Dinamani : 2019-02-10

7 : 7 : 7

7

ùNuû] §]U¦ ùNuû] 7 Oô«tßd¡ZûU, 10 ©lWY¬ 2019 YiQôWlúThûP}¥.Gm.Gv. CûPúV ùUhúWô W«p úNûY ÅhÓ YN§ Yô¬V Ï¥«Úl×Ls SÓjRW}EVo YÚYôn ©¬Ü ÅÓLû[ ®tL קV §hPm RªZL ØRpYo GPlTô¥ úL. TZ²Nôª, Uj§V ÅhÓ YN§ Utßm SLol×\ ®YLôWeLs Õû\ AûUfNo ao¾l £e é¬, Uj§V ¨§jÕû\ CûQ AûUfNo ùTôu.WôRô¡Úx Qu, RªZL ÕûQ ØRpYo K.TuÉoùNpYm, Áu Y[j Õû\ AûUfNo ¥.ù_VdÏ Uôo, ùRô¯pÕû\ AûUfNo Gm.£.NmTj B¡úVôo Te úLt¡u\]o. ùNuû] Yi QôWlúThûP } ¥.Gm.Gv CûPúV קV Y¯jRPj§p ùUhúWô W«p úNûYûV ©W RUo úUô¥ §Úlé¬p CÚkÕ Oô«tßd¡ZûU (©l.10) ©t TLp LôùQô# Lôh£ êX UôL ùRôPe¡ ûYd¡\ôo. UdL°u úTôdÏYWjÕ úRûYûV éoj§ ùNnÙm YûL «p, 45.01 ¡.Á. çWjÕdÏ ùNuû]«p ùUhúWô W«p §hPm ùRôPeLlThPÕ. CkRj §hPj§p Cߧ Y¯j RPUô] YiQôWlúThûP} ¥.Gm.Gv. YûW«Xô] 10 ¡.ÁhPo çWjÕdÏ SPkÕ YkR ÑWeLlTôûR T¦Ls Ø¥kRÕ. CûRVÓjÕ, CkR קV Y¯jRPj§p ùUhúWô W«púY TôÕLôl× BûQ Vo Uú]ôLWu _]Y¬ 19} Bm úR§ ØRp 21}Bm úR§ YûW 3 SôsLs BnÜ ùNnÕ, úNûYûV ùRôPeL ùNuû] ùUhúWô W«p ¨oYôLjÕdÏ Jl×Rp A°jRôo. CûRj ùRôPokÕ, YiQôWl úThûP } ¥.Gm.Gv. CûPúV קV Y¯jRPj §p ùUhúWô W«p úNûY ùNuû], ©l. 9: ©WRUo úUô¥ Cuß ùRôPe¡ ûYd¡\ôo RªrSôÓ ÅhÓ YN§ Yô¬Vj§p ®tTû] ùNnVlTPôUp ¿iPLôXUôL Lôj§Úl©p Es[ AÓd ÏUô¥ Ï¥«Úl×Lû[ ®ûWkÕ ®tTû] ùNnV קV §hPjûR RªZL AWÑ ûL«p GÓdL Es[Õ. R²Vôo LhÓ Uô] ¨ßY]eLû[l úTôuß, CdÏ¥«Úl×j §hPeLû[ Ùm ®tTû] ùNnV ØVt£Ls SûPùTtß YÚ¡u\]. ARôYÕ, ÅÓLû[ YôeL ¨û]dÏm R² SToLû[ úSW ¥VôL Yô¬Vd Ï¥«Úl×LÞdÏ AûZjÕf ùNuß AYoL ÞdÏ ©¥jRUô] ÅÓLû[ ØuT§Ü ùNnÙm קV §hPm ®ûW®p ùNVpTÓjRlTP Es[Õ. HûZLs UtßU SÓjRW YÚYôn ©¬®]¬u ùNôkR ÅhÓd L]ûY S]YôdLúY ÅhÓ YN§ Yô¬Vm ùRôPeLlThPÕ. Sô[ûP®p CÕ YÚYôn Ïû\kR ©¬®]o, SÓjRW YÚYôn ©¬®]o, EVo YÚYôn ©¬®]o G] êuß YûLL[ôLl ©¬jÕ AYoLÞdLô] ÅhÓ YN§j §hPeLû[ ÅhÓ YN§ Yô¬Vm ùNVpTÓj§ YÚ¡\Õ. C§p, Ïû\kR YÚYôn ©¬®]ÚdÏ ì.20 XhNm YûW« Ûm, SÓjRW YÚYôn ©¬®]ÚdÏ ì.35 XhNm YûW«Ûm, EVo YÚYôn ©¬®]ÚdÏ ì.35 XhNjÕdÏ úUp ì.1 úLô ¥dÏm A§LUô] ÅhÓ YN§ Yô¬V Ï¥«Úl×j §hPeLs ùRôPokÕ ùNVpTÓjRlThÓ YÚ¡u\]. SÓjRW Utßm EVo YÚYôn ©¬ ®]¬p ÅhÓ YN§ Yô¬Vj§u Ï¥«Úl×Ls SPl× ¨X Y¯ Lôh¥ U§l©uT¥ A§L[®p CÚlTRôp ùTÚU[®p ®t Tû]VôLôUúXúV Es[]. CÕϱjÕ, AWÑj Õû\ A§ Lô¬Ls áßûL«p, ùNuû]«p AiQôSLo, ØLlúTo, ùTNuh SLo Es°hP TpúYß CPeL°p ÅhÓYN§ Yô¬ Vd Ï¥«Úl×Ls ®tTû] BLôUp Es[]. YZdLUôL ÅhÓ YN§ Yô¬Vd Ï¥«Úl×Ls ÏÛdLp Øû\«úXúV JÕdLlTÓm. ®iQlTeLs ùT\lThÓ VôÚûPV ùTVo ÏÛdL#p YÚ¡\úRô AYoLÞdÏ JÕdLlTÓm. B]ôp, ClúTôÕ SÓjRW Utßm EVo YÚYôn ©¬®] ÚdLôL LhPlThP ÅÓLs TX ®tTû] ùNnVlTPôUp Lô#VôLúY Es[]. G]úY, AkR Ï¥«Úl×Lû[ ®ûW®p ®tL SPY¥dûL GÓdLlThÓ YÚ¡\Õ Gu\]o. R²Vôo LhÓUô] ¨ßY]eLs Re L[Õ ÅÓLû[ ®tL, ®[mTWeLû[ ùY°«hÓ ARu êX UôL DodLlTÓúYôÚdÏ ÅÓLû[ ®tTû]dÏ A°d¡\ôo Ls. AÕúTôu\ SPY¥dûLûV ûL«p GÓdL ÅhÓ YN§ Yô¬Vm Ø¥Ü ùNnÕs[Õ. ÅhÓ YN§ Yô¬Vj§p Lô#VôL Es[ Ï¥«Úl×Lû[ YôeL BoYØûPúVôûW úS¬p AûZjÕf ùNuß AYoL ÞdÏd Lôh¥ ®ÚlTm CÚkRôp EP]¥VôL ARû] T§Ü ùNnV RªZL AWÑ Ø¥Ü ùNnÕs[Õ. CRtLô] ÅhÓ YN §d LPuLû[ A°dL úR£VUVUôdLlThP Ye¡Ls Es °hP TpúYß Ye¡LÞPu CûQkÕ ùNVpThÓ YÚY RôL ùNuû]ûVf úNokR ÅhÓ YN§ Yô¬V EVW§Lô¬Ls JÚYo ùR¬®jRôo. ùNuû], ©l. 9: AûUfNo BnÜ: CRt ¡ûP«p, RªZL ùRô¯p Õû\ AûUfNo Gm.£.NmTj ùNuû] ùUhúWô W«p ¨ûX Vj§p N²d¡ZûU BnÜ ùNn Rôo. YiQôWlúThûP} H´. ¥.Gm.Gv CûPúV קV Y¯jRPj§p TV¦LÞdÏ ùNnVlThÓs[ úNûYLs Utßm ùRôPdL ®Zô HtTô ÓLs B¡VYtû\ BnÜ ùNn Rôo. AlúTôÕ, ùNuû] ùUhúWô W«p ¨oYôLj§u úUXôiûU CVdÏSo TeLw ÏUôo TuNôp EP²ÚkRôo. ùRôPdL ®ZôÜdLô] HtTôÓ Ls ϱjÕ ùUhúWô W«p ¨o YôL A§Lô¬L°Pm AûUf No Gm.