Dinamani : 2019-02-10

8 : 8 : 8

8

R ª rSôÓ Oô«tßd¡ZûU, 10 ©lWY¬, 2019 8 §]U¦ ùNuû] TômTu çdÏl TôXm ºWûUl×l T¦Ls Ø¥Ü NhPdLpí¬ ER®l úTWô£¬Vo T¦dÏ ©l.25}Cp úSoLôQp CûQVR[j§p ùY°«hÓs [Õ. úUÛm, úSoØLjúRoÜdÏ Aû Z d L l T h P Y o L Þ d Lô] AûZl×d L¥Rm AYoL[Õ ØL Y¬dÏ AgNp êXm Aàl© ûYdLlThÓs[Õ. AjÕPu úSoØLj úRoÜdÏ YÚmúTôÕ ùLôiÓ YWúYi¥V BYQeL °u Th¥VûXÙm A±®jÕs [Õ. CYoLÞdLô] úSoØLj úRoÜ YÚm 25}Bm úR§ ØRp ùNuû] ¡ÃuúYv NôûX«p Es[ RªrSôÓ PôdPo Am úTjLo NhPl TpLûXd LZLj §p SûPùTßm G] A±®dLl ThÓs[Õ. RªZLj§p Es[ AWÑ NhPd Lpí¬L°p 186 ER® úTWô£¬VoLû[ ¨V U]m ùNnYRtLô] úSoØLj úRoÜ YÚm 25}Bm úR§ ØRp SûPùT\ Es[Õ G] B£¬Vo úRoÜ Yô¬Vm A±®jÕs[Õ. AWÑ NhPd Lpí¬L°p 186 ER® úTWô£¬Vo T¦«Pe Lû[ ¨Wl×m T¦ûV B£¬Vo úRoÜ Yô¬Vm úUtùLôiÓ YÚ ¡\Õ. CkR ¨ûX«p, AWÑ NhPd Lp í¬ ER® úTWô£¬Vo T¦dÏ úSoØLj úRoÜdÏ AûZdLlT Óm Th¥VûX B£¬Vo úRoÜ Yô¬Vm ùNuû], ©l. 9: SûPùTtß YÚ¡\Õ. Ck¨ûX «p W«púY TôÕLôl× ØRuûU ùNVp CVdÏSo ®ú]ôjÏUôo TômTu çdÏ TôXjûR N²d ¡ZûU BnÜ úUtùLôiPôo. TôXj§p Lô# ùTh¥LÞPu W«pLs CVdLlTÓmúTôÕ Ht TÓm A§oÜLs ϱjÕ ùTô±Vô [oL°Pm AYo úLhP±kRôo. ©u]o AYo ùNn§Vô[oL °Pm á±VÕ: TômTu W«p çd Ïl TôXj§p ºWûUl×l T¦ Ls Ø¥YûPkÕs[]. ARt Lô] A±dûL W«púY TôÕ Lôl× BûQVj§Pm YZeLlT Óm. ©u]o TV¦LÞPu W«p úTôdÏYWjÕ ùRôPeLXôm G] BûQVm Jl×Rp A°jRÜPu W«p úTôdÏYWjÕ ùRôPeLlT Óm G] ùR¬®jRôo. CkR Bn®p úTôÕ UÕûW úLôhP úUXô[o ¿à Ch¥ VôWô RûXûU«Xô] EVoUhP ÏÝ A§Lô¬Ls EP²ÚkR]o. TômTu W«p çdÏl TôXj§p ºWûUl× T¦ Ls Ø¥kÕ®hP]. W«púY TôÕ Lôl× BûQVm Jl×Rp YZe¡V ©u úTôdÏYWjÕ ùRôPeÏm G] W«púY TôÕLôl× ØRuûU ùNVp CVdÏSo ®ú]ôjÏUôo ùR¬®jRôo. TômTu W«p TôXj§p çd Ïl TôXm Tϧ«p LPkR BiÓ ¥NmTo 4 Bm úR§ úNRm HtTh PûRVÓjÕ, WôúUÑYWjÕdÏ W«p úTôdÏYWjÕ ¨ßjRlTh PÕ. ARu©u çdÏl TôXjûR ºWûUdÏm T¦ ØÝÅf£p SûP