Dinamani : 2019-02-11

15 : 15 : 15

15

EXLm §eLs¡ZûU, 11 ©lWY¬ 2019 §]U¦ ùNuû] 15 ¾ ûYl×... NôûX ®TjÕ G§ùWô# ù`Ã@l ÁRô] RûPûV ¿dL Tô¡vRôu AWÑ Ußl× KhÓSo E¬UjûR §ÚmT A°jRôo ©¬h¥x C[YWNo SôhûP ®hÓ ùY°úV\j RûP ®§dLl Th¥ÚlúTôo Th¥V#p CÚkÕ Øu]ôs ©WRUo SYôv ù`Ã@l, AYWÕ ULs U¬Vm, UÚULu B¡úVô¬u ùTVoLû[ ¿dÏYRtÏ Tô¡vRôu AWÑ UßjÕ®hPÕ. SYôv ù`Ã@l, AYWÕ ULs U¬Vm, UÚU Lu ØLUÕ NlRôo B¡úVôÚdÏ Tô¡vRô²p CÚkÕ ùY°úV\ RûP ®§dLlThÓs[Õ. CûRVÓjÕ, Tô¡vRôu EsÕû\ AûUf NLj§p 3 úTÚm R²jR²VôL Uà A°jR ]o. AkR Uà®p, SôhûP ®hÓ ùY°úV \j RûP ®§dLlTh¥ÚlúTôo Th¥V#p CÚkÕ ReL°u ùTVoLû[ ¿dL úYiÓùU] 3 úTÚm úLô¬dûL ®Ój§ÚkR ]o. úUÛm AkR Uà®p, FZp, A§LôW Õx©WúVôLm, TVeL WYôRm ApXÕ N§ B¡V Ït\eL°p RôeLs DÓThPÕ ¡ûP VôÕ, BRXôp SôhûP ®hÓ ùY°úV\ RûP ùNnÙm 2010Bm BiÓ ®§Ls ReLÞdÏ ùTôÚkRôÕ Guß 3 úTÚm ùR¬®j§ ÚkR]o. Ck¨ûX«p, ù`Ã@l Es°hP 3 úT¬u UàdLû[Ùm Tô¡v Rôu EsÕû\ AûUfNLm N²d¡ZûU ¨WôL¬jÕ ®hPÕ. Ck Rf ùNn§ûV Tô¡vRôû]f úNokR Øu]¦ FPLUô] ´úVô ¨ëv ùRôûXdLôh£ ùY°«hÓs[Õ. XiP²p ùNôjÕ Juû\ Yôe¡VÕ ùRôPoTô] YZd¡p, SYôv ù`Ã@l, U¬Vm, NlRôo B¡úVôÚdÏ Øû\úV 11 Bi ÓLs, 8 BiÓLs, KWôiÓ £û\ RiPû] ®§jÕ CvXôUô Tôj ùTôßl×ûPûU ¿§Uu\m LPkR BiÓ _þûX UôRm ¾olT°jRÕ. CûRj ùRôPokÕ, Tô¡vRôu ©WRUo CmWôu Lôu RûXûU«p SûPùTt\ EVo¨ûXd áhPj§p, ù`Ã@l Es°hP 3 úTÚdÏm ùY°SôÓ ùNpX RûP ®§dLlThPÕ. CR²ûPúV, ù`Ã@l Es°húPôo ùRôÓjR úUpØû\ÂhÓ UàûY ®Nô¬jR CvXôUôTôj EVo¿§Uu\m, 3 úTÚdÏm ®§d LlThP RiPû]Lû[ WjÕ ùNnRÕ. AúRúSWj§p, Utù\ôÚ YZd¡p ù`Ã@×dÏ 7 BiÓ LÓeLô Yp £û\ RiPû] ®§jÕ CvXôUôTôj ùTôßl×ûPûU ¿§ Uu\m LPkR BiÓ ¥NmTo UôRm ¾olT°jRÕ. CûRVÓjÕ, ù`Ã@l £û\«p AûPdLlThPôo. CvXôUôTôj, ©l.10: ®TjÕdÏl ©\Ï £X SôsL°úXúV קV úXih úWôYo LôûW C[YWNo ©#l Kh¥f ùNu\ôo. AlúTôÕ ºh ùTph A¦VôUp Lô¬p ùNpYÕ LiLô ¦l× úLUWôdL°p T§ Yô]Õ. ©¬hP²p ºp ùTph A¦VôUp Lôo KhÓ YÕ ®§Á\XôÏm. CÕÜm ®Uo N]jÕdÏ Es[ô]Õ. Ck¨ûX«p, CÕ ùRôPo TôL Td¡eaôm AWiUû] «p CÚkÕ Ko A±dûL ùY°« PlThÓs[Õ. ®TjÕ NmTYjûR ¾®WUôL LÚj§p ùLôiÓ úVô£jR C[YWNo ©#l, R]Õ KhÓSo E¬UjûR RôUôL ØuûYjÕ §Úl© A°jÕ®P Ø¥Ü ùNn Õs[ôo. C² AYo