£.NmTj úLhP±kRôo. YiQôWlúThûP} ¥GmGv CûPúVVô] קV Y¯jRP ùUhúWô W«p úNûY Oô«tßd¡ZûU ùRôPeLlTP Es[ ¨ûX«p, ARtLô] HtTôÓLs ϱjÕ N²d¡ZûU úS¬p BnÜ ùNnR ùRô¯pÕû\ AûUfNo Gm.£.NmTj. EPu, ùUhúWô W«p ¨oYôL CVdÏSo TYuÏUôo TuNôp Es°hP A§Lô¬Ls. ®tTû]VôLôR ÅÓLs: ùRôPeÏYRtLô] HtTôÓ Lû[ ùUhúWô W«p ¨oYôLm ùNnÕ YkRÕ. Ck¨ûX«p, WlúThûP } ¥.Gm.Gv. CûPúV קV Y¯jRPj§p ùUhúWô W«p úNûYûV ©W RUo úUô¥ §Úlé¬p CÚkÕ Oô«tßd¡ZûU (©l.10) ©t TLp 3.15 U¦dÏ LôùQô# Lôh£ êXUôL ùRôPe¡ ûYd¡\ôo. CkR ¨Lrf£«p, YiQô SôUdLp AofNLo ÏÓmTjÕdÏ ì.5 XhNm ¨§ ùTWméo úXôúLô T¦Uû]«p W«púY ùTôÕ úUXô[o BnÜ [o Bo.úL.Ïp£úWxPô ùYs°d¡ZûU BnÜ ùNn Rôo. TpúYß ©¬ÜL°p úUtùLôs[lTÓm T¦ Lû[ úLhP±kRôo. ©u ]o ùTôÕ úUXô[o Bo. úL.Ïp£úWxPô á±VÕ:} ¼Np Gu´u CVdLlTÓm úTôÕ KhÓSo ùY°lTϧ Lû[ G°RôL TôodÏm YûL «p, קV ùRô¯pÖhTjûR BnÜ ùNnV úYiÓm. T¦ Uû]ûV Ñt±, TÑûUVôL Uôt\ SPY¥dûL GÓdL úYiÓm. A§L UWeLû[ SÓRp úYiÓm. JqùYôÚ T¦Uû]«u ØuTϧ«p éeLôûY HtTÓjR úYi Óm Gu\ôo AYo. ùTWméo úXôúLô T¦Uû]«p ùRtÏ W«púY ùTôÕ úUXô [o Bo.úL.Ïp£úWxPô ùYs°d¡ZûU BnÜ úUt ùLôiPôo. T¦Uû]ûVf Ñt± TÑûUlTϧVôL Uôt\ SPY¥dûL GÓdL úYiÓm Guß A±Üßj§]ôo. ùRtÏ W«púY«p TûZûU YônkR T ¦U û]L°p Ju\ôL ùNuû] ùTWméo úXôúLô T¦Uû] ®[eÏ¡\Õ. ùRôPdL LôXj §p ¿Wô® Gu´u TÝÕ Ut ßm TWôU¬l× T¦Lû[ úUtùLôiPÕ. ARu©\Ï, TpúYß ¨ûXL°p úUm TôÓ AûPkÕ, RtúTôÕ ùNuû], ©l. 9: UWQUûPkR SôUdLp BgNúSVo úLô«p AofNLo ùYeLúPN ²u ÏÓmTjÕdÏ ì.5 XhNm ¨§ A°d LlTÓm Guß ØRpYo GPlTô¥ úL.TZ ²Nôª A±®jÕs[ôo. CÕϱjÕ AYo N²d¡ZûU ùY°«hÓs[ ùNn§: SôUdLp BgNúSVo úLô«#p AofN LWôL CÚkRYo ùYeLúPNu. AYo T¦ «p DÓTh¥ÚkR úTôÕ ¨ûXRÓUô± ¸úZ ®ÝkR§p TXjR LôVUûPkÕ E«¬ ZkRôo. E«¬ZkR ùYeLúPN²u ÏÓmT ¨ûXûVd LÚj§p ùLôiÓ £\l©]UôL AYÚûPV ÏÓmTjÕdÏ §ÚdúLô«p ¨§ «p CÚkÕ ì.5 XhNm ¨YôWQ ¨§ YZe LlTÓm. ùNuû], ©l. 9: R²VôûWl úTôuß... ùTWméo úXôúLô T¦Uû]«p ùYs°d¡ZûU BnÜùNnR ùRtÏ W«púY ùTôÕúUXô[o Ïp£úWxPô. SÅ] ùRô¯p ÖhTjÕPu á¥V T¦Uû]VôL §Lr ¡\Õ. W«p ùTh¥Ls, Gu ´uLs TÝÕ ¿dÏRp Es TP TpúYß T¦Ls CeÏ úUtùLôs[lTÓ¡u\]. CkRl T¦Uû]«p ùRtÏ W«púY ùTôÕ úUXô úLôVmúTÓ NkûR T¥Ym Gi. 63 - ®§ 148 (1) Ck§V AWÑ YWjÕ A§L¬lTôp LônL± ®ûX Ïû\Ü O/o A§LôWéoY LûXl× AÛYXo, EVo¿§Uu\m, ùNuû], LôolùTôúWh TYu”, “ IIY Õ R[m, Gi.29, Wô_ô´ NôûX, ùNuû]-600001. ùRô.úT.GiLs: 044-25271149/25271151, YûXR[m : ªu]gNp ùRô.SLp: 044}25271152, www.olchennai.in [email protected] : EVo ¿§Uu\ Bh£jÕû\, ùNuû] ØRúXt× A§LôWYWm× LmùT²Ls NhPm 1956 ®`Vj§p YP¡ZdÏ CW«púY E- ùPiPo A±®l× ¼m @ûT]ôuv & Ä£e #ªhùPh M/s. (RtLô#L LûXl©p) ®`Vj§p ¨ßY] Uà Gi. 227/2004 Ck§Vd Ï¥VWÑjRûXYo NôoTôL ÕûQ CW«púY, úLôWdéo ©uYÚm úYûXdLôL BuûXu YWúYt¡\ôo: RûXûU ªu ùTô±Vô[o / LôX², YP¡ZdÏ ùPiPo) êXm ùTôÕ’ ùPiPûW (e- ‘ e- LPu A°jRYoLs, ReL[Õ úLô¬dûLLû[ ¨ì©lTRtLô] ®[mTW A±®l× (EMD) ùPiPo A±®l× Gi & úYûX«u ®YWm úRôWôV U§l× úPY¦j ùRôûL Sl.No.1, 07-2019- Uôi×ªÏ ùNuû] EVo ¿§Uu\m ¨ßY] Uà Gi. 227/2004}p ¨ßY] ®iQlTm Gi. 666/2018}p 29.11.2018 úR§«hÓ ©\l©dLlThP BûQd¡QeL, úUtLiP ùTVÚûPV ¨ßY]j§u EûZdÏm SToLs LPu TeL°jRYo EhTP LPu A°júRôÚdÏ CRu êXm A±®dLlTÓYÕ VôùR²p, úUtLiP ùTVÚûPV ¨ßY] jÕdÏ G§Wô] AYWYWÕ LPu ùRôûL ApXÕ úLô¬dûLLÞdLô] Nôuû\ ¨ì©dÏm YûL«p E¬V T¥Yj§p (T¥Ym Gi. 66, CRu SLp YûXR[m p ¡ûPdLl ùT\Xôm). AYWYWÕ ùTVoLs, ØLY¬Ls, LPu ApXÕ úLô¬dûL«u ®TWeLs Utßm ¨ßY]eLs NhPm 1956 ©¬Ü B¡VYt±u ¸r HúRàm Øuà¬ûUdLô] EûPûU E¬ûU CÚl©u AYtßPu á¥V ©WUôQ YôdÏêXjÕPu Auß ApXÕ ARtÏ ØuTôL ¿§Uu\j§u LûXl× AÛYXÚdÏ, LûXl× AÛYXo