Dinamani : 2019-02-10

12 : 12 : 12

12

R ª rSôÓ Oô«tßd¡ZûU, 10 ©lWY¬ 2019 12 §]U¦ ùNuû] ×ÕûY«p Sôû[ ØRp RûXdLYNm LhPôVm CXeûLj RªZoLÞdÏ BRWYôL vùT«²p ¾oUô]m: ûYúLô YWúYt× CXeûL«u úTôodÏt\m ϱjÕ No YúRN ®NôWûQ SPjR úYiÓm Guß vùT«u Sôh¥u Tôo£úXô]ô UôSLW NûT ¾oUô]m ¨û\ úYt±Ùs[RtÏ U§ØL ùTôÕfùNVXô[o ûYúLô YWúYt× ùR¬®jÕs[ôo. CÕ ùRôPoTôL N²d¡ZûU AYo ùY°«hP A±dûL: C]lTÓùLôûXVôp CÚiÓ ¡PdÏm DZj RªZoLs YWXôt±p ®¥VÛdLô] ùY°fNm TWYj ùRôPe¡®hPÕ GuTRtLô] ©WLP]úU vùT«u Sôh¥p Tôo£úXô]ô UôSLW NûT CXeûLj RªZoLÞdÏ BRWYôL ¨û\úYt±Ùs[ ¾oUô]m BÏm. AkRj ¾oUô]j§p CXe ûL«p AW£Vp Utßm úTôodûL§Ls RôURªu± ®Ó®dL úYiÓm, Rª¯]l TÓùLôûX ϱjÕ NoYúRN ®NôWûQ, RªZo YôÝm TϧL °p 36 BiÓL[ôL CÚdÏm CXeûL WôÔYj§u Bd¡WªlûT Ø¥ ÜdÏd ùLôiÓYW úYiÓm, Rªr UdL°u E«ÚdÏ BTjûR ®û[ ®dÏm Aû]jÕ SPY¥dûLLÞm ¨ßjR úYiÓm úTôu\ûY Y# ÙßjRlThÓs[]. CkRj ¾oUô]m I.Sô. U²R E¬ûULs BûQVj ÕdÏm AàlTlThÓs[Õ. ARtLôL Tôo£úXô]ô UôSLW NûTdÏm ARu Eßl©]oLÞdÏm, Tôo£úXô]ô UdLÞdÏm, CRtLô] ØVt£ Lû[ úUtùLôiP RªZo CVdLjÕdÏm Su±. CkRj ¾oUô]j§u ®û[YôL IúWôlTô®u Hû]V TX SLW NûT Ls RªZo CVdLjÕPu ùRôPo× ùLôiÓs[Õ. RªÆZ YPUôLôQ NûT, RªZL NhPlúTWûY úTôu\Ytû\j ùRôPokÕ ªLÜm YÛ Yô] ¾oUô]UôL ùY°Yk§ÚdÏm Cj¾oUô]Uô]Õ Rª¯] A¯l ×dÏ G§Wô] ¿§dLô] Utßm Cû\VôiûUdLô] TVQj§p JÚ ùT¬V ØuSLoYôÏm Guß á±Ùs[ôo. ùNuû], ©l. 9: ¥´© ÑkR¬ SkRô RûXdLYNm A¦VôRÕ, ùNp#PlúT£«p úT£VT¥ CÚ NdLW YôL]m KhÓYÕ, 3 úTo JúW ûTd¡p ùNpYÕ, RY\ô] TôûR«p ùNpYÕ B¡V ®§Á\pL[ôp E«¬Zl ×Ls HtTÓ¡u\]. RûXdLYNm A¦YÕ Ï±jÕ 3 UôReLÞdÏ Øu ]úW BûQ ©\l©dLlTh PÕ. RûXdLYNm A¦YÕ LhPôVªpûX Guß ØRp Yo á\®pûX. LPkR YôWj §p UhÓm 1,536 úT¬Pm RûXdLYNm A¦VôRRtLôL ATWôRm Yã#dLlThPÕ. 