Dinamani : 2019-02-10

17 : 17 : 17

17

EXLm Oô«tßd¡ZûU, 10 ©lWY¬ 2019 §]U¦ ùNuû] 17 ÕÉ£Vô ªë³Vm ÕlTôd¡j RôdÏRp: 7 úTÚdÏ BÙs aú]ôn SL¬p YP ùLô¬V A§TÚPu Nk§l× UgNs Ae¡l úTôWôhPm... ¥Wml RLYp ÕÉ£Vô®p ªë ³Vm Utßm LPtLûWl Tϧ L°p LPkR 2015}BiÓ SPj RlThP ÕlTôd¡j RôdÏRpL °p ùRôPo×ûPV TVeLWYô §Ls 7 úTÚdÏ AkSôhÓ ¿§ Uu\m BÙs RiPû] ®§j RÕ. LPkR 2015 Uôof Utßm úU UôReL°p SPjRlThP Õl Tôd¡j RôdÏRp NmTYeLs ùRôPoTôL 12}dÏm úUtTh úPôo ÁÕ Ït\m NôhPlTh PÕ. CÕùRôPoTô] ®Nô WûQ LPkR SôuÏ BiÓL [ôL SûPùTtß YkR ¨ûX «p, CkR CWiÓ YZdÏL°p ÕÉ£Vô ¿§Uu\m N²d¡ ZûU ¾olT°jRÕ. ARuT¥, 60 úT¬u E«¬ Zl×dÏ LôWQUô] 7 TVeLW Yô§LÞdÏ BÙs RiPû] YZe¡ ÕÉ£Vô ¿¾Uu\m ¾ol T°jRÕ. úUÛm, CkR YZd ÏL°p Ït\mNôhPlThP TXûW ®Ó®jÕ ¿§Uu\m Ej RW®hPÕ. RiPû] ùTt\ Aû]Y Úm úUpØû\ÂÓ ùNnVÜs[ RôL AYoL[Õ YZdÏûWOo Ls ùR¬®jR]o. LPkR 2015}Bm BiÓ Uôof UôRj§p RûXSLo Õ²μp Es[ ªë³Vj§p ÖûZkR 3 TVeLWYô§Ls Ae ¡ÚkRYoLs ÁÕ Liê¥jR] UôL RôdÏRp SPj§]o. TVe LWYô§L°p CÚYo ÕlTôd¡ Vôp ÑhP§p, 21 ùY°SôhÓ ÑtßXôl TV¦LÞm, ÕÉ£ VôûYf úNokR TôÕLôYXo JÚYÚm E«¬ZkR]o. CkR YZd¡p, 3 úTÚdÏ BÙs Ri Pû] YZeLlThPÕ. AúR BiÓ ÑtßXô LPt LûW SLWUô] ùN[³«p TVe LWYô§Ls SPj§V RôdÏR #p 38 úTo ùLôpXlThP]o. CYoL°p ùTÚmTôXôú]ôo ©¬h¥x SôhûPf úNokR Ñt ßXôl TV¦Ls. CkR YZd ¡p SôuÏ úTÚdÏ BÙs Ri Pû] ®§dLlThÓs[Õ. CkR TVeLWYôR RôdÏRp LÞdÏ I.Gv. TVeLWYôR AûUl× ùTôßlúTt\Õ Ï ±l©PjRdLÕ. Õ²x, ©l. 9: (úLôl×l TPm) YP ùLô¬V A§To ¡m ú_ôe}EuàP]ô] R]Õ CWiPôYÕ Nk§l×, ®VjSôm RûXSLo aú]ô«p SûP ùT\®ÚlTRôL ¥Wml ùR¬®jÕs[ôo. ¡m ú_ôe}Euû] ®VjSôªp CkR UôRm 27 Utßm 28}Bm úR§L°p Nk§dLÜs[RôL ¥Wml HtùL]úY A±®j§ÚkR ¨ûX«p, AkRf