LôûW Kh¥f ùNpX UôhPôo. KhÓSo ER® ÙPu R]Õ TVQeLû[ úUt ùLôs[ Ø¥Ü ùNnÕs[ôo Guß ùR¬®dLlThÓs[Õ. NôûX ®TjûR HtTÓj§ VûR AÓjÕ, ©¬hPu Wô¦ G#NùTj§u LQYo C[YWNo ©#l (97) KhÓSo E¬UjûR RôUôL ØuûYkÕ §Úl© JlTûPjÕs [ôo. C[YWNo ©#l LPkR _]Y¬ 17}Bm úR§ XiP²p úTôdÏ YWjÕ ùS¬Np ªÏkR H149 Nô ûX«p R]Õ úXih úWôYo LôûW Kh¥f ùNu\ôo. Al úTôÕ, ùTi JÚYo Kh¥ YkR Lôo ÁÕ C[YWN¬u Lôo úUô§ ®TjÕdÏs[ô]Õ. C§p AYo LôVm HÕªu± Rl©]ôo. G²àm, G§¬p YkR Lô¬p CÚkR ùTi, ÏZkûR Es °hP êYÚdÏ úXNô] LôVm HtThPÕ. 97 YVÕ B¡®hPRôp C[ YWNo ©#l×dÏ LôûW N¬VôL KhP Ø¥V®pûX; G]úY Rôu ®TjÕ HtThPÕ Guß ®UoN]m GÝkRÕ. XiPu, ©l. 10: ©Wôuv RûXSLo Tôóp, AWÑdÏ G§WôL SûPùTtß YÚm úTôWôhPj§u CûPúV BolTôhPdLôWoL[ôp Oô«tßd¡ZûU G¬dLlThP YôL]m. ©¬hPu: Y¬ CWh¥l×dÏ Ck§V UÚjÕYoLs G§ol× A×Rô©«p ¿§Uu\ AÛYp ùUô¯Vô]Õ ¶k§! Id¡V AW× AÁW Lj§u RûXSLWô] A×Rô©«p ¿§Uu\ AÛYp ùUô¯L°p Ju\ôL ¶k§ úNodLlThÓs [Õ. CRtÏ Øu× AW× ùUô¯, Be¡Xm B¡VûY A×Rô© ¿§ Uu\j§p AÛYp ùUô¯L[ôL CÚkR]. Ød¡VUôL ùY°SôhÓj ùRô¯Xô[o ùRôPoTô] YZdÏ L°p ¶k§ ùUô¯ TVuTÓjRl TÓm Guß ùR¬¡\Õ. ¶k§ûV ¿§Uu\ AÛYp ùUô¯VôL úNojRÕ Ï±jÕ A× Rô© ¿§j Õû\ Nôo©p N²d¡ ZûU ùY°«PlThP A±dûL «p á\lThÓs[RôYÕ: ùRô¯Xô[o YZdÏLs ùRôPoTô] UàdLû[ Rôd Lp ùNnYÕ, E¬ûU úLôÚYÕ Es°hPYt±p AW©, Be¡ XjûR AÓjÕ ¶k§ ùUô¯ûV Ùm TVuTÓjR AàU§dLlT Ó¡\Õ. CRu êXm A×Rô© «p Es[ ¶k§ úTÑm UdLs, NhP SûPØû\Lû[ G°RôLj ùR¬kÕ ùLôs[ Ø¥Ùm. AYo L[Õ LPûULs Utßm E¬ûU Lû[ AYoL[Õ ùUô¯L° úXúV ùR¬kÕ ùLôs[ Yônl× A°dLlTÓ¡\Õ Guß ùR¬®d LlThÓs[Õ. ÕûT, ©l. 10: A§p á\lThÓs[RôYÕ: ©¬hP²p úR£V ÑLôRôWf úNûYûV ùNVpTÓjÕYRtÏ, UÚjÕYoLs Utßm ùN®#Vo Ls Es°húPôÚdLô] úRûY A§LUôL Es[Õ. RtúTôÕ Ï¥ úVt\ ÑLôRôW Y¬ CWh¥lTôd LlThÓs[Õ, Ck§Vô®#ÚkÕ áÓRXôL UÚjÕYoLs Utßm ùN®#VoLû[ ©¬hPàdÏ AûZjÕ YÚm SPY¥dûL«p Tô§lûT HtTÓj§Ùs[Õ. ©¬hP²p HtùL]úY T¦× ¬kÕ YÚm UÚjÕYoLs Utßm ùN®#VoLs, Ï¥úVt\ SûP Øû\Ls Es°hP LhÓlTôÓ L[ôp TpúYß CPoLû[f Nk §jÕ YÚ¡u\]o. Ck¨ûX«p, Y¬ûV CWh¥lTôdÏm CkR SP Y¥dûLVôp, IúWôl©V ë²V û]f NôWôR SôÓL°p CÚkÕ §\mYônkR UÚjÕY ¨×QoLû[ ùTßmYônlûT©¬hPuCZkÕ YÚ¡\Õ. HtùL]úY