Dinamani : 2019-02-11

7 : 7 : 7

7

R ª rSôÓ §]U¦ ùNuû] 7 §eLs¡ZûU, 11 ©lWY¬ 2019 úYRôWiVm: L_ô ×VXôp Tô§dLl ThÓ, El× EtTj§ûV ùRôPW Ø¥ VôUp AW£u ER®ûV G§oTôojÕ Lôj§Úd¡u\]o El× EtTj§Vô [oLs. SôûL UôYhPm,úYRôWiVm Tϧ«p L_ô ×Vp Tô§l©#ÚkÕ ElT[l TWl×Ls Cuàm Á[ôR Rôp ¨LZôiÓdLô] El× EtTj§l TÚYj§p EtTj§l T¦Ls úLs ®dϱVôÏm ¨ûX HtThÓs[Õ. LhÓlT¥Vô] ®ûX CÚkÕm Et T§ ùNnV Y¯«pXôRRôp EtTj§ Vô[oLs úYRû]VûPkÕs[]o. RªZL El× EtTj§«p 2}Bm CPm Y¡dÏm úYRôWiVm Tϧ «p ÑUôo 10 B«Wm HdLo TWl©p EQÜ Utßm ùRô¯tNôûXLÞd Lô] El× EtTj§ ùNnVlTÓ¡\Õ. úYRôWiVj§p úLô¥VdLôÓ, ALv§VmTs°, L¥ùSpYVp Es °hP CPeL°p CÚ ùT¬V ¨ßY ]eLs Es°hP 800 £ß, Ïß El× EtTj§Vô[oLs Cj ùRô¯#p DÓ ThÓ YÚ¡u\]o. CRuêXm úSW¥VôL Utßm Uû\ ØLUôL BiÓúRôßm ÑUôo 15 B« Wm ùRô¯Xô[oLs úYûX YônlûT ùTß¡u\]o. CeÏ, BiÓúRôßm _]Y¬«p ùRôPeÏm El× EtTj§ ùNlPmTo UôRm YûW SûPùTßm. ûR ØRp Sô[ô] ùTôeLp Ti ¥ûL Sô°p ùTôuàl× (ØRp Aß YûP) GÓjÕ EtTj§l T¦Ls ùRôPeÏm. BiÓdÏ NWôN¬VôL 5 ØRp 6 XhNm ùUh¬d Pu El× Et Tj§VôÏm. LPkR BiÓ EtTj§ ¨û\Y ûPkR ¨ûX«p, úTô§V ®ûX «pXôUp ÑUôo 2 XhNm Pu El× CÚl× ûYdLlTh¥ÚkR]. ClTôj§L°Ûm T¦Lû[ ¨û\Ü ùNnÕ EtTj§ûV ùRôPeL Cuàm JÚ UôRUôÏm ¨ûXÙs[Õ. ®ûX CÚkÕm EtTj§ CpûX: CÕϱjÕ, ALv§VmTs° ElT [j§p ReLs ùNôkR Tôj§Lû[ ºW ûUdÏm T¦«p DÓTh¥ÚkR ز VlTu(64)}ÏQÑkR¬ (55) RmT§ á±VÕ: Ñ]ôª HtThP Bi¥p áP CqY[Ü Tô§l× CpûX. ×V#p ªuLmTeLs ØÝûU VôL NônkÕ ®hP]. Tôj§Ls, YWl ×Ls, ùRlTm (El× ¿ûW úRd¡ El ©u RuûU«u APoj§ûV A§L¬d Ïm ÏhûP), Tm× ùNh G] GpXôúU A¥jÕ ùNpXlThP]. ®ûX ¡ûPd Ïm LôXj§p ®tL ûYj§ÚkR El ×d Ï®VÛm úNRUûPkRÕ. Tôj§Lû[ ºWûUdL CÕYûW Uj§V AW£u ER®Ls ¡ûPdL ®pûX. JÚ HdLo Tôj§ûV ºW ûUdL Ïû\kRÕ ì. 50 B«Wm úRûYlTÓ¡\Õ. BsLs Ttû\dÏû\Ùm á# Ùm A§L¬jÕs[Õ. LPkR Bi¥p Bi ùRô¯Xô[oLÞdÏ ì.400, ùTi ùRô¯Xô[oLÞdÏ ì. 200 BL CÚkR á#, ClúTôÕ Øû\úV ì. 600, ì. 300 BL EVokÕs[Rôp ºWûUl× T¦ £WUUôL Es[Õ. LPkR Bi¥p JÚ Pu El× êhûP ùLôsØRp ®ûX ì. 400 BL CÚk RÕ. ClúTôÕ, ì. 800 ØRp 900 YûW ®ûX«ÚkÕm El× CpûX G] úYRû] ùR¬®jR]o. YZdLUôL _]Y¬«p ùRôPeÏm El× EtTj§ CkR BiÓ CÕYûW ùRôPeLôR ¨ûX«p,¨§ BRôWm ¡ûPjRôp ºWûUl×l T¦Lû[ ¨û\Ü ùNnÕ ØÝûUVô] El× EtTj§ HlW #p SûPùT\ Yônl×Ls Es[]. ClúTôûRV ¨ûX«p, ¨Lr TÚY El× EtTj§ úLs®dϱVôLúY Es[Rôp úYRû]VûPkÕs[ Et Tj§Vô[oLs Tôj§Lû[ ºWûUdL El×j Õû\ Yô«XôL Uj§V AW£u ER®ûV G§oTôojÕs[]o. úYRôWiVm ALv§VmTs° Tϧ«p El× EtTj§ Tôj§L°p T¥UeL[ô] LPp L°Ui. Tôj§L°p T¥kÕs[ LPp L°Ui T¥UeLû[ ALtßm El× EtTj§Vô[o. HlW#p EtTj§?: ×Wh¥l úTôhP L_ô ×Vp: Ck¨ ûX«p LPkR BiÓ HtThP L_ô ×VpúYRôWiVmTϧ«pLûWûVd LPkR úTôÕ ElT[l TWl×Lû[ ×Wh ¥lúTôhPÕ. ×VXôp ùTÚdùLÓjÕ TônkR LPp ùYs[m El×d Ï® VpLs, NôûXLs, Tôj§L°u LhP ûUl×Lû[ ùYÏYôL úNRlTÓj §]. A¥jÕ YWlThP LPp L°Ui ÏZm×Ls Tôj§L°p T¥kÕ AlT ¥úV T¥UeL[ôL Uô±VÕ. ªuLm TeLs, El× ¿o TôN]jÕdÏ ERÜm ùTô±Uû]Ls, ùLôhPûL úTôu\ El× EtTj§ Tôj§L°p T¥k Õs[ L°Ui T¥UeLû[ ALt\ áÓRp ùNXÜ BYRôp AlT¦Ls ùTVW[®úXúV SPd¡u\]. ¨L ZôiÓdLô] TÚYd LôXm ùRôPe ¡Ùm CÕYûW, JÚYo áP El× Et Tj§ ùNnV®pûX GuTÕ Ï±l ©PjRdLÕ. ÑUôo 15 NRÅRm úTo UhÓúU Ïû\kR A[®p Es[ TWl ×Lû[ ºWûUdL ùRôPe¡Ùs[]o. ûYLÞm úNRUûPkR]. Á[ôR El×l Tôj§Ls: Tô§dLl ThP ªuNôWm ùRôPoTô] T¦Ls ÑUôo 70 NRÅRm ºWûUdLlThÓs []. } úL.©.Am©LôT§ §Úf£: §Úf£ ØdùLôm× ÑtßXôj RXj§p TVuTôhÓdÏ YWôR TPÏ ÏZôûU ×]WûUjÕ,úLôûP ®ÓØ û\dÏ Øu RVôoTÓjR úYiÓm Gu\ G§oTôol× GÝkÕs[Õ. Be¡úXVo Bh£d LôXj§p Lô®¬lTôN]l Tϧ ùTô±Vô[WôL 1829 -Cp ùTôßlúTt\ No BoRo LôhPu, LpXûQûV ØuUô§¬Vô Ld ùLôiÓ, ØdùLôm©p ùLôs° Pm Bt±u ÏßdúL 630 ÁhPo ¿[j §p 40 A¥ ALXj§p Bß A¥ EVW 45 URÏLs ùLôiP úUXûQûVd Lh¥]ôo. ClT¦Ls 1834}Bm Bi¥p ùRôPe¡ 1836-Bm Bi¥p Ø¥d LlThP]. ARu ©\Ï 1846}Cp AûQ«uÁÕ TôXm LhPlThPÕ. CeÏRôu Lô®¬Vô]Õ ùLôs°Pm, Lô®¬ G] ©¬kÕ ùNpÛm YûL«p AûUkÕs[Õ. AûQlTϧ UhÓúU Lôh£l ùTôÚ[ôL CÚkR ¨ûX«p, ÑRk§Wj ÕdÏl©\Ï Uô¨X AWÑ êXm CkR Tϧ TpúYß ¨ûXL°p úUmTÓj RlThÓ éeLôdLs, ®û[VôhÓ AûUl×Ls ¨ßYlThÓ ÑtßXôjRX UôL EÚYô]Õ. §Úf£«#ÚkÕ 22 ¡.Á. ùRôûX ®Ûs[ ClTϧdÏ TpúYß UôYh PeL°#ÚkÕm ÑtßXôl TV¦Ls YkÕ ùNp¡u\]o. LPkR 2012}Bm BiÓ ØdùLôm× ÑtßXôjRXjûR úUmTÓjR AlúTô ûRV ØRpYo ù_VX#Rô ì.3.50 úLô¥ JÕd¸Ó ùNnRôo. CkR ¨§« #ÚkÕ ì.55 XhNj§p £ßYo W«p, ì.35 XhNj§p ùNVtûL ¿oÅrf£, ì.8 XhNj§p TPÏ CpXm Utßm Tp úYß £ßYo ®û[VôhÓ ETLWQe Ls AûUjÕ ×]WûUdLlThPÕ. B]ôp, CûY Øû\VôLl TWôU¬d LlTPôRRôp Lôh£l ùTôÚ[ôL Uô± YÚ¡u\]. ϱlTôL TPÏ ÏZôUô]Õ égNô] TôN]m ¨û\kÕ, ×tLs, ùN¥, ùLô¥ L[ôp TPokÕ LôQlTÓ¡\Õ. TPÏ LÞm TôZô¡ YÚ¡u\]. CÕúTôX, ¿o NßdÏ ®û[VôhÓl Tϧ«p Ri ½o YÚY§pûX. £ßYo ®û[VôhÓ ETLWQeLÞm TWôU¬l× CpXôUp BeLôeúL úNRUûPkÕs[]. CûY ØdùLôm× ¸ZûQ«u CPÕ×\m Es [Õ. úUÛm, ùTôÕlT¦jÕû\ TWôU ¬l©p Es[Rôp LY²lTôWtß ¡Pd ¡\Õ. £ßYoLs W«Ûm AqYlúTôÕ TÝRô¡ ¨u߮ӡ\Õ. B]ôp, YXÕ×\j§Ûm, úUX ûQl Tϧ«Ûm R²VôÚdÏ ÏjR ûLdÏ ®PlThÓs[ Ri½o Tíu, NßdÏ ®û[VôhÓLs, WôhNR Wôh¥ ]eLs, ùTômûU ®û[VôhÓLs, Ri½o NßdÏLs B¡VûY Øû\Vô L TWôU¬dLlThÓ TV¦L°Pm SpX Yãp ùNnÕ YÚ¡u\]o. AWÑ ¨oYô Ll ùTôßl©p Es[ûY UhÓúU TWô U¬dLlTPôUp CÚlTRôL CeÏ YÚm TV¦Ls YÚjRm ùR¬®jR]o. Uôof, HlW#p Ts°, Lpí¬LÞdÏ BiÓ ùTôÕj úRoÜ Ø¥kÕ úLôûP ®ÓØû\ YWÜs[Õ. ®ÓØû\d LôXeL°p YZdLUô] áhPjÕdÏ Uô\ôL CÚUPeÏ ÑtßXôl TV¦Ls ØdùLôm×dÏ YÚûL RÚYo. G]úY, ARtÏ ØuTôL TPÏ ÏZôm, £ßYo W«p, ¿o NßdÏ ®û[VôhÓLs G] AW£u LhÓlTôh¥p Es[Ytû\ ×] WûUjÕ TVuTôhÓdÏ ùLôiÓYW úYiÓm GuTúR Aû]Y¬u G§o TôolTôL Es[Õ. £RmTWm: RªZLj§p ¨VôV®ûXd LûP Ls ùS±Øû\lTÓjRlTP úYiÓm Gu\ úLô¬dûL GÝkÕs[Õ. RªrSôh¥p ùTôÕ ®¨úVôLj §hPj§u ¸r ùUôjRm 34,774 ¨VôV®ûXd LûPLs Es []. C§p