Nk§l× SûPùT\Üs[ SL¬u ùTVûW AYo Rt úTôÕ ùY°«hÓs[ôo. CÕϱjÕ ÑhÓûW (Ó®hPo) YûXR[j§p ¥Wml ùY°«h Ós[ T§®p ùR¬®jÕs[RôYÕ: G]Õ ©W§¨§Ls YP ùLô¬Vô ùNuß AkR SôhÓ A§L¬LÞ Pu BdLléoYUô] úTfÑYôojûR SPj§j §Úm©Ùs[]o. G]dÏm, ¡m ú_ôe}EuàdÏm CûPúV SûPùT\Üs[ CWiPôYÕ Nk§l©u úSWm, úR§, CPm B¡V ®YWeLû[ AYoLs Cߧ ùNnÕs[]o. ARuT¥, ®VjSôm RûXSLo aú]ô«p CkR UôRm 27 Utßm 28}Bm úR§L°p SôeLs Nk§dL®Úd¡ú\ôm. YP ùLô¬V A§TÚPu úTfÑYôojûR SPj§, AûU§ ØVt £ûV úUÛm Øuù]ÓjÕf ùNpX BYÛPu Esú[u Guß R]Õ ÑhÓûWl T§®p ¥Wml ϱl©hÓs[ôo. ùRu ùLô¬Vô, AùU¬dLô úTôu\ SôÓLÞdÏ AfÑßjRûX HtTÓjÕm YûL«p, AÔ BÙReLs Utßm HÜLûQ úNôR û]Lû[ YP ùLô¬Vô LPkR 2017}Bm Bi¥u CߧYûW ùRôPokÕ SPj§ YkRÕ. CR]ôp, YP ùLô¬VôÜdÏm, AùU¬dL}ùRu ùLô¬V áhP ¦dÏm CûPúV LÓm TRt\m ¨X® YkRÕ. CkRf ãZ#p, ùRu ùLô¬Vô®p LPkR BiÓ Uôof UôRm SûPùTt\ Ï°oLôX J#m©d¡p YP ùLô¬Vô TeúLt\ûRj ùRôPokÕ, CÚ ùLô¬V SôÓLÞdÏm CûPúV TRt\m R¦kÕ CQdLUô] ãZp HtThPÕ. ARu ùRôPof£VôL, YP ùLô¬V A§To ¡m ú_ôe}Eu, ùRu ùLô¬V A§To êu ú_}Cu B¡úVô¬ûP«Xô] YWXôtßf £\l× ªdL Nk§l×Ls CWiÓ Øû\ SûPùTt\]. CRt¡ûPúV, AùU¬dL A§To ùPô]ôph ¥WmlûTÙm ¡m ú_ôe}Eu £eLlé¬p LPkR BiÓ _þu UôRm Nk§jÕ úTfÑ YôojûR SPj§]ôo. AlúTôÕ, ùLô¬V ¾TLtTjûR AÔ BÙ ReL[t\ ©WúRNUôdÏYÕ Es°hP 4 AmN ¾oUô]j§p CÚ RûXYoLÞm ûLùVÝj§hP]o. G²àm, AkRj ¾oUô]jûR ¨û\úYtßYRtLôL YP ùLô¬Vô úTô§V A[Ü SPY¥dûL GÓdL®pûX Guß AùU¬dLôÜm, CkR ®YLôWj§p AùU¬dLô ªWhPp úTôdûLd LûPl©¥lT RôL YP ùLô¬VôÜm Juû\ùVôuß Ït\m Nôh¥ YÚ¡u\]. CkRf ãZ#p, CÚ SôhÓ A§ToLÞm RtúTôÕ CWiPôYÕ Øû\VôL Nk§jÕl úTfÑYôojûR SPjR®ÚlTÕ ªÏkR G§o TôolûT HtTÓj§Ùs[Õ. YôμePu, ©l. 9: ©Wôuv A§To CUôàYp úUdWu AW£u