Dinamani : 2019-02-11

16 : 16 : 16

16

§eLs¡ZûU, 11 ©lWY¬ 2019 ùNuû] YiQôWlúThûP}¥GmGv CûPúV ùUhúWô W«p úNûY §ÚdLôòoTh¥«p _p#dLhÓ: 42 úTo LôVm RgNôîo AÚúL §ÚdLôòoTh¥«p Oô«tßd¡ZûU SûPùTt\ _p#dLhÓ úTôh¥«p 4 úTôÄ^ôo EsTP 42 úTo LôV UûPkR]o. §ÚdLôòoTh¥ UôRô úLô«p ùRÚ®p ײR AkúRô ¦Vôo ùTôeLûXùVôh¥ SûPùTt\ CkR _p#dLhÓ úTôh¥ûV Uô¨XeL[ûY Eßl©]o Bo. ûYj§#eLm ùLô¥VûNjÕ ùRôPd¡ ûYj Rôo. CûRjùRôPokÕ, Yô¥Yô N#p CÚkÕ RgNôîo, SôûL, ×ÕdúLôhûP, §Úf£, UÕûW Es°hP UôYhPeL°# ÚkÕ YkR H\jRôZ 640 Lôû[ Ls JqùYôu\ôL ®PlTh P]. º±l TônkÕ YkR Lôû[ Lû[l ©¥dL ùUôjRm ÑUôo 300 úTo L[ª\e¡]o. GpûXdúLôÓ YûW UôhûPl ©¥jÕ ùLôiÓ K¥VYoLû[ ùYt± ùTt\ YoL[ôL A±®jÕ, AYoL ÞdÏ ûNd¡s, ÀúWô, Lh¥p, ÑYo L¥LôWm, ûLdL¥LôWm, ThÓfúNûX úTôu\ T¬ÑLs YZeLlThP]. UôÓLs ©¥ TP®pûX Gu\ôp Uôh¥u E¬ûUVô[ÚdÏ AlT¬ÑLs A°dLlThP]. CR²ûPúV, Yô¥YôN#p CÚkÕ ùY°úV YkÕ K¥ LPkÕ ùNu\ JÚ Lôû[ §¼ ùW] §Úm© YkRÕ. AlúTôÕ, TôÕLôl×l T¦«p CÚkR LôYXoLs §Wô®PU¦, ùNk §púYXu, ®²Rô, ÑúWLô B¡ úVôo LôVUûPkR]o. CYo Ls R®W, UôÓ ©¥dL ØVu\ ÅWoLs, Uôh¥u E¬ûUVô RgNôîo, ©l. 10: ùRôPe¡ûYjRôo ©WRUo úUô¥ §Úlé¬p SûPùTt\ ®Zô®p TpúYß SXj §hPeLû[ LôùQô#d Lôh£ êXm ùRôPe¡ûYd¡\ôo ©WRUo SúWk§W úUô¥. EPu , BÞSo TuYô¬Xôp ×úWô¶j, ØRpYo GPlTô¥ TZ²Nôª, ÕûQ ØRpYo K.TuÉoùNpYm, Uj§V AûUfNo ùTôu.WôRô¡ÚxQu, NhPl úTWûYj RûXYo T.R]Tôp, AûUfNo EÓUûX úL.WôRô¡ÚxQu Es°húPôo. §ÚdLôòoTh¥«p SûPùTt\ _p#dLhÓ úTôh¥«p Lôû[ûV APdL ØVÛm ÅWoLs. CûP«Xô] ùUhúWô W«p úNûYûVj ùRôPe¡ûYj Rôo. CûRj ùRôPokÕ, ¿X Y¯j RPj§p B«Wm ®[dÏ, Gp. I.