Deshbandhu (Raipur) : 2019-02-10

4 : 4 : 4

4

„UÊŸÊ ‚éOE •⁄UÕ |. ªÕßÿÊ- ªÍ¢ÕŸ flÊ‹Ê, ’ÈŸŸ flÊ‹Ê }. ª¢Õ߸- ªÍ¢ÕŸ Σ§Ë ÁΣ˝§ÿÊ ÿÊ ÷Êfl, ’ÈŸŸ Σ§Ë ÁΣ˝§ÿÊ ÿÊ ÷Êfl ~. ªÕ©UŸË- ªÍ¢ÕŸ ÿÊ ’ÈŸŸ Σ§Ê πø¸ ÿÊ ¬ÊÁ⁄UüÊÁ◊Σ§ vÆ. ªÕŸÊ- ªÈ¢ÕÊfl≈U, ’ÈŸÊfl≈U v. ªÃ- øÊ‹, º‡ÊÊ, „UÊ‹Ã w. ªÃ ©UÃÊ⁄U- •‹Ê‹, ÁŸΣ§ê◊Ê, ‚ºÊ ©UºÊ‚ ⁄U„UŸÊ flÊ‹Ê x. ªÃ ©UÃÊÁ⁄UŸ- ªÃ ©UÃÊ⁄U y. ªÃ-ª…ΠŸ- ‡ÊΣ§‹-‚Í⁄UÃ, M§¬ ⁄¢Uª z. ªÃ⁄U- Σ§Êÿ¸ Σ§⁄UŸ Σ§Ë ‡ÊÁÄà {. ªÁÃ- „UÊ‹Ã, º‡ÊÊ ª¢ªÊ Ÿ„Êÿ ‹ ªº„UÊ Σ§Á¬‹Ê Ÿß ’Ÿÿ– ª¢ªÊ ◊ Ÿ„UÊÿ ‹ ◊¢º’ÈÁh Σ§ ◊Ÿπ „U ’ÈÁh◊ÊŸ, Ÿß ’Ÿÿ– ◊Ÿπ ‹ Σ§ÃΣ§Ê ‚◊¤ÊÊ »§⁄U •Ê „U ◊Íπ¸ „UË ⁄UÁ„UÕ– 6 ⁄UÁflflÊ⁄ vÆ »§⁄Ufl⁄UUËUU, wÆv~ ’ë¿U⁄U Σ§ ◊Ê߸‹ÊÁªŸ flÊ«¸U Σ§ ◊È„UÊ≈UË ◊ π«ΠU ⁄UÊ„Uÿ– Σ§Ê‹Ê ºπÕ ÿ ΔU©U⁄U ‹ ¡ÊÁ Ÿ„UË¥? •Êπ⁄U Áø⁄U߸ πÊ¥oe⁄UÊ Σ§‚ øÈ¢ºË ‹ ºπà ◊Ò¥ Σ¥§„Ufl– ŸÊΣ§ ◊È¢„ÍU Á÷ŸÁ÷ŸÊ∞ ‹Áª‚– ‹ßΣ§Ê ‹ ÃÊ¬ Σ§ ⁄UÊπ¥fl– Σ§ÊŸÊ «UÊ„U⁄U ‹ ÁΣ¢§¡⁄U Σ§ •ÊÁ •©U »§⁄U ⁄UÊ¬ ºÁ ◊Ê„UÊ≈UË ◊– ÉÊ¢≈UÊ ÷⁄U „UÊª •ß‚ŸÊ Σ§⁄UÖ •é’«ΠU ’⁄UÁ¡‚ ÁπÁ‚ÿÊß‚ Σ§ÃΣ§Ê ¤ÊŸ ◊Ÿ »§⁄U ÿ ◊⁄U ‹ ¡Ê’ Ÿß Σ§⁄Uÿ– Σ§Ê‹Ê ºπÿ Ö •¬Ÿ ªÊ≈UÊ⁄UŸ Σ§‚ •Ê¢πË ‹ ¿U≈UΣ§Ê⁄U Σ§ ºπ ‹ÊÁª‚– ¡ß‚ Σ§ÊŸÊ Á¡ÁŸ‚ ‹ πÊ¡Ã „UÊflÿ– Σ§÷Í „UÊ¢‚ ‚„UË Σ§⁄UÁÂ, Σ§÷Í •Ê¢πË ø◊Σ§ ‹ÊªÁ Ò Σ§÷Í ‚ÈãŸÊ ÁŸø≈U ‚ÈãŸÊ– ‹ßΣ§Ê Σȧ‚◊È‚Êß‚ •©U ÁΣ§‹Σ§Ê⁄UË ◊Ê⁄U Σ§ ⁄UÊÿ ‹ÊÁª‚– •Ê…ΠUŸÊ ‹ „U⁄‘¥Ufl •ÊÃΣ§ ◊ Σ¢§Σ§ÊÁ‹Ÿ ºÊ߸ Σ§‚ ◊Ê⁄U ¬‹¢ª ÃË⁄U •ÊΣ§ ‹ßΣ§Ê ‹ oe⁄‘U Σ§‚ Σ§⁄‘U ‹ÊÁª‚– ◊Ê⁄U ¡Ë Σ§Ê¢¬ª »§⁄U ‚Ê◊⁄Õ Σ§⁄UΣ§ ¿UÊ«ΠUÊÿ¥fl– “Σ§ß‚ Σ§⁄UÕ‚ ¡Σ§„UË Ÿ„UË¥ ÃÊ...?” ÁøÁøÿÊ Σ§ Σ§„Ufl¥ ‹ßΣ§Ê ‹ ¿UÊ«ΠUÊÿ¥fl– •Ê„UÊ ◊Ê„UÊ≈UË ◊ »§⁄U ΔUÊ…ΠU „UÊª– …UËΔU Ÿ„UË¥ ÃÊ– ‚ÈãŸÊ •Ê¢πË ◊ ºπ ‹ÊÁª‚ ∞Σ§≈UΣ§– ‹ßΣ§Ê ‹ ¿UÊÃË ◊ ‹ªÊ Σ§ ¬Ù≈UÊ⁄U ‹¥fl ◊Ò¥ „U– º‚¬¢º⁄UÊ ÁºŸ ‹ •ß‚ŸÊ ºπà Á⁄UÁ„U‚ ≈ÈUΣȧ⁄U-≈ÈUΣȧ⁄U– „ÈU⁄U„UÊ ’껧ʫΠU Σ§ ⁄UÊß‚ ªºªº ªºªº •Ê¢‚Í ’Ê„UÊÿ ‹ÊÁª‚ •©U ªÊ⁄U‚ Σ§ oeÊ⁄U »Í§≈Uª ¿UÊÃË ‹– •’ ÃÊ ◊ß‹Ê„UÊ Áø⁄U„UÊ ¬Ê‹πÊ ÉÊ‹Ê Á÷¢¡ª– ¬≈U Σ§ÊÃË ‹ ©UÃ⁄‘U ‹Áª‚ ªÊ⁄U‚ „U– ◊Ê⁄U ‹ßΣ§Ê ÉÊ‹Ê •é’«Π ⁄UÊ∞ ‹Áª‚– ⁄UÊŸÊ-ªÊŸÊ ‚ÈŸΣ§ ÷Ë«ΠU ‹ªª– •’ ÃÊ flÊ«¸U éflÊÿ ÉÊ‹Ê øøΣ§Ê⁄U Σ§ ’ÊÁ„U⁄U Σ§ÊÃË ‹Áª‚– ºÍ ÁºŸ Σ§Ê ºÍoe Á¬ÿÊ º‚ •ÃΣ§Ê ◊ÿÊ ’Ê…ΠUª ¡Σ§„UË Ÿ„UË¥ ÃÙ– •Êπ⁄U ªÊΔU ‹ ‚ÈŸΣ§ ◊Ê⁄U ¡Ë oeΣ§ ‹ „UÊª– L§•Ê¢ ΔUÊ…Π „UÙª– Σ§ÊÿÊ Σ§Ê¢¬ ‹ÁªU‚– ◊Ê⁄U ‹ßΣ§Ê ‹ ¡Σ§„UË Σ§ ºÍoe Á¬ÿà ⁄UÁ„U‚– „U ÷ªflÊŸ Á¤Ê◊Á¤Ê◊Ê‚Ë ‹Áª‚ •©U Σ§ÊŸÊ ◊„UÃÊ⁄UË Ÿß Á◊Á‹‚ ◊Ê⁄U ‹ßΣ§Ê ‹ ºÍoe Á¬ÿÊ∞ ’⁄U? •’ •é’«ΠU •Σ§Ÿ ªÊΔU ‚È⁄UÃÊ •Ê∞ ‹Áª‚ ◊Ê‹Ê– »§⁄U •S¬ÃÊ‹ ◊¥ Σ§ÊŸÊ ◊„UÃÊ⁄UË Ÿß Á⁄UÁ„U‚– ‹ßΣ§Ê ‹ ªÊÿ ºÍoe Ÿß ºÿ ‚Σ§Ã ⁄‘U„UŸ •Êπ⁄U ⁄UÁ¡S≈¥U‚ ¬Êfl⁄U ÉÊ‹Ê Σ§◊ÃË „UÊflÿ •©U ‚Í¡Ë ºfl߸ ◊ ¬≈U Ÿß¸ ÷⁄Uÿ– Á¤Ê◊Á¤Ê◊Ê‚Ë ‹ÊÁª‚– ºÍoe Ÿß Á¬Á ‹ßΣ§Ê „U à ◊⁄U... flÊ«¸U éflÊÿ •¬Ÿ ªÊΔU ‹ ¿UÊ«ΠU Áº‚– ’껧ʫΠU Σ§ ⁄UÊ «UÊ⁄‘¥Ufl– ◊Ò¥ „U– ¬À‹Ê º©U«¥UΠfl ¡ê◊Ê •S¬ÃÊ‹ ‹ πÊ¡ «UÊ⁄‘¥Ufl »§⁄U Ÿß Á◊‹Á‚– ’ÊÁ„U⁄U Σ§ÊÃË ÁŸΣ§‹ª¥fl– ◊Ÿª≈U Σ§⁄UÊ ºπ¥fl Σ§ÊŸÊ Á‚ÿŸÁ„UŸ „U •ÊÚ≈UÙ flÊ‹Ê ‚¢ª ◊Ê‹ ÷Êfl Σ§⁄Uà Á⁄UÁ„U‚– ‹ßΣ§Ê ‹ Σ§Ê⁄UÊ ◊ ¬ÊΣ§– ¡Σ§„UË „U ÉÊ‹Ê ΔUÊ…ΠU Á⁄UÁ„U‚– ¬À‹Ê º¢©U«Π Σ§ ©UÁº◊ Σ§⁄‘¥Ufl »§⁄U ªÊ«ΠU ÃÊ ¡ß‚ ¡◊ª ◊Ê⁄U– ◊Ê‹Ê ºπ «UÊÁ⁄U‚ •Ê„U ◊Èø ‹ ◊ÈSΣ§Êß‚ •©U ºÍŸÊ „UÊÕ ¡Ê⁄U Σ§ ¡Ê„UÊ⁄U Σ§Á⁄U‚– ◊Ò¥ ¡Ê⁄U ‚ ÁøÀ‹Êÿfl¥ ¡Σ§„UË... »§⁄U ’ÄΣ§Ê Ÿß »§ÍÁ≈U‚ ◊Ê⁄U ◊È¢„ÍU ‹– ª Ê  ‚ ßÿÊ ‹„ ÈU≈ U ª  “Σ § ß‚  ΔUÊ…  ΠU „ U‚ ¡ Σ § „ UË ’⁄UÊ’⁄U–” ªÊ¡ Áª⁄‘U Σ§‚ ‹ÊÁª‚ ¡Σ§„UË ‚ÈŸΣ§– ªÈŸ ‹Êª¥fl ¡Σ§„UË •Ê„UÊ •Êÿ Σ§ ◊Ò¥ „U– ‚È㟠„UÊ ª¥fl ◊Ò¥ „U– ÁŸø≈U ‚È㟖 ¬⁄Uà ‹ ≈UÊÿ‹≈U ÉÊ‹Ê ª¥fl– »§⁄U ‹ßΣ§Ê ¡Ÿ◊ Σ§ ’⁄UÊ ◊ Σ§‹⁄U„Uà ‚⁄UΣ§Ê⁄UË •S¬ÃÊ‹ ª¥fl– ◊ÊÁ≈UÿÊ⁄UË Ÿ⁄U‚ ◊Ÿ ◊„UÃÊ⁄UË ‹ ¡Ê‡Ê ºflÊÿ ‹Áª‚– •é’«ΠU•é’«ΠU ¬Ë⁄UÊ ©U◊«ΠU ‹Áª‚– ÃÊ‹Ê’‹Ë ºÿ ‹ª¥fl– ÕÊÁ⁄UΣ§ ’⁄UÊ ◊¥ ÁΣ§‹Σ§Ê⁄UË ‚ÈŸ¥fl ‹ßΣ§Ê Σ§– •é’«ΠU ¡Ê⁄U ‹ªÊ Σ§ •Ê¢πË πÊ‹¥fl– “‹ßΣ§Ê ‹ ºÍoe Á¬ÿÊ” Ÿ⁄U‚ Σ§ •ÊflÊ¡ Σ§ÊŸ ◊¥ •Êß‚– ∞Σ§ ÉÊ¢≈UÊ ‹ ÁøÁøÿÊflà „UÊflÿ Ÿ⁄U‚ „U ß„UÊ¢ ¬Ê©U«U⁄U ºÍoe Á◊‹ Ÿ ªÊÿ Σ§ ºÍoe ¡ΔUÊŸË ÁΣ§Á„U‚– ÃàΣ§Ê‹ ºÍoe Á¬‹Ê•Ê ß‚ ’ìÊ Σ§Ê– ‚È⁄UÃÊ •ÊÕ– ◊ÊS≈U⁄U „UÊflÿ Ÿ– ≈¢UªÊ∞ „UÊflÿ ßSΣͧ‹ flÊ‹Ê ªÊ¢fl ◊– „UçÃÊ-¬¢º⁄UÊ ÁºŸ ◊ •ÊÕ– ¬≈U Á¬⁄UÊ∞ Σ§‚ ‹ÊÁª‚– ‚Ê‚ ‹ •Ê⁄UÊ Σ§⁄‘U ‹ª¥fl– ◊Ê⁄U ‚Ê‚ •é’«ΠU ◊ÿÊ Σ§⁄UÕ ◊Ê‹Ê– •ÊªÍ-•ÊªÍ ‹ ¡ÃŸ Σ§⁄UÕ ◊Ê⁄U– πÊ∞-Á¬∞ Σ§ ÁoeÿÊŸ ºÕ– ÿ º ¡È«ΠUÊ ª„U ÿ‹Ê ¤ÊŸ πÊ– ª⁄U◊ʪ⁄U◊ ‚Ê¢„UÊ⁄UË, º Í oe - ÷ Ê Ã π fl Ê « UÊ⁄ UÁ– ÃÊà  - ÃÊà ‚ Ê ª - ÷ Ê Ã ⁄ U Ê ¢ oe « UÊ⁄ UÁ– øŸÊ- ◊ È⁄ UÊ ¸ , π Ê ß ¸ π ¡ Ê Ÿ Ë ‹  UflÃË, Á’‚ÊπÊ, Á‚ÿŸÁ„UŸ Σ§ÊΣ§Ë •©U ◊Ò¥ „U •Ê¡ ¡ê◊Ê Σ§Ê߸ ’ßΔUΣ§Ê ◊ ’ßΔU „UÊflŸ– Σ§÷Í-Σ§÷Í •ß‚Ÿ ’ßΔUΣ§Ê „UÊflÃ ⁄UÁ„UÕ „U◊⁄U øÊÒ¥⁄UÊ ◊– ß„Ê¢ øÊ©U⁄U ÁŸ◊⁄U߸ ‹ ªÊΔU πÈÁ‹‚ •©U ⁄UÊc≈˛Ëÿ •¢Ã⁄U⁄UÊc≈˛UËÿ ◊ÈgÊ ◊ ªÊΔU „UÊÿ ‹ÊÁª‚– “‚⁄UΣ§Ê⁄U ߸◊ÊŸºÊ⁄U „ÙUŸÊ øÊ„UË– ‚⁄U¬¢ø ߸◊ÊŸºÊ⁄U „UÊŸÊ øÊ„UË– •ß‚ŸÊ ÁøÁøÿÊÕÙ »§⁄U ªÈŸ Σ§ „, Σ§ ÃÈ◊Ÿ Σ§ÃΣ§Ê ß¸◊ʺÊ⁄U „UÊflfl? ⁄UÊ¡ªÊ⁄U ªÊ⁄¢≈UË Σ§ ªÊºË ‹ πŸ „UÊflfl? Σ§ÃΣ§Ê ©UÕ‹Ë πŸÕÊ ÃŸ ‹... øÊ⁄U •¢ªÈ‹– Á‚ÿŸÁ„UŸ Σ§ÊΣ§Ë Σ§ ªÊΔU ‹ ‚ÈŸΣ§ Σ¥§„Ufl– “ÃÒ¥ „U ¡Ê’ ¿UÊ≈UΣ§Ë Ã÷ ¡ÊŸ’– ÉÊ⁄U ◊ ⁄U„UË Σ§ ÁøÄΣ§Ÿ-ÁøÄΣ§Ÿ ªÊÁΔUÿÊ∞ ‹ Ÿß „UÊflÿ– Ã¥„UÊ ÃÊÃ πà Σ§ ◊È„¢U ‹ ÉÊ‹Ê Ÿß ºπ „UÊfl‚– Ã’ Σ§Ê‹Ê ¡ÊŸ’”? •’ ◊Ê‹Ê ¤Ê¤Ê¥≈U Σ§ ¬Ê⁄UË Σ§ÊΣ§Ë Σ§ Á⁄UÁ„U‚– “‡ÊÊÒøÊ‹ÿ Σ§ ªÈŸ-ºÊ‚ Σ§ ªÊΔU „UÊß‚– ‹Ê≈UÊ oe⁄U Σ§ ºÈÁ⁄U„UÊ ‹ ¡ÊflŸ ¡ê◊Ê ‚¢ªË-‚¢ªflÊ⁄UË ‹ ◊‹Á◊‹Ê¬ Σ§⁄U ‹flŸ, ªÊΔU ’ÊÃ Σ§⁄U ‹flŸ •©U øÊ⁄UËøȪ‹Ë ÉÊ‹Ê Σ§⁄U ‹flŸ ‚Ê‚ ’„ÈUÁ⁄UÿÊ Σ§– „ÒU Ÿ Á’‚ÊπÊ?” ⁄‘UflÃË Σ§ ªÊΔU ‹ ‚ÈÁŸ‚ •©U ¡ê◊Ê Σ§Ê߸ Σ§ΔU‹-Σ§ΔU‹ Σ§ „UÊ¢‚ ‹ÊÁª‚– •Ê¢ªŸ’Ê«ΠUË flÊ‹Ë ◊«ÒU◊ ‹ ºπ „U‚? Á¿UÁ„U‹Á¿UÁ„U‹ •é’«ΠU ªÊÁ⁄UÿÊflà „UÊflÿ •Ê •©U ‚À‚◊Ÿ Σ§ ’Ê߸ Σ§ß‚ ◊≈U◊≈UÊflÕ ºπ „UÊflfl? Á’‚ÊπÊ Σ§Á„U‚– „Ufl ºπ „UÊflfl¢ ºÍŸÊ ¤ÊŸ ‹Ê– ¡’ ‚‚⁄UÊ⁄U •Êß‚ Ã’ Σ§ß‚ ÁøÁ≈UÿÊ„UË Σ§‚ Á⁄UÁ„U‚ ºÍŸÊ Σ§Ê߸ ÃıŸ ‹– ∞Σ§ ¤ÊŸ Σ§ ªÊ‚ßÿÊ Σ§Ê¢≈UÊ ◊Ê⁄Uà „UÊflÿ •©U ºÍ‚⁄U Σ§ „UÊ •Ê¢πË ◊Ê⁄Uà „UÊflÿ... ‚ȇÊË‹Ê Σ§Á„U‚ ¡ê◊Ê Σ§Ê߸ ¬≈U ¬Ë⁄UÊflà ‹ „UÊ‚Ÿ– ◊¢«U‹ËŸ «UÊΣ§⁄UË ‹ ºπ‚ ‚ÍÃÊ ‹ „U⁄U Σ§ ªÈ‹’¢oe ¬Á„U⁄U «UÊÁ⁄U‚– ø⁄UÁø⁄U ‹ Ÿ⁄UË ÷⁄U– »§⁄U... Σ§Ê ◊Ë’– ÃÊ¬ ™§¬⁄U ÃÊ¬Õ– ¡flÊŸË ø…ΠUà „UÊflÿ Ã’ Σ§Ê’⁄U ÃÊ¬Õ •Ê... ¡ê◊Ê Σ§Ê߸ „UÊ¢‚ ‹Áª‚– •Ê¡ Σ§ ’˝ÁΣ¢§ª ãÿÍ¡ „UÊflÿ ªÊ¢fl ◊ •Ê∞ ¡Σ§„UË „U »§⁄U •ê◊‹ ◊ „UÊflÿ– ŸÊã„U ŸÊã„U ÃËŸ ¤ÊŸ ‹ßΣ§Ê „UÊflÿ Ã÷Ê ‹... Á’‚ÊπÊ ◊ÈøΣ§ÊflÃ Σ§Á„U‚– •ÃΣ§Ê ◊ß‹Ê„UÊ ◊ ’Í«ΠU ⁄UÁ„UÕ– Ã÷Ê ‹... ÁoeÄΣ§Ê⁄U „U •ß‚Ÿ ◊⁄Uº ◊Ÿ ‹Ê– „UË¥ª ‹ª Ÿ Á»§≈UΣ§⁄UË ‹ßΣ§Ê „UÊ ¡ÊÕ– •ß‚Ÿ ◊Êß‹ÊÁªŸ ◊Ÿ– ¡ÊºÊ ºÈπ-¬Ë⁄UÊ ÉÊ‹Ê Ÿß ¡ŸÊflÿ– ⁄‘UflÃË Σ§ ªÊΔU ‹ ‚ÈŸ Σ§ ¡ê◊Ê Σ§Ê߸ „UÊ¢‚ ‹ÁªŸ– ◊„È¢U „UÊ¢‚fl– ¬≈U „U Á¬⁄Ê∞ ‹ÊÁª‚– ‚ÊfløÃË ⁄U„U Σ§⁄U •é’«ΠU ªÊΔU ªÊÁΔUÿÊÿ ’⁄U ’⁄UÁ¡‚ Á‚ÿŸÁ„UŸ Σ§ÊΣ§Ë „ Σ§„ ‹Áª‚- ◊Ê⁄UÊ ÉÊ⁄U ◊ ŸflÊ ‚ªÊ •flßÿÊ „UÊflÿ Ÿ..– ‚’ ’Ÿ-’Ÿ ‚ÈÉÉÊ⁄U Σ§⁄U’ ‚ÈL§¡ ŸÊ⁄UÊÿŸ– •Ê⁄UˬÊ⁄UË ’ÃÊ∞ ‹ÊÁª‚ Σ§ÊŸ-Σ§ÊŸ ‚ʪ ‹ ⁄UÊ¢oe ’⁄U „U– Σ§ÊΣ§Ë Σ§ ªÊΔU ‹ ‚È⁄UÃÊ Σ§⁄Ufl¢ •©U º⁄U¬Ÿ ◊ ◊Ê⁄U ¡ê◊Ê ‚⁄UË⁄U ‹ ºπ ‹ª¥fl– •flßÿÊ ‚ê◊Ê⁄U Σ§ øÊ⁄U ◊„UËŸÊ „UÊ ¡Ê„UË– •ß‚Ÿ ’⁄UÊ ◊ ªÊ‚ßÿÊ Σ§ •é’«ΠU ’πà ÃÊ⁄U Sflʪà „U ⁄‘U Á‡Ê⁄U Σ§ ¡Ê∞ Σ§ ’⁄UÊ „UÊª „U Σ§Ê’⁄U Σ§ ’‚¢Ã •’ •Êª– „U◊⁄U ¬˝ΣΧÁà Σ§ ’Ÿ ÁŸÿ◊ „UÊflÿ– ◊ı‚◊ ∞Σ§ Σ§ ’ʺ ∞Σ§ •Êflà ⁄UÁ„UÕ– ’„ÈUà ‡ÊÊ¢Áà ‚ ◊ÊÒ‚◊ ◊Ÿ •¬Ÿ ÁflºÊ߸ Sflÿ¢ ‹ ‹Õ Σ§Ê’⁄U Σ§ •Êπ⁄U Sflʪà „UË ’„ÈUà ¡Ê⁄U-‡ÊÊ⁄U ‚ „UÊÕ– ’‚¢Ã ÃÊ •ß‚ ◊ÊÒ‚◊ •Ê∞ ¡π⁄U ߢáÊ⁄U ÃÊ „U⁄U ◊ı‚◊ Σ§⁄UÕ– ÿπ⁄U ÃÒÿÊ⁄UË ’¿U⁄U ÷⁄U ø‹Õ– Á‡ÊÁ‡Ê⁄ U ´§ÃÈ ◊ ¬ÊŸÊ ◊Ÿ ¤Ê⁄U ¡ÊÕ– ’‚¢Ã •Êflà „U Σ§Á„UΣ§ ŸflÊ ¬ËΣ§Ê ◊Ÿ ¬ÊŸÊ Σ§ •Ê¢πË ‹ ¤ÊÊ¢Σ§Ã ⁄UÁ„UÕ– ŸflÊ ¬ÊŸÊ ÉÊ‹Ê ÁŸΣ§‹ ¡Õ– ‚⁄U‚Ê¥ Σ§ »Í§‹ „U •¬Ÿ ¬Ë¥fl⁄UË ÃÒÿÊ⁄U Σ§⁄U ‹Õ– ’Ëø-’Ëø ◊ ‹Ê‹Ë Á¿¢U≈U ÁºπÕ– ‚⁄U‚Ê¥ Σ§ πÈ‡Ê’Í øÊ⁄UÊ «UÊ„U⁄U ’ª⁄ ⁄UÁ„UÕ– ≈U‚Í »Í§‹ ¡Õ– •¬Ÿ ⁄¢U ª-M§¬ ‹ ‚¢Ã Σ§‚ ’ŸÊ ‹Õ– •÷Ë •◊‹ÃÊ‚ »Í§‹ Ÿß∞ »§⁄U ÕÊÁ⁄UΣ§ ÁºŸ ◊ ©U„ÍU ÃÒÿÊ⁄U „UÊ ¡„UË– ¬⁄U‚Ê Σ§ «UÊ¥„U«ΠUË •Êª „U– ÃÒÿÊ⁄UË ◊ „UÊflÿ– øÊ⁄UÊ «UÊ„U⁄U ⁄¢Uª-Á’⁄¢UªÊ »Í§‹ Áºπ ‹ªÕ– Á‡ÊÁ‡Ê⁄U ´§ÃÈ ‹ ‡ÊÈM§ „UÊÕ– ÿ »Í§‹ ¬ÊŸÊ Σ§ Á‚‹Á‚‹Ê ’‚¢Ã Σ§ •ÊÁπ⁄UË ÃΣ§ ø‹Ã ⁄Uß„UË– ’‚¢Ã ‚ÎÁc≈U Σ§ ÁŸ◊ʸáÊ ◊ ‚„UÊÿΣ§ „UÊÕ– ß„UË ’‚¢Ã ¬¢ø◊Ë Σ§ ÁºŸ ¿UàÃË‚ª…ΠU ◊ •¢«UÊ Σ§ ¬«ΠU ‹ Σ§Ê≈U Σ§ ªÊ¢fl ◊Ê„UÀ‹Ê ◊ ∞Σ§ ¡ª„U ªÊ«ΠU ºÕ¥– ÿ‹Ê ªÁ«ΠUÿÊ∞ Σ§ ◊Ë’ „U, Σ§ •’ ’„ÍU-’≈UË ÉÊ⁄U Σ§ ÷ËÃ⁄UË ◊ ⁄UÊ„Ufl– ’‚¢Ã ¬ø¢◊Ë Σ§ ÁºŸ „UË Σ§Ê◊ºfl •¬Ÿ Σ§Ê◊ÈΣ§ ŸÎàÿ Σ§ ‡ÊÈL§•ÊÃ Σ§⁄‘U ⁄UÁ„U‚ „U– ⁄UÊˇÊ‚ ◊Ÿ Σ§ ŸÊ‡Ê ’⁄U Á‡Êfl¬ÈòÊ Σ ¡M§⁄Uà ⁄UÁ„U‚ Á‡Êfl¡Ë ‚◊ÊÁoe ◊ ‹ËŸ ⁄UÁ„U‚ „U– Σ§Ê◊ºfl ‹ ÿ Σ§Ê◊ ‚ÊÒ¥¬ ªË‚– Σ§Ê◊ºfl Σ§Ê◊ÈΣ§ ¬Èc¬’ÊáÊ Á‡Êfl «UÊ„U⁄U ø‹Êflà ⁄UÁ„U‚– ÿ Σ§Ê◊ øÊ‹Ë‚ ÁºŸ ÃΣ§ øÁ‹‚– ÿ „U ¿UàÃË‚ª…ΠU Σ§ ¬ÊÒ⁄UÊÁŸΣ§ Σ§Ê‹ Σ§ ‚¢SΣΧÁà •Êÿ– „U◊⁄U •ÊÁº ‚¢SΣΧÁÖ ß„UÊ¢ ß„UË Σ§Ê⁄UŸ ‚ ◊Á„U‹Ê ◊Ÿ øÊ‹Ë‚ ÁºŸ ÃΣ§ •¬Ÿ ÉÊ⁄U ◊ ◊ÿʸÁºÃ ⁄UÁ„UÕ– ¬ÈL§· ◊Ÿ ◊ Σ§Ê◊ºfl ‚◊ÊÁ„Uà „Ù ¡Õ– ©¢Uπ⁄U Σ§Ê◊ÈΣ§ ¬˝flÎÁàà ’Ê…ΠU ¡Õ– ÿπ⁄ •¢«UÊ Σ§ ¬«ΠU ß„UË ¬˝ÃËΣ§ Σ§ M§¬ ◊ ª«ΠUÊ∞ ¡ÊÕ– ÿπ⁄U •¢«UÊ ’Ë¡ Σ§ ©U¬ÿÊª ‡ÊÈΣ˝§ÊáÊÈ Σ§ flÎÁh ’⁄U ©U¬ÿÊª ◊ ‹Ê∞ ¡ÊÕ– •ÊÿÈfl¸º Σ§ •ŸÈ‚Ê⁄U ÿ Σ§Ê◊ÈΣ§ÃÊ ‹ ’…ΠUÊ∞ UΣ§ Σ§Ê◊ Σ§⁄UÕ– ÿ øÊ‹Ë‚ ÁºŸ ¬˝ΣΧÁà ÉÊ‹Ê •¬Ÿ ¬Íáʸ ÿÊÒflŸ ◊ ⁄UÁ„UÕ– Δ¢U«U Σ§ ’ʺ ΣȧŸΣȧŸ ÉÊÊ◊ ÉÊ‹Ê •ÊªË ◊ ÉÊË «UÊ‹ Σ§ Σ§Ê◊ Σ§⁄UÕ– øÊ‹Ë‚ ÁºŸ Σ§ ’ʺ ∞Σ§ ’ÊáÊ ‹ª ‚ Á‡Êfl¡Ë Σ§ ÃË‚⁄UÊ ŸòÊ πÈ‹ ¡Õ– •ÊªÍ ◊ Σ§Ê◊ºfl π«ΠU ⁄UÁ„UÕ– ÃË‚⁄U ŸòÊ Σ§ •ÁÇŸ ‹ Σ§Ê◊ºfl ÷≈UΣ§ „UË ¡ÊÕ– ⁄UÁà Σ§ Áfl‹Ê‚ ‡ÊÈL§ „Ù ¡Õ– Ã’ Á‡Êfl¡Ë fl⁄UºÊŸ ºÕ Σ§ •Ê „U ‡Ê⁄UË⁄U M§¬ ◊ Ÿß¸ ⁄U„Uÿ »§⁄U ¬˝ΣΧÁà ◊ ÉÊÍ◊à ⁄Uß„UË, Á’ŸÊ ‡Ê⁄UË⁄U Σ§ ⁄Uß„UË– ¿UàÃË‚ª…ΠU ◊ ÿ Σ§Ê◊ºfl ‹ ¡‹Ê∞ ¡ÊÕ, ¬˝ÃËΣ§Êà◊Σ§ Σ§Ê◊ Σ§ º„UŸ Σ§ ÁÄUÊ⁄U •Ê∞ „UÊ‹Ë– ÿ‹Ê ◊ºŸÊà‚fl ÉÊ‹Ê Σ§„U ¡ÊÕ– ÿ „UÊ‹Ë ‹ ¡‹Ã „ÈU∞ ◊Á„U‹Ê ◊Ÿ Ÿß¸ ºπÿ¢– Σ§Ê⁄UŸU ©„ UË •Ê∞ Σ§Ê◊ Σ§ º„UŸ– Á’„UÊfl Σ§ ¬Á„U‹Ë „UÊ‹Ë ◊ ’≈UË ◊Ê߸ ◊Ÿ „U •¬Ÿ ◊ßΣ§ ø‹ ºÕ– ÿ ‚¢SΣΧÁà ™§¬⁄U „UÊÁ‹Σ§Ê Σ§ „UÊ‹Ë „UÊflË „UÊflà „U– •’ ◊Ê⁄UflÊ«ΠUË ‚¢SΣΧÁà Σ§ ¬˝÷Êfl ’„ÈUà ÁºπÕ– ߢ„UÊ ŸÊ⁄UË ◊Ÿ „UÊÁ‹Σ§Ê Σ§ ¬Í¡Ê Σ§⁄UÕ¥– ‹Ê„U«ΠUË ¬¢¡Ê’ ◊ ◊ŸÊÕ à ŸflÊ »§‚‹ Σ§ •Ê∞ Σ§ πȇÊË ◊ ¡Ê«UΠ Σ§ ’Ëø ◊ •ÁÇŸºfl ‹ ŸflÊ •ŸÊ¡ ‚êÊÁ¬¸Ã Σ§⁄U ¡ÊÕ– ¬Í¡Ê Σ§⁄UÕ– ºÁˇÊáÊ ◊ ÉÊ‹Ê ¬Ù¥ª‹ ◊ŸÊ∞ ¡ÊÕ– „U⁄U ¡ª„U „UÙÁ‹Σ§Ê Σ§ ¬ÍíÊÊ Ÿß¸ „UÊflÿ– ¿UàÃË‚ª…ΠU •¬Ÿ ‚¢SΣΧÁà ‹ ’Ê¢oe Σ§ ⁄Uπ „UÊflÿ– •Ê¡ ‹ „U◊Ÿ ‹ ÷Ë ‚¢Σ§À¬ ‹ŸÊ øÊ„UË Σ§ „U◊Ÿ •¬Ÿ ‚¢SΣΧÁà ‹ ’øÊ Σ§ ⁄UπŸ– •¬Ÿ ‚¢SΣΧÁà Σ§ ¬˝øÊ⁄U-¬˝‚Ê⁄U Σ§⁄UŸ– ’‚¢Ã Σ§ ◊¡Ê ‹flŸ– Σ§÷Í-Σ§÷Í ’ʺ‹ ÷Ë ’‚¢Ã Σ§ ⁄UıŸΣ§U ‹ ºπ ’⁄U •Ê ¡Õ– ¡Ê«ΠU „U ‹„ÈU≈U Σ§ •Ê ¡Õ– ’øÊ⁄UÊ ’‚¢Ã ¬⁄‘U‡ÊÊŸ „UÊ ¡Õ, »§⁄U •¬Ÿ Σ§Ê◊ ◊ ‹ª ⁄UÁ„UÕ– ’Ë¡ ÁŸ◊ʸáÊ •©U ¬˝ΣΧÁà Σ§ ¬˝‚Ê⁄U ◊ ‹ª ¡Õ– Á‡Ê Á·¤ãUè º‚-¬º¢⁄UÊ ÁºŸ ‹ •ß‚ŸÊ ºπÃ Á⁄UÁ„U‚ ≈ÈUΣȧ⁄U-≈ÈUΣȧ⁄U– „ÈU⁄U„UÊ ’껧ʫΠU Σ§ ⁄UÊß‚ ªºªº ªºªº •Ê¢‚Í ’Ê„UÊÿ ‹ÊÁª‚ •©U ªÊ⁄U‚ Σ§ oeÊ⁄U »Í§≈Uª ¿UÊÃË ‹– •’ ÃÊ ◊ß‹Ê„UÊ Áø⁄U„UÊ ¬Ê‹πÊ ÉÊ‹Ê Á÷¢¡ª– ¬≈U Σ§ÊÃË ‹ ©UÃ⁄‘U ‹Áª‚ ªÊ⁄U‚ „U– ◊Ê⁄U ‹ßΣ§Ê ÉÊ‹Ê •é’«Π ⁄UÊ∞ ‹Áª‚– ⁄UÊŸÊªÊŸÊ ‚ÈŸΣ§ ÷Ë«ΠU ‹ªª– •’ ÃÊ flÊ«¸U éflÊÿ ÉÊ‹Ê øøΣ§Ê⁄U Σ§ ’ÊÁ„U⁄U Σ§ÊÃË ‹Áª‚– ºÍ ÁºŸ Σ§Ê ºÍoe Á¬ÿÊ º‚ •ÃΣ§Ê ◊ÿÊ ’Ê…ΠUª ¡Σ§„UË Ÿ„UË¥ ÃÙ– •Êπ⁄U ªÊΔU ‹ ‚ÈŸΣ§ ◊Ê⁄U ¡Ë oeΣ§ ‹ „UÊª– L§•Ê¢ ΔUÊ…Π „UÙª– Σ§ÊÿÊ Σ§Ê¢¬ ‹Áª„U‚– ◊Ê⁄U ‹ßΣ§Ê ‹ ¡Σ§„UË Σ§ ºÍoe Á¬ÿà ⁄UÁ„U‚– „U ÷ªflÊŸ Á¤Ê◊Á¤Ê◊Ê‚Ë ‹Áª‚– “ºπÊ flÊ«¸U ◊¥ Σ§Ê߸ ◊Ê¢ „UÊªÊ ÃÊ ©UŸ‚ Á¬‹flÊ ºÊ– ◊Ê¢ Σ§Ê ºÍoe Á¬‹ÊŸ ‚ ’ìÊ ◊¥ ¬Êfl⁄U ’…ΠUÃÊ „ÒU–” ◊Ò¥ Σ¥§„Ufl- “ºπ Σ§ ’Ÿ ◊„UÃÊ⁄UË Σ§ ºÍoe Á¬ÿÊ„Í¢U ◊Ê⁄U ‹ßΣ§Ê ‹ •©U ⁄‘U «UÊ⁄‘¥Ufl ºÍoe ÁŸΣ§‹’ Ÿß Σ§Á⁄U‚– Ÿ‚¸ ºËºË „U „Í¢UΣ§ÊM§ Áº‚– «UÊÚÄ≈U⁄U „U ‹ßΣ§Ê ◊„UÃÊ⁄UË ‹ ¡Ê¢ø Σ§Á⁄U‚– ◊Ò¥ »§⁄U ºÍoe Á¬ÿÊ∞ Σ§ Σ§ÊÁ‚‚ Σ§⁄‘¥Ufl »§⁄U ºÍoe Ÿß ÁŸΣ§Á‹‚– Ÿ‚¸ ºËºË „U ‹ßΣ§Ê ‹ ‹ªÿ •Êflÿ ÃÊ ‹ßΣ§Ê ‹ ‚ÍÃ ⁄U„Uÿ •©U ¬≈U „U ß ⁄U„Uÿ– ºÍ-ÃËŸ ÁºŸ ‹ „UÊª •ß‚ŸÊ Σ§⁄UÖ ’⁄UÊ-’⁄UÊ ◊ ºÍoe Á¬ÿÊ∞ ’⁄U ‹ª ¡Êflÿ– ºÍoe Á¬ÿÊ Σ§ ‹ •Êflÿ– ‚Í¡Ë ºflÊ߸ •‚⁄U Σ§Á⁄U‚ •©U ◊Ê⁄U ºÍoe ÁŸΣ§‹ ‹Áª‚– ¬Á⁄UflÊ⁄U Σ§ ¡ê◊Ê Σ§Ê߸ •Êß‚ •©U ‹ßΣ§Ê ‹ ¬Ê Σ§ •Ê‚Ë‚ Áº‚– ªÊ‚ßÿÊ Σ§ ’≈UË ¬Ê∞ Σ§ ‚Êoe ¬Í⁄UÊ „UÊª ⁄UÁ„U‚– •é’«ΠU ¬…ΠUÊ„Í¢U ◊Ê⁄U ’≈UË ‹ ¬ÈøΣ§Ê⁄UÃ Σ§Á„U‚ •©U »§‹ Á◊ΔU߸ ‹ÿ ’⁄U ø‹Áº‚– ‹ßΣ§Ê „U ‚å¬⁄U-‚å¬⁄U ºÍoe Á¬∞ ‹ÊÁª‚– ºÍ ’⁄UÊ ª⁄U÷ π⁄UÊ’ „UÊÿ Σ§ ¬Ê¿ÍU ’≈UË ‹ ¬Ê∞ ⁄‘¥U„Ufl– ∞Σ§ ¤ÊŸ ◊Êß‹ÊÁªŸ Á¿U¢≈U„UË ‹ªÈ⁄UÊ ◊Ê«ΠUË Σ§ ©Uå¬⁄U ‹ •ÊL§ª ◊ß‹Ê„UÊ Áø⁄U„UÊ •©U ºÊªºÊ⁄U ¬≈UËΣ§Ê≈U– Á…UÀ‹Ê-¬ÊÀ‹Ê ¬Ê‹πÊ ºÍ ’≈UŸ ‹ª ©Uå¬⁄U πÊÀ„U •©U Σ§Ê¢≈UÊ Á¬Ÿ ‹ª– øÈ¢ºË ÷È⁄UflÊ ÷È⁄UflÊ Á¤ÊÕ⁄UË– ºÊ¢Ã ⁄Uø „U– ’⁄UŸ Σ§Á⁄UÿÊ Σ§Á⁄UÿÊ •©U •Ê◊Ê ªÊºŸÊ– ÃË‚-ßΣ§ÃË‚ •ÊŸÁ ’¡Ê⁄U „UÊ≈U ‹– ’Êß⁄U Á‹◊©U •Ê◊Ê•◊‹Ë, ¡Ê◊ ‹ •ÊŸÁ– ÃËŸÊ ’„ÈUÁ⁄UÿÊ ◊ ◊Ò¥ „U ¿UÊ≈UΣ§Ë »§⁄U ‚’‹ ¬…ΠU„UÁß– ∞◊.∞. ⁄UÊ¡ŸËÁà ÁflôÊÊŸ– ◊ÊS≈U⁄U Σ§ ’≈UË •©U ¡ΔUÊŸË ◊Ÿ ¬Ê¢øflË‚ÊÃflË¥ flÊ‹Ë πÃ Σ§◊ßÿÊ Σ§ ’≈UË– ‚‚È⁄U-Σȧ⁄UÊ ‚‚È⁄U ◊Ÿ ÉÊ‹Ê πÃ Σ§◊ßÿÊ •©U ◊Ê⁄U ªÊ‚ßÿÊ¢ ŸÊÒΣ§Á⁄U„UÊ– ◊ÊS≈U⁄U Σ§ ‚⁄UΣ§Ê⁄UË ŸÊÒΣ§⁄UË– º⁄U¬Ÿ Σ§ •ÊªÍ ◊ ΔUÊ…ΠU „UÊ¥fl ÄUÊ¢ ¡Ë ◊ø‹ ‹ÊÁª‚– ¡ê◊Ê Σ§Ê߸ ¡Ê⁄UÊ Σ§⁄‘U ‹ÊÁª‚ ŸflÊ ‚ªÊ •Êÿ Σ§ ‚Èflʪà ’⁄U– ¿UÊ≈U-’«ΠU ªÊ⁄U‚Ë ’ŸÊ «UÊÁ⁄U‚– ‚ÊÃflÊ¢ ◊Á„UŸÊ ‹Áª‚– ºÊ߸, ’«ΠU ºÊ߸ Σ§ÊΣ§Ë •©U ¬Á⁄UflÊ⁄U Σ§ ◊Ÿ •Êª „U◊⁄U ÉÊ⁄U ◊ ’⁄UÊ-‚Ê¥„UÊ⁄UË, πÈ⁄U◊Ë, ¬¬øË, ºÍoe-÷Êà ‚Êà ÁΣ§‚◊ Σ§ Σ§‹flÊ oe⁄U Σ§ ºÍŸÊ ¬⁄UÊŸË Σ§ ¬Í¡Ê Σ§Á⁄U‚ Σ§Ê⁄UÊ ◊ ŸÁ⁄Uÿ⁄U «UÊÁ⁄U‚ ◊Ê⁄U– ¬Ë¥fl⁄UË øÊ©U⁄U ø¢ºŸ ªÈ‹Ê‹ Σ§ ≈UËΣ§Ê ‹ªÊ Σ§ •Ê‚Ë‚ Áº‚ •©U ‚oeÊÒ⁄UË πflÊß‚– Áªç≈U oe⁄UÊß‚ ‹ßΣ§Ê Σ§ ¡ê◊Ê ‚flÊ¢ªÊ Áº‚– ◊Ê⁄U ¿UÊ≈UΣ§Ë ’Á„UŸË „U ‚Ê’ÈŸ, ‹Ê‡ÊŸ, ¬Ê©U«U⁄U, Σ§˝Ë◊ ŸÊã„U ÁÃΣ§ÊÁŸÿÊ ø«˜U«UË, Σ§Õ⁄UË •©U Σ§ÊUŸøå¬Ë Sfl≈U⁄– •ÊŸË-’ÊŸË Σ§ Á¡ÁŸ‚ ºΣ§ ø‹ Áº‚ ºÊ߸ „U– ¬≈U •ÊªÍ Σ§ÊÃË ÁŸΣ§‹ª Σ§ÁŸ„UÊ ÷ËÃ⁄UË Σ§ÊÃË oe‚ª Á⁄UÁ„U‚– πÊ⁄UÊflÃ-πÊ⁄UÊflà ⁄‘¥Uªfl– Σ§ÃΣ§Ê ºÈπ ¬Ë⁄UÊ ¬Ê„Í¢U– Σ§ÃΣ§Ê ¬Ë⁄UÊ ©UΔU„UË Σ§Ê¢¬ ¡Êflÿ ¡Ë „U– ’Ë‚Ê ‚ÈoeÊ fl◊ʸ ø¢º˝„UÊ‚ ‚Ê„ÍU ºÊ„UÊ »‘§⁄U ‹„È≈U ¡Ê ◊Ù⁄U ‹ßΣ§ß¸¬Ÿ, ÿ Á¡ŸªË ⁄UÊ‚ Ÿß¸ •Êflà „– π‹ß¸-ΣȧOE߸ flÙ ŸŸ¬Ÿ Σ‘§, ÃÙ⁄U ‚È⁄UÃÊ •é’«ΠU ‚ÃÊflà „–– oeË⁄U-oeË⁄U OEÈÁ⁄U„ʪ¥fl ÃÙ⁄U ‹, ¡ê◊Ù ‚Èπ ◊Ù⁄U ¬Ê¿Í ¿Í≈U ª– ¡Ÿ ¤ÊÈ‹ŸÊ ◊ ¤ÊÈ‹Ã ⁄U„¥fl ◊Ò¥, ‹ßΣ§ß¸ ¬Ÿ Σ‘§ ⁄US‚Ë ≈UÍ≈U ª– OEπ ÃÙ ◊Ù⁄U ‚ Σ§Ê’⁄U •’, ÿ ©ê◊⁄U Ÿß¸ ¬„Êflà „– »‘§⁄U ‹„È≈U ¡Ê...–– ◊Ù⁄U ÉÊ⁄U Σ‘§ ⁄UÊ¢oe ÷ÊÃ-‚ʪ, ≈UÙ¥≈UÊ Σ‘§ •Êflà ‹ πflÊflÒ ◊Ù‹Ê– Á’Ÿ Ã‹ Á’Ÿ ŸÈŸ Σ‘§ ÉÊ‹Ù, Σ§ß‚ŸÙ ⁄UÊ¢oe Á◊ΔÊflÒ ◊Ù‹Ê– •’ ÃÙ ⁄Uπ OE ¿å¬Ÿ ÷Ùª, Ã÷Ù ‹ Ÿß¸ πflÊflà „– »‘§⁄U ‹„È≈U ¡Ê...–– ‚¥ªË ‚¥ªflÊ⁄UË ¡È⁄Á◊‹ ‚’, ⁄U¥ª-Á’⁄U¥ª Σ‘§ π‹ π‹Ÿ– ¿‹ Σ§¬≈U ‹ OEÈÁ⁄U„Ê ⁄U„Ÿ, Ã÷Ù ‹ ªÊΔU ‹ •¬Ÿ ¬‹Ÿ– ’«ΠUΣ§Ê Σ§⁄UΣ‘§ Á¡ŸªË ◊Ù‹Ê, Σ§ß‚ π‹ π‹Êflà „– »‘§⁄U ‹„È≈U ¡Ê... •¢ø⁄UÊ Σ‘§ ¿¢ß„Ê ‹ OEÊ߸, ¿ËŸ ÷⁄U Ÿß¸ OEÈÁ⁄U„ÊflÒ ◊Ù‹Ê– Σ§ß¸ ÁΣ§‚◊ Σ‘§ ÁΣ§S‚Ê Σ§„ÊŸË, OEÊOEË-ŸÊŸË ‚ÈŸÊflÒ ◊Ù‹Ê– •ÊŸË-’ÊŸË Σ‘§ ÁΣ§S‚Ê •’, ÿ Á¡ŸªË ◊Ù‹Ê ‚ÈŸÊflà „– »‘§⁄U ‹„È≈U ¡Ê...–– Σ§ÙŸ ◊¢¤ÊÁŸÿÊ Σ§ÙŸ ÉÊÊ◊, •ß‚Ÿ ⁄U„Ò ‹ßΣ§ß¸ Σ‘§ ªÊΔU– Σ§Ê¢„Ë Ÿß¸ ¡ŸÊflÒ „◊‹Ê, Σ§ß‚Ÿ ¡È«ΠU •™§ Σ§ß‚Ÿ ÃÊÖ Á’Ÿ ÉÊÊ◊ Σ‘§ •Ê¢ø ’⁄UÙ’⁄U, •’ Á¡ŸªË Σ§Ê’⁄U ¡⁄UÊflà „– »‘§⁄U ‹„È≈U ¡Ê...–– ©ê◊⁄U ’Ò⁄UË øÙ⁄UÊ ‹Ë‚ OEπÃÙ, Á¡ŸªË ‚ÈÉÉÊ⁄U ‹ßΣ§ß¸ ‹– •Ùπ⁄U ’OE‹Ê OE ÁOE‚ „◊‹Ê , ¡flÊŸË ¡ß‚Ÿ Σ§⁄U‹ß¸ ‹– ÷ªflŸ •⁄U¡Ë ‚ÈŸ ‹ ◊Ù⁄U, ‹ßΣ§Ê ÃÙ⁄U ªÙ„⁄UÊflà „– »‘§⁄U ‹„È≈UÊ OE ‹ßΣ§ß¸ ◊Ù⁄U, ÿ Á¡ŸªË ⁄UÊ‚ Ÿß¸ •Êflà „– ÿ Á¡ŸªË ⁄UÊ‚ Ÿß¸ •Êflà „–– ŸÊŸΣ§Ÿ ÁŸÁß Σ‘§ ◊Ÿ ◊ •’«Π •Σ§Ÿ ‚flÊ‹ ⁄U„ÿ ÁΣ§ ¡’ πÊÃÍ ‚⁄UΣ§Ê⁄U OEÕÿ, Σ§⁄U¡Ê ‚⁄UΣ§Ê⁄U OEÕÿ, ‚Áé‚«Ë ‚⁄UΣ§Ê⁄U OEÕÿ, ’Ë¡ ,ÿÍÁ⁄UÿÊ, ‚◊Õ¸Ÿ ◊ÍÀÿ, ’Ë◊Ê ‚⁄UΣ§Ê⁄U OEÕÿ– ‚’Ù ’ÈÃÊ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ§⁄UÕ Ã’ „⁄U ◊Á„ŸÊ ßπÊ Σ§Ê’⁄U Ÿß OE ‚Σ§ÿ– ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ‘§ ¬…-ΠÁ‹π •ÁoeΣ§Ê⁄UË ◊Ÿ ÁΣ§‚ÊŸ ‹ „⁄U ◊Á„ŸÊ ßπÊ OEÿ Σ‘§ ÁŸÿ◊ Σ§Ê’⁄U