Hindustan (Kanpur) : 2019-02-10

10 : 10 : 10

10

10 I F³F´FBS 1912 ¸FZÔ D¶FIMXZ³F IZY ÎIY¦F þfþê ´FÔ¨F¸F AÜS ¢UE³F ¸F`SE ·FFS°F ÀFZ SUF³FF WXBEÜ DQ³F AFªF IYF SXD½F½FFSXX 10 RYSX½FSXE 2019 IYF³F´FBS z z z z Þ³FAÜ¿FD²F IZÔYÝI ¶FE¸FFS, ¸FWAX¦FE Q½FF £FSXEQ SXWZX ¸FSXEªF ªFZ³FDSXIY Q½FFAÛÔ IYÛ ¶FPÞXF½FF QZ³FZ ´FSX ¦FA·FESX ³FWXEÔ SXFª¹F ÀFSXIYFSMÔX DIYÀF SFª¹F ¸FZÔ DIY°F³FZ Þ³FAÜ¿FD²F IZÔYÝI AF¸F AFQ¸FE IYÛ ÀFÀ°FE QUF ¸FBWX`¹FF IYSF³FZ IZY D»FE JÛ»FZ ¦FE þ³f AÜ¿FD²F IZÔYÝI EIY-EIY IYS ¶FÔQ WXÛ SWXZ WX`ÔÜ ÀFF»F 2015 ¸FZÔ ´FI²FF³F¸FÔÂFE þ³f AÜ¿FD²F ¹FÛÞ³FF IZY °FWX°F QZVF ¸FZÔ ¶FIFÔOXZOX QUF IZY ¸FBIYF¶F»FZ IY¸F QF¸F ´FS QUF CX´F»F¶²F IYSF³FZ IYÛ ÞZ³FDSIY QUF IZÔYÝI JÛ»F³FZ IYE VFB÷YAF°F IYE ¦FBÊÜ BÀF ÀF¸F¹F QZVF ¸FZÔ IBY»F 4844 þ³f AÜ¿FD²F IZÔYÝI WX`ÔÜ DWX³QBÀ°FF³F ³FZ ¹Fc´fe, D¶FWXFS, CXØFSFJÔOX AÜS ÓFFSJÔOX IZY IBYLX VFWXSÛÔ ¸FZÔ ´FOXÞ°FF»F IYE °Fû ´F°FF ¨F»FF DIY ª¹FFQF°FS Þ¦FWXÛÔ ´FS OXFG¢MXS A´F³FZ ´F¨FZÊ ¸FZÔ ÞZ³FDSIY QUFEÔ D»FJ°FZ WXE ³FWXEÔ WX`ÔÜ EMÀFZ ¸FZÔ ¸Fseþ ¶FFÞFS ÀFZ ¸FWXÔ¦FE QUF »FZ³FZ IYÛ ¸FÞ¶FCS WX`ÔÜ ´FOÞX°FF»F CXØFSXF£FAOX CXØFSX ´FIQZVF WXDS¹FF¯FF 46 758 121 D¶FWXFSX AF¦FSXF : DQ³F·FSX ¸FZÔ 10 ´F¨FZÊ CXØFS ´FIQZVF 139 A³FQZ£FE dq»»fe 64 Þ³F´FQ ¸FZÔ AFN IZÔ ýi JÛ»FZ ¦FE ±FZ, B³F¸FZÔ ÀFZ LW ¸FFW ¶FFQ We Qû IZÔ ýi ¶FÔQ Wû ¦FEÜ VÛ¿F LW JÀ°FFWF»F W`ÔÜ Q½FFAÛÔ I e AF´FCD°FÊ ³FWEÔ W`Ü ¨FFS ÀFSI FSE AÀ´F°FF»FÛÔ ¸FZÔ JB»FZ IZÔ ýi ·Fe QUFAÛÔ I û °FSÀF SWZ W`ÔÜ OFG¢MS ªFZ³FDSI Q½FFAÛÔ I e ªF¦FW ¸F»ME ÀFFG»M D»FJ°FZ W`Ô þû IZÔ ýiûô ´FS C´F»F¶²F ³FWEÔ WÛ°FZÜ VFWS IZ »FÛWF ¸FÔOE ¸FZÔ EI IZÔ ýi I û LÛOÞI S ¶FFI e IZÔ ýiûô ´FS 150 ÀFZ 200 °FSW I e QUFEÔ D¸F»F SWE W`ÔÜ dþ»ff ¸FDW»FF AÀ´F°FF»F IZÔ ýi ´FS ·Fe ´F¹FFÊ~ QUFEÔ ³FWEÔ W`ÔÜ DQ³F·FS ¸FZÔ 10 ÀFZ 15 ´F¨FZÊ We AF°FZ W`ÔÜ IYF³F´FBS : ÀMXFGIY ³FWXEÔ D¶FIYF ¦FBªFSXF°F | ³FBÊX dq»»fe DUVFZ¿F ÀFÔUFQQF°FF 429 ÓFFSX£FAOX VFWS IZ °FE³F ¶FOÞZ ÀFSI FSE AÀ´F°FF»FÛÔ W `»FM , C ÀFÊ»FF AÜS O R DS³F ¸FZÔ Þ³FAÜ¿FD²F IZÔ ýi ¶FÔQE IZ I ¦FFS ´FS W`ÔÜ °FE³F ¶FÔQ Wû ¨FBIZ W`ÔÜ W`»FM ¸FZÔ 200 ÀFZ AD²FI QUFEÔ ¸FÔ¦FFBÊ ¦FBË, »FZDI ³F 30 R EÀFQE ÀMFGI I e d¶fii e ·Fe ³FWEÔ WBBÊÜ OFG¢MS UZ QUFEÔ ³FWEÔ D»FJ°FZ dþ³fi e C³WZÔ ÀFC¨FE Qe þf°fe W`Ü 139 IZÔ ýie¹f ÀFSI FS ÀUFÀ±¹F ÀFZUF (ÀFEÞEE¨FEÀF) EUÔ IZÔ ýi ÀFSI FS IZ Ib L AÀ´F°FF»FÛÔ I û LÛOÞ QZÔ °Fû VFF¹FQ We di ÀFE AÀ´F°FF»F ¸FZÔ OFG¢MS ÞZ³FDSI QUFAÛÔ IZ ø ´F ¸FZÔ A´F³FF d´fidàii ´VF³F D»FJ°FZ W`ÔÜ A³¹F ÀFSI FSE EUÔ d³fþe AÀ´F°FF»FÛÔ ´FS OFG¢MS A¶F ·Fe ¶FIFÔOZO QUFEÔ We D»FJ°FZ W`ÔÜ ÀUFÀ±¹F ¸FÔÂFF»F¹F IZ EI AF»FF AD²FI FSE ³FZ BÀF ¶FFSM ¸FZA I WF di ¸Fseþûô I û ÞZ³FDSI I e Þ¦FW ¶FIFÔOZO QUF D»FJ³FZ UF»FZ OFG¢MSÛÔ ´FS I FSÊUFBÊ I S³FZ I F AD²FI FS SFª¹F ÀFSI FSÛÔ I û W`Ü ª¹FFQF°FS SFª¹F ÀFSI FSZÔ BÀF ¸FF¸F»FZ I û A¶F °FI ¦FÔ·FES°FF ÀFZ ³FWEÔ »FZ SWE W`ÔÜ þ¶f °FI SFª¹F ÀFSI FSZÔ ÞZ³FDSI QUFAÛÔ I û »FZI S I FSÊUFBÊ ³FWEÔ I SZÔ¦FE, BÀFZ ¶FPÞFUF ³FWEÔ D¸F»FZ¦FFÜ AD²FI FSE ³FZ ªFZ³FDSI QUFAÛÔ IZ ¸FF¸F»FZ ¸FZÔ DUR »F°FF I û ÀUEI FS di ¹FFÜ C³WÛÔ³FZ I WF, W¸FFSE °F¸FF¸F I ÛDVFVFÛÔ IZ ¶FFUÞCQ ÞZ³FDSI QUFAÛÔ I û C°F³FF ¶FPÞFUF ³FWEÔ D¸F»F SWF, DÞ°F³FF W¸FZÔ C¸¸FEQ ±FEÜ ÞZ³FDSI QUFAÛÔ I e I ¸Fe IZ ÀFUF»F ´FS AD²FI FSE ³FZ I WF di ÞZ³FDSI QUFAÛÔ I e C´F»F¶²F°FF ÀFBD³FDV¨F°F I S³FZ IZ D»FE Þ¦FW-Þ¦FW Þ³FAÜ¿FD²F IZÔÝI JÛ»FZ W`ÔÜ BÀFIZ A»FFUF SFª¹FÛÔ I û ÀF·FE ¸FZDOI »F ÀMÛS ´FS ÞZ³FDSI QUFAÛÔ IZ D»FE A»F¦F VFZ»R ¶F³FF³FZ I û I WF ¦F¹FF W`Ü ¹FDQ ÞZ³FDSI QUFAÛÔ I e ¸FFÔ¦F AFE¦FE °Fû BÀFI e AF´FCD°FÊ ·Fe ¶FPÞFBÊ ÞFE¦FEÜ ¸FB£¹F ÀF¸FÀ¹FF ÞZ³FDSI QUFAÛÔ I e ¸FFÔ¦F ³FWEÔ W Û³FF W `Ü A¦FS O F¢MS ´F¨FZÊ ´FS ªFZ³FDS I Q½FF D»F£F³FZ »F¦FZÔ °Fû ¸FSEªF ¸FWA¦FE ¶FIFAOZO Q½FF »FZ³FZ I e ªF¦FW ªF³F AÜ¿FD²F IZÔ ýi ÀFZ ÀFÀ°FE Q½FF £FSEQZÔ¦FZ AÜS ¶FFªFFS ¸FZÔ B³F Q½FFAÛÔ I e ¸FFA¦F ¶FPÞ ªFF¹FZ¦FEÜ ¶¹Fcsû AFGR R F¸FFÊ ´FEEÀF¹FC AFGR BADO¹FF pû°f: ÓFFSX£FAOX DS¸ÀF IZY þ³f AÜ¿FD²F IZÔYÝI ¸FZÔ 255 QUFEÔ CX´F»F¶²F ¸FZSNX : Q½FFAÛÔ IYF MXÛMXF Þ¹F´FBS WFCÀF ¸FZÔ dr DÞDVF¹F³F I û DQ£FF¹FFÜ C³WÛÔ³FZ EI ·Fe ªFZ³FDSI QUF ³FWEÔ D»FJEÜ ÀF¶F ¸FWA¦FE ¶FIFAOZO Q½FF W`ÔÜ ´FFÔ¨F DQ³F I e QUF 450 ÷ ´F¹FZ I JSEQ³FE ´FOÞEÜ Þ³F´FQ ¸FZÔ ¸FZDOI »F, dþ»ff AÀ´F°FF»F I û LÛOÞ ¶FFI e IZÔ ýiûô ´FS QUFAÛÔ I F MÛMF W`Ü Qû IZÔ ýi ¶FÔQ Wû ¦FEÜ OEAFBÊ I W°FZ W`Ô di ÀFSI FSE AÀ´F°FF»FÛÔ ¸FZÔ Þ³FAÜ¿FD²F IZÔ ýi NEI °FSW ÀFZ ¨F»F SWZ W`ÔÜ d³fþe IZÔ ýiû ´FS ´F¹FFÊ~ QUFEÔ ³FWEÔ W`ÔÜ e ÀF¶FÀFZ ¶FOÞZ ¸FZDOI »F I FG»FZÞ SFÞZÔÝI AF¹FBDUÊÄFF³F ÀFÔÀ±FF³F ¸FZÔ þ³f AÜ¿FD²F IZÔ ýi I F ÀF¸FBD¨F°F »FF·F ¸Fseþûô I û ³FWEÔ D¸F»F SWF W`Ü VFBII UFS I û ¹FWFÔ 255 QUFEÔ C´F»F¶²F ±FEÔ »FZDI ³F 200 QUFEÔ D´FL»FZ 3 DQ³FÛÔ ÀFZ ÀMÛS IZ I FMCʳF ¸FZÔ We ¶FÔQ W`ÔÜ R F¸FFÊDÀFÀM ÀF¸FZ°F IZ U»F Qû We I ¸FʨFFSE WÛ³FZ IZ I FS¯F WF»F°F ¶FQ°FS W`AÜ ÀFQS AÀ´F°FF»F IZ þ³f AÜ¿FD²F IZÔ ýi ¸FZÔ IZ U»F 12 QUF C´F»F¶²F W`ÔÜ ¸FBDVI »F ÀFZ QÛ-¨FFS ¸Fseþ AF°FZ ·Fe W`Ô °Fû C³WZÔ JF»FE WF±F »FÜM³FF ´FOÞ°FF W`Ü ÀFSI FSE þ³f AÜ¿FD²F IZÔ ýiûô ¸FZÔ ÀFFDW¶F¦FÔÞ, ¨F°FSF AÜS ÞF¸F°FFOÞF I e DÀ±FD°F A¨LE W`Ü I FS¯F ¹FW W` di ÀFFDW¶F¦FÔÞ ÞF¸F°FFOÞF EUÔ ¨F°FSF ¸FZÔ WS ¸FFW QUF I e JSEQFSE Wû°fe W` AÜS EÞZÔÀFE I û CÀFI F ·FB¦F°FF³F ·Fe di ¹FF ÞF°FF W`Ü ¢¹FF WX` ªFZ³FDSXIY Q½FF ¸FF³FÀF ³F¦FS, AF¦FSF -¦Fûd½faq ¸FF±FBS, ªFZ³FDSI Q½FF CÀFIZ ÀFFG»M ³FF¸F ªFF³FE ªFF°FE