Dinamani : 2019-02-11

13 : 13 : 13

13

Uô ¨ XeLs §]U¦ ùNuû] 13 §eLs¡ZûU, 11 ©lWY¬ 2019 §¬Qêp GmGpH ùLôûX ®YLôWm Tô_L êjR RûXYo ØÏp Wôn ÁÕ YZdÏl T§Ü bghJ m¿Î Üm EsLh£ éNXôpRôu Cd ùLôûX ¨Lrk§Úd¡\Õ. NjV ´j ùLôûX ùNnVlTÓmúTôÕ AYûW Ñt± HWô[Uô] BRWYô [oLÞm Lh£«]Úm CÚkÕs []o. AlT¥«ÚdÏmúTôÕ, ùLôûXVô°Ls AYûW ùSÚe ¡VÕ GlT¥?' Guß úLs®ùV Ýl©]ôo. úUtÏ YeLj §p §¬Qêp Lôe¡Wv GmGpH NjV´j ©vYôv ùLôûX ùNn VlThPÕ ùRôPoTôL, Tô_L êjR RûXYo ØÏp Wôn Es TP 4 úTo ÁÕ LôYpÕû\«]o Oô«tßd¡ZûU YZdÏlT§Ü ùNnR]o. C§p CÚYo ûLÕ ùNnVlThÓs[]o. úUtÏ YeLj§p HtùL]úY Tô_L } §¬Qêp Lôe¡Wv CûPúV úUôRp úTôdÏ ¨X® YÚm ãZ#p, CdùLôûX NmT Ym úUÛm TRt\jûR A§L¬j Õs[Õ. CÕϱjÕ LôYpÕû\ EVW§ Lô¬ JÚYo á±VRôYÕ: ¡ÚxQLgf ùRôϧ GmGpH NjV´j ©vYôv (41), Sô¥Vô UôYhPj§u ×pTô¬ Tϧ«p NWvY§ éû_ ®Zô TkR#p LPkR N ²d¡ZûU AûPVô [m ùR¬VôR SToL[ôp ÑhÓd ùLôpXlThPôo. CÕùRôPo TôL, Tô_L êjR RûXYo ØÏp Wôn EsTP 4 úTo ÁÕ Oô«t ßd¡ZûU YZdÏlT§Ü ùNnVl ThPÕ. AYoL°p CÚYo ûLÕ ùNnVlThÓs[]o. úUÛm 3 úT¬Pm ®NôWûQ SPj§ YÚ¡ ú\ôm. ùLôûXdÏ TVuTÓj§V SôhÓj ÕlTôd¡ ûLlTt\lTh Ós[Õ. ØRpLhP ®NôWûQ«p, CkR ùLôûX NmTYm SuÏ ùLôpLjRô, ©l. 10: 684. Match List-I with List-II (List-I) (Name of the party) (List-II) (Year of Formation) A) a) Aam Admi Party 1) 1972 B) b) Bharatiya Janata Party 2) 1998 C) c) All India Trinamool Congress 3) 2012 §¬Qêp Lôe¡Wv Ït\f NôhÓ: d) AIADMK 4) 1980 D) CR²ûPúV, NjV´j ùLôûX ùNnVlThP§p Tô_ L®u N§ CÚlTRôL §¬Q êp Lôe¡Wv ùTôÕf ùNVXo TôojRô NhPo´ Ït\mNôh¥ Ùs[ôo. CÕùRôPoTôL AYo úUÛm áßûL«p, "UdL[ûYj úRoRp ùSÚeÏYRôp, úUtÏ YeLj§p ©Wfû]Lû[ HtTÓj§, ARu êXm AW£Vp BRôVm AûPV Tô_L ØVt£d¡\Õ. CRtLôL AW£Vp TÓùLôûXûV Øuù] ÓjÕs[]o. NjV´j ùLôûX «p ùRôPo×ûPVYoLs ¿§«u Øu ¨ßjRlThÓ, Ri¥dLlT ÓYo' Gu\ôo. B]ôp, GmGpH ùLôûX ùRôPoTôL §¬Qêp Lôe¡Wv á±Ùs[ Ït\fNôhÓLs A¥l TûPVt\ûY; CÕùRôPoTôL £©I ®NôWûQ SPj§]ôp EiûULs ùR¬VYÚm Guß úUtÏ YeL Tô_L RûXYo §Äl úLôx ùR¬®jÕs[ôo. Codes: 689. Consider