6,500 úTÚdÏ SôsúRôßm ®¯l×QoÜ úSôh¼v YZe LlThPÕ. CúRúTôX, Lô¬p ùNpúYôÚm ©l. 11}Bm úR§ ØRp "ºh ùTph' A¦YÕ L hPô V Uô d L l T h Ó s [ Õ. AqYôß A¦Vô®hPôp ATWôRm Yã#dLlTÓm Gu \ôo AYo. úTh¥«u úTôÕ, úTôdÏ YWjÕj Õû\ ùNVXo NWi, BûQVo £YdÏUôo, úTôdÏ YWjÕ ØÕ¨ûXd LôYp Li Lô¦lTô[o WôÏp ApYôp Es°húPôo EP²ÚkR]o. ×ÕûY«p CÚ NdLW YôL]m KhÓ úYôo §eLs¡ZûU ( ©l.11) ØRp RûXdLYNm A¦YÕ LhPôVUôdLlThÓ Es[ RôL ¥´© ÑkR¬ SkRô ùR¬ ®jRôo. CÕϱjÕ AYo ùNn§ Vô[oLÞdÏ N²d¡ZûU A°jR úTh¥: ×ÕûY«p LPkR 3 Bi ÓL°p NôûX ®TjÕL°p 648 úTo C\kÕs[]o. CYo L°p 322 úTo RûXdLYNm A¦VôRRôp C\kÕs[]o. G]úY, Li¥lTôL CÚNdLW YôL] Kh¥Ls RûXdLYNm A¦V úYiÓm. ×ÕûY«p §eLs¡ZûU (©l.11) ØRp RûXdLYNm A¦YÕ LhPôVUôdLlTh Ós[Õ. RûXdLYNm A¦ VôRYoLÞdÏ ØRpØû\ 100 ìTôÙm, CWiPôYÕ Øû\ ×ÕfúN¬, ©l. 9: BÞSo ùSÚdL¥Vô?: BÞSo ¡Wi úT¥«u ùSÚd L¥Vôp CkRf NhPjûR EP ]¥VôL AUpTÓjRlTÓjÕ ¡ÈoL[ô? G] ¥´© ÑkR¬ Sk Rô®Pm úLhPúTôÕ, "Sôu LôYp Õû\«p 32 BiÓL [ôLl T¦Vôt± YÚ¡ú\u. Õû\ çVôL SPY¥dûL GÓjRôp úUpØû\ÂÓ ùNnV Yônl× Es[Õ. G]úY, VôûWÙm LiÓ AgN úYi ¥V AY£Vm CpûX. úTô§V ®¯l×QoÜ HtTÓj§ ®hP Rôp, CkRf NhPjûR EP] ¥VôL AUpTÓjR Ø¥Ü ùNn Õsú[ôm' Gu\ôo ¥´©. ×ÕûY LôYp Õû\ RûXûU AÛYXLj§p N²d¡ZûU ùNn§Vô[oLÞdÏ úTh¥V°jR ¥.´.©. ÑkR¬ SkRô. EPu úTôdÏYWjÕf ùNVXo NWi, BûQVo £YdÏUôo Es°húPôo. 300 ìTôÙm ATWôRm ®§d LlTÓm. êu\ôm Øû\ ©¥ ThPôp KhÓSo E¬Um WjÕ ùNnVlTÓm. ÑLôRôW ºWûUl×j §hPj§p U]SX £¡fûNdÏ Ød¡VjÕYm Sôh¥u TôÕLôlûT ùLôfûNlTÓjÕ¡\Õ Lôe¡Wv LÞm, ùTôÕ UdLÞm TeúLt ¡u\]o. §Úléo áhPm Tô_ LÜdÏ §Úl×Øû]VôL AûU Ùm. SôhûP Y[of£l TôûR «p úUô¥ ùLôiÓ ùNpYûR G§odLh£L[ôp ùTôßjÕd ùLôs[ Ø¥V®pûX. AR]ôp Rôu [email protected]úTp úTôo ®Uô]m Yôe¡V§p FZp Guß Ït\gNôhÓ ¡u\]o. ®Uô] ùLôsØR#p FZp SûP ùT\®pûX Guß TôÕLôl×j Õû\ Øu]ôs ùNVXúW á±Ùs[ôo. Uj§ «p FZXt\ Bh£ SûPùT ßYûRl ùTôßjÕd ùLôs[ Ø¥VôR Lôe¡Wv Lh£, Sôh¥u TôÕLôlûTúV ùLôf ûNlTÓj§ YÚ¡\Õ. UdL[ ûYj úRoR#p RªZLjûRl ùTôÚjRYûW Tô_L R ²j Õl úTôh¥«PôÕ. áhP¦ AûUjúR úTôh¥«Óm. LUpaôNu U§lÀÓ ùNnÙm A[ ÜdÏ RªZL Tô_L CpûX. RªrSôh ÓdÏ úUô¥ Gu] ùNnRôo Guß LUp aôNu úLhPôp ARtLô] Th¥VûX Sôu ùLôÓd¡ú\u Gu\ôo. Sôh¥u TôÕLôlûT Lôe¡Wv Lh£ ùLôfûNlTÓjÕ¡\Õ Guß Tô_L Uô¨Xj RûXYo PôdPo Rª¯ûN ùNükRWWô_u á±]ôo. CÕ Ï±jÕ úLôûY ®Uô] ¨ûXVj §p ùNn§Vô[oL°Pm N²d¡ZûU AYo úUÛm á±VRôYÕ: UdL[ûYj úRoRÛdLô] ©WNô WjûR Tô_L GlúTôúRô ùRôPe¡®h PÕ. UÕûW«p SûPùTt\ áhPj§p 9 ùRôϧLû[f úNokR ùRôiPoLÞm ùTôÕ UdLÞm LXkÕùLôiP]o. §Úlé¬p SûPùTßm áhPj§p 8 ùRôϧLû[f úNokR Tô_L ùRôiPo úLôûY, ©l. 9: ϱlTôL, AWÑ UÚjÕYU û]L°u RWjûR EVojRÜm, S#YûPkR UdLÞdÏ UÚj ÕY YN§Ls ¡ûPlTûR Eߧ ùNnVÜm Aj§hPm Øuù] ÓdLlTP Es[RôL A§p ùR¬®dLlTh¥ÚkRÕ. Ck¨ ûX«p, AkRj §hPm ùRôPo TôL ÑLôRôWj Õû\ A§Lô¬ Ls ùR¬®jRRôYÕ: EVoRW UÚjÕY úNûY Lû[ YZeÏY§p Sôh¥ úXúV RªZLm ØuUô§¬ Uô¨ XUôL §LrkÕ YÚ¡\Õ. Ht ùL]úY EXL Ye¡«u ¨§ÙR ®ÙPu LPkR 2005}Bm Bi ¥p CÚkÕ 2015 YûW ÑLôRô Wj §hPm ùNVpTÓjRlTh PÕ. ì.1,300 úLô¥ ùNX®p SûPØû\lTÓjRlThP Aj §hPj§u Yô«XôL UÚjÕ YUû]L°p ùRôt\ô úSônj RÓl× £¡fûN, úTßLôX AY NW £¡fûN, ÑLôRôW RLYp úUXôiûU Es°hPûY ùNVpTÓjRlThPÕ. ARu ùRôPof£VôLúY AÓjR 5 BiÓLÞdÏ ì.2685.91 úLô¥ U§lÀh¥p ÑLôRôW ºWûUl×j §hPm Øuù]ÓdLlTP Es[Õ. קV §hPj§u ¸r HtùL ]úY úUtùLôs[lThÓ YkR T¦LÞPu CûQkÕ U] SXm NôokR úSônLÞdLô] £¡fûNLs Utßm BúXôN û]Ls YZeÏYÕm úUmT ÓjRlTÓm. AÕϱjR ®¯l ×QoûY UdL°ûPúV HtT ÓjÕm YûL«p קRôL U] SX BúXôNû] ûUVeLÞm, RtùLôûX RÓl× BúXôNû] ûUVeLs AûUdLlTP Es []. AÕUhÓUu±, ®TjÕ £¡fûN ûUVeL°u ùNVpTô ÓLû[ úUmTÓjRÜm, ùTi Ls, ÏZkûRLs, £\ôoLs B¡ úVôÚdLô] SXj §hPeLs ®¬ÜTÓjRÜm SPY¥dûL GÓdLlTÓm Guß AYoLs ùR¬®jR]o. RªZL Thù_h ¥p A±®dLlThÓs[ ÑLô RôW ºWûUl×j §hPj§u ¸r UÚjÕY úNûYLû[ úUmT ÓjÕYÕPu U] SX £¡fûN Lû[ BdLléoYUôL Øuù] ÓlTRtÏm SPY¥dûL GÓd LlTÓm Guß AWÑ YhPôWe Ls ùR¬®jÕs[]. EXL Ye¡«u LPàR®Ù Pu Aj§hPm ùNVpTÓjRl TP Es[Rôp, ARtLôL, Uj §V AWÑ A§Lô¬Ls Utßm EXL Ye¡ ©W§¨§LÞPu TpúYß LhP LXkRôúXôN û]d áhPm SûPùTt\RôL Üm ùR¬®dLlThÓs[Õ. AWÑ UÚjÕYUû]L°p HûZ } G°V UdLÞdÏ E¬V UÚjÕY YN§Ls ¡ûPdLl ùTß¡u\]Yô? GuTûR Eß §lTÓjR ì.2,685.91 úLô¥ ùNX®p ÑLôRôW ºWûUl×j §hPm ùNVpTÓjRlTÓm Guß ¨§ ¨ûX A±dûL«p A±®dLlThPÕ. ùNuû], ©l. 9: PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.