Dinamani : 2019-02-10

10 : 10 : 10

10

TZùUô¯ Sôòß Øußû\VûWV]ôo CÕUuàk ¾ùRu ±ûNkRçEm BYôodÏ AÕUuàm SpXúR VôÏm } UÕUuàm ÅSôß Lô]p ®¬§ûWj RiúNolT! ¾Sôs §ÚÜûPVôod ¡p. GpXô SôÞm SpX Sôú[! (Tô}84) úR u JÝÏ¡u\ ÏYû[lédLs UQm ÅÑ¡u\ LPtúNôûXûVÙûPV, ®¬kR AûXLû[ÙûPV Ï°okR LPp SôPú]! Cq®û] CYodÏj ¾e¡û] ¨ûX ¨ßjÕYRôm Guß LÚRlThÓl ùTôÚk§ VÕm, ùNpYm EûPVWôYôodÏ (ùTôÚû[ DhÓYôodÏ) Aq®û] (FZôp) SpXRôLúY Ø¥Ùm. (BRXôp), ¾V SôsLs ØuùNnR Sp®û] EûPVôodÏ EiPôR#pûX. (L}Õ.) Bár EûPVôod Ïj ¾V]Üm SpX]YôL Ø¥Ùm. GuTÕ TZùUô¯. "¾Sôs §ÚÜûPVôod ¡p' [email protected] 10.2.2019 §ÚdÏ\°p "UQ®XdÏ' CpûX! L®VWN¬u "YôrjÕlTô'! Jtù\Ýj§u £\l×! L R Uô.¡. ®VWNo LiQRôN²u TôPpLs UdL°u U]eL°p Außm, Cu ßm, Gußm ¨ûXjÕ ¨tTûY. AdLôXj§p L®VWNûW úS¬p Nk§jÕ EûWVôÓm Yônl×m, AYo TeúLtÏm áhPeL°p LXkÕùLôiÓ AYWÕ ùNôp AÚ®«p Sû]kÕ U¡rkR Aà TYm G]dÏiÓ. ImTÕ BiÓLÞdÏm úUXôLd L®VWNo LiQRôN²u L®ûRLÞm, EûWlTô Y¥®p AûUkR LhÓûWL Þm, RWUô] §ûWlTPl TôPpLÞm UdL°u U]eL°p AuûTÙm, Ti TôhûPÙm, YôrdûLj RjÕYeLû[ Ùm T§Ü ùNn¡u\] GuTÕ UßdL Ø¥VôR EiûU. ÏmTúLôQj§p SûPùTtßYkR "ØjRªr Cû[Oo Uu\'j§u Bi Ó®Zô UXÚdÏd L®VWNo YZe¡V YôrjÕlTô Ko C²V UXÚm ¨û]Ü L[ôÏm. 1966}Bm BiÓ HlWp UôRm 10} Bm Sôs UôûX 5 U¦ A[®p L®VWÑ LiQRôNû]f Nk§dL ØjRªr Cû[ Oo Uu\j§u ùNVXô[Wô¡V Sôàm, Gu SiToLÞm ùNuú\ôm. Auß JÚ ùTôÕdáhPj§p úTÑYRtLôLd L® Oo ÏmTúLôQm YkÕ SLWôh£l TV ¦Ls ®Ó§«p Re¡«ÚkRôo. SôeLs L®OûW Nk§dLl TV¦Ls ®Ó§dÏf ùNu\úTôÕ, Lpí¬ UôQ YoLs Guß GeLû[ AY¬Pm A±Ø LlTÓj§d ùLôiúPôm. TXÚm L®V WNûWf Nk§dLd Lôj§ÚkR]o. B]ôp, ØR#p GeLû[ Au×Pu YWúYt\ L®VWNo, Ruû] Nk§dL YkRRu LôWQm Tt±d úLhPôo. " " Ø j R ª r Cû[Oo Uu\j §u BiÓ ®Zô UXÚdÏj RôeLs YôrjÕlTô RW úYiÓm'' Guß á±ú]ôm. Uu\j §u ùNVpTôÓ Ls ϱjÕm, Ge Ls Rªr EQoÜ Tt±Ùm A±kÕ ùLôiP L®VW No ªLÜm U¡rkÕ úTô]ôo. AkR SôsL°p § û W l T P e L Þ d Ïl TôPpLs GÝR úYi¥ RVô¬lTô [oLs L®VWNo Cp Xj§tÏf ùNuß TX SôsLs, TXU¦ úSWeLs LôjÕd ù L ô i ¥ Ú l T ô o Ls. §ûWl TPeLÞdÏl TôPp GÝ ÕmúTôÕ L®Oo ùNôpXf ùNôpX ER ®Vô[oRôu TôPpLû[ GÝÕYôo. B]ôp, UôQYoL[ô¡V GeL°u úYiÓúLôû[ Htß EP]¥VôL, Ge L°Pm CÚkR úT]ôûY Yôe¡, Ge Ls Uu\d L¥RjRô°p "YôrjÕlTô' Juß Gݧd ùLôÓjRôo. AZLô] AkR YôrjÕlTôûY CWiÓ ApXÕ êuú\ ¨ªPeL°p Gݧd ùLôÓjRÕ AûR®Pf £\l×. Ck¨Lrf£ UôQYoL[ô¡V GeLs YôrdûL«p U\dL Ø¥ VôR JÚ ¨LrYôL AûUkRÕ. UôQYoL°Pm Au× Lôh¥V L®VWN¬u TiTôÓ úTôt\j RdLRuú\ô! L®VWNo YZe¡V AkR YôrjÕlTô CÕRôu: ªÝdúL Es[ R²f£\l× Jtù\ÝjRôÏm. ©\ ùUô¯Ls Aû]j§Ûm CqYûLVô] Jtù\ ÝjÕLs ¡ûPVôÕ. ©\ ùUô¯L°p ùNôpÛm ùNôpÛm úNokRôp ùNôtù\ôPo AûUkÕ®Óm. Rª¯p UhÓúU ùNôpÛm ùNôpÛm CûQÙm úTôÕ, CûP«úX Jtù\ÝjÕ úNÚm - AûUÙm - áÓm. CûR "TûN' GÝjÕ Gußm, "JhÓ GÝjÕ' Gußm á\Xôm. JÚ ùNôp#p Jtß YkRôp JÚ ùTôÚs; Jtß YW®pûX G²p ©±ùRôÚ ùTôÚs G] AûUÙm. Jt\ôp ®û[Ùm ùNôp úYßTôÓ - ùTôÚs úYßTôÓLs £XYtû\d LôiúTôm. CWUQu GݧV "LmTo LôhÓm UQ®XdÏm Uß®XdÏm' LhÓ ûWdÏ(20.1.19) G§ WôL, "§ÚdÏ\°p UQ®XdÏ Uû\ØL UôL Es[Õ' (27.1.19) Guß L.éT§ Gݧ Ùs[ôo. Uô.¡. CWU Qu á±Ùs[Õ Øt ±Ûm EiûU. NeL LôXj§Ûm, §ÚdÏ\ °Ûm LôRXu ©¬kRôp Ap XÕ FPp ùLôiPôp, LÚjÕ úYßThPôp UQ®XdÏ A°jRRôL GeÏm CpûX. LôRXu} LôR# U]m úYßT ÓjRûX FPp, ×X® GuTo. CkR FPp LôUjûR ªÏ§lT ÓjÕm. FPp ¾okR ©\Ï áPp Rªrl Ti×. CûR §ÚYsÞ Yo á±Ùs[ôo. UôR®úVôÓ FPp ùLôiÓ úLôYXu ©¬kÕ ùNu\ ©\Ï, UôR® UßUQm ùNnÕ ùLôs [®pûXúV! Õ\ÜRôú] úUt ùLôs¡\ôs. CÕRôu RªZo TiTôÓ. GkR CPj§XôYÕ LQYu TûL ùLôiPôu, Ni ûP«hPôu, FPp ùLôi Pôu GuTRtLôL Uû]® Uß UQm ùNnÕ ùLôiPôs Guß L.éT§ Vôp NeL CXd ¡ V j § # ÚkÕ N ô u ß L ô hP Ø¥ÙUô? L.