Deshbandhu (Raipur) : 2019-02-10

7 : 7 : 7

7

5 SENSEX NSE ⁄UÊÿ¬È¬⁄U, ⁄ÁflflÊ⁄U, vÆ »§⁄Ufl⁄UËU, UwÆv~ BSE v~|.| Æ xz,| yw. Æ| {}~.{ Æ vÆ,| zy. ÆÆ ‚flʸÁoeΣ§ ’…UΠUŸ flÊ‹ ‡Êÿ⁄ •âʸ ¡ªÃ OE‡Ê Σ§Ê ÁflOE‡ÊË ¬Í¥¡Ë ÷¥«Ê⁄U ’…ΠÊ »§⁄Ufl⁄UË (∞¡¥Á‚ÿÊ¢)– OE‡Ê Σ§Ê ÁflOE‡ÊË ¬Í¥¡Ë ÷¥«Ê⁄U } »§⁄Ufl⁄UË Σ§Ù ‚◊Ê# ‚åÃÊ„ ◊¥ w.Æ{ •⁄U’ «ÊÚ‹⁄U ’…ΠΣ§⁄U yÆÆ.wy •⁄U’ «ÊÚ‹⁄U „Ù ªÿÊ, ¡Ù w},yz~.{ •⁄U’ L§¬∞ Σ‘§ ’⁄UÊ’⁄U „Ò– ÷Ê⁄UÃËÿ Á⁄U¡fl¸ ’Ò¥Σ§ (•Ê⁄U’Ë•Ê߸) Σ§Ë •Ù⁄U ‚ ¡Ê⁄UË ‚Ê#ÊÁ„Σ§ •Ê¥Σ§«Π Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U, ÁflOE‡ÊË ¬Í¥¡Ë ÷¥«Ê⁄U Σ§Ê ‚’‚ ’«ΠÊ ÉÊ≈UΣ§ ÁflOE‡ÊË ◊ÈOE˝Ê ÷¥«Ê⁄U •Ê‹Ùëÿ ‚#Ê„ ◊¥ v.w} •⁄U’ «ÊÚ‹⁄U ’…ΠΣ§⁄U x|x.yx •⁄U’ «ÊÚ‹⁄U „Ù ªÿÊ, ¡Ù w{,zzy.| •⁄U’ L§¬∞ Σ‘§ ’⁄UÊ’⁄U „Ò– Ÿß¸ ÁOEÀÀÊË,~ ≈UÊ≈UÊ ◊Ê≈U‚¸ ∞ø«UË∞»§‚Ë Σ§Ù‹ß¥Á«ÿʧ •Ê∞Ÿ¡Ë‚Ë ‚Ÿ »§Ê◊ʸ y.vÆ ¬˝ÁÇÊà w.}~ ¬˝ÁÇÊà v.}} ¬˝ÁÇÊà Æ.~z ¬˝ÁÇÊà w.~} ¬˝ÁÇÊà “ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Σ‘§ πÊÃÙ¥ ◊¥ ⁄UΣ§◊ •ª‹ „çUÃ ‚” ¤ÊÊ⁄U‚ȪȫΠÊ ‚ Áfl◊ÊŸ ‚flÊ∞¢ xv ◊Êø¸ ‚ OEÈ’Ê⁄UÊ ‡ÊÈM§ „Ù¥ªË ‚flʸÁoeΣ§ ÉÊ≈UŸ flÊ‹ ‡Êÿ⁄ Σ§Ê≈UΣ§ ’Ò¥Σ§ Aߢ»§ÊÁ‚‚ èÊÊ⁄UÃË∞ÿ⁄U≈U‹ ∞ÁÄ‚‚ ’Ò¥Σ§ ÷Ê⁄UÃËÿ S≈U≈U w.zÆ ¬˝ÁÇÊà v.|v ¬˝ÁÇÊà v.xÆ ¬˝ÁÇÊà Æ.|{ ¬˝ÁÇÊà Æ.v| ¬˝ÁÇÊà •Ê∞ªË, ¡’ÁΣ§ ’ÊΣ§Ë ’ø ∞Σ§ÁÄÊ߸ •Ê’ÊOEË Σ‘§ Á‹∞ ÷Ë Σ§ß¸ ÿÙ¡ŸÊ∞¥ ‹ÊªÍ Σ§Ë ªß¸ „Ò¥, ÃÊÁΣ§ ‚¥ÃÈ‹Ÿ ’ŸÊ ⁄U„– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê, ÿ„ ⁄UÊc≈˛Ëÿ ÿÙ¡ŸÊ „Ò, Á¡‚Σ‘§ OEÊÿ⁄U ◊¥ ¬Í⁄U OE‡Ê Σ‘§ ÁΣ§‚ÊŸ „Ò¥– ª˝Ê◊ËáÊ ß‹ÊΣ§Ù¥ ◊¥ Σȧ‹ v} Σ§⁄UÙ«Π ÉÊ⁄U „Ò¥– ß‚ ÿÙ¡ŸÊ Σ‘§ OEÊÿ⁄U ◊¥ vw ‚ vw.z Σ§⁄UÙ«Π ¬Á⁄UflÊ⁄U •Ê∞¥ª– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ¬˝àÿˇÊ •Êÿ ‚◊Õ¸Ÿ ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Σ‘§ Á‹∞ ßΣ§‹ıÃË ÿÙ¡ŸÊ Ÿ„Ë¥ „Ò– ’ÁÀΣ§ ãÿÍŸÃ◊ ‚◊Õ¸Ÿ ◊ÍÀÿ (∞◊∞‚¬Ë) ¡Ò‚Ë ÿÙ¡ŸÊ∞¥ ÷Ë „Ò¥, ¡Ù ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Σ§Ù ‹ÊªÃ ‚ zÆ »§Ë‚OEË •ÁoeΣ§ ◊È„ÒÿÊ Σ§⁄UÊÃË „Ò¥– ªª¸ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ¡Ù ∞Σ§ÁÄÊ߸ ª˝Ê◊ËáÊ •Ê’ÊOEË ß‚ ÿÙ¡ŸÊ Σ‘§ OEÊÿ⁄U ◊¥ Ÿ„Ë¥ •Ê∞ªË, ©‚Σ‘§ Á‹∞ ◊Ÿ⁄UªÊ ÿÙ¡ŸÊ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê, ÿ ÷ÍÁ◊„ËŸ ‹Ùª •ÊÚ»§ ‚Ë¡Ÿ ◊¥ ªÊ¥flÙ¥ ‚ ‡Ê„⁄UÙ¥ ◊¥ ÁŸ◊ʸáÊ SÕ‹Ù¥ ¬⁄U ◊¡OEÍ⁄UË Σ§⁄UŸ ¡ÊÃ „Ò¥– •‚¥ªÁΔà ˇÊòÊ Σ‘§ ∞‚ ‹ÙªÙ¥ Σ‘§ Á‹∞ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Ÿ x,ÆÆÆ L§¬∞ ¬˝Áà ◊Ê„ Σ§Ë ¬¥‡ÊŸ ÿÙ¡ŸÊ Σ§Ë ÉÊÙ·áÊÊ Σ§Ë „Ò– ~ » § ⁄ Ufl⁄ UË (∞¡¥Á‚ÿÊ¢)– Á ¬¿‹ „çUÃ ¬‡Ê ÁΣ§∞ ª∞ •¥ÃÁ⁄U◊ ’¡≈U ◊¥ ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Σ‘§ Á‹∞ ¬˝àÿˇÊ •Êÿ ÿÙ¡ŸÊ Σ§Ë ÉÊÙ·áÊÊ Σ§Ë ªß¸ ÕË– ß‚Σ‘§ Äà ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Σ‘§ πÊÃÙ¥ ◊¥ ⁄UΣ§◊ •ª‹ „çUÃ ‚ ¬„È¥øŸ ‹ªªË– ÿ„ ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË •ÊÁÕ¸Σ§ ◊Ê◊‹Ù¥ Σ‘§ ‚Áøfl ‚È÷Ê· ø¥OE˝ ªª¸ Ÿ OEË– ©ã„Ù¥Ÿ ©Ÿ •Ê‡Ê¥Σ§Ê•Ù¥ Σ§Ù πÊÁ⁄U¡ Σ§⁄U ÁOEÿÊ, Á¡Ÿ◊¥ Σ§„Ê ¡Ê ⁄U„Ê „Ò ÁΣ§ ÷Í•Á÷‹πÙ¥ Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ ß‚ ÿÙ¡ŸÊ Σ§Ê ÷ȪÃÊŸ L§Σ§ ‚Σ§ÃÊ „Ò– © ã„ Ù¥ Ÿ  ∞ Σ § ‚ ◊ ÊøÊ⁄ U ¬ òÊ ‚  ’ÊÃøËà ◊¥ Σ§„Ê, ’„Èà ª¥÷Ë⁄UÃÊ ‚ ÃÒÿÊÁ⁄UÿÊ¥ ø‹ ⁄U„Ë „Ò¥– Σȧ¿ ⁄UÊíÿ •¬ŸË ‚ÍøË Σ‘§ ‚ÊÕ ÃÒÿÊ⁄U „Ò¥– •Ê¬ flÊSÃfl ◊¥ Σȧ¿ ⁄UÊíÿÙ¥ ◊¥ ÿÙ¡ŸÊ Σ‘§ Äà ww »§⁄Ufl⁄UË ‚ ¬„‹ ⁄UΣ§◊ Σ§Ê „SÃÊ¥Ã⁄UáÊ OEπ¥ª, ¡Ò‚Ê ÁΣ§ ΣΧÁ· ◊¥òÊË Ÿ ÷Ë Σ§„Ê „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ÁflÁ÷ããÊ ⁄UÊíÿ ÃÒÿÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ‘§ ÁflÁ÷ããÊ SÃ⁄U ¬⁄U „Ò¥, ‹ÁΣ§Ÿ Σ§È¿ ⁄UÊíÿÙ¥ Ÿ •¬ŸË ‚ÍøË ÃÒÿÊ⁄U ⁄UπË „Ò •ı⁄U •ª‹ Σȧ¿ ÁOEŸÙ¥ ◊¥ ß‚ •¬‹Ù« Σ§⁄U ÁOEÿÊ ¡Ê∞ªÊ– „Ê‹Ê¥ÁΣ§ Σȧ¿ ⁄UÊíÿÙ¥ Ÿß ¸ ÁOEÀÀÊË, Øã ÚUæcÅþèØ ØôÁÙæ ãñ, çÁâ·Ô¤ ÎæØÚUð ×ð´ ÂêÚUð Îðàæ ·Ô¤ ç·¤âæÙ ãñ´Ð »ýæ×è‡æ §Üæ·¤ô´ ×ð´ ·é¤Ü v} ·¤ÚUôǸ ƒæÚU ãñ´Ð §â ØôÁÙæ ·Ô¤ ÎæØÚUð ×ð´ vw