ùRô¯p Y¬ Es°hP Y¬Lû[ ùNÛj§ YÚm ÑLôRôWj Õû\ ¨×QoLÞdÏ, Ck Rd áÓRp Y¬ úUÛm JÚ ÑûU VôL Es[Õ. G]úY, A§L Y¬ ®§lûT EP]¥VôLj §ÚmTl ùT\ úYiÓm Guß AkRd L¥Rj §p á\lThÓs[Õ. ©¬hP²p ùY° SôÓLû[f úNokRYoL°Pm Yã #dLlTÓm ÑLôRôW Y¬ CWh¥l TôdLlThÓs[Õ ¨VôVUt\Õ G]d á±, AeÏ T¦Vôt± YÚm Ck§V UÚjÕYoLÞm, ÑLôRô Wj Õû\ F¯VoLÞm ARtÏ G§ol× ùR¬®jÕs[]o. ©¬hP²p, úYûX, Lp® Es °hP ÖûZÜ CûN®u (®Nô) A¥lTûP«p 6 UôReLÞdÏ úUXôL Y£jÕ YÚúYôo Utßm T¦Vôt± YÚúYô¬Pm LPkR 2015 HlWp ØRp BiÓúRôßm "Ï¥úVt\ ÑLôRôW Y¬' Yã#dLl TÓ¡\Õ. AkSôhÓ AWÑ ùNVp TÓjÕm úR£V ÑLôRôW úNûY §hPjÕdÏ áÓRp ¨§ûV úNL ¬dÏm YûL«p CkR SPY¥dûL úUtùLôs[lTÓ¡\Õ. Ck¨ûX«p,LPkRBiÓ¥Nm To ØRp AkR Y¬j ùRôûLûV ì.18,435}Cp CÚkÕ, ì.36,870} BL ©¬hPu AWÑ EVoj§Ùs [Õ. CRtÏ G§ol× ùR¬®jÕ, ©¬hP²p Es[ Ck§V Ym NôY° UÚjÕYoLs NeLm, Ak SôhÓ EsÕû\ AûUfNL ùNV Xo N´j _ô®ÕdÏ NÁTj§p L¥ Rm Juû\ GݧÙs[Õ. XiPu, ©l. 10: BlLu YôuY¯j RôdÏR#p ùTôÕUdLs 21 úTo T# Tô¡vRô²p ì.71,000 úLô¥ ØRÄÓ Ls 21 úTo E«¬ZkR]o. ØRp RôdÏR#p 13 úTÚm, AÓjR RôdÏR#p 8 úTÚm E« ¬ZkR]o. CÕR®W, 5 úTo LôVU ûPkR]o Guß ØLUÕ a£m ApùLô^ôn á±]ôo. ùapUôih UôLôQ BÞS ¬u ùNn§j ùRôPoTô[o JUo _ôd áßûL«p, "ùTôÕUdLs Ï¥«Úl×l Tϧ«p FÓÚ ®V TVeLWYô§Ls, Ae¡ÚkÕ BlLô²vRôu TûP«]o ÁÕ RôdÏRp SPj§]o. CûR VÓjÕ AkRl Tϧ«p ¨Lrk RlThP YôuY¯j RôdÏR#p ùTôÕUdLs £Xo ùLôpXl ThP]o. AÕùRôPoTôL ®Nô WûQ SûPùTtß YÚ¡\Õ' Gu\ôo. YôuY¯j RôdÏR#p TVeLWYô§Ls ùLôpXlTh P]Wô? GuTÕ Es°hP RL YpLs GûRÙm AYo ùR¬®dL ®pûX. BlLô²vRô ²u, ùRtÏ ùapUôih UôLôQj§p N²d¡ZûU A§ LôûX ¨LrjRlThP YôuY ¯j RôdÏR#p ùTiLs, ÏZk ûRLs EsTP 21 úTo ùLôpXl ThPRôL AkSôhÓ SôPôÞ Uu\ úUXûY Eßl©]o ùR¬ ®jRôo. CÕϱjÕ, ùapUôih ùRôϧ Eßl©]Wô] ØLUÕ a£m ApùLô^ôn á±VRô YÕ: ùRtÏ ùapUôih UôLô Qj§p, úShúPô BRWÜ Bl Lô²vRôu TûP«]ÚdÏm, R#Tôu TVeLWYô§LÞdÏm CûPúV LÓm NiûP SûP ùTtßYÚm Nu¡u UôYhPj §p N²d¡ZûU A§LôûX CÚ Øû\ YôuY¯j RôdÏRp ¨Lrj RlThPÕ. A§p, ùTiLs Ut ßm ÏZkûRLs G] ùTôÕUd Lôép, ©l. 10: Nî§ AúW©Vô §hPm ùTôÚ[ôRôW ùSÚdL¥«p £d¡j R®dÏm Tô¡v RôàdÏ BRWY°dÏm YûL«p, AkR Sôh¥p 1,000 úLô¥ PôXo (ÑUôo ì.71,000 