W`Ü ¹FW ¶FIFÔOZO ¹FF R I e QUFB¹FÛÔ IZ ¸FBI F¶F»FZ ¶FZWQ ÀFÀ°FE Wû°fe W`Ü B³FI e ¦FB¯FUØFF AÜS ´FI·FFU ¶FIFÔOZO QUFAÛÔ IZ ¶FSF¶FS We WÛ°FF W`Ü BÀF¸FZÔ di ÀFE °FSW I F AÔ°FS ³FWEÔ WÛ°FFÜ DÀFRÊ QUF ¸FZÔ D¸F»FFE ÞF³FZ UF»FZ ÀFFG»M I F ³FF¸F ÞF³FI S þ³f AÜ¿FD²F IZÔ ýiûô ÀFZ ÀFÀ°FE QUF »Fe þf ÀFI °Fe W`Ü ÀFZ F¸FFÊ D¶FWXFSX ● UFSF¯FÀFE : ´F¨FZÊ ´FSX ¶FIFAOZXOX Q½FF ¶FIFAOZXOX Q½FFAÛÔ IYE d¶fiiye ªFFSXE ¨FFS ÀFSI FSE AÀ´F°FF»FÛÔ ÀF¸FZ°F ÀF·FE Þ³FAÜ¿FD²F IZÔ ýiûô I e WF»F°F JSF¶F W`Ü I WEÔ QUF ³FWEÔ °Fû I WEÔ ¸Fseþ ³FWEÔ AF°FZÜ OFG¢MS ÞZ³FDSI QUF ³FWEÔ D»FJ°FZÜ D¶FWFS ¸FZÔ AD²FI FÔVF ªF³FAÜ¿FD²F IZÔ ýiûô I e WF°F»F JSF¶F W`Ü ÞZ³FDSI QUF I e QBI F³FÛÔ ¸FZÔ WF»F We ¸FZÔ WBBÊ LF´FZ¸FFSE IZ QÜSF³F ¶FIFAOZO QUF I e d¶fii e ´FFBÊ ¦FBÊ ±FEÜ D¶FWFS OѦF AÜS IZ D¸FÀM EÀFÛDÀFEVF³F IZ A²¹FÃF ´FEIZ ÎÀFW IZ A³FBÀFFS d¨fdi °ÀFF ¸FWFDUÔF»F¹FÛÔ ¸FZÔ ¸Füªfcq QBI F³FÛÔ ¸FZÔ ÞZ³FDSI QUFEÔ D¸F»F SWE W`ÔÜ ½FWFA d¨fdi °ÀFI ÞZ³FDSI QUFEÔ D»FJ°FZ W`ÔÜ A³¹F À±FF³FÛÔ ´FS ÞZ³FDSI QUF ³FWEÔ D¸F»F SWE W`Ô ¢¹FÛÔDI d¨fdi °ÀFI ÞZ³FDSI QUFB¹FFÔ ³FWE D»FJ°FZ W`ÔÜ EMÀFZ ¸FZÔ I BÊ ÞZ³FDSI QUF QBI F³FZÔ ¶FÔQE IZ I ¦FFS ´FS W`ÔÜ EMÀFE QUF QBI F³FÛÔ I e ÀFÔ£¹FF 100 ÀFZ AD²FI W`Ü ● ¦FÛSJ´FBS : ªF³FSX»F ÀMXÛSX £FB»FZ DIY°F³FE ÀFÀ°FE ªFZ³FDSXIY QUF ÀFZ ¸Fseþûô IYÛ »FCMX SWXZ QBIYF³FQFS dþ»fz IZ 22 Þ³FAÜ¿FD²F IZÔ ýi ¶FÔQ WÛ³FZ I e I ¦FFS ´FS W`ÔÜ AD²FI FÔVF ÀFÔ¨FF»FI ûô ³FZ QBI F³FÛÔ ÀFZ QUF WMF »Fe W`Ô AÜS Þ³FS»F ÀMÛS Vfbø I S DQE W`ÔÜ C³WÛÔ³FZ A¶F °FI QUF »FFBÀFZÔÀF ÀFSZÔOS ³FWEÔ di E W`ÔÜ ¶FIFÔOZO QUFAÛÔ IZ ¸FBI F¶F»FZ ÞZ³FDSI QUFEÔ 60 ÀFZ 70 R EÀFQE °FI ÀFÀ°FE Wû°fe W`ÔÜ DS¸ÀF IZ ¶FFWS I BÊ QBI F³FQFS ªFZ³FDSI QUF ´FCSZ ¸FC»¹F ´FS ¶FZ¨F°FZ W`ÔÜ ¹FWE ³FWEÔ, I BÊ ¶FFS °Fû OFG¢MSÛÔ IZ I W³FZ IZ ¶FFQ ·Fe QBI F³FQFS SFDVF ³FWEÔ »FÜMF°FZ W`ÔÜ I FS¯F ¹FW W` di þ³f AÜ¿FD²F IZÔ ýi ¸FZÔ D¶FI ³FZ UF»FE QUFAÛÔ ´FS ÞWFÔ I ¸F I E¸F°F AÔDI °F WÛ°FF W`Ü QBI F³FÛÔ ¸FZÔ D¶FI ³FZ UF»FE ÞZ³FZDSI QUFAÛÔ ´FS I BÊ ¦FB³FF AD²FI ¸FC»¹F AÔDI °F WÛ°FZ W`ÔÜ Ib L QBI F³FQFS 10 ´FSÀFZÔM ÀFZ 50 R EÀFQE I E¸F°FÛÔ ¸FZÔ I ¸Fe I F ´FI»FÛ·F³F QZI S JSEQ ¸FC»¹F ÀFZ I BÊ ¦FB³FF AD²FI I E¸F°F UÀFC»F »FZ°FZ W`ÔÜ ¦FB¯FUØFF IYÛ »FZIYSX ·Fe CXNXFE ªFF°FZ SWXZ WX`Ô ÀFUF»F ¸FBSFQF¶FFQ : £FSXEQFS WXEX ³FWXEÔ AF¦FSF DÀ±F°F ªF³F AÜ¿FD²F IZÔ ýi ´FS Ib L BÀF °FSW ÀFZ ´FÀFSF ´FOÞF ÀF³³FFMFÜ ÞZ³FDSI QUFEÔ ¶FIFÔOZO QUFAÛÔ ÀFZ ·F»FZ We ÀFÀ°FE WÛÔ, »FZDI ³F B³FI ¦FB¯FUØFF I û »FZI S AI ÀFS DVFI F¹F°F D¸F»F°FE W`Ü ÀFEÞEE¨FEÀF ¸FZÔ ÞZ³FDSI QUFEÔ AD³FUF¹FÊ WÛ³FZ IZ ¶FFQ BÀF¸FZÔ ·Fe ¦FB¯FUØFF I û »FZI S DVFI F¹F°FZÔ AFBÊ W`ÔÜ ¸FF»FC¸F Wû di WF»F ¸FZÔ OѦF Ia MÑÛ»FS