ùTtß YkRÕ. AqYlúTôÕ W«púY EVo A§Lô¬Ls T¦ Lû[ BnÜ ùNnR]o. RtúTôÕ UiPTm YûW«p W«pLs CVd LlThÓ YÚ¡u\]. çdÏl TôXj§p 6.5 Pu GûP Ùs[ קV CÚm×j RLÓLs ùTôÚjRlThÓs[]. úUÛm AÛª²V YoQm A¥dÏm T¦ WôúUÑYWm, ©l. 9: W«púY TôÕLôl× ØRuûU ùNVp CVdÏSo BnÜ (www.trb.tn.nic.in) B£¬VoLs YÚûL BuûX²p UhÓúU T§Ü ùNnV Ts°d Lp®jÕû\ EjRWÜ TômTu W«p TôXj§u Eߧj RuûU ϱjÕ N²d¡ZûU BnÜ úUtùLôiP W«púY TôÕLôl× ØRuûU ùNVp CVdÏSo ®ú]ôjÏUôo Utßm A§Lô¬Ls. ÏmTúLôQm UPj§p £ûXLs §ÚhÓ Øm T§Ü ùNnV úYiÓm. C§p B£¬VoL°u YÚûLl T§ûY RûXûUVô£¬Vo UhÓúU T§Ü ùNnV úYiÓm. YÚûLlT§®p HúRàm RYß CÚl©u RûXûUVô£¬ VoLú[ ØÝ ùTôßl× HtL úS¬ Óm. CkR ùNV#«u T§ÜLû[ ØRuûUd Lp® AÛYXoLs, YhPôW Lp® AÛYXoLs Ut ßm Lp®«Vp úUXôiûU RL Yp ûUVj§u UôYhP JÚe ¡ûQlTô[oLs LiLô¦dL úYiÓm. G]úY, B£¬VoL°u YÚ ûLl T§ûY BuûX²p UhÓúU T§Ü ùNnV úYi Óm. úYß GkR YûL«Ûm T§Ü ùNnV CVXôÕ G] A§p á± Ùs[ôo. B£¬VoL°u YÚûLûV BuûX²p UhÓúU T§Ü ùNnV úYiÓm G] Ts °d Lp®jÕû\ EjRW®hÓs [Õ. CÕ ùRôPoTôL JÚe¡ ûQkR Lp® áÓRp Uô¨X §hP CVdÏSo Ts°LÞdÏ Aàl© Ùs[ Ñt\±dûL«p ᱫÚlT RôYÕ: Aû]jÕ AWÑ Utßm AWÑ ER® ùTßm Ts°L°p, UôQYoLs YÚûLl T§Ü, ùNV #«p T§Ü ùNnVlThÓ YÚ¡ \Õ. RtúTôÕ B£¬VoL°u YÚ ûLÙm AúR ùNV#«p T§Ü ùNnV YN§ ùNnVlThÓs[Õ. AWÑ Utßm AWÑ ER® ùTßm Ts°L°p B£¬VoLs, UôQ YoL°u YÚûLl T§ûY §] ùNuû], ©l. 9: Vô] º²YôN WôUôÖ_ UPm Es [Õ. CkR UPj§u Øu TdLd LR®p CÚkR éhÓ N²d¡ZûU LôûX EûPkÕ ¡PkRÕ. úUÛm, UPj§p CÚkR TûZ ûUVô] ReL ØXôm êXm YûWVl ThP RgNôîo Tô¦ ¡ÚxQo K®VeLs APe¡V SôuÏ ×ûLl TPeLÞm, éû_dLôL TVuT ÓjRlThÓ YkR 5 AeÏX EVWØ ûPV ImùTôu]ôXô] ùTÚ Uôs, cúR®, éúR® ÑYôª £ûX LÞm §ÚhÓ úTô«ÚlTÕ ùR¬V YkRÕ. CÕϱjÕ ÏmTúLôQm úUtÏ úTôÄ^ôo ®Nô¬jÕ YÚ¡u\]o. ÏmTúLôQj §p Es[ TûZûUVô] UPj§p ImùTôu £ûXLû[j §Ú¥f ùNu\ AûPVô[m ùR¬VôR UoU SToLû[ úTôÄ^ôo úR¥ YÚ¡u \]o. ÏmTúLôQm §ÚSôWôVQ× Wm ØRuûUf NôûX«p TûZûU ÏmTúLôQm, ©l. 9: £ûXLs §ÚÓl úTô] ÏmTúLôQm º²YôN WôUôÖ_ UPm. "ÏdLo' £u]jûRd ùLôÓjRôp A§ØL "ùPTô£h' áP YôeLôÕ "ÏdLo' £u]jûRd ùLôÓjRôp A§ ØL "ùPTô£h' áP YôeLôÕ G] AUØL ùLôsûL TWl×f ùNVXô[o ReL. Rªrf ùNpYu ùR¬®jRôo. §iÓdLp úUtÏ, ¡ZdÏ, UôSLo UôYhP AmUô UdLs Øuú]t\ LZLj §u Nôo©p UdL[ûY úRoRp ϱjR ¨o Yô¡Ls BúXôNû]d áhPm JhPuNj §Wj§p N²d¡ZûU SûPùTt\Õ. Cd áhPj§p AdLh£«u ùLôsûL TWl×f ùNVXô[o ReL.RªrfùNpYu LXkÕ ùLôiÓ úT£VÕ: YÚ¡\ UdL[ûY úRoR#p §iÓdLp ùRôϧ «p SUÕ Lh£ úYhTô[o ùYt±dÏ Aû]YÚm TôÓTP úYiÓm. ¨oYô¡Ls Aû]YÚm éj Lªh¥ AûUdÏm T¦«p ¾®WUôL DÓTP úYiÓm Gu\ôo. ©u]o ¨ÚToL°Pm AYo úUÛm á±VRôYÕ: UdL [ûYj úRoR#p áhP¦ ϱjÕ úTN Cuàm SôsLs Es[]. AÕ Ï±jÕ Cuàm Ø¥Ü ùNnV®pûX. áhP¦ ϱjÕ úTfÑ YôojûR SûPùTtß YÚ¡\Õ. AUØLûY, AûUfNo ù_VdÏUôo "ùXhPo úTÓ Lh£' Gu¡\ôo. Al T¥ Gu\ôp GRtLôL ÏdLo £u]jûR ùLôÓdLd áPôÕ Guß TVkÕ ùLôiÓ EfN ¿§Uu\jÕdÏ KÓ¡ÈoLs? "ÏdLo' £u]jûR AUØLÜdÏd ùLôÓjÕ TôÚeLs. úRoR#p A§ØL "ùPTô£h' YôeÏUô Guß TôolúTôm. úUÛm Uô¨X Lh£LÞPu áhP¦ úNokÕ Rôu úRo RûX Nk§lúTôm Gu\ôo. áhPj§p ARu AûUl× ùNVXô[o ©.ÏUôWNôª, §iÓdLp úUtÏ UôYhP ùNVXô[o úL.©.SpXNôª, ¡ZdÏ UôYhP ùNVXô[o Bo.ReLÕûW, §iÓdLp UôS Lo UôYhP ùNVXô[o Bo.WôØjúRYo Es°hP ¨oYô ¡Ls LXkÕ ùLôiP]o. JhPuNj§Wm, ©l.9: NAIR, 41/ 182, B.COM., OWN BUSINESS, SEEKS SUITABLE NAIR HOMELY GIRL. PHONE: 09497491644. CL00137893 £©GvC úRoÜ: ®]ôjRôs L£ûY RÓdL êu\ÓdÏ TôÕLôl× IYER ATHREYA, 45, Senior Officer (Publications) Chennai seeks employed / un employed Iyer Bride No Expectation. Contact: [email protected] hotmail. com Ph.No. 044-28158109. CL00148386 Rôs ùY°VôLôUp CÚlTRt LôL êu\ÓdÏ TôÕLôl× Øû\ Lû[ úRo®p ×ÏjR Es[]o. CRuT¥, úRoÜ GÝR YÚm Ts° UôQYoLs ºÚûP A¦kÕ YW