âð vw.z ·¤ÚUôǸ ÂçÚUßæÚU ¥æ°´»ðÐ » § ⁄ Ufl⁄ UË (∞¡¥Á‚ÿÊ¢)– •ÙÁ«‡ÊÊ Σ‘§ ¤ÊÊ⁄U‚ȪȫΠÊ ÁSÕà flË⁄U ‚È⁄U¥OE˝ ‚Ê߸ „flÊ߸ •«U˜«U ‚ flÊÁáÊÁíÿΣ§ ©«ΠÊŸ ‚flÊ∞¥ xv ◊Êø¸ ‚ OEÈ’Ê⁄UÊ ‡ÊÈM§ „ÙŸ Σ§Ë ©ê◊ËOE „Ò– „flÊ߸ •«U˜«U Σ‘§ ÁŸOE‡ÊΣ§ ∞‚Σ‘§. øı„ÊŸ Ÿ ‡ ÊÁŸflÊ⁄ U Σ § Ù ÿ„ ¡ ÊŸΣ § Ê⁄ UË OEË– ÁΣ§»§ÊÿÃË Áfl◊ÊŸŸ Σ§¥¬ŸË S¬Êß‚¡≈U ÿ„ Ê¥ ‚  ÁOEÀÀÊË, Σ § Ù‹ Σ § ÊÃÊ • ı⁄ U „ÒOE⁄UÊ’ÊOE Σ‘§ Á‹∞ ©«ΠÊŸ¥ ‡ÊÈM§ Σ§⁄U¥ªË– øı„ÊŸ Ÿ Σ§„Ê, S¬Êß‚¡≈U Ÿ Ÿß¸ ÁOEÀÀÊË, Σ§Ù‹Σ§ÊÃÊ •ı⁄U „ÒOE⁄UÊ’ÊOE Σ‘§ Á‹∞ ©«ΠÊŸ ‡ÊÈM§ Σ§⁄UŸ Σ§Ë ÿÙ¡ŸÊ ’ŸÊ߸ „Ò, ¡Ù xv ◊Êø¸ ‚ ‡ÊÈM§ „Ù¥ªË– S¬Êß‚¡≈U Σ‘§ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ë ∞Σ§ ≈UË◊ Ÿ ‡ÊÁŸflÊ⁄U Σ§Ù „flÊ߸ •«U˜«U Σ‘§ ‚È⁄UˇÊÊ •ı⁄U ’ÈÁŸÿÊOEË ‚ÈÁfloeÊÿÙ¥ Σ§Ê ¡Êÿ¡Ê Á‹ÿÊ– ÿ„ •ÙÁ«‡ÊÊ Σ§Ê OEÍ‚⁄UÊ „flÊ߸ •«U˜«UÊ „Ò, Á¡‚Σ§Ê ©OE˜ÉÊÊ≈UŸ ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄U¥OE˝ ◊ÙOEË Ÿ ww Á‚Ãê’⁄U wÆv} Σ§Ù ÁΣ§ÿÊ ÕÊ– ‹ÁΣ§Ÿ ÿ„Ê¥ ‚ Áfl◊ÊŸ ‚flÊ∞¥ Ã’ ’¥OE „Ù ªß¸, ¡’ ∞ÿ⁄U •ÙÁ«‡ÊÊ Ÿ ÃΣ§ŸËΣ§Ë Σ§Ê⁄UáÊÙ¥ Σ§Ê ÷ÈflŸ  ‡ fl⁄ U, ~ âôÙæ (ÂýçÌ Îâ »ýæ×) SÅUñ´ÇÇü xw,v®® xv,~z® wz,®®® ÅU´¿ ãæçÁÚU x|,}®® x|,wzz |y,®®® |z,®®® çÕÅUéÚ ç»‹Ùè (ÂýçÌ ¥æÆ »ýæ×) ¿æ´Îè (ÂýçÌ ç·¤Üô) âéÖæá ¿´Îý »»ü, ¥æçÍü·¤ ×æ×Üô´ ·Ô¤ âç¿ß ßæØÎæ S¬Êß‚¡≈U Ÿ Ÿß¸ ÁOEÀÀÊË, Σ§Ù‹Σ§ÊÃÊ •ı⁄U „ÒOE⁄UÊ’ÊOE Σ‘§ Á‹∞ ©«ΠÊŸ ‡ÊÈM§ Σ§⁄UŸ Σ§Ë ÿÙ¡ŸÊ ’ŸÊ߸ „Ò, ¡Ù xv ◊Êø¸ ‚ ‡ÊÈM§ „Ù¥ªË — ∞‚Σ‘§. øı„ÊŸ ◊¥ ¡„Ê¥ ¬ÿʸåà •Ê¥Σ§«Π Ÿ„Ë¥ „Ò¥, fl„Ê¥ ⁄UΣ§◊ Σ‘§ „SÃÊ¥Ã⁄UáÊ ◊¥ OE⁄UË „٪˖ ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê, Σȧ¿ ⁄UÊíÿÙ¥ ◊¥ «≈UÊ ’„Èà ‚≈UËΣ§ „Ò¥– ‹ÁΣ§Ÿ Σȧ¿ ⁄UÊíÿ ∞‚ „Ò¥, ¡„Ê¥ «≈UÊ’‚ ◊¥ Á◊‹ÊŸ Σ§Ë •Êfl‡ÿΣ§ÃÊ „Ò, ‚ÊÕ „Ë ÷ıÁÃΣ§ ¬ÈÁC Σ§Ë ÷Ë ¡M§⁄Uà „٪˖ ‹ÁΣ§Ÿ ‚÷Ë ⁄UÊíÿÙ¥ Σ‘§ ¬Ê‚ ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Σ‘§ ¡ÙÃ Σ‘§ ¡Ù •Ê¥Σ§«Π „Ò¥, fl ◊Ê◊Í‹Ë •ı⁄U ¿Ù≈U „Ò¥– ÿ„ ¬Á⁄UflÊ⁄U Σ§Ê «≈UÊ’‚ ’ŸÊŸ Σ§Ê ∞Σ§ ¬˝Ê⁄U¥Á÷Σ§ Á’ãOEÈ „Ò– ÁflûÊ ◊¥òÊË ¬ËÿÍ· ªÙÿ‹ Ÿ ∞Σ§ »§⁄Ufl⁄UË Σ§Ù •¥ÃÁ⁄U◊ ’¡≈U ¬‡Ê Σ§⁄UÃ „È∞ ÉÊÙ·áÊÊ Σ§Ë ÕË ÁΣ§ OEÙ ∞Σ§«Π ÃΣ§ Σ§Ë ¡◊ËŸ ⁄UπŸ flÊ‹ ‚÷Ë ÁΣ§‚ÊŸ ¬Á⁄UflÊ⁄UÙ¥ Σ§Ù {,ÆÆÆ L§¬ÿ Σ§Ë •ÊÁÕ¸Σ§ ◊OEOE OEË ¡Ê∞ªË, ¡Ù ‚Ê‹ ◊¥ ÃËŸ ÁΣ§‡ÃÙ¥ ◊¥ OEË ¡Ê∞ªË– ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË ÁΣ§‚ÊŸ ‚ê◊ÊŸ ÁŸÁoe (¬Ë∞◊-ÁΣ§‚ÊŸ) ŸÊ◊Σ§ ÿ„ ÿÙ¡ŸÊ ∞Σ§ ÁOE‚ê’⁄U, wÆv} ‚ ¬˝÷ÊflË „٪˖ ß‚◊¥ ÁΣ§‚ÊŸ ¬Á⁄UflÊ⁄UÙ¥ Σ§Ù xv ◊Êø¸, wÆv~ ÃΣ§ πà◊ „ÙŸflÊ‹Ë øÊ⁄U ◊„ËŸÙ¥ Σ§Ë •flÁoe Σ§Ê ÷ȪÃÊŸ w,ÆÆÆ L§¬∞ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ªª¸ Ÿ ©Ÿ •Ê‹ÙøŸÊ•Ù¥ Σ§Ù πÊÁ⁄U¡ Σ§⁄U ÁOEÿÊ, Á¡Ÿ◊¥ Σ§„Ê ¡Ê ⁄U„Ê „Ò ÁΣ§ ß‚ ÿÙ¡ŸÊ ‚ ’„ÈÃ Σ§◊ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ù ‹Ê÷ „٪ʖ ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ flÊSÃfl ◊¥ ß‚Σ‘§ OEÊÿ⁄U ◊¥ OEÙ-ÁÄÊ߸ ª˝Ê◊ËáÊ •Ê’ÊOEË ¿æ´Îè çâ ·¤æ çÜßæÜè çÕ·¤ßæÜè ◊ÈOE˝Ê ÁflÁŸ◊ÿ ×éÎýæ ·ý¤Äæ çß·ý¤Äæ „flÊ‹Ê OEÃ „È∞ { •ÄU≈UÍ’⁄U ‚ •¬ŸË ‚flÊ∞¥ ’¥OE Σ§⁄U OEË ÕË– ’ÊOE ◊¥ ŸÊªÁ⁄UΣ§ Áfl◊ÊŸŸ ◊¥òÊÊ‹ÿ Ÿ ÉÊÁ≈UÿÊ ¬˝OE‡Ê¸Ÿ Σ§Ù ‹Σ§⁄U Ÿflê’⁄U wÆv} ◊¥ ∞ÿ⁄U •ÙÁ«‡ÊÊ Σ§Ê ‹Êß‚¥‚ ⁄UOE˜OE Σ§⁄U ÁOEÿÊ ÕÊ– •’ ÿ„ „flÊ߸ •«U˜«UÊ “©«Π OE‡Ê Σ§Ê •Ê◊ ŸÊªÁ⁄UΣ§” (©«ΠÊŸ-v) ÿÙ¡ŸÊ Σ‘§ Äà ÷ÈflŸ‡fl⁄U, Σ§Ù‹Σ§ÊÃÊ, ◊È¥’߸, ⁄UÊÿ¬È⁄U, „ÒOE⁄UÊ’ÊOE •ı⁄U ÁOEÀÀÊË ‚ ¡È«ΠªÊ– ¥×ðçÚU·¤è ÇæòÜÚ {x.}x |y.®v ÂõÇ SÅUçÜZ» }®.|} ~x.|® ØêÚUô |w.z{ }y.v{ ¿èÙ Øé¥æÙ ®|.v} vv.{{ •ŸÊ¡ Îðâè »ðãê¡ °×Âè wz®®-x®®® »ðãê¢ ÎǸæ v|{®-v||® „Á⁄UÿÊáÊÊ ◊¥ v}.y{ ‹Êπ ÁÄfl¢≈U‹ øËŸË Σ§Ê ©à¬ÊOEŸ Á¡¥‚ ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ Á≈UΣ§Êfl ‚Ê⁄U ‚¢ˇÊ¬ ¥æÅUæ }~z-~®® ×ñÎæ ~yz-~z® »‘§‚’ÈΣ§ Ÿ fløȸ•‹ ‚ø¸ S≈UÊ≈U¸•¬ Σ§Ê •Áoeª˝„áÊ ÁΣ§ÿÊ ¿ô·¤ÚU {w®-{x® ø¥«Ëª…Π, ~ »§⁄Ufl⁄UË (∞¡¥Á‚ÿÊ¢)– „Á⁄UÿÊáÊÊ Σ§Ë OE‚ øËŸË Á◊‹Ù¥ Ÿ øÊ‹Í ªããÊÊ Á¬⁄UÊ߸ ◊ı‚◊ Σ‘ § OEı⁄ UÊŸ •’ ÃΣ§ v~}.}{ ‹Êπ ÁÄfl¢≈U‹ ªããÊ Σ § Ë Á ¬ ⁄ UÊß ¸ Σ § ⁄ U v}.y{ ‹Êπ ÁÄfl¢≈U‹ øËŸË Σ§Ê ©à¬ÊOEŸ ÁΣ§ÿÊ „Ò– „Á⁄UÿÊáÊÊ ⁄UÊíÿ ‚„Σ§Ê⁄UË øËŸË Á◊‹ ¬˝‚¥ÉÊ Σ‘§ ∞Σ§ ¬˝flÄÃÊ Ÿ • Ê¡ ÿ„ Ê¥ ÿ„ ¡ ÊŸΣ § Ê⁄ UË OE  à  „ È∞ ’ ÃÊÿÊ ÁΣ § ‡ ÊÊ„ Ê’ÊOE øËŸË Á ◊ ‹ Ÿ  x. ww ‹ Êπ ÁÄfl¢≈ U‹, ⁄ UÙ„ ÃΣ § ‚„ Σ § Ê⁄ UË øËŸË Á ◊ ‹ Ÿ  w. yv ‹ Êπ ÁÄfl¢≈ U‹, ΣÒ § Õ‹ øËŸË Á ◊ ‹ Ÿ  v.~ x ‹ Êπ ÁÄfl¢≈ U‹, Σ § ⁄ UŸÊ‹ øËŸË Á ◊ ‹ Ÿ  v.{ y ‹ Êπ ÁÄfl¢≈ U‹, ◊ „ ◊ øËŸË Á ◊ ‹ Ÿ  v. z| ‹ Êπ ÁÄfl¢≈ U‹, ª Ù„ ÊŸÊ øËŸË Á ◊ ‹ Ÿ  v. yw ‹ Êπ ÁÄfl¢≈ U‹, ¡ Ë¥ OE øËŸË Á ◊ ‹ Ÿ  v. x{ ‹ Êπ ÁÄfl¢≈ U‹, ¬ ‹ fl‹ øËŸË Á ◊ ‹ Ÿ  v. wÆ ‹ Êπ ÁÄfl¢≈ U‹, ¬ ÊŸË ¬ à øËŸË Á ◊ ‹ Ÿ  v. vy ‹ Êπ ÁÄfl¢≈ U‹, ‚ ÙŸË ¬ à øËŸË Á ◊ ‹ Ÿ  | v, vzÆ ÁÄfl¢≈ U‹ • ı⁄ U „ Ò » ‘ § « øËŸË Á ◊ ‹ •‚¥ oe Ÿ  v.} v ‹ Êπ ÁÄfl¢≈ U‹ øËŸË Σ § Ê © à ¬ ÊOEŸ ÁΣ § ÿÊ– •πÊl Ã‹Ù¥ Σ‘§ OEÊ◊ Σ§◊Ù’‡Ê ÁSÕ⁄U ⁄U„ ◊Ê≈UÊ •ÊŸÊ¡ ~ » § ⁄ Ufl⁄ UË (∞¡  ¥ Á‚ ÿÊ¢)– ‚ Ê ◊ Êãÿ ª ˝ Ê„ Σ § Ë ⁄U„Ÿ ‚ ÁOEÀÀÊË ÕÙΣ§ Á¡¥‚ ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ ‡ÊÈΣ˝§flÊ⁄U Σ§Ù πÊl Ã‹Ù¥ Σ‘§ ‚ÊÕ OEÊ‹ OE‹„Ÿ, Ã‹ ÁË„Ÿ Σ‘§ ‚ÊÕ „Ë •ŸÊ¡ ◊¥«Ë ∞fl¥ ◊ËΔ Σ‘§ ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ Á≈UΣ§Êfl ⁄U„Ê– SÕÊŸËÿ ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ ‚⁄ U‚ Ù¥ à  ‹ , ◊ Í¥ ª » § ‹ Ë Ã  ‹ , ‚Í⁄U¡◊ÈπË Ã‹, flŸS¬ÁÃ, ¬Ê◊ •ÊÚÿ‹, ‚ÙÿÊ Á⁄U»§Êߥ« •ı⁄U ‚ÙÿÊ Á«ª◊ ◊¥ Á≈UΣ§Êfl ⁄U„Ê– •πÊl Ã‹Ù¥ Σ‘§ OEÊ◊ Σ§◊Ù’‡Ê ÁSÕ⁄U ⁄U„– ªÈ«Π-øËŸË— ◊ËΔ Σ‘§ ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ øËŸË •ı⁄U ªÈ«Π ¬„‹ Σ‘§ ÷Êfl ¬⁄U ¬«Π ⁄U„– OEÊ‹-OE‹„Ÿ— OE‹„ŸÙ¥ ◊¥ øŸÊ ÁSÕ⁄U ⁄U„Ê– OEÊ‹Ù¥ ◊¥ •⁄U„⁄U OEÊ‹, ©«ΠOE OEÊ‹, ◊Í¥ª OEÊ‹, øŸÊ OEÊ‹ •ı⁄U ◊‚Í⁄U OEÊ‹ Σ§Ë Σ§Ë◊à ◊¥ Σ§Ù߸ ’OE‹Êfl Ÿ„Ë¥ „È•Ê– •ŸÊ¡— •ŸÊ¡Ù¥ ◊¥ øÊfl‹ •ı⁄U ª„Í¥ Σ‘§ ÷Êfl ◊¥ Σ§Ù߸ ’OE‹Êfl Ÿ„Ë¥ „È•Ê– ◊Ù≈U •ŸÊ¡Ù¥ Σ‘§ ÷Êfl ÷Ë Σ§◊Ù’‡Ê •¬Á⁄UflÁøà ⁄U„– Ÿß ¸ ÁOEÀÀÊË, ÕæÁÚUæ vx®®-vx®z ‚ÒŸ »˝§Ê¥Á‚SΣ§Ù– »‘§‚’ÈΣ§ Ÿ ÿÍ¡‚¸ Σ§Ù ΣΧÁòÊ◊ ’ÈÁh◊ûÊÊ (∞•Ê߸) ˇÊ◊ÃÊ•Ù¥ Σ§Ê ¬˝ÿÙª Σ§⁄U ’„Ã⁄U Ã⁄UËΣ‘§ ‚ π⁄UËOEÊ⁄UË ◊¥ ‚ˇÊ◊ ’ŸÊŸ Σ‘§ Á‹∞ •◊Á⁄UΣ§Ê Σ§Ë fløȸ•‹ ‚ø¸ S≈UÊ≈U¸•¬ ª˝ÙΣ§S≈UÊß‹ Σ§Ê •Áoeª˝„áÊ ÁΣ§ÿÊ „Ò– ‚ıOE Σ§Ë ⁄UΣ§◊ Σ§Ê πÈ‹Ê‚Ê Ÿ„Ë¥ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ‚Ë∞Ÿß¸≈UË Ÿ »‘§‚’ÈΣ§ Σ§Ë ¬˝flÄÃÊ flÊŸ‚Ê øÊŸ Σ‘§ „flÊ‹ ‚ ‡ÊÈΣ˝§flÊ⁄U Σ§Ë Á⁄U¬Ù≈U¸ ◊¥ Σ§„Ê ÁΣ§ „◊ »‘§‚’ÈΣ§ ◊¥ ª˝ÙΣ§S≈UÊß‹ Σ§Ê SflÊªÃ Σ§⁄U ©à‚ÊÁ„à „Ò¥– ©ŸΣ§Ë ≈UË◊ •ı⁄U ¬˝ılÙÁªΣ§Ë „◊Ê⁄UË ∞•Ê߸ ˇÊ◊ÃÊ•Ù¥ ◊¥ ÿÙªOEÊŸ Σ§⁄UªË– ≈UΣ§Σ¢˝§ø Σ§Ë Á⁄U¬Ù≈U¸ ◊¥ Σ§„Ê ªÿÊ „Ò ÁΣ§ ◊Í‹ ÁfløÊ⁄U ÿ„ „Ò ÁΣ§ ÿÍ¡‚¸ ÁΣ§‚Ë »§ŸË¸ø⁄U ÿÊ ‹Êß≈U Á»§ÄU‚⁄U Σ§Ë ÃSflË⁄U πË¥ø Σ§⁄U Á’ÀΣȧ‹ ©‚Ë Σ§Ë Ã⁄U„ Σ§Ê OEÍ‚⁄UÊ ©à¬ÊOE S≈UÙ‚¸ Σ‘§ S≈UÊÚΣ§ ◊¥ …Í¥… Σ§⁄U π⁄UËOE ¬Ê∞¥– ª˝ÙΣ§S≈UÊß‹ Ÿ é‹ÊÚª-¬ÙS≈U ◊¥ Σ§„Ê, •Ê¡ „◊ ÿ„ ‚ʤÊÊ Σ§⁄UÃ „È∞ ©à‚ÊÁ„à „Ò¥ ÁΣ§ „◊ ∞Σ§ ≈UË◊ Σ‘§ M§¬ ◊¥ •Êª ’…Π ⁄U„ „Ò¥ •ı⁄U „◊ Á⁄U≈U‹ Σ‘§ Á‹∞ πÈOE⁄UÊ Á’Σ˝§Ë Σ‘§ Á‹∞ ’Á…ΠÿÊ Áfl¡È•‹ ‚ø¸ •ŸÈ÷fl Σ‘§ ÁŸ◊ʸáÊ Σ‘§ Á‹∞ •¬Ÿ ∞•Ê߸ Σ§Ê ©¬ÿÙª Σ§⁄UŸÊ ¡Ê⁄UË ⁄Uπ¥ª– × ·¤æ vxz®-vz®® ’ßæÚU xv®®-xw®® Áõ vyx®-vyy® ·¤æÕéÜè ¿Ùæ xz®®-y®®® •ŸÊ¡ (÷Êfl ¬˝Áà ÁÄfl¢≈U‹) ª„Í¥— OE‚Ë ∞◊¬Ë w,zÆÆ-x,ÆÆÆ, ª„Í¥ OE«ΠÊ w,vÆÆ-w,vvÆ, •Ê≈UÊ (zÆ ÁΣ§‹Ù ’Ù⁄UË) }~z-~ÆÆ, ◊ÒOEÊ ~yz-~zÆ, ⁄UflÊ (‚Í¡Ë) v,Æ~Æv,vÆÆ (zÆ ÁΣ§‹Ù ’Ù⁄UË), øÙΣ§⁄U {wÆ-{xÆ. øÊfl‹— ’Ê‚◊ÃË •ı‚à ÁΣ§S◊ y,zÆÆ-y,{ÆÆ, ¬⁄U◊‹ v|zÆ-v||z, ¬⁄U◊‹ ‚‹Ê w,|ÆÆ-w,}ÆÆ, •Ê⁄U•Ê⁄U (•ÊΔ) v,{zÆ-v,{|Æ. OEÊ‹OE‹„Ÿ— øŸÊ y,xzÆ-y,yÆÆ, OEÊ‹ øŸÊ z,xzÆ-z,|zÆ, ◊‚Í⁄U Σ§Ê‹Ë z, wzÆ- z,{ zÆ, ◊ ‹ Σ § Ê ◊ ‚ Í⁄ U z,}zÆ-{,yzÆ, ◊Í¥ª OEÊ‹ {,xzÆ{,~ ÆÆ, ◊ Í¥ ª OEÊ‹ Á ¿ ‹ Σ § Ê {,~ÆÆ-|,wÆÆ– øÊfl‹ Õæâ×Ìè ¥æñâÌ ç·¤S× yz®®-y{®® ÂÚU×Ü v|z®-v||z ¿æßÜ âðÜæ wwz®-wxz® ¥æÚU¥æÚ U(¥æÆ ) v{z®-v{|® OEÊ‹-OE‹„UŸ ¿Ùæ zvz®-zv|z ÎæÜ ¿Ùæ {w®®-{y®® ×âêÚU ·¤æÜè z®®®-zw®® ×Ü·¤æ ×âêÚU zy®®-{w®® ×¢ê» z|®®-{y®® ×ꢻ ÎæÜ çÀÜ·¤æ {v®®-{|®® ‚ÙŸÊ vÆz L§¬∞ ø◊Σ§Ê øÊ¢OEË xwÆ L§¬∞ ©¿‹Ë ‚¥‚ÄU‚, ÁŸçU≈UË ◊¥ ⁄U„Ë •ÊoeÊ »§Ë‚OEË Ã¡Ë ߟflÊÚß‚◊Ê≈U¸ ¬⁄U vxÆÆ ‚ •ÁoeΣ§ ∞◊∞‚∞◊߸ ÁflΣ˝§ÃÊ ‡Êÿ⁄U ’Ê¡Ê⁄UÙ¥ ◊¥ ©ÃÊ⁄U-ø…ΠÊfl Σ§Ê L§π ⁄U„Ê ~ » § ⁄ Ufl⁄ UË (∞¡¥Á‚ÿÊ¢)– ’ËÃ ‚åÃÊ„ ÉÊ⁄U‹Í ‡Êÿ⁄U ’Ê¡Ê⁄UÙ¥ ◊¥ ◊Ê◊Í‹Ë Ã¡Ë OE¡¸ Σ§Ë ªß¸, ¡’ÁΣ§ S◊ÊÚ‹ΣÒ§¬ •ı⁄U Á◊«ΣÒ§¬ ‡Êÿ⁄UÙ¥ ◊¥ ÷Ê⁄UË Á ª⁄UÊfl≈U ⁄ U„ Ë– ‚ Ê# ÊÁ„ Σ § • ÊoeÊ⁄ U ¬ ⁄ U ‚¥‚ÄU‚ ||.