Þ³FS»F AFGR BÔDO¹FF ³FZ ÞZ³FDSI QUFAÛÔ I e ¦FB¯FUØFF I e ÞFÔ¨F I F ¸FF³FI ¶FIFÔOZO QUFAÛÔ IZ ÀF¸FI ÃF I S³FZ I F AFQZVF ·Fe þfse di ¹FF ±FFÜ DW³QBÀ°FF³F ¸FÔO»F ¸FZÔ Þ³FAÜ¿FD²F IZÔ ýiûô I e WF»F°F JÀ°FF W`Ü dþ»ff AÀ´F°FF»F IZ IZÔ ýi ¸FZÔ We 40% ÀFZ ª¹FFQF ÞZ³FDSI QUF ³FWEÔ D¸F»F°FEÔÜ SF¸F´FBS dþ»fz ¸FZÔ 12 QBI F³FZÔ W`Ô B³FI e DÀ±FD°F ¶FZWQ JSF¶F W`Ü SF¸F´FBS ¸FZÔ dþ»ff AÀ´F°FF»F ¸FZÔ ·Fe Þ³FAÜ¿FD²F IZÔ ýi Vfbø di ¹FF ¦F¹FF W` »FZDI ³F OFG¢MS ¶FIFÔOZO QUF We D»FJ SWZ W`ÔÜ A¸FSÛWF dþ»fz ¸FZÔ 22 IZÔ ýiûô ¸FZÔ ÀFZ Qû ¶FÔQ Wû ¨FBIZ W`ÔÜ VFZ¿F ´FS ·Fe ¸FBDVI »F ÀFZ d¶fii e Wû ´FF°FE W`Ü ● e CXØFSXF£FAOX »FJ³FDY : 24 ¸FZÔ ÀFZ 7 ¶FE¸FFSX ¸FFA¦F IZ ¸FB°FFD¶FI ªFZ³FDSI Q½FF ¶FFÞFS ¸FZÔ C´F»F¶²F ³FWEÔ Wû ´FF SWE W`Ü ¹FW I W³FF I WEÔ ÀFZ ·Fe NEI ³FWEÔ WÛ¦FF di OFG¢MS ÞZ³FZDSI QUFEÔ D»FJ ³FWEÔ SWZ W`ÔÜ QUF C´F»F¶²F WÛÔ °Fû OFG¢MS ¢¹FFZÔ ³FWEÔ D»F£ÛÔ¦FZÜ ³FÛDMXÀF ´FSX ·Fe ³FWXEÔ ÀFB²FSMX »FJ³FD ¸FZÔ ÀFF°F Þ³FAÜ¿FD²F IZÔ ýi ¶FÔQE IZ I ¦FFS ´FS W`ÔÜ ¶FFI e 17 IZÔ ýi ÀFSI FSE AÀ´F°FF»FÛÔ ¸FZÔ W`ÔÜ ¹FWFÔ AF³FZ UF»FZ ¸Fseþûô I e DVFI F¹F°F W` di OFG¢MS ÞZ³FDSI QUF ³FWEÔ D»FJ°FZÜ ´FW»FE ¶FFS ¶FFWS ¸FZDOI »F ÀMÛS ÀFZ QUF »FZ³FE ´FOÞ°FE W`Ü ¶FFQ ¸FZÔ ÀFFG»M ³FF¸F DQJF ÞZ³FDSI QUF D¸F»F°FE W`Ü DS¸ÀF ¸FZÔ ½¹FF´FI À°FS ´FS ªFZ³FDSI QUF I F C´F¹FÛ¦F WÛ°FF W`Ü »FZDI ³F ¶FFWS D¶FI ³FZ UF»FE ÞZ³FZDSI QUFAÛÔ ´FS AD²FI ¸FC»¹F QÞÊ WÛ³FZ ÀFZ ¸Fseþ N¦FZ ÞF°FZ W`ÔÜ ¹FWFA ÞZ³FZDSI QUF E¸FAFS´FE ´FS ¶FZ¨FE þf°fe W`Ü OFG¢MS þ¶f ¸Fseþ I û SFDVF UF´FÀF »FZ³FZ ¹FF LCM »FZ³FZ IZ D»FE ·FZÞ°FZ W`Ô °Fû QBI F³FQFS C³WZÔ »FÜMF QZ°FZ W`ÔÜ SFª¹F ¸FZÔ Ib L OFG¢MS AÜS AÀ´F°FF»FÛÔ I û ¶FFS-¶FFS ³FÛDMÀF IZ ¶FF½FÞCQ DÀ±FD°F ¸FZÔ ÀFB²FFS ³FWEÔ Wû SWF W`Ü E³FE¨FE¸F ´FI¶FÔ²F D³FQZVFI ¹FB¦F»F di VFÛS ´FÔ°F IZ A³FBÀFFS, BÀF ÀFF»F 300 ³FE Þ³FAÜ¿FD²F IZÔ ýi JÛ»FZ ÞF³FZ W`ÔÜ IZÔ ýi ÀFSI FS ³FZ ¶FÞM ¸FÔÞCS I S DQ¹FF W`Ü -´Fiû. AFS°FE »FF»F¨FÔQF³FE -´Fiû. OFG. ÀFE¶FE ÀFWF¹F, ³¹Fcsû ÀFÞʳF, DS¸ÀF SFA¨FE δFIDÀF´F»F, ÞEEÀFUEE¸F ¸FZDOI »F I FG»FZÞ, I F³F´FBS IYFA¦FIZÀF IYE °FE³F BIYFBX¹FFA IYSZÔ¦FE D´FI¹FAIYF IYF À½FF¦F°F WX»F¨F»F ÀFSXIYFSX IYE ¹FÛÞ³FFAÛÔ IYÛ §FSX-§FSX ´FWXBÔ¨FFEÔ | ÀFSÀFÜ»FÜ »FÛI ÀF·FF ¨FB³FF½F IZ ¨F»F°FM ·FFÞ´FF ¶FC±F ÀF¸¸FM»F³FÛÔ IZ þdse §FS§FS ÞFI S °FE³F ÀFCÂFE¹F R FG¸FCÊ»FM ´FS I F¸F I SM¦FEÜ ÀFFÔÀFQ Qm½fmôýi ÎÀFW ·Fû»fm ³Fm I WF di IZÔ ýi ÀFSI FS ½F ´FIQMVF ÀFSI FS I e Þ³FDW°F ¹FÛÞ³FFAÛÔ I û ¸F°FQF°FFAÛÔ °FI ´FWB¨FF³FM IZ D»FE A·FE ÀFM ÞBM³FF WÛ¦FFÜ I F³F´FBS QDÃF¯F DÞ»FF²¹FÃF A³FE°FF ¦FB~F, Àfbsmôýi A½FÀ±FE, D½F³F¹F D¸FßFF, AÞ¹F ´FI°FF´F ÎÀFW, S¸FMVF Ib VF½FFWF, D½F³F¹F ´FI°FF´F ÎÀFW, SF³FC ,SFWB»F