£., AW£]o úRôhPm, EVo ¿§Uu\m, UiQ¥ Utßm YiQôWlúThûP ùUhúWô W«p ¨ûXVeLû[ LôùQô #d Lôh£ êXUôL ØRpYÚ Pu CûQkÕ §\kÕûYj Rôo. úUÛm, ùNuû], §Úf£ ®Uô] ¨ûXV ®¬YôdLl T¦LÞdÏ ©WRUo A¥dLp Sôh¥]ôo. ùNuû] Õû\Ø Lj§p CÚkÕ UQ# YûW« Xô] LfNô GiùQnd ÏZôn §hPjûR SôhÓdÏ AYoAol T¦jRôo. AúRúTôX, §Úlé¬p ì. 75 úLô¥ U§l©p C.Gv.I. UÚj ÕYUû]dÏ A¥dLp SôhPl ThPÕ. ùNuû] úL.úL. SL ¬p 470 TÓdûLLs ùLôiP A§ SÅ] C.Gv.I. UÚjÕ YUû]ûV SôhÓdÏ ©WRUo úUô¥ AolT¦jRôo. CkR ¨Lrf£«p, BÞSo Tu Yô¬Xôp ×úWô¶j, RªZL ØRpYo GPlTô¥ TZ²Nôª, ÕûQ ØRpYo K.TuÉoùNp Ym, Uj§V ¨§, LlTp úTôdÏ YWjÕj Õû\ CûQVûUfNo ùTôu.WôRô¡ÚxQu, NhPl úTWûYj RûXYo T.R]Tôp, LôpSûP TWôU¬l×j Õû\ AûUfNo EÓUûX úL.WôRô¡ ÚxQu, §Úléo UdL[ûY Eßl©]o ®.NjVTôUô, §Úl éo YPdÏ NhPl úTWûY Eßl ©]o úL.Gu.®_VÏUôo, §Úl éo UôYhP Bh£Vo úL.Gv. TZ²Nôª Utßm AWÑj Õû\ AÛYXoLs TeúLt\]o. §Úlé¬p Oô«tßd¡ZûU SûPùTt\ AWÑ ®Zô®p, ùNuû] Yi Qô W l ú T h û P} ¥ G m G v CûPúVVô] ùUhúWô W«p úNûY EsTP TpúYß SXj §hPeLû[ ©WRUo SúWk§W úUô¥ ùRôPe¡ûYjRôo. §Úléo UôYhPm, ùTÚUô Spí¬p AWÑ ®Zô Utßm Tô_L úRoRp ©WNôWl ùTôÕd áhPm B¡VûY Oô«tßd¡ ZûU SûPùTt\]. AWÑ ®Zô®p, ùNuû] Yi Qô W l ú T h û P} ¥ G m G v §Úléo, ©l.10: [oLs G] ùUôjRm 38 úTo LôVUûPkR]o. CYoL°p LôYXoLs EsTP 8 úTo Rg Nôîo AWÑ UÚjÕYd Lpí¬ UÚjÕYUû]«p úNodLlTh Ós[]o. Ut\YoLs ØRÛR® £¡fûN ùTt\]o. Øu]RôL, UÚjÕYd ÏÝ ®]¬u T¬úNôRû]LÞdÏ ©\Ï RϧVô] UôÓ©¥ ÅWo Ls UhÓúU L[jÕdÏs Aà U§dLlThP]o. CúRúTôX, UôÓLû[ LôpSûPj Õû\« ]o T¬úNôRû] ùNnR]o. LôûX 7.50 U¦V[®p ùRôPe¡V CkR úTôh¥ UôûX 4.45 U¦V[®p ¨û\ YûPkRÕ. C§p, úLôhPôh £Vo £. ÑúWx, RgNôîo NWLd LôYp ÕûQj RûXYo ù_. úXôLSôRu, UôYhPd LôYp LiLô¦lTô[o Gv.Gv. UúLvYWu, RgNôîo ùRôϧ UdL[ûY Eßl©]o Ï. TWÑ WôUu Es°húPôo