éT§ GÓj Õ d ù L ô i P CWiÓ Ï\hTôd LÞm (887, 888)Cu TjÕlTô#p Es []. Cq®WiÓ Ï\hTôdLÞm AkRd LôXj§p YôrkR áhÓd ÏÓmTjÕdÏf ùNôpXlThPúR Au±, Ad ÏÓmTj§p YôÝm LQYu Uû]®dÏd á\lThPRpX. LhÓûWVô[o, LQYu} Uû]®dÏ CûPúV Es[ E\ ÜdÏ 1122}BYÕ Ï\hTôûY GÓjÕd LôhÓ¡\ôo. CeÏ Sh× GuTRtÏ "LôRp' Guú\ ùTôÚsùLôs[ úYiÓm. BL, LQYàdÏm Uû]®d Ïm CûPúV HtTÓm U]úYß TôÓ } FPp "éNúX' R®W, Uß UQjÕdÏ Y¯YÏdÏm LôWQ UpX. AdLôXj§p LQYû]l ©¬kÕ UßUQm ùNnÕ ùLôi PYoL°u Th¥VûXd LhÓ ûWVô[Wôp Th¥V#P Ø¥ ÙUô? Ø¥VôÕ. - A¬£ ®tÏm ®VôTôW ¨ûXVm - A¬£ûVd LûP, A¬£ûV BhÓ. - Bt±p ùYs[lùTÚdÏ GÓdÏm JÚ §Ú®Zô - T§ù]hPôm ùTÚdÏ. - SP]m B¥dùLôiúP ùTÚdÏ ApXÕ ÅhûPd áhÓ. - UhPUô] ùTôÚs (A) NWdÏ. - LûP«p CÚdÏm ùTôÚs. - ¸ûW ®tÏm ®VôTôWd LûP - Nôl©ÓYRtÏd ¸ûWûVd LûP - SûLdÏd LPu RWlTÓm - SûL LP]ôLj RWlTÓm - éhÓdLô] Nô® - éhÓm, Nô®Ùm (EmûUj ùRôûL) - YÚYôûVj R®W XgNUôL YkR (LQd¡p YWôR) TQm - LÚûU ¨\ØûPV TQm - Su± ùNÛjÕRp - JÚ ùTôÚs ûL UôßRp - EÓmûTlúTôX AÝj§l©¥ - EÓmûTl ©¥ - ©uTtß, JÝÏ, ùNn - YôPûLdÏ JÚ LûP GÓ - ©¥ "CRVjûRj RªÝd Lôd¡ C[ûUûV SôhÓd Lôd¡(l) קVúRôo EXLm LôQ(l) ×\lTÓm Cû[Oo áhPm S§ùV] ®ûWkÕ ùNuß SXù]àm LP#p úNW CRVjRôp YôrjÕ ¡uú\u Cû[OoRm Uu\m YôrL!' A¬£d LûP A¬£ LûP B¥lùTÚdÏ B¥ ùTÚdÏ LûPfNWdÏ LûP NWdÏ ¸ûWdLûP ¸ûW LûP SûLd LPu SûL LPu éhÓfNô® éhÓ Nô® LÚl×l TQm "Øû]kùRÝm ØVt£ ùLôiÓ ØjRªr Cû[Oo Uu\m Yû]kR K®Vj§u YiQm Yôr®û]d LûX ÅPôd¡ §]kùRôßm ×ÕûU úNojÕ §]kùRôßm EX¡p úNokÕ §]kùRôßm EVokÕ YôZ(j) §ÚYÚs ׬Y RôL!' LÚl× TQm ûLmUôß ûL Uôß EÓm×l©¥ EÓm× ©¥ LûPl©¥ LûP ©¥ ""Sôu ¨WkRWUô]Yu A¯Y §pûX; GkR ¨ûX«Ûm G]dÏ UW Qm CpûX'' Gu¡\ L®VWN¬u Rª ÝdÏ GußúU UWQªpûX! }×XYo Õ. AWeLu -ÏPkûR C[gúNhùNu² - £LùWh Ï¥dLôúR - Lôt±p LXkÕ YÚm ×ûLûVd ûLVôp ©¥dLôúR. - Vôû]ûV úUnlTYu - Vôû]Ùm, TôLàm (EmûUjùRôûL) - ØjÕ Es[ £l© - ØjÕm, £l©Ùm (EmûUjùRôûL) - Yô«u ùY°l×\m, Yô«u ®°m× - CXdLQm, ãj§Wm, ùLôsûL ×ûLl ©¥dLôúR ×ûL ©¥dLôúR SôX¥Vô¬u ºW¥Ls! Vôû]l TôLu Vôû] TôLu ØjÕf£l© ØjÕ £l© YônlTôÓ YônTôÓ "BÛ £\kR BnÜ çi¥®hÓ, EtNôLm AûP¡u\]o. AWNu AYoLs GݧV KûXf ÑY¥ Lû[ Ju\ôLd Lh¥ Bt±p G±kÕ®P BûQ«Ó¡u\ôu. AqYôß Bt±p G±lThP KûXfÑ Y¥L°p Sôòß UhÓm SôuL¥ CûP ùY°«p Btß ¿ûW G§ojÕ úUúX± YkR]. CûRd LiP Uu]u ®Vl TûPkÕ, AkRl TôPpLû[l TôÕ LôdL úYiÓm Gu¡\ BoYj§p AR û]j ùRôÏd¡\ôu. AÕúY "SôX¥Vôo' B«tß Guß ÅWUôزYo ϱl©Ó ¡u\ôo. SôX¥VôÚdÏ A§LôWm YÏjRYo Ls TÕU]ôo BYôo. A§LôWeLû[ ØlTôXôn YÏjÕ EûW ùNnRYo RÚ Uo BYôo. SôX¥Vôo Yô«XôL NeLj RªZoL°u YôrdûL ùS±Øû\Lû[ Ùm NUVl TtßLû[Ùm SuÏ A±V Ø¥¡\Õ. AYtßs úUuUdLs Tt± YÚm A§LôWj§u 152}BYÕ TôPûXd LôiúTôm. ¡X è#p ϱl ©h¥Úd¡\ôo. G i Qô « W m Rªrl ×XYoLs JÚ Ï±l©hP AWNûYdÏ YÚ ¡\ôoLs. AkR AWNu, Lp® «t £\kR } ×X ûU«p úRof£ ª d ú L ô û W BR¬dÏm St ÏQm TûPj RYu. AYu CkRl ×XYo Lû[ YWúYtß, ETN¬jÕ EQÜ, E û \ ® P m A°jÕ, úYi ¥V YN§Ls ùNnÕ ùLôÓd¡\ôu. AWNàûPV YN§ Yônl×Lû[ AàT ®jÕdùLôiÓ AeÏ HtùL]úY CÚkR ×XYoLÞdÏ, CYoLs ÁÕ ùTô\ôûU Ht TÓ¡\Õ. AYoLs Cl×XYoLs ÁÕ AWN àdÏ ùYßl× HtTÓmT¥ LûRLû[d Lh¥ ®Ó¡u\]o. AWNàm AûR Smסu\ ¨ûX HtThP úTôÕ, AWN]Õ U]m úSôLôUp CÚlTRt LôLÜm, ReLÞûPV TôÕLôl©u ùTôÚh Óm AWN²Pm ùNôp#d ùLôs[ôUp CW úYôÓ CWYôL FûW ®hÓl úTôn ®Ó¡u \]o AkRl ×XYoLs. úTôÏmùTôÝÕ Jq ùYôÚ ×XYÚm KûXf ÑÚ°p JqùYôÚ ùNnÙs Gݧ, AûRj RûXVûQdÏd ¸úZ ûYjÕ®hÓl úTô¡u\]o. LôûX«p CfùNn§ AWNàdÏj ùR¬V YÚmúTôÕ AYu LÓeúLôTm AûP¡\ôu. CÚkR ×XYoLÞm AWNu úLôTjûR úUÛm m úYÛm TpÛdÏߧ; SôÛm CWiÓm ùNôpÛdÏߧ' "TjUô^²«u ØW° N¬j§Wm' T¥júRu. RtLôX Rªr JüûYVôm RôVmUôs A\Yô Qu NeL CXd¡Vj "úRPp' Gu\ T¦ûVj ùRôPokÕ ùNnÕ YÚYRu JÚáßRôu "TjUô ^²«u ØW° N¬j§Wm'. "A±Yô[o GpXôm A\YôQWpXo' Gu ¡\ LhÓûW AÚûU. A±Ü úYß; A\m úYß. A±Ü JÚ (At\m LôdÏm) LÚ®; AûRl ©¬j R±Ùm LôXm EiÓ. B]ôp, A\m} JÚ Ti×. EPu ©\kRÕ; ©¬jR±V Ø¥VôRÕ. "A±kúRôo A\²Xo' Gu¡\ ×XYo úRY]ô¬u YôdÏ, úRY YôdÏ G]Xôm. Guàm TZùUô¯«p