úLô¥) ØRÄÓ ùNnV Nî§ AúW©Vô §hPªhÓ YÚ¡\Õ. CÕϱjÕ RLYpLs ùR¬®lTRôYÕ: Tô¡vRô²p º]ô úUm TÓj§ YÚm ÏYôPo Õû\ØLjÕdÏ Nî§ AúW©V G¬Nd§j Õû\ AûUfNo Lô#j Ap}@Tô# LPkR YôWm YÚûL RkRôo. úUÛm, AkRj Õû\ØLjûRùVôh¥ BrLPp GiùQn Ñj§L¬l× BûX AûUdLlTPÜs[ TϧûVÙm AYo TôoûY«hPôo. AkR Ñj§L¬l× BûX«p, 1,000 úLô¥ PôXo ØRÄÓ ùNnYÕ Ï±jÕ Nî§ AWÑ §hPªhÓ YÚ¡\Õ G] AlúTôÕ AYo á±V RôL RtúTôÕ RLYpLs ùY°Vô¡Ùs[]. º]ôÜdÏm, Tô¡vRôàdÏm CûP«Xô] ùTôÚ[ôRôW Y¯jR Pj§u JÚ TϧVôL, ÏYôPo Õû\ØLjûR º]ô úUmTÓj§ YÚ YÕm, TôÕLôl× LôWQeLÞdLôL ARtÏ Ck§Vô G§ol× ùR¬ ®jÕ YÚYÕm ϱl©PjRdLÕ. DWô²p Ck§V BRWÜPu úUm TÓjRlThÓ YÚm NôTaôo Õû\ØLm, CkR ÏYôPo Õû\ØLj ÕdÏ 70 ¡.Á. ùRôûX®p AûUkÕs[Õ. ÕûT, ©l. 10: TûPlTô°Ls Uû\ùTôÚ[ôL, CWhûPl ùTôÚs ùLôiP EÚYL¨ûX«p GûRÙm ùNôpX úYi¥V LhPôVjÕdÏj Rs[l ThPôoLs G] LÚjÕf ÑRk§Wm Tô§dLl TÓ¡\ LôXeL°p CÚiûU«Vp úRôuß YûR ®[dÏ¡\ôo. AjRûLV ùSÚdL¥Ls CpXôR¨ûX« Ûm SUÕ CXd¡VeL°p ϱlTôL, §ÚdÏ \°p, ØjùRôs[ô«Wj§p, NeL CXd¡Ve L°p, ×ÕûUl©jRu, Ï.T.Wô_úLôTôXu GÝjÕL°p, S.©fNêoj§, L.Sô.Ñ. , ùU[², SÏXu, BjUôSôm L®ûRL°p, ÑkRW WôUNô ª«u £ßLûR«p ùTôÚs ×XlTPôR Ap XÕ TX ùTôÚsLû[ Es[Pd¡V, ùNôpXô Up ùNôpXlThP TX ®`VeLs Gq®Rm LôQlTÓ¡u\] GuTûR èXô£¬Vo GÓj ÕdLôhÓ¡\ôo. CÚiûU«Vp ùRôPo Tô] ùR°Yô] ׬RûX HtTÓjÕm èp. ªLf ÑûYVôL ®Y¬d LlThÓs[Õ. A¬Wôm úNh £ß YV§úXúV LôoL °u ÁÕ A[ÜdL§L Uô] LôRp ùLôi¥ ÚkRÕ, Cû[O]ôL B] ©\Ï TX UôPp L°p TX SÅ]Uô] LôoLû[ Yôe¡l TVuTÓj§VÕ, Ru ²Pm úYûX ùNnT YoLs, RuàûPV E\ ®]oLÞdÏ UhÓUpXôUp, GpXôÚdÏm Ys[XôL AYo CÚkRÕ, ×LrùTt\ S¥Lo, TôPLo §VôLWô_ TôLYR¬u W£LWôL CÚk RÕ, CûN Ltßd ùLôiPÕ, TôLYRÚPu úNokÕ LfúN¬ ùNnRÕ, TôLYRo LxPl ThP LôXj§p AYÚdÏ UôRm JußdÏ Ak Rd LôXj§úXúV ì.5000 TQ ER® ùNnRÕ G] A¬Wôm úNh¥u ®j§VôNUô] Ti× Ls ®VdL ûYd¡u\]. Vôû]dÏ ApYô Yôe¡d ùLôÓjRÕ, Vôû]L°u TôReLs Lp#p, Øs°p ThÓ Tô§dLlTPôUp CÚdL AYtßdÏ éhv ùNnÕ ùLôÓjRÕ, úYhûP«p BoYØûP VYWôL CÚkRÕ G] A¬Wôm úNh¥u Yôrd ûLf NmTYeLs Sm U]ûRd LYo¡u\]. £²Uô S¥Lo, S¥ûLLÞPu A¬Wôm úNh ùLôi¥ÚkR Sh×, LôUWôw EhTP TX AW£Vp RûXYoLÞPu AYÚd¡ÚkR TZd Lm G] ®j§VôNUô] JÚ U²RûW Ckèp SUdÏ A±ØLlTÓjÕ¡\Õ. Rªrd Lôl©VeL°p Yôr®Vp úSôdÏ ( CÚ ùRôϧLs) ØRp ùRôϧ} Td.416; ì.300; ùRôϧ}2: Td.376; ì.300; RªrjÕû\, ÕYôWLRôv úLôYoRu Rôv ûYQYd Lpí¬, AÚmTôdLm, ùNuû]}106. ùNuû] AÚm TôdLm ûYQYd Lp í¬ RªrjÕû\Ùm "§]U¦' Sô°RÝm CûQkÕ "Rªrd Lôl©VeL°p Yôr ®Vp úSôdÏ' Gàm ùTôÚiûU«p SPj §V úR£Vd LÚjRWe ¡p Yô£dLlThP 110 LhÓûWL°u ùRôÏl×. ImùTÚe Lôl©VeLÞm, Ig£ßeLôl©VeLÞm BnÜdÏhTÓjRlThÓs[]. £XlT§LôWm áßm Uu]²u Ru]X Ut\ ¾ol×, CûN UÚjÕYm, Yôr®Vp ùS± Ls, Yôr®Vp £kRû]Ls, Sm©dûLLs, LPÜs Y¯TôÓ, Uû]V\ Yôr®Vp Uôh£ B¡VYtû\ TpúYß BnÜd LhÓûWLs ®¬YôL GÓjÕûWd¡u\]. U¦úULûX«p NêLf £kRû]Ls, ùTiûUVd LÚjRûUÜLs, Yôr®Vp A\m, LûRLs, T£l©¦, ¨ûXVôûUÙm A\Øm, SôpYûL ®ûP, A\ÜûWLs á\l ThÓs[]. ERVQÏUôW Lô®Vj§p ALlùTôÚs UW×Ls; ã[ôU¦«p AW£Vp ®ÝªVe Ls; Yû[VôT§«p ùNmûUVô] YôrdûL, C[ûU ¨ûXVôûU; ºYL£kRôU¦«p Yôr ®Vp úSôdÏ, NUQoL°u CpX\YôrÜ; ùTÚeLûR«p A\m úTôtßm UW×, Tôj §Wl TûPl×; VúNôRW Lô®Vj§u LhP ûUl× G] Ut\ Lôl©VeL°#ÚkÕ K¬Ú LhÓûWLs CPmùTtßs[]. Lôl©VeL°p L¥Rf ùNn§Ls, Lôl© VeL°p ÑtßXôl TVQeLs, LûX«u JÚe¡Vp×, Lôl©VeL°p UßUQeLÞm Cuû\V Yôr®VÛm, Lôl©VeL°p LôQ XôÏm "ÁCVp×' L]Ül T§ÜLs B¡VûY ùTôÕYô]ûY UhÓUpX, ϱl©ÓmT¥Vô LÜm Es[]. CXd¡Vf NeLUm Auû] YVXh LûX Utßm A±®Vp Lpí¬ RªrjÕû\ SPjÕm "Rôsf ÑY¥LÞm TôÕLôl× Øû\LÞm' - T«XWeLm. èp AWeLm TeúLt×: Ø.úUjRô, R.B§jRu, CWô.NkRô]¡ÚxQu; Lpí¬ LÚjRWeL Aû\, Auû] YVXh LûX Utßm A±®Vp Lpí¬, 11, YVXh Lpí¬ NôûX, úU]ômúTÓ, AmTjço, }53; 11.2.19 LôûX 9.30. ùNuû] YWlùTtú\ôm YVpùY°j §ûWdL[m SPjÕm Ùm' BYQlTPm ùRôPdL®Zô. "ùRôp#ûNÙm Lp#ûN RûXûU: £YOô] TôXV ÑYô ªLs; TeúLt×: Tô.Á.ÑkRWm, úY.ùTô.£YdùLôÝkÕ, CWô.£Yô, úL.©.úL. ùNpYWôw, Jl©Xô.U§YôQu; ùNVWôm EQYLm, ; 11.2.19 UôûX 600. Tj§¬ûL EXL Øuú]ô¥ "ËYô' SôWQ.ÕûWdLiQu YôrÜm T¦Ùm } ×Õf LmT²#ÚkÕ TôW§RôNu YûW £X T§ÜLs } U.ùT.