Æz •¥Σ§Ù¥ ÿÊ Æ.wv » § Ë‚ OEË Σ § Ë Ã  ¡ Ë Σ‘ § ‚ ÊÕ x{,zy{.y} ¬⁄U ’¥OE „È•Ê, ¡’ÁΣ§ ÁŸçU≈UË y~.~z •¥Σ§Ù¥ ÿÊ Æ.y{ » § Ë‚ OEË Σ § Ë Ã  ¡ Ë Σ‘ § ‚ ÊÕ vÆ,~yx.{Æ ¬⁄U ’¥OE „È•Ê– ’Ë∞‚߸ Σ‘§ Á◊«ΣÒ§¬ ‚ÍøΣ§Ê¥Σ§ ◊  ¥ xvw. z| •¥ Σ § Ù¥ ÿÊ w.vx »§Ë‚OEË Σ§Ë Áª⁄UÊfl≈U •Ê߸ •ı⁄U ÿ„ vy,xw}.}v ¬⁄U ’¥OE „È•Ê, ¡’ÁΣ§ S ◊ ÊÚ‹ ΣÒ § ¬ ‚ ÍøΣ § Ê¥ Σ § w~ x.| Æ •¥Σ§Ù¥ ÿÊ w.vv »§Ë‚OEË Σ§Ë Áª⁄UÊfl≈U Σ‘§ ‚ÊÕ vx,{z{.|z ¬⁄U ’¥OE „È•Ê– ‚Ù◊flÊ⁄U Σ§Ù ‡Êÿ⁄U ’Ê¡Ê⁄UÙ¥ ◊¥ ©ÃÊ⁄U-ø…ΠÊfl Σ§Ê L§π ⁄U„Ê •ı⁄U ‚¥‚ÄU‚ vvx.xv •¥Σ§Ù¥ ÿÊ Æ.xv »§Ë‚OEË Σ§Ë Ã¡Ë Σ‘§ ‚ÊÕ x{,z}w.|y ¬⁄U ’¥OE „È•Ê, ¡’ÁΣ§ ÁŸçU≈UË v}.{Æ •¥Σ§Ù¥ ÿÊ Æ.v| » § Ë‚ OEË Σ § Ë Ã  ¡ Ë Σ‘ § ‚ ÊÕ vÆ,~vw.wz ¬ ⁄ U ’¥ OE „ È• Ê– ◊ È¥’ ß ¸ , ~ » § ⁄ Ufl⁄ UË (∞¡  ¥ Á‚ ÿÊ¢)– flÒÁ‡ flΣ § SÃ⁄ U ¬ ⁄ U ‚åÃʄʥà ¬⁄U ¬Ë‹Ë oeÊÃÈ ◊¥ Ã¡Ë Σ‘§ ’‹ ¬⁄U ÉÊ⁄ U  ‹ Í SÃ⁄ U ¬ ⁄ U ◊ Ê¥ ª Σ§◊¡Ù⁄U ⁄U„Ÿ Σ‘§ ’Ëø ‡ ÊÁŸflÊ⁄ U Σ § Ù ÁOEÀÀÊË ‚⁄Uʸ»§Ê ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ ‚ÙŸÊ vÆz L§¬∞ ø◊Σ§Σ§⁄U xy,w}Æ L§¬∞ ¬˝Áà OE‚ ª˝Ê◊ ¬⁄U ¬„È¥ø ªÿÊ– ß‚ OEı⁄UÊŸ øÊ¥OEË xwÆ L§¬∞ ©¿‹Σ§⁄U yv,wzÆ L§¬∞ ¬˝Áà ÁΣ§‹Ùª˝Ê◊ ’Ù‹Ë ª ß ¸ – •¥ Ã⁄ U⁄ UÊc≈ ˛ Ëÿ ’ Ê¡ Ê⁄ UÙ¥ ◊  ¥ ‚ åÃÊ„ Ê¥ à ¬ ⁄ U ‡ÊÈΣ˝§flÊ⁄U Σ§Ù ‹¥OEŸ Σ§Ê ‚ÙŸÊ „ÊÁ¡⁄U w.Æz «ÊÚ‹⁄U Σ§Ë ’…Πà ‹Σ§⁄U v,xvw.wÆ «ÊÚ‹⁄U ¬˝Áà •ı¥‚ ¬⁄U ⁄U„Ê– •¬˝Ò‹ Σ§Ê •◊Á⁄UΣ§Ë ‚ÙŸÊ flÊÿOEÊ ÷Ë v.z « ÊÚ‹⁄ U Σ § Ë ’… Πà ‹  Σ § ⁄ U v,xvz.|Æ «ÊÚ‹⁄U ¬˝Áà •ı¥‚ ’Ù‹Ê ªÿÊ– ’Ê¡Ê⁄U Áfl‡‹·Σ§Ù¥ Σ§Ê Σ§„ŸÊ „Ò ÁΣ§ •◊Á⁄UΣ§Ê Σ‘§ ⁄UÊc≈˛¬Áà «ÙŸÊÀ« ≈˛¥¬ Σ§Ë Ÿß ¸ ÁOEÀÀÊË, Ÿß¸ ÁOEÀÀÊË– Á«Á¡≈U‹ ߟflÊÚß‚ Á«SΣ§Ê©¥Á≈U¥ª ◊ÊΣ‘§¸≈Uå‹‚ ߟflÊÚß‚◊Ê≈U¸ Ÿ v.y ‹Êπ ߟflÊÚß‚ Σ§Ù ‚¥‚ÊÁoeÃ Σ§⁄UÃ „UÈ∞ wÆÆÆ Σ§⁄UÙ«Π L§¬∞ Σ‘§ ‹ŸOEŸ flÊ‹Ê ¬„‹Ê ≈˛«˜‚ ∞ÄU‚ø¥¡ å‹≈U»§ÊÚ◊¸ ’Ÿ ªÿÊ „Ò– Σ¢§¬ŸË Ÿ ‡ÊÁŸflÊ⁄U Σ§Ù ÿ„Ê¥ ¡Ê⁄UË ’ÿÊŸ ◊¥ Σ§„Ê ÁΣ§ ‡ÊÈL§•ÊÃ Σ‘§ v} ◊„ËŸ Σ‘§ ÷ËÃ⁄U „Ë å‹≈U»§ÊÚ◊¸ vxÆÆ ‚ •ÁoeΣ§ ∞◊∞‚∞◊߸ ÁflΣ˝§ÃÊ•Ù¥ fl vÆÆ π⁄UËOEÊ⁄UÙ¥ Σ§Ë ÷ʪËOEÊ⁄UË Σ‘§ ‚ÊÕ Ã¡Ë ‚ ’…ΠÊ „Ò– ߟflÊÚß‚◊Ê≈U¸, ∞ ≈˛«˜‚ Á‹Á◊≈U« Σ§Ë ßΣ§Ê߸ „Ò •ı⁄U ÿ„ ∞ÁÄU‚‚ ’Ò¥Σ§ •ı⁄U ’Ë w ’Ë ß¸-Σ§ÊÚ◊‚¸ Σ§¥¬ŸË ∞◊¡¥ÄU‡ÊŸ Σ§Ê ‚¢ÿÈÄà ©l◊ „Ò– ≈˛«˜‚ (≈˛« Á⁄U‚Ëfl’À‚ Á«SΣ§Ê©¥Á≈U¥ª Á‚S≈U◊) ∞Σ§ ¬˝ÁÃS¬oe˸ OE⁄U ¬⁄U •ŸΣ§ »§Êߟ¥‚⁄UÙ¥ Σ‘§ ◊Êäÿ◊ ‚ ‚͡◊, ‹ÉÊÈ •ı⁄U ◊äÿ◊ ©l◊Ù¥ Σ§Ù ÁflûÊ ¬˝OEÊŸ Σ§⁄UŸ flÊ‹Ê ∞Σ§ ‚¥SÕʪà ‚≈U•¬ „Ò– Σ¢§¬ŸË Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ‚⁄UΣ§Ê⁄U mÊ⁄UÊ ÁflÁ÷ããÊ ©¬ÊÿÙ¥ Σ‘§ ◊Êäÿ◊ ‚ ∞◊∞‚∞◊߸ Σ§Ê ‚◊Õ¸Ÿ Σ§⁄UŸ Σ‘§ ¬Á⁄UáÊÊ◊SflM§¬ Σ§ß¸ ãÿÊÿÊ‹ÿ ŸÊÿ’ ÄU‚Ë‹OEÊ⁄U ©U¬ ÄU‚Ë‹ π⁄UÊ⁄UÊ, ÄU‚Ë‹-ÁÃÀOEÊ, Á¡‹Ê ⁄UÊÿ¬È⁄U (¿U.ª.) ߸‡Ã„Ê⁄U ¬˝ÊM§¬ π (ÁŸÿ◊ w OEÁπ∞) ãÿÊÿÊ‹ÿ ŸÊÿ’ ÄU‚Ë‹OEÊ⁄U π⁄UÊ⁄UÊ Σ§ ‚◊ˇÊ SÕÊŸ π⁄UÊ⁄UÊ ¬˝Σ§⁄UáÊ Σ˝§◊Ê¥Σ§...•/w|/wÆv}-v~ ߸‡Ã„Ê⁄U ⁄UÊ.¬˝.Σ˝§./ • {/wÆv|-v} ª˝Ê◊ ◊Ê¥ΔU-xw ⁄UÊ.ÁŸ.◊¥. π⁄UÊ⁄UÊ ∞ÃOE mUÊ⁄UÊ ‚fl¸ ‚ÊäÊÊ⁄UáÊ Σ§Ê ‚ÍÁøà ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ÁΣ§ •ÊflOEΣ§ üÊË Ÿ⁄‘UãOE˝ Á¬ÃÊ øãOEÈ‹Ê‹ ©U»§¸ ø¥«Uˬ‚˝ÊOE ’Êê„˝UáÊ ÁŸflÊ‚Ë ª˝Ê◊ …UÊ’Ê«UË„U ÄU‚Ë‹ Á‚◊ªÊ mUÊ⁄UÊ ŸÊ◊Ê¥Ã⁄UáÊ •ÊflOEŸ ¬˝SÃÈÃ Σ§⁄U ª˝Ê◊ ◊Ê¥ΔU ¬.„U.Ÿ¥. xw ÄU‚Ë‹ ÁÃÀOEÊ ÁSÕà flÊOE÷ÍÁ◊ π‚⁄UÊ Ÿê’⁄U Σ˝§◊‡Ê— ~}Æ, ~}z, ~~v, vv{v/v ⁄UΣ§’Ê Σ˝§◊‡Ê. Æ.}|, v.|w, Æ.{v, Æ.vz ∞Σ§«Π Σȧ‹ π‚⁄UÊ Æy Σȧ‹ ⁄UΣ§’Ê w.xz ∞Σ§«Π ÷ÍÁ◊ ¬⁄U òÊÈÁ≈Ufl‡Ê ©U÷ÿ ¬ˇÊΣ§Ê⁄UªáÊÊ¥ Σ§Ê ŸÊ◊ OE¡¸ „UÊ ªÿÊ „ÒU– Á¡‚ ‚ÈäÊÊ⁄U Σ§⁄U Σ§fl‹ •ÊflOEΣ§ Ÿ⁄‘UãOE˝ fl ©U‚Σ§Ë ’„UŸ ¬Èc¬Ê Σ§Ê ŸÊ◊ ÿÕÊflà ⁄UπΣ§⁄U •Á÷‹π OEÈM§Sà ÁΣ§ÿ ¡ÊŸ Σ§Ë ◊Ê¥ª ÁΣ§ÿÊ „ÒU– •Ã∞fl ©U¬⁄UÊQ§ ‚¥’¥äÊ ◊¥ Á¡‚ ÁΣ§‚Ë √ÿÁQ§ ÿÊ ‚¥SÕÊ Σ§Ê •Ê¬ÁûÊ „UÊ ÃÊ fl ¬‡ÊË ÁOEŸÊ¥Σ§ v~.