ùLôsûLLÞdÏ G§ol× ùR¬®jÕ, RûXSLo TôóÛs[ ×LrùTt\ ùYt± ¨û]Ü Yû[Ü AÚúL 13}BYÕ YôWUôL BolTôhPj§p DÓThP UgNs Ae¡ úTôWôhPdLôWoLs. RônXôkÕ C[YW£ûV úRoR#p ¨ßjÕm §hPm WjÕ RônXôk§p AÓjR UôRm SûPùT\®ÚdÏm ùTôÕj úRoR#p ©WRUo TR® úYhTô[WôL AkR SôhÓ C[Y W£ EúTôpWjR]ôûY (67) ¨ßj Õm §hPjûR Rôn WdNô Nôoh Lh£ ûL®hPÕ. C[YW£ûV úRoR#p úTôh¥ «Pf ùNnVd áPôÕ Guß AkR SôhÓ AWNo Uaô Y´WXôe Lôou ©\l©jR EjRWûY Htß AkRd Lh£ CkR Ø¥ûY GÓj Õs[Õ. RônXôk§p Øu]ôs ©WRUo «eXd μ]YjWô®u Bh£ûV WôÔYl ×Wh£«u êXm LPkR 2014}Bm BiÓ L®rjR Al úTôûRV WôÔY RûXûU R[ T§ ©WÙj Nôu}K}Nô, RtúTôÕ AkR Sôh¥u ©WRUWôL TR® Y¡jÕ YÚ¡\ôo. AÓjR UôRm 24}Bm úR§ SûPùT\Üs[ ùTôÕj úRoR#p @TXe ©WôN úTeLôd, ©l. 9: Uu]¬u EjRWûY Ht\Õ Rôn WdNô Nôoh Lh£ úRoR#p C[YW£ úTôh¥ «h¥ÚkRôp, RônXôkÕ YW Xôt±p AWNd ÏÓmTjûRf úNokR JÚYo ùTôÕj úRoR#p úTôh¥«hPÕ AÕúY ØRp Øû\VôL CÚk§ÚdÏm. RônXôkÕ AWN ÏÓmTm AW £VÛdÏ AlTôtThPRôLd LÚ RlTÓ¡\Õ. AW£Vp TRt\m A§L¬dÏm úTôÕ UhÓm GlúTôRôYÕ AWN ÏÓmTj§]o AW£Vp ®Y LôWeL°p RûX«ÓYo. CkR ¨ûX«p, ØRp Øû\ VôL Ko AW£Vp Lh£«u Nôo ©p AWNo Uaô Y´WWXôeLôo ²u êjR NúLôR¬Ùm, C[YW£ ÙUô] EúTôpWjR]ô úTôh¥« P®ÚlTRôL ùY°Vô] ùNn§ TWTWlûT HtTÓj§VÕ. Wj Lh£ Nôo©Xô] ©WRUo TR® úYhTô[WôL AYo úTôh¥«P §hPªhÓs[ôo. AkRj úRoR#p ùYt± ùTtß, ÁiÓm Bh£VûUdÏm Sm©d ûLÙPu AYo Es[ôo. CkRf ãZ#p, UdL°ûPúV ùNpYôdÏ ªdL AWN ÏÓmTj ûRf úNokR C[YW£ EúTôpWj R]ô CkRj úRoR#p Rôn WdNô Nôoh Lh£«u ©WRUo TR® úYhTô[WôL úTôh¥«ÓYôo Guß ùYs°d¡ZûU A±®d LlThPÕ. AûRVÓjÕ, úRoR#p RtúTô ûRV ©WRUo ©WÙj Nôu}K}Nô ÁiÓm ùYt± ùTßYÕ úLs ®dϱVô]Õ. CkR ¨ûX«p, C[YW£ EúTôpWjR]ô úRoR#p EúTôpWjR]ô úTôh¥«ÓYRtÏ AWNo Uaô