SôÛm GuTÕ SôX¥VôûWd ϱd¡\Õ. §ÚdÏ\ÞdÏ AÓjRT¥VôLl úTNlTÓm ¿§ èp SôX¥Vôo. "TZÏ Rªrf ùNôpXÚûU Sô#Wi¥p' - ReLjRôp B]l TXûL, CÚdûL - ReÏYRtLô]l TXûL } RkRj§]ôp B] TpXdÏ } JÚYo ùLôÓjR TpXdÏ ReLlTXûL ReL TXûL RkRl TpXdÏ RkR TpXdÏ Guàm ùNôtù\ôPWôp SôX¥Vô¬u £\l× ùT¬Õm ®[eÏm. SôX¥ ùYiTôdL[ôp CVt\lTh¥ÚlTRôp "SôX¥' Guß AûZd LlThÓ, ©\Ï "Bo' ®Ï§Ùm CûQkÕ "SôX ¥Vôo' G] YZeLlThPÕ. Sôòß ùYi TôdLû[d ùLôiPûUkRR]ôp "SôX¥ Sôòß' Gußm YZeLlTh¥Úd¡\Õ. G]Üm ϱdLlTh¥Úd¡ - קVRôLd LhPlThP Åh¥p Sôm Ï¥×Ïm ®Zô - קVRôLd LhPlThP ÅÓ GeúLô K¥ J°kÕ ×ÏkÕ ùLôsÞm ®Zô ×ÕUû]l ×Ïm ®Zô ×ÕUû] ×Ïm ®Zô "úY ùR.ØÚLNôª, ×ÕfúN¬. [ôi úYRm' TôWôhÓLs - ®VôTôWd LûPLs Es[ ùRÚ - LûP£Vô] ùRÚ, LûPÙm, ùRÚÜm (EmûUj ùRôûL) LûPjùRÚ LûP ùRÚ \Õ. LPÜs YôrjÕj R®ojÕ, 400 TôPp LÞm, 40 A§LôWeLÞm, 12 CVpLÞm Es[]. Ko A§LôWjÕdÏl TjÕl Tj Õl TôPpL[ôL SôtTÕ A§LôWeL°Ûm Sôòß TôPpLs CPmùTtßs[]. §ÚdÏ\û[l úTôXúY A\m, ùTôÚs, CuTm B¡V ØlTôûXl Tt±Vl TôPp Ls Es[].ùNpYm ¨ûXVôûU, C[ûU ¨ûXVôûU, VôdûL ¨ûXVôûU, A\u Y# ÙßjRp, Õ\Ü, ©\oUû] SVYôûU, DûL, Lp®, Ï¥l©\l×, úUuUdLs, Sp#]m úNo Rp, ShTôWônRp, áPô Sh×, A±ÜûPûU, Su±«p ùNpYm, DVôûU, AûYV±Rp, úTûRûU, LVûU, Lt×ûP UL°o ØR#V 40 A§LôWeLû[d ùLôiÓ ®[eÏ¡\Õ. SôX¥Vô¬u AÚûU ùTÚûULû[d Lt ßQojR ´.Ù.úTôl, ARû] Be¡Xj§p ùUô¯ùTVojÕ A¡Xm EQWf ùNnÕs [ôo GuTÕ Ï±l©PjRdLÕ. SôX¥Vôo Tt±V JÚ LoQ TWmTûWd LûRûV ÅWUôزYo 1730}Bm BiÓ, ùNlPmTo 13}Cp Rôm Gݧ ùY°«hP "ùNkRªr Guß AûZdLlTÓ¡u\ Rªr ùUô¯«u CXdLQf £\l×' Guàm Be TjUô^² Gàm ùTi L®Rô«² GݧV ØRp èXô] "ØW° N¬j§Wm' Gàm èûXd LiùPÓjÕ, ARu N¬j§Wf ÑÚdLjûR GÓ jÕdá± èt\ôiÓLÞdÏm ØkûRV RªZLj §p _ô§ úYßTôÓLs CÚkRûRl TXÚm A± Vf ùNn§ÚdÏm LhÓûWVô£¬Vo TôWôhÓd ϬVYo. - Lp®dLô] ùRôûL - Lp®Ùm, ùRôûLÙm (EmûUj ùRôûL) - ûL«p Es[ ûT - ûLÙm, ûTÙm (EmûUjùRôûL) - úUôWôp B]d ÏZm× - úUôÚm, ÏZm×m (EmûUjùRôûL Lp®j ùRôûL Lp® ùRôûL ûLlûT ûL ûT úUôod ÏZm× úUôo ÏZm× Gu.