úYiÓm. ºÚûP A¦VôR YoLs úRoÜ Aû\dÏs ÖûZV Ø¥VôÕ. úRoÜdáP AàU§f ºh¥p ("aôp ¥dùLh') UôQYo Ls ûLùVôlTm, Ts° ØRpYo Ls ûLùVÝjÕ LhPôVm CÚdL úYiÓm Guß LPkR BiÓ YûW ®§ CÚkRÕ. B]ôp, ùTt ú\ôo ûLùVÝjÕm CkR BiÓ ØRp "aôp¥dùLh' Cp CPm ùT\ úYiÓm. LôûX«p 10 U¦dÏ Øu]RôL úRoÜ ûUVe LÞdÏ UôQYoLs RY\ôUp Yk Õ®P úYiÓm. ARtÏ ©\Ï YÚm SToLs AàU§dLlTP UôhPôoLs. ùNp#PlúT£, U¦ Tov, GÝRlThP RôsLs, "vUôoh Yôhf' B¡VûY úRoÜ ûUVjÕdÏs GÓjÕf ùNpX AàU§ CpûX. B]ôp, Nod LûW úSôn Tô§l×s[ UôQ YoLs AYoLÞdLô] §uTi PeLû[ (ùY°«p ùR¬ÙmT¥) GÓjÕ ùNpXXôm. Uj§V CûP¨ ûXd Lp® Yô¬Vm êXm SPjRl TP Es[ TjRôm YÏl×, ùTôÕj úRoÜL°p úLs®jRôs ùY° VôLôUp CÚdL RtúTôÕ ×§V LhÓlTôÓLs AUpTÓjRlTP Üs[]. £©GvC Ts°L°p TjRôm YÏl×, ©[v 2 YÏl×L°p T¥d Ïm UôQYoLÞdLô] ùTôÕj úRoÜ ©lWY¬ 15}Bm úR§ ØRp ùRôPeLÜs[Õ. CkR CWiÓ YÏl×L°Ûm SôÓ ØÝYÕm ÑUôo 28 XhNm UôQY, UôQ® Vo úRoÜ GÝR Es[]o. LPkR BiÓL°p úRoÜdÏ Øu]RôL Üm, úRoÜ SPdÏm úTôÕm úLs ®jRôs ùY°«p L£kR ®YLô Wm ùT¬V ©Wfû]ûV HtTÓj §VÕ. AúRúTôX, ®ûPjRôs §ÚjÕY§Ûm ©Wfû] GÝk RÕ. CkRf NmTYeLs UôQYo LÞdÏ U] Eû[fNûX HtTÓj §VÕ. CÕ úTôu\ ©Wfû]Ls CpXôUp CkR BiÓdLô] úRoÜLû[ SPjR LÓûUVô] ®§Lû[ ùLôiÓYW £©GvC Ø¥Ü ùNnÕs[Õ. CkR BiÓ ØRp úLs®j ùNuû], ©l. 9: B¬V ûY£Vo, YVÕ 37, EVWm 5.11'', p úYûX. AaURôTôj. NmT[m 1.10 XhNm ùRÛeÏ ûNYm UhÓm. Nô § Utßm YWRhNûQ RûP « pûX. MNC / PM. Ph: 7567993556. [email protected] CL00148041 Mail: 46/ 156cm Hindu, Nadar, Divorced, BE, working in USA, have two kids, seeking widowed / divorced / unmarried 36-40 years bride. Email : [email protected] CL00146675 Dip, Deg 21}55 YVÕs[ 10 / +2, T¥jR ÑjR / WôÏ / úLÕ, ùNqYôn úRôNØs[ ùTiLÞdÏ ØRp/UßUQm ׬V UQULuLs úRûY. 86081 66444. CL00144602 PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.