Y´WXeLôou G§ol× ùR¬®j RûRVÓjÕ, AYûW úRoR#p ¨ßjÕm §hPjûR Rôn WdNô Nôoh Lh£ RtúTôÕ ûL®hÓs [Õ. XxLo}H}ùRônTô CVdLj§p úNW ØVu\ AùU¬dL Cû[Oo A§W¥ ûLÕ AùU¬dLô®p £¡fûN Ø¥kÕ §p# §Úm©]ôo ú_h# èp, ÑhÓûW Es°hP NêL FPLeLs êXUôL R]Õ LÚjÕLû[ EP àdÏPu AYo T¡okÕ ùLôiÓ YkRôo. Ck¨ ûX«p, AYo SôÓ §Úm© Ùs[ôo. AYo AùU¬dLô ®p CÚkRúTôÕ, Uj §V CûPdLôX Thù_hûP RtLô#L ¨§VûUfNo ©ëx úLôVp RôdLp ùNnRôo. G²àm Thù_h ϱjR FPLeL°u úLs®dÏ ú_h# AùU¬dLô ®p CÚkúR T§X°jÕ YkRôo. SôPôÞUu\j§p Thù_h ®YôRj§p LXkÕ ùLôsYÕ Ï±jR úLs®dÏ, Ck§VôÜdÏ §Úm×YÕ Ï±jÕ UÚjÕYoLs BúXôNû]lT¥úV Ø¥ùYÓdL Ø¥Ùm Guß á±«ÚkRôo. SôPôÞUu\ Thù_h áhPj ùRôPo YÚm 13}Bm úR§ ¨û\ YûPVÜs[Õ. Thù_h ÁRô] ®YôReL°p RtúTôÕ ©ëx úLôVp T§X°jÕ YÚ¡\ôo. áhPjùRôPo Ø¥YûPV 3 SôsLs CÚdÏm ¨ûX«p, Ck §Vô YkÕs[ AÚi ú_h# Thù_h ®YôReL°p TeúLt Tôo Guß G§oTôodLlTÓ¡\Õ. UÚjÕY £¡fûNdLôL AùU¬dLô ùNu±ÚkR Uj§V AûUf No AÚi ú_h#(66), £¡fûN Ø¥kÕ N²d¡ ZûU §p# §Úm©]ôo. Uj§V AûUfNo AÚi ú_h#dÏ §p# «p Es[ Gnmv UÚj ÕYUû]«p LPkR BiÓ úU UôRm £ß¿WL Uôtß AßûYf £¡fûN ùNnVlThPÕ. Ck¨ ûX«p, LPkR UôRm ÁiÓm AY ÚdÏ EPpSXd Ïû\Ü HtTh PÕ. AûRVÓjÕ §Ñ AßûYf £¡fûNdLôÜm, ×tßúSôûV LiP±Ùm T¬úNôRû]dLôL Üm LPkR UôRm AYo ¨ëVôod ùNu\ôo. AûRVÓjÕ AYWÕ ¨§VûUfNo ùTôßl×Ls RtLô #LUôL W«púY AûUfNo ©ëx úLôV#Pm áÓRp ùTôßlTôL A°dLlThPÕ. AßûY £¡fûN Ø¥kÕ 2 YôWeLs KnùYÓdL úYiÓm Guß UÚjÕYoLs A±Üßj §VûR AÓjÕ ú_h# AùU ¬dLô®p Re¡«ÚkRôo. AùU ¬dL UÚjÕYUû]«p £¡fûNl ùTtß YkR ¨ûX«Ûm, AW £Vp ®YLôWeLs ϱjÕ ØL ¨ëVôod, ©l. 9: ¥Wml EPp SXjÕPu Es[ôo CÕϱjÕ ÕûQ AhPôo² ù_]Wp _ôu ¼Uov á±VRôYÕ: AùU¬dL Cû[OoLû[ êû[f NXûY ùNnÕ TVeL WYôR CVdLeL°p úNolT RtLôLúY JÚ ÏmTp CVe¡ YÚ¡\Õ. CYoLs NêL YûX R[j§u BRWÜPu CkR ùNVûX AWeúLt± YÚ¡u\ ]o. ùRtÏ ùPd^ôû^f úNokR 18 YVRô] ûUdúLp ùLn# ºùYp ÁÕm CúR Ït\fNôh ¥u ¸r YZdÏ T§Ü ùNnVl ThÓs[Õ. CYo, NêL YûX R[eLû[l TVuTÓj§ Xx Lo}H}ùRônTô CVdLjÕd LôL BhLû[ úNojÕ Yk Õs[ôo. AYoLs Aû]Y ûWÙm TVeLWYôR T«t£d LôL Tô¡vRôu Aàl© Yk Õs[ôo. AeÏ T«t£ ùTtß AùU¬dLôÜdÏ §Úm© TVeL WYôR RôdÏRûX ¨LrjÕYúR AYoL°u CXdÏ. AúRúTôu\ GiQj§p Rôu, GuLôoú]£Vàm Tô¡vRôàdÏ ùNuß AkR TVeLWYôR AûUl©p úNW ØVußs[ôo. TVeLWYôR ùNVpLû[ AWeúLt± Ud Lû[ ùLôuß Ï®dL úYi Óm GuTúR R]Õ BûN. ARtÏ úRûYVô] T«t£L û[l ùT\úY Tô¡vRôu ùNpX ®Úm©VRôL Gu Lôoú]£Vu ®NôWûQ«u úTôÕ Jl×d ùLôiÓs[ôo Gu\ôo AYo. XxLo}H}ùRônTô TVeLW YôR CVdLm LPkR 2008}Bm BiÓ SPj§V ØmûT Rôd ÏR#p AùU¬dLoLs Es °hP 166 úTo E«¬ZkR]o. CûRVÓjÕ, Tô¡vRôû] ûUVUôLd ùLôiÓ ùNVpT Óm AkR CVdLjûR I.Sô. Ut ßm AùU¬dLô EXL TVeLW YôR AûUlTôL A±®jRÕ. XxLo}H} ùRônTô CVdLj§p úNÚm BûNÙPu Tô¡vRôu ùNpX ØVu\ ¨ëVôodûLf úNokR 29 YVÕ Cû[OûW AùU¬dL úTôÄ^ôo A§W¥VôL ûLÕ ùNnÕs[]o. UuaôhPu SLWjûRf úNokRYo ËNv ®[email protected]úPô GuLôoú]£Vu. CYo LPkR ®VôZd¡ZûU CWÜ _ôu [email protected] ùLu]¥ NoYúRN ®Uô] ¨ûXVj§#ÚkÕ Tô¡vRôu ùNpYRtÏ RVô WôL CÚkRôo. AlúTôÕ AYûW Ñt±Yû[jR ×X]ôn Üj Õû\ A§Lô¬Ls ®Nô WûQ úUtùLôiP]o. A§p AYo, XxLo}H} ùRônTô CVdLj§p úNÚm GiQjÕPu Tô¡vRô àdÏ ùNpX CÚlTÕ ùR¬V YkRÕ. CûRVÓjÕ, úTôÄ^ôo AYûW ûLÕ ùNnR]o. YôμePu, ©l. 9: ùYsû[ Uô°ûL UÚjÕYo AùU¬dL A§To ùPô]ôph ¥Wml EPp SXj ÕPu Es[RôL ùYsû[ Uô°ûL UÚjÕYo ùR¬®jÕs[ôo. AùU¬dLô®p A§ToL[ôL ùTôßl× Y¡lTYoLs, BiÓ úRôßm UÚjÕYl T¬úNôRû]dÏ EsTÓjRlThÓ AYoL[Õ EPp ¨ûX ϱjR ®YWeLs