Ÿß ’ŸÊ ‚Σ§ÿ–” •⁄U‚Ë, ‚⁄U‚Ù¥ πà ◊ »Í§‹, »§⁄U ◊„◊Êÿ, •Êÿ ’‚¥ÃË ÁOEŸ Ã’, ◊Ÿ ‚’Σ‘§ „⁄U‚Êÿ– ‚◊⁄U, ¬⁄U‚Ê ‹ ‹«Π, ◊„È•Ê L§π Σ‘§ «Ê⁄U– ¡¥ª‹ ¤ÊÊ«ΠË ÃÈ◊ ’‚Ù, ◊Ò¥ ’‚Ù ‚¥‚Ê⁄U– ÷⁄U „flÿ, ≈UËflË Σ§ÃΣ§Ê ¡ÈÛÊÊ „Ùª „flÿ– ◊ÊÁ‹Σ§ ◊Ÿ ÃÙ ŸflÊ-ŸflÊ Σȧ⁄UÃÊ •¥ª⁄UπÊ ¬Á„⁄UÕ– ◊‹Σ§Êߟ „ ‚ÙŸ øÊ¥OEË Σ‘§ ª„ŸÊ-ªÈΔÊ •© ⁄UÙ¡ ŸflÊ ‹Èª⁄UÊ ¬Á„⁄UÕ– »‘§⁄U ÃÒ¥ ÃÙ ◊ß‹„Ê Σ§È⁄UÃÊ ‹ ÃËŸ ÁOEŸ „Ùª ¬Á„⁄U „Êfl‚– ◊Ù⁄U ¬Ò¥≈U „ Σ§’ Σ‘§ Áø⁄UÊÿ „Êflÿ–” “„◊⁄U ªÈL§¡Ë Σ§Ê„Ã ⁄UÁ„‚ ÁΣ§ ÁΣ§‚ÊŸ ‹ oe⁄UÃË Σ‘§ ÷ªflÊŸ Σ§„ ¡ÊÕÿ– Σ§Ê’⁄U ÁΣ§ ÁΣ§‚ÊŸ Σ‘§ ©¬¡Êà •ÛÊ ‹ ◊Ÿπ •© Σ§ÃΣ§Ù ¡Ëfl Σ‘§ ¬≈U ÷⁄UÕÿ– •ß‚ ÃÙ ◊Ÿπ ‹ ¿Ù«Π OEÍ‚⁄U ¡Ëfl ¡ãÃÈ ◊Ÿ •¬Ÿ πÊÿ ¬Ëÿ Σ‘§ ’flSÕÊ ¬Σ˝§ÎÁà ‹ Σ§⁄U «Ê⁄UÕ– ‚’ •¬Ÿ ¬≈U ÷⁄U’⁄U Á◊„ŸÃ Σ§⁄UΣ‘§ πÊÕ– Σ§Ê‹Ë Σ‘§ Áø¥ÃÊ ◊ Σ§ÙŸÙ¥ ¡Ëfl Ÿß ⁄U„ÿ– ◊Ÿπ „ øı⁄UÊ‚Ë ‹Êπ ¡Ëfl ◊ ‚’‹ •‹ªø ¡Ëfl •Êÿ– •Ù„Ê ÿ Ÿß ¡ÊŸÿ ÁΣ§ Σ§Ê‹Ë ÃΣ§ ¡Ë„Ë ÁΣ§ SflÊ¥‚ ’¥OE „Ù ¡Ê„Ë »‘§⁄U ‹Ê‹ø ◊ ÷⁄U ◊Ÿπ ‚Êà ¬Ë…ΠË ’⁄U •ÛÊ oeŸ ‚Σ‘§‹Õÿ–” “ÁΣ§‚ÊŸ ‚’Σ‘§ ¬≈U ÷⁄UßÿÊ, ß …Σ§ßÿÊ, ¿Ã ’ŸßÿÊ „⁄Uÿ– »‘§⁄U •Ê¡ •Ù „Ê •Êà◊„àÿÊ •© »§Ê¢‚Ë ø…ΠßÿÊ ’Ÿª „Êflÿ– ÁΣ§‚ÊŸ Σ§¡Ê¸ ◊ ‹OEÊ Σ‘§ Σ§¡Ê¸OEÊ⁄U ’ŸÃ „Êflÿ– Σ§÷Í ¬˝Σ§ÎÁÃ Σ‘§ ◊Ê⁄U ¬ËΔ ◊ ¬⁄UÕ– Σ§÷Í Σ§Ë⁄UÊ ◊Σ§Ù⁄UÊ ◊Ÿ πÊÁÃ⁄U Ã Σ§÷Í „àÕË, ’OE⁄¥UÊ, ‚Í⁄UÊ, ÷Ê‹Í ¡ß‚Ÿ ¡Ëfl „ »§‚‹ ‹ ’⁄U’ÊOE Σ§⁄U OEÕÿ–” ÷ªflÊŸ Σ‘§ ÁΣ§⁄U¬Ê ‹ ¡’ »§‚‹ •© ©¬¡ „Ê ’Ÿ „ÙÕÿ Ã’ •Ù‹Ê ’¡Ê⁄U ◊Ê ‚„Ë ÷Êfl Ÿß Á◊‹ÿ– Ã’ ‚«ΠΣ§ ◊ »‘§¥Σ‘§ •© ≈˛ÄU≈U⁄U ◊ ⁄U©¢OE Σ‘§ ’ÈÃÊ „ÙÕÿ– Σ§Ê’⁄U ÁΣ§ ÁΣ§‚ÊŸ ‹ •ÙΣ§⁄U ©¬¡ Σ‘§ flÊÁ¡’ OEÊ◊ Ÿß Á◊‹ÿ– ¬ÒOEÊflÊ⁄UË ¡ÊOEÊ „Ùª Ã÷Ù ÁΣ§‚ÊŸ ‹ ÉÊÊ≈UÊ „ÙÕÿ •© Σ§◊ „ÙÕÿ Ã’ ÃÙ •Ù‹Ê ‹ªÊÿ ‹ÊªÃ Σ‘§ ¬È⁄Uß ¬ß‚Ê Ÿß Á◊‹ÿ– oeÊŸ ‹È∞ Σ‘§ ¬Ê¿Í •Ù‹Ê ‚⁄UΣ§Ê⁄UË ‚È‚Êÿ≈UË ◊ ’ø’⁄U ‹ªÕ– Ãı‹-÷Ê°¡ Σ§⁄U Σ‘§ ¬Ê¿Í πÊÃÊ ◊ ¬ß‚Ê Á◊‹Õ– ™§¬⁄U flÊ‹Ê ÷ªflÊŸ Σ‘§ Σ§ÙŸÙ¥ ÁΣ§‚◊ Σ‘§ Ÿ⁄UÊ¡ „Ù ¡ÊÕÿ Ã’ oeÊŸ-¬ÊŸ Σ§◊ „Ù ¡ÊÕ– •¥Σ§Ê‹ „Ù ¡ÊÕÿ Ã’ ‚⁄UΣ§Ê⁄U „ ◊È•Êfl¡Ê ’Ê¢≈UÕÿ •© ÁΣ§‚ÊŸ ‹ ÕÙÁΣ§Ÿ ⁄UÊ„Ã OEÕÿ–” ŸÊŸΣ§Ÿ ÁŸÁß Σ‘§ ◊Ÿ ◊ •’«Π •Σ§Ÿ ‚flÊ‹ ⁄U„ÿ ÁΣ§ ¡’ πÊÃÍ ‚⁄UΣ§Ê⁄U OEÕÿ, Σ§⁄U¡Ê ‚⁄UΣ§Ê⁄U OEÕÿ, ‚Áé‚«Ë ‚⁄UΣ§Ê⁄U OEÕÿ, ’Ë¡ ,ÿÍÁ⁄UÿÊ, ‚◊ÕŸ¸ ◊ÍÀÿ, ’Ë◊Ê ‚⁄UΣ§Ê⁄U OEÕÿ– ‚’Ù ’ÈÃÊ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ§⁄UÕ Ã’ „⁄U ◊Á„ŸÊ ßπÊ Σ§Ê’⁄U Ÿß OE ‚Σ§ÿ– ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ‘§ ¬…Π-Á‹π •ÁoeΣ§Ê⁄UË ◊Ÿ ÁΣ§‚ÊŸ ‹ „⁄U ◊Á„ŸÊ ßπÊ OEÿ Σ‘§ ÁŸÿ◊ Σ§Ê’⁄U Ÿß ’ŸÊ ‚Σ§ÿ–” OE‚ ’ë¿⁄U Σ‘§ ŸÊŸΣ§Ÿ ‹ßΣ§Ê Σ‘§ ◊Áà ◊Ê ÿ ‚flÊ‹ ÉÊ⁄UË-’⁄UË ÉÊÈ◊Õÿ ÁΣ§ OEÍ ÷Ê߸ ◊ ∞Σ§ ŸıΣ§⁄UË flÊ‹Ê „ Ã’ •Ù‹Ê „⁄U ◊Á„ŸÊ ßπÊ •© OEÍ‚⁄UÊ ÁΣ§‚ÊŸ „ Ã’ •Ù„Ê ª⁄UË’Ë ◊ ¡Ë∞ ’⁄U ◊¡’Í⁄U „– ÁŸÁß ‹ •ªÙ⁄UÊ „ ◊Ù⁄U OEOEÊ ‹ „⁄U ◊Á„ŸÊ ßπÊ Σ§’ Á◊‹„Ë– ‚ ’ë¿⁄U Σ‘§ ÁŸÁß •© ∞Σ§ ◊Á„ŸÊ ’«Π •ÙΣ§⁄U Σ§Σ§Ê Σ‘§ ’≈UË Á≈UÿÊ •¢ªŸÊ ◊ π‹Ã ⁄UÁ„‚– OEÍŸÙ ◊ Σ§ÙŸ ¡ŸË Σ§Êÿ ‚⁄Uà ‹Áª‚ Ã’ Á≈UÿÊ „ Σ§„ ‹Áª‚ ◊„Ê „Ê⁄U ¡„Í¢ à ◊Ù⁄U ¬ß‚Ê ‹ ◊Ù⁄U ¬Ê¬Ê ‹ ßπÊ Á◊‹„Ë Ã’ OE„¢fl– ÁŸÁß ‚◊¤Ê Ÿß ‚ÁΣ§‚ ÁΣ§ •ÙΣ§⁄U Σ§Σ§Ê „ Σ§„Ê¢ ‹ ßπÊ ¬ÊÕ, Σ§ÙŸ •Ù‹Ê ßπÊ OEÕÿ– •Ù„Ê •ÙÃΣ§Ê ’⁄UÊ ÃÙ π‹ Á‹Á„‚ »‘§⁄U •Ùπ⁄U ◊Ÿ ◊Ê ’ßΔ ª ÁΣ§ „◊⁄U OEOEÊ ‹ ßπÊ Σ§’ Á◊‹Õ– ‚¥¤ÊÊ ÁŸÁß •¬Ÿ OEOEÊ ◊Ù„Ÿ Σ‘§ ⁄UgÊ OEπà ⁄U„ÿ– πà ‹ ⁄UÊ¬Ê ‹Ê πÊ¢OE ◊ «Ê⁄U ÉÊ⁄U •Êflà OEπ Σ‘§ ÕÙÁ⁄UΣ§ πÈ‡Ê „Ùÿ ‹Áª‚– „ÊÕ-◊È„Í° oeÙΣ‘§ ø„Ê ¬Ëÿ ’⁄U ’ßÁΔ‚ •ÙÃΣ§Ë ’⁄UÊ ÁŸÁß •¬Ÿ OEOEÊ ‹ ¬¿Í ‹Áª‚, ÃÙ‹Ê ÃŸπÊ Σ§’ Á◊‹„Ë– ‚Êà ’ë¿⁄U Σ‘§ ‹ßΣ§Ê Σ‘§ ◊È„Í¢ ‹ ©OEȬ„Ê ÿ ‚flÊ‹ ‚ÈŸΣ‘§ •Σ§’Σ§Ê ª– ÕÙÁΣ§Ÿ SÊÊ¥‚ ‹Σ‘§ •© øÊÿ ‹ øÈ„Σ§Ã ÁŸÁß ‹ Σ§Á„‚- “ÃÙ‹Ê Σ§ÙŸ ¬ÍÁ¿‚ „ ’Ê’Í?” ÁŸÁß Σ§Á„‚- “Σ§ÙŸÙ¥ Ÿß ¬ÍÁ¿‚ „, Á≈UÿÊ Σ‘§ ¬Ê¬Ê „ „⁄U ◊Á„ŸÊ ßπÊ ¬ÊÕÿ,•Ù„Ê Σ§„Ê¢ ‹ ¬ÊÕÿ? •Ù‹Ê Σ§ÙŸ OEÕÿ–” ◊Ù„Ÿ •¬Ÿ ŸÊŸΣ§Ÿ ‹ßΣ§Ê Σ‘§ ’«Π ¡ ’ « Π ‚ flÊ‹ Σ‘ § ¡ ÈflÊ’ OE  ÿ ’⁄ U ‹¡‹¡„Ê „Ùª– »‘§⁄U •¬Ÿ ‹ßΣ§Ê ‹ ÃÙ Σ§ß‚ŸÙ Σ§⁄UΣ‘§ ÷È‹flÊ⁄U ‹Êª„Ë– ◊Ù„Ÿ Σ§Á„‚- “‚ÈŸ ’Ê’Í! ÃÙ⁄U Σ§Σ§Ê „ ‚„⁄U ◊ •ÊÁ»§‚ ◊ ŸıΣ§⁄UË Σ§⁄UÕ– ‚⁄UΣ§Ê⁄U •© ¡ŸÃÊ Σ‘§ ’ÈÃÊ Σ§⁄UÕ Ã’ •ÙΣ§⁄U ’OE‹Ê ◊ ‚⁄UΣ§Ê⁄U •Ù‹Ê ◊Á„ŸÊ ¬Í⁄U Σ‘§ ¬Ê¿Í ßπÊ ◊ÊŸ ¬ß‚Ê OEÕÿ– •Ù„Ê Á◊‹ ¬ß‚Ê ‹ •¬Ÿ ÉÊ⁄U Σ‘§ ‚ʪ-÷Ê¡Ë, Ã‹-ŸÍŸ, ‚Ê’ÈŸ-‚Ù«Ê, Σ§¬«ΠÊ-‹ûÊÊ ‹Õÿ, ÉÊ⁄U Σ‘§ ÁΣ§⁄UÊÿÊ, Á≈UÿÊ Σ‘§ ßSΣ§Í‹ Σ‘§ »§Ë‚ ¬≈UÊÕ– ¡ß‚ ÃÈ¢„U⁄U ßSΣ§Í‹ Σ‘§ ◊ÊS≈U⁄U ‚Ê„’ ◊Ÿ „ ‚’ ‹ßΣ§Ê ‹ ÁOEŸ÷⁄U ¬…ΠÊÕ, •ÙΣ§⁄U ‚ÃË ‚⁄UΣ§Ê⁄U „ •Ù‹Ê ßπÊ OEÕÿ– •ß‚Ÿ ¡ıŸ ◊Ÿ ‚⁄UΣ§Ê⁄UË, ªÒ⁄U‚⁄UΣ§Ê⁄UË, ¬⁄UÊßfl≈U Σ§¥¬ŸË, Σ§Ê⁄UπÊŸÊ, •ÊÁ»§‚, OEÈΣ§ÊŸ ◊ ’ÈÃÊ Σ§⁄UÕ ,‚’Ù◊Ÿ ßπÊ ¬ÊÕ–” ŸÊŸΣ§Ÿ ÁŸÁß „Ê •¬Ÿ OEOEÊ Σ‘§ ¡Èflʬ ‹ Σ§‹øȬ ‚ÈŸÃ ⁄U„ÿ– ©OEȬ„Ê Σ§„ ‹Áª‚- “ÃÙ‹Ê Σ§Ê’⁄U ßπÊ Ÿß Á◊‹ÿ, Ä͢ „ ‚⁄UΣ§Ê⁄U ’⁄U oeÊŸ ’ÙÕ‚, ‚⁄UΣ§Ê⁄UË ‚È‚Êÿ≈UË ◊ ‹ªÕ‚– »§‘⁄U ŸÊŸΣ§Ÿ ‹ßΣ§Ê Σ‘§ ’«ΠΣ§Ê ‚flÊ‹ „ ◊Ù„Ÿ ‹ øÈå¬Ê ’ŸÊ ÁOE‚– Ã÷Ù ‹ Σ§Á„‚- “¡ıŸ „ ŸÊÒΣ§⁄UË-øÊΣ§⁄UË Σ§⁄UÕ •Ù‹Ê ßπÊ •Ùπ⁄U ◊ÊÁ‹Σ§ ◊Ÿ OEÕÿ– •Ù„Ê ¿È^Ë ÉÊ‹Êfl •¬Ÿ ◊ÊÁ‹Σ§ ‹ ¬Í¿ Σ‘§ ‹Õÿ– ◊Ò¥ ◊ÊÁ‹Σ§ •Ê¢fl– •¬Ÿ πÃ Σ‘§ ◊ÊÁ‹Σ§– ◊ÊÁ‹Σ§ ‹ Σ§ÙŸ ßπÊ OE„Ë– ◊ÊÁ‹Σ§ „ ßπÊ OEÕÿ–” ÁŸÁß »‘§⁄U ‚flÊ‹ Σ§Á⁄U‚-“à ◊ÊÁ‹Σ§ „ ÃÙ •◊Ë⁄U „ÙÕÿ– »§‘⁄U „◊Ÿ ÃÙ ª⁄UË’ „Ÿ– Σ§Σ§Ê ◊⁄U »§≈U»§≈UË „Êflÿ, ∞‹ß«Ë ≈UËflË, Σ§Í‹⁄U, ‚Ù»§Ê,OEËflÊŸ, ’ßΔ Σ‘§ πÊÿ’⁄U Σ§È‚Ë¸, OE¬¸Ÿ flÊ‹ •‹◊Ê⁄UË „Êflÿ– „◊⁄U ◊Ÿ Σ§⁄UÊ ÃÙ ¬¥πÊ OE ªÊÿ Σ§Ùÿ‹ ⁄Uʪ ¡’, ¬¥ø◊ ‚È⁄U ◊ ÃÊŸ– ‹ª OEfl •SÃÈÁà •©⁄U, ªËà ‹ª •Á÷ÿÊŸ– ’È…ΠÈflÊ ‚’ ◊È‚Σ§Êà „, Σ§⁄Uÿ ÁΔΔÙ‹Ë •Ê¡, Á◊≈Uÿ ⁄UÙª ‚’ ¡Ê«Π Σ‘§, πÊ¢‚Ë πÈ¡‹Ë πÊ¡– ¬⁄Uà ߸π ÁΣ§‚ÊŸ „⁄U, ◊¥OE-◊¥OE ◊È‚Σ§ÊÖ ’ßΔ ÁΣ§‚ÊÁŸŸ Σ‘§ ‚¥ª, Σ§⁄Uà ⁄U‚◊ÿË ’ÊÖ •Ê◊ ’ªËøÊ ’ßΔ Σ‘§, øÁ‹Σ§ ‚’ ßÃ⁄UÊÿ– OEfl ◊OEŸ ⁄UÁà ‚¥ª ◊, OEπ-OEπ „⁄U‚Êÿ– ◊Ù⁄U OEOEÊ ‹Ê -ŸÊª‡Ê Σ§‡ÿ¬ ΣÈ¢§flʪʢfl, ◊È¥ª‹Ë–– ÌÙ¹æ ’‹OEÊ™§ ⁄UÊ◊ ‚Ê„Í ©Ç¸ Áæãè ã´â ¥·Ô¤Üæ Σ§’ Á◊‹„Ë ÄU≈U⁄U Σ‘§ ß ‹ ÃÊ’Íà ◊ ÉÊ⁄U ‚ÃË •¬Ÿ-•¬Ÿ OEflÃÊ oeÊ◊Ë ‹ ‚ÈÁ◊⁄UŸΣ§◊Ê⁄U, ÷È¥Á¡ÿÊ ‹ÙªŸ ◊Ÿ Σ‘§ ß‹Ê¡ Σ§⁄UÃ Σ§Á„Σ‘§ ªÙ„Ê⁄U ¬Ê⁄U Σ‘§ ⁄UÙ «Á⁄U‚– Σ‘§ OEÈflÊ⁄UË ◊ ⁄UÊÁπŸ– ¡ê◊Ù¥ Σ§Á⁄UŸ– ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ‚÷Ê Σ§Á⁄UŸ Σ‘§ «ÊÚÄU≈U⁄U „⁄U Á⁄UÁ„‚– •oe⁄UÁÕÿÊ ◊ ÃΣ§Ù ◊⁄UË¡ ‹ •Ùπ⁄U ªÙΔ •© ⁄UÙfl߸ ‹ ‚ÈŸ Σ‘§ ¡ÈÁ⁄UÿÊ∞ ‹ÙªŸ ◊Ÿ Σ‘§ •Ê¢πË ’Ê¥ø ¡Êÿ »§‘⁄U ÁflÁoe Σ‘§ ÁfloeÊŸ ÃÊÿ ¡êOE◊Ù¥π ’⁄U OEÍÁ⁄U„Ê-OEÍÁ⁄U„Ê ªÊ¢fl ⁄U¥ª OEáê◊Ù¥ ¡ÈÁ⁄UÿÊÿ ◊Ÿπ ◊Ÿ Σ‘§ ¿ÊÃË ◊ •Ê¢‚Í ’Ù„Êÿ ‹Áª‚– ¡ÊÕÙπË „⁄U »‘§‹ „Ùª •© «ÊÚÄU≈U⁄U Σ‘§ Á⁄UÁ„‚– „⁄U »§Ê≈U •‚ ‹ÊÁª‚– ¡ê◊Ù¥ ‹ÙªŸ ¬Ê¥Ã Σ‘§ ÷OE ‹ ©å¬⁄U ◊Ÿπ ’⁄U ¬⁄UÊŸ-¬πM§ ©Á«Πÿʪ– ¬¥¿Ë ¬⁄UflÊ ¡ÈÁ⁄UÿÊ∞ ÷Ë«Π ◊ Á„ãOEÍ, ◊È‚‹◊ÊŸ, Σ‘§ •Ê¢πË ◊ •Ê¢‚Í oeÊ⁄U-oeÊ⁄U ’Ù„Êÿ OEflOEÍà Á⁄UÁ„‚ «ÊÚÄU≈U⁄U ◊◊Ÿ „⁄– OE‚-©Á«Πÿʪ– ¡ê◊Ù¥ ‹ÙªŸ ◊Ÿ Σ‘§ •Ê¢πË Á‚π , ߸‚Ê߸ •© •ÊÁOEflÊ‚Ë ¬Á⁄UflÊ⁄U, ‹Áª‚– ’Ë‚ L§Á¬ÿÊ »§Ë‚ ‹ Σ‘§ ªÊ¢fl Σ‘§ ◊ oeÊ⁄U-oeÊ⁄U •Ê¢‚Í ’Ù„Êÿ ‹Áª‚– “„◊⁄UΣ§◊Ê⁄U ,÷È¥Á¡ÿÊ ◊Ÿ •é’«Π ‚¥ÅÿÊ ◊ ªÊ¢fl Σ§ ‹ÙªŸ ◊Ÿ •© ÃË⁄U •ÊÁOEflÊ‚Ë Σ§◊Ê⁄U, ÷È¥Á¡ÿÊ ‹ÙªŸ ◊Ÿ «ÊÚÄU≈U⁄U Sfl⁄Uª flÊ‚Ë „Ùª, •’ „◊⁄U «ÊÚÄU≈U⁄U Σ‘§ ¬Á⁄UflÊ⁄U Σ‘§ ‚¥ª -‚¥ª ¡ÈÁ⁄UÿÊÿ ÃπÊ⁄U Σ‘§ ‹ÙªŸ ◊Ÿ •¬Ÿ OEflÃÊ Σ‘§ ß‹Ê¡ Σ§⁄Uà Á⁄UÁ„‚– •oe⁄UÁÕÿÊ ◊ ß‹Ê¡ ‹ Σ§ÙŸ Σ§⁄U„Ë–” Á⁄UÁ„Ÿ– „◊⁄U «ÊÚÄU≈U⁄U Ã „⁄U ¡Ë ¡Ã‚ «ÊÚÄU≈U⁄U Σ‘§ •¥ÁÃ◊ OE⁄U‚Ÿ Σ§⁄UÃ, •Ùπ⁄U ÃΣ§Ù ◊⁄UË¡ ‹ OEπ ’⁄U OEÍÁ⁄U„Ê-OEÍÁ⁄U„Ê •Ê¡ Á’Á„ÁŸÿÊ ‹ ¡ê◊Ù¥ ªÊ¢fl Σ‘§ ,•÷ „◊⁄U Σ§Ê „Ù„Ë, „◊⁄U •© ‹ßΣ§ÊÁ ¡ŸÊ¡Ê ◊ ⁄UgÊ ◊ »§Í‹ ‹ Á’¿Ê ÁOEŸ– ªÊ¢fl ⁄U¥ª OEà Á⁄UÁ„‚– OEÈΣ§ÊŸ ’¥OE „Ùª ,‹ÙªŸ ◊Ÿ ‚ÙΣ§ ◊¬øΣ§Ê Σ‘§ ß‹Ê¡ ‹ Σ§ÙŸ Σ§⁄U„UË– ¡Ÿ «ÊÚÄU≈U⁄U „⁄U ¡ê◊Ù¥ ‹ÙªŸ ◊Ÿ Σ‘§ ◊Ê≈UË Σ‘§ ß ◊Ê≈UË ◊ Á◊‹ ¡Ê„Ë ‚◊ʪ– «ÊÚÄU≈U⁄U Σ‘§ ªÈŸ Σ‘§ ’πÊŸ „⁄U ¡ê◊Ù¥ OEÿÊ’ÃË „⁄U Σ§„ ‹Áª‚- «ÊÚÄU≈U⁄U Σ‘§ OE„ ¬⁄UÊŸ ‹ ’øÊà Á⁄UÁ„‚, ÃŸ «ÊÚÄU≈U⁄U Σ‘§ Σ§ÃΣ§Ù ‚¥÷Ê‹ ⁄UÊπÙ ß„Ë „¥‚ ©Á«ΠÿÊ ◊Ÿπ Σ‘§ Á„⁄UOEÿ ◊ ‚◊ʪ– Σ§Ê •◊Ë⁄UOEfl߸ ◊ „◊Ÿ OEÍ-ÃËŸ ÁOEŸ ◊ ’Ÿ „Ù¬⁄UÊŸ ‹ ‹ÙªŸ ◊Ÿ Ÿß ’øÊ ¬Êߟ– ¡Ê„Ë– Σ§Ê ⁄UÊ¡Ê- ⁄U¥Σ§ Σ‘§, Σ§Ê •◊Ë⁄Uª⁄UË’, ŸÃÊ,•ÁoeΣ§Ê⁄UË Σ§◊¸øÊ⁄UË,Á‚ÿÊŸ ¡Êà ⁄U„Ÿ– “•ÊOE◊Ë-•ÊOE◊Ë ◊ •¥Ã⁄U •¬Ÿ ◊ÿÊM§, OEflOEÍà ‹ Á’OEÊ ª⁄UË’ Σ‘§, Σ§Ê «ÊÚÄU≈U⁄U- Σ§‹ÄU≈U⁄U Σ‘§ ,‹ßΣ§Ê-Á¬øΣ§Ê ,◊Ê߸‹ÙªŸ ◊Ÿ •Ùπ⁄U Σ§ÙŸÙ „Ë⁄UÊ Ã Σ§ÙŸÙ Σ§¥Σ§⁄” „◊⁄U «ÊÚÄU≈U⁄U Σ§⁄UÃ, Á„⁄UOEÿ ◊ ¬ÕŸÊ ⁄UÊπ «Á⁄UŸ– ¡ê◊Ù ªÈŸ ß„Ë ¡ª ◊ ’ª⁄UÊ„Ë? »‘§⁄U OEÈflÊ⁄UË ◊ ¡ÈÁ⁄UÿÊÿ ‹ÁªŸ– „⁄U „Ë⁄UÊ •‚Ÿ Á⁄UÁ„‚– flÙπ⁄U ’Ù‹Ë „⁄U ¡ê◊Ù ‹ÙªŸ ◊Ÿ ‹ ◊ÿÊ Σ§⁄UßÿÊ ,¡ê◊Ù ◊Ê≈UË Σ‘§ ß ◊Ê≈UË ◊ Á◊‹ ¡Ê„Ë, „¥‚ ◊È‚Á‹◊ ‚◊Ê¡ Σ‘§ ⁄UËÁÃ-⁄UflÊ¡ ‹ OEflÃÊ •‚ Á⁄UÁ„‚, ◊Ù⁄U Σ§ŸÊ «ÊÚÄU≈U⁄U „ Σ‘§ ◊ÿÊM§Σ§ «ÊÚÄU≈U⁄U ◊◊Ÿ „⁄U OEflOEÍà •Σ‘§‹Ê ©Á«ΠÿÊ ¡Ê„Ë– «ÊÚÄU≈U⁄U Σ‘§ ß ‹ ÃÊ’Íà ◊ ÉÊ⁄U Σ‘§ OEÈflÊ⁄U˪ÙÁΔÿÊflÿ •© Σ§„Êÿ -“Σ§Ê •Ù OEÊ߸ ’Ÿ Á⁄UÁ„‚ ,•¬Ÿ OEfl ‹ÙΣ§ ◊ ⁄U¥ª ÁOE‚– •é’«Π ©ÁOE◊ Σ§Á⁄UŸ «ÊÚÄU≈U⁄U ◊Ÿ ◊ ⁄UÊÁπŸ– ¡ê◊Ù¥ ¡ÈÁ⁄UÿÊ∞ ‹ÙªŸ ◊Ÿ Σ‘§ ‹ÊÁª‚ , ‹ •÷Ë ΣȧŸ ¬ß‚Ê Ÿß¸ oe⁄U ◊Ê≈UË Σ‘§ ß ◊Ê≈UË ◊ Á◊‹ª •© ¡Ëfl Σ‘§ ¬⁄UÊŸ ’Êø ¡Êÿ– ¡ê◊Ù¥ ªÊ¢fl Σ‘§ •Ê¢πË ◊ •Ê¢‚Í ’Ù„Êÿ ‹Áª‚– ¡ÊÄ‚ à ⁄U„Ÿ OE, ÃÙ⁄U Σ§ŸÊ ¡÷ ¬ß‚Ê „Ù„Ë, „⁄U ©Á«Πÿʪ– ⁄„flÊ‚Ë, Σ‘§ ÃË⁄U-ÃπÊ⁄U Σ‘§ ¡ê◊Ù¥ ¬Ê¥Ã Σ‘§ ÷OE ‹ ©å¬⁄U ◊Ÿπ ’⁄U OEflOEÍÃà OE OE’– •÷ ΣȧŸ ß„Ë OEfl߸ ‹ πÊ ª¥fl߸ ªÊ¢fl Σ‘§ ‹ÙªŸ ◊Ÿ •¬Ÿ Á⁄UÁ„‚ «ÊÚÄU≈U⁄U ◊◊Ÿ „⁄– OE‚-’Ë‚ •© ¡ÀOEË ’Ÿ „Ù ¡Ê– •Ê¡ ß„Ë ªÙΔ «ÊÚÄU≈U⁄U Σ‘§ ¡Ëfl ’Ê¥ø ¡Êflÿ– ∞π⁄U L§Á¬ÿÊ »§Ë‚ ‹ Σ‘§ ªÊ¢fl Σ‘§ •ÊÁOEflÊ‚Ë „⁄U •é’«Π ‚È⁄UÃÊ •Êflà „– •ß‚ŸÊ «UÊ «ÊÚ. ¡ÿ÷Ê⁄UÃË øãOE˝ÊΣ§⁄U ¬˝ÊøÊÿ¸ Á‚Áfl‹ ‹Ê߸Ÿ ªÁ⁄UÿÊ’¥OE „Ë⁄UÊ‹Ê‹ ªÈL§¡Ë ‚◊ÿ, ¿È⁄UÊ PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.