Æw.wÆv~ ÃΣ§ ßU‚ ãÿÊÿÊ‹ÿ ◊¥ ◊⁄‘U ‚◊ˇÊ ©U¬ÁSÕà „UÊΣ§⁄U ¬˝SÃÈÃ Σ§⁄U ‚Σ§Ã „Ò¥U– ©UQ§ ÁÃÁÕ Σ§ ¬‡øÊà ¬˝Ê# OEÊflÊ/•Ê¬ÁûÊ ¬⁄U ÁfløÊ⁄U Ÿ„UË¥ ÁΣ§ÿÊ ¡ÊflªÊ– ÿ„ U ß ¸ U‡ Ä UÊ⁄ U • Ê¡ ÁOEŸÊ¥ Σ § xÆ. Æv. wÆv~ Σ § Ê  ◊  ⁄ ‘ U „ USÃÊ ˇ Ê⁄ U ∞ fl¥ ãÿÊÿÊ‹ÿ Σ§Ë ◊ÈOE˝Ê ‚ ¡Ê⁄UË ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– •ÊΔ ª˝Ê◊ flÊ‹Ë ÁªããÊË Á¬¿‹ ÁOEfl‚ Σ‘§ w{,vÆÆ L§¬∞ ¬⁄U ÁSÕ⁄U ⁄U„Ë ÄÿÊ¥ÁΣ§ ◊ÊÒ¡Ê •«Π‚ŸÊ ÄU‚Ë‹ ÁÃÀOEÊ Á¡‹Ê ⁄UÊÿ¬È⁄U Σ§ ÷ÍÁ◊SflÊ◊Ë ¬˝„U‹ÊOE ŸÊ⁄UÊÿáÊ Á¬ÃÊ Á¡fl⁄UÊπŸ •ªflÊ‹˝ Ÿ ÁŸêŸÊ¥ÁΣ§Ã •ŸÈ‚ÍøË ◊¥ ÁŸÁOE¸CU πÊÃ Σ§ Áfl÷Ê¡Ÿ Σ§ Á‹∞ •ÊflOEŸ ÁΣ§ÿÊ „ÒU ∞fl¥ ÄÿÊ¥ÁΣ§ ©UQ§ πÊÃ Σ§Ê ’¥≈UflÊ⁄UÊ ÁΣ§ÿÊ ¡ÊŸÊ ¬˝SÃÊÁflà „ÈU•Ê „U ∞fl¥ ‚ÈŸflÊ߸U Σ§Ê ÁOEŸÊ¥Σ§ Æz.Æx.wÆv~ SÕÊŸ ©U¬Ã„U‚Ë‹ π⁄UÊ⁄UÊ ¬⁄U vv.ÆÆ ’¡ ÁŸÿà ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „ÒU, ©UQ§ πÊÃ ◊¥ Á„Uà ⁄UπŸ flÊ‹ ‚÷Ë √ÿÁQ§ÿÊ¥ Σ§Ê ∞ÃOE mUÊ⁄UÊ ‚ÍÁøà ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ÁΣ§ fl ÁŸÁ‡øà ÁOEŸÊ¥ Σ § Σ § Ê  ÿÊ ÃÊ  Sfl× • ÕflÊ ÁΣ § ‚ Ë •Á÷÷Ê·Σ§ •ÕflÊ ÁΣ§‚Ë ¬ÁÃÁŸÁäÊ˝ mUÊ⁄UÊ „UÊÁ¡⁄U „UÊ¥ ∞fl¥ •¬ŸË •ˇÊ¬Ê¥ ÿÁOE Σ§Ê߸U „UÊ ÃÊ ¬‡Ê Σ§⁄‘¥U– OEÙ’Ê⁄UÊ ‡Ê≈U«Ê©Ÿ Σ§Ë oe◊Σ§Ë Σ‘§ ‚ÊÕ „Ë •◊Á⁄UΣ§Ê •ı⁄U øËŸ Σ‘§ ’Ëø √ÿ¬ÊÁ⁄UΣ§ ßÊfl Σ‘§ Σ§◊ Ÿ„Ë¥ „ÙŸ Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ ‚ÙŸ Σ‘§ ÷Êfl v,xÆÆ «ÊÚ‹⁄U ¬˝Áà •ı¥‚ ‚ ©¬⁄U ’Ÿ „È∞ „Ò¥– •¥Ã⁄U⁄UÊc≈˛Ëÿ ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ øÊ¢OEË „ÊÁ¡⁄U Æ.Æxz «ÊÚ‹⁄U Σ§Ë Ã¡Ë Σ‘§ ‚ÊÕ vz.|{ «ÊÚ‹⁄U ¬˝Áà •ı¥‚ ¬⁄U ¬„È¥ø ªß¸– SÕÊŸËÿ ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ ¬Ë‹Ë oeÊÃÈ Σ§Ë ¡  fl⁄ UÊÃË ◊ Ê¢ ª ÉÊ≈ UŸ  fl • Ê÷Í · áÊÙ¥ Σ § Ë Á’ Σ ˝ § Ë Σ‘ § ’ Êfl¡ ÍOE ‚ ÙŸÊ vÆz L § ¬ ∞ ø◊Σ§Σ§⁄U xy,w}Æ L§¬∞ ¬˝Áà OE‚ ª˝Ê◊ ¬⁄U ⁄U„Ê– ◊¥ª‹flÊ⁄U Σ§Ù ¬˝◊Èπ ‡Êÿ⁄UÙ¥ ◊¥ Ã¡Ë ⁄U„Ë •ı⁄U ‚¥‚ÄU‚ xy.Æ| •¥Σ§Ù¥ ÿÊ Æ.Æ~ »§Ë‚OEË Σ§Ë Ã¡Ë Σ‘§ ‚ÊÕ x{,{v{.}v ¬⁄U ’¥OE „È•Ê, ¡’ÁΣ§ ÁŸçU≈UË ww.vÆ •¥Σ§Ù¥ ÿÊ Æ.wÆ » § Ë‚ OEË Σ‘ § à  ¡ Ë Σ‘ § ‚ ÊÕ vÆ,~xy.xz ¬⁄U ’¥OE „È•Ê– ’ÈoeflÊ⁄U Σ§Ù ÷Ë ‡Êÿ⁄U ’Ê¡Ê⁄UÙ¥ ◊¥ Ã¡Ë Σ§Ê OEı⁄U ⁄U„Ê •ı⁄U ‚¥‚ÄU‚ xz}.yw •¥Σ§Ù¥ ÿÊ Æ.~} »§Ë‚OEË Σ§Ë Ã¡Ë Σ‘§ ‚ÊÕ x{,~|z.wx ¬⁄U ’¥OE „È•Ê– fl„Ë¥, ÁŸçU≈UË vw}.vÆ •¥Σ§Ù¥ ÿÊ v.v| »§Ë‚OEË Σ§Ë Ã¡Ë Σ‘§ ‚ÊÕ vv,Æ{w.yz ¬⁄U ’¥OE „È•Ê– ªÈL§flÊ⁄U Σ§Ù ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ ◊Ê◊Í‹Ë Áª⁄UÊfl≈U ⁄U„Ë •ı⁄U ‚¥‚ÄU‚ y.vy •¥Σ§Ù¥ ÿÊ Æ.Æv »§Ë‚OEË Σ§Ë Ã¡Ë Σ‘§ ‚ÊÕ x{,~|v.Æ~ ¬⁄U ’¥OE „È•Ê •ı⁄U ÁŸçU≈UË {.~z •¥Σ§Ù¥ ÿÊ Æ.Æ{ »§Ë‚OEË Ã¡Ë Σ‘§ ‚ÊÕ vv,Æ{~.yÆ ¬⁄U ’¥OE „È•Ê– ©U¬⁄UÊQ§ ÁÃÁÕ ∞fl¥ SÕÊŸ ¬⁄U „UÊÁ¡⁄U Ÿ„UË¥ „UÊŸ ¬⁄U ∞fl¥ •Ê⁄UÊ¬ Σ§Ê ¬‡Ê Ÿ„UË¥ Σ§⁄U ¬ÊŸ Σ§Ë ÁSÕÁà ◊¥ ÁΣ§‚Ë •ÊˇÊ¬ ¬⁄U ÁfløÊ⁄U Ÿ„UË¥ ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÿªÊ– πÊÃ Σ§Ê Áflfl⁄UáÊ- ªÊ˝◊ •«Π‚ŸÊ ¬.„U.Ÿ¥. yÆ ‚fl¸ˇÊáÊ ‚¥ÅÿÊ¥Σ§/÷Íπ¥«UÊΣ§- yy~/w ‡ÊÊÁ◊‹ yzÆ/~, y{v/vÆ, }z{ ‡ÊÊÁ◊‹ }z|/v, vwxx/x, vwxx/ww ˇÊòÊ»§‹ v.y{~, Æ.}zv, Æ.Æ}~, Æ.vÆv, {.yvy, x.{yx ÷Í-⁄UÊ¡Sfl v{.z} ¡Ê⁄UË ÁOEŸÊ¥Σ§ {.w.v~ •OEʋ×- √ÿfl„UÊ⁄U ãÿÊÿÊäÊË‡Ê flª¸-w ‚Ê¡Ê, Á¡‹Ê ’◊Ã⁄UÊ ¿U.ª. //‚◊Ÿ// ¥ãÿÊÿÊ‹ÿ ŸÊÿ’ Ä‚Ë‹OEÊ⁄U ‚á«Ë (¬‹Ê⁄UË), Á¡‹Ê ’‹ıOEÊ’Ê¡Ê⁄U-÷Ê≈UʬÊ⁄UÊ (¿.ª.) ŸÊÿ’ ÄU‚Ë‹OEÊ⁄UU π⁄UÊ⁄UÊ ŸÊÿ’ ÄU‚Ë‹OEÊ⁄UU π⁄UÊ⁄UÊ ‚Ë‹ ‚Ë‹ •OEÊ‹Ã ¡ŸÊ’—- ◊ÈΣ§OE◊Ê Ÿ¥. v•/wÆvz ¬˝Ê.Ÿ¥. wÆv~ ªÊ¬Ê‹ flªÒ. ◊ÈOE˜OE߸U ◊OEŸ flªÒ. ’ŸÊ◊ v. ‚ÈŸËÃÊ Á¬ÃÊ Sfl.◊OEŸ ‹Ê‹ •ª˝flÊ‹ ¬ÃÊ- ‚ÈŸË‹ •ª˝flÊ‹ Á¬ÃÊ ’Ê’Í‹Ê‹ •ª˝flÊ‹, ÁŸflÊ‚Ë- ◊„UÊ◊ÊÿÊ ⁄UÊ«U •Áê’Σ§Ê¬È⁄U, ÄU. fl Á¡‹Ê •Áê’Σ§Ê¬È⁄U ¿U.ª. – ªÊ¬Ê‹ Áª⁄UäÊ⁄U Á¬ÃÊ Σ§ÊÁÃ¸Σ§ ‡ÿÊ◊, ¡ÊÁà •ª˝flÊ‹, ‚ÊÁΣ§Ÿ ÕÊŸπê„UÁ⁄UÿÊ, Á¡‹Ê ’◊Ã⁄UÊ ¿U.