©.Gv.U¦Vu, UQYô[SLo. CûNÙm G²àm CûNVô ùR²àm YûN¾W GiÔYo Nôuú\ôo } ®ûN«u S¬Uô E[e¡¯jR Am©²u ¾úRô A¬Uôl ©ûZùTnR úLôp? ùNôdL ûYjRÕ -B¥ UôRj§p ùTôÚs Yôe¡ ]ôp LôÑj RsÞT¥ - 12 UôReL°p B¥ UôRm CpXôUp RsÞT¥ ùNnVlTÓ¡\Õ. "TjUô^²«u ØW° N¬j§Wm' è#u ÑÚd Lm T¥jRÕm ùNôd¡l úTôú]u. Sm Øuú]ôo A§Ûm ùTi¥o GjRû] A±®t £\kRYoL [ôL, Lôl©Vm TûPdÏm §\u Es[YoL[ôL CÚk§Úd¡\ôoLs G] Gi¦VúTôÕ UûXj Õl úTôú]u. JÚ U²Ru GlT¥ Øû\VôL, ùS±ÙPu YôZúYiÓm GuTûR TjUô^² ûV®P úYß VôWôp á±®P Ø¥Ùm? B¥jRsÞT¥ B¥ RsÞT¥ ®ûWúYôÓSô«uUôoûTl©[kÕùNu\ AmûT®P, £eLjûR úSôd¡®PlThP ϱ RY±V Am× EVokRRôÏm. AR]ôp Ø¥kRô Ûm Ø¥Vô®hPôÛm Nôuú\ôo T¯Vt\ ùNVpLû[úV Gi¦f ùNnYo GuTÕ TôP#u ùTôÚs. CÕúTôu\ TVàs[ A\ùS±Ls TX Ckè#p Es[]. §ÚdÏ\û[l úTôXúY SôX¥Vôo SpX A\ùS±Lû[ GÓj§Vmס\Õ. AYtû\ £±úVôo ØRp ùT¬úVôo YûW Aû]YÚm T¥jÕ, TôÕLôjÕl TVuùT\ úYiÓm. - ©ûZ«u §ÚjRm UhÓm - ©ûZÙm, §ÚjRØm (EmûUjùRôûL) ùRÚ®uúLô¥ ùRÚÜm, úLô¥Ùm(EmûUjùRôûL) ©ûZj§ÚjRm ©ûZ §ÚjRm ùRÚdúLô¥- ùRÚ úLô¥- Gv.úYÔúLôTôp, ùNuû]. A¬V RLYpLs - SLW UdL°u Sp YôrÜdLôLf ùNVpTÓm LôYp ¨ûXVm - SLokÕ ùNpYRtÏ JÚ LôYp ¨ûXVm SLWdLôYp ¨ûXVm TpúYß ¨LrÜL°p TeÏùT\, ùRôPokÕ TV¦dÏm LXôW£L²u TôoûY«p TÓm T§Ü LÞm, AàTYeLÞm YôNLoL°u A±ûY ®NôXlTÓjÕm A¬V RLYpL[ôÏm. SLW LôYp ¨ûXVm ÷" ùNôpXônÜf ùNmUp' Yn.Ø.ÏmT#eLu } ÏPkûR T¬éWQu SÅuÏUôo, SÓ®dúLôhûP. C kR YôWm Tϧ«p 31.3.2013} Cp, §ÚjR¦ TYô² UÚj ÕYUû] PôdPo ©.úL.úLN YWôm Gu²Pm, "" Cuàm Hu Rªr SôÓ ( Guß Be¡ Xj§p GÝRôUp, A§LôWl éoY AWÑ BYQeLs EsTP "PªpSôÓ' ( Guß GÝÕ¡ú\ôm?'' Guß Y Ú j R l T h PÕ Ï±jÕ T§Ü ùNn§ ÚkúRu. "P ªpSôÓ' Gl úTôÕ A§LôWléoYUôL "RªrSôÓ' Guß AûZdLlTPl úTô¡ \Õ Guß ®]®«ÚkúRu. ClúTôÕ ÑUôo Bß BiÓ LÞdÏl ©\Ï AkRd úLs®dÏ ®ûP ¡ûPdL CÚd¡\Õ. RªZL AWÑ GuTûR "RªrSôÓ' Guß