Mov­ing On: IAS of­fi­cers re­tir­ing in De­cem­ber 2018

Gfiles - - Tracking -

AS­SAM-MEGHA­LAYA

Am­lan Baruah ( 2000)

BI­HAR

Amaren­dra Ku­mar Dubey ( 1982) Jayant Ku­mar Singh ( 2006)

HI­MACHAL PRADESH

Bharathi Si­vaswami Si­hag ( 1983) Arun Ku­mar Sharma ( 2000)

JHARK­HAND

Shrawan Sai ( 2002)

KER­ALA

KV Mo­han Ku­mar ( 2004)

MA­NIPUR

Ameis­ing Luikham ( 1981)

MAD­HYA PRADESH

M Mo­han Rao ( 1987)

PUN­JAB

Deva Pam­pa­p­athi Reddy ( 1985)

RA­JASTHAN

Khem­raj Choud­hary ( 1985) Phoosa Ram Pan­dat ( 2002)

TAMIL NADU

Am­buj Sharma ( 1983) Malini V Shankar ( 1984)

UT­TAR PRADESH

Su­nil Por­wal ( 1983) Ra­jeev Kapoor ( 1983) Sandhya Ti­wari ( 2002) Raj Mani Ya­dav ( 2002) Satyen­dra Singh ( 2002) Ashok Ku­mar Sri­vas­tava ( 2004) Ravin­dra M Gond­bole ( 2006)

UNION TER­RI­TORY

RK Mishra ( 2003)

WEST BEN­GAL

Mri­g­anka Sekhar Kar ( 2002)

Newspapers in English

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.