Dinamani : 2019-02-10

15 : 15 : 15

15

Uô ¨ XeLs Oô«tßd¡ZûU, 10 ©lWY¬ 2019 §]U¦ ùNuû] 15 ®¯l×QoÜdLôL... Tô¬dL¬Pm úS¬p SXm ®Nô¬jRôo Aªj `ô EPpSXd Ïû\Ü LôWQUôL KnùYÓjÕ YÚm úLôYô ØRpYÚm, Tô_L êjR RûX YÚUô] Uú]ôLo Tô¬d LûW(63) Tô_L úR£V RûXYo Aªj `ô N²d¡ZûU úS¬p Nk§jÕ SXm ®Nô¬jRôo. YôdÏf NôY¥ ¨ûX«Xô] Tô_L ùRôiPoLs Uj§«p EûWVôtßY RtLôL AdLh£ RûXYo Aªj `ô N²d¡ ZûU úLôYô ùNu\ôo. ®Uô] ¨ûXVj§p CÚkÕ úSWôL T]ô´ AÚúLÙs[ Tô¬d Lo CpXjÕdÏf ùNu\ Aªj `ô, AY¬Pm SXm ®Nô¬jRôo Guß A§Lô¬Ls ùR¬®j R]o. LûQV AZt£ úSôVôp Tô§dLlTh Ós[ Tô¬dLo, LPkR KWôiPôL, AùU ¬dLô Utßm §p# Gnmv UÚjÕYUû] B¡VYt±p ùRôPokÕ £¡fûN ùTtß YÚ¡\ôo. LPkR YôWm UÚjÕY T¬úNôR û]dLôL ÁiÓm §p# Gnmv UÚjÕY Uû]dÏ ùNu\ AYo, 3 SôsLÞdÏ Øu úLôYô §Úm©]ôo. Tô¬dLÚdÏ úRûYVô] UÚjÕY YN§ Ls Aû]jÕm Åh¥úXúV ùNnÕ RWlTh Ós[]. ØRpYo AÛYXLm ùNuß T¦ Vôt\ CVXôR LôWQjRôp Åh¥p CÚk RT¥úV AÛYp úYûXLû[ Tô¬dLo LY ²jÕ YÚ¡\ôo. T]ô´, ©l. 9: bghJ m¿Î 673. Who was the External Affairs Minister in the Provisional Government of India set up by Mahendra Pratap at Kabul? A) I B) II k£L« k£L« C) D) Ïu©L« Ïu©Läšiy A) V.V.S.Iyer B) Nilakanta Brahmachari 679. Which among the following recommended the formation of National Development Council? C) Shenbaga Raman D) T.S.S.Rajan knfªÂu Ãujh¥ mt®fshš fhóèš ah®? A) Planning Commission B) First Five Year Plan A) B) t.nt.R.Ia® Úyf©l Ãu«k¢rhç C) Community Development Council C) D) br©gfuhk‹ o.v°.v°.uh#‹ D) Second Five Year Plan 674. Find out the incorrectly matched pair: Ñoe¡ (Magazine) (Publisher) A) £l¡FG A) Suryodayam - Nilakanta Brahmachari B) B) India - M.Srinivasan C) C) Pro India - Vanchinathan LoSôPL Uô¨Xm, ùTeLð¬p N²d¡ZûU SûPùTt\ NôûXl úTôdÏYWjÕ ®¯l×QoÜ úTW¦«p TeúLt\ úTôdÏYWjÕ LôYXoLs. D) D) Indian Review - G.A.Natesan 680. Which among the following is not a foundation Principle of NITI Aayog? E.©. ÏmT úU[ô®p Cuß ×²R ¿WôPp: 2 úLô¥ TdRoLs YÚûL (Ïjoe) (MÁça®) A) A) An empowered role of States as equal partners Nçnahj« - Úyf©l Ãu«k¢rhç B) ϪÂah - v«.Óåthr‹ B) A knowledge hub of internal as well as external resources C) ònuh ϪÂah - thŠÁehj‹ D) ϪÂa‹ bu›ô - í.V.enlr‹ ^ôo, 6,000 FodLôYp TûP« ]o TôÕLôl×l T¦«p DÓT ÓjRlThÓs[]o. 40 LôYp ¨ûXVeLs, 58 úNôRû]f NôY¥Ls, 40 ¾V ûQl× ¨ûXVeLs B¡VYt ±p CÚkÕ LiLô¦l× T¦ Ls úUtùLôs[lThÓ YÚ ¡u\]. CûY R®W, Uj§V TôÕ Lôl×l TûP«u 80 LmùT² TûPLs, ¾®WYôRj RÓl× ©¬Ü TûP«]o, ùY¥ÏiÓ ùNV#Zl× ¨×QoLs B¡ úVôÚm LiLô¦l× T¦«p DÓThÓs[]o. ¿WôPp ÏmT úU[ô®u Ød ¡V ¨LrÜ GuTRôp SôùPe¡ Ûm CÚkÕ ÑUôo 2 úLô¥ Ud Ls YûW ¿WôP YWXôm Guß G§oTôodLlTÓ¡\Õ. AR ]ôp TXjR TôÕLôl× HtTôÓ Ls úUtùLôs[lThÓs[]' Gu\ôo. ÏmT úU[ô®u LûP£ ײR ¿WôPp Uôof 4 (ULô £YWôj §¬) }Bm úR§ SûPùT\ Es [Õ. ÏmT úU[ô ®ZôûY ùVôh¥, ©WVôdWôw SLWm ØÝYÕm 9 UiPXeL[ôLl ©¬dLlThÓ, 20 B«Wm úTôÄ ùTtß YÚ¡\Õ. C§p, ØRXôYÕ ×²R ¿Wô Pp ULW NeLWôk§ §]j§p SûPùTt\Õ. AûRVÓjÕ CWiPôYÕ ×²R ¿WôPp ùUü² AUôYôûN §]j§p SûPùTt\Õ. Ck¨ûX«p, 3} BYÕ Ød¡V ¨LrYô] YNkR TgNª ײR ¿WôPp Oô«tßd ¡ZûU SûPùT\Üs[Õ. CR ]ôp, SôÓ ØÝYÕm CÚkÕ TdRoLs ©WVôdWôw SL¬p Ï®Vj ùRôPe¡Ùs[]o. CÕùRôPoTôL ÏmT úU[ô A§Lô¬ ®_n ¡Wi B]kj áßûL«p, "YNkR TgNª ײR ÏmT úU[ô ®u Ød¡V ¨LrYô] "YNkR TgNª' ײR ¿WôPp Oô«t ßd¡ZûU ( ©l. 10) SûPùT \Üs[Õ. CkR ¿WôPÛdÏ 2 úLô¥dÏm úUtThP TdRo Ls YÚûL RWXôm Guß G§o TôodLlTÓ¡\Õ. EjRWl ©WúRNj§p Es[ ©WVôdWôw (AXôLôTôj) SL ¬p LeûL, VØû], NWvY§ B¡V êuß S§LÞm NeLªd Ïm CPj§p ÏmT úU[ô ®Zô SPjRlTÓ¡\Õ. ¨LZôi¥u ÏmT úU[ô ®Zô, LPkR UôRm 15}Bm úR§ ùRôPe¡ SûP ©WVôdWôw, ©l. 9: C) A collaborative implementation platform facilitating 675. Who published a book Congress Yathirai’? called ‘Engal D) One-Size formulation Fits All approach in policy A) Namakkal Ramalingam B) Rajaji Ñoe¡ C) T.Prakasam D) Bharathiyar A) btëæ£lt® ah®? B) A) ehk¡fš Ïuhkè§fdh® B) Ïuh#hí C) js« C) o.Ãufhr« D) ghuÂah® D) tifæyhd bfhŸif cUth¡f« LôxÁ¬p "vû]lTo' RôdÏRp: WôÔY ÅWo LôVm §¬Qêp Lôe¡Wv GmGpH ÑhÓd ùLôûX 676. Find the incorrectly matched pair: 681. What is the term period of Members of Central Vigilance Commission? _mØ}LôxÁo Uô¨Xm, Wù_[¬ UôYhPj §p Tô¡vRôu WôÔYj§ ]o SPj§V "vû]lTo' Rôd ÏR#p WôÔY ÅWo JÚYo LôVUûPkRôo. CÕϱjÕ WôÔY A§ Lô¬ JÚYo á±VRôYÕ: ùSù`Wô®u LXôp Tϧ «p TôÕLôl×l T¦«p WôÔY ÅWoLs DÓTh¥Úk R]o. AlúTôÕ, Tô¡vRôu GpûXl Tϧ«p CÚkÕ "vû]lTo' RôdÏRp SPjRl ThPÕ. C§p, WôÔY ÅWo JÚYo LôVUûPkRôo. AYo EP] ¥VôL