ª. Ÿ •Ê¬Σ§ ‚ÈŸËÃÊ Á¬ÃÊ Sfl. ◊OEŸ ‹Ê‹ •ª˝flÊ‹, ¬Áà ‚ÈŸË‹ •ªflÊ‹˝ Á¬ÃÊ ’Ê’Í‹Ê‹ •ªflÊ‹,˝ ÁŸflÊ‚Ë- ◊„UÊ◊ÿÊ ⁄UÊ«Π •Áê’Σ§Ê¬È⁄U, ÄU. fl Á¡‹Ê •Áê’Σ§Ê¬È⁄U ¿U.ª. Σ§ ÁflM§hU ÕÊŸπê„UÁ⁄UÿÊ ÁSÕà ΣΧÁcÊ ÷ÍÁ◊ Á¡‚Σ§Ê π‚⁄UÊ Ÿ¥. v{y/v, v{y/w, ÃÕÊ ⁄UΣ§’Ê Σ˝§◊‡Ê— Æ.zvÆ „U. fl Æ.zvÆ „U. ¬⁄U OEÊflÊ flÊSÃ ÉÊÊ·áÊÊ, Σ§é¡Ê ∞fl¥ SÕÊÿË ÁŸ·ÉÊÊôÊÊ Σ§Ê ◊ÈΣ§OE◊Ê OEÊÿ⁄U ÁΣ§ÿÊ „ÒU– •Ê¬Σ§Ê ßU‚ ãÿÊÿÊ‹ÿ ◊¥ ¬‡ÊË ÁOEŸÊ¥Σ§ vv.Æx.wÆv~ Σ§Ê ÁOEŸ ◊¥ vv.ÆÆ ’¡ OEÊfl ÿÊ ©UàÃ⁄U OEŸ Σ§ Á‹∞ ©U¬‚¥¡Êà („UÊÁ¡⁄U) „UÊŸ Σ§ Á‹∞ ‚◊Ÿ ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– •Ê¬ ãÿÊÿÊ‹ÿ ◊¥ Sflÿ¥ ÿÊ ÁΣ§‚Ë ∞‚ å‹Ë«U⁄U mUÊ⁄UÊ ©U¬‚¥¡Êà „UÊ ‚Σ§Ã „ÒU, Á¡‚ ‚êÿΣ§˜ •ŸÈOE‡Ê ÁOEÿ ª∞ „UÊ •Ê⁄U ¡Ê ßU‚ flÊOE ‚ ‚¥’¥ÁäÊà ‚÷Ë ‚Ê⁄UflÊãʘ ¬˝‡ŸÊ¥ Σ§Ê ©UàÃ⁄U OE ‚Σ§ ÿÊ Á¡‚Σ§ ‚ÊÕ ∞‚Ê Σ§Ê߸U √ÿÁÄà „UÊ ÃÊ ∞‚ ‚’ ¬‡˝ŸÊ¥ Σ§Ê ©UàÃ⁄U OE ‚Σ§– •Ê¬Σ§Ê ÿ„U ÁŸOE¸‡Ê ÷Ë ÁOEÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ÁΣ§ •Ê¬ ©U‚ ÁOEŸ •¬ŸË ¬˝ÁÃ⁄UˇÊÊ Σ§Ê Á‹ÁπÃ Σ§ÕŸ OEÊÁπ‹ Σ§⁄‘¥U •Ê⁄U ©U‚ ÁOEŸ ∞‚Ë ‚’ OESÃÊfl¡Ê¥ ¡Ê •Ê¬Σ§ Σ§é¡ ÿÊ ‡ÊÁÄà ◊¥ „ÒU ¬‡Ê Σ§⁄‘¥U Á¡‚ ¬⁄U •Ê¬Σ§Ë ¬˝ÁÃ⁄UˇÊÊ ÿÊ ◊È¡⁄UÊ߸U Σ§Ê OEÊflÊ ÿÊ ¬˝ÁÃflÊOEÊ •ÊäÊÊÁ⁄Uà „ÒU– •ÊÒ⁄U ÿÁOE •Ê¬ ÁΣ§‚Ë •ãÿ OESÃÊfl¡ ¬⁄U, øÊ„U fl„U •Ê¬Σ§ Σ§é¡ ÿÊ ‡ÊÁÄà ◊¥ „UÊ ÿÊ Ÿ „UÊ¥, •¬ŸË ¬˝ÁÃ⁄UˇÊÊ ÿÊ ◊È¡⁄UÊ߸U Σ§ OEÊfl ÿÊ ¬˝ÁÃOEÊfl Σ§ ‚◊Õ¸Ÿ ◊¥ ‚Êˇÿ Σ§ M§¬ ◊¥ ÁŸ÷¸⁄U Σ§⁄UÃ „ÒU ÃÊ •Ê¬ ∞‚Ë OESÃÊfl¡Ê Σ§Ë, Á‹ÁπÃ Σ§ÕŸ Σ§ ‚ÊÕ ©U¬Ê’hU Σ§Ë ¡ÊŸ flÊ‹Ë ‚ÍøË ◊¥ ¬˝ÁflÁCU Σ§⁄‘¥U– •Ê¬Σ§Ê ‚ÍÁøà ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ÁΣ§ ÿÁOE •Ê¬ ’ÃÊ߸U ªß¸U ÃÊ⁄UËπ Σ§Ê ßU‚ ãÿÊÿÊ‹ÿ ◊¥ ©U¬‚¥¡Êà Ÿ„UË¥ „UÊ¥ª ÃÊ flÊOE Σ§Ë ‚ÈŸflÊ߸U •Ê⁄U ©U‚Σ§Ê ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ •Ê¬Σ§Ë •ŸÈ¬ÁSÕÁà ◊¥ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ÿÁOE ¬‡ÊË ÃÊ⁄UËπ Σ§Ê ÁΣ§‚Ë Σ§Ê⁄UáÊfl‡Ê •flΣ§Ê‡Ê ⁄U„UÃÊ „ÒU– ÃÊ •ÊªÊ◊Ë Σ§Êÿ¸ ÁOEfl‚ ¬⁄U ‚ÈŸflÊ߸ Σ§Ë ¡ÊÿªË– ÿ„U •Ê¡ ÁOEŸÊ¥Σ§ Æz.Æw.wÆv~ Σ§Ê ◊⁄‘U „USÃÊˇÊ⁄U ∞fl ¥ãÿÊÿÊ‹ÿ Σ§Ë ◊ÈOE˝Ê ‹ªÊΣ§⁄U U ÁOEÿÊ ªÿÊ „ÒU– //߸‡Ã„Ê⁄U// ⁄UÊ.¬.˝R§...¥ •/{ fl·¸ wÆv}-v~ ¬ˇÊΣ§Ê⁄U ⁄UÊ¡Σ§◊ÈÊ⁄U ª˝Ê◊ ‚Ê⁄UÊ«Ë„ ¬.„.Ÿ¥. Æ| ⁄UÊ.ÁŸ.◊¥. ‚á«Ë Ä‚Ë‹ ¬‹Ê⁄UË Á¡‹Ê ’‹ıOEÊ’Ê¡Ê⁄U-÷Ê≈UʬÊ⁄UÊ ¿.ª. ∞ÃOE˜ ‚ÊoeÊ⁄UáÊ •Ê◊ ¡ŸÃÊ Σ§Ù ‚ÍÁøà ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò ÁΣ§ •ÊflOEΣ§ ⁄UÊ¡Σ§È◊Ê⁄U Á¬ÃÊ ‚◊ÊM§ ∞fl¥ •ãÿ Æz ¡ÊÁà ‚ßÊ◊Ë ‚ÊÁΣ§Ÿ ‚Ê⁄UÊ«Ë„ ¬.„.Ÿ¥. Æ| ⁄ UÊ. ÁŸ. ◊ ¥ . ‚ á « Ë Ã„‚ Ë‹ ¬ ‹ Ê⁄ UË Á¡‹ Ê ’‹ıOEÊ’Ê¡Ê⁄U-÷Ê≈UʬÊ⁄UÊ ¿.ª. Σ‘§ mÊ⁄UÊ •ÊflOEŸ ¬òÊ ¬˝SÃÈà ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò ÁΣ§ ‚ÊÁΣ§Ÿ ‚Ê⁄UÊ«Ë„ ÁSÕà ÷ÍÁ◊ π.Ÿ¥. wÆw/w, wxv, xzÆ/w, x{x/v, y~Æ/v ⁄UΣ§’Ê R§◊‡Ê— Æ.ÆwÆ, Æ.ÆyÆ, Æ.vÆz, Æ.vzy, Æ.zx} Σ§È‹ π.Ÿ¥. Æz Σ§È‹ ⁄UΣ§’Ê Æ.}z| „. •ÊflOEΣ§ªáÊ Σ‘§fl⁄UÊ’Ê߸ ¬Áà ‚◊ÊM§, ⁄UÊ¡Σ§◊ÈÊ⁄U ⁄UÊ¡Í Σ‘§ ŸÊ◊ ¬⁄U ‚¥ÿÈQ§ πÊÃ Σ‘§ M§¬ ◊¥ OE¡¸ „Ò– ©Q§ flÊOE÷ÍÁ◊ ◊¥ ‚ πÊÃOEÊ⁄U Σ‘§fl⁄UÊ’Ê߸ ¬Áà ‚◊ÊM§ Σ§Ë ◊ÎàÿÈ ÁOEŸÊ¥Σ§ Æx/Æv/wÆv} Σ§Ù ªÊ˝◊ ‚Ê⁄UÊ«Ë„ ◊¥ ◊ÎàÿÈ „Ù ªÿË „Ò– flÊOE÷ÍÁ◊ ◊¥ ◊ÎÁÃΣ§Ê ‚„πÊÃOEÊ⁄U Σ§Ê ŸÊ◊ OE¡¸ „ÙŸ Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ •ÊflOEΣ§ªáÊ Σ§Ù Σ§ÎÁ· ÁflΣ§Ê‚ Σ§ÊÿÙ¸ ◊¥ •‚ÈÁfloeÊ „Ù ⁄U„Ë „Ò– ß‚Á‹∞ ©Q§ flÊOE÷ÍÁ◊ ◊¥ ‚ ◊ÎÁÃΣ§Ê πÊÃOEÊ⁄U Σ§Ê ŸÊ◊ Áfl‹ÙÁ¬Ã Σ§⁄U ‡Ê· πÊÃOEÊ⁄U Σ§Ê ŸÊ◊ ÿÕÊflØ ⁄Uπ „È∞ ©ŸΣ‘§ ◊ÎÁÃΣ§Ê Σ‘§ ÁflÁoeΣ§ flÊÁ⁄U‚ÊŸÙ¥ ⁄UÊ¡’Ê߸, ⁄U¡fl¥ÃËŸ, ÷ªfl¥ÃËŸ, ’Èoefl¥ÃËŸ Á¬‚⁄UÊŸ ‚◊ÊM§ ¡ÊÁà ‚ßÊ◊Ë Σ§Ê ŸÊ◊ OE¡¸ ÁΣ§ÿ ¡ÊŸ „ÃÈ •ÁoeflQ§Ê üÊË «Ë.Σ‘§.fl◊ʸ Σ§Ë •Ù⁄U ‚ •ÊflOEŸ ¬òÊ ◊ÿ πÊÃ Σ§Ë ŸΣ§‹ ’Ëv, ¬Ê¥ø‡ÊÊ‹Ê π‚⁄UÊ ∞fl¥ ◊ÎàÿÈ ¬˝◊ÊáÊ ¬òÊ ‚Á„à •ÊflOEŸ ¬òÊ ¬SÃÈÃ˝ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ¡Ù ß‚ ãÿÊÿÊ‹ÿ ◊¥ ÁfløÊ⁄UÊoeËŸ „Ò– ©Q§ ‚¥’¥oe ◊¥ Á¡‚ ÁΣ§‚Ë ÷Ë √ÿÁQ§ Σ§Ù OEÊflÊ •Ê¬ÁûÊ ¬˝SÃÈà ÁΣ§ÿÊ ¡ÊŸÊ „Ù ÃÙ Sfl× ß‚ ãÿÊÿÊ‹ÿ ◊¥ ©¬ÁSÕà „ÙΣ§⁄U ÿÊ •¬Ÿ • Á÷÷Ê · Σ § Σ‘ § ◊ Êäÿ ◊ ‚  ÁŸÿà ÁOEŸÊ¥ Σ § wÆ/Æw/wÆv~ Σ§Ù OEÊflÊ •Ê¬ÁûÊ ¬SÃÈÃ˝ Σ§⁄U ‚Σ§Ã „Ò– ÁŸÿà ÁÃÕË ¬pÊØ ¬˝Ê# OEÊflÊ/•Ê¬ÁûÊ ¬⁄U Σ§Ù߸ ÁfløÊ⁄U Ÿ„Ë¥ ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÿªÊ– •Ê¡ ÁOEŸÊ¥Σ§ wy/Æv/wÆv~ Σ§Ù ◊⁄U „SÃÊˇÊ⁄U ÃÕÊ ¬OE ◊ÈOE˝Ê Σ‘§ mÊ⁄UÊ ß¸‡Ã„Ê⁄U ¡Ê⁄UË ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ãÿÊÿÊ‹ÿ Ä‚Ë‹OEÊ⁄U ¬‹Ê⁄UË Á¡‹Ê ’‹ıOEÊ’Ê¡Ê⁄U-÷Ê≈UʬÊ⁄UÊ (¿.