Hindustan (Kanpur) : 2019-02-10

4 : 4 : 4

4

04 I F³F´FBS 1616 ¸FZÔ D¶FIMXZ³F IYF SFÞQC°F ÀFS ±FFG¸FÀF Sû ¸FB¦F»F VFFÀFIY ÞWXFÔ¦FES IZY QS¶FFS ¸FZÔ AÞ¸FZS ¸FZÔ AF¹FFÜ DQ³F AFªF IYF SXD½F½FFSXX 10 RYSX½FSXE 2019 IYF³F´FBS z z z z °Fmþ WX½FF ½FX ¶FFDSXVF ÀFM IYF³F´FBSX ÀF¸FM°F ´FCSXM QMVF IYF ²FB»FF ´FIQC¿F¯F ¦FÛ´FE¨FÔQ IYE AFÔJÛÔ ÀFM Qû IYÛ SXÛVF³FE ÞE´F`MX: ÀFEEÀFÞME¸F¹FC IZY 24 LXFÂFÛÔ IYF ¨F¹F³F I F³F´FBSÜ ¦FÛνFQ³F¦FS ¶»FFI 11 D³F½FFÀFE ¦FÛ´FE¨FÔQ I e VFD³F½FFS I û ¸Fb°¹fb Wû ¦FBÊÜ C³FI e B¨LF³FBÀFFS ´FBÂF S¸FMVF ¨F³ýi ³Fm C³FIZ ³FMÂF QF³F I S½FF³FM IZ D»FE DQ½¹F Qèdá ÀFM½FF ÀFÔÀ±FF³F ÀFM ÀF¸´FIÊ di ¹FFÜ ÀFÔÀ±FF³F IZ ´FQFD²FI FDS¹FÛÔ ³Fm ¸FMDOI »F I FG»FMÞ I e ME¸F ÀFM ÀF¸´FIÊ di ¹FFÜ I FD³FʹFF ÀFBSDÃF°F I S½FFBÊÜ ÀFF±F We ¦FÛ´FE¨FÔQ ÀFFBDI »F DS´FM¹FÎS¦F I F I F¸F I S°FM ±FMÜ BÀFE IZ ÀFF±F We A¶F C³FI e I FD³FʹFF ÀFM Qû þø S°F¸FÔQ »FÛ¦FÛÔ IZ þe½f³f ¸FMÔ CÞF»FF ·Fe AF ªFFE¦FFÜ BÀF A½FÀFFS ´FS ÀFE°FFSF¸F JÂFE, QE´FI SFÞF³FE, AF³³FQ SFÞ´FF»F, SFÞIB ¸FFS »FF»F½FF³FE, ¨F³ÝI·FF³F ¸FÛW³FF³FE, ¸F³FÛWS ·FÛÞ½FF³FE, §F³FV¹FF¸F ÀF¨FQM½FF, SFÞIB ¸FFS ¸FÛM½FF³FE, I ¸F»FMVF MDW»F¹FF³FE, ¸F³fûþ AO½FF¯FE AFDQ »FÛ¦F ¸Füªfcq S W mü I F³F´FBSÜ ³FMVF³F»F MMÎÀM¦F EÞMÔÀFE E³FMEE ¦Fimþbem R F¸FMÊÀFE E´MEMйFCO MMÀM (þe´f`m 2019) I F ´FDS¯FF¸F §FÛD¿F°F I S DQ¹FF W`Ü ÀFEEÀFÞME¸F¹FC IZ BÔÀMEMйFCM AFGR R F¸FMÊÀFE IZ 24 LFÂFÛÔ ³Fm ÀFR »F°FF ´FFBÊ W`Ü ´FSEÃFF ¸FMÔ AÔDI °FF D³FD°F³F ¹FF½F»FI S ³Fm 100% I F ÀI ûs I SIZ VFE¿FÊ À±FF³F WFDÀF»F di ¹FF W`Ü ´FSEÃFF 28 Þ³F½FSE, 2019 I û ´Fcsm ·FFS°F ¸FMÔ AF¹FÛDÞ°F I e ¦FBÊ ±FEÜ þe´f`m ´FSEÃFF C°°FE¯FÊ ¸FMÔ À±FF³F ¶F³FF³FM ½FF»FÛÔ ¸FMÔ SFÞMVF Ib ¸FFS ¹FFQ½F, À½FD´³F»F D¸FßFF, ½F`·F½FE ßFE½FFÀ°F½F, ÷ I` ¹FF ÀFBÊQ, ÀFFDI ³F Ib ¸FFS, EIZ VF Ib ¸FFS, A÷ ¯F Ib ¸FFS, WM¸F´FI·FF °FF¹FÔ¦FB¹FÊ, SFWB»F Ib ¸FFS, ¸FF²FB ÀFF¨F³F, CÞF»FF ¦FB~F, AÔDVF°FF, ´FF¹F»F, ÀFDS°FF, ¸FÜSF ¸FQ³F, SÛDW°F ´FI°FF´F, AFDQ°¹F ÀF`³FE AFDQ VFFD¸F»F W`ÔÜ | IYF³F´FBSX ½FDSXÂX ÀFA½FFQQF°FF ¦FBOX ¸FMÔ 1, ÀFÔ°FÛ¿FÞ³FIY ¸FMÔ 29 VFWXSX ´FDV¨F¸FE D½FÃFÛ·F AÜS CÀFIZ ¶FFQ ¨F»FE °Fmþ W½FF ½F ¶FFDSVF IZ I FS¯F VFD³F½FFS I û ´Fcsm QMVF I F ´FIQC¿F¯F COÞ ¦F¹FFÜ ¹FW ´FW»FF A½FÀFS ±FF þ¶f EI ·Fe VFWS SMO þû³f ¸FMÔ ³FWEÔ ±FFÜ dq»»fe, ³FÛEOF, ¦FFDÞ¹FF¶FFQ þ`àfm ´FIQCD¿F°F VFWS ·Fe ÀFF¸FF³¹F ßfm¯fe ¸FMÔ AF ¦FEÜ W¸FMVFF SMO þû³f ¸FMÔ SW³FM ½FF»FF A´F³FF I F³F´FBS ·Fe ´FIQC¿F¯F ¸FB¢°F Wû ¦F¹FFÜ ¹FWFÔ I e ½FF¹FB I F ¦FB¯F½F°°FF ¦FB¯FFÔI (E¢¹FCAFBÊ) 107 SWFÜ R S½FSE ¸FMÔ ¶FÀFÔ°F ÀFM NEI ´FW»FM Ib »F 90 VFWSÛÔ ¸FMÔ EI VFWS I F E¢¹FCAFBÊ ¦FBO ßfm¯fe ¸FMÔ AÜS 29 I F ÀFÔ°FÛ¿FÞ³FI ßfm¯fe ¸FMÔ SWFÜ 51 ¸F²¹F¸F ßfm¯fe IZ AÜS IZ ½F»F 09 ´FBAS ßfm¯fe IZ SWMÜ B³F¸FMÔ EI ·Fe SMO þû³f ¸FMÔ ³FWEÔ SWFÜ QMVF I e ÀFMW°F ¸FMÔ ÀFB²FFS I FR e A¨FSÞ ·FSF ¸FF³FF þf SWFÜ IZÔ ýie¹f ´FIQC¿F¯F D³F¹FÔÂF¯F ¶FÛOÊ I e DS´FÛMÊ ¸FMÔ 90 VFWSÛÔ I F E¢¹FCAFBÊ þfse di ¹FF ¦F¹FF W`Ü ÀF½FFÊD²FI 280 ½FFSF¯FÀFE I F SWFÜ I ¸F E¢¹FCAFBÊ J³³FF I F 46 SWFÜ E¢¹FCAFBÊ D»FÀM IZ A³FBÀFFS I F³F´FBS IZ A»FF½FF AF¦FSF 103, R SEQF¶FFQ 110, dq»»fe 158, ¦FFDÞ¹FF¶FFQ 142, ¦FIMMS ³FÛEOF 134, »FJ³FD 188 AÜS I F³F´FBS IZ ½F»F 107 ´FS SWMÜ ÀF·FE VFWSÛÔ I F WF»F EI Þ`ÀFF ¹FF³FE ÀFF¸FF³¹F SWFÜ Ib L VFWS °Fû k¦fbol I e ßfm¯fe ¸FMÔ AF ¦FEÜ B³FI F E¢¹FCAFBÊ 100 IZ ³Fe¨fm SWFÜ ´Fcsm ¨F»F°FE SXWZÔX¦FE ¶FRYEÊ»FE WX½FFEÔ, °FF´F¸FF³F 4 dox¦fie ³FE¨FZ ÀFQÊ WX½FFAÛÔ ³Fm D¦FSXF¹FF ´FFSXF, VFE°F»FWXSXE VFBØY WXF»F-E-¸FÜÀF¸F ÀFQEÊ ÀFM ¸FDWX»FF ÀF¸FM°F Qû IYE ¸FÜ°F ÀFMÔMÑ»F ÀMMVF³F ´FS VFD³F½FFS I û ÀFQEÊ ÀFM ¸FDW»FF I e ¸FÜ°F Wû ¦FBÊÜ ÀFB¶FW QÀF ¶Fþm ¸FDW»FF ´»FMMR FG¸FÊ ³FÔ¶FS Qû ´FS JF»FE ¶FMÔ¨F ´FS AFI S ¶F`NEÜ A¨FF³FI ½FW D¦FS ´FOÞEÜ AFÀF´FFÀF IZ »FÛ¦F QÜOÞM °Fû VFSES I FÔ´F SWF ±FFÜ ÀFC¨F³FF IZ ¶FFQ þ¶f °FI OFG¢MS ¸FÜIZ ´FS ´FWBÔ¨F°FM, CÀFIZ ´FW»FM We CÀFI ÀFFÔÀFMÔ ±F¸F ¨FBI e ±FEÔÜ ÞEAFS´FE ´FI·FFSE ³Fm ¶F°FF¹FF di VF½F I F ´FÔ¨F³FF¸FF ·FS³FM IZ ¶FFQ ¨FES§FS ·Fmþ DQ¹FFÜ ¸FDW»FF IZ ´FFÀF ÀFM I ÛBÊ EMÀFF I F¦FÞ ¹FF I FOÊ ³FWEÔ D¸F»FF, DÞÀFIZ þdse DVF³FF£°F Wû ÀFIZ Ü C²FS, SF°F·FS JM°F ¸FMÔ ´FF³FE »F¦FFI S ÀFB¶FW §FS ´FWBÔ¨FM ¹FB½FI ³Fm Q¸F °FÛOÞ DQ¹FFÜ ´FDSÞ³FÛÔ ³Fm ÀFQEÊ ¸FÜ°F I e AFVFÔI F Þ°FFBÊ W`Ü þf¸fc ¦FFÔ½F D³F½FFÀFE Þ¦F·FF³F (42) VFBII ½FFS SF°F JM°F ¸FMÔ ´FF³FE »F¦FF³FM ¦F¹FF ±FFÜ VFD³F½FFS ÀFB¶FW §FS ´FWBÔ¨FF °Fû ±FÛOÞE We QMS ¶FFQ A¨FF³FI ÀFFÔÀFMÔ ±F¸F ¦FBËÜ I F³F´FBSÜ | IYF³F´FBSX ½FDSXÂX ÀFA½FFQQF°FF °Fmþ Sµ°FFS ÀFQÊ W½FFAÛÔ ³Fm VFD³F½FFS I û SF°F-DQ³F I F ´FFSF D¦FSF DQ¹FFÜ EI ¶FFS dr S »FÛ¦FÛÔ I û VFE°F »FWSE I F AWÀFFÀF Wû³fm »F¦FFÜ DQ³F I e °Fmþ ²FC´F I e °FD´FVF I û ´FWFOÞÛÔ ÀFM AF SWE W½FFAÛÔ ³Fm NÔOF I S DQ¹FFÜ ¸FÜÀF¸F D½F·FF¦F I e ¸FF³FMÔ °Fû A¦F»FM VFBII ½FFS °FI ¸FÜÀF¸F C°FFS-¨FPÞF½F ·FSF SWM¦FFÜ VFD³F½FFS I û ¸FÜÀF¸F ³Fm EI ¶FFS dr S I S½FM »FEÜ VFBII ½FFS IZ ¸FBI F¶F»FM SF°F I F °FF´F¸FF³F I SE¶F EI do¦fie D¦FS ¦F¹FFÜ ½FWEÔ, DQ³F I F ´FFSF ·Fe 4 do¦fie ³Fe¨fm AF ¦F¹FFÜ AD²FI °F¸F AÜS ³¹FC³F°F¸F °FF´F¸FF³F ¸FMÔ AFE BÀF ¶FQ»FF½F ÀFM ÀFQEÊ ¶FPÞ ¦FBÊÜ ´FC½FEÊ W½FFAÛÔ IZ I FS¯F A¨FF³FI ¦F¸FEÊ I F AWÀFFÀF Vfbø Wû ¦F¹FF ±FFÜ ÀFQEÊ I e ½FF´FÀFE ÀFM »FÛ¦FÛÔ I û dr S ¦FS¸F I ´FOÞM ´FW³F³FM I û ¸FÞ¶FCS WÛ³FF ´FOÞFÜ W½FFEÔ »FFBË ÀFQEÊ : VFD³F½FFS I û AÜÀF°F W½FF I e ¦FD°F I SE¶F ÀFF°F di ¸Fe ´Fid°f §FÔMF SWEÜ W½FF AD²FI °F¸F 24 di ¸Fe ´Fid°f §FÔMF °FI ¨F»FEÜ C°°FS ´Fd›¸fe W½FF IZ I FS¯F »FÛ¦F DNNBS ¦FEÜ DQ³F ¸FMÔ ·Fe ¦FS¸F I ´FOÞM ´FW³F I S »FÛ¦FÛÔ I û D³FI »F³FF ´FOÞFÜ ¸FÜÀF¸F ¸FMÔ SWM¦FF C°FFS-¨FPÞF½F : ADJ»F ·FFS°FE¹F ¸FÜÀF¸F D½Fª®FF³F D½F·FF¦F IZ A³FBÀFFS A¦F»FM e ÀFM ¨FFS DQ³FÛÔ °FI C°FFS-¨FPÞF½F ¶F³FF SWM¦FFÜ ´FDV¨F¸FE D½FÃFÛ·F IZ I FS¯F Sûþ DÀ±FD°F¹FFÔ ¶FQ»F SWE W`ÔÜ BÀFE IZ ÀFF±F We ¨FÔÝIVFMJS AFÞFQ IÈ d¿f E½FÔ ´Fiüôûd¦fi e D½FV½FD½FÔF»F¹F IZ ¸FÜÀF¸F D½F·FF¦F IZ A³FBÀFFS 15 ÀFM16 IZ ¶FE¨F ¶FQ»FE SWM¦FE AÜS W»I e ¶FFDSVF ·Fe ÀFÔ·FFD½F°F W`Ü ÀFF±F We ÀFB¶FW AÜS VFF¸F I û Jb»fm ÃFMÂFÛÔ AÜS Þ»FFVF¹FÛÔ IZ ´FFÀF I ÛWSF SWM¦FFÜ ½FE´FE´F`MX-BʽFEE¸F ÀFM ¸F°FQF³F IZY D»FE A¶F IYSXMÔ¦FM ÞF¦FØYIY »Fe ªFFE¦FE ÀF·FE IYE ¸FQQ | IYF³F´FBSX ½FDSXÂX ÀFA½FFQQF°FF R S½FSE IZ AÔD°F¸F Wµ°fm ¸FMÔ I BÊ S½FF³FF I e ÞFEÔ¦FE E»FBÊOE ½F`³F ¦FIF¸FE¯F B»FFI ûô ¸FMÔ ª¹FFQF ÀFM ª¹FFQF Qe ÞFE¦FE ÞF³FI FSE B»FFI ûô ¸FZÔ BʽFEE¸F AÜS ½FE½FE´F`M ÀFM ¸F°FQF³F I` ÀFM di ¹FF ÞFE, BÀFI e þf¦fø I °FF IZ D»FE E»FBÊOE ½F`³F ¨F»FFBÊ ÞFE¦FEÜ R S½FSE IZ AÔD°F¸F Wµ°fm ÀFM ¹FW ½F`³F ¨F»FFBÊ ÞFE¦FE þû EI ¸FFW °FI dþ»fm ¸FMÔ §FC¸F-§FC¸FI S »FÛ¦FÛÔ I û þf¦fø I I SM¦FEÜ ¦FIF¸FE¯F B»FFIZ ¸FMÔ BÀFM ª¹FFQF §FB¸FF¹FF ÞFE¦FFÜ ½FE½FE´F`M