Dinamani : 2019-02-10

18 : 18 : 18

18

Oô«tßd¡ZûU, 10 ©lWY¬ 2019 §ÚSs[ôß úLô«p ÏPØÝdÏ VôLNôûX éû_«p B«WdLQdLôú]ôo Y¯TôÓ §ÚSs[ôß úLô«p ÏPØÝdûLùVôh¥ N²d¡ZûU SûP ùTt\ SôuLôm LôX VôLNôûX éû_«p B«WdLQdLô] TdRoLs ¿iP Y¬ûN «p ùNuß Y¯ThP]o. §ÚSs[ôß c RoTôWiúVÑYWo úLô«#p ÏPØÝdÏ ®Zô §eLs¡ZûU (©l.11) SûPùT\Üs[Õ. CRtLôL 8 LôX VôLNôûX éû_Ls ®VôZd¡ZûU CWÜ ùRôPe¡]. ùYs°d¡ZûU LôûX, CWÜ 2 Utßm 3}Bm LôX éû_Ls SûP ùTt\]. ùRôPokÕ, N²d¡ZûU LôûX Ut ßm CW®p 4 Utßm 5}Bm LôX éû_ Ls SûPùTt\]. ÑYôªLs VôLNôûX «p LXôLo`]m ùNnVlThÓ éû_ Ls SûPùTßYRôp, êXYo Es°hP Aû]jÕ Nu²§L°Ûm §ÚlT¦Ls SûPùTß¡u\]. ClT¦Ls ¨û\Ü ùTßm YûW, TdRoLs Nu²§L°p Y¯T PØ¥VôÕ GuTRôp, VôLNôûX«p Y¯ TP HtTôÓLs ùNnVlThÓs[]. CR]ôp, N²d¡ZûU úLô«ÛdÏ YkR B«WdLQdLô] TdRoLs, S[u ¾ojRd LôûWdLôp, ©l. 9: SôuLôm LôX VôLNôûX éû_«p êXêoj§«u ÏmTjÕdÏ SûPùTt\ £\l× BWôRû]. Ï[j§p ¿Wô¥®hÓ, ¿iP Y¬ûN«p ùNuß, VôLNôûX«p Y¯ThP]o. LôûWdLôp UôYhP Bh£Vo H. ®d Wkj Wô_ô, RÚU×W B¾] Cû[V Nk¨ Rô]m cXc Uô£XôU¦ úR£L Oô] NmTkR ÑYôªLs, §ÚSs[ôß úLô«p LhPû[ ®NôWûQ LkRNôª Rm©Wôu ÑYôªLs Es°húPôÚm CkR Y¯Tôh ¥p LXkÕùLôiP]o. êXYo, AmTôs, c NÉvYW TLYôu Es°hP Nu²§L°p TdRoLs R¬£d Ïm Yônl× CpXô®hPôÛm, ÑYôª Lû[ VôLNôûX«p ùY°ë¬#ÚkÕ YkR TdRoLs R¬£jÕ ùNu\]o. PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.