the following statements regarding the National Institute of Labour Economics Research and Development and choose the correct answer using the codes given below: a b c d A) 4 2 3 1 B) 3 4 2 1 I. It is formerly known as Institute of Applied Manpower Research and is a subordinate C) 3 1 4 2 D) 1 3 2 4 ùLôpLjRô®p Oô«tßd¡ZûU SûPùTt\ ùNn§Vô[oLs Nk§l©p úTÑm ØÏp Wôn. Iia II g£oaš- g£oaš- (g£oaš- g£oaš- II. NILERD is mainly funded by grants-in-aid from the NITI Aayog. I) ( II) §hPªhÓ AWeúLt\lTh ¥ÚlTÕ ùR¬VYkÕs[Õ. Sô¥Vô UôYhPm, YeLúRNjûR Jh¥V Tϧ GuTRôp, ùLôûX Vô°Ls AkR SôhÓdÏ Rl©® PôUp RÓdL LiLô¦lûT ¾® WlTÓj§Ùsú[ôm. ùRôPokÕ ®NôWûQ SûPùTtß YÚ¡\Õ Gu\ôo AYo. Øu]ôs §¬Qêp Lôe¡Wv Gm.©.Vô] ØÏp Wôn, AdLh £«u RûXYÚm ØRpYÚUô] UmRô Tô]o´ÙPu HtThP LÚjÕ úYßTôÓ LôWQUôL LPkR BiÓ Tô_L®p CûQk Rôo. Codes: a) A) I only B) II only b) "AW£Vp T¯YôeÏm SP Y¥dûL': C) Both I and II D) Neither I nor II NjV´j ©vYôv ùLôûX YZd¡p R]Õ ùTVûW Ùm úNojRÕ, AW£Vp T¯Yôe Ïm SPY¥dûL Guß ØÏp Wôn Ït\mNôh¥Ùs[ôo. CÕùRô PoTôL AYo úUÛm áßûL «p, "§¬ Qêp Lôe¡W³p ¨X c) NILERD d) a b c d I. A) 4 2 3 1 ©WRUo úUô¥«u 1,800 T¬Ñl ùTôÚsLs HXm G§odLh£LÞm ¶kÕjÕYjûR ©uTtßYÕ GeLÞdÏ ¡ûPjR ùYt±: Tô_L B) 3 4 2 1 C) 3 1 4 2 II. NILERD D) 1 3 2 4 ®PlThPÕ. HXj§p £Yu £ûX Ju±u A¥lTûP ®ûX ì.5,000}BL ¨oQ«dLl Th¥ÚkRÕ. B]ôp, HXj §p UÜÑ A§L¬jRûRV ÓjÕ AkR £ûX«u ®ûX 200 UPeÏ A[ÜdÏ A§L ¬jÕ ì.10 XhNjÕdÏ ®ûX úTô]Õ. úUÛm, ì.4,000 A¥lTûP ®ûXVôL ¨oQ«dLlTh¥ ÚkR UWj§]ôp EÚYôdLlThP AúNôL £u]m ì.13 Xh NjÕdÏ HXj§p ®tTû] ùNn VlThPÕ. AúRúTôuß, ùL[ RU ×jR¬u £ûX Jußm ì.7 Xh NjÕdÏ HXj§p ®PlThPÕ. ©WRUo úUô¥, Ï_Wôj ØRpY WôL CÚkRúTôÕ áP AYWÕ T¬ Ñl ùTôÚsLs HXj§p ®PlTh P]. AkR ùRôûL Aû]jÕm ùTi ÏZkûRL°u Lp®f ùNX ÜdÏ TVuTÓjRlThPÕ. AúR úTôu\ Y¯Øû\«p, RtúTôÕ §WhPlThP ùRôûLÙm Le ûLûV çnûUlTÓjÕm §hPj ÕdÏ ER®VôL CÚdÏm G] ©WR Uo AÛYXLm ùR¬®jÕs[Õ. ©WRUo SúWk§W úUô¥dÏ ¡ûPjR 1,800 T¬Ñl ùTôÚsLs