A§LôWléoYUô Ll ùTVo Uôt\m ùNnV CÚlTRôL AûUfNo L. Tôi¥VWô_u A±®j §Úd¡\ôo. ®ûW®úXúV A§LôWl éoY A±®l× YÚm Guß G§oTôod ¡ú\ôm. ARtLôLd Lôj§Úd¡ú\ôm. ùNu±ÚkúRu. _]Rô Bh£d LôXj §p NgNn Lôk§Ùm, úU]Lô Lôk§Ùm SPj§V "ãoVô' CR¯p Sôu T¦Vôt ßmúTôÕ, YÚi Lôk§ ûLdÏZkûR. ClúTôÕ Ck§Vô®u Ød¡VUô] AW£VpYô§L°p JÚYWôLl T¬Q ªj§Úd¡\ôo. YÚi Lôk§«u úNL¬l©p ®ûX U§dL Ø¥VôR TX A¬V LûXlùTô ÚsLsCÚd¡u\].ÖiLûXL°p AYÚdÏ CÚdÏm BoYØm WNû] Ùm AYWÕ Åh¥u ÑYoLû[ AXe L¬dÏm K®VeL°#ÚkÕ ùY°l ThP]. ØLf NôV#p AYÚûPV RôjRô ùTúWôv Lôk§ûV ¨û]Ü TÓjÕm YÚi Lôk§Ùm, AY ûWl úTôXúY TR® AW£V#p BoYm CpXôUp CÚd¡\ôo. Ck§Vô®u JqùYôÚ Uô¨ XeLs ϱjÕm, AkR Uô¨Xe L°u ©Wfû] ϱjÕm ùR° Yô] ׬RÛPu AYo CÚlTÕ ®VlûT HtTÓj§VÕ. NÁTj§p "¡WôUl×\ Ck§Vô' Gu ù\ôÚ ×jRLm Gݧ ùY°«h¥Úd¡ \ôo AYo. A§p, Ck§V ¡WôUeL°u ©Wfû]L[ô] úY[ôi CPo, úYûX Yônl©uûU, YßûU, Lp®jRWm B¡VûY ϱjÕ ªLlùT¬V BnûY úUtùLôiÓ AYtßdLô] ¾oûYl ×s°®YWeLÞPàm, RdL BRôWeL ÞPàm ¨ß®«Úd¡\ôo AYo. Ñ.ùSpûXVlTo SPj§YkR "úXôúLô TLô¬' CR¯p ER® B£¬VWôL R]Õ CR¯Vp YôrdûLûVj ùRôPe¡VYo SôWQ.ÕûWdLiQu. Wô_ô´, Y.E.£. UhÓUpXôUp TmUp NmTkR ØR#Vôo, "LûXYôQo' Gu.Gv.¡ÚxQu, Uû\UûXV¥Ls, KUkço WôUNôª ùWh¥Vôo Guß LPkR èt\ôi¥u TpúYß BÞ ûULÞPàm TZÏm YônlûTl ùTt\Yo. ùTüoQª SôsL°p Td¡eaôm LôpYôn Y¯VôL TôúYkRÚPu úRô¦«p ULô T#×WjÕdÏl TVQm ùNu\ AàTYjûRl ùTt\Yo. SôW Q. Õ û W d L i Q à P u ùSÚe¡l TZ¡, AYÚûPV LhÓ ûWLû[j Rôu SPj§YkR "ØLm' CR¯p ùRôPokÕ ùY°«hP Yo UôU¦. "Tj§¬ûL EXL Øu ú]ô¥ SôWQ. ÕûWdLiQu Yôr Üm T¦Ùm' Gu¡\ RûXl©p "ØLm' CR¯p ùY°YkR LhÓûWLû[ AYo ùRôÏjÕ ùY°«h¥Úd¡\ôo. SôWQ.ÕûWdLiQu B£¬VWôL CÚkÕ SPj§V "©WNiP ®LPu' CR¯p LôUWô_o LhÓûWLs Gݧ «Úd¡\ôo Gu¡\ ùNn§ TXûWÙm ®Vl©p BrjÕm. SôWQ.