AÛYXLj§p ùLôÓjÕ ApXÕ LûXl× AÛYXÚdÏ AgNp Yô«XôL úUtϱl©hP úR§dÏm RôURUôLôUp ¡ûPdÏUôß Aàl© NUol©dL úYiÓm. ReL[Õ ©WUôQ Nôuû\, úUtùNôu]Yôß E¬V LôXdùLÓÜdÏs NUol©dLj RYßm LPu A°júRôo, ãÝÛdúLt\ôtúTôp, ReL[Õ LPû] ¨ì©lTRtÏ ØuúT DÜjùRôûL T¡okR°l× TX²#ÚkúRô ApXÕ AqYô\ô] T¡okR°l×dÏ BhúN©lT§#ÚkúRô ®Xd¡ ûYdLlTÓYôoLs. ReL[Õ Nôuû\ Aàl©V, GkR LPuRôWÚm, úRûYlTÓUô«u, LûXl× AÛYXWôp GÝjÕl éoY A±®l× ùLôÓdLlùTtß, úSW¥VôLúYô ApXÕ AYWYo YZdL±Oo êXUôLúYô AqYô\ô] LPu ApXÕ úLô¬dûLdLô] ®NôWûQdÏ, AkR A±®l©p ϱl©hÓs[ E¬V úSWm Utßm CPj§p B_Wô¡, úUtùLôiÓ úRûYlTÓU[®tÏ, ReL[Õ LPu ApXÕ úLô¬dûLdLô] Nôuû\ NUol©dL úYiÓm. LôX² ì.68,37,155/} ì. 1,36,800/} úYûX«u ùTVo : YPdÏ ÕûQ ¨ûXVj§# ÚkÕ _ôúRléo ùN[WôLô YûW EsTP, LpLjRô CW«púY LôX²«p, RûXdÏ úUp ùNpÛm TûZV ùUnu ûXu-I éªdL¥«p ùNpÛm úL©sL[ôp T§ÄÓ ùNnRp ùPiPo T¥Yj§u ®ûX : ì.2,200/} ùNuû] úLôVmúTÓ NkûRdÏ Lôn L±L°u YWjÕ A§L¬j§Úl TRôp AYt±u ®ûX Ïû\k Õs[Õ. úLôVmúTÓ NkûR«p LPkR JÚ UôRUôL LônL±L °u YWjÕ Ïû\kÕ AYt±u ®ûX EVok§ÚkRÕ. ùTôe Lp ®ZôdLs LôWQUôL ®Y Nô«LÞm, LônL±Lû[ T±jÕ NkûRdÏ AàlT®pûX. AR ]ôp AYt±u ®ûX úUÛm A§L¬j§ÚkRÕ. ùNuû], ©l. 9: LT www.olchennai.in- Jl×Rp L¥Rm YZeLlThP úR§«#ÚkÕ T¦ Ø¥l×d LôXm / LôXlTϧ : 120 SôhLs (EMD) úRôWôV U§l× úPY¦j ùRôûL Sl.No.2, 08-2019- LôX² 529, 529A, 530 ì.24,35,760/} ì. 48,700/} úYûX«u ùTVo : úLôWdé¬p CW«púY Ï¥«Úl×Ls, TeL[ô Utßm Y¦L ùPiPo T¥Yj§u ®ûX : ì.3,000/} 02.03.2019 ÖLoúYôÚdÏ (CWiÓ BiÓLÞdÏ) ùY°VôûW AUoj§ ÁhPo Ã¥e YZeLûX A°jRp Jl×Rp L¥Rm YZeLlThP úR§«#ÚkÕ T¦ Ø¥l×d LôXm / LôXlTϧ : 24 UôReLs E- 12.03.2019m 15.00 BuûX²p ùPiPoLû[ úR§ TLp U¦ YûWdÏm CkR ùPiPoLs ÁRôL ûLVôp A°dLlTÓm ®ûXd ϱlÀÓLs Utßm AjRûLV GkR ûLVôp