º²YôNu; Td.200; ì.180; Á]ôh£ ×jRL¨ûXVm, UÕûW}1; 0452 -2345971. úN¬ Nô¡j§V ALôùRªÙm, Lôk§¡WôU ¡WôªV ¨Lo¨ûXl Tp LûXdLZLj§u RªrjÕû\Ùm CûQkÕ SPjÕm "©.Bo.C Wô_m IVÚm ùRôPdLd LôX RªrSôYpLÞm- EûWVWeLm. " ØLm' UôU¦ ; Td.152 ; ì.90 ; ØpûX T§lTLm, 323/10, L§WYu LôX², AiQôSLo úUtÏ, ùNuû]}40. L m T Wô Uô V Q m ùRôPoTô] HÝ LhÓ ûWL°u ùRôÏl× Ck èp. HZôYÕ LhÓ ûWVô] "LmTàm TôW §RôNàm' LhÓûW, ×Wh£d L®Oo TôW§ RôNû] TZûUf £ª ÝdÏs AûPdÏm ØVt£ Guß IVlTÓ ¡\YoLÞdÏ ®[dLm A°dÏm ØVt£Vô] ©uàûW, GhPôYÕ LhÓûWVôLj úRôu± ®hPÕ. LmTWôUôVQm Cuß YûW úTôt\l TÓYRtÏd LôWQm ARu EX¡Vp A¥jR [úU GuTûR ®[dÏm "LmT²p EX¡Vp' LhÓûW, LmTWôUôVQj§p LmTo ϱl©Ó ¡\ £X ùTôÚsLû[ ûYjÕ, AYo ϱl©Ó YÕ §ÚUô#ÚgúNôûX, §ÚúYeLPm B¡ VYtû\jRôu GuTûRd áßm "LmTu TôÓm §qV úRNeLs' LhÓûW, ùN® Y¯VôLd úLhÓ, YônY¯VôLl TôPlThÓ LôXeLôX UôL ¨ûXùTt\ TX CXd¡VeLÞdÏ KûXf ÑY¥ Y¥Ym ùLôÓdL AdLôXj§p HÓ GÝ ÕYûRúV ùRô¯XôLd ùLôiP TXo CÚkR ]o; AlT¥ HÓ GݧVYoL[ôpRôu LmTWô UôVQ KûXfÑY¥ SUdÏd ¡ûPj§Úd¡\Õ GuTûRd áßm "LmTàm HùPÝÕúYôÚm' LhÓûW, LmTWôUôVQm úRôu±V ©\Ï ARu A¥ùVôt± úRôu±V RdûL WôUôVQm Tt± ®¬YôL GÓjÕûWdÏm " LmTàm RdûL WôUô VQØm' LhÓûW Utßm "LmTàm ùNô.ØÚ LlTôÜm' LhÓûW, "ºûR £û\ùVÓl×' ϱjR LhÓûW G] LmTWôUôVQjûR ûUV AfNô Ld ùLôiÓ Ckèp ÑZuß YôNLoL°u Tôo ûYûV ®¬ÜTÓjÕ¡\Õ. RûXûU: Ñ.SPWôNu; TeúLt×: Gv.úRôRôj¬, UôXu, U.§ÚUûX, Tô.B]kRÏUôo, S.ØÚúLNTôi¥Vu, Ñ.úYÔúLôTôp, S.Wj§] ÏUôo; ùYs°®Zô AWeLm, Lôk§ ¡WôUm ¡WôªV ¨Lo¨ûXl TpL ûXdLZLm, 12.2.19 LôûX 10.00. ÙLTôW§ ; Td. 96; ì.50 ; úSo¨ûW ùY° ÂÓ, ¥1/15, ¥GuGf©, ùRtÏ £Yu úLô«p ùRÚ, úLôPm TôdLm, ùNuû]}24. LiQô¥ Øu } Lôk§¡WôUm; W£L Wg_² NTô SPjÕm Rª¯ûNf NôWp CûN ®Zô Ut ßm "RjÕYj úRôj§Wj úRuÕ°Ls' - EûWÙm CûNÙm. 15.2.19 ùRôPdL ®Zô; TeúLt×: §]U¦ B£¬Vo ¡.ûYj§VSôRu, Uô.Y «j§V#eLu; 16.2.19 UôûX 6.00 TeúLt×: ¡.£YÏUôo; 17.2.18 UôûX 6.00 TeúLt×:Nôª §VôLWô_u, Gv.ÑkRo; Bo.Bo.NTô, 30/1, ÑkRúWvYWo ùRÚ, U«Xôléo, }4. Yô¬Vô¬u TdLeLs } ¡ÚTô]kR Yô¬Vôo; Td.64 ; ì.25; ÏL c Yô¬Vôo T§lTLm, ùNuû]}2; 044 - 2845 7666. ùNuû] ×ÕûYj RªrfNeLl ùTôu®Zô } Rªr UôSôÓ. 16.2.19 LôûX 8.15 U¦dÏ ùRôPdLm; TeúLt×: ×ÕûY ØRXûUfNo úY.SôWôV QNôª, AûUfNo B.SUf£YôVm, Ïu\dÏ¥ ùTôu]mTX A¥L [ôo, úLô.®ÑYSôRu, Gm.H.ØvRTô; AUoÜLs ùRôPdLm ØtT Lp 11.00 U¦; TeúLt×: §]U¦ B£¬Vo ¡.