Dinamani : 2019-02-10

19 : 19 : 19

19

R ª rSôÓ Oô«tßd¡ZûU, 10 ©lWY¬ 2019 §]U¦ ùNuû] 19 WôUSôR×Wj§p LôQôUpúTô] Cû[OÚdÏ ¾®WYô§LÞPu ùRôPoTô? SûLl ThPû\«u éhûP EûPjÕ ì.10 XhNm SûLLs §ÚhÓ Tôj§WdLûPdLôWo ùLôûX: úUÛm êYo ûLÕ SûLLû[ UoU SToLs §Ú¥f ùNu\Õ ùR¬V YkRÕ. ®Ýl×Wm SLW LôYp ER® BnYô [o TôXØÚLu Utßm úTôÄ^ôo ®ûWkÕ ùNuß SûLl ThPû\«p BnÜ ùNnR]o. AlúTôÕ, §ÚUQ BoPoLÞdLôL ùNnÕ ûYj§ÚkR 500 ¡Wôm ùLôiP ì.10 XhNm U§l©Xô] ReL SûLLs §ÚPlThPRôL Wô´ ùR¬®jRôo. ®Ýl×Wm ¥Gv© ù_.NeLo, SLW LôYp BnYô[o Wô©uNu B¡úVôo LûP«p BnÜ úUtùLôiÓ ®NôWûQ SPj§]o. úUÛm, úUôlT Sôn YWYûZdLlThÓ úNôRû] úUtùLôs[lThPÕ. ®WpúWûL ¨×QoLs RPVeLû[l T§Ü ùNnR]o. ×Lô¬u úT¬p, ®Ýl×Wm SLW úTôÄ^ôo YZdÏl T§Ü ùNnÕ ®NôWûQ SPj§ YÚ ¡u\]o. ®Ýl×Wj§p SûLl ThP û\«u éhûP EûPjÕ ì.10 XhNm U§l ©Xô] ReL SûLLû[ UoU SToLs §Ú¥f ùNu\]o. ®Ýl×Wm ®Wôh¥dÏlTm TôûR Tϧ ûVf úNokRYo Wô´ (37). CYo ®Ýl×Wm Uk RdLûW AÚúL Yô¦Vo ùRÚ®p, TûZV ÅÓ Ju±p SûLl ThPû\ SPj§ YÚ¡\ôo. CYWÕ LûP«p 6 úTo úYûX ùNnÕ YÚ ¡u\]o. SûLl ThPû\«p ùYs°d¡ZûU CWÜ T¦Ls Ø¥kRÕm, éh¥ ®hÓ ùNu\ ]o. CkR ¨ûX«p, N²d¡ZûU LôûX ThP û\«u éhÓ EûPdLlThÓ LRÜLs §\kÕ ¡PkRûRl TôojR AdLmTdLj§]o, CÕÏ ±jÕ Wô´dÏ RLYp ùR¬®jR]o. AYo ®ûWkÕ YkÕ TôojR úTôÕ, ThP û\«p RVôo ùNnÕ ûYdLlTh¥ÚkR ReL ®Ýl×Wm, ©l. 9: úTôÄv ®NôWûQ WôUSôR×Wj§p LôQôUp úTô] Cû[OÚdÏ ¾®WYôR ÏmTúXôÓ ùRôPo× CÚdLXôm G] úTôÄ^ôo NkúR ¡d¡u\]o. WôUSôR×Wm UôYhPm TôW§ SLo Tϧ«p Es[ AÚsSLo ØRp ùRÚûYf úNokRYo ØL UÕ AÁu. CYWÕ ULu _T ÚpXô (28). ©.ùPd ThPRô¬ Vô] CYÚdÏm E\ÜlùTi _®VôTôàÜdÏm LPkR 2016} Bm BiÓ §ÚUQm SPkRÕ. §ÚUQm Ø¥kR £X UôReL °p _TÚpXô §¼ùW] UôVUô ]ôo. AYo ùNuû]«p CÚk Õm, Uû]® Es°hP VôÚP àm ùRôPo× ùLôs[®pûX. CR]ôp, AYWÕ RkûR ØLè #p LôQ®pûX G] _TÚpXô ®u ×ûLlTPjûR T§®hPôo. ARu©u, LPkR 2018 AdúPôT ¬p §¼ùW] _TÚpXô WôUSôR× Wm YkÕs[ôo. AYûW LiÓ U¡rkR AY WÕ Uû]® Es°hP ÏÓmTj §]o, ©Wfû] CÚkRôp úT£ ¾odLXôm G] AY¬Pm á± ]o. ©Wfû] HÕªpûX G] á±V _TÚpXô, K¬Ú Sô°p ÁiÓm RûXUû\Yô]ôo. Al WôUSôR×Wm, ©l. 9: ÏmTúLôQm AÚúL §Ú×Y]j§p ¨LrkR YôPûL Tôj§WdLûP E¬ûUVô [o WôU#eLm ùLôûX YZd¡p, úUÛm 3 úTûW úTôÄ^ôo N²d¡ ZûU ûLÕ ùNnR]o. §Ú×Y]m çi¥p ®SôVLm úThûPûVf úNokR YôPûL Tôj §Wd LûP SPj§ YkR Y. WôU#eLm (48) ©l. 5}Bm úR§ CWÜ A¬Yô[ôp ùYh¥ ùLôûX ùNnVlThPôo. CÕϱjÕ §Ú®ûPUÚço úTôÄ^ôo YZdÏl T§kÕ, ϱf£ UûX Gf. ØLUÕ ¬Vôv (27), §Ú× Y]m Gv. ¨^ôm A# (33), Jn. No ×¾u (60), Gu. ØLUÕ ¬vYôu (23), §Ú®ûPUÚço H. ANôÚ¾u (26) B¡úVôûW ©l. 7} Bm úR§ ûLÕ ùNnR]o. ùRôPokÕ úTôÄ^ôo úUÛm £XûW úR¥ YkR]o. Ck¨ûX«p, §ÚUeLXdÏ¥ûVf úNokR ØL UÕ RqÀd(29), ØLUÕ ToÅv (26), BY¦Vô×WjûRf úNokR Rq¶j TôhNô (26) B¡V 3 úTûWÙm úTôÄ ^ôo N²d¡ZûU ûLÕ ùNnR]o. CÕYûW CdùLôûX YZd¡p CÕ YûW 8 úTo ûLÕ ùNnVlThÓs[ ]o. ÏmTúLôQm, ©l. 9: Øu× úR² Tϧ ùNp #PlúT£ úLô×WjûR Lôh¥Ùs[Õ. LPkR 2013 Bm BiÓ _TÚpXô ÕTôn ùNuß YkÕs [ôo. BLúY, _TÚpXô ϱjÕ NkúRLm HtTÓ YÕ R®odL Ø¥VôRRôL Es[Õ. CR]ôp, AYo L[Õ Åh¥p úNôRû] «P §hPªhPôÛm, ÏÓmTj §]o Tô§dLd áPôÕ GuTûR Ùm LÚj§p ùLôs[úYi¥Ùs [Õ. AYûW ¾®WYôR CVdLj §]o êû[fNXûY ùNnR]Wô Gußm NkúRLm GÝkÕs[Õ Gu\]o. LPkR £X BiÓLÞdÏ Øu× RûPùNnVlThP CvXô ªV ¾®WYôR AûUl©u T²Vu Lû[ A¦kR 11 úTo ûLÕ ùNn VlThP]o. AkR YZdÏ §ÚYô Pôû] ¿§Uu\j§p ®Nô¬dLl ThÓ YÚ¡\Õ. Ck¨ûX«p WôU SôR×Wm Cû[Oo ùRôPokÕ RûXUû\Yô¡«ÚlTÕm, AY WÕ SPY¥dûLÙm NkúRLjûR HtTÓjÕYRôL úTôÄ^ôo á± «ÚlTÕm ϱl©PjRdLÕ. úTôÕ Åh¥#ÚkR AY WÕ Ts°, Lpí¬ Nôuß Ls, ùY°SôÓ ùNpÛm LPÜfºhÓ, YôdLô[o AûPVô[ AhûP G] Aû]jÕ BYQeLû[ Ùm AYo GÓjÕfùNu ß®hPôo. AYo RûXU û\Yô]Õ Ï±jÕ úL¦d LûW úTôijp AYWÕ Uû]® _®VôTôà ×Lôo A°j Rôo. úTôÄ^ôo YZdÏl T§Vô Up WºÕ YZe¡Ùs[]o. Ck¨ ûX«p LPkR 4 UôReLÞdÏl ©\Ï ùYs°d¡ZûU YZdÏl T§kÕs[]o. CÕϱjÕ úTôÄv RWl©p á±VRôYÕ: _TÚpXô ùTô± «Vp ùRô¯pÖhT ThPRô¬. AYo ÁÕ CÕYûW GkR ×Lô Úm CpûX. B]ôp, AYo RûX Uû\Yô] ®Rm, ùNVpTôÓ Nk úRLjûR HtTÓjÕ¡\Õ. AYo SôuÏ £mLôoÓLû[ TVuTÓj §Ùs[ôo. RtúTôÕ A§p JÚ £m LôoÓ CWÜ 11 U¦dÏ úUp UhÓúU ùNVpTÓ¡\Õ. A§Ûm AYÚPu úTN Ø¥V®pûX. AkR £m LôoÓm £X SôsLÞdÏ _TÚpXô A : . 213/2007( , .248/ 2000) 06.02.2019 DRC DRT - 1 DRC 1. M/s. B.K. 2. 3. P. P. 4. G. 5. E. 6. 7. 8. 17, TA B.K. DRC 123/9 248/2000. 123/97 7.4.99 1993 51 1993 19 7 18.09.2000 30,80,056.09 17.10.2000 248/2000 213/2007 15 1993 25 1993 11.30 25.02.2019 1 4 17.10.2000 6 2019 6 A PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.