ùa#LôlP¬p AÚ ¡p Es[ WôÔY UÚjÕYU û]dÏ ùLôiÓ ùNpXlTh Pôo. Tô¡vRôu ÅWoLs ùRôPokÕ Aj ÕÁ±j RôdÏRp SPj§ YÚ¡u\]o. Wù_[¬, égf B¡V UôYhPeL°p CkR BiÓ ùRôPe¡ CÕYûW úTôo ¨ßjRJlTkRjûRÁ±Tô¡v Rôu WôÔY ÅWoLs AqYl úTôÕ RôdÏRp SPj§ YÚ ¡u\]o Guß AkR A§Lô¬ ùR¬®jRôo. _mØ, ©l. 9: A) Interstate Council - Ministry of Home Affairs §¬ Qêp Lôe¡Wv Lh£ «u GmGpH NjVô ´j ©vYôû^ UoU SToLs ÕlTôd¡Vôp ÑhÓd ùLôu\]o. CÕϱjÕ úTôÄ ^ôo á±VRôYÕ: ¡ÚxSLo NhPl úTWûYj ùRôϧ GmGpHYô] NjVô´j ©vYôv, Sô¥Vô UôYhPm, ×pTô¬ Tϧ«p ¨Lrf£ Ju±p N²d¡ZûU UôûX TeúLt\ôo. AlúTôÕ, UoU SToLs £Xo AYûW ÕlTôd¡Vôp ÑhÓ ®hÓ Rl©f ùNu\]o. CûRVÓjÕ, AYo AÚ¡p Es[ UÚjÕYUû] «p AàU§dLlThPôo. G²àm, AYo UÚjÕYUû]dÏd ùLôiÓ YÚm Y¯«úXúV E«¬ZkÕ®hP RôL UÚjÕYoLs ùR¬®jR]o. CÕ ùRôPoTôL YZdÏl T§Ü ùNnÕ ®Nô WûQ SPj§ YÚ¡ú\ôm Guß úTôÄ ^ôo ùR¬®jR]o. ¡ÚxSLo, ©l. 9: A) 5 years or 65 years B) Staff Selection - Ministry of Personnel B) 6 years or 65 years Commission C) 4 years or 65 years C) Zonal Councils - Ministry of North Eastern India D) 4 years or 62 years Ñoe¡ D) Central Social Welfare - Ministry of Women WôÔY Board and Child Development A) 5 tUl§fŸ mšyJ 65 taJ tiu [email protected]úTp JlTkRm ®Uô]lTûPdLôLYô? ùRô¯X§ToLÞdLôLYô? B) 6 tUl§fŸ mšyJ 65 taJ tiu C) 4 tUl§fŸ mšyJ 65 taJ tiu [email protected]úTp úTôo ®Uô] JlTkRm úUtùLôs [lThPÕ Sôh¥u ®Uô]l TûPûV Y#ûUlTÓjÕY RtLôLYô? ApXÕ ¨§ùSÚd L¥«p CÚdÏm ùRô¯X§ ToLÞdÏ ERÜYRtLôLYô? Guß ©WRUo SúWk§W úUô¥ T§X°dL úYiÓm G] £YúNû] Lh£ Y#Ùßj§ ØmûT, ©l. 9: ©WRUo T§X°dL £YúNû] Y#ÙßjRp D) 4 tUl§fŸ mšyJ 62 taJ tiu A) khãy§fS¡F Ïilnaahd FG - cŸJiw mik¢rf« Ùs[Õ. Øu]RôL, [email protected]úTp úTôo ®Uô]j§u ®ûX ®YWm ϱjÕ ©Wôuv ¨ßY]jÕ Pu ©WRUo AÛYXLm úTWm úT£VRtÏ AlúTôûRV TôÕ Lôl× Õû\ ùNVXo BhúN Tm ùR¬®jRôo Guß Be¡X Sô°R¯p ùYs°d¡ZûU ùNn§ ùY°Vô]Õ. AûRVÓjÕ CkR ®YLô Wj§p T§X°dÏUôß ©WR UûW £YúNû] Y#Ùßj§ Ùs[Õ. 682. Which among the following forms the motto of Central Bureau of Investigation? B) I. Industry C) II. Impartiality k©ly FG¡fŸ - tl»H¡F ϪÂa mik¢rf« III. Transparency D) IV. Integrity YeLúRNjÕdÏ A§L Øuà¬ûU Tu±d LônfNp: TgNôl, Ï_WôjÕdÏ 2 UÚjÕYd ÏÝûY Aàl©VÕ Uj§V AWÑ thça« FHªij ey‹ mik¢rf« Codes: 