AÜS BʽFEE¸F I û »FMI S »FÛ¦FÛÔ IZ ¶FE¨F I BÊ ´FII FS I e ·FIFÔD°F¹FFÔ R` »Fe W`Ô dþ³wmô QCS I S³FM IZ D»FE ¨FB³FF½F AF¹FÛ¦F IZ D³FQMÊVF ´FS »F¦FF°FFS BÀFM »FMI S »FÛ¦FÛÔ IZ ¶FE¨F þf¦fø I °FF I F¹FÊII ¸F ¨F»F SWM W`ÔÜ E»FBÊOE ½F`³F IZ D»FE 2.88 »FFJ I F ¶FÞM °F¹F di ¹FF ¦F¹FF W`Ü C´F dþ»ff D³F½FFʨF³F AD²FI FSE ● ● EOEE¸F ·Fc A²¹FFD~ IZ WSE ÎÀFW ³Fm ¶F°FF¹FF di ½F`³F ÀFB¶FW 8 ÀFM 5 ¶Fþm °FI 20-25 ¸F°FQM¹F À±F»F ´FS »FÛ¦FÛÔ I û þf¦fø I I S³FM I F I F¹FÊ I SM¦FEÜ ¦FIF¸FE¯F B»FFI ûô ¸FMÔ 100 di »FÛ¸FEMS IZ QF¹FSM ¸FMÔ AF³FM ½FF»FM ¶FFÞFS ¸FMÔ ·Fe ½F`³F ÀFM þf¦fø I °FF R` »FFBÊ ÞFE¦FEÜ AD·F¹FF³F ¸FMÔ E³FEÀFEÀF, E³FÀFEÀFE IZ A»FF½FF ¦F`S SFÞ³FED°FI ÀFÔ¦FN³FÛÔ I e ·Fe ¸FQQ »Fe ÞFE¦FEÜ DIYÀFF³F ÀF¸¸FF³F d³fd²f 12 RYSX½FSXE IZY ¶FFQ d¸f»fm¦fe | ¦FBOX ³¹Fcªf IYF³F´FBSX ½FDSXÂX ÀFA½FFQQF°FF di ÀFF³F ÀF¸¸FF³F d³fd²f 12 R S½FSE IZ ¶FFQ di ÀFF³FÛÔ IZ JF°FM ¸FMÔ ´FWBÔ¨F³FM »F¦FM¦FEÜ ´FIVFFÀF³F ³Fm BÀFIZ D»FE ÀF½FMÊ Vfbø I SF DQ¹FF ¦F¹FF W`Ü 12 R S½FSE °FI DS´FÛMÊ IZÔ ýie¹f ¸FÔÂFF»F¹F IZ ´FÛMÊ»F ´FS DS´FÛMÊ A´F»FÛO I S Qe ÞFE¦FEÜ CÀFIZ ¶FFQ di ÀFF³FÛÔ IZ JF°FM ¸FMÔ Qû WÞFS ÷ ´FE I e ´FW»FE di À°F ÀFE²FM ´FWBÔ¨FM¦FEÜ ´Fid°f ½F¿FÊ di ÀFF³FÛÔ I û LW WÞFS ÷ ´FE DQE þf³fm W`ÔÜ ¹FW ¹FÛÞ³FF 1 DQÀF¸¶FS 2018 ÀFM »FF¦FC I S Qe ¦FBÊÜ ´F`ÀFF °FE³F di À°FÛÔ ¸FMÔ DQ¹FF ÞF³FF W`Ü Qû WÞFS ÷ ´FE I e ´FW»FE di À°F di ÀFF³FÛÔ IZ JF°FM ¸FMÔ þ»q ´FWBÔ¨FM¦FEÜ ÀFEOEAÛ ³Fm ¶F°FF¹FF ÀF½FMÊ Vfbø I SF DQ¹FF ¦F¹FF W`Ü ¦FIF¸FE¯F ÃFMÂFÛÔ ÀFM þboþm AD²FI FDS¹FÛÔ I û ÀF½FMÊ I SF³FM I e dþ¸¸fmqfse ÀFÜÔ´FE ¦FBÊ W`Ü ¢¹FF W` §FÛ¿F¯FF ´FÂF ¸F : »FF·F ´FF³FM ½FF»FM di ÀFF³FÛÔ I û ¶F°FF³FF WÛ¦FF di ¢¹FF C³FIZ ´FDS½FFS ¸FMÔ 2 WM¢MM¹FS ÀFM AD²FI þ¸fe³f W`, ½FW ¹FF C³FIZ ´FDS½FFS ¸FMÔ ¶FÞM ¸FMÔ ½¹F½FÀ±FF di E þf³fm ¶FFQ di ÀFF³FÛÔ I F ÀF½FMÊ Vfbø EI DQÀFÔ¶FS 2018 IZ J°FܳFE DSI FGOÊ IZ ¸FB°FFD¶FI Wû¦fe ´FFÂF°FF IZ ● ● di ÀFF³FÛÔ I F ÀF½FMÊ I SF¹FF þf SWF W`Ü 12 R S½FSE °FI DS´FÛMÊ IZÔ ýi ÀFSI FS IZ ´FÛMÊ»F ´FS A´F»FÛO I SF Qe ÞFE¦FEÜ CÀFIZ ¶FFQ ÀFSI FS ÕFSF °F¹F I e ¦FBÊ d°fd±f ´FS di ÀFF³FÛÔ IZ JF°FÛÔ ¸FMÔ 2 WÞFS ÷ ´FE I e ´FW»FE di À°F ´FWBÔ¨F³FM »F¦FM¦FEÜ - AÃF¹F DÂF´FFNE, ÀFEOEAÛ ½F°FʸFF³F ¸FMÔ I ÛBÊ ÀFÔ½F`²FFD³FI ´FQ²FFSI W`Ô, ¢¹FF ½FW ¹FF C³FIZ ´FDS½FFS ¸FMÔ I ÛBÊ ´FC½FÊ ¹FF ½F°FʸFF³F ¸FÔÂFE, SFª¹F¸FÔÂFE, »FÛI ÀF·FF, SFª¹FÀF·FF, D½F²FF³FÀF·FF, D½F²FF³F ´FDS¿FQ, ³F¦FS ¸FWF´FFD»FI F, ¸FM¹FS ¹FF ´FÔ¨FF¹F°F A²¹FÃF °Fû ³FWEÔ, ¢¹FF di ÀFF³FÛÔ ³Fm D½F¦F°F IZ D³F²FFÊS¯F ½F¿FÊ ¸FMÔ AF¹FI S I F ·FB¦F°FF³F di ¹FF W`, ¢¹FF di ÀFF³F I e ¸FFDÀFI ´FMÔVF³F QÀF WÞFS ÀFM AD²FI W`Ü QWXMÞ CX°´FEOÞX³F ¸FMÔ LXWX IZY D£F»FFRY ERYAFBÊAFSX Qwmþ I û »FMI S ´FI°FFDOÞ°F I S³FM ½F QCÀFSE VFFQE I F ÓFCNF ´FI¸FF¯F´FÂF ¶F³FF³FM ¸FMÔ ´FD°F ½F ÀFÀFBSF»FEÞ³FÛÔ ÀF¸FM°F LW IZ DJ»FFR DS´FÛMÊ QÞÊ I SFBÊ ¦FBÊ W`Ü I ³FÊ»F¦FÔÞ D³F½FFÀFE C¸¸FM A»FEVFF I F D³FI FW Aöc ¶FS 2016 ¸FMÔ ¸Fû. Aþe¸f ÀFM WBAF ±FFÜ AFSÛ´F W` di ´FD°F ½F ÀFÀFBSF»FEÞ³F ¸FF¹FIZ ÀFM 10 »FFJ ÷ ´FE »FF³FM I û »FMI S ´FI°FFDOÞ°F I S°FM ±FMÜ CÀFM ÞF³FI FSE WBBÊ di Aþe¸f ³Fm QCÀFSE VFFQE I F R þeê ´FI¸FF¯F´FÂF °F`¹FFS I S½FF D»F¹FF W`Ü CÀF³FM Aþe¸f, ÀFÀFBS ÀF»FE¸F, ÀFFÀF SBÊÀFF, þmn VFF³FC ½F ³FÀFE¸F ÀF¸FM°F LW IZ DJ»FFR °FWSES QEÜ I F³F´FBSÜ

© PressReader. All rights reserved.