ûYj§VSôRu, B.Wô. £YdÏUWu; 11.30 TeúLt×: RªZL AûUfNo L.Tôi¥VWôNu, B.AuTZLu, úLô.®NVWôLYu ; TLp 12.30 TeúLt×: ºà.úUôLu RôÑ, úYXôÙRm; 1.30 TeúLt×: C.ThPô©WôUu, H.©.CúTo ùRXôl úTop, Tô.AúNôdWô_ô; ©tTLp 2.30 TeúLt×: £Y. C[eúLô, éeÏ Z# ùTÚUôs, ®.AUúXôtTYúU¬; UôûX4.00 TeúLt×: ÑkRWØÚ Lu, £t© TôXÑl©WU¦Vm; 5.00 TeúLt×: ¿§VWNo RôÅRuàNôª, úNÕ ØÚLéT§, AWeL ULôúRYu, CWô.ÑúWÑÏUôo; UôûX 6.00 Te úLt×: £.©.§ÚSôÜdLWÑ, ¡.ÅWU¦, R.ù_LjWhNLu; CWÜ 7.00 Te úLt×: Ø.AÚs ùNpYm, CWô.N.ÏZkûRúYXu; 17.2.19 TeúLt×: ùRôp.§ÚUôY[Yu, úL.TôX¡Úh¥]u, Bo.ØjRWNu, Ñ.ùNpY LQT§, S.AWeLNôª, §.Ø.AlÕpLôRo, BiPôs ©¬VRo£², Ø.AlÕp Uºj, úY.TÕU]ôo, S.LÜRUu, ®.ØjÕ, Ø.CWôNôWôm, A.AuTWÑ, CWô.£Yô, T.ØjÕdÏUôWNôª, ÙLTôW§; ®úYLô]kRo úUp¨ûXl Ts°, XôÑlúThûP, . Ck§V ùUô¯L°u GÝjÕf ºo§ÚjRm } úLô¥dLQdLô] ìTôûV BrU]ûR CVd¡ AûPYÕ GlT¥? } H.Gp.ãoVô; Td.304; ì.300; © Tô£h¥q ×ùWôPd `uv, 36 H, º²YôNu ùRÚ, §VôLWôV SLo, ùNuû]}17. Ø£B. Wôm NTôT§;Td.104;ì.120;AiQô Wôm Tl°`ov, 82, BtLôÓ úWôÓ, úLôPmTôdLm, ùNuû]}24. TQm NmTô§lT RtÏ ùRô¯p, úYûX UhÓm CÚkRôp úTôRôÕ, U]Øm úYiÓm. úLô¥dL QdLô] ìTônLû[f NmTô§lúTu Gu\ Sm©dûLûV JqùYô ÚYÚm R]Õ BrU] §p T§jÕd ùLôiÓ ùNVpThPôp, ¨f NVm ¨û]jRûRf Nô§dL Ø¥Ùm Gu\ Sm©dûLûV FhÓm èp. Sm©dûL GqYôß U²Rû] Uôtß¡ \Õ GuTûR ®[dÏ¡\Õ. AkR Sm©dûL SmûU CVeLf ùNnV úRûYVt\ £kRû] Ls, úTfÑLs, ùNVpLû[ GpXôm R®odL úYiÓm Gußm Ckèp áß¡\Õ. "Sm©dûL A°lTÕ, Sm©dûL FhÓYÕ GuTÕ JÚ NôRôWQ ùNVp ApX, AÕ JÚ U²R²u Uú]ô¨ûX«p HtTPd á¥V UôùTÚm Uôt\m' Gu\ A¥lTûP«p YôN LoLs ReLÞûPV CXdûL AûPV AYo LÞdÏ Sm©dûLûV HtTÓjR Ckèp ØVt £d¡\Õ. BrU]§p Sm©dûLLû[ ®ûRjÕ AYtû\ Y[ojÕl TVuùT\ úRûYVô] T«t£Lû[Ùm Ckèp A°d¡\Õ. Øuú] \j Õ¥lTYoLÞdÏ Y¯LôhÓm èp. Sd¸Wu CVo×d } 2019 Gv.ùNpYWôw; Td.1120; ì.160; Sd¸Wu Tl°úL`uv, ùNuû]}14 ; 044 -4399 3029. } £XlT§LôWm úLs®Ls B«Wm } Ø.LûXúYkRu; Td.192; ì.200 ; Rªr IVô ùY° ÂhPLm, JüûYdúLôhPm, §ÚûYVôß}613 204. ûU.CWôNô ¡û[UôdÑ, Ï.ùW.UgÑ[ô; Td.138; ì.100 ; Yô]§ T§lTLm, ùNuû]}17; 044 - 2434 2810. ×ÕfúN¬ Rªrl úTWûY SPjÕm §ÚdÏ\s ®[dLm}Sôtß}£\l×l ùTô¯Ü: CÚiûU«Vp ùLôsûLLÞm T«p Øû\LÞm } U.