A°dLlTÓTûYÙm ×\dL¦dLlTÓm. úUÛm ØÝ ®YWeLÞdÏm ®ûXdϱlÀhûP NUol©dLÜm Ck§Vu CW«púY A§LôWéoY YûXR[m p TôodLÜm. ùPiPo A±dûL«u Ck§l T§l©tÏm Be¡Xl T§l©tÏm CûPúV HRôYÕ úYßTôÓ GÝUô«u, Be¡Xl T§lúT N¬Vô]ùRuß, ©uTt\lTÓm. NUol©dLXôm. AàU§dLlTPUôhPô IREPS https://ww.ireps.gov.in- CPRO/Vidyut-86 ÕûQ RûXûU ªu ùTô±Vô[o /LôX², úLôWdéo SMS TV¦L°u GkR YN§«uûU Tt±Ùm ×LôoLs ùR¬®dL ûL.úT.Gi. 09794845955dÏ ÏßgùNn§ Aàl×L. úUtáûWL°Ûm T¥dLhÓL°Ûm JÚúTôÕm TVQm ùNnVô¾o RdLô°}ùYeLôVm: CkR¨ ûX«p RtúTôÕ LônL±L°u ®ûX Ïû\kÕ YÚ¡\Õ. LPkR YôWm ¡úXô ì.25}dÏ ®tLl ThP RdLô° N²d¡ZûU ì.20 BLÜm, ì.30}dÏ ®tLlThP TôLtLôn ì.25 BLÜm Ïû\k Õs[]. úUÛm ùT¬V ùYeLôVm ì.13, NômTôo ùYeLôVm ì.40, EÚû[d ¡ZeÏ ì.17, AYûWd Lôn ì.30, Øs[e¡, úLWh ¡úXô ì.20}dÏm ®tTû] ùNnVlTÓ¡u\]. ùNuû]«p 07 ©lWY¬, 2019 úR§«PlThPÕ. Jm/- (PôdPo. §ÚUûXØjÕ) A§LôWéoY LûXl× AÛYXo, EVo ¿§Uu\m , ùNuû] K. T¥Ym Gi. 63 - ®§ 148 (1) Ck§V AWÑ O/o A§LôWéoY LûXl× AÛYXo, EVo¿§Uu\m, ùNuû], LôolùTôúWh TYu”, “ IIY Õ R[m, Gi.29, Wô_ô´ NôûX, ùNuû]-600001. ùRô.úT.GiLs: 044-25271149/25271151, YûXR[m : ªu]gNp ùRô.SLp: 044}25271152, www.olchennai.in [email protected] : EVo ¿§Uu\ Bh£jÕû\, ùNuû] ØRúXt× A§LôWYWm× ùYiûP} Àuv: Ut\ Lôn L±L[ô] LjR¬dLôn, Àhìh, ×PûX RXô ì.20, ùYiûPd Lôn ì.40, Àuv ì.35, Øh ûPdúLôv ì.15, ØÚeûLd Lôn ì.100, TfûN ª[Lôn ì.25 G] ®tLlThÓ YÚ¡u\]. TX LônL±L°u ®ûX Ïû\k§Úl TÕ ùRôPoTôL úLôVmúTÓ NkûR LônL± ®VôTô¬L°Pm úLhPúTôÕ, "úLôVmúTÓ Nk ûRdÏ LônL±Ls AàlTlT Óm TϧL°p LPkR JÚ UôR UôL T²lùTô¯Ü, Ï°o CÚk RRôp Lôn ©¥l× Ïû\YôL CÚkRÕ. AR]ôp LônL±Ls YWjÕ Ïû\kRÕ. AlúTôÕ §]Øm 180 Xô¬L°p LônL± Ls ùLôiÓ YWlThP]. RtúTôÕ Ïû\kRThN ùYlT ¨ûX A§L¬jÕ YÚYRôp 230 Xô¬L°p