LXkÕ ùLôiP]o. ¨LZôi¥p UôYhPj§p SûPùTt\ ØRp _p#dLhÓ úTôh¥ CÕRôu GuTÕ Ï±l ©PjRdLÕ. YNkR TgNª: ÏmT úU[ô®p 1.5 úLô¥ úTo ײR ¿WôPp §ÚfùNkço ØÚLu úLô«#p Uô£j §Ú®Zô ùLô¥úVt\m Guß AkR A§Lô¬ ùR¬®j Rôo. CkR Øû\ ÏmT úU[ô SûP ùTßm TϧûV A±kÕùLôs YRtLôL ùT¬V Tíû]d Lh¥ Aû P Vô [ l T Ó j R l T h Ó s [Õ. ùa#LôlPoLs êXm úTôÄ^ôo LiLô¦l×l T¦ «p DÓThP]o. LeûL, VØû], NWvY§ S§Ls NeLªlTRôL SmTlT Óm CPj§#ÚkÕ Tôh¥pL °p TdRoLs ײR ¿ûW úNL ¬jÕ ùNp¡u\]o. LPkR UôRm 15Bm úR§ ÏmT úU[ô ùRôPe¡VÕ. Uôof 4Bm úR§ ÙPu ®Zô ¨û\Ü ùTß¡\Õ. ÏmT úU[ôÜdLôL TôÕLôl ×l T¦Ls TXlTÓjRlTh Ós[]. 19}Cp úRúWôhPm EjRWl ©W úRN Uô¨Xm, AXôLôTôj ÏmT úU[ô®p Oô«tßd¡ZûU 1.5 úLô¥ úTo ײR ¿Wô¥]o. CÕϱjÕ ÏmT úU[ô ®Zô A§Lô¬ ®_n ¡Wu á± VRôYÕ: YNkR TgNª ®ZôûY ùVôh¥, Oô«tßd¡ZûU 1.5 úLô¥ úTo ײR ¿Wô¥]o. A§ LôûX ùTôÝÕ ®¥Ùm ØuúT 50 XhNm TdRoLs ײR ¿Wô¥ ]o. T²lùTô¯Ü ªL ªL A§ LUôL CÚkRúTôÕm, AûRl ùTôÚhTÓjRôUp TdRoLs LeûL S§«p ײR ¿Wô¥]o. Õ\®LÞm ײR ¿Wô¥]o. LPkR 9Bm úR§ ¨XYWlT¥, ùUôjRm 14.94 úLô¥ TdRoLs ÏmT úU[ô®p TeúLt\]o AXôLôTôj, ©l. 10: §ÚfùNkço Ñl©WU¦V ÑYôª úLô«#p Uô£j §Ú®Zô ùLô¥úVt\jûR ùRôPokÕ ùLô¥UWjÕdÏ SûPùTt\ ¾TôWôRû]. §ÚfùNkço AÚsªÏ Ñl©WU¦V ÑYôª úLô«#p Uô£j §Ú®Zô Oô«tßd¡ZûU ùLô¥ úVt\jÕPu ùRôPe¡VÕ. B«WdLQdLô] TdRoLs LXkÕ ùLôiÓ R¬N]m ùNnR]o. AßTûP ÅÓL°p CWiPôm TûP ÅPô] §ÚfùNk ç¬p BiÓúRôßm SûPùTtß YÚm BY¦, Uô£j §Ú®ZôdLs ªLÜm ©W£j§ ùTt\ûY. ¨LZôiÓ Uô£j §Ú®Zô Oô«tßd¡ZûU ùLô¥úVt\jÕPu ùRôPe¡ VÕ. CûRùVôh¥, A§LôûX úLô«p SûP §\dLlThÓ, ®vYìT ¾TôWôRû], ERV UôojRôiP A©ú`Lm, ¾Tô WôRû]ûV AÓjÕ ùLô¥l ThPm ùYs°l TpXd¡p 9 Nk§Ls Y¯VôL ùLôiÓYWlThPÕ. TgN Yôj§Ve Ls ØZeL, úYR