§ÚUûX; Td.224; ì.220; ùNpXlTô T§lTLm, 48, Rô]lT ØR# ùRÚ, UÕûW}1. C²dÏm Rªr } RûXûU} LPîo U¦Uô\u, TeúLt×: U.CWôRô, ×XYo E.RiPTô¦, Uô.®dú]ÑY¬, £.`¡Xô Tôà. ¡WôªVm AWeLm, (úTÚkÕ¨ûXVm AÚ¡p) 16.2.19 UôûX 5.30. Ï°jRûX EXLj §ÚdÏ\s úTWûY SPjÕm L®VWeLm, LÚjRWeLm. úRPÛdLô] úRoÜLs } JÚYo ApXÕ JÚ ùTôÚs R²lTh Ój ÕXdLUôLj ùR¬ VôUÛm RdL ùY°l Tôh¥p CpXôR Øû\«Ûm CÚlTÕ "CÚiûU'. CXd¡ Vl TûPl©u Esú[ ùTô§kÕ ûYdLlTh Ós[ JÚ LÚjRô]Õ, ØRp Yô£l©p ùR°YôLl ×XlTPôR ¨ûX «pRôu AÕ CÚiûU G]lThPÕ. 16 Bm èt\ôi¥p Ce¡Xôk§p ¨X®V AW£Vp ùSÚdL¥Ls GûRÙm ùY°lTûP VôLd á\ Ø¥VôRT¥ RÓjR]. AlúTôÕ C[ûN Gv.LúQNu; Td.128; ì.100; Ù²d Á¥Vô CuùP LúWhPov, ùNuû]}109; 044 -2825 0519. RûXûU: ×ÕûL ùYt±úYXu; TeúLt×: Lô.úYZúYkRu, CWô. ùNVTôp; YsÞYo ÏÚÏXm úUp¨ûXl Ts°, RômTWm úTÚkÕ ¨ûXVm AÚ¡p, RômTWm, 17.2.19 UôûX 5.00. ùNuû]; YôûL CXd¡Vd áPp SPjÕm Rªr ERVô®u L®ûR èp Ls A±ØL ®Zô. §Úléo ¡ÚxQu ; Td.232; ì.250; §Úléo ÏUWu T§lTLm, ùNuû]}92; 044 - 2377 1473. S[ N¬Rm } TeúLt×: Ï.CXd¡Vu, ÑúWx ãoVô, cúR® LiQu, ØÚL ¾hNiVô; YÚYôn AÛYXo NeLd Lh¥Pm, ; 17.2.19 LôûX 10.00. U« XôÓÕû\ RªZLd L®Oo LûX CXd¡Vf NeLm, RªrlT¦ A\dLh Pû[ CûQkÕ SPjÕm éeLô L®VWeLm. AÚkRYf ùNpYo A¬Wôm úNh } £u] WôÑ, ØjRlTô; Td.272 ; ì.200; ëúL úUdv Tl°úL`uv, ØdáPp; 04634 -274647. " RûXûU: úYRL² AÚiÏUôo; TeúLt×: L.N.LûXVWNu, Ø.úRYWôNu, ùNeûL NiØLm ; ù_nSLo éeLô, úLôVmúTÓ úTÚkÕ¨ûXVm G§¬p, 17.2.19 UôûX 4.00. AL§ ØLôªp Ko CWÜ (J¥Vd L®ûRLs) } R.©.ùNôdLXôp WômúNh À¥' ¨ßY ]jûR SPj§V R.©.ùNôdLXôp WômúNh ¥u YWXôß Ckè#u ØRp Tϧ«p ùNôp XlTh¥Úd¡\Õ. ARtÏl ©\Ï AYÚûPV ULu A¬Wôm úNh¥u YWXôß èp ØÝdL ùNuû]; "Ïh¥' ÏZkûR CXd¡V ®Zô. vYl]ô ùTúaWô; Rª¯p: ÑlWTôW§U¦Vu; Td.40;ì.20; L]Ü, 8/2635, Tôi¥Vu SLo, §Úléo }641 602. TeúLt×: Ï.A.RªrùUô¯, Tôo Y§ TôXÑl©WU¦Vu, §Vôì, LôoØ¡úXôu, §ÚûY Tô×, CûP UÚço ¡.UgÑ[ô, ×ÕûYj RªrùSgNu; CdNô AWeLm, GÝméo AÚeLôh£VLm G§¬p, 17.2.19 UôûX 5.00. ùNuû]; PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.