ÎÀFW, A½F²FMVF ½F¸FFÊ SWZÜ IYF³F´FBSX ´FI¸FBJ ÀFÔ½FFQQF°FF ½FFWX³FÛÔ ÀFZ IYSMÔX¦FZ »F£F³FDY ICY¨F VFWS, ¦FIF¸FE¯F AÜS I F³F´FBS QMWF°F BI FBÊ IZ I FÔ¦FIMÀFE »FJ³FD ¸FMÔ D´FI¹FÔI F AÜS SFWB»F ¦FFÔ²FE IZ ÀFF±F ª¹FÛD°FSFDQ°¹F ÎÀFD²F¹FF I F A»F¦F-A»F¦F À½FF¦F°F I SMÔ¦FMÜ I F³F´FBS I e ¶FOÞE ³FB¸FFBÔQ¦FE IZ D»FE I FÔ¦FIMDÀF¹FÛÔ ³Fm VFD³F½FFS I û ¶F`NIZÔ I S S¯F³FED°F ¶F³FFBÊ W`Ü ¹FWFÔ ÀFM I F¹FÊI °FFÊ »FJ³FD IZ I È¿¯FF ³F¦FS ¸FMMÑÛ ÀMMVF³F ´FS À½FF¦F°F ¸FÔ¨F AÜS ÕFS ´FS D´FI¹FÔI F-SFWB»F I F À½FF¦F°F I SMÔ¦FMÜ D°F»FI WFG»F ¸FMÔ VFWS BI FBÊ ³Fm ¶F`NI I S I WF di I FÔ¦FIMÀFE SD½F½FFS ÀFM °F`¹FFS Wû ÞFEÔÜ A²¹FÃF WS´FII FVF AD¦³FWÛÂFE ³Fm I WF di ¸FWF³F¦FS I ¸Fmme 500 ¨FÜ´FDW¹FF ½FFW³FÛÔ I e ½¹F½FÀ±FF ÀFA¦F BÀFE °FSW ¦FIF¸FE¯F BI FBÊ ³Fm A»F¦F ¶F`NI I S °F¹F di ¹FF ¦F¹FF di ¦FIF¸FE¯F BI FBÊ IZ ³FM°FF ÀF·FE D½F²FF³FÀF·FFAÛÔ ÀFM A´F³FM ½FFW³FÛÔ I û »FMI S ÞFÞ¸FD ¦FÔ¦FF ´FB»F ´FS EI ÂF WÛI S »FJ³FD Ic ¨F I SMÔ¦FMÜ SFÞFSF¸F ´FF»F, ÀFÔÞE½F QDS¹FF¶FFQE, SFÞE½F dõ½fmqe, ³FSMVF DÂF´FFNE, °FBR` »F, D ¿FFSF³FE SWEÔÜ ¸FÀ°FE IYE ´FFNXVFF»FF Àfe½fmþ I`Y³FF»F ÀFM OXMPÞX ¸FFWX ¶FFQ þf³fm »F¦FF ´FF³FE ³F¦FSX D³F¦F¸F ¸FMÔ SXÔ¦FSXÛ¦F³F ÀFA¦F ÀFB²FFSX IYF¹FÊ VFBØY I F³F´FBSÜ SF¿MÑ´FD°F IZ ÀFÔ·FFD½F°F AF¦F¸F³F I û »FMI S ³F¦FS D³F¦F¸F ¸FB£¹FF»F¹F ¸FMÔ SÔ¦FSÛ¦F³F IZ ÀFF±F ¸FS¸¸F°F I F I F¸F Vfbø I S DQ¹FF ¦F¹FF W`Ü ³F¦FS D³F¦F¸F ÀFQ³F IZ ÀFF±F ÀF·FE I F¹FFÊ»F¹FÛÔ I e °FÀ½FES ¶FQ»F³FM I e °F`¹FFSE I e ¦FBÊ W`Ü ¶FF±FØ ¸F ¸FMÔ ·Fe °FÛOÞR ÛOÞ Vfbø I S Qe ¦FBÊ W`Ü IZ OEE di ÀFE I FS´FÛSMM I F¹FFÊ»F¹F I e °FSW Wû ¦F¹FF W`, »Fmdi ³F ³F¦FS D³F¦F¸F ¸FB£¹FF»F¹F I e DÀ±FD°F JSF¶F W`Ü ¨FIZ SEÜ ÞFÞ¸FD ¸FMÔ OMPÞ ¸FFW ¶FFQ I` ³FF»F I e QÛ³FÛÔ »FM³F ÀFM ÎÀF¨FFBÊ I F ´FF³FE ¦FFÔ½F I e AÛS þf³fm »F¦FFÜ 22 DQÀFÔ¶FS I û ´¹FÛÔQE ¦FFÔ½F IZ ´FFÀF ÀFEME´FE I` ³FF»F ´FF³FE IZ Q¶FF½F ÀFM R M ¦FBÊ ±FEÜ BÀFÀFM ´»FFÔM ÀFM ¦FFÔ½FÛÔ ÎÀF¨FFBÊ IZ D»FE LÛOÞF þf³fm ½FF»FF ´FF³FE ¦FÔ¦FF ¸FMÔ ¶FW³FM »F¦FF ±FFÜ ¸FS¸¸F°F IZ D»FE ´»FFÔM ÀFM ´FF³FE I û I` ³FF»F ¸FMÔ ³F LÛOÞI S E¹FSR ÛÀFÊ ³FF»FM IZ ÕFSF ¦FÔ¦FF ¸FMÔ ¶FWF¹FF þf³fm »F¦FF ±FFÜ D´FI¹FÔI F IZ »FJ³FD SÛO VFÛ ¸FMÔ VFFD¸F»F WÛ¦FEÜ ¶F`NI ¸FMÔ VFÔI SQ°°F d¸fßf, AD³F»F ¶FFÞ´FMBÊ ·FB»»FOÞ, I È´FMVF DÂF´FFNE, DVFSE¿F ´FFÔOM¹F, AVFÛI ²FF³FD½FI , ´FIQE´F d¸fßf, d³fþf¸fbïe³f JFÔ, I ¸F»F ÞF¹FÀF½FF»F, ÀFÔQE´F VFB¢»FF, ¸Fwm³ýi DÂF´FFNE,ÀFDS°FF ÀFMÔ¦FS, di S¯F ¦FB~F, BJ»FFJ AFDQ SWZÜ EÔÞM»ÀF ¢»F¶F ³Fm VFD³F½FFS I û ½FMÔ»FMÔMFB³F ±FE¸F ´FS ´FFMEÊ I F AF¹FÛÞ³F di ¹FFÜ BÀF¸FMÔ I ´F»F OFÔÀF AÜS I ´F»F JM»FÛÔ I F AF¹FÛÞ³F di ¹FFÜ WMÊ VFM´F IZ ´FM´FS ´FS ´FFMʳFS IZ A»F¦F ¦FE°F D»FJMÜ D¸FÀMS AÜS