ª.) //߸‡Ã„Ê⁄U// ãÿÊÿÊ‹ÿ ŸÊÿ’ Ä‚Ë‹OEÊ⁄U ‚á«Ë (¬‹Ê⁄UË), Á¡‹Ê ’‹ıOEÊ’Ê¡Ê⁄U-÷Ê≈UʬÊ⁄UÊ (¿.ª.) •Ê◊ ‚ÍøŸÊ //ŸÊ◊ ¬Á⁄UfløŸ// ‚fl¸‚Êoe⁄UáÊ Σ§Ù ‚ÍÁøà ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò ÁΣ§ ◊Ò¥ ÁøÃE⁄U ‚Ê„Í Á¬ÃÊ ¿ªŸ‹Ê‹ ‚Ê„Í, ©◊˝ x} fl·¸ ¡ÊÁà Ã‹Ë ÁŸflÊ‚Ë ’‹ıOEÊ’Ê¡Ê⁄U, Ä‚Ë‹ ’‹ıOEÊ’Ê¡Ê⁄U, Á¡‹Ê ’‹ıOEÊ’Ê¡Ê⁄U-÷Ê≈UʬÊ⁄UÊ ¿.ª. ‡Ê¬Õ ¬Ífl¸Σ§ Σ§ÕŸ Σ§⁄UÃÊ „Í° ÁΣ§ ◊⁄U Σ§ˇÊÊ OE‚flË¥ Σ‘§ •¥Σ§ ‚ÍøË ◊¥ ◊⁄UÊ ŸÊ◊ ÁøÃE⁄U Σ§È◊Ê⁄U ‚Ê„Í OE¡¸ „Ò– ¡’ÁΣ§ •ÊoeÊ⁄U Σ§Ê«¸, ¬Ÿ Σ§Ê«¸ ∞fl¥ ’Ò¥Σ§ ∞Σ§Ê™§¥≈U ◊¥ ◊⁄UÊ ŸÊ◊ ÁøÃE⁄U ‚Ê„Í OE¡¸ „Ò– ß‚ ¬˝Σ§Ê⁄U ÁøÃE⁄U ‚Ê„Í ∞fl¥ ÁøÃE⁄U Σ§È◊Ê⁄U ‚Ê„Í OEٟ٥ ŸÊ◊ ◊⁄UÊ ∞Σ§ „Ë √ÿÁQ§ Σ§Ê „Ò– •Ã— ÷Áflcÿ ◊¥ ÁøÃE⁄U Σ§È◊Ê⁄U ‚Ê„Í Σ§Ù ÁøÃE⁄U ‚Ê„Í „Ë Á‹πÊ, ¬…ΠÊ ¡Êfl– ‡Ê¬Õ ∞fl¥ ‚àÿʬŸΣ§Ãʸ ÁøÃE⁄U ‚Ê„Í Á¬ÃÊ ¿ªŸ‹Ê‹ ‚Ê„Í, ÁŸflÊ‚Ë ’‹ıOEÊ’Ê¡Ê⁄U, Ä‚Ë‹ ’‹ıOEÊ’Ê¡Ê⁄U, Á¡‹Ê ’‹ıOEÊ’Ê¡Ê⁄U-÷Ê≈UʬÊ⁄UÊ ¿.ª. ŸÊ◊ ¬Á⁄UfløŸ ŸÊ◊ ¬Á⁄UfløŸ ‚fl‚¸ÊäÊÊ⁄UáÊ •Ê◊ ¡ŸÃÊ Σ§Ê ‚ÍÁøà ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ÁΣ§ ◊Ò¥ «U◊ãOE˝ Σȧ◊Ê⁄U Á‚ã„UÊ Á¬ÃÊ üÊË ’Ρ‹Ê‹ Á‚ã„UÊ ¡ÊÁÃ Σ§‹Ê⁄U ÁŸflÊ‚Ë ªÊ˝◊ ◊ÊπÊ ÄU‚Ë‹ fl ÕÊŸÊ ªÈM§⁄U Á¡‹Ê-’Ê‹ÊOE Σ§Ê ÁŸflÊ‚Ë „Í¥U– ◊⁄‘U •ÊäÊÊ⁄U Σ§Ê«¸U, ◊ÃOEÊÃÊ ¬Á⁄Uøÿ ¬òÊ, ¬Ÿ Σ§Ê«¸U, «˛UÊÿflÁ⁄¥Uª ‹Êÿ‚¥‚ ∞fl¥ •ãÿ OESÃÊfl¡Ê¥ ¬⁄U ◊⁄UÊ ŸÊ◊ «U◊ãOE˝ Σȧ◊Ê⁄U Á‚ã„UÊ Á¬ÃÊ ’Ρ‹Ê‹ Á‚ã„UÊ OE¡¸ „ÒU, ‹ÁΣ§Ÿ SΣͧ‹ Á⁄UΣ§Ê«¸U, •¥Σ§‚ÍøË ∞fl¥ ‚◊Sà ‡ÊÒˇÊÁáÊΣ§ ¬˝◊ÊáÊ-¬òÊÊ¥ ¬⁄U ◊⁄UÊ ŸÊ◊ «U◊ãOE˝ Σȧ◊Ê⁄U Á¬ÃÊ ’Ρ‹Ê‹ OE¡¸ „ÒU– ◊Ò¥ «U◊ãOE˝ Σȧ◊Ê⁄U Á‚ã„UÊ Á¬ÃÊ ’Ρ‹Ê‹ Á‚ã„UÊ ∞fl¥ «U◊ãOE˝ Σȧ◊Ê⁄U Á¬ÃÊ ’Ρ‹Ê‹ OEÊŸÊ¥ ŸÊ◊ Σ§Ê ◊Ò¥ ∞Σ§ „UË √ÿÁQ§ „U–Í¥ ßU‚ •Ê‡Êÿ Σ§Ê ◊Ò¥ ‡Ê¬Õ¬òÊ ÷Ë ÁŸc¬ÊÁOEÃ Σ§⁄UÊ ÁOEÿÊ „ÒU– •Ã— ©U¬⁄UÊÄÃ Σ§ÕŸÊ¥ Σ§Ë ¬ÈÁCU ◊¥ ‡Ê¬Õ-¬òÊ ∞fl¥ •Ê◊ ‚ÍøŸÊ ¬˝Σ§ÊÁ‡ÊÖ ‚Ê ‚ÍøŸÊ ¡ÊŸ¥– //߸‡Ã„Ê⁄U// ‚fl¸‚ÊoeÊ⁄UáÊ Σ§Ê ‚ÍÁøà ¡ ÊÃÊ „ ÒU ÁΣ § ÁΣ§ÿÊ ◊ Ò¥ ⁄UÊ.¬˝.R§¥... •/{ fl·¸ wÆv}-v~ ¬ˇÊΣ§Ê⁄U Á¡ÃãOEΣ˝§◊ÈÊ⁄U ªÊ˝◊ ‚ÈãOE⁄UË (‚) ¬.„.Ÿ¥. Æ} ⁄UÊ.ÁŸ.◊.¥ ‚ á « Ë Ã„‚ Ë‹ ¬ ‹ Ê⁄ UË Á¡‹ Ê ’‹ ıOEÊ’Ê¡ Ê⁄ U÷Ê≈UʬÊ⁄UÊ ¿.ª. ∞ÃOE˜ ‚ÊoeÊ⁄UáÊ •Ê◊ ¡ŸÃÊ Σ§Ù ‚ÍÁøà ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò ÁΣ§ •ÊflOEΣ§ Á¡ÃãOE˝ Σ§È◊Ê⁄U Á¬ÃÊ „Á⁄U‡Ê¥Σ§⁄U ¡ÊÁà ‚ßÊ◊Ë ‚ÊÁΣ§Ÿ ‚ÈãOE⁄UË (‚) ¬.„.Ÿ¥. Æ} ⁄UÊ.ÁŸ.◊¥. ‚á«Ë Ä‚Ë‹ ¬‹Ê⁄UË Á¡‹Ê ’‹ıOEÊ’Ê¡Ê⁄U-÷Ê≈UʬÊ⁄UÊ ¿.ª. Σ‘§ mÊ⁄UÊ •ÊflOEŸ ¬òÊ ¬SÃÈÃ˝ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò ÁΣ§ ‚ÊÁΣ§Ÿ ‚ÈãOE⁄UË (‚) ÁSÕà ÷ÍÁ◊ π.Ÿ¥. {{/ww, {{/wy ⁄UΣ§’Ê Æ.v}w, Æ.v}w „. Σ§È‹ π.Ÿ¥. Æw Σ§È‹ ⁄UΣ§’Ê Æ.x{y „. ÷ÍÁ◊ ⁄UÊ¡Sfl •Á÷‹π ◊¥ ‹Ê‹’Ê’È⁄UÊÿ Á¬ÃÊ ¬¥¿Ë ‹Ê‹⁄UÊÿ, Á¡ÃãOE˝ Á¬‚⁄UÊŸ „Á⁄U‡Ê¥Σ§⁄U ¡ÊÁà ‚ßÊ◊Ë Σ‘§ ŸÊ◊ ¬⁄U ‚¥ÿÈQ§ πÊÃ Σ‘§ M§¬ ◊¥ OE¡¸ „Ò– ©Q§ flÊOE÷ÍÁ◊ ◊¥ ‚„πÊÃOEÊ⁄U ‹Ê‹’Ê’È⁄UÊÿ Á¬ÃÊ ¬¥¿Ë Σ§Ë ◊ÎàÿÈ ÁOEŸÊ¥Σ§ w|/Æ|/wÆv{ Σ§Ù ª˝Ê◊ ÃÈ◊ªÊ¥fl ◊¥ ÁŸ—‚¥ÃÊŸ „Ù ªÿÊ „Ò– flÊOE÷ÍÁ◊ ◊¥ ◊ÎÃΣ§ ‚„πÊÃOEÊ⁄U Σ§Ê ŸÊ◊ OE¡¸ „ÙŸ Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ •ÊflOEΣ§ªáÊ Σ§Ù Σ§ÎÁ· ÁflΣ§Ê‚ Σ§ÊÿÙ¸ ◊¥ •‚ÈÁfloeÊ „ Ù ⁄ U„ Ë „ Ò– ß‚ Á‹∞ © Q § flÊOE÷ÍÁ ◊ ◊  ¥ ‚  ◊ ÎÃΣ § πÊÃOEÊ⁄U Σ§Ê ŸÊ◊ Áfl‹ÙÁ¬Ã Σ§⁄U ‡Ê· πÊÃOEÊ⁄U Σ§Ê ŸÊ◊ ÿÕÊflØ ⁄Uπ ¡ÊŸ „ÃÈ •ÁoeflQ§Ê üÊË «Ë.