÁ‹‚ ◊ıΣ‘§ ¬⁄U ¬„È¥øË •ı⁄U ÉÊÊÿ‹ ÁfloeÊÿΣ§ Σ§Ù •S¬ÃÊ‹ ¬„È¥øÊÿÊ ªÿÊ– Ÿß¸ ÁOEÀ‹Ë, ~ »§⁄Ufl⁄UË (OE‡Ê’ãoeÈ)– ¬Ë. ‚Ë. ◊Ù„ŸŸ Ÿ Á¬¿‹ ◊„ËŸ ⁄UÊc≈˛Ëÿ ‚Ê¢ÁÅÿΣ§Ë •ÊÿÙª (∞Ÿ∞‚‚Ë) ‚ ßSÃË»§Ê OE ÁOEÿÊ ÕÊ, ÄUÿÙ¥ÁΣ§ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Ÿ ©ã„¥ ÁflûÊ fl·¸ wÆv|v} Σ‘§ ©ëø ’⁄UÙ¡ªÊ⁄UË Σ‘§ •Ê¢Σ§«Π Σ§Ë Á⁄U¬Ù≈U¸ Σ§Ù “⁄UÙΣ§” ÁOEÿÊ ÕÊ– ©ŸΣ§Ê Σ§„ŸÊ „Ò ÁΣ§ •ÊÿÙª „Ë ∞Ÿ∞‚∞‚•Ù Á⁄U¬Ù≈U¸ Σ§Ê •¢ÁÃ◊ ¬˝ÊÁoeΣ§⁄UáÊ „Ò •ı⁄U ŸËÁà •ÊÿÙª Σ§Ù ß‚◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ Ÿ„Ë¥ „ÙŸÊ øÊÁ„∞– ∞Ÿ∞‚‚Ë Σ‘§ ¬Ífl¸ ¬˝◊Èπ Ÿ ŸËÁà •ÊÿÙª Σ‘§ ©‚ OEÊfl Σ§Ù ÷Ë πÊÁ⁄U¡ ÁΣ§ÿÊ ÁΣ§ ÿ„ ◊‚ıOEÊ Á⁄U¬Ù≈U¸ ÕË •ı⁄U ¡Ê⁄UË Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ ÃÒÿÊ⁄U Ÿ„Ë¥ ÕË, ÄUÿÙ¥ÁΣ§ “‚⁄UΣ§Ê⁄U Ÿ ß‚ ◊¥¡Í⁄UË ¬˝OEÊŸ Ÿ„Ë¥ Σ§Ë” ÕË– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ŸËÁà •ÊÿÙª Σ§Ê ÃΣ§¸ “•SflËΣ§Êÿ¸” „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ∞Σ§ ‚◊ÊøÊ⁄ øÒŸ‹ ‚ ’ÊÃøËà ◊¢ Σ§„Ê ÁΣ§ ∞Σ§ ’Ê⁄U •ÊÿÙª Á⁄U¬Ù≈U¸ Σ§Ù ◊¥¡Í⁄UË OE OEÃÊ „Ò, ÃÙ fl„ •¥ÁÃ◊ Á⁄U¬Ù≈U¸ „ÙÃË „Ò– •Ê¬ ∞‚Ê Ÿ„Ë¥ Σ§„ ‚Σ§Ã ÁΣ§ ß‚ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ§Ë ◊¥¡Í⁄UË Σ§Ë ÙèçÌ ¥æØô» ·¤è ¥æ´·¤Ç¸ô´ ×ð´ ·¤ô§ü Öêç×·¤æ Ùãè´ ¬OE ¿Ù«ΠUŸ ¬⁄ „È•Ê ◊¡’Í⁄— ◊Ù„ŸŸ ◊Ù„ŸŸ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ •ÊÿÙª Σ‘§ Á‹∞ ÿ„ ◊„àfl¬Íáʸ ÕÊ ÁΣ§ ©‚Σ§Ë SflÊÿûÊÃÊ ’ŸË ⁄U„– ◊Ù„ŸŸ Ÿ ÿ„ ÷Ë Σ§„Ê ÁΣ§ ‚⁄UΣ§Ê⁄U mÊ⁄UÊ Á⁄U¬Ù≈U¸ ¡Ê⁄UË Σ§⁄UŸ Σ§Ë •ÁŸë¿Ê „Ë “•ÊÁπ⁄UË Σ§Ê⁄UáÊ” ÕÊ, Á¡‚Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ ©ã„¥ ¬OE ¿Ù«ΠŸÊ ¬«ΠÊ– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ Σ§ß¸ ‚Ê‹Ù¥ ‚ „◊Ÿ OEπÊ „Ò ÁΣ§ •ÊÿÙª Σ§Ë Á‚»§ÊÁ⁄U‡ÊÙ¥ Σ§Ù ª¥÷Ë⁄UÃÊ ‚ Ÿ„Ë¥ Á‹ÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ÁflûÊ fl·¸ wÆv|-v} Σ§Ë Á⁄U¬Ù≈U¸ ◊¥ „◊Ÿ S¬C M§¬ ‚ Á‹πÊ ÕÊ ÁΣ§ „◊¥ ß‚ ’ÊÃ Σ§Ê OEÈπ „Ò ÁΣ§ ‚⁄UΣ§Ê⁄U „◊Ê⁄UË Á‚»§ÊÁ⁄U‡ÊÙ¥ Σ§Ù ª¥÷Ë⁄UÃÊ ‚ Ÿ„Ë¥ ‹ ⁄U„Ë „Ò– ‹Σ§⁄U Σȧ¿ ‚flÊ‹ π«Π „ÙÃ „Ò¥– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ∞Ÿ∞‚∞‚•Ù Á⁄U¬Ù≈U¸ Σ§Ê •¥ÁÃ◊ ¬˝ÊÁoeΣ§⁄UáÊ •ÊÿÙª „Ë „Ò– ß‚Σ‘§ ’ÊOE ŸËÁà •ÊÿÙª Σ§Ê ß‚◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „ÙŸÊ Σ§Ù߸ flÊ¥¿ŸËÿ ’Êà Ÿ„Ë¥ „Ò– •ÊÿÙª Σ‘§ Á¬¿‹ •äÿˇÊ Ÿ ÷Ë Σ§„Ê „Ò ÁΣ§ •ÊÁoeΣ§ÊÁ⁄UΣ§ •Ê¥Σ§«ΠÙ¥ Σ§Ù ¡M§⁄Uà „Ò– •Ê¬ ÿÊ ÃÙ Á⁄U¬Ù≈U¸ Σ§Ù SflËΣ§Ê⁄U Σ§⁄U¥ ÿÊ πÊÁ⁄U¡ Σ§⁄U¥, ‹ÁΣ§Ÿ ‚⁄UΣ§Ê⁄U •Ê¥Σ§«ΠÙ¥ Σ§Ù ◊¥¡Í⁄UË Ÿ„Ë¥ OE ‚Σ§ÃË „Ò– ß‚‚ Áfl‡fl‚ŸËÿÃÊ Σ§Ù ¡Ê⁄UË Σ§⁄UŸ ◊¥ ŸËÁà •ÊÿÙª Σ§Ë Σ§Ù߸ ÷ÍÁ◊Σ§Ê Ÿ„Ë¥ „ÙŸË øÊÁ„∞– ÄUÿÙ¥ÁΣ§ fl •Ê¥Σ§«ΠÙ¥ Σ‘§ ÿÍ¡‚¸ „Ò, ß‚Á‹∞ ©ã„¥ ‡ÊÊÁ◊‹ Ÿ„Ë¥ „ÙŸÊ øÊÁ„∞– ⁄UÊÿ¬È⁄ Á’‹Ê‚¬È⁄U èÊÊ¬Ê‹ ¡’‹¬È⁄U ‚ÃŸÊ ‚ʪ⁄U www.deshbandhu.co.in ÁOEÀ‹Ë – – – – – – PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.