TôWôVQeLs TôP úLô«p ©WLôWj§ Ûs[ ùNl×d ùLô¥UWj§p Lôl×d Lh¥V Ñ. NiØLm £YôfNô¬Vôo ùLô¥ûV Ht±]ôo. ùLô¥UWjÕdÏ UgNs, Tôp, TgNôªoRm, YôNû]j §W®VeLs EsTP 16 YûL A©ú`LeLs, £\l× AXe LôWjÕPu ULô ¾TôWôRû]Ùm SûPùTt\Õ. úYR ®t Tu]oLs úYR TôWôVQØm, KÕYôoLs §ÚØû\ TôWô VQØm Tô¥]o. C§p, §ÚYôYÓÕû\ B¾]m Lôg£×Wm RYj§Ú Ñk RWêoj§ Rm©Wôu ÑYôªLs, úLô«p CûQ BûQVo Tô. TôW§, LiLô¦lTô[oLs Lôoj§úLVu, ùYsû[f Nôª, EsÕû\ úUXô[o ®_Vu, HWp úNoUu úLô«p TWmTûW AdRôo LÚjRlTôi¥V SôPôo, §ÚYôYÓ Õû\ B¾] ùRuUiPX úUXô[o WôUfNk§Wu, LôVô ùUô¯ TôXÑl©WU¦V B§jRu, Øu]ôs A\eLôY Xo Ø.CWôUfNk§Wu, Øu]ôs úTìWôh£j RûXYo Ø. ÑúWxTô× Utßm B«WdLQdLô] TdRoLs LXkÕ ùLôiP]o. UôûX«p AlTo ÑYôªLs úLô«#p CÚkÕ ReLf Nl TWj§p ×\lThÓ §ÚŧL°p EZYôWl T¦ ùNnRp, CW®p cùT# SôVLo Av§Wj úRYÚPu RkRl TpXd ¡p 9 Nk§L°p ŧ EXô B¡VûY SûPùTt\Õ. ©l. 14}Bm úR§ 5Bm §Ú ®ZôûY Øu²hÓ úUXdúLô«#p CWÜ 7.30 U¦dÏ ÏPYÚYô«p ¾TôWôRû] SûPùTtß ÑYôª, AmUu R²jR² ReL U«p YôL]j§p ŧ EXô YÚm ¨Lrf£ SûPùTßm. B\ôm §ÚSô[ô] ©l. 15}Bm úR§ LôûX «p úLô WRm, CW®p ùYs° WRj§p ŧ EXô, HZôm §Ú Sô[ô] ©l. 16}Bm úR§ A§LôûX 5 U¦dÏs NiØLl ùTÚUô²u EÚÏ NhPúNûY ¨Lrf£, CûRj ùRôPokÕ LôûX 8.45 U¦dÏ BßØLl ùTÚUôu ùYh¥úYo NlT Wj§p TdRoLÞdÏ R¬N]m AÚ° ©sû[VuLhPû[ UiPTjûR YkRûP¡\ôo. ©l. 18Bm úR§ ÑYôª ReLd ûLXôV ToYR YôL]j§Ûm, AmUu ùYs°d LUX YôL ]j§Ûm GÝkRÚ° ŧ EXô SûPùTßm. ©l. 19Bm úR§ (ùNqYônd¡ZûU) LôûX 6 U¦dÏ úRúWôhPm SûPùTßm. §ÚfùNkço, ©l. 10: EjRWl ©WúRN Uô¨Xm, AXôLôTôj SL¬p §¬úY¦ NeLUj§p ײR ¿Wô¥V TdRoLs. Sôs: Oô«tßd¡ZûU ÏPYÚYô«p ¾TôWôRû]: ©l. 19}Cp úRúWôhPm: PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.