ÕûWdLiQu LhÓûW Lû[Ùm, AYo ϱjR T§ÜLû[Ùm ùRôÏjÕ ùY°«h¥ÚdÏm "ØLm' UôU¦ ×ÕdL®ûRLs, £ßLûRLs, ÏßSôYpLs, SôYpLs Guß 20}dÏm A§LUô] èpLû[l TûPjRYo. THAMIZH NADU) Øû\ úLôûYdÏf ùNu± ÚkRúTôÕ YZdLmúTôX "®_Vô T§l TLm' ùNuß ×jRLeLû[ úSôhPªh Ód ùLôi¥ÚkúRu. L®Oo ÙLTô W§ BWmT LôXj§p GݧV ×jRLe Ls Y¬ûNVôL CÚkR]. Aû]jûR Ùm AlT¥úV As° GÓjÕd ùLôi úPu. A§p, 2007}Cp ùY°YkR "LiQô¥ Øu' Gu¡\ LhÓûWj ùRôÏl©p R]Õ NULôXd L®Oo Ls TXÚûPV L®ûRLû[l T¥jÕ, ®VkÕ, £Xô¡jÕl T§Ü ùNn§Úd¡ \ôo. A§p, ÙLTôW§ JÚ LXôW£LWôL W£j§ÚdÏm ®jVô `eL¬u L®ûR Guû] W£dLÜm, £¬dLÜm ûYjRÕ. ùNu\ LXôW£Lu TAMIL NADU) R]Õ UdL[ûYj ùRôϧVô] Ñp Rôué¬p AYo ùNVpTÓj§ YÚm §hPm ϱjÕf ùNôu]úTôÕ, ®VkÕ TôWôhPj úRôu±VÕ. §]kúRôßm YN§ Es[YoL°Pª ÚkÕ Ïû\kRÕ CWiÓ NlTôj§Ls ÅhÓdÏ ÅÓ Ru]ôoYj ùRôiPo L[ôp ùT\lTÓ¡u\]. AkR UdL[ûYj ùRôϧ«u GpXô YhPeL°Ûm ¨ßYlTh¥Úd Ïm NûUVp Aû\L°Ûm, AkR NlTôj§ÙPu úNojÕ EiT RtLô] LônL±LÞm NûUdLl TÓ¡u\]. R]Õ ùRôϧ«p VôÚm EQ®pXôUp CÚdLXô LôÕ GuTûR ùTôÕUdL°u ER®Ù Pu LPkR CWiÓ BiÓL[ôL ùYt ±LWUôL ùNVpTÓj§d LôhÓ¡\ôo YÚi Lôk§. AúRúTôX, Cû[Oo LÞdLô] úYûXYônlûT AYoLú[ JÚe¡ûQkÕ AYWYo ¡WôUeL°p EÚYôdÏYRtÏ ER® ùNnÕ, ªLl ùT¬V ¡WôUl ×Wh£ûV HtTÓj§ «Úd¡\ôo. ""UdL[ûY Eßl©]WôL CÚkÕ Sôu Nô§jRûR ®P, UdL °p JÚY]ôL AYoLÞPu CûQkÕ ùNVpThÓ Nô§j§ Úd¡ú\u. AR]ôp, YÚm UdL [ûYj úRoR#p Sôu úTôh¥ «ÓYRôL CpûX. TR® AW£V ÛdÏ Uôt\ôL BdLléoY AW £VûX EÚYôdÏYÕ Ï±jÕm £k§jÕd ùLôi¥Úd¡ú\u'' Guß YÚi Lôk§ ùNôu] úTôÕ, AYWÕ ØVt£ Ck§V A[®p ùYt±ùT\ úYiÓm Guß U]RôW Yôrj§ú]u. THA "PªpSôÓ' ( MIZH NADU) LÚlTh¥ ªhPôndÏ ©sû[ AZ TXjR ûLjRhPÛd¡ûPúV LWLôhPdLô¬dÏ WôNôjúRYo AuT°l× èj§ùVôuà.. LP kR èt\ôi¥u RûX£\kR Rªr BÞûUL°p SôWQ.ÕûWd LiQu ϱl©PjRdLYo. GÝj Rô[WôLÜm, CR¯VXô[WôLÜm AYo ùNn§ÚdÏm TeL°l× Ï±jÕ Cuû\V RûXØû\«]o LhPô Vm ùR¬kÕùLôs[ úYiÓm. TW# § p#dÏf ùNu±ÚkRúTôÕ Ng Nn Lôk§«u ULàm, UdL[ûY Eßl ©]ÚUô] YÚi Lôk§ûV Nk§dLf AÓjR YôWm Nk§lúTôm... PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.