ùTôÕUdLÞdÏj ùR¬VlTÓjRl TÓm. AkR YûL«p, ¥Wml©u EPp ¨ûXûV UÚjÕYoLs LPkR ùYs°d¡ZûU T¬úNô§jR]o. ÑUôo 4 U¦ úSWm SûPùTt\ AkR UÚjÕYl T¬úNôRû]d Ïl ©\Ï, ¥Wml©u UÚjÕYÚm, ùYsû[ Uô°ûL UÚjÕYd ÏÝ CVdÏSÚUô] ºu ©. Lôu# á±VRôYÕ: A§To ùPô]ôph ¥Wml×dÏ ùNnVlThP UÚjÕYl T¬ úNôRû]«u Ø¥ÜLs Utßm T¬kÕûWL°u A¥lTûP«p, AYo ªÏkR EPp SXjÕPu CÚlTûR U¡rf£ÙPu ùR¬®j Õd ùLôs¡ú\u. AYWÕ TR®d LôXm ØÝYÕm UhÓUu±, ARtÏl ©\Ïm AYo SpX BúWôd¡VjÕPu CÚlTôo Guß ºu ©. Lôu# Sm ©dûL ùR¬®jRôo. G²àm, UÚjÕYd ÏÝ®]o úUtùLôiP BnÜLs Utßm Ø¥ÜLs ϱjR ®YWeLû[ AYo ùY°«P®pûX. 72 YVRôÏm ùPô]ôph ¥Wml×dÏ Ï¥, ×ûL úTôu\ TZdLe LÞm CpûX. G²àm, EPp T«t£«p A§L SôhPm CpXôR AYo, AiûUd LôXUôL ùYsû[ Uô°ûL Y[ôLj§p SûPl T«t£ úUtùLôiÓ YÚYRôL ùR¬®jÕs[ôo. YôμePu, ©l. 9: ùY²ãXô AW£Vp TRt\jÕdÏ AûU§l úTfÑYôojûR UhÓúU ¾oÜ TRtLô] NofûNdϬV úRoRp LPkR BiÓ úU UôRm SûPùTt \Õ. A§p UåúWô ùYt± ùTt\ RôL A±®dLlThPRtÏ AùU ¬dLô Es°hP SôÓLs LiP ]m ùR¬®jR]. CkR ¨ûX«p, ùY²ãXô A§TWôL ¨dúLôXv UåúWô ¥NmTo UôRm 10}Bm úR§ TR®úVtßd ùLôiPôo. ARtÏ G§ol× ùR¬®jÕ SôÓ ØÝYÕm ¨LrkR BolTôhPe L°p TXo E«¬ZkR]o. CkR ¨ûX«p, ùY²ãXô SôPôÞUu\j RûXYWôL ùTôßl× Y¡dÏm G§odLh£j RûXYo _ýYôu ÏYônúPô, Sôh¥u CûPdLôX A§TWôL RmûU LPkR UôRm A±®jÕd ùLôiPôo. AYo AqYôß A±®jR £X ¨ªPeL°úXúV, AYûW ùY²ãXô®u CûPd LôX A§TWôL AùU¬dLô Ae¸L ¬jRÕ. úUÛm, ©úW³p, ùLôXm ©Vô, £#, ùTÚ, Boù_i¼]ô Es°hP ©Wôk§V SôÓLÞm _ýYôu ÏYônúPôûY Ae¸L ¬jR]. G²àm, CRtÏ WμVô, º]ô, ÕÚd¡, ¡ëTô Es°hP SôÓLs LiP]m ùR¬®jÕ YÚ¡u\]. º]ô ùY²ãXô®u CûPdLôX A§TWôL G§odLh£j RûXYo _ýYôu ÏYônúPô RmûU A± ®jÕd ùLôiPûRj ùRôPokÕ AkR Sôh¥p ¨X® YÚm AW£ Vp ©Wfû]LÞdÏj ¾oÜ Lôi