677. Which among the following specialized wing of NITI Aayog? is not a A) I, II and IV only B) I, II and II I only úTô d Ï Y W j û R Ù m úUmTÓjR Ø¥Ùm. LPkR 2015Bm BiÓ ©WRUo úUô¥ YeLúRNj ÕdÏ ùNuß §Úm ©V ©\Ï, CÚ Sô Ó L Þ dÏ CûPúV 90 JlTkRe Ls ûLùVÝjRô¡ Ùs[]. CÕ CÚRWl× E\ûY AÓj RdLhPjÕdÏ GÓjÕf ùNpX ERÜm Gu\ôo ÑxUô vY Wôw. áhÓ BúXôNû]d ÏÝd áhPj§p YeLúRN ùY°Ù\ Üj Õû\ AûUfNo H.úL.Al Õp úUôùUu TeúLt\ôo. CR]ôpRôu ¾od LlTPôUp CÚkR £X CÚRWl× ©Wf û]LÞdÏm ¾oÜ GhP Ø¥kRÕ. ¨Û ûY«p CÚdÏm ©Wf û]LÞdÏm ¾oÜ GhPlTÓm. G¬Nd§j Õû\, NôûX AûUjRp, W«púY, Õû\ØLe Ls, EsSôhÓ ¿oY¯l úTôdÏ YWjÕ B¡V Õû\L°Ûm CÚ SôÓLÞdÏ CûPúV TWvTW JjÕûZlûT HtTÓjR úYi Óm. CRuêXm A§L úYûX YônlûT HtTÓjR Ø¥Ùm. CÚSôÓLÞdÏ CûPúVVô] AiûP SôPô] YeLúRNjÕdÏ A§L Øuà ¬ûU A°jÕ Aû]jÕ ER®L û[Ùm ùNnV Ck§Vô RVôWôL CÚlTRôL ùY°Ù\Üj Õû\ AûUfNo ÑxUô vYWôw ùR¬ ®jRôo. Ck§Vô}YeLúRNm CûP úVVô] 5BYÕ áhÓ BúXôN û]d ÏÝ áhPm LPkR ùYs °d¡ZûU §p#«p SûPùTt \Õ. A§p TeúLtß ÑxUô vY Wôw úT£VRôYÕ: YeLúRNl ©WRUo ú`d aº]ô®u Y[of£j §hPe LÞdÏ Aû]jÕ BRWûY Ùm Ck§Vô A°dL RVôWôL Es[Õ. ×Õ §p#, ©l. 9: C) II, III and IV only D) All the above A) Research Wing Ñoe¡ B) Implementation Wing Ï_Wôj, TgNôl B¡V Uô¨XeL°p úYLUôLl TW® YÚm Tu±d LônfNûXd LhÓlTÓjR, AkR Uô¨XeLÞdÏ 2 UÚjÕYd ÏÝdLû[ Uj§V ÑLô RôWj Õû\ AûUfNLm Aàl© ûYjÕs[Õ. CÕϱjÕ AkR AûUfNLj §u êjR A§Lô¬ JÚYo N²d¡ ZûU á±VRôYÕ: Ï_Wôj, Tg Nôl B¡V Uô¨XeL°p Tu±d LônfNp úYLUôLl TW® YÚ¡ \Õ. Ï_Wôj§p LPkR 7}Bm úR§ YûW, Tu±d LônfNÛdÏ 54 úTo E«¬ZkR]o; 1,187 úTo Tô§dLl ThÓs[]o. CúRúTôp, TgNôl Uô¨Xj§p Tu±d LônfNÛdÏ 30 úTo E«¬ZkÕs[]o; 301 úTo Tô§dLlThÓs[]o. CûRVÓjÕ, CÚ Uô¨XeLÞd Ïm Uj§V ÑLôRôWj Õû\ AûUf NLm Nôo©p 2 UÚjÕYd ÏÝd Ls Aàl© ûYdLlThÓs[]. CRtÏ Øu×, Wô_vRô²p Tu ±d LônfNp úYLUôLl TW®VRôp, AkR Uô¨XjÕdÏ UÚjÕYd ÏÝ ®]o Aàl© ûYdLlThP]o. AkR Uô¨Xj§p LPkR 7}Bm úR§ ¨XYWlT¥, Tu±d LônfNÛdÏ 96 úTo E«¬ZkR]o. 2,706 úTo Tô§d LlTh¥ÚkR]o Gu\ôo AYo. YP Uô¨XeL°p Tu±d Lônf Np úYLUôLl TWÜYûR AÓjÕ, Uj§V ÑLôRôWj Õû\ AûUfNLf ùNVXo ©Ãj§ ÑRu, R]Õ Õû\ A§Lô¬LÞPu LPkR YôWm BúXôNû] SPj§]ôo. Al úTôÕ, Tu±d LônfNûXj RÓlT RtLô] Øuú]tTôÓLs ϱjÕ ®Yô§dLlThPÕ. ×Õ §p#, ©l. 9: C) Consultancy Wing D) Team India Wing