d¸fàfmþ ½FM»FZÔMFB³F I F ¨FB³FF½F WBAFÜ Aôþc þ¹f ÎÀF§FFD³F¹FF, di S³F þ¹f ÎÀF§FFD³F¹FF, OFG. ÀFÔÞ¹F ¦FB~F, ¸FF»FF ¦FB~F, D³FD°F³F ¦FB~F, Ia ¨F³F ¦FB~F SWEÔÜ D»FE A»F¦F ¸FMÔ DW³QBÀ°FF³F ● 198 ÞÛOÞXÛÔ ³Fm ±FF¸FF EIY-QCªFZ IYF WXF±F ÀFZÔMÑX»F ´FSX 30 DQ³F ¶FÔQ SXWZÔX¦FZ ´»FMMXRYFG¸FÊ ³FÔ¶FSX Qû AÜSX °FE³F dox¦fie IYFG»FMÞÛÔ IYÛ ¦FÈWXIYSX IYF ³FÛDMXÀF IYF¹FÊIIY¸FÛÔ ÀFM §FSX-§FSX ´F`NX ¶F³FFE¦FE ·FFÞ´FF | IYF³F´FBSX DWX³QBÀ°FF³F MXE¸F I F³F´FBSÜ ³F¦FS D³F¦F¸F ³Fm do¦fie I FG»FMÞÛÔ I û ·Fe ´FIFG´FMEÊ M`¢ÀF (¦FÈWI S) IZ ³FÛDMÀF ·Fmþ³fm Vfbø I S DQE W`ÔÜ þû³f EI I F¹FFÊ»F¹F ¸FMÔ ÃFMÂF IZ ÀF·FE do¦fie I F»fmþûô I û ³FÛDMÀF ·Fmþm ¦FE W`ÔÜ ´Fcsm VFWS ¸FMÔ ´FIFG´FMEÊ M`¢ÀF IZ ¶FOÞM 11 ÀFÜ ¶FI FEQFSÛÔ IZ DJ»FFR Ib I eê IZ ³FÛDMÀF ·Fe þfse di E W`ÔÜ ¶FI F¹FF ³F Þ¸FF I S³FM ´FS ÀFÔ´FD°°F Ib IÊ I S³FM I e ¨FM°FF½F³FE Qe ¦FBÊ W`Ü þmo ÀÉFG¹FS ¸FFG»F ´FS 9 I SÛOÞ ´FIFG´FMEÊ M`¢ÀF ¶FI F¹FF Wû ¦F¹FF W` »Fmdi ³F I ÛMÊ IZ ÀMM IZ I FS¯F ½FÀFC»FE ´FS SÛI W`ÜOEE½FE, ´FE´FEE³F, Ii FBÀM¨F¨FÊ, Oeþe I FG»FMÞ I û »F¦F·F¦F EI I SÛOÞ IZ ´FIFG´FMEÊ M`¢ÀF IZ ¶FI FE I F ³FÛDMÀF þfse di ¹FF ¦F¹FF W`Ü ÀF·FE I û Qû ¸FWE³FM I F ÀF¸F¹F DQ¹FF W`Ü I F³F´FBSÜ ÀFÔ¦FN³F IZ I F¹FÛË AÜS D³FQMÊVFÛÔ I û ²FSF°F»F ´FS C°FFS³FM IZ D»FE WS I F¹FÊI °FFÊ A´F³FE DÞ¸¸FMQFDS¹FÛÔ I F D³F½FÊW³F I SMÜ ·FFÞ´FF C°°FS DÞ»FF²¹FÃF Àfbsmôýi ¸F`±FF³FE ³Fm I WF di BÀFE ¸FWE³FM IZ AFDJSE °FI »FÛI ÀF·FF ¨FB³FF½F I e AD²FÀFC¨F³FF þfse WÛ¦FEÜ ÀFÔ¦FN³F ³Fm I BÊ I F¹FÊII ¸FÛÔ I e ø ´FSMJF DÞ»FF½FFS ·Fmþ Qe W`Ü BÀF ¸FÜIZ ´FS ÀFB³FE»F ¶Fþfþ, ´FC³F¸F I ´FCS, AD·F¿FMI DÂF½FMQE SWMÜ | IYF³F´FBSX ´FI¸FBJ ÀFÔ½FFQQF°FF ¸FB£¹F¸FÔÂFE ÀFF¸FCDWI D½F½FFW ¹FÛÞ³FF I F »FF·F »Fm°fm WBE §FFM¸F´FBS D½FI FÀFJÔO AÜS ÀFSÀFÜ»F ¸FMÔ 198 þûoþûô ³Fm EI QCÀFSM I F WF±F ±FF¸FFÜ ´FIVFFÀF³F ÕFSF AF¹FÛDÞ°F D½F½FFW ÀF¸FFSÛW ¸FMÔ ´Fcse Sed°f DS½FFÞ I F ²¹FF³F SJF ¦F¹FFÜ I` D¶F³FMM ¸FÔÂFE ÀF°FEVF ¸FWF³FF, ÀFFÔÀFQ Qm½fm³ýi ÎÀFW ·Fû»fm, D½F²FF¹FI I ¸F»FSF³FE, Ad·fþe°f ÎÀFW ÀFFÔ¦FF AFDQ ¸Füþcq SWMÜ §FFM¸F´FBS ¸FMÔ 168 þûoþûô ³Fm ½F`DQI ¸FÔÂFÛ¨¨FFS¯F IZ ¶FE¨F EI -Qcþm I F WF±F ±FF¸FFÜ ¸FB£¹F¸FÔÂFE ¹Fû¦fe AFDQ°¹F³FF±F ³Fm 9 R S½FSE I û ÀFF¸FCDWI D½F½FFW IZ ¸FWFIBA ·F IZ AF¹FÛÞ³F IZ AFQMVF DQE ±FMÜ ÀF½FF °FE³F §FAMZX SXWXF ¶»FFGIY ´»FMMR FG¸FÊ ³FÔ¶FS Qû AÜS °FE³F IZ ´FIÀ°FFD½F°F D½FÀ°FFS IZ ¸Fïm³fþs ÀFM BÀFÀFM þboþm I F¹FÊ I e ½FÞW ÀFM VFD³F½FFS I û ´»FMMR FG¸FÊ ³FÔ¶FS LW ´FS ÀF½FF °FE³F §FÔMM I F ¶»FFGI D»F¹FF ¦F¹FFÜ DQ³F ¸FMÔ 10:50 ÀFM 14:10 ¶Fþm °FI ´»FMMR FG¸FÊ ³FÔ¶FS LW ´FS ¶»FFGI »FMI S AFCMS DÀF¦³F»F AÜS Ii FGÀF ´½FFBÔMÛÔ I F I F¸F I SF¹FF ¦F¹FFÜ ÀFMÔMÑ»F ÀMMVF³F IZ ´»FMMR FG¸FÊ ³FÔ¶FS Qû AÜS °FE³F I e »FÔ¶FFBÊ 25 I û¨fûô IZ ¶FSF¶FS I S³FM IZ I F¹FÊ I e ÀF¸F¹FÀFE¸FF SM»F½FM ³Fm °F¹F I S Qe W`Ü BÀF I F¸F I û WSWF»F ¸FMÔ 4 A´FI`»F-°FI ´FCSF I S³FF WÛ¦FFÜ BÀFIZ D»FE 30 DQ³F °FI ´»FMMR FG¸FÊ Qû AÜS °FE³F ¶FÔQ SWM¦FFÜ ¹FWFÔ ÀFM AF³FM-ÞF³FM ½FF»FE 52 MÑM³FÛÔ I F ÀFÔ¨FF»F³F QCÀFSM ´»FMMR FG¸FÛË ÀFM WÛ¦FFÜ S m»f½fm AR ÀFS ûô ³Fm ¶F°FF¹FF di ´»FMMR FG¸FÛË I e ¸Füþcqf ¸FMÔ »FÔ¶FFBÊ 18 I û¨fûô IZ ¶FSF¶FS ±Fe, BÀFI e ½FÞW ÀFM VFD³F½FFS I û ÀFSÀFÜ»F ¸FMÔ WBE ÀFF¸FCDWI D½F½FFW ÀF¸FFSÛW ¸FZÔ ¸Füªfcq ³F½FQA´FD°F ½F C³FIZ ´FDSªF³FÜ §FFM¸F´FBS, ´F°FFSF, ·FE°FS¦FFÔ½F ½F D¶F²F³FC D½FI FÀF J¯OÛÔ IZ A³°F¦FÊ°F AF³FM ½FF»FM ¦FFÔ½FÛÔ IZ ½FS-½F²FC ³Fm §FFM¸F´FBS ¸FMÔ ÀFF°F RZ Sm D»FEÜ ÀFSÀFÜ»F ¶»FFGI ¸FMÔ 30 ªFÛOÞÛÔ I F ´Fcsm Sed°f DS½FFÞ ÀFM D½F½FFW ÀFÔ´F³³F WBAFÜ I` D¶F³FMM ¸FÔÂFE ÀF°FEVF ¸FWF³FF AÜS ·Fû»fm ³Fm ½FS-½F²FC I û AFVFE½FFÊQ DQ¹FFÜ ³FE ªFÛOÞÛÔ I û C´FWFS ·Fe ·FMÔM di E ¦FEÜ ¸Fþ¶fcse ¸FMÔ »FÔ¶FE MÑM³FÛÔ I û B³F ´»FMMR FG¸FÛË ´FS D»F¹FF ÞF°FF ±FF °Fû ´Felm ÀFFBO ½FF»FM I û¨f ¶FFWS SW°FM ±Fm AÜS ¹FFDÂF¹FÛÔ I û ¨FPÞ³FM-C°FS³FM ¸FMÔ dqae °F Wû°fe ±FEÜ OE´FEEÀF I »¹FF¯F´FBS I e δFIDÀF´F»F A¨FʳFF D³F¦F¸F I û ³FMVF³F»F »FEOSDVF´F A½FFOÊ D¸F»FFÜ OXE´FEEÀF δFIDÀF´F»F IYÛ D¸F»FF »FEOXSXDVF´F A½FFOXÊ KIYF¹FÊIY°FFÊ DÞ¸¸FMQFDSX¹FÛÔ IYSX SXWZX W`ÔX D³F½FÊWX³FL ÀFQEÊ ¸FMÔ IYÛWXSXF ·F»FM WXE ³F ´FOÞXF WXÛ ´FSX SXM»F ´FIVFFÀF³F ³Fm IYBÊX MÑZX³FZÔ SXQ IYE ±FEÔ, A¶F ¹FWX D³FSXÀ°F MÑZX³FZÔ EIY ¹FF Qû A´FI`»F ÀFZ ¨F»FZÔ¦FE, IYBÊX IZY RZYSZX ·Fe DIYE ¦FE IY¸F ¦FÛ¸F°FE, R`YÞF¶FFQ BÔMXSXDÀFMXE ÀF¸FZ°F 16 SMX»F¦FFDOÞX¹FFA 31 ¸FF¨FÊ °FIY D³FSXÀ°F I F³F´FBSÜ OE´FEEÀF I »¹FF¯F´FBS I e δFIDÀF´F»F A¨FʳFF D³F¦F¸F I û ³FMVF³F»F »FEOSDVF´F A½FFOÊ R FGS I û¢¹fcseib »FS EÞBIZ VF³F ÀFM ÀF¸¸FFD³F°F di ¹FF ¦F¹FFÜ ÀIC »F ÀMFÀFÊ ³Fm ¹FW A½FFOÊ dq»»fe ¸FMÔ C³FI e ³FM°FÈ°½F ÃF¸F°FF ½F VF`DÃFI C°±FF³F IZ ÃFMÂF ¸FMÔ DQ¹FFÜ BÀFIZ D»FE 8400 ÀIC »FÛÔ ¸FMÔ ÀF½FMÊ di ¹FF ¦F¹FF ±FFÜ I F³F´FBSÜ ·FFÞ¹FB¸FÛ ´FIQMVF C´FF²¹FÃF SFWB»F SFÞ SÀ°FÛ¦FE ³Fm QF½FF di ¹FF W` di ÀFF»F IZ ·FE°FS WBE I F¹FÊII ¸FÛÔ IZ þdse ÀF¸FFÞ IZ WS ½F¦FÊ ¸FMÔ A´F³FE ´F`N ¶F³FFBÊ W`Ü I F¹FÊI °FFÊ A´F³FE DÞ¸¸FMQFDS¹FÛÔ I F D³F½FÊW³F I S SWM W`ÔÜ BÀF ¸FÜIZ ´FS ´FIQMVF C´FF²¹FÃF AÜS ·FFÞ¹FB¸FÛ C°°FS DÞ»FF²¹FÃF ³F½FF¶F ÎÀFW, DVF½FFÔ¦F d¸fßf AFDQ SWMÜ ¹Fm MÑZX³FZÔ BXÀF d°fd±f ¸FMÔ ³FWXEÔ ¨F»FMÔ¦FE A»FMÊX 11124 ¦½FFD»F¹FS ÀFM ¶FSܳFE 18, 21, 25, 28 R S½FSE, 7, 14, 21, 28 ¸FF¨FÊ 11123 ¦½FFD»F¹FS ÀFM ¶FSܳFE 19, 22, 26 R S½FSE,1, 5, 8, 12,15, 19, 22, 26 E½FÔ 29 ¸FF¨FÊ 15483 ¸FWF³FÔQF E¢ÀF´FIMÀF 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28 