Deshbandhu (National) : 2019-02-10

8 : 8 : 8

8

8 Ÿß¸ ÁOEÀ‹Ë, ⁄UÁflflÊ⁄U, vÆ »§⁄Ufl⁄UËUU, wÆv~ ‚ÊÁ„Uàÿ à梢 ∞Σ§Êoe ◊„UËŸ ⁄U„UΣ§⁄U ‚Èπ-ºÈπ Σ§Ë ’ÊÃ¥ Σ§⁄‘¥U– ¬ãº˝„U’Ë‚ ÁºŸ ÃΣ§ ÉÊ⁄U ◊¥ ªËà ªÍ¢¡– ÿÈflÊ ‹«ΠUΣ§‹«ΠUÁΣ§ÿÊ¥ Σ§ ¡flÊŸ ø„U⁄‘U ºπŸ Σ§Ê ‚Èπ Á◊‹ •ÊÒ⁄U ÁøÁ«ΠUÿÊ¥ Σ§Ë Ã⁄U„U ‚Ê⁄‘U flÄà ’ìÊÊ¥ Σ§Ë ÁΣ§‹Σ§ÊÁ⁄UÿÊ¢ ªÍ¢¡ÃË ⁄U„¥U– ÿÈflÊ•Ê¥ Σ§Ë ’…ΠUÃË ‹¢’Ê߸ •ÊÒ⁄U flÎhÊ¥ Σ§ ø„U⁄‘U Σ§Ë ’…ΠUÃË ¤ÊÈÁ⁄¸UÿÊ¥ Σ§Ê Á„U‚Ê’-ÁΣ§ÃÊ’ „UÊ– ◊Ê¢¡Ë Σ§Ë Á‹S≈U ◊¥ Σȧ¿U ∞‚Ë ◊Á„U‹Ê∞¢ „Ò¥U Á¡ŸΣ§Ê •ÊŸÊ „U⁄U ©Uà‚fl ◊¥ •ÁŸflÊÿ¸ „ÒU, ÿlÁ¬ ‡Ê¢÷ÈŸÊÕ Σ§ Á„U‚Ê’ ‚ fl ªÒ⁄U¡M§⁄UË „Ò¥U– ߟ◊¥ ‚’‚ ™§¬⁄U Σ§ÊŸ¬È⁄U flÊ‹Ë ’È•Ê „Ò¥U, Á¡Ÿ‚ Á⁄U‡ÃÊ ÁŸΣ§≈U Σ§Ê Ÿ„UË¥ „ÒU ‹ÁΣ§Ÿ ⁄UÊ◊¡Ë‹Ê‹ „Ò¥U, ¡Ê ◊„U◊ÊŸŸflÊ¡Ë Σ§Ë Σ§‹Ê ◊¥ ºˇÊ „Ò– ≈U…ΠU ‚ ≈U…ΠU ◊„U◊ÊŸ Σ§Ê ‚¢÷Ê‹ŸÊ ©U‚Σ§ Á‹∞ øÈU≈UÁΣ§ÿÊ¥ Σ§Ê Σ§Ê◊ „ÒU– ‡Ê¢÷ÈŸÊÕ ’Ê’Í¡Ë Σ§ ‚ȤÊÊflÊ¥ Σ§Ê ‚ÈŸΣ§⁄U ’Ê‹ ŸÊøŸ ‹ªÃ „Ò¥U– ◊Ê¢¡Ë Σ§ Á‹∞ ŸÎàÿ-ªËÃ, ‡ÊÊ⁄U-‡Ê⁄UÊ’, „¢U‚ËΔU„UÊΣ§Ê¥ •ÊÒ⁄U ª„U◊Ê-ª„U◊Ë Σ§ Á’ŸÊ ‡ÊÊºË ◊¥ ⁄U‚ Ÿ„UË¥ •ÊÃÊ– ◊‹Ê Ÿ ¡È«ΠU ÃÊ ‡ÊÊºË Σ§Ê ◊¡Ê ÄÿÊ? ©UŸΣ§Ë ŸïÊ⁄U ◊¥ ‡ÊÊºË Á‚»¸§ fl⁄U-floeÍ Σ§Ê ÁŸ¡Ë ◊Ê◊‹Ê Ÿ„UË¥ „ÒU, ÿ„U ∞Σ§ ‚Ê◊ÊÁ¡Σ§ Σ§Êÿ¸Σ˝§◊ „ÒU– fl⁄U-floeÍ Σ§ ’„UÊŸ ’„ÈUà ‚ ‹ÊªÊ¥ Σ§Ê ¡È«ΠUŸ Σ§Ê •fl‚⁄U Á◊‹ÃÊ „ÒU– ÷ÈŸÊÕ Σ§Ë ‚Ê⁄UË ÿÊ¡ŸÊ ◊Ê¢¡Ë •ÊÒ⁄U ’Ê’Í¡Ë Σ§ „UΔU Σ§Ë fl¡„U ‚ •oe⁄U ◊¥ ‹≈UΣ§Ë „ÒU– ‹«ΠUΣ§Ë flÊ‹ ¬…ΠU-Á‹π ‚◊¤ÊºÊ⁄U „Ò¥U– ‚◊¤ÊÊŸ ‚ ◊ÊŸ ª∞– ©UÃŸË ºÍ⁄U ÃΣ§ ‹Êfl-‹‡Σ§⁄U ‹Σ§⁄U ¡ÊŸÊ Á‚»¸§ ¬Ò‚ Σ§Ê oeÈ•Ê¢ Σ§⁄UŸÊ ÕÊ– ‹«ΠUΣ§Ë Σ§Ê »Í§»§Ê ß‚Ë ‡Ê„U⁄U ◊¥ ⁄U„UÃÊ „ÒU– ©U‚Ë Σ§Ë ◊Ê»¸§Ã ’Êà „ÈU߸ ÕË– ‡Ê¢÷ÈŸÊÕ fl⁄U¬ˇÊ Σ§Ê ‚◊¤ÊÊŸ ◊¥ ‚»§‹ „UÊ ª∞ ÁΣ§ ‹«ΠUΣ§Ë flÊ‹ øÊ⁄U-¿U— Á⁄U‡ÃºÊ⁄UÊ¥ Σ§ ‚ÊÕ ÿ„UË¥ •Ê ¡Ê∞¢ •ÊÒ⁄U ‚ʺªË ‚ ‡ÊÊºË ‚ê¬ãŸ „UÊ ¡Ê∞, íÿÊºÊ ÃÊ◊¤ÊÊ◊ Σ§Ë ¡M§⁄Uà Ÿ„UË¥– ºÊ-øÊ⁄U ÁºŸ ◊¥ Á⁄U‚å‡ÊŸ „UÊ ¡Ê∞, Á¡‚◊¥ ºÊŸÊ¥ ¬ˇÊ Σ§ ‹Êª ‡ÊÊÁ◊‹ „UÊ ¡Ê∞¢– ß‚ Ã⁄U„U ¡Ê ¬Ò‚Ê ’ø, ©U‚ ‹«ΠUΣ§Ê-‹«ΠUΣ§Ë Σ§ πÊÃ ◊¥ ¡◊Ê Σ§⁄U ÁºÿÊ ¡Ê∞– ‡Ê¢÷ÈŸÊÕ Σ§Ê ÃΣ¸§ ÕÊ ÁΣ§ •Ê¡Σ§‹ ’Ê⁄UÊÃÊ¥ ◊¥ ÃËŸ ÁºŸ ’’ʸº Σ§⁄UŸ Σ§Ë ÁΣ§‚Ë Σ§Ê »È§‚¸Ã Ÿ„UË¥– •Ê¡ ‚◊Ⱥ˝ Σ§Ë ‹„U⁄‘¥U „U≈UÊŸÊ øÊ„UÃË „Ò¥U ÁΣ§ŸÊ⁄‘U Σ§Ë ø≈˜U≈UÊŸ Σ§⁄UŸÊ øÊ„UÃË „ÒU •¬ŸÊ ÁflSÃÊ⁄U ÃËfl˝Ã◊ flª ‚ ≈UΣ§⁄UÊÃË¥ „Ò¥U „U⁄U ’Ê⁄U Á÷«ΠUΣ§⁄U ø≈˜U≈ÊŸ ‚ Á’π⁄U ¡ÊÃË „Ò¥U ¿UÊ≈UË-¿UÊ≈UË ’Í¢ºÊ¥ ◊¥ ¡Ò‚ ≈ÍU≈UÃÊ „ÒU Σ§Ê¢ø ≈ÈUΣ§«ΠU ≈UÈΣ§«ΠU Σȧ¿ U „UÊ ¡ÊÃË „Ò¥U ªÈ◊ ÿ„UÊ¢ fl„UÊ¢ ÁΣ§ŸÊ⁄‘U Σ§Ë ⁄‘Uà ¬⁄U ‡Ê· »Ò§‹ ¡ÊÃË „ÒU ø≈˜U≈UÊŸ ¬⁄U ‹ÊflÊÁ⁄U‚-‚Ë ç·¤ÙæÚÔU ·¤è ¿ Å÷UÅUæ Ù ’Ê’Í¡Ë •ÊÒ⁄U ◊Ê¢¡Ë ’ÒΔUΣ§⁄U ©UŸ ÁºŸÊ¥ Σ§ ÿʺ Σ§⁄UÃ „Ò¥U, ¡’ ’Ê⁄UÊÃ¥ ÃËŸ-ÃËŸ ÁºŸ ÃΣ§ L§Σ§ÃË ÕË¥ •ÊÒ⁄U ’Ê⁄UÊÃÊ¥ Σ§ ¡ÊŸ ‚ ¬Í⁄‘U Σ§S’ ◊¥ ©Uà‚fl Σ§Ê flÊÃÊfl⁄UáÊ ’Ÿ ¡ÊÃÊ ÕÊ– Ã’ ≈¥U≈U „UÊ©U‚ Ÿ„UË¥ „UÊÃ Õ– ºÍ‚⁄ ÉÊ⁄UÊ¥ ‚ πÊ≈¥U •ÊÒ⁄U ’øŸ ◊Ê¢ª Á‹∞ ¡ÊÃ Õ •ÊÒ⁄U Σ§S’ Σ§ ‹ÊªÊ¥ Σ§ ‚„UÿÊª ‚ ‚’ Σ§Ê◊ ÁŸ¬≈U ¡ÊÃÊ ÕÊ– •’ ºÍ‚⁄‘U ÉÊ⁄UÊ¥ ‚ ‚Ê◊ÊŸ ◊¢ªÊŸ ◊¢ „UΔUË ◊ÊŸË ¡ÊÃË „ÒU– •’ ‹Êª ß‚ ’Êà ¬⁄U ªfl¸ Σ§⁄UŸ ‹ªU „Ò¥U ÁΣ§ ©Uã„¥U ÁΣ§‚Ë øË¡ Σ§ Á‹∞ ºÍ‚⁄UÊ¥ Σ§ ‚Ê◊Ÿ „UÊÕ Ÿ„UË¥ »Ò§‹ÊŸÊ ¬«ΠUÃÊ– ’Ê’Í¡Ë Σ§„UÃ „Ò¥U ÁΣ§ ‚◊Ê¡ ¬⁄U ÁŸ÷¸⁄UÃÊ Σ§Ê ¬⁄U-ÁŸ÷¸⁄UÃÊ ◊ÊŸ ‹ŸÊ ‚Ê◊ÊÁ¡Σ§ÁflΣΧÁÃ Σ§Ê ¬˝◊ÊáÊ „ÒU– ◊Ê¢¡Ë •ÊÒ⁄U ’Ê’Í¡Ë Σ§Ê ‚◊¤ÊÊŸ ◊¥ •¬Ÿ Σ§Ê •‚»§‹ ¬ÊΣ§⁄U ‡Ê¢÷ÈŸÊÕ Ÿ •¬Ÿ ºÊŸÊ¥ ÷ÊßÿÊ¥ Σ§Ê ’È‹Ê Á‹ÿÊ „ÒU– ¬„U‹ ©UŸ ºÊŸÊ¥ Σ§Ê ‚◊¤ÊÊ-’ȤÊÊΣ§⁄U ÃÒÿÊ⁄U ÁΣ§ÿÊ, Á»§⁄ UÃËŸÊ¥ ÷Ê߸ ÃÒÿÊ⁄UË Σ§ ‚ÊÕ Á¬ÃÊ◊ÊÃÊ Σ§ ‚Ê◊Ÿ ¬‡Ê „ÈU∞– Ÿß¸ ÃÊ‹Ë◊ •ÊÒ⁄U Ÿß¸ ÄU¡Ë’ Σ§ ‹ÊªÊ¥ Σ§ ‚‡ÊÄÃ, øÃÈ⁄U ÃΣ¸§ „Ò¥U, Á¡ŸΣ§ ‚Ê◊Ÿ ◊Ê¢¡Ë, ’Ê’Í¡Ë Σ§◊¡Ê⁄U ¬«ΠUÃ ¡ÊÃ „Ò¥U– flÒ‚ ÷Ë ◊Ê¢’ʬ ‚¢ÃÊŸ ‚ ¬⁄UÊÁ¡Ã „UÊÃ „UË „Ò¥U– •¢Ã ◊¥ ◊Ê¢¡Ë •ÊÒ⁄U ’Ê’Í¡Ë øÈå¬Ë ‚Êoe ª∞– “◊ÊÒŸ¢ ‚êêÊÁà ‹ˇÊáÊ¢”– ÿ„U Ãÿ „UÊ ªÿÊ ÁΣ§ ‡ÊÊºË Á’ŸÊ íÿÊºÊ ≈UË◊-≈UÊ◊ Σ§ „UÊªË– ‚ÍøŸÊ ‚’Σ§Ê ºË ¡Ê∞ªË– ¡Ê •Ê ‚Σ¥§ •Ê ¡Ê∞– ‚Ê⁄UÊ Σ§Êÿ¸Σ˝§◊ ∞Σ§-ºÊ ÁºŸ Σ§Ê „UÊªÊ– ©U‚‚ íÿÊºÊ ΔU„U⁄UŸ Σ§Ë ÁΣ§‚Ë Σ§Ê ¡M§⁄Uà Ÿ„UË¥ „UÊªË– ‡Ê¢÷ÈŸÊÕ Σ§Ê ¿UÊ≈UÊ ’≈UÊ ÃL§áÊ ß‚ øøʸ ‚ ©Uà‚ÊÁ„Uà „UÊΣ§⁄U ‚ȤÊÊfl º «UÊ‹ÃÊ „ÒU-“Á¡‚Σ§Ê Ÿ ’È‹ÊŸÊ „UÊ, ©U‚Σ§Ê º⁄U ‚ Σ§Ê«¸U ÷¡Ê– •Ê¡Σ§‹ ÿ„U πÍ’ ø‹ÃÊ „ÒU–” ©U‚Σ§ ¬Ê¬Ê •ÊÒ⁄U ºÊŸÊ¥ øÊøÊ ©U‚Σ§Ë ß‚ ºÈÁŸÿʺÊ⁄UË ¬⁄U πÈ‡Ê •ÊÒ⁄U ªÁfl¸Ã „UÊ ¡ÊÃ „Ò¥U– ’Ê’Í¡Ë •ÊÒ⁄U ◊Ê¢¡Ë •’ øȬ „Ò¥U– ÁŸáʸÿ Σ§Ë «UÊ⁄U ©UŸΣ§ „UÊÕÊ¥ ‚ Áπ‚Σ§ Σ§⁄U ’≈UÊ¥ Σ§ „UÊÕ ◊¥ ø‹Ë ªß¸ „ÒU– ß‚ Ÿß¸ √ÿflSÕÊ ◊¥ Σ§ÊŸ¬È⁄U flÊ‹Ë ’È•Ê, ‚ÈÀÃÊŸ¬È⁄U flÊ‹Ë øÊøË, Á◊¡Ê¸¬È⁄U flÊ‹Ë ºËºË, øÊ¢º Á‚¢„U •ÊÒ⁄U ⁄UÊ◊¡Ë‹Ê‹ Σ§ Á‹∞ ¡ª„U Ÿ„UË¥ „ÒU– ߟ ‚’Σ§Ë ¡ª„U ÿ¢òÊ ◊ÊŸflÊ¥ Ÿ ‹ ‹Ë „ÒU ¡Ê •ÊÃ „Ò¥U •ÊÒ⁄U ÷ȪÃÊŸ ‹Σ§⁄U ªÊÿ’ „UÊ ¡ÊÃ „Ò¥U– ’Ê’Í¡Ë øȬ ’ÒΔU, Áπ«ΠUΣ§Ë ‚ ’Ê„U⁄U ºπÃ „Ò¥U– ©Uã„¥U ‹ªÃÊ „ÒU ºÈÁŸÿÊ Ã¡Ë ‚ ¿UÊ≈UË „UÊ ⁄U„UË „ÒU– ‹ªÃÊ „ÒU ’„ÈUà ‚ ø„U⁄‘U •’ Σ§÷Ë ºπŸ Σ§Ê Ÿ„UË¥ Á◊‹¢ª– ©Uã„¥U •øÊŸΣ§ ’„Uº •Σ§‹Ê¬Ÿ ◊„U‚Í‚ „UÊŸ ‹ªÃÊ „ÒU– ◊ÊÕ ¬⁄U •Ê∞ ¬‚ËŸ Σ§Ê ¬Ê¥¿UÃ fl ÉÊ’⁄UÊΣ§⁄U π«ΠU „UÊ ¡ÊÃ „Ò¥U– ¿UÊ≈UÊ ’≈UÊ ©Uã„¥U •ÁSÕ⁄U ºπΣ§⁄U ¬Í¿UÃÊ „ÒU “ÄÿÊ „ÈU•Ê ’Ê’Í¡Ë! Ã’Ëÿà π⁄UÊ’ „Ò ÄÿÊ?” ’ÍÊ’Í¡Ë ‚¢ÁˇÊåà ©UàÃ⁄U ºÃ „Ò¥U, “„U◊Ê⁄UË Ã’Ëÿà ΔUËΣ§ „ÒU ’≈UÊ, ÃÈ◊ •¬ŸË Á»§Σ˝§ Σ§⁄UÊ–” ·¤ãUæÙè Á÷«Π¢Uà ‚ Áπ‹ÃÊ „ÒU ‹„U⁄UÊ¥ Σ§Ê ÿÊÒflŸ ¬ÊÃË „Ò¥U •‚Ë◊ ‚ÊÒ¥ºÿ¸ ß‚Σ§ •‚Íà π«ΠUË ø≈˜U≈UÊŸ ‚„UÃË „ÒU ‚’ „¢U‚Σ§⁄U ¡Ò‚ ’ìÊ Σ§Ë ŸÊºÊŸË ‚„UÃË „ÒU ◊Ê¢ ÁΣ§ŸÊ⁄‘U ¬⁄U ’ÒΔUÊ Σ§Áfl ºπÃÊ „ÒU ‚’ ‹„U⁄UÊ¥ Σ§Ê ©Uã◊ʺ...ø≈˜U≈UÊŸ Σ§Ë ‚„UŸ‡ÊË‹ÃÊ ‚◊Ⱥ˝ ‚ ≈UΣ§⁄UÊŸ Σ§Ê „UÊÒ‚‹Ê ©U‚Σ§Ë ºÎ…ΠUÃÊ, •Êà◊Áfl‡flÊ‚ fl„U ÷Ë „UÊŸÊ øÊ„UÃÊ „ÒU ø≈˜U≈UÊŸ ÁΣ§ŸÊ⁄‘U flÊ‹Ë ø≈˜U≈UÊŸ •Êº◊Ë ÉÊ¢≈U-ÉÊ¢≈U Σ§ Á„U‚Ê’ ‚ ¡ËÃÊ „ÒU– ßÃŸÊ ≈UÊß◊ ’’ʸº Σ§⁄UŸÊ •ÊÒ⁄U Σ§c≈UºÊÿΣ§ ÿÊòÊÊ ◊¥ ©Uã„¥U ‹ ¡ÊŸÊ Á⁄U‡ÃºÊ⁄UÊ¥ Σ§ ¬˝Áà ¡ÈÀ◊ „ÒU– ‹ÁΣ§Ÿ ◊Ê¢ •ÊÒ⁄U ’Ê’Í¡Ë ‚„U◊à Ÿ„UË¥ „UÊÃ– ©UŸΣ§Ë ŸïÊ⁄U ◊¥ ‡ÊʺË-éÿÊ„U ‚◊Ê¡ Σ§Ê ¡Ê«ΠUŸ Σ§Ê ’„UÊŸÊ „ÒU– Á⁄U‡Ã Ÿ∞ „UÊÃ „Ò¥U– ©UŸ ¬⁄ ’ÒΔUË oeÍ‹ ¿¢U≈UÃË „ÒU– ©Uã„¥U ŸÿÊ ¡ËflŸ Á◊‹ÃÊ „ÒU– Á¡Ÿ Á⁄U‡ÃºÊ⁄UÊ¥ ‚ Á◊‹ŸÊ ºÈcΣ§⁄U „UÊÃÊ „ÒU, ©UŸ‚ ß‚Ë ’„UÊŸ ÷¥≈U „UÊ ¡ÊÃË „ÒU– ∞Σ§ Á⁄U‡ÃºÊ⁄U •ÊÃÊ „ÒU ÃÊ ©U‚Σ§ ◊Êäÿ◊ ‚ º‚ •ÊÒ⁄U Á⁄U‡ÃºÊ⁄UÊ¥ Σ§Ë Σȧ‡Ê‹ÃÊ Σ§Ë π’⁄U Á◊‹ ¡ÊÃË „ÒU– Σ§ß¸ ’Ê⁄U ª‹Ã»§„UÁ◊ÿÊ¢ ºÍ⁄U Σ§⁄UŸ Σ§Ê ◊ÊÒΣ§Ê ÷Ë Á◊‹ ¡ÊÃÊ „ÒU– ¬„U‹ ‹Êª ‹¢’ ¬òÊ Á‹πΣ§⁄U „UÊ‹-øÊ‹ º ºÃ Õ– •’ ≈U‹Ë»§ÊŸ Σ§Ë fl¡„U ‚ ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË Σ§Ê ¿UÊ≈UÊ‚Ê ¿UÊ⁄U „UË „UÊÕ ◊¥ •ÊÃÊ „ÒU– Á¡ÃŸË Á◊‹ÃË „ÒU, ©U‚‚ º‚ ªÈŸË íÿÊºÊ ¡ÊŸŸ Σ§Ë ‹‹Σ§ ⁄U„U ¡ÊÃË „ÒU– íÿÊºÊ ’ÊÃ Σ§⁄UÊ ÃÊ πø¸ Σ§Ë ’Êà ‚Ê◊Ÿ •Ê ¡ÊÃË „Ò– ‡Ê¢÷ÈŸÊÕ Σ§Ê§ÃΣ¸§ ©UÀ≈UÊ „ÒU– ©UŸΣ§ Á„U‚Ê’ ‚ •’ Á⁄U‡ÃÊ¥ ◊¥ Σ§Ê߸ º◊ Ÿ„UË¥ ⁄U„UÊ– Á⁄U‡Ã Á‚»¸§ …UÊ∞ ¡ÊÃ „Ò¥U– •’ ÁΣ§‚Ë Σ§Ê ÁΣ§‚Ë Σ§ ¬Ê‚ ºÊ Á◊Ÿ≈U ’ÒΔŸ Σ§Ê »È§‚¸Ã Ÿ„UË¥ „ÒU– Σ§Ê߸ ºÈÁŸÿÊ ‚ ©UΔU ¡Ê∞ ÃÊ Á⁄U‡ÃºÊ⁄U ⁄US◊-•ºÊÿªË Σ§ Á‹∞ ºÊ-øÊ⁄U ÉÊ¢≈U Σ§Ê •ÊÃ „Ò¥U, Á»§⁄U ÷Í‹Σ§⁄U •¬ŸË ºÈÁŸÿÊ ◊¥ ªÈ◊ „UÊ ¡ÊÃ „Ò¥U– ’Ê’Í¡Ë Σ§ ª‹ Σ§ ŸËø ÿ„U ÃΣ¸§ Ÿ„UË¥ ©UÃ⁄UÃÊ– ©UŸΣ§Ê Σ§„UŸÊ „ÒU ÁΣ§ ºÈÁŸÿÊ Σ§ ‹Êª •ª⁄U ∞Σ§-ºÍ‚⁄‘U ‚ Σ§≈UÃ ¡Ê ⁄U„U „Ò¥U ÃÊ ¡M§⁄UË Ÿ„UË¥ „ÒU ÁΣ§ „U◊ ©U‚Ë ⁄¢Uª ◊¥ ⁄¢Uª ¡Ê∞¢– ‚◊¤ÊºÊ⁄U •ÊºÁ◊ÿÊ¥ Σ§Ê »§¡¸ „ÒU ÁΣ§ Á¡ÃŸÊ ’Ÿ ‚Σ§ ºÈÁŸÿÊ Σ§Ê Á’ª«ΠUŸ ‚ ⁄UÊΣ¥§– ©Uoe⁄U ◊Ê¢ ¡Ë Σ§Ê ÃΣ¸§ ÁflÁøòÊ „ÒU– ©UŸΣ§ Σ§ÊŸÊ¥ ◊¥ øÊÒ’Ë‚ ÉÊ¢≈U …UÊ‹Σ§ Σ§Ë Õʬ •ÊÒ⁄U ’Ò¥«U Σ§Ë oeÈŸ¥ ªÍ¢¡ÃË U„Ò¥U– ‡ÊʺË-éÿÊ„U Σ§ ◊ÊÒΣ§ øÊ⁄U ‹ÊªÊ¥ Σ§Ê ¡Ê«ΠUŸ •ÊÒ⁄U Áº‹ Σ§Ê ªÈ’Ê⁄U ÁŸΣ§Ê‹Ÿ Σ§ ◊ÊÒΣ§ „UÊÃ „Ò¥U– ©UŸΣ§ Á„U‚Ê’ ‚ ‚’ Á⁄U‡ÃºÊ⁄UÊ¥ Σ§Ê øÊ⁄U-¿U— ÁºŸ ¬„U‹ ßΣ§≈˜UΔUÊ „UÊ ¡ÊŸÊ øÊÁ„U∞ •ÊÒ⁄U øÊ⁄U-¿U— ÁºŸ ’ʺ ÃΣ§ L§Σ§ŸÊ øÊÁ„U∞– Á»§⁄U ¡Ê ’„ÈUà Ÿ¡ºËΣ§ Σ§ ‹Êª „Ò¥U, fl º ⁄U„U „Ò¥U •’ …UU⁄U ‚Ê⁄UÊ ºº¸ ‚ÊÃ-¡ÊªÃ, ©UΔUÃ- ’ÒΔUÃ, πÊÃ-¬ËÃ „U⁄U ¡ª„U, „U⁄U ÉÊ«ΠUË Σ§‹◊ flÊ‹ „UÊÕ •’ ŸÊ¬ ⁄U„U „Ò¥U ◊⁄UÊ ‡Ê⁄UË⁄U ÷Ë •ÊÒ⁄U ◊Ò¥ •‚„UÊÿ ‚Ê π«ΠUÊ ¤ÊÈÁ⁄UÿÊ¢ ‹≈UΣ§Ê∞ Ÿ◊ •Ê¢πÊ¥ ‚ ºπ ⁄U„UÊ „Í¢U ∞Σ§-∞Σ§ ¬‹ Σ§Ê Áπ‚Σ§ÃÊ ‚ÁºÿÊ¢ ‚◊≈UÃÊ •ÊÒ⁄U ‚ÊøÃÊ ¡ÊŸ ÁΣ§‚ •ˇÊ⁄U Σ§Ê ¡Ê«ΠUÃ-¡Ê«ΠUÃ ≈ÍU≈UË „UÊªË ◊⁄UË Σ§‹◊ Á»§‚‹Ë „UÊªË ◊⁄UË ©¢UªÁ‹ÿÊ¥ ‚ ¡ÊŸ Σ§’... •Ê«ΠUË ÁÃ⁄U¿UË ⁄‘UπÊ∞¢ πË¥øÃ-πË¢øÃ ¡ÊŸ Σ§’ fl„U •ˇÊ⁄U ’ŸÊŸÊ ‚Ëπ ªÿÊ ’Ê‹ŸÊ ‚Ëπ ªÿÊ •¬Ÿ ¬ãŸÊ¥ Σ§ Á‹∞ •¬Ÿ •¬ŸÊ¥ Σ§ Á‹∞ ΣÈ¢§ºŸÁ‚¢„U ¬Á⁄U„UÊ⁄U ¡Ê ŸÊøŸ •ÊÒ⁄U ªÊŸ ◊¥ ◊ÊÁ„U⁄U „Ò¥– ©UŸΣ§ •ÊŸ ‚ ‚Ê⁄‘U flÄà ©Uà‚fl Σ§Ê ◊Ê„UÊÒ‹ ’ŸÊ ⁄U„UÃÊ „ÒU– ºÍ‚⁄UË ‚ÈÀÃÊŸ¬È⁄U flÊ‹Ë øÊøË „Ò¥U, ¡Ê ÷¢«UÊ⁄U ‚¢÷Ê‹Ÿ ◊¥ •¬ŸÊ ‚ÊŸË Ÿ„UË¥ ⁄UπÃË¥– ∞Σ§ •ÊÒ⁄U Á◊¡Ê¸¬È⁄ UflÊ‹Ë ºËºË „Ò¥U ¡Ê ¬ÊΣ§-Σ§‹Ê ◊¥ ÁŸ¬ÈáÊ „Ò¥U– fl •Ê ªßZ ÃÊ ‚◊¤ÊÊ πÊŸ-¬ËŸ Σ§Ë Á»§Σ˝§ πà◊– ◊Ê¢ ¡Ë Σ§Ë ŸïÊ⁄U ◊¥ ߟ ‚’Σ§Ê ’È‹Ê∞ Á’ŸÊ Σ§Ê◊ Ÿ„UË¥ ø‹ªÊ– ‡Ê¢÷ÈŸÊÕ Σ§Ê Σ§„UŸÊ „ÒU ÁΣ§ •’ „U⁄U ‡Ê„U⁄U ◊¥ ¬Ò‚Ê »¥§Σ§Ÿ ¬⁄U Á◊Ÿ≈UÊ¥ ◊¥ „U⁄U Σ§Ê◊ „UÊÃÊ „ÒU– ß‚Á‹∞ Á⁄U‡ÃºÊ⁄UË íÿÊºÊ ¬‚Ê⁄UŸ Σ§Ê Σ§Ê߸ •Õ¸ Ÿ„UË¥ „ÒU– Á⁄U‡ÃºÊ⁄U ºÊ ÁºŸ Σ§ Σ§Ê◊ Σ§ Á‹∞ •Ê∞ªÊ ÃÊ ’Ë‚ ÁºŸ Á≈UΣ§Ê ⁄U„UªÊ– ’Ê’Í¡Ë Σ§Ë Á‹S≈U ◊¥ ÷Ë Σȧ¿U ŸÊ◊ „Ò¥U– ∞Σ§ ŸÊ◊ øÊ¢ºÁ‚¢„U Σ§Ê „ÒU, ¡Ê ‚Ê»§Ê ’Ê¢oeŸ ◊¥ ∞Ä‚¬≈¸U „ÒU– •’ Á’‹Ê‚¬È⁄U ◊¥ ŸÊÒΣ§⁄UË Σ§⁄UÃÊ „ÒU ‹ÁΣ§Ÿ ©U‚ Ÿ„UË¥ ’È‹Ê∞¢ª ÃÊ ’È⁄UÊ ◊ÊŸ ¡Ê∞ªÊ– •’ ÃΣ§ ¬Á⁄UflÊ⁄U Σ§Ë „U⁄U ‡ÊÊºË ◊¥ ©U‚ ¡M§⁄U ’È‹ÊÿÊ ¡ÊÃÊ ⁄U„UÊ „ÒU– ∞Σ§ ¡ÊŸ Σ§’ ‹Ê¢ÉÊ ªÿÊ ÕÊ fl„U º„U‹Ë¡ ’ø¬Ÿ Σ§Ë •ÊÒ⁄U ◊Ò¥ fl„UË¥ π«ΠUÊ Ã‹Ê‡ÊÃÊ ⁄U„UÊ ©U‚ ºÃÊ ⁄U„UÊ ¡Ê⁄U-¡Ê⁄U ‚ •ÊflÊ¡ ¬⁄U fl„U ªÈ◊ ªÿÊ ‡ÊéºÊ¥ Σ§Ë •Ÿ¢Ã ¬Ë«ΠUÊ ◊¥ ◊Ò¥ ’Ê⁄U-’Ê⁄U ‚ÊøU ⁄U„UÊ „Í¢U ©U‚Ë º„U‹Ë¡ ¬⁄U πË¥ø ⁄U„UÊ „Í¢U ’≈U Σ§Ê ÷ËÃ⁄U •Ê¡ ÿ„UË ‡Êéº øÈ÷Ÿ ‹ª „Ò¥U ◊ȤÊ ‚ÃÊŸ ‹ª „Ò¥U ¬flŸ øÊÒ„UÊŸ © U‚ ÷‹Ê ’ÃÊ•Ê, ∞‚ •Ê‹◊ ◊¥ ¡¢ª‹ Σ§Ê „UÊÕË •Ê∞ªÊ ÃÊ ÁΣ§‚Ë ‚ ÄÿÊ ¬Ê∞ªÊ? ©U‚Ÿ ºπ Á‹ÿÊ „UÊªÊ øÊ⁄UÊ¥ •Ê⁄U ÷≈UΣ§ Σ§⁄U– ëΠU»§ ªÿÊ „UÊªÊ ÷Íπ-åÿÊ‚ Σ§ ◊Ê⁄‘U– Ÿ ÃÊ Σ§Ê߸ Áπ‹ÊÃÊ „UÊªÊ •ÊÒ⁄U ŸÊ „UË Σ§Ê߸ •¬Ÿ ¬Ê‚ Á’ΔUÊÃÊ „UÊªÊ– Á’ΔUÊ∞ªÊ ÷Ë ΣÒ§‚ Σ§Ê߸ ß‚ Σ§Ê‹-Σ§‹Í≈U „UÊÕË Σ§Ù? ◊Í‹ øÁ⁄UòÊ Σ§ ¡¢ª‹UË „UÊÕË Σ§Ê ’ª‹ ◊¥ ’ÒΔUÊ ºπΣ§⁄U ‹Êª Σ§„UË¥ „UÊÕË Σ§ øÁ⁄UòÊ Σ§Ë ÃÈ‹ŸÊ √ÿÁÄà ‚ Σ§⁄UŸ ‹ª ¡ÊÃ ÃÊ Á»§⁄U! ºÍ⁄U „UË ⁄U„U ÃÊ •ë¿UÊ „ÒU– ÄÿÊ¥ ’Σ§Ê⁄U ◊¥ ÷˝◊ ¬ÒºÊ Σ§⁄UŸ Σ§Ê ◊ÊÒΣ§Ê ºŸÊ– ◊⁄UË ‚◊¤Ê ◊¥ ÃÊ ’Êà ∞‚Ë „UË ÕË– •¬Ÿ ‚ÊÕ ©UΔUÊ•Ê-Á’ΔUÊ•Ê Ÿ„ UË¥, ’ÊÃøËà Ÿ„UË¥ Σ§⁄UÊ, πÊŸ-¬ËŸ Σ§Ê Ÿ ºÊ ÃÊ •Êº◊Ë Σ§ ÷Ë ÁflÁˇÊåà „UÊ ¡ÊŸ Σ§Ê πÃ⁄UÊ ⁄U„UÃÊ „ÒU– Á»§⁄U fl„U ÃÊ ¡¢ª‹ Σ§Ê ‚ËoeÊ-‚ʺ ¬˝ÊáÊË ÕÊ– ‚⁄U‹ fl ‚„U¡ NUºÿ– ¿U‹¬˝¬¢ø ‚ Σ§Ê‚Ê¥ ºÍ⁄U– ‹ª ªß¸ „UÊªË ©U‚Σ§Ë ÷ÊflŸÊ•Ê¥ Σ§Ê ΔU‚– •ÊÁπ⁄U ¡ÊŸfl⁄U „ÒU ŸÊ– •Êº◊Ë ÃÊ Ÿ„UË¥ ¡Ê ‡Ê„U⁄U Σ§ øÁ⁄UòÊ Σ§Ê ‚◊¤Ê Σ§⁄U ¬øÊ ‹ÃÊ– πÊ ’ÒΔUÊ ◊ÊŸÁ‚Σ§ ‚¢ÃÈ‹Ÿ– „UÊ ªÿÊ ¬Êª‹– ¡ÊŸfl⁄U „UÊΣ§⁄U •ÊºÁ◊ÿÊ¥ Σ§Ê ÷⁄UÊ‚Ê Σ§⁄UÃÊ „ÒU– ÿ„U ¬Êª‹¬Ÿ Ÿ„UË¥ ÃÊ •ÊÒ⁄U ÄÿÊ „ÒU? ºπ ‹Ê ª‹Ã Σ§Ê◊ Σ§Ë ΣÒ§‚Ë ‚¡Ê ÷ÈªÃŸÊ ¬«ΠU ⁄U„UË „ÒU– ÄÿÊ ªÃ ’Ÿ ⁄U„UË „Ò– ’«ΠUÊ ‡ÊÊÒΣ§ ÕÊ ‡Ê„U⁄U •ÊŸ Σ§Ê– ¬Êª‹ „ÈU•Ê ÃÊ •ÊÁπ⁄U flʬ‚ ¡¢ª‹ ◊¥ „UË ‹ÊÒ≈UŸÊ ¬«ΠUÊ ŸÊ– •’ ‡Ê„U⁄U Σ§ ‹Êª „Ò¥U ÁΣ§ ¡¢ª‹ ◊¥ ÷Ë ©U‚Σ§Ê ¬Ë¿UÊ Ÿ„UË¥ ¿UÊ«ΠU ⁄U„U „Ò¥U– ’øÊ⁄UÊ „UÊÕË ¬Êª‹ „UÊŸ ¬⁄U „UË Ÿ„UË¥, ©U‚ •Σ§‹ ÃÊ •Ê߸ ÕË ‹ÁΣ§Ÿ flÊ„U •Êº◊Ë! ¡¢ª‹ ◊¥ ⁄‘U ÷Ë ©U‚Σ§Ê ¬Ë¿UÊ ¡Ê⁄UË „ÒU– ‡ÊÊÿº fl„U ‡Ê„U⁄U Σ§Ë ¬Ê‹ ¡ÊŸ ªÿÊ „ÒU– ©U‚Σ§Ê ¡ËÁflà ⁄U„UŸÊ Σ§ß¸ÿÊ¥ Σ§ Á‹∞ ¬⁄‡ÊÊŸË Σ§Ê Σ§Ê⁄UáÊ ’Ÿ ‚Σ§ÃÊ „ÒU ß‚ Σ§Ê⁄UáÊ ©U‚ ◊Ê⁄UŸÊ ¡M§⁄UË „UÊ ªÿÊ „ÒU– ÿ„U ¡¢ª‹ Σ§Ê Ÿ„UË¥, ‡Ê„U⁄U Σ§Ê Σ§ÊŸÍŸ „ÒU– ¡Ê ‡Ê„U⁄U Σ§Ê „UÊΣ§⁄U ⁄U„U ªÿÊ, ©U‚ •÷ÿ– Á¡‚Ÿ ’ªÊflÃ Σ§Ë ©U‚ ◊Ê⁄UŸÊ ¬«ΠUªÊ– ÁΣ§ÃŸÊ ÷Ù‹Ê „ÒU, fl„U „UÊÕË ÷Ë– ¡Ê ¡ÊŸ ¡ÊÁπ◊ ◊  ¥ º  πΣ § ⁄ U • èÊÿÊ⁄ Uáÿ ◊  ¥ ÉÊÈ‚ •ÊÿÊ „ÒU– ÄÿÊ •èÊÿÊ⁄Uáÿ Σ§Ê ÁŸ◊ʸáÊ ÁΣ§ÿÊ „ÒU, ÃÊÁΣ§ ©UŸΣ§ πÊ‚ ‹ÊªÊ¥ Σ§Ê Á‡ÊΣ§Ê⁄U Σ§ Á‹∞ ◊Ë‹Ê¥ •ÊÒ⁄U ◊„UËŸÊ¥ Ÿ ÷≈UΣ§ŸÊ ¬«ΠU, ¡’ Áº‹ ’„U‹Êfl Σ§Ë ßë¿UÊ „ÈU߸, ¬„¢ÈUø ª∞ •èÊÿÊ⁄Uáÿ ◊¥– ’Ë’Ë-’ìÊÊ¥ Σ§Ê Á¬Σ§ÁŸΣ§ ◊ŸÊŸÊ „ÒU, ÉÊÈ‚ ª∞ •èÊÿÊ⁄Uáÿ ◊¥– ’„ÈUà ÁºŸÊ¥ ‚ ÁŸ‡ÊÊŸÊ Ÿ„UË¥ ‚ÊoeÊ, •èÊÿÊ⁄Uáÿ „UÊÁ¡⁄U „ÒU– ‹ª „Ò¥U ‡Ê„U⁄U Σ§ ‹Êª ’¢ºÍΣ§ ‹Σ§⁄U ¬Ë¿U-¬Ë¿U •ÊÒ⁄U •èÊÿÊ⁄Uáÿ ◊¥ „UÊΣ§⁄U ÷Ë „UÊÕË ÷ʪÊ-÷ÊªÊ Á»§⁄U ⁄U„UÊ „ÒU– ß‚ ’Ëø ∞Σ§ ‚◊ÊøÊ⁄U ‚ÈŸŸ Σ§Ê Á◊‹Ê– ¬Êª‹ „UÊÕË Ÿ •¬Ÿ ◊„UÊflÃ Σ§Ê ◊Ê⁄U «UÊ‹Ê– ‹Êª Σ§„U ⁄U„U „Ò¥U „UÊÕË Σ§Ê ¬Êª‹¬Ÿ •ÊÒ⁄U ’…ΠU ªÿÊ „ÒU– ©U‚ ¡ÀºË πÃ◊ Σ§⁄U ºŸÊ øÊÁ„U∞– √ÿflSÕÊ Σ§Ë Á¡ê◊ºÊ⁄UË Σ§Ê ¬˝‡Ÿ „ÒU– Σ§Ê߸ ‚„UË …¢Uª ‚ Ÿ„UË¥ ‚Êø ⁄U„UÊ „ÒU– ÿ„U „UÊÕË Σ§Ê ¬Êª‹¬Ÿ Σ§„UÊ¢, fl⁄UŸ ©U‚Σ§Ë ‚◊¤ÊºÊ⁄UË „ÒU– ÁΣ§‚Ë Ÿ ÿ„U ‚ÊøŸ Σ§Ë Σ§ÊÁ‡Ê‡Ê Σ§Ë ÁΣ§ „UÊÕË Ÿ •ÊÁπ⁄U ◊„UÊflÃ Σ§Ê ◊Ê⁄UÊ ÄÿÊ¥? „UÊÕË ’øÊ⁄UÊ ÃÊ ‡Ê„U⁄U ‚ ¬⁄‘U‡ÊÊŸ „UÊΣ§⁄ •¬ŸË ¡ÊŸ ’øÊŸ ÷ʪ Σ§⁄U ¡¢ª‹ ◊¥ ø‹Ê •ÊÿÊ ÕÊ– ◊„UÊflà fl„UÊ¢ ÄÿÊ Σ§⁄UŸ ªÿÊ ÕÊ– „UÊÕË Σ§Ê Á»§⁄U ‚ •¬Ÿ fl‡Ê ◊¢ Σ§⁄UŸ „UË ŸÊ– ◊„UÊflà ©U‚ fl‡Ê ◊¥ Σ§⁄UΣ§ ÄÿÊ Σ§⁄UÃÊ? Á»§⁄U ‚ ‡Ê„U⁄U ‹ÊÃÊ– ª‹Ë-◊È„UÀ‹ ÉÊÈ◊ÊÃÊ– ‚»§º „UÊÁÕÿÊ¥ ‚ Á◊‹flÊŸ Σ§Ë Σ§ÊÁ‡Ê‡Ê Σ§⁄UÃÊ •ÊÒ⁄U ¬ÈŸ— ©U‚Σ§Ê ◊Í‹ øÁ⁄UòÊ ’º‹flÊŸ Σ§Ë Σ§ÊÁ‡Ê‡Ê Σ§⁄UÃÊ–U ’ÃÊß∞, ß‚◊¥ „UÊÕË Σ§Ê ÄÿÊ ºÊ·? Á¡Ÿ ÁSÕÁÃÿÊ¥ Σ§ Σ§Ê⁄UáÊ ÁflÁˇÊåà „UÊΣ§⁄U fl„U •¬Ÿ ◊ÊÒÁ‹Σ§ ¬Á⁄Ufl‡Ê ◊¥ ‹ÊÒ≈UÊ „ÒU »§⁄U ‚ ©Uã„UË¥ Á ÁSÕÁÃÿÊ¥ ◊¥ »¢§‚Ÿ Σ§ Á‹∞ ÄÿÊ fl„U ◊„UÊflà Σ§ Σ§Ê’Í ◊¥ •Ê ¡ÊÃÊ? ÷ßÿÊ, ÿ„U ¡¢ª‹ Σ§Ê „UÊÕË „ÒU– ◊„UÊflÃ Σ§Ë ’Êà Ã÷Ë ÃΣ§ ◊ÊŸÃÊ ⁄U„UÊ, ¡’ ÃΣ§ fl„U ©U‚ ‚„UË Áº‡ÊÊ ¬⁄U ‹ ¡ÊÃÊ ⁄U„UÊ– ª‹Ã ⁄UÊ„U ’ÃÊŸ ¬⁄U ¡¢ª‹ Σ§Ê „UÊÕË ◊„UÊflÃ Σ§Ê ÷Ë ¬≈UΣ§ ºÃÊ „ÒU– ÿ ÃÊ ‡Ê„U⁄U Σ§ ‚»§º „UÊÕË „UË „Ò¥U ¡Ê ª‹Ã ⁄UÊ„U ¬⁄U ø‹Ã „ÈU∞ ÷Ë •¬Ÿ ◊„UÊflÃÊ¥ Σ§Ê ‹Êº ⁄U„UÃÊ „ÒU– ©UŸΣ§ •¢Σȧ‡Ê Σ§ ߇ÊÊ⁄UÊ¥ ¬⁄U ŸÊøÃ „Ò¥U– Σ§ÁÕà ¬Êª‹ „UÊÕË Σ§Ê ÃÊ •’ ◊⁄UŸÊ „UË ¬«ΠUªÊ, ÄÿÊ¥ÁΣ§ ©U‚Ÿ ‡Ê„U⁄U Σ§Ë ◊ÿʸºÊ ÷¢ª Σ§⁄U ºË „ÒU– ¡’ ‡Ê„U⁄U ¬„È¢Uø ªÿÊ ÕÊ ÃÊ ‡Ê„U⁄UË „UÊΣ§⁄U ⁄U„U ¡ÊŸÊ ÕÊ, flʬ‚ ¡¢ª‹ ◊¥ ‹ÊÒ≈UŸÊ Ÿ„UË¥ ÕÊ– ‡Ê„U⁄U Σ§ „UÊÁÕÿÊ¥ ◊¥ ÿ„U ¬⁄¢U¬⁄UÊ ÷Ë „ÒU ÁΣ§ ◊„UÊflà ÁΣ§ÃŸÊ „UË •àÿÊøÊ⁄U Σ§⁄‘U, ‡ÊÊ·áÊ Σ§⁄‘U, ©U‚ ◊Ê⁄UÊ Ÿ„UË¥ ¡ÊÃÊ „ÒU– „UÊ¢, ◊ÊÒΣ§Ê ¬«ΠUŸ ¬⁄U ◊„UÊflÃ Σ§Ê ’º‹Ê ¡Ê ‚Σ§ÃÊ „ÒU– ß‚ ¡¢ª‹Ë „UÊÕË Ÿ ª‹Ã ¬⁄¢U¬⁄UÊ Σ§Ë ‡ÊÈL§•ÊÃ Σ§⁄U ºË „ÒU– ‡Ê„U⁄U Σ§ ‹Êª ©U‚ ÃÊ ‚’Σ§ Á‚πÊ Σ§⁄U „UË ⁄U„¥Uª– …UË‹ ºŸ ¬⁄U ÃÊ ºÍ‚⁄UÊ¥ Σ§Ë •Ê¢π¥ ÷Ë πÈ‹ ‚Σ§ÃË „Ò¥U, ©U‚Σ§Ë Ã⁄U„U ºÍ‚⁄UÊ¥ Σ§ „UÊÒ‚‹ ÷Ë ’Ÿ ‚Σ§Ã „Ò¥U– ©U‚ ◊Ê⁄UŸ ‚ ∞Σ§ ‹Ê÷ ÿ„U ÷Ë „UÙªÊ ÁΣ§ ºÍ‚⁄UÊ¥ ¬⁄U ÷Ë ÷ÿ ’ŸªÊ– fl ‚’ ◊ÿʸºÊ ◊¥ ⁄U„UŸÊ ‚Ëπ¥ª– fl„U ¬Êª‹ „UÊÕË •èÊÿÊ⁄Uáÿ ◊¥ ÃÊ ÄÿÊ •ÊΣ§Ê‡Ê-¬ÊÃÊ‹ ◊¥ ÷Ë ¬„È¢Uø ¡Ê∞ªÊ ÃÊ ÷Ë ‹Êª ©U‚Σ§Ê ¬Ë¿UÊ Ÿ„UË¥ ¿UÊ«Π¥Uª– ©UÁøà ÷Ë „ÒU– ∞Σ§ ª‹Ã ¬⁄¢U¬⁄UÊ, ‡ÊÈL§•Êà ◊¥ „UË ¡«ΠU ‚ ‚◊ÊåÃ Σ§⁄U ºË ¡Ê∞ ÃÊ •ë¿UÊ „ÒU– ◊Ò¥ ‚È’„U-‚È’„U ’⁄UÊ◊º ◊¥ ’ÒΔUÊ •π’Ê⁄U ¬…ΠU ⁄U„UÊ ÕÊ– ◊⁄‘U ∞Σ§ Á◊òÊ ¡¢ª‹ ‚ ‹ÊÒ≈U Õ– fl ÷Ë Á‡ÊΣ§Ê⁄UË º‹ Σ§ ‚ÊÕ ΣȧÃÈ„U‹fl‡Ê ¡¢ª‹ ø‹ ª∞ Õ– fl ’ÃÊ ⁄U„U Õ-„UÊÕË ’«ΠUÊ „U≈˜U≈UÊ-Σ§≈˜U≈UÊ, ê«ΠUÊ •ÊÒ⁄U ™¢§øÊ ¬Í⁄UÊ „ÒU– ’«ΠU •Ê⁄UÊ◊ ‚ ¡¢ª‹ ◊¥ ¬ÁàÃÿÊ¢ πÊÃÊ ÉÊÍ◊ÃÊ ⁄U„UÃÊ „ÒU– ’Ãʸfl ‚ ¬Êª‹ Ÿ„UË¥ ‹ªÃÊ „ÒU ’ÁÀΣ§ fl„U ÃÊ •ÊºÁ◊ÿÊ¥ Σ§Ê ºπΣ§⁄U «U⁄UÃÊ „ÒU •ÊÒ⁄U ÷ʪŸ ‹ªÃÊ „ÒU– ◊Ò¥ Á◊òÊ Σ§Ë ’ÊÃ¥ ‚ÈŸÃÊ „ÈU•Ê •π’Ê⁄U ÷Ë ¬…ΠUÃÊ ¡Ê ⁄U„UÊ ÕÊ– ∞Σ§ ‚◊ÊøÊ⁄U ¿U¬Ê ÕÊ- ∞Σ§ ‡Ê„U⁄U ◊¥ •Êº◊Ë •ÊÒ⁄U ΣȧàÃ ◊¥ ∞Σ§-ºÍ‚⁄‘U Σ§Ê Σ§Ê≈UŸ Σ§Ë ¬˝ÁÃS¬oeʸ ¬˝Ê⁄¢U÷ „ÈU߸– •Êº◊Ë •ÊÒ⁄U ΣȧàÃÊ ◊Һʟ ◊¥ •Ê◊Ÿ-‚Ê◊Ÿ ¬„È¢Uø, ‹ÁΣ§Ÿ ¬˝ÁÃS¬oeʸ ‡ÊÈL§ „UÊŸ Σ§ ¬„U‹ „UË ΣȧàÃÊ ºÈ◊ º’ÊΣ§⁄U ÷ʪ π«ΠUÊ „ÈU•Ê– ⁄UÊ¡ŸËÁà ‚ ‚¢’¢Áoeà ‚◊ÊøÊ⁄UÊ¥ Σ§ ÃÊ¡ ÉÊ≈UŸÊΣ˝§◊ ÷Ë •π’Ê⁄U ◊¥ ÷⁄‘U ¬«ΠU Õ– ∞Σ§ ‚◊ÊøÊ⁄U ÕÊ⁄UÊc≈˛U¬Áà Ÿ ¬òÊΣ§Ê⁄UÊ¥ Σ§Ê ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ¬˝oeÊŸ◊¢òÊË ‚ ©UŸΣ§Ê Σ§Ê߸ ◊Ã÷º Ÿ„UË¥ „ÒU– ©UŸ◊¥ ¬⁄US¬⁄U ‚º˜÷ÊflŸÊ, •Êà◊ËÿÃÊ ÃÕÊ ‚„UÿÊª Σ§Ê Á⁄U‡ÃÊ ’ŸÊ „ÈU•Ê „ÒU– •π’Ê⁄U Σ§ ◊Èπ¬ÎcΔU ¬⁄U ∞Σ§ •ÊΣ§·¸Σ§ »§Ê≈UÊ ÷Ë ¿U¬Ë „ÈU߸ ÕË Á¡‚◊¥ ¬˝oeÊŸ◊¢òÊË ◊ÈÁºÃ ◊Ÿ ‚ •¬Ÿ „UÊÕÊ¥ ¬˝‚ãŸÁøàà ⁄UÊc≈˛U¬ÁÃ Σ§Ê ‹«˜U«ÍU Áπ‹Ê ⁄U„U „Ò¥U– ◊⁄‘U Á◊òÊ ¡¢ª‹ ÃÕÊ „UÊÕË Σ§Ê fláʸŸ ‚ÈŸÊ∞ ¡Ê ⁄U„U Õ– fl Σ§„U ⁄U„U Õ- „UÊÕË Σ§ ºÊ¢Ã Σ§Ê»§Ë ‹ê’ •ÊÒ⁄U ‚Èãº⁄U „Ò¥U– ÁºŸ øøʸ ø‹ ⁄U„UË ÕË- ‡Ê„⁄U ◊¥ •ÊÿÊ „ÈU•Ê ∞Σ§ „UÊÕË ¬Êª‹ „UÊŸ Σ§ ’ʺ ¡¢ª‹ ◊¥ ø‹Ê ªÿÊ „ÒU– ¡¢ª‹ ÷Ë Σ§Ê߸ ∞‚Ê flÒ‚Ê Ÿ„UË¥- •èÊÿÊ⁄Uáÿ– ‡Ê„U⁄U Σ§ ‹Êª ’¢ºÍΣ§ ‹Σ§⁄U ©U‚Σ§Ê ¬Ë¿UÊ ÁΣ§∞ ¡Ê ⁄U„U „Ò¥U– ©U‚ Á¡¢ºÊ Ÿ„UË¥ ¿UÊ«ΠUŸ Σ§Ë Σ§‚◊ πÊ∞ ’ÒΔU „Ò¥U– •ÊÒ⁄U „UÊÕË, •¬ŸË ¡ÊŸ ¡ÊÁπ◊ ◊¥ ºπΣ§⁄U ÷ʪÊ-÷ÊªÊ Á»§⁄U ⁄U„UÊ „ÒU– ◊⁄UË ‚◊¤Ê ‚ ÃÊ „UÊÕË Ÿ ÁΣ§ÿÊ „UË ª‹Ã Σ§Ê◊ ÕÊ– ¡¢ª‹ Σ§Ê „UÊÕË ‡Ê„U⁄U ◊¥ ÉÊÍ◊ ⁄U„UÊ ÕÊ– •øÊŸΣ§ ¬Êª‹ „UÊ ©UΔUÊ– „UÊÃÊ ΣÒ§‚ Ÿ„UË¥? ‡Ê„U⁄U ◊¥ ¬„U‹ „UË ßß „UÊÕË ÉÊÍ◊ ⁄U„U Õ, ©UŸΣ§ ‚Ê◊Ÿ ©U‚ ¬Í¿UÃÊ Σ§ÊÒŸ? Ã⁄U„U-Ã⁄U„U Σ§ „UÊÕË Õ– ‚⁄UΣ§Ê⁄UË „UÊÕË Õ, «UΣ§Ê⁄U ◊Ê⁄UÃ „ÈU∞ ™¢§ÉÊ ⁄U„U Õ– ‚◊Ê¡-‚flÊ, ¡Ÿ-‚flÊ Σ§ „UÊÕË, ‚Í¢«U ◊¥ ÷⁄U-÷⁄U Σ§⁄U oeÍ‹ ©U«ΠUÊ ⁄U„U Õ– …U⁄U ÷⁄U º‡Ê‚flÊ Σ§ „UÊÕË ÷⁄‘U ¬«ΠU Õ ¡Ê ¤ÊÄΣ§ ‚»§º Σȧ⁄UÃ¬Ê¡Ê◊ ¬⁄U ¡ÊΣ§≈U «U≈UÊ∞ „ÈU∞ •¬Ÿ Σ§Ê‹¬Ÿ Σ§Ê ¿ÈU¬Ê ⁄U„U Õ– ߟ ‚’ „UÊÁÕÿÊ¥ Σ§ „UÊÃ „ÈU∞ ¡¢ª‹ Σ§Ê fl„U ÁŸ⁄UË„U „UÊÕË ‡Ê„U⁄U ◊¥ ΣÒ§‚ π¬ ‚Σ§ÃÊ ÕÊ •ÊÒ⁄U ©U‚ ¬⁄U •¬Ÿ ◊Í‹ øÁ⁄UòÊ Σ§Ù ’ŸÊ∞ ⁄UπΣ§⁄U, •‚¢÷fl! ÿ„UÊ¢ ÃÊ ©U‚ ¬Êª‹ „UÊŸÊ „UË ÕÊ– •ë¿UÊ ÷‹Ê ¡¢ª‹ ◊¥ ⁄U„UŸÊ, ¬ÁàÃÿÊ¢ πÊÃÊ •ÊÒ⁄U ÁŸm¸ãm „UÊΣ§⁄U ÉÊÍ◊ÃÊ ⁄U„UÃÊ– ©UŸΣ§Ë ◊Áà ◊Ê⁄UË ªß¸ ÕË ¡Ê ¡¢ª‹ ‚ ‡Ê„U⁄U ◊¥ •ÊΣ§⁄U »¢§‚ ªÿÊ ÕÊ– ¬È⁄UÊŸ ¡◊ÊŸ Σ§Ë ’Êà •‹ª „ÈU•Ê Σ§⁄UÃË ÕË ¡’ ‡Ê„U⁄U, •Ê¡ Σ§Ê ‚Ê ‡Ê„U⁄U Ÿ„UË¥ ÕÊ– ‡Ê„U⁄U ◊¥ „UÊÕË Ÿ„UË¥ •Êº◊Ë ’‚Ã Õ– Ã’ Σ§÷Ë-Σ§÷Ê⁄U Σ§Ê߸ „UÊÕË •Ê ¡ÊÃÊ ÃÊ ÉÊ⁄U-ÉÊ⁄U, ª‹Ë-ª‹Ë ◊ÃÊ ÕÊ– ‹Êª ’«ΠUË ÉÊÍ üÊhÊ ‚ ©U‚Σ§ º‡Ê¸Ÿ Σ§⁄UÃ, •Ê⁄UÃË ©UÃÊ⁄UÃ, πÊŸ Σ§Ê ŸÊÁ⁄Uÿ‹ ºÃ, •¬Ÿ ’ìÊÊ¥ Σ§Ê ¬Ê‚ ’È‹ÊΣ§⁄U ‚Í¢«U ¿ÈU•ÊÃ– Σ§÷Ë ©U‚ ¬⁄U ‚flÊ⁄UË ÷Ë Σ§⁄UflÊ ºÃ •ÊÒ⁄U ‚÷Ë •ÊŸ¢ÁºÃ „UÊÃ– •’ ßoe⁄U ª‹Ë ◊È„UÀ‹Ê¥ ◊¥ ⁄UÊ¡ Σ§ß¸ Ã⁄U„U Σ§ „UÊÕË ◊Ã „Ò¥U– ‹Êª ÷Êª ø…ΠUÊ-ø…ΠUÊΣ§⁄U ¬⁄‘U‡ÊÊŸ „UÊ ÉÊÍ ª∞ „Ò¥U– ºÍ⁄U ‚ „UË ©Uã„¥U ºπΣ§⁄U ÉÊ⁄U Σ§ »§Ê≈UΣ§ ’¢º Σ§⁄U ‹Ã „Ò¥U– ’ìÊÊ¥ Σ§Ê ©UŸΣ§Ë ¿UÊÿÊ ‚ ÷Ë ºÍ⁄U ⁄UπÃ „Ò¥U flÒ‚ òÊSà „UÊΣ§⁄U ‹Êª Σ§÷Ë-Σ§÷Ê⁄U ©UŸΣ§Ë •Ê⁄UÃË ÷Ë ©UÃÊ⁄U ‹Ã „Ò¥U– ÿ •Ê⁄UÃË Σȧ¿U ºÍ‚⁄‘U „UË ÁΣ§S◊ Σ§Ë „UÊÃË „ÒU– ÃØ¢‚Ø ‚ ◊ ¤ Ê Ã Ê ãUæÍè ·ð¤ „ ÒU? ÄÿÊ ¼æ¢Ì ߸‡fl⁄U ‡Ê◊ʸ •èÊÿÊ⁄Uáÿ ◊¥ Á‡ÊΣ§Ê⁄U Ÿ„UË¥ ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÃÊ? •⁄‘U ÁŸ’ȸÁh, •èÊÿÊ⁄Uáÿ ÃÊ ’ŸÊ∞ „UË Á‡ÊΣ§Ê⁄U Σ§ Á‹∞ ¡ÊÃ „Ò¥U– ◊Ò¥ ÷Ê‹ ¡ÊŸfl⁄U •Êº◊Ë Σ§Ë ΣȧÁ≈U‹ ’ÈÁh Σ§Ê Σ§„UÊ¢ ÃΣ§ ¬Ê⁄U ¬Ê∞¢ª– •èÊÿÊ⁄Uáÿ ◊¥ •ÊΣ§⁄U ÿ ÄÿÊ ‚◊¤ÊÃ „Ò¥U ÁΣ§ ÁŸ÷¸ÿ „UÊ ¡Ê•Ê? ÁŸm¸ãm Áflø⁄UáÊ Σ§⁄UÊ– •Êº◊Ë ‚ ◊à «U⁄UÊ– ߟ ’øÊ⁄UÊ¥ Σ§Ê ÄÿÊ ◊Ê‹Í◊ •Êº◊Ë Ÿ ¡ÊŸ-’ͤÊΣ§⁄U ÃSflË⁄U ÃËŸ Ÿı¡flÊŸ ∞Σ§ ’ÊßΣ§ ¬⁄U •‹‚È’„ ¡’ ‚«ΠΣ§ ¬⁄U ‹ÙªÙ¥ Σ§Ë •Ê◊OE⁄Uçà Ÿ„Ë¥ „ÙÃË Ã’ ⁄çÃÊ⁄U Σ§Ê ◊¡Ê ©ΔÊŸ Σ‘§ Á‹∞ ÁŸΣ§‹ ¬«Π– Á¡ª-¡ª Σ§⁄UÃ „È∞, ’ÊßΣ§ Σ§Ù ‹„⁄UÊÃ „È∞, „¥‚Ã-Áπ‹Áπ‹ÊÃ, ◊¡ÊΣ§◊SÃË Σ§⁄UÃ „È∞ •Êª ’…ΠÃ ¡Ê ⁄U„ Õ– ÿÍ¥ ÃÙ ßÃŸË ‚È’„-‚È’„ Σ§„Ë¥ ÷Ë øı⁄UÊ„ ¬⁄U ÁΣ§‚Ë ≈˛ÊÁ»§Σ§ ¬ÈÁ‹‚ Σ§Ê „ÙŸÊ ’«Π •Êpÿ¸ Σ§Ë ’Êà „Ò– ‹ÁΣ§Ÿ ∞Σ§ øı⁄UÊ„ ¬⁄U ∞Σ§ ≈˛ÊÁ»§Σ§ ¬ÈÁ‹‚ ◊Ÿ Ÿ ¡’ OEπÊ ÁΣ§ Σ§È¿ Ÿı¡flÊŸ ∞Σ§ ’ÊßΣ§ ¬⁄U ÃËŸ ‚flÊ⁄UË ’ÒΔ ⁄çÃÊ⁄U ‚ ø‹ •Ê ⁄U„ „Ò¥ Ã’ fl„ Σ§È¿ •Êª ’…ΠÊ •ı⁄U ©Ÿ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ù ⁄UÙΣ§Ÿ Σ§Ë Σ§ÙÁ‡Ê‡Ê Σ§⁄UŸ ‹ªÊ, ‚Ë≈UË ’¡Ê߸, ‹ÊΔË ÁOEπÊ߸ ◊ª⁄U fl ÃËŸÙ¥ Ÿı¡flÊŸ ¬ÈÁ‹‚◊Ÿ Σ‘§ ΔËΣ§ ¬Ê‚ •ÊΣ§⁄U ©‚ ≈UΣ§ •Ùfl⁄U Σ§⁄UÃ „È∞ Ã¡Ë ‚ •Êª ÁŸΣ§‹– Σ§È¿ OEÍ⁄UË ¬⁄U „Ë ©‚ ’ÊßΣ§ Σ‘§ oe«ΠÊ◊ ‚ Áª⁄UŸ Σ§Ë •ÊflÊ¡ •Ê߸– ‚È’„ Σ‘§ oeÈ¥oe‹Σ‘§ ◊¥ ≈˛ÊÁ»§Σ§ ¬ÈÁ‹‚ ◊Ÿ Σ§Ù Σ§È¿ íÿÊOEÊ S¬C ÁOEπÊ߸ Ÿ„Ë¥ ÁOEÿÊ– ß‚‚ ¬„‹ ÁΣ§ ¬ÈÁ‹‚ ◊Ÿ ©ŸΣ§Ë ◊OEOE⁄U Σ‘§ Á‹∞ OEı«Π, ‚«ΠΣ§ Σ‘§ ÁΣ§ŸÊ⁄U ∞Σ§ ª⁄UË’ ¬Áà ¡Ù •¬Ÿ ÃËŸ fl·Ë¸ÿ ’Ê‹Σ§ OE¥ •ı⁄U ∞Σ§ ¬ÈòÊË Σ‘§ ‚ÊÕ ‚Ù ⁄U„Ê ÕÊ, ¬ÁÃ-¬%Ë OEٟ٥ „«Π’«ΠÊΣ§⁄U ¡Êª ª∞ •ı⁄U ÃÈ⁄U¥Ã ‚«ΠΣ§ ¬⁄U Áª⁄U ©Ÿ Ÿı¡flÊŸÙ¥ Σ§Ù ©ΔÊŸ ©ŸΣ‘§ ¬Ê‚ ¬„È¥ø ª∞, ◊Á„‹Ê ¬ÊŸË ‹ •ÊÿË– ÃËŸÙ¥ Ÿı¡flÊŸ ’È⁄UË Ã⁄U„ ÉÊ’⁄UÊ ⁄U„ Õ, «⁄U ⁄U„ Õ •ı⁄U Σ§È¿ ‚„◊-‚ ‹ª ⁄U„ Õ– fl ¡Å◊Ë ÷Ë „Ù ª∞ Õ, ©ŸΣ§Ë ’ÊßΣ§ Σ§Ë ‚Êß« ‹Êß≈U˜‚ •ı⁄U ‚Êß« Ç‹Ê‚ „Ë Σ‘§fl‹ ≈UÍ≈U Õ– ¬ÈL§· Ÿ ©Ÿ ÃËŸÙ¥ Ÿı¡flÊŸÙ¥ ‚ Σ§„Ê-“÷ßÿÊ, ÃÈê„¥ Σ§„Ë¥ øÙ≈U ÃÙ Ÿ„Ë¥ •ÊÿË, ªÊ«ΠË ¡⁄UÊ oeË◊ ø‹ÊÿÊ Σ§⁄UÙ– ÃÈê„  ¥ ÷‹  „ Ë Σ § È ¿ Ÿ „ Ù ÁΣ§‚Ë OEÍ‚⁄U Σ§Ù ÃÙ øÙ≈U •Ê ‚Σ§ÃË „Ò Ÿ, πÒ⁄U Σ§Ù߸ ’Êà ©‹¤ÊŸ ◊¥ fl ‚«ΠΣ§ Σ‘§ ÁΣ§ŸÊ⁄U Á’¿‹Ë •¬ŸË ø≈UÊ߸ Σ‘§ ¬Ê‚ ‹ı≈U •Ê∞– •øÊŸΣ§ ◊Á„‹Ê Σ§Ë OEÎÁC ©‚Σ‘§ ÃËŸ fl·Ë¸ÿ ¬ÈòÊ ¬⁄U ¬«ΠË, fl„ OEπΣ§⁄U ÷ı¥øP§Ë-‚Ë ¬„‹ ÃÙ ˇÊáÊ ÷⁄U Σ‘§ Á‹∞ fl„Ë¥ ÁΔΔΣ§ ªÿË, Á»§⁄U OEı«ΠΣ§⁄U •¬Ÿ ’≈U Σ‘§ ¬Ê‚ ¬„È¥øË ÃÙ ÄUÿÊ OEπÃË „Ò ÁΣ§ ©‚Σ‘§ ¬ÈòÊ Σ‘§ ◊È¥„ ‚ ⁄UQ§ Σ§Ë oeÊ⁄UÊ ’„ ⁄U„Ë „Ò, ©‚Σ§Ê ‡Ê⁄UË⁄U ÁŸ…ΠÊ‹ „Ù øÈΣ§Ê „Ò •ı⁄U ©‚Ÿ ¡Ù ‚»‘§OE •¥ª⁄UπÊ ¬„Ÿ ⁄UπÊ ÕÊ ©‚ ¬⁄U ¬Á„∞ Σ‘§ ÁŸ‡ÊÊŸ ‚Ê»§ ÁOEπÊ߸ OE ⁄U„ Õ– ◊Á„‹Ê Σ‘§ ◊È¥„ ‚ øËπ ÁŸΣ§‹ ¬«ΠË •ı⁄U fl„ ’‚Èoe-‚Ë „ÙΣ§⁄U ’ëø Σ‘§ ¬Ê‚ oeê◊ ‚ ’ÒΔ ªß¸– fl„ ÁŸflÁΣ§˜ ÕË •ı⁄U ¬ÈL§· ©‚ ◊Á„‹Ê Σ‘§ ‚⁄U ¬⁄U „ÊÕ »‘§⁄UÃ „È∞ ‚Ùø ⁄U„Ê ÕÊ ÁΣ§ •ÊÁπ⁄U ÄUÿÙ¥ ©Ÿ Ÿı¡flÊŸÙ¥ Ÿ ©‚Σ§Ê „ÊÕ ¤Ê≈UΣ§ ÁOEÿÊ ÕÊ– ©oe⁄U fl„ ¬ÈÁ‹‚ ◊Ÿ ÁΣ§¥Σ§Ã¸˜Ã√ÿÁfl◊Í…Π-‚Ê ©‚ ÁOE‡ÊÊ Σ§Ë Ã⁄U»§ ‡ÊÍãÿ ◊Ÿ Sfl⁄U‚Ê OEπ ⁄U„Ê ÕÊ Á¡‚ ÁOE‡ÊÊ ◊¥ fl Ÿı¡flÊŸ Ã¡ ⁄UçUÃÊ⁄U ‚ ’ÊßΣ§ ÷ªÊÃ „È∞ OEÎÁC ‚ •Ù¤Ê‹ „Ù ª∞ Õ– ܃æé·¤Íæ ◊Ò¥ ÁøòÊΣ§‹Ê Σ§Ë ⁄UπÊ•Ù¥ •ı⁄U ⁄U¥ªÙ¥ ‚ ¬ÍáʸÃÿÊ •ŸÁ÷ôÊ „Í¥ »§Êߟ •Ê≈U¸ ÃÙ ÄUÿÊ, ◊ÊÚ«Ÿ¸ ‚ ÷Ë ∞Σ§OE◊ OEÍ⁄U– ¬⁄U¥ÃÈ ∞Σ§ ‚ÊoeÊ⁄UáÊ ‚ ÁøòÊ ‚ ◊⁄UË ÁSÕÁà ÁflÁøòÊ ‚Ë „Ù ªß¸– fl„ ÁøòÊ ◊⁄U ◊ÊŸ‚-¬≈U‹ ‚ „≈UÃÊ „Ë Ÿ„Ë¥– ◊Ò‹Ë-Σ§ÈøÒ‹Ë ‚Ê«ΠË ◊¥ ∞Σ§ •ı⁄Uà •Êª ¡ÊÃ OEËπ ⁄U„Ë „Ò– Á‚⁄U ¬⁄U ∞Σ§ ªΔ⁄UË „Ò Á¡‚ fl„ OEÊÿ¥ „ÊÕ ‚ ¬Σ§«Π „È∞ „Ò– ©‚Σ‘§ ◊È«Π „È∞ OEÊÿ¥ „ÊÕ ◊¥ ÷Ë Σ§¥oe ‚ ∞Σ§ ¬Ù≈U‹Ë ‹≈UΣ§Ë „È߸ „Ò– fl„ •¬Ÿ ’Ê¥ÿ¥ „ÊÕ ‚ •ÊΔOE‚ fl·¸ Σ‘§ ∞Σ§ ‹«ΠΣ‘§ Σ‘§ OEÊÿ¥ „ÊÕ Σ§Ù ¬Σ§«Π „È∞ „Ò– ’ëø Σ‘§ Á‚⁄U ¬⁄U ÷Ë ∞Σ§ ¿Ù≈UË-‚Ë ªΔ⁄UË „Ò Á¡‚ fl„ ’Êÿ¥ „ÊÕ ‚ ¬Σ§«Π „È∞ „Ò– ¬⁄U¥ÃÈ, ©‚Σ§Ë Ÿ¡⁄U¥ •Êª Σ§Ë •Ù⁄U Ÿ„Ë¥, ’ÁÀΣ§ OEÊ߸¥ •Ù⁄U ÃÊΣ§ ⁄U„Ë „Ò¥, Á¡oe⁄U ∞Σ§ ¿Ù≈UÊ-‚Ê ’ëøÊ ¡ÍΔ •Ê◊ Σ§Ë ªÈΔ‹Ë øÊ≈UŸ ◊¥ ⁄U‚‹ËŸ „Ò– ∞Σ§ ¡Ÿ‚÷Ê ◊¥ ÷Ê·áÊ Σ§⁄UÃ „È∞ ∞Σ§ ⁄UÊ¡ŸÃÊ Σ‘§ ∞Σ§ flÊÄUÿ Ÿ ◊⁄UË Σ§À¬ŸÊ ◊¥ ’ÊoeÊ «Ê‹ OEË-“◊Ò¥ ◊ÈÀΣ§ Σ§Ë ÃSflË⁄U ’OE‹ ªÊ–” OEÍ¥ ◊⁄U ’ª‹ Σ§Ë OEËflÊ⁄U ¬⁄U ∞Σ§ Áª⁄UÁª≈U •¬ŸÊ Á‚⁄U ™§¬⁄U-ŸËø Á„‹Ê ⁄U„Ê ÕÊ– Á¡¥OEªË Σ§Ê ◊ÊÚ«¸Ÿ •Ê≈U¸ •’ ◊⁄UË ‚◊¤Ê ◊¥ •ÊŸ-¡Ò‚Ê ‹ªŸ ‹ªÊ „Ò– ÚU ÌæÚU Ÿ„Ë¥, ©ΔÙ ‹Ù ÿ ¬ÊŸË... ß‚‚ ¬„‹ ÁΣ§ ©‚ ª⁄UË’ •ÊOE◊Ë Σ§Ê ¡È◊‹Ê ¬Í⁄UÊ „Ù ©‚Σ§Ê „ÊÕ ¤Ê≈UΣ§ Σ§⁄U ÃËŸÙ¥ Ÿı¡ flÊŸ Σ § ¿ È ‹«Ππ«ΠÊÃ ‚ ©Δ •ı⁄U ¬‹ ÷⁄U ◊¥ ’ÊßΣ§ ¬⁄U ’ÒΔΣ§⁄U ©‚Ë Ã¡ ⁄UçUÃÊ⁄U Σ‘§ ‚ÊÕ ‚È’„ Σ‘§ oeÈ¥oe‹Σ‘§ ◊¥ πÙ ª∞– ’øÊ⁄U ©Ÿ ª⁄UË’Ù¥ Σ§Ù Σ§È¿ ‚◊¤Ê ◊¥ Ÿ„Ë¥ •ÊÿÊ– Σ§È¿ ‚ÙøÃ-ÁfløÊ⁄UÃ, «UÊÚ. Á¡Ããº˝ ¡ÒŸ ⁄UÊ¡ãº˝ ¬˝‚ʺ ¬ ˝ Σ § ʇ ÊΣ § , ◊ ÈOE ˝ Σ § — ⁄ UÊ¡ Ëfl ⁄ U¢¡ Ÿ üÊËflÊSÃfl mÊ⁄ UÊ ¬ òÊΣ § Ê⁄ U ¬ ˝ Σ § ʇ ÊŸ ¬ ˝ Ê. Á‹. Σ  § Á‹∞ zÆ{, • Êß ¸ . ∞ Ÿ.∞‚. Á’ÁÀ « U¢ ª , ~, ⁄ U » § Ë ◊ Ê ª ¸ , Ÿß ¸ ÁOEÀ‹ Ë ‚  ¬ ˝ Σ § ÊÁ‡ Êà ∞ fl¢ ’ Ë∞ » § ∞ ‹ ߢ » § Ê  ≈ U  Σ § Á‹., ‚ Ë ~, ‚  Ä≈ U⁄ U- x, ŸÊ  ∞ « UÊ ‚  ◊ ÈÁOE ˝ Ö ‚ ê ¬ ÊOEΣ § — ⁄ UÊ¡ Ëfl ⁄ U¢¡ Ÿ üÊËflÊSÃfl, ( ¬ Ë.• Ê⁄ U.’ Ë. ∞ Ä≈ U Σ  § Ä Uà ‚ ◊ ÊøÊ⁄ U øÿŸ Σ  § Á‹∞ Á¡ ê ◊  OEÊ⁄ U)– • Ê⁄ U.∞ Ÿ.• Êß ¸ . Ÿ¢. ÁOEÀ‹ Ë Σ § ÊÿÊ ¸ ‹ ÿ — » § Ê  Ÿ— Ævv- wx| v} v~ z, wxxz||} y, » Ò § Ä‚— Ævv- yxz} vyÆy, ŸÊ  ∞ « UÊ Σ § ÊÿÊ ¸ ‹ ÿ— » § Ê  Ÿ— ÆvwÆ- yvvyyÆy » Ò § Ä‚— ÆvwÆ- yw| x|| Æ fl  ’ — DELHIN/2008/24216. [email protected] www.deshbandhu.co.in ß ¸ - ◊  ‹ — PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.