Lôn L±Ls ùLôiÓ YWlTÓ¡u\]. YWjÕ A§L ¬jRRôp AYt±u ®ûX 20 ØRp 30 NRÅRm YûW Ïû\k Õs[Õ' Gu\]o. LmùT²Ls NhPm 1956 ®`Vj§p Äp Uaô Alû[VuNv ©ûWúYh #ªhùPh M/s. (RtLô#L LûXl©p) ®`Vj§p ¨ßY] Uà Gi. 35/1994}p ¨ßY] ®iQlTm Gi 646/2018 LPu A°jRYoLs, ReL[Õ úLô¬dûLLû[ ¨ì©lTRtLô] ®[mTW A±®l× Uôi×ªÏ ùNuû] EVo ¿§Uu\m ¨ßY] Uà Gi.35/1994}p ¨ßY] ®iQlTm Gi. 646/2018}p 16.11.2018 úR§«hÓ ©\l©dLlThP BûQd¡QeL, úUtLiP ùTVÚûPV ¨ßY]j§u LPu A°júRôÚdÏ CRu êXm A±®dLlTÓYÕ VôùR²p, úUtLiP ùTVÚûPV ¨ßY]jÕdÏ G§Wô] AYWYWÕ LPu ùRôûL ApXÕ úLô¬dûLLÞdLô] Nôuû\ ¨ì©dÏm YûL«p E¬V T¥Yj§p ( T¥Ym Gi. 66, CRu SLp YûXR[m p ¡ûPdLl ùT\Xôm). AYWYWÕ ùTVoLs, ØLY¬Ls, LPu ApXÕ úLô¬dûL«u ®TWeLs Utßm ¨ßY]eLs NhPm 1956 ©¬Ü B¡VYt±u ¸r HúRàm Øuà¬ûUdLô] EûPûU E¬ûU CÚl©u AYtßPu á¥V ©WUôQ YôdÏêXjÕPu Auß ApXÕ ARtÏ ØuTôL ¿§Uu\j§u LûXl× AÛYXÚdÏ, LûXl× AÛYXo AÛYXLj§p ùLôÓjÕ ApXÕ LûXl× AÛYXÚdÏ AgNp Yô«XôL úUtϱl©hP úR§dÏm RôURUôLôUp ¡ûPdÏUôß Aàl© NUol©dL úYiÓm. ReL[Õ ©WUôQ Nôuû\, úUtùNôu]Yôß E¬V LôXdùLÓÜdÏs NUol©dLj RYßm LPu A°júRôo, ãÝÛdúLt\ôtúTôp, ReL[Õ LPû] ¨ì©lTRtÏ ØuúT DÜjùRôûL T¡okR°l× TX²#ÚkúRô ApXÕ AqYô\ô] T¡okR°l×dÏ BhúN©lT§#ÚkúRô ®Xd¡ ûYdLlTÓYôoLs. ReL[Õ Nôuû\ Aàl©V, GkR LPuRôWÚm, úRûYlTÓUô«u, LûXl× AÛYXWôp GÝjÕl éoY A±®l× ùLôÓdLlùTtß, úSW¥VôLúYô ApXÕ AYWYo YZdL±Oo êXUôLúYô AqYô\ô] LPu ApXÕ úLô¬dûLdLô] ®NôWûQdÏ, AkR A±®l©p ϱl©hÓs[ E¬V úSWm Utßm CPj§p B_Wô¡, úUtùLôiÓ úRûYlTÓU[®tÏ, ReL[Õ LPu ApXÕ úLô¬dûLdLô] Nôuû\ NUol©dL úYiÓm. www.olchennai.in- 529, 529A, 530 26.03.2019 ùNuû]«p 05 ©lWY¬, 2019 úR§«PlThPÕ. Jm/- (PôdPo. §ÚUûXØjÕ) A§LôWéoY LûXl× AÛYXo, EVo ¿§Uu\m , ùNuû] K. PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.