TÕ Ï±jÕ, EÚÏúY A§To RTôúW YôvÏùYv RûXûU «p vùT«u, CjRô#, úTôof ÑdLp, vÅPu Es°hP 14 SôÓ Ls EÚÏúY RûXSLo UôuúP ®úPúVô SL¬p ®VôZd¡ZûU ᥠ®Yô§jR]. AÕϱjÕ aýYô Nu«e¡ Pm ùNn§Vô[oLs úLhPRtÏ, AYo CqYôß T§X°jRôo. ùY²ãXô A§To ¨dúLôXv UåúWôÜPu ùSÚdLUô] SpÛ \ûYl úT¦ YÚm º]ô, ùY² ãXô AW£Vp ®YLôWj§p ùY° SôÓLs RûX«Pd áPôÕ Guß CRtÏ Øu]o á±VÚkR ¨ûX «p, AkR SôhÓl ©Wfû]dÏ AûU§j ¾oÜ LôiTRtLô] No YúRN ØVt£Lû[ YWúYtTRôL RtúTôÕ á±Ùs[Õ Ï±l©Pj RdLÕ. ùY²ãXô®p ¨X® YÚm AW£Vp TRt\jÕdÏ AûU§l úTfÑYôojûR êXm UhÓúU ¾oÜ LôQ Ø¥Ùm Guß º]ô ùR¬®jÕs[Õ. CÕϱjÕ º] ùY°Ù\Üj Õû\ AûUfNL ùNn§j ùRôPo Tô[o aýYô Nu«e á±VRô YÕ: ùY²ãXô®p RtúTôÕ HtThÓs[ ©Wfû]LÞdÏ AW £Vp NôN]m Utßm NhP§h PeLÞdÏ EsThÓ AkR SôhÓ UdLsRôu ¾oÜ LôQúYi Óm. AûU§l úTfÑYôojûRLs êXm AW£Vp ¾oÜ LôiTRôp UhÓúU AkR Sôh¥p HtTh Ós[ AW£Vp ÏZlTm Ø¥ÜdÏ YÚm. ùY²ãXô®p RtúTôÕ Ht ThÓs[ ©Wfû]dÏj ¾oÜ LôiTRtLôL NoYúRN SôÓLs GÓjÕ YÚm ØVt£Lû[ YWúYt ¡ú\ôm. ùY²ãXô ©Wfû]dÏ AW £Vp ¾oÜ LôiT§p SôeLs ùRôPokÕ BdLléoY TeLôtß úYôm Gu\ôo AYo. ùTn´e, ©l. 9: ùY²ãXô®u ÙúW]ô SLo AÚúL, ùLôXm©VôûY CûQdÏm NoYúRN TôXj§p TôÕLôl×l T¦«p DÓThÓs[ WôÔY ÅWoLs. ùY²ãXô®p, LPkR 2013} Bm BiÓ ØRp SûPùTtß YÚm ¨dúLôXv UåúWô RûX ûU«Xô] Bh£«p ùTôÚ[ô RôWf ºoÏûXÜ HtThÓs[RôL TWYXôL Ït\m NôhPlTÓ¡ \Õ. CRu LôWQUôL, 2015}Bm BiÓ SûPùTt\ SôPôÞUu \j úRoR#p G§odLh£L°u Id ¡V _]SôVLd áhP¦ ùTÚm TôuûUVô] CPeLû[d ûLl Tt±VÕ. AûRVÓjÕ SôPôÞUu\j ÕdÏ Bh£ A§LôWjûRj RW UßjR UåúWô, AûR ®P A§L A§LôWm TûPjR AW£Vp NôN ]l úTWûYûV 2017}Bm BiÓ AûUjRôo. CkR ¨ûX«p, ùY²ãXô®u AÓjR A§TûWj úRokùRÓl PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.