R S½FSE 15484 ¸FWF³FÔQF E¢ÀF´FIMÀF 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21,23, 25,, 26, 28, 30 ¸FF¨FÊ, 1 ½F 2 A´FI`»F 12225 I` dr ¹F°F E¢ÀF´FIMÀF 21, 28 R S½FSE, 7, 14, 21, 28 ¸FF¨FÊ 12226 I` dr ¹F°F E¢ÀF´FIMÀF 20 R S½FSE, 6, 13, 20, 27 ¸FF¨FÊ 12561 À½F°FÔÂF°FF ÀFM³FF³FE 21, 28 R S½FSE, 7, 14, 21, 28 ¸FF¨FÊ 12562 À½F°FÔÂF°FF ÀFM³FF³FE 22 R S½FSE, 1, 8, 15, 22, 20 ¸FF¨FÊ 12397 ¸FWF¶FÛ²F E¢ÀF´FIMÀF 18 25 R S½FSE, 4, 11, 18, 25 ¸FF¨FÊ 12398 ¸FWF¶FÛD²F E¢ÀF´FIMÀF 19, 26 R S½FSE, 5, 12, 19 E½FÔ 26 ¸FF¨FÊ 12393 ÀFÔ´FC¯FÊ Ii FÔD°F E¢ÀF´FIMÀF 20, 27 R S½FSE, 6, 13, 20 E½FÔ 27 ¸FF¨FÊ 12394 ÀFÔ´FC¯FÊ Ii FÔD°F E¢ÀF´FIMÀF 21, 28 R S½FSE, 7, 14, 21, 28 ¸FF¨FÊ 12987 20, 23, 27 R S½FSE, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 ¸FF¨FÊ 12988 AÞ¸FMS-DÀF¹FF»FQW E¢ÀF´FIMÀF 19, 22, 26 R S½FSE, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 29 ¸FF¨FÊ 22405 ¦FSE¶F S±F E¢ÀF´FIMÀF 21, 28 R S½FSE, 7, 14, 21, 28 ¸FF¨FÊ 22406 ¦FSE¶F S±F 20, 27 R S½FSE, 6, 13, 20, 27 ¸FF¨FÊ 13413 ¦FÔ¦FF-Þ¸FB³FF E¢ÀF´FIMÀF- 18, 25 R S½FSE, 4, 11, 18, 25 ¸FF¨FÊ 13414 R S¢I F E¢ÀF´FIMÀF - 20, 27 R S½FSE, 6, 13, 20, 27 ¸FF¨FÊ : | ■ ■ IYF³F´FBSX ´FI¸FBJ ÀFÔ½FFQQF°FF ■ BÀF ÀFF»F ÀFQEÊ ¸FMÔ I ÛWSF ·F»FM We ³F ´FOÞF Wû ´FS SM»F ´FIVFFÀF³F ³Fm R S½FSE IZ QCÀFSM ÀF~FW °FI SQ I e ¦FBË ¦FÛ¸F°FE, A³F½FS¦FÔÞ-R` ÞF¶FFQ BÔMSDÀFME ÀFDW°F 16 MÑM³FÛÔ IZ D³FSÀ°FEI S¯F A½FD²F I û 31 ¸FF¨FÊ °FI ¶FPÞF DQ¹FF W`Ü A¶F ¹Fm MÑM³FMÔ 1 ¹FF 2 A´FI`»F ÀFM ¨F»FMÔ¦FEÜ BÀFIZ A»FF½FF ¶FSܳFE¦½FFD»F¹FS ÀFDW°F 18 MÑM³FÛÔ IZ RZ Sm ·Fe I ¸F di E W`ÔÜ ¹FW ½¹F½FÀ±FF ·Fe ¸FF¨FÊ IZ AFDJSE °FI ´FI·FF½FE SWM¦FEÜ ■ ■ ■ ·FFÞ¹FB¸FÛ ³Fm ´FÔÞEIÈY°F IYSXFE 4.95 »FFJ ¸F°FQF°FF ■ ■ ■ ¹Fm MÑXM³FMÔ SXWXMÔ¦FE 31 ¸FF¨FÊ ¹FF 1 A´FI`»F °FIY SXQ I F³F´FBS QDÃF¯FÜ ·FFÞ¹FB¸FÛ A¶F °FI §FS-§FS ÞFI S AÜS I`Ô ´F IZ þdse 495752 ³FE ¸F°FQF°FF ´FÔÞEI È°F I SF ¨FBI F W`Ü Cö ÞF³FI FSE VFD³F½FFS I û ·FFÞ´FF QDÃF¯F I F¹FFÊ»F¹F ¸FMÔ ´FÂFI FS½FF°FFÊ IZ QÜSF³F ·FFÞ¹FB¸FÛ ´FIQMVF I F¹FÊI FDS¯FE ÀFQÀ¹F A³fbþ ÎÀFW ³Fm QEÜ BÀF QÜSF³F QDÃF¯F DÞ»FF²¹FÃF A³FE°FF ¦FB~F, ¹FB½FF ¸FÛ¨FFÊ DÞ»FF²¹ÃF VFVFFÔI d¸fßf, QE´FFÔI S d¸fßf, »FI VFB¢»F, SF§F½FMÔÝI QEDÃF°F, ³Fesþ ¦FB~F AFDQ SWMÜ ■ ■ ■ 11109-11110 ÓFFÔÀFE »FJ³FD BÔMSDÀFME, 12179-12180 AF¦FSF-»FJ³FD BÔMSDÀFME, 22441-22442 I F³F´FBSD¨FÂFIC M²FF¸F BÔMSDÀFME, 12873-12874 Þ³FÀFF²FFS¯F E¢ÀF´FIMÀF, 14221-14222 A³F½FS¦FÔÞ-R` ÞF¶FFQ BÔMSDÀFME, 1241912420 ¦FÛ¸F°FE E¢ÀF´FIMÀF, 15707-15708 AF¸FI´FF»FE E¢ÀF´FIMÀF12323-12324 ´Fcþf À´FMVF»FÜ ■ ■ ■ e ■ ■ E½FÔ 27 ■

© PressReader. All rights reserved.