HXj§p ®PlThP]. CkR HXj§u êXm §Wh PlThP ùRôûL LeûLûV çnûUlTÓjÕm §hPj ÕdÏ TVuTÓjRlTPÜs [Õ. CÕϱjÕ ©WRUo AÛYX Lm Oô«tßd¡ZûU ùR¬®jRRô YÕ: ©WRUo SúWk§W úUô¥ T¬Nô Ll ùTt\ ùTôÚsLû[ HXm ®Óm T¦ §p#«p Es[ úR£V UôoPu Boh úLX¬«p LPkR UôRm ùRôPe¡VÕ. 15 SôsL[ôL SûPùTtß YkR HXj§p ©WR Uo úUô¥, EsSôh¥p CÚkÕm, ùY°SôÓL°p CÚkÕm ùTt\ 1,800 T¬Ñl ùTôÚsLs ®tT û]dÏ ùLôiÓ YWlThPÕ. C§p, ûL®û]d LûXOoL [ôp EÚYôdLlThP UW ûTd ì.5 XhNm YûW HXm úTô]Õ. AúRúTôuß, W«púY SûPúU ûP«p ©WRUo úUô¥ ¨tTÕ úTôu\ EÚYôdLlThP YiQ £j§Wm AúR ùRôûLdÏ HXm ×Õ §p#, ©l. 10: Guß áß¡\ôo. AYo "ù_n c Wôm' Guß áßm Sôs ùRôûX®p CpûX. Lôe¡Wv RûXYo WôÏp Lôk§Ùm Km SU £YôV Gu\ SôUjûR EfN¬d¡\ôo. CY t û \ ù V p Xô m TôodÏmúTôÕ Tô_L®u £j RôkRm ùYt± ùTtß®hPÕ Guú\ LÚÕ¡ú\ôm. Tô_LÜdÏ G§Wô] ULô áhP¦«p CÚlTYoLs ÏZlTj§p Brk§Úd¡\ôo Ls. Hù]u\ôp SôhÓ UdLs úUô¥ûV ©WRUWôL ÁiÓm úRoÜ ùNnV úYiÓm Guß GlúTôúRô Ø¥Ü ùNnÕ®h P]o. EjRWl ©WúRNj§p 80 Ud L[ûYj ùRôϧL°p Tô_L ùYt± ùTßm. YÚm UdL[ûYj úRoR#p Tô_L YôdÏ Ye¡ 10 NRÅRm A§L¬dÏm Gu\ôo úLNq ©W Nôj ùU[oVô. ¶k ÕjÕYjûR G§odLh£ LÞm ©uTtßYÕ GeL ÞdÏ ¡ûPjR ùYt±Vô Ld LÚÕ¡ú\ôm Guß Tô_L êjR RûXYÚm, EjRWl ©WúRN ÕûQ ØRpYÚUô] úLNq ©W Nôj ùU[oVô ùR¬®j Rôo. EjRWl ©WúRN Uô¨Xm, AXôLôTô§p ùNn§Vô[oL °Pm AYo Oô«tßd¡ZûU á±VRôYÕ: EjRWl ©WúRN ØRpYWô Ll TR® Y¡jR LôXj§p, NUô _Yô§ Lh£«u ¨ßY]j RûXYo ØXôVm £e VôRq, LWúNYLoLû[ ÑhÓd ùLôpX EjRW®hPôo. B]ôp, RtúTôÕ AYWÕ UL àm, EjRWl ©WúRN Øu]ôs ØRpYÚUô] A¡úXx VôRq, AXôLôTô§p ײR ¿WôÓ¡ \ôo. úUtÏ YeL ØRpYo UmRô Tô]o´Ùm "ù_n UôRô §' AXôLôTôj, ©l. 10: 685. Consider the following statements regarding the establishment of Lok Ayuktas and choose the correct answer using the codes given below: A) I B) II C) D) Maharashtra in 1971 690. What is the composition of National Human Rights Commission? II. Odisha had passed the Act in this regard in 1970, but it came into force only in 1983. (including Chairman) Codes: (TPm) (including Chairman) A) I only B) II only C) Both I and II D) Neither I nor II (including Chairman) (including Chairman) I. II. A) B) A) I B) II C) C) D) §YôXô] úUô¥ AWÑ: WôÏp ®UoN]m 2020}dÏs Aû]jÕ ÅÓLÞdÏm NûUVp G¬YôÙ CûQl× 686. Which among the following privileges are enjoyed by the recognised political parties? D) I. Allocation of Party symbols A Ó j R BiÓ Uôof 31} Bm úR§dÏs, C k § V ô ® u Aû]jÕ ÅÓL Þm NûUVp G¬ YôÙ Utßm Ñt ßf ãZûX UôÑ TÓjRôR E«¬ G¬ùTôÚs CûQl× YN§ ùTt ±ÚlTÕ Eߧ ùNnVlTÓm. Ck§Vl ùTôÚ[ôRôWj§p GiùQn Utßm G¬YôÙ Õû\ Ød¡Vl TeÏ Y¡d¡\Õ. LPkR Bi¥p, Ck§Vô®u 55 NRÅR G¬Nd§ úRûYûV CkRj Õû\ Rôu éoj§ ùNnÕs[Õ. Ck§Vô ÜdÏl úTôÕUô] A[Ü G¬Nd §ûV, ÑtßfãZÛdÏ ELkR Øû\ Lû[l ©uTt± ùTßm YûL«p G¬Nd§d ùLôsûLûV úUmTÓjR Uj§V AWÑ TpúYß SPY¥dûL Lû[ úUtùLôiÓ YÚ¡\Õ. CRtLôL, GiùQn ÕWlTQl T¦Ls Utßm G¬ùTôÚs RVô ¬l× Øû\Lû[ úUmTÓjÕYÕ, BrLPp Tϧ«#ÚkÕ CVtûL G¬YôÙ GÓdÏm ¨ßY]eLÞdÏ ®ûX ¨oQV E¬ûU A°lTÕ Es°hP TpúYß SPY¥dûL Ls GÓdLlThÓ YÚ¡u\]. Ck Rj Õû\«p ØRÄÓ ùNnV ®Úm ×TYoLs ªLj Õp#VUô] ®Y WeLû[l ùT\ YN§VôL, A§ SÅ] úR£V RLYp ûUVm EÚ YôdLlThÓs[Õ. CRu êXm, CkRj Õû\«p AjRûLV ûUVeLû[d ùLôi Ós[ ©¬hPu, SôoúY úTôu\ SôÓL°u Y¬ûN«p Ck§VôÜm CûQkÕs[Õ. IúWôlTôûY ®P B£V SôÓL °p RtúTôÕ G¬Nd§ úRûY«u Ød¡VjÕYm A§L¬jÕ YÚY Rôp, NoYúRN G¬Nd§ NkûR«u úTôdÏ Uô± YÚ¡\Õ. U#Yô], ×Õl©dLjRdL G¬ ùTôÚs ùRô¯pÖhTeLs, ªu ]Ô YN§Ls, ªuNôWjÕdÏ A§ L¬dÏm Ød¡VjÕYm B¡VûY EX¡u ¨ûXVô] Y[of£dÏ A¥lTûPVôL AûUÙm Gu\ôo AûUfNo RoúUk§W ©WRôu. 691. Who among the following were considered as twins of the Swedeshi Movement held in the Madras Province? AÓjR BiÓ Uôof UôRjÕdÏs Aû]jÕ ÅÓLÞdÏm NûUVp G¬YôÙ CûQl× YN§ YZeLl TÓm Guß Uj§V ùThúWô# Vj Õû\ AûUfNo RoúUk§W ©W Rôu ùR¬®jÕs[ôo. CÕϱjÕ, §p# ×\SLo Tϧ «p Oô«tßd¡ZûU SûPùTt\ "ùThúWôùPd 2019' UôSôh¥p AYo úT£VRôYÕ: LPkR 2014}Bm Bi¥p Ck §Vô ØÝYÕm 55 NRÅR ÅÓL °p UhÓúU NûUVp G¬YôÙ CûQl× CÚkRÕ. Uj§«p Tô_L Bh£VûUjR ©\Ï, CÕ H\jRôZ 90 NRÅRUôL EVojRlThÓs[Õ. ©WRUo CX YN NûUVp G¬YôÙ §hPj§u êXm CkR NôRû] TûPdLlTh Ós[Õ. LPkR 2016}Bm BiÓ úU UôRm 1}Bm úR§ CkRj §hPm ùRôPeLlThP§#ÚkÕ CÕYûW ÑUôo 6.4 úLô¥ HûZd ÏÓmTeLÞdÏ CXYN NûUVp G¬YôÙ CûQl× YZeLlTh Ós[Õ. ¡úWhPo ùSônPô, ©l. 10: "BQYl úTôdÏ, ¨oYô Lj §\²uûU B¡V LôWQe L[ôp, ©WRUo SúWk§W úUô¥ RûXûU«Xô] Uj§V AWÑ Rôo ÁL A¥lTûP «p §YôXô¡ ®hPÕ' Guß Lôe¡Wv RûX Yo WôÏp Lôk§ ®Uo£jÕs [ôo. CÕùRôPoTôL ØLèp TdLj §p Oô«tßd¡ZûU AYo ùY° «hP T§®p, FPL ùNn§ Ju û\Ùm ϱl©hÓs[ôo. A§p, KXô, EúTo B¡V ¨ßY]eLs êXm 20 XhNm úYûXYônl× Ls EÚYôdLlThÓs[RôL "¿§ BúVôd' ùR¬®jR RLYp ùRôPo TôL, EúTo KhÓSo A°jR T§p CPmùTtßs[Õ. "AWÑ G]dÏ úYûX YZeL®pûX. Sôu XhNdLQd¡p ØRÄÓ ùNnÕ, úYûXYônlûT ùTt±Úd¡ ú\u' Guß AkR KhÓSo ùR¬ ®jRRôL FPL ùNn§«p ϱl ©PlThÓs[Õ. CRû] Ñh¥d Lôh¥Ùs[ WôÏp, "BQYl úTôdÏ, ¨oYôL §\²uûU B¡V LôWQeL [ôp, ©WRUo úUô¥ RûXûU« Xô] Uj§V AWÑ RôoÁL A¥lT ûP«p §YôXô¡®hPÕ' Guß Ït\mNôh¥Ùs[ôo. LPkR 2014 UdL[ûYj úRoR #uúTôÕ, BiÓdÏ 2 úLô¥ úYûXYônl×Lû[ EÚYôdÏ úYôm Guß Tô_L YôdÏߧ A°j§ÚkRÕ. B]ôp, AkR YôdÏߧûV ¨û\úYt\®pûX Guß Lôe¡Wv Ït\mNôh¥ YÚ¡\Õ. CR²ûPúV, Sôh¥p LPkR 45 BiÓL°p CpXôR A[ ÜdÏ úYûXYônl©uûU A§ L¬jÕ ®hPRôL AiûU«p BnÜj RLYp ùY°Vô]Õ. CûRVÓjÕ, CkR ®YLôWjûR ØuûYjÕ Uj§V AWûN WôÏp Lôk§ LÓûUVôL ®Uo£jÕ YÚ ¡\ôo. ×Õ §p#, ©l. 10: II. Access to electoral rolls III. Forty star campaigners IV. Time for public broadcast I. Subramaniya Siva Codes: II. Bharathiyar A) I, III and IV only B) I, II and III only III. V.O.Chidambaram C) II, III and IV only D) All the above IV. S.Sathyamoorthy ¡ Codes : A) I, II only B) I, III only I. C) II, III only D) II, IV only II. III. G¬Nd§d ùLôsûL: IV I. II. A) I, III IV B) I, II III III. C) II, III IV D) IV 687. Who among the following is the Chairperson of NITI Aayog? A) I, II B) I, III A) CEO of NITI Aayog B) Prime Minister C) II, III D) II, IV C) Cabinet Minister D) Chief Minister ©¬VeLôYôp úRoR#p GkR RôdLØm HtTPôÕ 692. Who among the following called himself as Suthanthiranantha (nick name)? ¡ RÕ. 95 NRÅ RjÕdÏm A§ LUô] ÅÓL °p L¯Yû\L û[Ùm Lh¥d ù L ô Ó j Õ s [Õ. © ¬ V e L ô Lôk§ ØÝ úSW AW£V#p ϧjÕs[Rôp, UdL [ûYj úRoR#p GkRùYôÚ Rôd LØm HtTPôÕ. ©WRUo úUô¥ ÁÕ UdLs Sm ©dûL ùLôi¥Úd¡u\]o. Øu]ôs ©WRUoLs úRùY ùL[Pô, I.úL.ÏwWôp B¡ úVôo RûXûU«Xô] Bh£ ¨o YôLjûRl úTôuß AWÑ ¨o YôLm CÚlTûR UdLs ®ÚmT ®pûX. AYoLs ¨ûXVô], Y#ûU Vô] AWûNRôu ®Úmס\ôo Ls Gu\ôo AYo. EjRWl ©WúRNm, EjRW Lih Uô¨XeL°u GpûXûV ùVôh¥ Es[ UôYhPeL°p Ls[f NôWôVm AÚk§V§p 50dÏm úUtThúPôo E«¬ZkR ]o. CÕùRôPoTôL ÑÌp ÏUôo úUô¥«Pm ùNn§Vô[oLs úLs® GÝl©]o. ARtÏ, "©Lô ¬p ØÝûUVô] UÕ®XdÏ AU #p Es[Õ. GeLs Uô¨Xj§p UÕ AÚkÕm LXôNôWm UdL° Pm CpûX. AR]ôp, UÕ®XdÏ G° §p Nôj§VUô]Õ. CúRúTôp Aû]jÕ Uô¨XeL°Ûm ùNn YÕ GuTÕ L¥]Uô]Õ. Ak RkR Uô¨X ãr¨ûXLû[d LÚj §p ùLôiÓ ØRpYoRôu Ø¥ ùYÓdL úYiÓm. Ls[fNôWô Vm AÚk§V§p 50dÏm úUtTh úPôo E«¬ZkRÕ ÕW§ÚxPYN Uô]RôÏm' Gu\ôo. EjRWl ©WúRN Uô¨X ¡ZdÏ Tϧ«u Lôe¡ Wv ùTôÕf ùNVXWôL Lôe¡Wv RûXYo WôÏp Lôk§«u NúLô R¬ ©¬VeLô Lôk§ ¨VªdLlTh Ós[Õ UdL[ûYj úRoR#p GkR®R RôdLjûRÙm HtTÓj RôÕ Guß ©Lôo ÕûQ ØRp Yo ÑÌp ÏUôo úUô¥ ùR¬®j Rôo. úPWôå²p ùNn§Vô[oL° Pm AYo á±VRôYÕ: ÑRk§Wm ùTtß 55 BiÓL [ôL ùNnV Ø¥VôR NôRû] Lû[ LPkR 55 UôReL°p ©WR Uo úUô¥«u Tô_L AWÑ ùNnÕ Lôh¥Ùs[Õ. HûZl ùTiLÞdÏ 14 úLô¥ G¬YôÙ CûQlûT CkR AWÑ YZe¡Ùs[Õ. ªuNôWm Cp XôR ¡WôUeL°p ªuNôW YN §ûV HtTÓj§j RkÕ ªLl ùT¬V Uôt\jûRd ùLôiÓYk úPWôåu, ©l. 10: A) Bharathiyar B) Vanchinathan A) C) Subramaniya Siva D) M.P.Siva Gnanam B) C) D) A) B) 688. the State Government/Union Territory as the C) D) A) President 684 685 686 687 688 689 690 691 692 B) Chief Minister of the Concerned State/Union Territory B C D B D C A B C C) Governor / Lt.Governor of the Concerned State/Union Territory D) Election Commission of India PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.