Σ‘§.fl◊ʸ Σ§Ë •Ù⁄U ‚ •ÊflOEŸ ¬òÊ ◊ÿ πÊÃ Σ§Ë ŸΣ§‹ ’Ëv, ¬Ê¥ø‡ÊÊ‹Ê π‚⁄UÊ, ‡Ê¬Õ ¬òÊ ∞fl¥ ◊ÎàÿÈ ¬˝◊ÊáÊ ¬òÊ ‚Á„à •ÊflOEŸ ¬òÊ ¬˝SÃÈà ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ¡Ù ß‚ ãÿÊÿÊ‹ÿ ◊¥ ÁfløÊ⁄UÊoeËŸ „Ò– ©Q§ ‚¥’¥oe ◊¥ Á¡‚ ÁΣ§‚Ë ÷Ë √ÿÁQ§ Σ§Ù OEÊflÊ •Ê¬ÁûÊ ¬˝SÃÈà ÁΣ§ÿÊ ¡ÊŸÊ „Ù ÃÙ Sfl× ß‚ ãÿÊÿÊ‹ÿ ◊¥ ©¬ÁSÕà „ÙΣ§⁄U ÿÊ •¬Ÿ •Á÷÷Ê·Σ§ Σ‘§ ◊Êäÿ◊ ‚ ÁŸÿà ÁOEŸÊ¥Σ§ wÆ/Æw/wÆv~ Σ§Ù OEÊflÊ •Ê¬ÁûÊ ¬˝SÃÈÃ Σ§⁄U ‚Σ§Ã „Ò– ÁŸÿà ÁÃÕË ¬pÊØ ¬Ê#˝ OEÊflÊ/•Ê¬ÁûÊ ¬⁄U Σ§Ù߸ ÁfløÊ⁄U Ÿ„Ë¥ ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÿªÊ– •Ê¡ ÁOEŸÊ¥Σ§ v{/Æv/wÆv~ Σ§Ù ◊⁄U „SÃÊˇÊ⁄U ÃÕÊ ¬OE ◊ÈOE˝Ê Σ‘§ mÊ⁄UÊ ß¸‡Ã„Ê⁄U ¡Ê⁄UË ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ŸÊÿ’ Ä‚Ë‹OEÊ⁄U ‚á«Ë (¬‹Ê⁄UË) ‚fl¸‚ÊoeÊ⁄UáÊ Σ§Ê ‚ÍÁøà ¡ ÊÃÊ „ ÒU ÁΣ § ÁΣ§ÿÊ ◊ Ò¥ ⁄UÊ.¬˝.R§¥...•/{ fl·¸ wÆv}-v~ ¬ˇÊΣ§Ê⁄U ÷ΪÈ⁄UÊ◊ Á¬ÃÊ •◊⁄UÁ‚¥ª ‚ÊÁΣ§Ÿ ¡Ê⁄UÊ ¬.„.Ÿ¥. Æ| ⁄UÊ.ÁŸ.◊¥. Ä‚Ë‹ ¬‹Ê⁄UË Á¡‹Ê ’‹ıOEÊ’Ê¡Ê⁄U ‚fl¸ ‚ÊoeÊ⁄UáÊ •Ê◊ ¡ŸÃÊ Σ§Ù ‚ÍÁøà ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò ÁΣ§ •ÊflOEΣ§ ÷ΪÈ⁄UÊ◊ Á¬ÃÊ •◊⁄UÁ‚¥ª ¡ÊÁÃ Σ§È◊˸ ÁŸflÊ‚Ë fl Σ§ÊSÃΣ§Ê⁄U ªÊ˝◊ ¡Ê⁄UÊ ¬.„.Ÿ¥. Æ| ⁄UÊ.ÁŸ.◊.¥ fl Ä‚Ë‹ ¬‹Ê⁄UË Á¡‹Ê ’‹ıOEÊ’Ê¡Ê⁄U-÷Ê≈UʬÊ⁄UÊ ¿.ª. Σ‘§ mÊ⁄UÊ •ÊflOEŸ ¬˝SÃÈà ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò ÁΣ§ ª˝Ê◊ ¡Ê⁄UÊ ÁSÕà ÷ÍÁ◊ Σ‘§ πÊÃÊ R§◊Ê¥Σ§ {xw ◊¥ Σ§È‹ π.Ÿ¥. Æ{ Σ§È‹ ⁄UΣ§’Ê x.zÆÆ „. ÷ÍÁ◊ ⁄UÊ¡Sfl •Á÷‹π ◊¥ ÷ΪÈ⁄UÊ◊ Á¬ÃÊ •◊⁄UÁ‚¥ª ¡ÊÁÃ Σ§È◊˸ flªÒ. Σ‘§ ŸÊ◊ ¬⁄U ‚¥ÿÈQ§ M§¬ ‚ OE¡¸ „Ò– ‚„πÊÃOEÊ⁄U Ã¡⁄UÊ◊ Σ§Ê ÁOEŸÊ¥Σ§ w|/Æz/wÆvx Σ§Ù øÙflÊ⁄UÊ◊ Σ§Ê ÁOEŸÊ¥ Σ § wz/ Æ|/ wÆv| Σ § Ù, ⁄ UÊ¡’ Êß ¸ Σ § Ê w|/Æv/wÆvv Σ§Ù ÃÕÊ Ã¡⁄UÊ◊ Σ‘§ ¬ÈòÊ ªáʇÊ⁄UÊ◊ Σ§Ë ◊ÎàÿÈ ÁOEŸÊ¥Σ§ w|/Æ|/wÆv| ߟ ‚÷Ë Σ§Ë ◊ÎàÿÈ „Ù øÈΣ§Ê „Ò– flø◊ÊŸ ⁄UÊ¡Sfl •Á÷‹π ◊¥ ‚„πÊÃOEÊ⁄U Σ§Ë ◊ÎàÿÈ „Ù ¡ÊŸ ‚ •ÊflOEΣ§ Σ§Ù πÊOE ’Ë¡, Σ§ÎÁ· ´áÊ, ‡ÊÊ‚Σ§Ëÿ ∞fl¥ •äh¸‡ÊÊ‚Σ§Ëÿ Σ§ÊÿÙ¥¸ Σ‘§ ÁŸc¬ÊOEŸ ◊¥ Σ§Ê»Ë Σ§ÁΔŸÊ߸ „Ù ⁄U„Ê „Ò– ß‚ Σ§Ê⁄UáÊ ◊ÎÃΣ§ πÊÃOEÊ⁄UÙ Σ§Ê ŸÊ◊ flÃ◊¸ÊŸ ⁄UÊ¡Sfl •Á÷‹π ‚ Áfl‹ÙÁ¬Ã Σ§⁄U ÁflÁoeΣ§ flÊÁ⁄U‚ÊŸÊ¥ Σ§Ê ŸÊ◊ ⁄UÊ¡Sfl •Á÷‹π ◊¥ OE¡¸ ÁΣ§ÿ ¡ÊŸ „ÃÈ ¿.ª. ÷Í-⁄UÊ¡Sfl ‚¥Á„ÃÊ v~z~ Σ§Ë oeÊ⁄UÊ vÆ~-vvÆ Σ‘§ Äà •ÊflOEŸ ¬òÊ ◊ÿ πÊÃ Σ§Ë ŸΣ§‹ ∞fl¥ ◊ÎàÿÈ ¬˝◊ÊáÊ ¬òÊ ‚Á„à •ÊflOEŸ ¬òÊ ¬˝SÃÈà ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ¡Ù ß‚ ãÿÊÿÊ‹ÿ ◊¥ ÁfløÊ⁄UÊoeËŸ „Ò– •Ã— ©Q§ ÷ÍÁ◊ Σ‘§ ‚¥’¥oe ◊¥ Á¡‚ ÁΣ§‚Ë ÷Ë √ÿÁQ§ Σ§Ù OEÊflÊ •Ê¬ÁûÊ ¬˝SÃÈÃ Σ§⁄UŸÊ „Ù ÃÙ fl„ Sflÿ¥ •ÕflÊ •¬Ÿ •Á÷÷Ê·Σ§ Σ‘§ ◊Êäÿ◊ ‚ ÁOEŸÊ¥Σ§ vv/Æw/wÆv~ ÃΣ§ OEÊflÊ •Ê¬ÁûÊ ¬˝SÃÈÃ Σ§⁄U ‚Σ§Ã „Ò– Á◊ÿÊOE ’ÊOE ¬Ê#˝ OEÊflÊ •Ê¬ÁûÊ ¬⁄U ÁΣ§‚Ë ¬Σ˝§Ê⁄U Σ§Ë ‚ÈŸflÊ߸ Ÿ„Ë¥ „٪˖ •Ê¡ ÁOEŸÊ¥Σ§ ww/Æv/wÆv~ Σ§Ù ◊⁄U „SÃÊˇÊ⁄U ÃÕÊ ãÿÊÿÊ‹ÿ Σ§Ë ‚Ë‹ ◊È„⁄U mÊ⁄UÊ ß‡¸Ã„Ê⁄U ¡Ê⁄UË ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– SUKHWINDER SINGH S/O BALBIR SINGH CH700, DHANCHA BHAWAN TATIBANDH, RAIPUR (C.G.) PRATIBHA DHARIWAL ÁŸflÊ‚Ë ÁŸflÊ‚ Ë DHARIWAL GALI SADAR BAZAR, RAIPUR ÿ„ U ◊  ⁄ ‘ U ‡Ê¬Õ ¬ ÈòÊ Σ § ⁄ UÃÊ „ Í¢ U ÁΣ § ÿ„U ‡Ê¬Õ Σ§⁄UÃË „Í¢U ÁΣ§ ◊ÒŸ •¬ŸÊ ÿ„U ¬È⁄UÊŸÊ ŸÊ◊ Σ§Ê àÿʪ Σ § ⁄ U ŸÿÊ ŸÊ◊ ⁄Uπ Á‹ÿÊ „Ò– •Ã— •Ê¡ ‚ ◊ȤÊ ‚◊Sà ‡ÊÊ‚Σ§Ëÿ, •oe¸‡ÊÊ‚Σ§Ëÿ fl •ãÿ ºSÃÊfl¡Ê¥ ◊¥ ◊⁄‘U Ÿÿ ŸÊ◊ ‚ „UË ¡ÊŸÊ ¬„UøÊŸÊ C.G. ARSHDEEP S/O SUKHWINDER SINGH Σ § Ê ¬È⁄UÊŸÊ ŸÊ◊ Σ§Ê àÿʪ Σ§⁄U ŸÿÊ ŸÊ◊ PRATIMA ARSHDEEP SINGH S/O SUKHWINDER SINGH DHARIWAL ⁄Uπ Á‹ÿÊ „Ò– •Ã— •Ê¡ ‚ ‚◊Sà ‡ÊÊ‚Σ§Ëÿ, •oe¸‡ÊÊ‚Σ§Ëÿ fl •ãÿ ºSÃÊfl¡Ê¥ ◊¥ ◊⁄‘U ¬ÈòÊ Σ§Ê ©U‚Σ§ Ÿÿ ŸÊ◊ PRATIMA ARSHDEEP SINGH S/O SUKHWINDER SINGH DHARIWAL ‚ „UË ¡ÊŸÊ ¬„UøÊŸÊ ¡Êfl– ¡Êfl– «U◊ãOE˝ Σȧ◊Ê⁄U Á‚ã„UÊ Á¬ÃÊ ’Ρ‹Ê‹ Á‚ã„UÊ ¡ÊÁÃ Σ§‹Ê⁄U ÁŸflÊ‚Ë ª˝Ê◊+¬ÊS≈U ◊ÊπÊ Ã„. ªÈM§⁄U Á¡‹Ê-’Ê‹ÊOE (¿U.ª.) SUKHWINDER SINGH PRATIMA DHARIWAL DHARIWAL GALI SADAR √ÿfl„UÊ⁄U ãÿÊÿÊäÊË‡Ê flª¸-w ’◊Ã⁄UÊ , Á¡‹Ê ’◊Ã⁄UÊ ¿U.ª. ŸÊÿ’ Ä‚Ë‹OEÊ⁄U ‚á«Ë (¬‹Ê⁄UË) CH-700, DHANCHA BHAWAN TATIBANDH, RAIPUR (C.G.) Ä‚Ë‹OEÊ⁄U ¬‹Ê⁄UË ◊ È„ U⁄ U ◊ È„ U⁄ U ◊ È„ U⁄ U ◊ È„ U⁄ U BAZAR, RAIPUR C.G. www.deshbundhu.co.in ⁄UÊÿ¬È⁄ Á’‹Ê‚¬È⁄ èÊÊ¬Ê‹ ¡’‹¬È⁄ ‚ÃŸÊ – ‚ʪ⁄U– ÁºÀ‹Ë PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.