I. Áw¥ò¥ ÃçÎ mšy? II. eLãiy jtwhik III. A) B) MuhOE¢Á ÃçÎ IV . ne®ik C) D) Mnyhrid ÃçΠϪÂa mâ ÃçÎ 678. Consider the following statements regarding the functions of the Erstwhile Planning Commission and choose the correct answer using the codes given below: A) I, II IV B) I, II III k£L« k£L« C) II, III IV D) k£L« 683. Where and when did the institution of I. It indicates the factors that retard economic development. [email protected] ÏÚ ¨û]Ü §]m AàN¬l×: LôxÁ¬p ØÝ AûPl× úTôWôhPm A) Finland, 1919 B) Norway, 1962 II. It formulates a plan for the most effective and balanced utilisation of the country’s resources. C) Denmark, 1955 D) Sweden, 1809 (Ombudsman) úYiÓm GuTûR Y#Ùßj§ CkR ØÝ AûPl×dÏ aý¬Vj UôSôhÓ Lh£, _mØ LôxÁo ®ÓRûX Øu]¦ B¡VûY AûZl× ®Ój§ÚkR]. ØÝ AûPlûTùVôh¥ G§ol× úTW¦Ls SûPùT \ôUp CÚlTûR RÓdL ûNVj A# `ô ¡Xô², ªoYôv EUo Tìd Es°hP HWô[Uô] ©¬ ®û]YôR RûXYoLs ÅhÓ LôY#p ûYdLlThP]o. TRt \m ¨û\kR TϧL°p ANmTô ®R NmTYeLû[ R®odL TôÕ Lôl× TûP«]o A§L A[®p Ï®dLlThÓ TôÕLôl× T¦ «p DÓTÓjRlThP]o Guß A§Lô¬Ls ùR¬®jR]o. CkR ¨ûX«p, AY¬u ¨û]Ü §]m N²d¡ZûU Aà N¬dLlThPûRVÓjÕ, ©¬ ®û]Yô§Ls ØÝ AûPl× úTôWôhPjÕdÏ AûZl× ®Ój§ÚkR]o. CR]ôp, Lôx Á¬p ùTôÕUdL°u CVp× YôrdûL ØPe¡VÕ. LûPLs, YojRL ¨ßY]e LsAû]jÕm êPlTh¥Úk R]. NôûXL°p ùTôÕ úTôdÏ YWjÕ YôL]eL°u úNûYLs ¨ßjRlTh¥ÚkR]. CR]ôp, ùTôÕUdLs ªLÜm Tô§l×d Ïs[ô¡]o Guß A§Lô¬Ls ùR¬®jR]o. [email protected] ÏÚ®u EPûX LôxÁ¬p APdLm ùNnV [email protected] ÏÚ ¨û]Ü §]m LûP©¥dLlTh PûRùVôh¥ LôxÁ¬p ùTôÕ UdL°u CVp× YôrdûL N²d ¡ZûU Tô§dLlThPÕ. SôPôÞUu\ RôdÏRp YZd ¡p Ød¡V Ït\Yô°Vô] [email protected] ÏÚ LPkR 2013}Bm BiÓ ©lWY¬ 9}Bm úR§ çd¡#PlThPôo. AYWÕ EPp §p#«p Es[ §Lôo £û\ Y[ôLj§úXúV ×ûRdLl ThPÕ. [email protected] ÏÚ C\kR §]j ûRùVôh¥ ©¬®û]Yô§ Ls BiÓúRôßm LôxÁ¬p ØÝ AûPl× úTôWôhPjûR SPj§ YÚ¡u\]o. cSLo, ©l. 9: Codes: A) I only B) II only A) B) ËyhªJ, 1919 eh®nt, 1962 C) Both I and II D) Neither I nor II C) D) bl‹kh®¡, 1955 °Ål‹, 1809 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 I. fhuâfis R£o¡fh£L»wJ. C C D C B C B D C A D II. ÏJ eh£o‹ ts§fis äfΫ gaDŸs £l§fis tF¡»wJ. PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.