RªrSôÓ ÖLoùTôÚs Yô¦Td LZ Lm êXm 1,400 LûPLÞm, áhÓ\Üj Õû\ êXm 32, 827 LûPLÞm CVdLlTÓ¡u\]. UûXl ©WúRNeL°p SPUôÓm ¨VôV®ûXd LûPLs 42}m, Gg£V LûPLs UL°o ÑV ER ®d ÏÝdLs êXØm CVdLlThÓ YÚ¡u\]. CYt±p ùUôjR áhÓ\Ü TiPLNôûX êXm SPjRlTÓm ÑUôo 3,272 ¨VôV®ûXd LûPL °p U°ûLl ùTôÚsLs ®tTû] ùNnVlTÓ ¡u\]. CeÏ ®tTû] ùNnVlTÓm ùTôÚsL °u ®ûX, ùY° UôodùLh¥p Es[ ®ûXûV ®P A§LUôL Es[Rôp, ARû] YôeL ùTôÕ UdLs ØuYÚY§pûX. [oLÞdÏ, 7}BYÕ F§VdÏÝ®uT¥ AWÑ ER®Vô[ÚdÏ CûQVô] F§Vm YZeLl TÓ¡\Õ. AúRúYû[«p RªZL áhÓ\Üj Õû\ êXm SPjRlTÓm ¨VôV®ûXd LûPL °u T¦Vô[oLÞdÏ Ïû\kR A[Ü F§VúU YZeLlTÓ¡\Õ. CkR F§V ØWiTôÓLû[ Lû[V úYiÓm G] T¦Vô[oLs úLô¬dûL ®ÓjÕs[]o. úUÛm 500 ÏÓmT AhûPL ÞdÏ úUp Es[ LûPLÞdÏ GûPVô[o ¨V ªdLlTP úYiÓm. ¨VôV®ûXd LûPLÞdÏ L¯lTû\ YN§ÙPu ùNôkRd LhPPm AûUdL úYiÓm. AWÑl T¦Vô[oLÞdÏ YZeÏYÕ úTôX UôRkúRôßm UÚjÕYl T¥ ì.300 YZeL úYiÓm. ¨VôV®ûXd LûP T¦Vô[oL°PªÚkÕ ©¥dLlTÓm YÚeLôX ûYl×j ùRôûLûV, AkRl T¦Vô[oL°u LQd¡p ùNÛj§ BiÓ Cߧ«p AkRl T¦Vô[oL°u LQd ¡p Es[ ùRôûL ϱjÕ ®YWm ùR¬®dLlTP úYiÓm Gu\ôo AYo. CÕϱjÕ RªrSôÓ AWÑl T¦Vô[oLs NeL £\l×j RûXYo Ï.TôXÑl©WU¦Vu á±VRô YÕ: ¨VôV®ûXd LûP T¦Vô[oL°u úLô¬d ûLVô] R²j Õû\, ¥Gu£Gv£}dÏ CûQ Vô] F§Vm, Knî§Vm, T¦YWuØû\, Aj §VôY£Vl ùTôÚsLs Aû]jÕm ùTôhPX UôL N¬Vô] GûP«p YZeL úYiÓm GuT] Es°hP 30 AmNd úLô¬dûLLû[ Y#Ùßj§, ¨VôV®ûXd LûPLs T¦Vô[oLs ùRôPokÕ úTôWôhPj§p DÓThÓ YÚ¡u\]o. LPí¬p 14}9}2018 Auß SûPùTt\ Rªr SôÓ ¨VôV®ûXd LûP T¦Vô[oLs UôSôh ¥p úLô¬dûLLû[ Y#Ùßj§ úYûX¨ßjRl úTôWôhPm A±®dLlThPÕ. CRu ®û[YôL RªZL AWÑ 17}9}2018 Auß áÓRp T§Yô [o RûXûU«p 7 úTo ùLôiP F§V EVoÜ ÏÝûY AûUjRÕ. CkRd ÏÝ 31}12}2018 Auß A±dûL NUol©jRÕ. B]ôp Cuß YûW úLô¬dûLLs HÕm ¨û\úYt\lTP®pûX. 15}10}2018 Auß ØRp ùRôPo úYûX¨ßj Rl úTôWôhPj§p DÓThPúTôÕ, AWÑ EP]¥ VôL NeL ¨oYô¡Lû[ AûZjÕ úLô¬dûLLû[ ¨û\úYtßYRôL Eߧ A°jRÕ. ARuúT¬p úTôWôhPm YôTv ùT\lThPÕ. B]ôp, ÏÝ ®u A±dûLúVô, F§V EVoúYô CÕYûW A±®dLlTP®pûX. CR]ôp, ¨VôV®ûXd LûP T¦Vô[oLs ùNuû]«p LPkR 8}2}19 Auß BolTôhPj§p DÓThP]o. G]úY ¨VôV®ûXd LûP T¦Vô[oL°u ¨VôVUô] úLô¬dûLLû[ AWÑ ¨û\úYt\ úYiÓm. £\kR UdLs SXj §hPUô] ùTôÕ ®¨úVôLj §hPjûR Ïû\Tô¥u± ùNVpTÓjR Y¯YÏdL úYiÓm Gu\ôo AYo. R²VôÚdÏ ÏjRûLdÏ ®PlThÓs[ Ri½o Tíu, NßdÏ ®û[VôhÓLs, WôhNR Wôh¥]eLs B¡VûY Øû\VôL TWôU¬dLlThÓ TV¦L°Pm SpX Yãp ùNnÕ YÚ¡u\]o. AWÑ ¨oYôLùTôßl©p Es[ûY UhÓúU TWôU¬dLlTPôUp CÚlTRôL TV¦Ls YÚjRm ùR¬®jR]o. ¾odL úYi¥V ©Wfû]Ls: ¨VôV®ûXd LûPL°p Øû\úLÓLû[ R®odL Aj§Vô Y£V ùTôÚsLû[ ùTôhPXm êXm YZeL úYiÓm G] T¦Vô[oLs úLô¬dûL ûYj Õs[]o. ¨VôV®ûXd LûPLÞdÏ ÖLoùTô Ús Yô¦Td LZLj§#ÚkÕ YZeLlTÓm A¬£ Es°hP Aj§VôY£Vl ùTôÚsLs Aû]jÕm Ïû\kR GûP«p YZeLlTÓYRôL ùRôPokÕ ×Lôo á\lTÓ¡\Õ. ÏÓmT AhûP RôWoLÞdÏ ®¨úVôLm ùNnYRtLôL ¨VôV ®ûXd LûPLÞdÏ YZeL úYi¥V ùTôÚs Lû[ 100 NRÅRm YZeL úYiÓm. B]ôp, Rt úTôÕ 85 NRÅRm UhÓúU YZeLlTÓYRôLÜm á\lTÓ¡\Õ. קV ÏÓmT AhûPLs YZeLlThPôp ARtÏm úNojÕ ùTôÚsLs JÕd¸Ó ùNnVl TÓY§pûX; CR]ôp ùTôÚsLs ®¨úVôLj §p Tt\ôdÏû\ HtTÓ¡\Õ GuTúR T¦Vô[o L°u Ït\fNôhÓ. G]úY, ùTôÕ ®¨úVôLj §hPl T¦Ls ØÝYÕm L¦² UVUôdLlTP úYiÓm. RªZLj§p ¨VôV®ûXd LûPLû[ Rªr SôÓ ÖLoùTôÚs Yô¦Td LZLm, EQÜl ùTôÚs YZeLp Utßm ÖLoúYôo TôÕLôl×j Õû\ SPjÕYRôp TpúYß Ïû\TôÓLs HtTÓ ¡\Õ. G]úY ¨VôV®ûXd LûPLÞdÏ R²j Õû\ AûUdL úYiÓm Gu\ úLô¬dûL GÝk Õs[Õ. CÕϱjÕ RªrSôÓ AWÑ ¨VôV®ûXd LûP T¦Vô[oLs NeL Uô¨X ùTôÕf ùNVXo ´.ù_VfNk§WWô_ô á±VRôYÕ: RªZLj§p áhÓ\Üj Õû\ êXm SPjRlTÓm ¨VôV ®ûXd LûPL°p ÑUôo 34 B«Wm úTo T¦ Vôtß¡u\]o. ÖLoùTôÚs Yô¦Td LZLj§u êXm 2,500 úTo T¦Vôtß¡u\]o. ÖLoùTô Ús Yô¦Td LZL ¨VôV®ûXd LûP T¦Vô - Bo.ØÚLu - ´.ÑkRWWô_u PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.